Quyết định 252/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 252/QĐ-BVHTTDL năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tính đến ngày 31/12/2018

Nội dung toàn văn Quyết định 252/QĐ-BVHTTDL 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 252/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2018

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ tởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tính đến ngày 31/12/2018 (Có các Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các t
nh, thành phố trực thuc TW;
- S
VHTTDL; Sở VH&TT, Sở DL các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Lưu: VT, PC, NTT (200)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2018
(Ban hành theo Quyết định số 252/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2018

STT

Tên loại văn bản

S, kí hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

LĨNH VỰC VĂN HÓA

Văn bản của Chính phủ

1

Nghị định

Số 18/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001

Quy định về lập và hoạt động của các cơ sở văn hóa, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Bị thay thế bởi Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20/9/2018 quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

05/11/2018

2

Nghị định

Số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan

Bị thay thế bởi Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan

10/4/2018

3

Nghị định

Số 85/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan

Bị thay thế bởi Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan

10/4/2018

4

Nghị định

Số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012

Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

B thay thế bởi Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

15/02/2019

Văn bản do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, liên tịch ban hành

5

Thông tư liên Bộ

Số 1314-TTLB/XD- VH ngày 23/7/1991

Quy định về quyền tác giả của tác phẩm kiến trúc

Bị bãi bỏ bởi Thông tư s 30/2018/TT- BVHTTDL ngày 03/10/2018 của Btrưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/12/2018

6

Quyết định

Số 2262/1998/QĐ- BVHTT ngày 15/10/1998

Ban hành giá thiết kế phí công trình nghệ thuật

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 30/2018/TT- BVHTTDL ngày 03/10/2018 của Btrưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/12/2018

7

Thông tư liên tịch

Số 04/2003/TTLT- BVHTT-BXD ngày 24/01/2003

Hướng dẫn về quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 30/2018/TT- BVHTTDL ngày 03/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/12/2018

8

Thông tư liên tịch

Số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/02/2007

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 30/2018/TT-BVHTTDL ngày 03/10/2018 của Btrưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/12/2018

9

Thông tư liên tịch

Số 85/2008/TTLT- BVHTTDL-BTTTT ngày 18/12/2008

Hướng dẫn cấp phép, đăng ký, thực hiện quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính, xuất bản phẩm và công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm

Bị bãi bỏ bởi Thông tư s 30/2018/TT- BVHTTDL ngày 03/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/12/2018

10

Thông tư

S 02/2014/TT- BVHTTDL ngày 14/5/2014

Quy định hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018/TT- BVHTTDL 30/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh

15/11/2018

11

Thông tư

Số 17/2014/TT- BVHTTDL ngày 04/12/2014

Quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 30/2018/TT- BVHTTDL ngày 03/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/12/2018

LĨNH VỰC THDỤC, TH THAO

Văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

12

Quyết định

Số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/6/2011

Về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định về chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu

24/12/2018

13

Quyết định

Số 22/2014/QĐ-TTg ngày 13/3/2014

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thdục thể thao trực thuộc Bộ n hóa, Thể thao và Du lịch

Bị thay thế bởi Quyết định số 21/2018/QĐ- TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

07/5/2018

Văn bản do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, liên tịch ban hành

14

Thông tư liên tịch

Số 149/2011/TTLT- BTC-BVHTTDL ngày 07/11/2011

Hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 61/2018/TT-BTC ngày 26/7/2018 của Bộ Tài chính quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao

15/9/2018

15

Thông tư liên tịch

Số 149/2012/TTLT- BTC-BLĐTBXH- BVHTTDL ngày 12/9/2012

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 32/2011/QĐ- TTg ngày 06 tháng 6 năm 2011 quy định một số chế độ đi với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 152/2018/NĐ- CP ngày 7/11/2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu

24/12/2018

16

Thông tư liên tịch

Số 06/2013/TTLT/BVH TTDL-BCA ngày 18/10/2013

Quy định trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí thể thao trong tập luyện và thi đấu thể thao

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 17/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

01/7/2018

17

Thông tư

Số 15/2010/TT- BVHTTDL ngày 31/12/2010

Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Billards & Snooker

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2018/TT- BVHTTDL ngày 22/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Billards & Snooker

15/3/2018

18

Thông tư

Số 16/2010/TT- BVHTTDL ngày 31/12/2010

Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2018/TT- BVHTTDL ngày 31/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn chuyên môn đối với môn Thể dục thể hình và Fitness

15/4/2018

19

Thông tư

Số 17/2010/TT- BVHTTDL ngày 31/12/2010

Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 17/2018/TT- BVHTTDL ngày 16/3/2018 của Btrưởng Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Mô tô nước trên biển

01/6/2018

20

Thông tư

Số 01/2011/TT- BVHTTDL ngày 06/01/2011

Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí

B bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2018/TT-BVHTTDL ngày 07/02/2018 của Btrưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí

23/3/2018

21

Thông tư

Số 02/2011/TT- BVHTTDL ngày 10/01/2011

Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Bơi, Lặn

Bị bãi bỏ bởi Thông tư s03/2018/TT- BVHTTDL ngày 19/01/2018 của Btrưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bơi, Lặn

10/3/2018

22

Thông tư

Số 03/2011/TT- BVHTTDL ngày 14/01/2011

Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Khiêu vũ thể thao

Bị bãi bỏ bi Thông tư s 07/2018/TT- BVHTTDL ngày 30/01/2018 của Btrưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Khiêu vũ thể thao

25/3/2018

23

Thông tư

Số 14/2011/TT- BVHTTDL ngày 09/11/2011

Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động môn Võ cổ truyền và Vovinam

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 14/2018/TT- BVHTTDL ngày 9/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Võ cổ truyền, môn Vovinam

25/4/2018

24

Thông tư

Số 15/2011/TT- BVHTTDL ngày 14/11/2011

Quy định điều kiện về hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động quần vợt

Bị bãi bỏ bởi Thông tư s 19/2018/TT- BVHTTDL ngày 20/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Quần vợt

15/5/2018

25

Thông tư

Số 16/2011/TT- BVHTTDL ngày 14/11/2011

Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2018/TT- BVHTTDL ngày 31/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Thể dục thẩm mỹ

15/3/2018

26

Thông tư

Số 19/2011/TT-BVHTTDL ngày 05/12/2011

Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diu bay có động cơ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư s 06/2018/TT- BVHTTDL ngày 30/01/2018 của Btrưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Dù lượn và môn Diều bay

15/4/2018

27

Thông tư

Số 20/2011/TT-BVHTTDL ngày 09/12/2011

Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức tập luyện Quyền Anh

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2018/TT- BVHTTDL ngày 08/02/2018 của Btrưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Quyền Anh

25/3/2018

28

Thông tư

Số 10/2012/TT- BVHTTDL ngày 29/11/2012

Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Lân, Sư, Rồng

Bị bãi bỏ bi Thông tư s 11/2018/TT-BVHTTDL ngày 31/01/2018 của Btrưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Lân, Sư, Rồng

17/3/2018

29

Thông tư

Số 11/2012/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2012

Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Judo

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT- BVHTTDL ngày 31/01/2018 của Btrưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Judo

20/3/2018

30

Thông tư

Số 12/2012/TT-BVHTTDL ngày 10/12/2012

Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bóng đá

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2018/TT-BVHTTDL ngày 20/3/2018 của Btrưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng đá

15/5/2018

31

Thông tư

Số 13/2012/TT- BVHTTDL ngày 10/12/2012

Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bóng bàn

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2018/TT- BVHTTDL ngày 22/01/2018 của Btrưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng bàn

05/3/2018

32

Thông tư

Số 16/2012/TT- BVHTTDL ngày 13/12/2012

Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Patin

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2018/TT- BVHTTDL ngày 03/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Patin

15/5/2018

33

Thông tư

Số 09/2013/TT- BVHTTDL ngày 26/11/2013

Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Karatedo

Bị bãi bỏ bởi Thông tư s02/2018/TT-BVHTTDL ngày 19/01/2018 của Btrưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Karate

05/3/2018

34

Thông tư

Số 06/2014/TT-BVHTTDL ngày 04/6/2014

Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao

Bị bãi bỏ bởi Thông tư s31/2018/TT-BVHTTDL ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bắn súng thể thao

15/12/2018

35

Thông tư

S14/2014/TT-BVHTTDL ngày 10/11/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Bơi, Lặn

Bị bãi bỏ bởi Thông tư s 03/2018/TT-BVHTTDL ngày 19/01/2018 quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bơi, Lặn

10/3/2018

36

Thông tư

Số 14/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015

Quy định về điều kiện chuyên môn của cơ sở tổ chức hoạt động lặn biển thể thao giải trí

Bị bãi bỏ bi Thông tư số 21/2018/TT-BVHTTDL ngày 05/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Lặn biển thể thao giải trí

01/6/2018

LĨNH VỰC DU LỊCH

Văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

37

Nghị định

S92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch

Bị thay thế bởi Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

01/01/2018

38

Nghị định

Số 180/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch

Bị thay thế bởi Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

01/01/2018

39

Quyết định

Số 23/2014/QĐ-TTg ngày 13/3/2014

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2018/QĐ-TTg ngày 30/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

30/3/2018

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHUNG

Văn bản của Thủ tướng Chính phủ

40

Chỉ thị

Số 24/1998/CT-TTg ngày 19/6/1998

Về việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 22/2018/QĐ- TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

08/5/2018

Văn bản do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, liên tịch ban hành

41

Quyết định

S80/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 10/9/2008

Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 30/2018/TT-BVHTTDL ngày 03/10/2018 của Btrưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ VHTTDL

01/12/2018

Tổng số (I): 41 văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2018

STT

Tên loại văn bản

Số, kí hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. VĂN BẢN HT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

LĨNH VỰC VĂN HÓA

Văn bản do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, liên tịch ban hành

1

Thông tư liên tịch

Số 10/2006/TTLT-BYT-BTM-BVHTT-UBDSGĐTE

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 21/2006/NĐ-CP ngày 27/02/2006 của Chính phủ về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ

Nghị định số 21/2006/NĐ-CP ngày 27/02/2006 của Chính phủ bị thay thế bởi Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 06/11/2014 về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo

01/3/2015

Tổng số (I): 01 văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2018
(Ban hành theo Quyết định số 252/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

LĨNH VỰC VĂN HÓA

Văn bản của Chính phủ

1

Nghị định

Số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng

- Chương V

- Bị thay thế bởi Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội

15/10/2018

- Khoản 2, 3 và 7 Điều 27.4 Điều 24. khoản 2, 4 và 6 Điều 30.

khoản 1, 2, 4 và 5 Điều 32.

B bãi bỏ bởi Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 9/10/2018 của Chính phủ về sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

09/10/2018

2

Nghị định

Số 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

- Bãi bỏ thành phần hồ sơ “- 01 văn bản cam kết thực thi đầy đủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả hoặc bản sao hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với tác giả hoặc chsở hữu quyn tác giả;” quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 15/2016/NĐ-CP

- Bãi bỏ thành phần hồ sơ đ) 01 văn bản cam kết thực thi đầy đủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả hoặc bản sao hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả;” quy định tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 15/2016/NĐ-CP

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ về sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

9/10/2018

3

Nghị định

Số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại, đón tiếp khách nước ngoài

Điều 17

- Bị thay thế bởi Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương

15/10/2018

4

Nghị định

Số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Khoản 3 Điều 50

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”

05/11/2018

5

Nghị định

Số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa

- Điểm d khoản 1 Điều 25.

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ về sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

09/10/2018

6

Nghị định

Số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

- Khoản 1 và 3 Điều 4

- Điểm e khoản 1 Điều 6

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ về sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

09/10/2018

Văn bản của thủ tướng Chính phủ

7

Quyết định

Số 308/2005/QĐ- TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Các quy định về tổ chức lễ hội tại Mục 3, Chương 2

Bị thay thế bởi Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội

15/10/2018

Văn bản do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, liên tịch ban hành

8

Thông tư

Số 07/2012/TT- BVHTTDL ngày 16/7/2012 của Btrưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

- Điều 6

- Bãi bỏ các mẫu giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm (BM.GP), mẫu biên bản giám định, mẫu niêm phong văn hóa phẩm xuất khẩu (BM.BBGĐ), mẫu đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm (BM.NK), mẫu đơn đề nghị giám định văn hóa phẩm xuất khẩu (BM.GĐ), mẫu niêm phong văn hóa (BM.NP)

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2018/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16/7/2012 của Btrưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.

15/8/2018

9

Quyết định

Số 24/2000/QĐ-BVHTT ngày 28/9/2000 của Btrưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về thời hạn một số loại giấy phép

Khoản 1; nội dung tại các gạch đầu dòng thứ nhất, thứ ba, thứ tư và thứ năm khoản 2 Điều 1

B bãi bỏ bởi Thông tư số 30/2018/TT- BVHTTDL ngày 03/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/12/2018

10

Thông tư

Số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Điểm c khoản 1 Điều 6; Điểm h khoản 1 Điều 10 và Mục 3

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 30/2018/TT-BVHTTDL ngày 03/10/2018 của Btrưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/12/2018

11

Thông tư

Số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 6/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo

Bãi bỏ cụm từ “Tài liệu gửi kèm bao gồm: Bản sao có chng thực Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp” trong mu Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài” tại Mu s8 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 35/2018/TT-BVHTTDL ngày 19/11/2018 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL , Thông tư số 10/2013/TT- BVHTTDL, Thông tư số 11/2014/TT- BVHTTDL và Thông tư số 04/2016/TT- BVHTTDL

15/01/2019

LĨNH VỰC THDỤC, TH THAO

Văn bản của Quốc hội

12

Luật

Số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006

Điều 79

Bị bãi bỏ bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018

01/01/2019

Văn bản của Chính phủ

13

Nghị định

Số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

- Điểm b khoản 1 Điều 5

- Khoản 2 Điều 7

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ về sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

9/10/2018

Văn bản do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch ban hành, liên tịch ban hành

14

Thông tư

Số 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 của Btrưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL , Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL , Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL

Điều 2

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 17/2018/TT- BVHTTDL ngày 16/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đi với môn Mô tô nước trên biển

29/4/2018

LĨNH VỰC DU LỊCH

Văn bản của Chính phủ

15

Nghị định

Số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Khoản 4 Điều 2

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

01/01/2018

16

Nghị định

Số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

- Khoản 1 và 7 Điều 22

- Khoản 2 Điều 24

- Các khoản 1, 2 và 5 Điều 25

- Khoản 1 Điều 26

- Khoản 1 và 4 Điều 27

- Khoản 2 và 5 Điều 28

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ về sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

09/10/2018

Văn bản của Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành, liên tịch ban hành

17

Thông tư

Số 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT- BVHTTDL, Thông tư số 17/2010/TT- BVHTTDL và Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL

Điều 1

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2017/TT- BVHTTDL ngày 17/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

01/02/2018

18

Thông

Số 04/2016/TT- BVHTTDL ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2012/TT- BVHTTDL, Thông tư số 88/2008/TT- BVHTTDL và Thông tư số 05/2013/TT- BVHTTDL

Điều 3

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2017/TT- BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Btrưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

01/02/2018

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHUNG

n bản do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch ban hành, liên tịch ban hành

19

Thông tư

Số 07/2011/TT- BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Btrưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Mục VII Điều 1

- Mục VII Điều 2

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2017/TT- BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Btrưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

01/02/2018

Tổng số (I): 19 văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

B. VĂN BẢN HT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2018: Không có

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 252/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu252/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/01/2019
Ngày hiệu lực24/01/2019
Ngày công báo17/03/2019
Số công báoTừ số 325 đến số 326
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 252/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 252/QĐ-BVHTTDL 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 252/QĐ-BVHTTDL 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu252/QĐ-BVHTTDL
       Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
       Người ký***, Trịnh Thị Thủy
       Ngày ban hành24/01/2019
       Ngày hiệu lực24/01/2019
       Ngày công báo17/03/2019
       Số công báoTừ số 325 đến số 326
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 252/QĐ-BVHTTDL 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 252/QĐ-BVHTTDL 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

           • 24/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/03/2019

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực