Quyết định 2957/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 2957/QĐ-BVHTTDL năm 2015 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nội dung toàn văn Quyết định 2957/QĐ-BVHTTDL thủ tục hành chính chuẩn hóa Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch 2016


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2957/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG CÁC LĨNH VỰC THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng; các Thứ trưởng;
- B
Tư pháp (Cục KSTTHC);
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Văn phòng Bộ (Cổng thông tin điện tử);
- Các Sở VHTTDL, S
VH,TT, Sở DL;
- Lưu: VT, PC (01), Hưng. 120.

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định s 2957/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

STT

TÊN TTHC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

CƠ QUAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

I.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG

A.

VĂN HÓA

 

 

 

1

Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, tổ chức Việt Nam

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Nghị định số 100/2006/NĐ-CP; Nghị định số 85/2011/NĐ-CP; Nghị định số 01/2012/NĐ-CP; Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT; Thông tư số 29/2009/TT-BTC;

Cục Bản quyền tác giả

 

2

Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho cá nhân, tổ chức Việt Nam

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Nghị định số 100/2006/NĐ-CP; Nghị định số 85/2011/NĐ-CP; Nghị định số 01/2012/NĐ-CP; Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT; Thông tư số 29/2009/TT-BTC;

Cục Bản quyền tác giả

 

3

Cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Nghị định số 100/2006/NĐ-CP; Nghị định số 85/2011/NĐ-CP; Nghị định số 01/2012/NĐ-CP; Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT; Thông tư số 29/2009/TT-BTC;

Cục Bản quyền tác giả

 

4

Cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Nghị định số 100/2006/NĐ-CP; Nghị định số 85/2011/NĐ-CP; Nghị định số 01/2012/NĐ-CP; Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT; Thông tư số 29/2009/TT-BTC;

Cục Bản quyền tác giả

 

5

Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Nghị định số 100/2006/NĐ-CP; Nghị định số 01/2012/NĐ-CP; Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT; Thông tư số 29/2009/TT-BTC;

Cục Bản quyền tác giả

 

6

Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Nghị định số 100/2006/NĐ-CP; Nghị định số 01/2012/NĐ-CP; Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT; Thông tư số 29/2009/TT-BTC;

Cục Bản quyền tác giả

 

7

Cấp Thẻ giám định viên quyn tác giả, quyền liên quan

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Nghị định số 100/2006/NĐ-CP; Nghị định số 105/2006/NĐ-CP; Nghị định số 119/2010/NĐ-CP; Thông tư s 15/2012/TT-BVHTTDL

Cục Bản quyền tác giả

 

8

Cấp lại Thẻ giám định viên quyn tác giả, quyền liên quan

Nghị định số 105/2006/NĐ-CP; Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL

Cục Bản quyền tác giả

 

9

Cấp bản kết quả đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ giám định

Nghị định số 105/2006/NĐ-CP; Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL

Cục Bản quyền tác giả

 

10

Cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Nghị định số 100/2006/NĐ-CP; Nghị định số 105/2006/NĐ-CP; Nghị định số 119/2010/NĐ-CP; Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL

Cục Bản quyền tác giả

 

11

Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL

Cục Bản quyền tác giả

 

A2.

Di sản văn hóa

 

 

 

12

Cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ

Luật Di sản văn hóa năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP; Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL; Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL

Cục Di sản văn hóa

 

13

Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên

Luật Di sản văn hóa năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP; Nghị định số 01/2012/NĐ-CP

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

14

Cấp giấy phép mang di vật, cvật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ra nước ngoài

Luật Di sản văn hóa năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP; Nghị định số 01/2012/NĐ-CP

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

15

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng quốc gia

Luật Di sản văn hóa năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP; Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

16

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng chuyên ngành thuộc Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương

Luật Di sản văn hóa năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP; Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL

Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội ở trung ương

 

17

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng chuyên ngành thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương

Luật Di sản văn hóa năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP; Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL

Cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp của bảo tàng

 

18

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu b, phục hồi di tích

Luật Di sản văn hóa năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009; Nghị định số 70/2012/NĐ-CP; Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL

Cục Di sản văn hóa

 

19

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

Luật Di sản văn hóa năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009; Nghị định số 70/2012/NĐ-CP; Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL

Cục Di sản văn hóa

 

20

Cấp chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

Luật Di sản văn hóa năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009; Nghị định số 70/2012/NĐ-CP; Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL

Cục Di sản văn hóa

 

21

Cấp lại chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

Luật Di sản văn hóa năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009; Nghị định số 70/2012/NĐ-CP; Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL

Cục Di sản văn hóa

 

A3.

Đin ảnh

 

 

 

22

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim

Luật Điện ảnh năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009; Nghị định số 54/2010/NĐ-CP; Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 122/2013/TT-BTC

Cục Điện ảnh

 

23

Cấp giấy phép cho tổ chức trong nước hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim với tổ chức, cá nhân nước ngoài

Luật Điện ảnh năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009; Nghị định số 54/2010/NĐ-CP; Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 122/2013/TT-BTC

Cục Điện ảnh

 

24

Tổ chức chiếu, giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam

Luật Điện ảnh năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009; Nghị định số 54/2010/NĐ-CP; Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 122/2013/TT-BTC

Cục Điện ảnh

 

25

Tổ chức những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài

Luật Điện ảnh năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009; Nghị định số 54/2010/NĐ-CP; Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL

Cục Điện ảnh

 

26

Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam

Luật Điện ảnh năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009; Nghị định số 54/2010/NĐ-CP; Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 122/2013/TT-BTC

Cục Điện ảnh

 

27

Cho phép thành lập văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh Việt Nam tại nước ngoài

Luật Điện ảnh năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009; Nghị định số 54/2010/NĐ-CP; Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL

Cục Điện ảnh

 

28

Cho phép tổ chức liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề

Luật Điện ảnh năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009; Nghị định số 54/2010/NĐ-CP; Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL

Cục Điện ảnh

 

29

Cấp giấy phép phổ biến phim (- Phim truyện do cơ sở điện ảnh trong cả nước sản xuất hoặc nhập khẩu (trừ trường hợp do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép theo khoản 3 Điều 18 Nghị định số 54/2010/NĐ-CP);

- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc Trung ương sản xuất hoặc nhập khẩu;

- Phim được sản xuất từ việc hợp tác, cung cấp dịch vụ sản xuất, liên doanh sản xuất với tổ chức, cá nhân nước ngoài)

Luật Điện ảnh năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009; Nghị định số 54/2010/NĐ-CP; Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 122/2013/TT-BTC; Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL

Cục Điện ảnh

 

30

Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc Trung ương sản xuất hoặc nhập khẩu)

Luật Điện ảnh năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009; Nghị định số 54/2010/NĐ-CP; Thông tư số 20/2013/TT-BVHTTDL; Thông tư số 122/2013/TT-BTC; Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL

Cục Điện ảnh

 

A4.

Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

 

 

31

Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch)

Nghị định số 113/2013/NĐ-CP

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

 

32

Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Nghị định số 113/2013/NĐ-CP

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

 

33

Thỏa thuận cấp phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

Nghị định số 113/2013/NĐ-CP

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

 

34

Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Nghị định số 113/2013/NĐ-CP

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

 

35

Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)

Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

 

36

Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)

Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

 

37

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Cục Mthuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)

Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

 

38

Tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan (thẩm quyền của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)

Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

 

A5.

Nghệ thuật biểu diễn

 

 

 

39

Cấp giấy phép tổ chức biu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc Trung ương

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL; Thông tư số 122/2013/TT-BTC

Cục Nghệ thuật biểu diễn

 

40

Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc cơ quan Trung ương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL

Cục Nghệ thuật biểu diễn

 

41

Cấp giấy phép cho tổ chức thuộc cơ quan Trung ương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL

Cục Nghệ thuật biểu diễn

 

42

Cấp giấy phép cho đối tượng mời cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thi trang

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL

Cục Nghệ thuật biểu diễn

 

43

Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp quy mô toàn quốc (cuộc thi Hoa hậu toàn quốc)

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL

Cục Nghệ thuật biểu diễn

 

44

Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp quốc tế, người mẫu quốc tế tổ chức tại Việt Nam

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL

Cục Nghệ thuật biểu diễn

 

45

Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp quy mô vùng, ngành, đoàn thể Trung ương và người mẫu quy mô toàn quốc

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL

Cục Nghệ thuật biu diễn

 

46

Cấp giấy phép đưa thí sinh đi tham dự cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL

Cục Nghệ thuật biểu diễn

 

47

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL

Cục Nghệ thuật biểu diễn

 

48

Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL

Cục Nghệ thuật biểu diễn

 

49

Cấp phép phbiến tác phẩm sáng tác trước năm 1975 tại các tỉnh phía Nam hoặc tác phẩm của người Việt Nam đang sinh sống và định cư ở nước ngoài

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL

Cục Nghệ thuật biểu diễn

 

A6.

Văn hóa cơ sở (Quảng cáo)

 

 

 

50

Thm định sản phẩm quảng cáo theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân

Luật Quảng cáo năm 2012; Nghị định số 181/2013/NĐ-CP; Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL

Cục văn hóa cơ sở

 

51

Tiếp nhận thông báo của chủ trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam

Luật quảng cáo năm 2012; Nghị định số 181/2013/NĐ-CP

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

A7.

Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhm mục đích kinh doanh

 

 

52

Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nghị định số 32/2012/NĐ-CP; Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL; Quyết định số 68/2006/QĐ-BTC

Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

53

Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở Trung ương

Nghị định số 32/2012/NĐ-CP; Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL; Quyết định số 68/2006/QĐ-BTC

Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

A8.

Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh

 

 

54

Thủ tục Phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

 

55

Thủ tục Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL

Cục Điện ảnh

 

56

Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL

Vụ Kế hoạch, Tài chính

 

57

Thtục xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng dành cho người nước ngoài và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc

Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL

Vụ Kế hoạch, Tài chính

 

A9.

Thi đua, Khen thưởng

 

 

 

58

Xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”

Nghị định số 89/2014/NĐ-CP

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

59

Xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”

Nghị định số 89/2014/NĐ-CP

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

60

Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013; Nghị định số 62/2014/NĐ-CP

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

61

Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013; Nghị định số 62/2014/NĐ-CP

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

62

Xét tặng “Giải thưởng HChí Minh” về văn học, nghệ thuật

Nghị định số 90/2014/NĐ-CP

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

63

Xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật

Nghị định số 90/2014/NĐ-CP

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

64

Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch”

Thông tư số 11/2014/TT-BVHTTDL

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

A10.

Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

 

 

65

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để trưng bày, triển lãm văn hóa, nghệ thuật

Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BVHTTDL-BCA; Thông tư số 30/2012/TT-BCA; Thông tư số 06/2015/TT-BVHTTDL

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm/Cục Di sản văn hóa

 

B.

THỂ DỤC THỂ THAO

 

 

 

66

Đăng cai tổ chức Đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới; giải vô địch từng môn thể thao khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam; Đại hội thể dục thể thao toàn quốc

Luật thể dục, thể thao năm 2006; Nghị định số 112/2007/NĐ-CP; Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

67

Đăng cai tổ chức Giải thi đấu vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia hàng năm từng môn thể thao

Luật thể dục, thể thao năm 2006; Nghị định số 112/2007/NĐ-CP; Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL

Liên đoàn thể thao quốc gia

 

68

Công nhận Ban vận động thành lập hội thể thao quốc gia

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP; Thông tư số 01/2013/TT-BVHTTDL

Tng cục Thdục thể thao

 

69

Trang bị vũ khí thể thao

Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nvà công cụ hỗ trợ năm 2011; Nghị định số 25/2012/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BVHTTDL-BCA

Tng cục Thdục thể thao

 

70

Cấp giấy phép mang vũ khí thể thao vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để luyện tập, thi đấu thể thao

Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nvà công cụ hỗ trợ năm 2011; Nghị định số 25/2012/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BVHTTDL-BCA

Tng cục Thdục thể thao

 

71

Nhập khẩu vũ khí thể thao

Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nvà công cụ hỗ trợ năm 2011; Nghị định số 25/2012/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BVHTTDL-BCA

Tng cục Thdục thể thao

 

C.

DU LỊCH

 

 

 

72

Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam

Luật Du lịch năm 2005; Nghi định số 92/2007/NĐ-CP; Nghị định số 180/2013/NĐ-CP; Thông tư số 34/2014/TT-NHNN; Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL

Tổng cục Du lịch

 

73

Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài

Luật Du lịch năm 2005; Nghị định số 92/2007/NĐ-CP; Nghị định số 180/2013/NĐ-CP; Thông tư số 34/2014/TT-NHNN; Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL

Tổng cục Du lịch

 

74

Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài

Luật Du lịch năm 2005; Nghị định số 92/2007/NĐ-CP; Nghị định số 180/2013/NĐ-CP; Thông tư số 34/2014/TT-NHNN; Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL

Tổng cục Du lịch

 

75

Thu hồi giấy phép trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế

Luật Du lịch năm 2005; Nghị định số 180/2013/NĐ-CP

Tổng cục Du lịch

 

76

Đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Luật Du lịch năm 2005; Nghị định số 92/2007/NĐ-CP; Nghị định số 180/2013/NĐ-CP; Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL

Tổng cục Du lịch

 

77

Cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Luật Du lịch năm 2005; Nghị định số 92/2007/NĐ-CP; Nghị định số 180/2013/NĐ-CP; Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL

Tổng cục Du lịch

 

78

Cấp giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Luật Du lịch năm 2005; Nghị định số 92/2007/NĐ-CP; Nghị định số 01/2012/NĐ-CP; Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL

Tổng cục Du lịch

 

79

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Luật Du lịch năm 2005; Nghị định số 92/2007/NĐ-CP; Nghị định số 01/2012/NĐ-CP; Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL

Tổng cục Du lịch

 

80

Cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp:

a) Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác;

b) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác;

c) Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài;

d) Thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập

Luật Du lịch năm 2005; Nghị định số 92/2007/NĐ-CP; Nghị định số 01/2012/NĐ-CP; Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL

Tổng cục Du lịch

 

81

Cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập chi nhánh bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy

Luật Du lịch năm 2005; Nghị định số 92/2007/NĐ-CP; Nghị định số 01/2012/NĐ-CP; Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL

Tổng cục Du lịch

 

82

Gia hạn giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Luật Du lịch năm 2005; Nghị định số 92/2007/NĐ-CP; Nghị định số 01/2012/NĐ-CP; Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL

Tổng cục Du lịch

 

 

Khách sạn

 

 

 

83

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch

Luật Du lịch năm 2005; Nghị định số 92/2007/NĐ-CP; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL

Tổng cục Du lịch

 

84

Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch

Luật Du lịch năm 2005; Nghị định số 92/2007/NĐ-CP; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL

Tổng cục Du lịch

 

85

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 4 sao, 5 sao cho khách sạn, làng du lịch

Luật Du lịch năm 2005; Nghị định số 92/2007/NĐ-CP; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL

Tổng cục Du lịch

 

86

Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 4 sao, 5 sao cho khách sạn, làng du lịch

Luật Du lịch năm 2005; Nghị định số 92/2007/NĐ-CP; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL

Tổng cục Du lịch

 

87

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng cao cấp cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch

Luật Du lịch năm 2005; Nghị định số 92/2007/NĐ-CP; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL

Tổng cục Du lịch

 

88

Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng cao cấp cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch

Luật Du lịch năm 2005; Nghị định số 92/2007/NĐ-CP; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL

Tổng cục Du lịch

 

 

STT

TÊN TTHC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

CƠ QUAN THỰC HIỆN

TTHC do Trung ương ban hành

TTHC do Trung ương ban hành và địa phương bổ sung một số nội dung

II.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

 

 

 

A.

VĂN HÓA

 

 

 

 

A1.

Di sản văn hóa

 

 

 

 

1

Đăng ký di vật, cvật, bảo vật quốc gia

Luật Di sản văn hóa năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP; Thông tư số 07/2004/TT-BVHTT; Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

2

Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương

Luật Di sản văn hóa năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP; Nghị định số 01/2012/NĐ-CP

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

3

Xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập

Luật Di sản văn hóa năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP; Nghị định số 01/2012/NĐ-CP

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

4

Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

Luật Di sản văn hóa năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP; Nghị định số 01/2012/NĐ-CP

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

x

 

5

Cấp giấy phép khai quật khn cấp

Luật Di sản văn hóa năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP; Nghị định số 01/2012/NĐ-CP

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

x

 

6

Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Luật Di sản văn hóa năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP; Nghị định số 01/2012/NĐ-CP; Thông tư số 07/2004/TT-BVHTT

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

7

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích

Luật Di sản văn hóa năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP; Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

8

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật

Luật Di sản văn hóa năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP; Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

9

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật

Luật Di sản văn hóa năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa năm 2009; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP; Thông tư số 22/2011/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lch

x

 

10

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật

Luật Di sản văn hóa năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP; Thông tư số 22/2011/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

A2.

Điện ảnh

 

 

 

 

11

Cấp giấy phép phổ biến phim (- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;

- Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện:

+ Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến;

+ Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến)

Luật Điện ảnh năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009; Nghị định số 54/2010/NĐ-CP; Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 122/2013/TT-BTC; Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

12

Cấp giấy phép ph biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)

Luật Điện ảnh năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009; Nghị định số 54/2010/NĐ-CP; Thông tư số 20/2013/TT-BVHTTDL; Thông tư số 122/2013/TT-BTC; Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

A3.

Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

 

 

 

13

Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Nghị định số 113/2013/NĐ-CP

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

14

Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

Nghị định số 113/2013/NĐ-CP

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

15

Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

Nghị định số 113/2013/NĐ-CP

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

16

Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

Nghị định số 113/2013/NĐ-CP

y ban nhân dân cấp tỉnh

x

 

17

Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

Nghị định số 113/2013/NĐ-CP

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

18

Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

19

Cấp giấy phép đưa tác phm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

20

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

21

Tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

A4.

Nghệ thuật biểu diễn

 

 

 

 

22

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL; Thông tư số 122/2013/TT-BTC

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

23

Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

24

Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

25

Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

26

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

27

Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

28

Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL; Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

A5.

Văn hóa cơ s

 

 

 

 

29

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp)

Nghị định số 103/2009/NĐ-CP; Nghị định số 01/2012/NĐ-CP; Thông tư số 04/2009/TT-BVHTT; Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 156/2012/TT-BTC

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

30

Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

Nghị định số 103/2009/NĐ-CP; Nghị định số 01/2012/NĐ-CP; Thông tư số 04/2009/TT-BVHTT; Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 156/2012/TT-BTC

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

31

Cấp giấy phép tổ chức lhội

Nghị định số 103/2009/NĐ-CP; Nghị định số 01/2012/NĐ-CP; Thông tư số 04/2009/TT-BVHTT; Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL; Quyết định số 39/2001/QĐ-BVHTT; Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

32

Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn ván hóa”

Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL

Chủ tịch y ban nhân dân cấp tỉnh

x

 

33

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Luật quảng cáo năm 2012; Nghị định số 181/2013/NĐ-CP; Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

34

Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

Luật quảng cáo năm 2012

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

35

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Luật quảng cáo năm 2012; Nghị định số 181/2013/NĐ-CP; Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL; Thông tư số 66/2014/TT-BTC

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

x

 

36

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Luật quảng cáo năm 2012; Nghị định số 181/2013/NĐ-CP; Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL; Thông tư số 66/2014/TT-BTC

y ban nhân dân cấp tỉnh

x

 

37

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Luật quảng cáo năm 2012; Nghị định số 181/2013/NĐ-CP; Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL; Thông tư số 66/2014/TT-BTC

y ban nhân dân cấp tỉnh

x

 

A6.

Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhm mục đích kinh doanh

 

 

 

38

Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nghị định số 32/2012/NĐ-CP; Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL; Quyết định số 68/2006/QĐ-BTC

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

39

Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương

Nghị định số 32/2012/NĐ-CP; Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL; Quyết định số 68/2006/QĐ-BTC

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

A7.

Nhập khẩu văn hóa phẩm nhm mục đích kinh doanh

 

 

 

40

Thủ tục Phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

41

Thủ tục Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

42

Thủ tc xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

A8.

Thư viện

 

 

 

 

43

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên

Pháp lệnh Thư viện năm 2001; Nghị định số 72/2002/NĐ-CP; Nghị định số 02/2009/NĐ-CP

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

A9.

Gia đình

 

 

 

 

44

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007; Nghị định số 08/2009/NĐ-CP; Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL; Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

45

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL; Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

46

Đi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

Nghị định số 08/2009/NĐ-CP; Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL; Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

47

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007; Nghị định số 08/2009/NĐ-CP; Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL; Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

48

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL; Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

49

Đi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

Nghị định số 08/2009/NĐ-CP; Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL; Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

50

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Nghị định số 08/2009/NĐ-CP; Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

51

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Nghị định số 08/2009/NĐ-CP; Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

52

Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007; Nghị định số 08/2009/NĐ-CP; Thông tư s 02/2010/TT-BVHTTDL; Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

53

Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007; Nghị định số 08/2009/NĐ-CP; Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL; Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

54

Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007; Nghị định số 08/2009/NĐ-CP; Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL; Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

55

Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007; Nghị định số 08/2009/NĐ-CP; Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL; Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

A10.

Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu n, công cụ hỗ tr

 

 

 

56

Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ

Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BVHTTDL-BCA; Thông tư số 30/2012/TT-BCA; Thông tư số 06/2015/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/S Văn hóa, Thể thao/Cơ quan chủ quản trực tiếp

x

 

B.

THỂ DỤC THỂ THAO

 

 

 

 

57

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

Luật thể dục, thể thao năm 2006; Nghị định số 112/2007/NĐ-CP; Thông tư số 05/TT-UBTDTT; Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

58

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao

Luật thể dục, thể thao năm 2006; Nghị định số 112/2007/NĐ-CP; Thông tư số 05/TT-UBTDTT; Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

59

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker

Luật thể dục, thể thao năm 2006; Nghị định số 112/2007/NĐ-CP; Thông tư số 05/TT-UBTDTT; Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 15/2010/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

60

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình

Luật thể dục, thể thao năm 2006; Nghị định số 112/2007/NĐ-CP; Thông tư số 05/TT-UBTDTT; Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 16/2010/TT-BVHTTDL; Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

61

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển

Luật thể dục, thể thao năm 2006; Nghị định số 112/2007/NĐ-CP; Thông tư số 05/TT-UBTDTT; Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL; Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL; Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

62

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí

Luật thể dục, thể thao năm 2006; Nghị định số 112/2007/NĐ-CP; Thông tư số 05/TT-UBTDTT; Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 01/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

63

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn

Luật thể dục, thể thao năm 2006; Nghị định số 112/2007/NĐ-CP; Thông tư số 05/TT-UBTDTT; Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 02/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 14/2014/TT-BVHTTDL; Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

64

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao

Luật thể dục, thể thao năm 2006; Nghị định số 112/2007/NĐ-CP; Thông tư số 05/TT-UBTDTT; Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 03/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

65

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam

Luật thể dục, thể thao năm 2006; Nghị định số 112/2007/NĐ-CP; Thông tư số 05/TT-UBTDTT; Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 14/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

66

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt

Luật thể dục, thể thao năm 2006; Nghị định số 112/2007/NĐ-CP; Thông tư số 05/TT-UBTDTT; Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 15/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

67

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ

Luật thể dục, thể thao năm 2006; Nghị định số 112/2007/NĐ-CP; Thông tư số 05/TT-UBTDTT; Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 16/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

68

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay động cơ

Luật thể dục, thể thao năm 2006; Nghị định số 112/2007/NĐ-CP; Thông tư số 05/TT-UBTDTT; Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 19/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

69

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động tập luyện quyền anh

Luật thể dục, thể thao năm 2006; Nghị định số 112/2007/NĐ-CP; Thông tư số 05/TT-UBTDTT; Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 20/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

70

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo

Luật thể dục, thể thao năm 2006; Nghị định s112/2007/NĐ-CP; Thông tư số 05/TT-UBTDTT; Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 21/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

71

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao

Luật thể dục, thể thao năm 2006; Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu n và công cụ hỗ trợ năm 2011; Nghị định số 112/2007/NĐ-CP; Nghị định số 25/2012/NĐ-CP; Thông tư số 06/2014/TT-BVHTTDL; Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

72

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo

Luật thể dục, thể thao năm 2006; Nghị định số 112/2007/NĐ-CP; Thông tư số 09/2013/TT-BVHTTDL; Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

73

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng

Luật thể dục, thể thao năm 2006; Nghị định số 112/2007/NĐ-CP; Thông tư số 05/TT-UBTDTT; Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 10/2012/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

74

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo

Luật thể dục, thể thao năm 2006; Nghị định số 112/2007/NĐ-CP; Thông tư số 05/TT-UBTDTT; Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 11/2012/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

75

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá

Luật thể dục, thể thao năm 2006; Nghị định số 112/2007/NĐ-CP; Thông tư số 05/TT-UBTDTT; Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 12/2012/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

76

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn

Luật thể dục, thể thao năm 2006; Nghị định số 112/2007/NĐ-CP; Thông tư số 05/TT-UBTDTT; Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 13/2012/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

77

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông

Luật thể dục, thể thao năm 2006; Nghị định số 112/2007/NĐ-CP; Thông tư số 05/TT-UBTDTT; Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 14/2012/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

78

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin

Luật thể dục, thể thao năm 2006; Nghị định số 112/2007/NĐ-CP; Thông tư số 05/TT-UBTDTT; Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 16/2012/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

79

Đăng cai tổ chức Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Luật thể dc, thể thao năm 2006; Nghị định số 112/2007/NĐ-CP; Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL

y ban nhân dân cấp tỉnh

x

 

C.

DU LỊCH

 

 

 

 

C1.

Lữ hành

 

 

 

 

80

Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Luật Du lịch năm 2005; Nghị định số 92/2007/NĐ-CP; Nghị định số 01/2012/NĐ-CP; Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 48/2010/TT-BTC

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

81

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Luật Du lịch năm 2005; Nghị định số 92/2007/NĐ-CP; Nghị định số 01/2012/NĐ-CP; Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 48/2010/TT-BTC

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

82

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp:

a) Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác;

b) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác;

c) Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài;

d) Thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập

Luật Du lịch năm 2005; Nghị định số 92/2007/NĐ-CP; Nghị định số 01/2012/NĐ-CP; Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 48/2010/TT-BTC

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

83

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy

Luật Du lịch năm 2005; Nghị định số 92/2007/NĐ-CP; Nghị định số 01/2012/NĐ-CP; Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 48/2010/TT-BTC

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

84

Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Luật Du lịch năm 2005; Nghị định số 92/2007/NĐ-CP; Nghị định số 01/2012/NĐ-CP; Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 48/2010/TT-BTC

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

85

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Luật Du lịch năm 2005; Nghị định số 92/2007/NĐ-CP; Nghị định số 01/2012/NĐ-CP; Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 48/2010/TT-BTC

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

86

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Luật Du lịch năm 2005; Nghị định số 92/2007/NĐ-CP; Nghị định số 01/2012/NĐ-CP; Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 48/2010/TT-BTC

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

87

Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

Luật Du lịch năm 2005; Nghị định số 92/2007/NĐ-CP; Nghị định số 01/2012/NĐ-CP; Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 48/2010/TT-BTC

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

88

Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

Luật Du lịch năm 2005; Nghị định số 92/2007/NĐ-CP; Nghị định số 01/2012/NĐ-CP; Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 48/2010/TT-BTC

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

x

89

Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch

Luật Du lịch năm 2005; Nghị định số 92/2007/NĐ-CP; Nghị định số 01/2012/NĐ-CP; Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL; Thông tư số 48/2010/TT-BTC

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

C2.

Khách sạn

 

 

 

 

90

Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch

Luật Du lịch năm 2005; Nghị định số 92/2007/NĐ-CP; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL; Thông tư số 47/2010/TT-BTC

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

91

Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

Luật Du lịch năm 2005; Nghị định số 92/2007/NĐ-CP; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL; Thông tư số 47/2010/TT-BTC

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

92

Cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

Luật Du lịch năm 2005; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL; Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL; Thông tư số 47/2010/TT-BTC

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

93

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

Luật Du lịch năm 2005; Nghị định số 92/2007/NĐ-CP; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL; Thông tư số 47/2010/TT-BTC;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

94

Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

Luật Du lịch năm 2005; Nghị định s 92/2007/NĐ-CP; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

95

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

Luật Du lịch năm 2005; Nghị định số 92/2007/NĐ-CP; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL; Thông tư số 47/2010/TT-BTC

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

96

Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

Luật Du lịch năm 2005; Nghị định số 92/2007/NĐ-CP; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL; Thông tư số 47/2010/TT-BTC

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

III.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

 

 

A1.

Văn hóa cơ sở

 

 

 

x

1

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp)

Nghị định số 103/2009/NĐ-CP; Nghị định số 01/2012/NĐ-CP; Thông tư số 04/2009/TT-BVHTT; Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 156/2012/TT-BTC

Cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh cấp huyện

 

 

2

Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn Văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL

Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện

x

 

3

Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương

Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL

Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện

x

 

4

Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL

Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện

x

 

5

Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL

Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện

x

 

6

Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL

Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện

x

 

7

Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL

Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện

x

 

8

Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL

Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện

x

 

A2.

Thư viện

 

 

 

 

9

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

Pháp lệnh Thư viện năm 2000; Nghị định số 72/2002/NĐ-CP; Nghị định số 02/2009/NĐ-CP

y ban nhân dân cấp huyện

x

 

A3.

Gia đình

 

 

 

 

10

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007; Nghị định số 08/2009/NĐ-CP; Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL; Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL

y ban nhân dân cấp huyện

x

 

11

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL; Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL

y ban nhân dân cấp huyện

x

 

12

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

Nghị định số 08/2009/NĐ-CP; Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL; Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL

y ban nhân dân cấp huyện

x

 

13

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007; Nghị định số 08/2009/NĐ-CP; Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL; Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL

y ban nhân dân cấp huyện

x

 

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL; Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL

Ủy ban nhân dân cấp huyện

x

 

15

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

Nghị định số 08/2009/NĐ-CP; Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL; Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL

Ủy ban nhân dân cấp huyện

x

 

IV.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

A.

VĂN HÓA

 

 

 

 

A1.

Văn hóa cơ sở

 

 

 

 

1

Công nhận gia đình văn hóa

Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã

x

 

A2.

Thư viện

 

 

 

 

2

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

Pháp lệnh Thư viện năm 2000; Nghị định số 72/2002/NĐ-CP; Nghị định số 02/2009/NĐ-CP

Ủy ban nhân dân cấp xã

x

 

B.

THỂ DỤC THỂ THAO

 

 

 

 

3

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Luật thể dục, thể thao năm 2006; Nghị định số 112/2007/NĐ-CP; Thông tư số 18

Ủy ban nhân dân cấp xã

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2957/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2957/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2015
Ngày hiệu lực31/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2957/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 2957/QĐ-BVHTTDL thủ tục hành chính chuẩn hóa Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2957/QĐ-BVHTTDL thủ tục hành chính chuẩn hóa Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2957/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Hoàng Tuấn Anh
        Ngày ban hành31/08/2015
        Ngày hiệu lực31/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2957/QĐ-BVHTTDL thủ tục hành chính chuẩn hóa Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2957/QĐ-BVHTTDL thủ tục hành chính chuẩn hóa Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch 2016

            • 31/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực