Quyết định 406/QĐ-BTNMT

Quyết định 406/QĐ-BTNMT về kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nội dung toàn văn Quyết định 406/QĐ-BTNMT năm 2013 Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 406/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2013 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 và Nghị định số 89/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2198/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2012 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2199/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước;

Theo Công văn số 725/BNV-CCHC ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính và báo cáo cải cách hành chính hàng năm;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2013 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Tập trung nâng cao chất lượng và bảo đảm tiến độ hoàn thành Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ năm 2013.

2. Bảo đảm kiểm soát chặt chẽ, đơn giản hoá thủ tục hành chính ngay trong quá trình xây dựng văn bản; tiếp tục rà soát thống kê, công bố công khai thủ tục hành chính kịp thời, đúng quy định.

3. Kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy của ngành tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến cơ sở theo Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bảo đảm khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý.

4. Tiếp tục nâng cao trình độ và năng lực đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành, bảo đảm thực thi công vụ đạt chất lượng và hiệu quả thông qua việc đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ cao; tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành tài nguyên và môi trường.

II. NHIỆM VỤ

1. Về hoàn thiện thể chế

- Bảo đảm xây dựng các dự án Luật theo kế hoạch, trong đó, tập trung hoàn thiện trình Quốc hội khóa XIII dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 5; dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 6.

- Xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ năm 2013, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo Quyết định số 123/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Xây dựng và ban hành Thông tư thay thế Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

- Tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ để khắc phục các quy định còn bất cập hiện nay; trong đó, đặt trọng tâm vào việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung, chuyển đổi, xây dựng mới các quy trình, quy phạm, quy định kỹ thuật thành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

- Tổ chức tập huấn và có biện pháp tiếp tục nâng cao năng lực công chức, viên chức soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực trọng điểm của ngành như đất đai, khoáng sản, môi trường.

2. Về cải cách thủ tục hành chính

- Tiếp tục thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính, rà soát, đánh giá, công bố công khai thủ tục hành chính theo quy định; kiểm soát việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính bảo đảm các thủ tục hành chính được ban hành là cần thiết, đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và giảm tối đa chi phí cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời giảm chi phí cho cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

- Triển khai thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và tăng cường truyền thông, phổ biến kiến thức về công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

- Kiện toàn bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 13/VPCP-TCCV ngày 02 tháng 01 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ về nhiệm vụ và bộ máy tổ chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Bộ, địa phương.

Chi tiết về kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tại Quyết định 138/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính trọng tâm năm 2013 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Về cải cách tổ chức bộ máy

- Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ theo quy định tại Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các Thông tư liên tịch và các văn bản khác hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ngành tài nguyên và môi trường ở địa phương bảo đảm sự thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở.

- Tiếp tục triển khai Đề án thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Triển khai công tác cổ phần hóa tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 742/TTg-ĐMDN ngày 31 tháng 5 năm 2012 về việc phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Kế hoạch triển khai công tác cải cách tổ chức bộ máy của Bộ năm 2013 được thực hiện theo Công văn số 948/BTNMT-TCCB ngày 19 tháng 3 năm 2013 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ giai đoạn 2016 - 2021 theo các văn bản của Ban cán sự đảng Bộ: hướng dẫn số 148-HD/BCSĐTNMT ngày 30 tháng 01 năm 2013 về nội dung, phương pháp và kế hoạch triển khai công tác quy hoạch giai đoạn 2016 - 2021; việc rà soát, bổ sung hàng năm và quản lý, thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và Kế hoạch số 150-KH/BCSĐTNMT ngày 04 tháng 02 năm 2013 về triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2021; hướng dẫn xây dựng quy hoạch cán bộ đầu ngành, chuyên gia và cán bộ khoa học - kỹ thuật; kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý theo cơ cấu tổ chức mới của Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức, người lao động trong ngành tài nguyên và môi trường theo Quy hoạch phát triển nhân lực ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2012 - 2020; trong đó đặt trọng tâm vào công tác bồi dưỡng kỹ năng mềm và năng lực tham mưu, đề xuất cơ chế chính sách của công chức, viên chức.

- Tiếp tục xây dựng và thực hiện đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức hợp lý gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; xây dựng, triển khai kế hoạch luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ trong nội bộ Bộ; rà soát, hoàn thiện vị trí chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường; tiếp tục đổi mới công tác đánh giá công chức, viên chức, thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm năm 2013 đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ.

- Xây dựng và triển khai Chỉ thị tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành tài nguyên và môi trường.

5. Về cải cách tài chính công

- Tiếp tục cải tiến công tác dự toán, phân bổ, cân đối ngân sách nhà nước và quản lý chi tiêu để tạo sự chủ động và tăng cường trách nhiệm của các đơn vị, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng, cụ thể về công tác kế hoạch, tài chính; rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy định quản lý tài chính, kế toán các lĩnh vực thuộc Bộ.

- Tăng cường công tác quản lý tài sản công; triển khai thực hiện giao tài sản nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm toàn bộ hoặc tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công giai đoạn 2013 - 2015.

- Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công” theo Quyết định số 1805/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Xây dựng và thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí hoạt động thường xuyên theo phương thức khoán hàng năm cho các viện nghiên cứu cơ bản thuộc Bộ theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP.

- Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tài chính công, sử dụng các phần mềm về quản lý tài sản và quản lý ngân sách nhà nước; triển khai nhập dự toán năm 2013 trực tiếp trên hệ thống TABMIS cho các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc Bộ trong các năm tiếp theo.

6. Về hiện đại hóa hành chính

- Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính, xử lý quy trình nội bộ, trong giao dịch về tài nguyên và môi trường.

- Tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện quy định trình tự, thủ tục thẩm định phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường; quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường; quy định kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường; hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường.

- Tiếp tục thực hiện các đề án, dự án về công nghệ thông tin theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra, đặc biệt là 02 dự án trọng điểm là Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường và Dự án Xây dựng mạng thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

- Đẩy mạnh hoạt động chuyển giao công nghệ và các dịch vụ về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế về lĩnh vực công nghệ thông tin. Công tác kiểm tra tình hình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại các Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các đơn vị trực thuộc Bộ; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng về việc tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành của ngành tài nguyên và môi trường.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành của Bộ.

- Xây dựng kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ giai đoạn 2011 - 2015; đào tạo nâng cao kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ công chức, viên chức phù hợp với hành chính điện tử.

III. GIẢI PHÁP

1. Xác định rõ ràng và phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đảng, đoàn thể, lãnh đạo Bộ và thủ trưởng đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ; gắn mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch cải cách hành chính với việc xét thi đua, khen thưởng đối với thủ trưởng, tập thể và cá nhân thuộc các đơn vị.

2. Xây dựng, thiết lập mạng lưới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính; thường xuyên giữ mối liên hệ và phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành có liên quan về công tác cải cách hành chính.

3. Bảo đảm kinh phí thực hiện công tác cải cách hành chính được bố trí từ nguồn kinh phí thường xuyên của Bộ và các nguồn lực tài chính hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

4. Xây dựng và thực hiện áp dụng Bộ chỉ số cải cách hành chính tại Bộ Tài nguyên và Môi trường và một số đơn vị trực thuộc Bộ.

5. Tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch cải cách hành chính năm 2013.

6. Tăng cường, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về cải cách hành chính, trước hết thông qua Cổng thông tin điện tử của Bộ, trang Website của các đơn vị, Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện các công việc cụ thể sau đây:

1. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của đơn vị.

2. Cần coi công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, đưa nội dung cải cách hành chính vào nội dung giao ban định kỳ của đơn vị.

3. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ (quý, sáu tháng, năm) theo phân công tại Quyết định số 2199/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2012 - 2015. Thời gian gửi báo cáo trước ngày 13 tháng cuối của quý, sáu tháng; báo cáo năm gửi trước ngày 05 tháng 12 năm 2013.

4. Bố trí ổn định cán bộ thực hiện và theo dõi công tác cải cách hành chính của đơn vị; bảo đảm nguồn lực và điều kiện thực hiện công tác cải cách hành chính; gắn kế hoạch cải cách hành chính với kế hoạch công tác và kế hoạch ngân sách của đơn vị để bố trí kinh phí thực hiện công tác cải cách hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Pháp chế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Khoa học và Công nghệ;
- Ban cán sự đảng;
- Đảng uỷ Bộ, Công đoàn
Bộ,
Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh Bộ,
Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TCCB. KV60.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 406/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu406/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2013
Ngày hiệu lực29/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 406/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 406/QĐ-BTNMT năm 2013 Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 406/QĐ-BTNMT năm 2013 Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu406/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýNguyễn Minh Quang
        Ngày ban hành29/03/2013
        Ngày hiệu lực29/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 406/QĐ-BTNMT năm 2013 Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 406/QĐ-BTNMT năm 2013 Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên

           • 29/03/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/03/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực