Quyết định 41/2007/QĐ-BGDĐT

Quyết định 41/2007/QĐ-BGDĐT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành từ năm 1999 đến năm 2005 hết hiệu lực do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 41/2007/QĐ-BGDĐT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật từ năm 1999 đến 2005 hết hiệu lực


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 41/2007/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH TỪ NĂM 1999 ĐẾN NĂM 2005 HẾT HIỆU LỰC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ, sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 6 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Sau khi thống nhất với các Bộ, ngành có liên quan và theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành từ năm 1999 đến năm 2005 hết hiệu lực thi hành; Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tịch ban hành từ năm 1999 đến năm 2005 hết hiệu lực thi hành (có các Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:
- VP Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- VPTW và các Ban của Đảng;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ;
- Kiểm toán nhà nước;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ;
- Lưu VT, PC.BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thiện Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH TỪ NĂM 1999 ĐẾN NĂM 2005 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2007/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tổng số: 84 văn bản

TT

Ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành; cơ quan ban hành; trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

Văn bản hoặc điều khoản

văn bản thay thế

 

Quyết định

 

 

1.               

Quyết định số 04/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/2/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính quy

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 

2.               

Quyết định số 05/1999/QĐ-BGD&ĐT  ngày 23/2/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hệ chính quy

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Quyết định số 08/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;

Quyết định số 11/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh hệ chính quy trung học chuyên nghiệp

3.               

Quyết định 06/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/2/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thi tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở và bổ túc trung học phổ thông

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Quyết định số 18/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thi tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở và bổ túc trung học phổ thông

4.               

Quyết định số 07/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế thi tốt nghiệp phổ thông trung học, trung học chuyên ban và trung học cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 15/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/4/1998

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Quyết định số 17/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông

 

5.               

Quyết định số 08/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/2/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh vào các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông

6.               

Quyết định số 12/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/3/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thi tốt nghiệp tiểu học

Hết hiệu lực do không phù hợp với văn bản có hiệu lực cao hơn

Khoản 5 Nghị quyết số 37/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội Nước CHXHCNVN về Giáo dục quy định “Bỏ kỳ thi tốt nghiệp tiểu học năm học 2004-2005”;

Khoản 1 Điều 31 Luật Giáo dục năm 2005 quy định “Học sinh học hết chương trình tiểu học có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được Hiệu trưởng trường tiểu học xác nhận trong học bạ việc hoàn thành chương trình tiểu học”

7.               

Quyết định số 17/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/5/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ Hội thao Điền kinh và Thể thao Quốc phòng sinh viên, học sinh chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ IV (Thuộc nội dung Đại hội TDTT sinh viên, học sinh chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ I-1999)

Hết hiệu lực do văn bản chỉ áp dụng trong năm 1999

 

8.               

Quyết định số 23/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/5/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ 13 môn thi đấu tại Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ V

Hết hiệu lực do văn bản chỉ áp dụng cho hội thi năm 1999

 

9.               

Quyết định số 37/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/9/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển chọn, tổ chức đào tạo và xét tuyển vào đại học, cao đẳng đối với học sinh dự bị đại học

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Quyết định số 09/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển chọn, tổ chức đào tạo học sinh hệ dự bị đại học và xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đối với học sinh hệ dự bị đại học

10.            

Quyết định số 40/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/11/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy định tạm thời về tiêu chuẩn kiểm tra, đánh giá và công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở”

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Quyết định số 26/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở

11.            

Quyết định số 41/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy chế thi chọn học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 phổ thông trung học ban hành theo Quyết định số 65/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/12/1998

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi

 

12.            

Quyết định số 43/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế làm việc của cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Quyết định số 3013/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo

13.            

Quyết định số 03/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/02/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy chế thi tốt nghiệp phổ thông trung học, trung học chuyên ban và trung học cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 15/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 1/4/1998

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Quyết định số 17/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông

 

14.            

Quyết định số 05/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở và bổ túc trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 06/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/2/1999

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Quyết định số 18/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thi tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở và bổ túc trung học phổ thông;

 

15.            

Quyết định số 06/2000/QĐ- BGD&ĐT ngày 14/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung, sửa đổi một số điều trong quy chế thi tốt nghiệp tiểu học được ban hành theo Quyết định số 12/1999/QĐ-BGD&ĐT  ngày 15/3/1999

Hết hiệu lực do không phù hợp với văn bản có hiệu lực cao hơn

Khoản 5 Nghị quyết số 37/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội Nước CHXHCNVN về Giáo dục quy định “Bỏ kỳ thi tốt nghiệp tiểu học năm học 2004-2005”;

Khoản 1 Điều 31 Luật Giáo dục năm 2005 quy định “Học sinh học hết chương trình tiểu học có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được Hiệu trưởng trường tiểu học xác nhận trong học bạ việc hoàn thành chương trình tiểu học”;

16.            

Quyết định số 11/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành mẫu bằng tốt nghiệp tiểu học

Hết hiệu lực do không phù hợp với văn bản có hiệu lực cao hơn

Khoản 1 Điều 31 Luật Giáo dục năm 2005 quy định “Học sinh học hết chương trình tiểu học có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được Hiệu trưởng trường tiểu học xác nhận trong học bạ việc hoàn thành chương trình tiểu học”;

Khoản 5 Nghị quyết số 37/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội Nước CHXHCNVN về Giáo dục quy định “Bỏ kỳ thi tốt nghiệp tiểu học năm học 2004-2005”

17.            

Quyết định số 13/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về giảm tải nội dung học tập dành cho học sinh tiểu học

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông

18.            

Quyết định số 20/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/6/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên  nghiệp hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 05/1999/QĐ-BDG&ĐT ngày 23/2/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Quyết định số 08/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;

Quyết định số 11/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh hệ chính quy trung học chuyên nghiệp

19.            

Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 2/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

20.            

Quyết định số 26/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ giải bóng bàn “người giáo viên nhân dân” tranh giải “Báo Giáo dục và Thời đại” lần thứ V - 2000

Hết hiệu lực do văn bản chỉ áp dụng cho giải tổ chức vào năm 2000

 

21.            

Quyết định số 30/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về biên chế năm học 2000-2001 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và sư phạm

Hết hiệu lực do văn bản chỉ áp dụng cho năm học 2000-2001

 

22.            

Quyết định số 43/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên

23.            

Quyết định số 45/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thi tốt nghiệp bổ túc tiểu học

Hết hiệu lực do không phù hợp với văn bản có hiệu lực cao hơn

Khoản 1 Điều 31 Luật Giáo dục năm 2005 quy định “Học sinh học hết chương trình tiểu học có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được Hiệu trưởng trường tiểu học xác nhận trong học bạ việc hoàn thành chương trình tiểu học”;

Khoản 5 Nghị quyết số 37/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội Nước CHXHCNVN về Giáo dục quy định “Bỏ kỳ thi tốt nghiệp tiểu học năm học 2004-2005”

24.            

Quyết định số 49/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Âm lịch Tân Tỵ của GDPT, mầm non, GDTX và sư phạm

Hết hiệu lực do văn bản chỉ áp dụng trong năm 2000

 

25.            

Quyết định số 05/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ “Liên hoan tiếng hát giáo viên mầm non” toàn quốc

Hết hiệu lực do văn bản chỉ áp dụng trong năm 2001

 

26.            

Quyết định số 06/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 21/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Quyết định số 24/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

27.            

Quyết định số 07/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy chế thi tốt nghiệp phổ thông trung học, trung học chuyên ban và trung học cơ sở ban hành theo Quyết định số 15/1998/QĐ-BGD&ĐT Quyết định số 07/1999/QĐ-BGD&ĐT Quyết định số 03/2000/QĐ-BGD&ĐT

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Quyết định số 17/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông

 

28.            

Quyết định số 08/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi Điều 6 quy chế tuyển sinh vào trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành theo Quyết định số 08/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/2/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông

29.            

Quyết định số 09/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi một số điều của quy chế thi tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở và bổ túc trung học phổ thông ban hành theo Quyết định số 06/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/2/1999

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Quyết định số 18/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thi tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở và bổ túc trung học phổ thông

 

30.            

Quyết định số 16/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thao điền kinh và thể thao quốc phòng sinh viên, học sinh chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ V năm 2001

Hết hiệu lực do văn bản chỉ áp dụng trong năm 2001

 

31.            

Quyết định số 18/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ thi đấu giải vô địch cầu lông học sinh toàn quốc giai đoạn 2001-2005

Hết hiệu lực do văn bản chỉ áp dụng cho các giải thi đấu giai đoạn 2001-2005

 

32.            

Quyết định số 24/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc uỷ quyền cho giám đốc Đại học quốc gia cấp bằng tiến sỹ

Hết hiệu lực do không phù hợp với văn bản có hiệu lực cao hơn

Khoản 4 Điều 43 Luật Giáo dục năm 2005 quy định “Nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ, có đủ điều kiện thì được bảo vệ luận án và nếu đạt yêu cầu theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được Hiệu trưởng trường đại học, Viện trưởng viện nghiên cứu khoa học cấp bằng tiến sĩ

33.            

Quyết định số 33/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về biên chế năm học 2001-2002 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung học và cao đẳng sư phạm

Hết hiệu lực do văn bản chỉ áp dụng trong năm học 2001-2002

 

34.            

Quyết định số 41/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 19/9/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi nghiệp vụ sư phạm - văn nghệ - thể dục thể thao của học sinh, sinh viên các trường sư phạm toàn quốc lần thứ II/2001

Hết hiệu lực do văn bản chỉ áp dụng trong năm 2001

 

35.            

Quyết định số 43/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Tiểu học

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông

36.            

Quyết định số 44/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi một số điều trong Quy chế thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông ban hành theo Quyết định số 65/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/12/1998 và Quyết định số 41/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi

37.            

Quyết định số 03/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/01/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình trung học cơ sở

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông

38.            

Quyết định số 06/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/3/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ hội thi văn hoá - thể thao các trường phổ thông dân tộc nội trú toàn quốc lần thứ IV năm 2002

Hết hiệu lực văn vì văn bản chỉ áp dụng cho Hội thi trong năm 2002

 

39.            

Quyết định số 12/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/3/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi các khoản 2 và 3 của Điều 11 trong quy chế thi tốt nghiệp tiểu học ban hành theo Quyết định số 12/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/3/1999 và Quyết định số 06/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hết hiệu lực do không phù hợp với văn bản có hiệu lực cao hơn

Khoản 5 Nghị quyết số 37/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội Nước CHXHCNVN về Giáo dục quy định “Bỏ kỳ thi tốt nghiệp tiểu học năm học 2004-2005”;

Khoản 1 Điều 31 Luật Giáo dục năm 2005 quy định “Học sinh học hết chương trình tiểu học có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được Hiệu trưởng trường tiểu học xác nhận trong học bạ việc hoàn thành chương trình tiểu học”;

40.            

Quyết định số 15/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh vào các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 08/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/2/1999 và Quyết định số 08/2001/QĐ/BGD&ĐT ngày 30/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông

41.            

Quyết định số 16/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hệ chính quy (ban hành theo Quyết định số 05/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/2/1999 đã được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 20/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/6/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Quyết định số 07/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;

Quyết định số 05/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 21/2/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 07/2005/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Quyết định số 06/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 17/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp 

42.            

Quyết định số 23/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi Điều 7 trong Quy chế thi tốt nghiệp bổ túc tiểu học ban hành theo Quyết định số 45/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hết hiệu lực do không phù hợp với văn bản có hiệu lực cao hơn

Khoản 5 Nghị quyết số 37/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội Nước CHXHCNVN về Giáo dục quy định “Bỏ kỳ thi tốt nghiệp tiểu học năm học 2004-2005”;

Khoản 1 Điều 31 Luật Giáo dục năm 2005 quy định “Học sinh học hết chương trình tiểu học có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được Hiệu trưởng trường tiểu học xác nhận trong học bạ việc hoàn thành chương trình tiểu học”

43.            

Quyết định số 25/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ hội thi giảng viên dạy giỏi môn học giáo dục quốc phòng các đại học, học viện, trường đại học, trung tâm giáo dục quốc phòng năm 2002

Hết hiệu lực do văn bản chỉ áp dụng cho hội thi năm 2002

 

44.            

Quyết định số 27/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 06/5/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ thi đấu giải vô địch bóng rổ các trường trung học phổ thông toàn quốc giai đoạn 2002-2006

Hết hiệu lực do văn bản chỉ áp dụng cho giai đoạn 2002-2006

 

45.            

Quyết định số 35/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/8/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về biên chế năm học 2002-2003 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, cao đẳng và trung học sư phạm

Hết hiệu lực do văn bản chỉ áp dụng trong năm học 2002-2003

 

46.            

Quyết định số 36/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/8/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tạm thời về mục tiêu giáo dục và kế hoạch dạy học bổ túc trung học cơ sở

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

 Quyết định số 48/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Bổ túc trung học cơ sở

47.            

Quyết định số 37/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/9/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tạm thời về đánh giá, xếp loại học sinh lớp 1

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Quyết định số 30/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học

48.            

Quyết định số 38/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 17/9/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ giải bóng bàn “Người Giáo viên Nhân dân” tranh giải “Báo Giáo dục và Thời đại” lần thứ VI - 2002

Hết hiệu lực do văn bản chỉ áp dụng trong năm  2002

 

49.            

Quyết định số 08/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Quyết định số 07/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

50.            

Quyết định số 11/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh hệ chính quy trung học chuyên nghiệp

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Quyết định số 13/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học chuyên nghiệp   

51.            

Quyết định số 27/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 17/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ hội thi giảng viên dạy giỏi môn học Giáo dục quốc phòng các trường cao đẳng năm 2003

Hết hiệu lực do văn bản chỉ áp dụng cho hội thi năm 2003

 

52.            

Quyết định số 28/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ VI năm 2004

Hết hiệu lực do văn bản chỉ áp dụng cho hội thi năm 2004

 

53.            

Quyết định số 37/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về biên chế năm học 2003-2004 của Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông, Giáo dục thường xuyên, Trung học sư phạm và Cao đẳng sư phạm

Hết hiệu lực do văn bản chỉ áp dụng cho năm học 2003-2004

 

54.            

Quyết định số 44/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tạm thời về đánh giá, xếp loại học sinh lớp 1, lớp 2

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Quyết định số 30/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học

55.            

Quyết định số 46/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Bổ túc tiểu học

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Quyết định số 13/2007/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ

56.            

Quyết định số 02/2004/QĐ-BGD&ĐT  ngày 23/02/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung quy chế tổ chức, đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 04/1999/QĐ-BGD&ĐT

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy

57.            

Quyết định số 04/2004/QĐ-BGD&ĐT  ngày 27/02/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 08/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Quyết định số 07/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

 

58.            

Quyết định số 05/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/03/2004 của Bộ trư­ởng Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 65/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/12/1998; Quyết định số 41/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/12/1999 và Quyết định số 44/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.         

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi

59.            

Quyết định số 06/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/03/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều 7 của Quy chế Tuyển sinh hệ chính quy Trung học chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 11/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/3/2003 của Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Quyết định số 13/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học chuyên nghiệp 

60.            

Quyết định số 08/2004/ QĐ-BGD&ĐT ngày 31/03/2004 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ VI - 2004 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/06/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hết hiệu lực do văn bản chỉ áp dụng cho hội thi năm 2004

 

61.            

Quyết định số 24/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về biên chế năm học 2004 - 2005 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung học sư phạm và cao đẳng sư phạm

Hết hiệu lực do văn bản chỉ áp dụng cho năm học 2004-2005

 

62.            

Quyết định số 27/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng học sinh trung học phổ thông toàn quốc

Hết hiệu lực do văn bản chỉ áp dụng cho năm 2004

 

63.            

Quyết định số 29/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tạm thời về đánh giá, xếp loại học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Quyết định số 30/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học

64.            

Quyết định số 04/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

65.            

Quyết định số 05/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 17/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 65/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/12/1998; Quyết định số 41/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/12/1999; Quyết định số 44/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/11/2001 và Quyết định số 05/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/03/2004 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi

66.            

Quyết định số 13/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh trung học chuyên nghiệp

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Quyết định số 06/2006/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp

 

Chỉ thị

 

 

67.            

Chỉ thị số 02/1999/CT/BGD&ĐT ngày 10/2/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giáo viên, học sinh, sinh viên các trường tham gia công tác tuyên truyền cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999

Hết hiệu lực do văn bản chỉ áp dụng cho năm 1999

 

68.            

Chỉ thị số 16/1999/CT-BGD&ĐT ngày 24/4/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bồi dưỡng nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục đào tạo hè 1999

Hết hiệu lực do văn bản chỉ áp dụng trong năm 1999

 

69.            

Chỉ thị số 26/1999/CT-BGD&ĐT ngày 04/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp năm 1999

Hết hiệu lực do văn bản chỉ áp dụng cho hội kỳ thi năm 1999

 

70.            

Chỉ thị số 32/1999/CT-BGD&ĐT ngày 07/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ năm học 1999-2000 của Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục không chính quy

Hết hiệu lực do văn bản chỉ áp dụng cho năm  học 1999-2000

 

71.            

Chỉ thị số 15/2000/CT-BGD&ĐT ngày 17/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về các biện pháp cấp bách tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm học thêm

72.            

Chỉ thị số 17/2000/CT-BGD&ĐT ngày 29/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đào tạo hè năm 2000

Hết hiệu lực do văn bản chỉ áp dụng trong năm 2000

 

73.            

Chỉ thị số 19/2000/CT-BGD&ĐT ngày 08/6/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp năm 2000

Hết hiệu lực do văn bản chỉ áp dụng cho kỳ thi tuyển sinh năm 2000

 

74.            

Chỉ thị số 29/2000/CT-BGD&ĐT ngày 29/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về những nhiệm vụ trọng tâm toàn ngành trong năm học 2000-2001

Hết hiệu lực do văn bản chỉ áp dụng cho năm học 2000-2001

 

75.            

Chỉ thị số 13/2001/CT-BGD&ĐT ngày 02/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo, tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp và công tác tuyển sinh năm 2001

Hết hiệu lực vì văn bản chỉ áp dụng trong năm 2001

 

76.            

Chỉ thị số 19/2001/CT-BGD&ĐT ngày 31/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo hè năm 2001

Hết hiệu lực do văn bản chỉ áp dụng trong năm 2001

 

77.            

Chỉ thị số 32/2001/CT-BGD&ĐT ngày 01/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong năm học 2001-2002

Hết hiệu lực do văn bản chỉ áp dụng trong năm học 2001-2002

 

78.            

Chỉ thị số 34/2002/CT-BGD&ĐT ngày 01/8/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về những nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong năm học 2002-2003

Hết hiệu lực do văn bản chỉ áp dụng trong năm học 2002-2003

 

79.            

Chỉ thị số 38/2003/CT-BGD&ĐT ngày 04/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ toàn ngành trong năm học 2003-2004

Hết hiệu lực do văn bản chỉ áp dụng cho năm học 2003-2004

 

80.            

Chỉ thị số 16/2004/CT-BGD&ĐT ngày 14/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2004

Hết hiệu lực do văn bản chỉ áp dụng cho kỳ thi tuyển sinh năm 2004

 

81.            

Chỉ thị số 25/2004/CT-BGD&ĐT ngày 02/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ toàn ngành trong năm học 2004-2005

Hết hiệu lực do văn bản chỉ áp dụng cho năm học 2004-2005

 

 

Thông tư

 

 

82.            

Thông tư số 07/2000/TT-BGD&ĐT ngày 17/3/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú lần thứ 7

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Thông tư số 01/2002/TT-BGD&ĐT ngày 14/1/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú lần thứ 8

83.            

Thông tư số 01/2002/TT-BGD&ĐT ngày 14/1/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú lần thứ tám

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Thông tư số 07/2006/TT-BGDĐT ngày 20/3/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

84.            

Thông tư số 07/2004/TT-BGD&ĐT ngày 30/3/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thanh tra toàn diện phổ thông và thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên phổ thông

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo

 

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LIÊN TỊCH BAN HÀNH TỪ NĂM 1999 ĐẾN NĂM 2005 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2007/QĐ-BGDĐT ngày  08 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tổng số: 04 văn bản

TT

Ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành; cơ quan ban hành;

trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

Văn bản hoặc điều khoản

văn bảnthay thế

85.            

Thông tư liên tịch số 26/1999/TTLT-BLĐTB&XH-BTC-BGD&ĐT ngày 2/11/1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và con của họ đang học tại các trường

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

86.            

Thông tư liên tịch số 3672/BQP-BGD&ĐT của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 6/11/1999 hướng dẫn Nghị định số 96/CP ngày 11/09/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh tình báo đối với lực lượng tình báo thuộc Bộ Quốc phòng

Hết hiệu lực

 

87.            

Thông tư liên tịch số 11/2002/TTLT-BGD&ĐT-BTCCBCP-BTC-BLĐTBXH ngày 27/3/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  hướng dẫn thực hiện Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 9/7/2001 của Chính phủ về chính sách  đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại các trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

88.            

Thông tư liên tịch số 21/2003/TTLT-BTC-BGD&ĐT-BNV ngày 24/3/2003 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập có thu

Hết hiệu lực do đã có văn bản thay thế

Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2007/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu41/2007/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2007
Ngày hiệu lực12/09/2007
Ngày công báo28/08/2007
Số công báoTừ số 622 đến số 623
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2007/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 41/2007/QĐ-BGDĐT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật từ năm 1999 đến 2005 hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 41/2007/QĐ-BGDĐT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật từ năm 1999 đến 2005 hết hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu41/2007/QĐ-BGDĐT
       Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
       Người kýNguyễn Thiện Nhân
       Ngày ban hành08/08/2007
       Ngày hiệu lực12/09/2007
       Ngày công báo28/08/2007
       Số công báoTừ số 622 đến số 623
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật18 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 41/2007/QĐ-BGDĐT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật từ năm 1999 đến 2005 hết hiệu lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 41/2007/QĐ-BGDĐT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật từ năm 1999 đến 2005 hết hiệu lực

           • 08/08/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/08/2007

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/09/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực