Quyết định 75/2003/QĐ-UB

Quyết định 75/2003/QĐ-UB ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ năm 1976 đến 31/12/2002 do tỉnh Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 75/2003/QĐ-UB danh mục văn bản còn hiệu lực hết hiệu lực đến 31/12/2002 Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/2003/QĐ-UB

Cần Thơ, ngày 22 tháng 12 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC VÀ HẾT HIỆU LỰC DO UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ NĂM 1976 ĐẾN 31/12/2002

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996;

Căn cứ Nghị định số 101/1997/NĐ-CP ngày 23/9/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Chỉ thị số 09/2003/CT-UB ngày 26/5/2003 của UBND tỉnh Cần Thơ về việc tăng cường công tác ban hành và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Ban chỉ đạo công tác tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Cần Thơ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay, ban hành "Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành từ 1976 đến 31/12/2002 còn hiệu lực và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành từ 1976 đến 31/12/2002 hết hiệu lực":

1. Danh mục 361 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành.

2. Danh mục 328 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức việc in ấn, phát hành và triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan Ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, thị xã Vị Thanh và huyện, cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận
- Cục Kiểm tra Văn bản - BTP
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh
- Văn phòng TU và các Ban đảng
- TT. UBND tỉnh
- Sở ban ngành tỉnh
- UBND TPCT, TXVT và huyện
- VP. UBND tỉnh (2E,2B,4)
- Lưu TTLT

TM. UBND TỈNH CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Phong Quang

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ 1976 - 2002 CÒN HIỆU LỰC
(Sắp xếp theo thời gian)
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2003/QĐ-UB ngày tháng 12 năm 2003 của UBND tỉnh Cần Thơ)

SỐ TT

Hình thức

Số văn bản

NGÀY BAN HÀNH

Trích yếu nội dung

LĨNH VỰC

01

Quyết định

663/QĐ.UBT.91

14/061991

V/v cho phép mở trường bán công

Hành chính

02

Quyết định

154/QĐ.UBT.92

16/05/1992

V/v chuyển đổi Đoàn luật sư tỉnh Hậu Giang thành Đoàn luật sư tỉnh Cần Thơ

Tổ chức

03

Quyết định

486/QĐ.UBT.92

07/07/1992

V/v ban hành qui chế hoạt động truyền thanh trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

Văn hóa xã hội

04

Quyết định

978/QĐ.UBT.92

17/10/1992

V/v công bố danh mục một số văn bản hết hiệu lực pháp luật

 

Hành chính

05

Quyết định

1530/QĐ.UBT.93

15/07/1993

V/v thành lập Sở TDTT tỉnh Cần Thơ

 

Tổ chức

06

Quyết định

1493/QĐ.UBT.93

16/07/1993

V/v thành lập Sở Du lịch tỉnh Cần Thơ

 

Tổ chức

07

Quyết định

1774/QĐ.UBT.93

04/09/1993

V/v thành lập trung tâm xúc tiến việc làm TP. Cần Thơ

 

Tổ chức

08

Quyết định

1909/QĐ.UBT.93

16/09/1993

V/v ban hành bản qui định tạm thời về bảo vệ các công trình thuỷ nông thuộc tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

09

Quyết định

272/QĐ.UBT.94

02/02/1994

V/v thành lập tổ chức giám định kỹ thuật hình sự

 

Tổ chức

10

Quyết định

555/QĐ.UBT.94

16/03/1994

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND tỉnh Cần Thơ

 

Tổ chức

11

Chỉ thị

12/CT.UBT.94

26/04/1994

V/v chấn chỉnh tổ chức và hoạt động của Ban Tư pháp TPCT, Phòng Tư pháp các huyện và Ban Tư pháp xã, phường, thị trấn

 

Tổ chức

12

Chỉ thị

14/CT.UBT.94

13/05/1994

V/v cấm nhập, sản xuất, mua bán, lưu hành, sử dụng các loại đồ chơi của trẻ em có thể gây nguy hiểm

 

Nội chính

13

Quyết định

1186/QĐ.UBT.94

14/05/1994

V/v hủy bỏ một số văn bản của UBND tỉnh ban hành trước đây, nay các Bộ ngành cấp trên đã có hướng dẫn

 

Hành chính

14

Quyết định

1209/QĐ.UBT.94

19/05/1994

V/v ban hành qui chế làm việc của Ban tôn giáo của UBND tỉnh

 

Tổ chức

15

Chỉ thị

15/CT.UBT.94

21/05/1994

V/v bảo vệ môi trường nguồn nước sông, kinh gạch và an toàn giao thông đường thủy trong tỉnh

 

Nội chính

16

Quyết định

1691/QĐ.UBT.94

30/05/1994

Ban hành bản qui định quản lý, sử dụng hồ sơ và bảo vệ cột mốc địa giới hành chính tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

17

Quyết định

1955/QĐ.UBT.94

02/08/1994

V/v thành lập Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh CT

 

Tổ chức

18

Quyết định

2000/QĐ.UBT.94

10/08/1994

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh CT

 

Tổ chức

19

Quyết định

2001/QĐ.UBT.94

10/08/1994

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Sở Tư pháp tỉnh Cần Thơ

 

Tổ chức

20

Quyết định

2096/QĐ.UBT.94

13/08/1994

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Sở Du lịch tỉnh Cần Thơ

 

Tổ chức

21

Quyết định

2542/QĐ.UBT.94

22/09/1994

Qui định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở GTVT tỉnh Cần Thơ

 

Tổ chức

22

Chỉ thị

29/CT.UBT.94

05/10/1994

V/v củng cố xây dựng lực lượng tự vệ cơ quan và tăng cường công tác quốc phòng toàn dân

 

Nội chính

23

Chỉ thị

30/CT.UBT.94

05/10/1994

V/v cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo nổ trên địa bàn tỉnh

 

Nội chính

24

Chỉ thị

32/CT.UBT.94

11/10/1994

V/v đổi và quản lý sử dụng con dấu

 

Nội chính

25

Chỉ thị

34/CT.UBT.94

15/10/1994

Ngăn chặn sự lây lan và trừ diệt ốc bưu vàng

 

Vấn đề khác

26

Chỉ thị

37/CT.UBT.94

03/12/1994

V/v tăng cường công tác kiểm soát giết mổ gia súc và kiểm tra vệ sinh thú ý thực phẩm

 

 Khoa học công nghệ

27

Quyết định

3542/QĐ.UBT.94

07/12/1994

V/v công bố các văn bản qui phạm do UBND tỉnh ban hành từ năm 85 đến nay không còn hiệu lực thi hành

 

Hành chính

28

Quyết định

3547/QĐ.UBT.94

09/12/1994

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thương mại tỉnh Cần Thơ

 

Tổ chức

29

Quyết định

3633/QĐ.UBT.94

21/12/1994

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Cần Thơ

 

Tổ chức

30

Chỉ thị

02/CT.UBT.95

26/01/1995

V/v tổ chức vận động nhân dân ăn muối I-ốt thay cho muối thường

 

Vấn đề khác

31

Quyết định

679/QĐ.UBT.95

02/03/1995

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Tôn giáo tỉnh Cần Thơ

 

Tổ chức

32

Quyết định

473/QĐ.UBT.95

02/03/1995

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cần Thơ

 

Tổ chức

33

Quyết định

636/QĐ.UBT.95

28/03/1995

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công nghiệp tỉnh Cần Thơ

 

Tổ chức

34

Thông báo

32/TB.UBT.95

26/04/1995

V/v cấm thả diều trong TPCT, thị trấn, thị tứ và những nơi có đường dây điện đi qua trong tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

35

Chỉ thị

07/CT.UBT.95

03/05/1995

V/v xây dựng phát triển ngành thể dục, thể thao

 

Xây dựng cơ bản

36

Chỉ thị

08/CT.UBT.95

05/05/1995

V/v tăng cường công tác quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

 

Vấn đề khác

37

Quyết định

1109/QĐ.UBT.95

15/05/1995

V/v bổ sung nhiệm vụ Công ty sản xuất kinh doanh vật tư và thuốc thú y tỉnh Cần Thơ

 

Tổ chức

38

Chỉ thị

12/CT.UBT.95

07/06/1995

V/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê kế toán của các đơn vị kinh tế

 

Tài chính

39

Quyết định

1370/QĐ.UBT.95

16/06/1995

V/v giao nhiệm vụ cấp giấy phép xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh

 

Tổ chức

40

Quyết định

1604/QĐ.UBT.95

05/08/1995

V/v giao trách nhiệm cho Sở Y tế quản lý và điều hành các Trạm y tế ở các Nông Lâm trường quốc doanh thuộc tỉnh Cần Thơ

 

Tổ chức

41

Chỉ thị

15/CT.UBT.95

30/08/1995

V/v thực hiện mở tài khoản tiền gửi cá nhân và phát hành séc cá nhân tại tỉnh Cần Thơ

 

Tài chính

42

Quyết định

2090/QĐ.UBT.95

24/10/1995

Ban hành bản qui định tạm thời về xây dựng quản lý và xử dụng lưới điện nông thôn tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

43

Quyết định

2217/QĐ.UBT.95

13/11/1995

V/v bãi bỏ qui định phân bổ và sử dụng tiền thu được từ phạt vi cảnh ở Tp. Cần Thơ

 

Hành chính

44

Chỉ thị

19/CT.UBT.95

16/11/1995

V/v trang bị , sử dụng vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ

 

Nội chính

45

Chỉ thị

20/CT.UBT.95

05/12/1995

V/v tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

Văn hóa

xã hội

46

Quyết định

2385/QĐUBT.95

11/12/1995

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở tài chính Vật giá tỉnh Cần Thơ

 

Tổ chức

47

Chỉ thị

01/CT.Ct.UBT.96

03/01/1996

V/v chấn chỉnh hoạt động giết mổ kinh doanh và vận chuyển gia súc tại tỉnh Cần Thơ

 

Khoa học công nghệ

48

Chỉ thị

02/CT.Ct.UBT.96

13/01/1996

V/v thi hành Điều lệ BHXH

 

Hành chính

49

Chỉ thị

05/CT.UBT.96

28/02/1996

Về kiểm tra, thanh tra công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, xử lý công dân vi phạm Luật NVQS và quân....

 

Nội chính

50

Chỉ thị

07/CT.Ct.UBT.96

05/03/1996

V/v tăng cường quản lý hoạt động dạy và học ngoại ngữ, tin học trong phạm vi tỉnh Cần Thơ

 

Văn hóa

xã hội

51

Quyết định

366/QĐ.UBT.96

05/03/1996

V/v sắp xếp lại và thành lập các Phòng thuộc Sở Công nghiệp tỉnh Cần Thơ

 

Tổ chức

52

Quyết định

367/QĐ.Ct.UBT.96

05/03/1996

V/v giao chức năng QLNN nề điện của Sở Điện lực tỉnh Cần Thơ về Sở Công nghiệp tỉnh Cần Thơ đảm nhận

 

Tổ chức

53

Chỉ thị

13/CT.UBT.96

04/10/1996

V/v tăng cường công tác quản lý hành chính nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh

 

Văn hóa

xã hội

54

Chỉ thị

19/CT.Ct.UBT.96

18/12/1996

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục

 

Văn hóa

xã hội

55

Quyết định

763/QĐ.Ct.UBT.96

22/04/1996

V/v ban hành qui định về địa điểm kinh doanh thương mại, VLXD có điều kiện tại các đô thị trong tỉnh

 

Kinh tế

56

Quyết định

906/QĐ.Ct.TCCB

22/05/1996

Thành lập Trung tâm đo đạc bản đồ

 

Tổ chức

57

Quyết định

1267/QĐ.UBT.96

24/05/1996

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Sở, Ban ngành tỉnh

 

Tổ chức

58

Quyết định

1268/QĐ.UBT

24/05/1996

Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở lao động Thương binh và Xã hội

 

Tổ chức

59

Quyết định

1311/QĐ.UBT.96

24/05/1996

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng tỉnh Cần Thơ

 

Tổ chức

60

Quyết định

1016/QĐ.Ct.TCCB

07/06/1996

Thành lập Hội đồng giám định y khoa tỉnh Cần Thơ

 

Tổ chức

61

Quyết định

1018/QĐ.Ct.TCCB

07/06/1996

Thành lập Phòng ngoại vụ thuộc Văn phòng UBND tỉnh

 

Tổ chức

62

Quyết định

1026/QĐ.Ct.TCCB

08/06/1996

Thành lập Tổ chức giám định pháp Y

 

Tổ chức

63

Quyết định

2343/QĐ.Ct.TCCB

12/11/1996

Ban hành bản qui định về công tác Văn thư lưu trữ

 

Tổ chức

64

Quyết định

2687/QĐ.Ct.TCCB

16/12/1996

Thành lập trung tâm chuẩn đoán y khoa

 

Tổ chức

65

Quyết định

2813/QĐ.Ct.TCCB

28/12/1996

Thành lập trung tâm chăm sóc sức khỏe tỉnh Cần Thơ

 

Tổ chức

66

Quyết định

2828/QĐ.UBT96

30/12/1996

V/v đổi tên Chi cục quản lý thủy nông thành Chi cục thủy lợi tỉnh Cần Thơ

 

Tổ chức

67

Quyết định

506/QĐ.UBT.97

12/03/1997

Qui định về phân công trách nhiệm QLNN về chất lượng hàng hóa

 

Khoa học công nghệ

68

Chỉ thị

07/CT.Ct.97

29/03/1997

V/v đẩy mạnh thực hiện các chính sách về phát triển HTX trong tỉnh Cần Thơ

 

Kinh tế

69

Chỉ thị

08/CT.UBT.97

24/04/1997

V/v phòng chống bệnh dại

Vấn đề khác

70

Quyết định

1295/QĐ.UBT.97

09/06/1997

Qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở TDTT

 

Tổ chức

71

Quyết định

1296/QĐ.UBT.97

09/06/1997

Qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở KH và ĐT

 

Tổ chức

72

Quyết định

1297/QĐ.UBT.97

09/06/1997

Qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở NN và PTNT

 

Tổ chức

73

Quyết định

1699/Qđ.UBT.97

15/07/1997

V/v Ban hành quy chế lập quỹ phòng, chống lụt, bão tỉnh CT

 

Tài chính

74

Quyết định

1769/QĐ.UBT.97

18/07/1997

V/v ban hành qui định thực hiện chế độ hỗ trợ người có công với Cách mạng

 

Văn hóa

xã hội

75

Chỉ thị

15/CT.UBT.97

18/07/1997

V/v phòng chống bệnh lở mồm, long móng gia súc

 

Khoa học công nghệ

76

Quyết định

1921/QĐ.UBT.97

05/08/1997

V/v ban hành qui định về thực hiện chế độ cấp phép thăm dò, khai thác hành nghề khoan nước ngầm và đăng ký...

 

Hành chính

77

Quyết định

2074/QĐ.UBT.97

28/08/1997

V/v công nhận qui chế phối hợp thẩm định dự án có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào KCN, KCX...

 

Hành chính

78

Quyết định

2118/QĐ.UBT.97

30/08/1997

V/v ban hành qui định vận động nhân dân đóng góp xây dựng vỉa hè, hẻm của các con đường trong thành phố...

 

Tài chính

79

Quyết định

2141/QĐ.UBT.97

04/09/1997

V/v ban hành bản qui định lập quỹ bảo trợ an ninh quốc phòng ở xã, phường, thị trấn

 

Nội chính

80

Chỉ thị

19/CT.UBT.97

24/09/1997

V/v quản lý NN về công tác lưu trữ và bảo quản tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh

 

Tổ chức

81

Chỉ thị

20/CT.UBT.97

06/11/1997

V/v tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu kinh doanh trái phép trong tình hình mới

 

Kinh tế

82

Chỉ thị

24/CT.Ct.UBT.97

18/12/1997

V/v giao cho ngành địa chính giúp UBND cùng cấp giải quyết các tranh chấp về đất đai

 

Hành chính

83

Chỉ thị

03/1998/CT.UBT

14/02/1998

V/v quản lý phương tiện cân, đong, đo trong mua bán

 

Vấn đề khác

84

Quyết định

451/1998/QĐ.UBT

03/3/1998

V/v ban hành hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng cơ bản thống nhất tỉnh Cần Thơ

 

Tài chính

85

Chỉ thị

07/1998/Ct.UBT

04/4/1998

Về các biện pháp cấp bách diệt trừ chuột, bảo vệ mùa màng

 

Vấn đề khác

86

Chỉ thị

09/1998/Ct.UBT

06/5/1998

V/v ổn định và công khai mức thuế đối với các hộ kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ

 

Tài chính

87

Quyết định

1279/1998/QĐ.UBT

05/6/1998

V/v ban hành bản quy định mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Cần Thơ để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất khi giao đất, cho thuê đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại về đất khi Nhà nước thu hồi

 

Đất đai

88

Quyết định

1280/1998/QĐ.UBT

05/6/1998

Ban hành bản quy định về đến bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

 

 Đất đai

89

Chỉ thị

13/1998/CT.UBT

07/07/1998

V/v tăng cường công tác quản lý ngân sách xã, phường, thị trấn

 

Tài chính

90

Chỉ thị

14/1998/CT.UBT

17/7/1998

V/v nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản

 

Hành chinh

91

Quyết định

1838/1998/QĐ.UBT

04/8/1998

V/v ban hành bản quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Trưởng ấp, khu vực

 

Tổ chức

92

Quyết định

1839/1998/QĐ.UBT

04/8/1998

V/v quy định số lượng và chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn

 

Tổ chức

93

Quyết định

2020/1998/QĐ.UBT

14/8/1998

V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động tiếp dân

 

Tổ chức

94

Chỉ thị

15/1998/CT.Ct.UBT

17/8/1998

V/v thi đua học tập phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã An Bình

 

Văn hóa

xã hội

95

Quyết định

2068/1998/QĐ.UBT

20/8/1998

V/v phê chuẩn và ban hành điều lệ quản lý Khu Công nghiệp Trà Nóc

 

Hành chính

96

Chỉ thị

17/1998/CT.UB

29/8/1998

Về tăng cường mối quan hệ hệ giữa UBND với UBMTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư

 

Văn hóa

xã hội

97

Quyết định

2227/1998/QĐ.UBT

04/9/1998

Ban hành quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước

 

Hành chính

98

Chỉ thị

19/1998/CT.UB

16/9/1998

V/v đẩy mạnh thực hiện các biện pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy

 

Văn hóa

xã hội

99

Quyết định

2929/1998/QĐ.UBT

27/10/1998

V/v thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kiểm tra, kiểm định các thiết bị áp lực và thiết bị nâng

 

Hành chính

100

Chỉ thị

20/1998/CT.UBT

02/12/1998

V/v đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới

 

Vấn đề khác

101

Quyết định

3429/1998/QĐ.UBT

22/12/1998

V/v phân loại đường phố và vị trí từng đường phố để thu thuế nhà, đất hàng năm

 

Nhà đất

102

Quyết định

12/1999/QĐ.UBT

05/01/1999

V/v ban hành quy chế về thẩm định các tác phẩm, sản phẩm văn hóa - nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

Văn hóa

xã hội

103

Quyết định

76/1999/QĐ.UBT

08/01/1999

V/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết - tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm TP. Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

104

Quyết định

122/1999/QĐ.UBT

13/01/1999

V/v xóa nợ thuế nông nghiệp tồn đọng từ năm 1993 trở về trước

 

Tài chính

105

Quyết định

194/QĐ.HC

21/01/1999

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết khu hành chính Hòa An huyện Phụng Hiệp - tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

106

Quyết định

201/1999/QĐ.UBT

22/01/1999

V/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết khu công viên vui chơi, giải trí Cồn Khương, thành phố Cần Thơ

 

Nhà đất

107

Chỉ thị

02/1999/CT.UBT

01/02/1999

V/v tăng cường công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trong kinh doanh, dịch vụ và phục vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

Khoa học công nghệ

108

Quyết định

04/1999/QĐ.UBT

09/02/1999

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu Cái Sơn - Hàng Bàng, xã An Bình, TP. Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

 

109

Quyết định

06/1999/QĐ.UBT

12/02/1999

V/v phê duyệt đề án quy hoạch chung xây dựng đô thị Vị Thanh - tỉnh Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

110

Quyết định

07/1999/QĐ.UBT

12/02/1999

V/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết - tỷ lệ 1/2000 khu nhà ở nam sông Cần Thơ - thành phố Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

111

Quyết định

08/1999/QĐ-UBT

12/02/1999

V/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết - tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm IV Xuân Khánh - Hưng Lợi - TP. Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

112

Chỉ thị

04/1999/CT.UBT

26/02/1999

V/v tăng cường quản lý Nhà nước đối với tài nguyên nước ngầm

 

Hành chính

113

Chỉ thị

05/1999/CT.UBT

26/02/1999

V/v tiết kiệm điện và giảm phụ tải điện trong giờ cao điểm

 

Kinh tế

114

Quyết định

22A/1999/QĐ.UBT

02/3/1999

V/v phê duyệt quy hoạch ngành nông nghiệp tỉnh Cần Thơ dến năm 2010

 

Nhà đất

115

Quyết định

23/1999/QĐ.UBT

04/3/1999

V/v ban hành quy chế quản lý kinh doanh nhà trọ

 

Hành chính

116

Quyết định

25/1999/QĐ.UBT

08/3/1999

V/v giao nhiệm vụ thu thủy lợi phí

 

Tài chính

117

Quyết định

26/1999/QĐ.UBT

11/3/1999

V/v phê duyệt đề cương điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cần Thơ đến năm 2010

 

Nội chính

118

Quyết định

30/1999/QĐ.UBT

24/3/1999

V/v phân cấp quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước và danh sách kèm theo

 

Hành chính

119

Chỉ thị

07/1999/CT.UBT

24/3/1999

V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước của Sở, Ban ngành cấp tỉnh, UBND TP. Cần Thơ và các huyện đối với doanh nghiệp Nhà nước

 

Hành chính

120

Quyết định

31/1999/QĐ.UBT

27/3/1999

V/v phê duyệt quy hoạch lũ tỉnh Cần Thơ

 

Văn hóa

xã hội

121

Quyết định

33/1999/QĐ.UBT

29/3/1999

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch sử dụng đất cụm kinh tế xã hội xã Vị Thanh huyện Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ

 

Nhà đất

122

Quyết định

34/1999/QĐ.UBT

05/4/1999

V/v phê duyệt phương án giao khoán đất trồng lúa và mía của lâm trường Phương Ninh

 

Nhà đất

123

Quyết định

35/1999/QĐ.UBT

13/4/1999

V/v ban hành chương trình khuyết khích đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

Kinh tế

124

Quyết định

45/1999/QĐ.UBT

24/4/1999

V/v ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản thống nhất trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

Tài chính

125

Quyết định

46/1999/QĐ.UBT

24/4/1999

V/v phê duyệt mạng lưới giao thông và phân khu chức năng khu Nam Quốc lộ 61 - thị trấn Ô Môn

 

Xây dựng cơ bản

126

Quyết định

49/1999/QĐ.UBT

29/4/1999

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết khu nhà ở trung tâm thị trấn Vị Thanh, huyện Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ

 

Nhà đất

127

Quyết định

50/1999/QĐ.UBT

29/4/1999

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị trấn Thốt Nốt, huyện Thốt Nốt tỉnh Cần Thơ

 

Nhà đất

128

Chỉ thị

10/1999/CT.UBT

10/5/1999

V/v tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với công tác dân số trên địa bàn tỉnh

 

Hành chính

129

Quyết định

51/1999/QĐ/UBT

11/5/1999

V/v ban hành quy định về quản lý nhà nước đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

130

Quyết định

53/1999/QĐ.UBT

15/5/1999

V/v bổ sung đơn giá đền bù thiệt hại về đất thuộc dự án nâng cấp hai tuyến đường thủy phía nam trên địa phận tỉnh Cần Thơ

 

Kinh tế

131

Quyết định

54/1999/QĐ.UBT

18/5/1999

V/v ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh Cần Thơ

 

Nội chính

132

Quyết định

56/1999/QĐ.UBT

10/6/1999

V/v quy định mức giá nhà và vật kiến trúc dùng để thu lệ phí trước bạ trong toàn tỉnh

 

Tài chính

133

Chỉ thị

14/1999/CT.UBT

19/6/1999

V/v đẩy mạnh tổ chức thực hiện các chính sách về nhà đất

 

Nhà đất

134

Quyết định

57/1999/QĐ.UBT

21/6/1999

V/v ban hành quy định về quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính các cấp; hồ sơ tư liệu lưới tọa độ, độ cao hệ thống mốc tọa độ, độ cao địa chính các loại trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

135

Quyết định

58/1999/QĐ.UBT

24/6/1999

V/v phê duyệt đồ án quy hoạch cải tạo sử dụng đất cụm KTXH xã Hỏa Lựu - huyện Vị Thanh

 

Nhà đất

136

Quyết định

59/1999/QĐ.UBT

24/6/1999

V/v ban hành tạm thời bộ đơn giá thoát nước, vệ sinh đô thị và công viên cây xanh khu vực đô thị tỉnh Cần Thơ

 

Tài chính

137

Chỉ thị

15/1999/CT.UBT

28/6/1999

V/v tăng cường pháp chế trong công tác xử lý vi phạm hành chính

 

Hành chính

138

Quyết định

60/1999/QĐ.UBT

30/6/1999

V/v ban hành bản quy định về mức giá nhà, vật kiến trúc để đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

 

Kinh tế

139

Quyết định

61/1999/QĐ.UBT

30/6/1999

V/v sửa đổi điều 7 của Quyết định số 1280/1998/QĐ.UBT ngày 05/6/1998 của UBND tỉnh Cần Thơ về việc quy định đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

 

Kinh tế

140

Quyết định

62/1999/QĐ.UBT

02/7/1999

V/v ban hành quy định tạm thời về tổ chức, thiết chế và hoạt động văn hóa thông tin ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

Tổ chức

141

Quyết định

63/1999/QĐ.UBT

03/7/1999

V/v hủy bỏ Quyết định số 32/1999/QĐ.UBT ngày 27/3/ 1999 của UBND tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

142

Quyết định

64/1999/QĐ.UBT

03/7/1999

V/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết phân lô - tỷ lệ 1/500 khu dân cư phường Cái Khế - TP. Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

143

Quyết định

65/1999/QĐ.UBT

03/7/1999

V/v phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu văn hóa, du lịch, thể dục thể thao, hội chợ triển lãm cồn Cái Khế - TP. Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

144

Quyết định

66/1999/QĐ.UBT

10/7/1999

V/v phê duyệt quy hoạch ngành công nghiệp tỉnh Cần Thơ đến năm 2010

 

Xây dựng cơ bản

145

Chỉ thị

16/1999/CT.UBT

12/7/1999

V/v lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010

 

Nhà đất

146

Chỉ thị

17/1999/CT.UBT

14/7/1999

V/v đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính

 

Hành chính

147

Chỉ thị

18/1999/CT.UBT

14/7/1999

V/v tăng cường công tác xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác tủ sách pháp luật ở các cơ quan, tổ chức và các đơn vị cơ sở trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

148

Quyết định

67/1999/QĐ.UBT

26/7/1999

V/v phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lộ Tẻ, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

149

Chỉ thị

19/1999/CT.UBT

14/8/1999

V/v tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

 

Khoa học công nghệ

150

Quyết định

70/1999/QĐ.UBT

16/8/1999

V/v tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn Phòng, Ban và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã Vị Thanh

 

Tổ chức

151

Quyết định

71/1999/QĐ.UBT

16/8/1999

V/v tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn Phòng, Ban và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Vị Thủy

 

Hành chính

152

Quyết định

72/1999/QĐ.UBT

20/8/1999

V/v công bố danh mục những văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành không còn hiệu lực thi hành

 

Hành chính

153

Quyết định

74/1999/QĐ.UBT

27/8/1999

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết chia lô khu vực chợ và dân cư xã Vị Thanh - huyện Vị Thủy - tỉnh Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

154

Quyết định

75/1999/QĐ.UBT

06/9/1999

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết mở rộng khu dân cư trung tâm thương mại Cái Khế - thành phố Cần Thơ - tỉnh Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

155

Quyết định

2450/1999/QĐ.UBT

25/9/1999

V/v thành lập Phòng Tài chính doanh nghiệp trực thuộc Sở Tài chính Vật giá

 

Tổ chức

156

Quyết định

79/1999/QĐ.UBT

12/10/1999

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu du lịch sinh thái Cồn ấu -thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

157

Quyết định

80/1999/QĐ.UBT

12/10/1999

V/v ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch khu du lịch sinh thái Cồn ấu - thành phố Cần Thơ

 

Hành chính

158

Quyết định

2494/1999/QĐ.UBT

20/10/1999

V/v sửa đổi điều 5 bản quy chế quản lý kinh doanh nhà trọ được ban hành kèm theo Quyết định số 23/1999/ QĐ.UBT ngày 04/3/1999 của UBND tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

159

Quyết định

2765/1999/QĐ.UBT

10/11/1999

V/v phê duyệt đề cương quy hoạch ngành thể dục-thể thao tỉnh Cần Thơ đến năm 2010

 

Xây dựng cơ bản

160

Quyết định

85/1999/QĐ.UBT

17/11/1999

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chung cải tạo và xây dựng thị trấn Nàng Mau-huyện Vị Thủy- tỉnh Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

161

Quyết định

87/1999/QĐ.UBT

22/11/1999

V/v ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch thị xã Vị Thanh-tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

162

Quyết định

89/1999/QĐ.UBT

30/11/1999

V/v phê duyệt thiết kế điều chỉnh quy hoạch chi tiết chia lô tỷ lệ 1/500 khu thương mại mở rộng chợ Ô Môn - huyện Ô Môn - tỉnh Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

163

Quyết định

90/1999/QĐ.UBT

10/12/1999

Ban hành quy chế về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày, thủ tục trình ký và ban hành văn bản quản lý hành chính của cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp thuộc tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

164

Quyết định

91/1999/QĐ.UBT

14/12/1999

V/v tạm ngưng việc phụ thu tiền nước và điều chỉnh giá nước

 

Kinh tế

165

Quyết định

92/1999/QĐ.UBT

20/12/1999

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu Trung tâm văn hóa - thể dục thể thao thị trấn Thốt Nốt, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

166

Quyết định

01/2000/QĐ-UB

14/01/2000

V/v ban hành quy định cụ thể về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình

 

Văn hóa

xã hội

167

Quyết định

02/2000/QĐ-UB

19/01/2000

V/v bãi bỏ Quyết định số 1194/QĐ.UBT.94 ngày 30/4/ 1994 của UBND tỉnh Cần Thơ quy định tạm thời về lệ phí chứng thư hộ tịch

 

Hành chính

168

Quyết định

04/2000/QĐ-UB

27/01/2000

V/v thành lập Công ty hội chợ quốc tế Cần Thơ

 

Tổ chức

169

Quyết định

05/2000/QĐ-UB

27/01/2000

V/v phê duyệt điều lệ Công ty hội chợ quốc tế Cần Thơ

 

Hành chính

170

Quyết định

18/2000/QĐ-UB

10/02/2000

V/v phê duyệt cho vay vốn quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm đối với các dự án nhỏ từ vốn thu hồi của các năm trước

 

Tài chính

171

Quyết định

19/2000/QĐ-UB

16/02/2000

Về mức hưởng hoạt động phí cho cán bộ mặt trận, đoàn thể, chiến sĩ trực, lực lượng công an, quân sự, Trưởng ấp (khu vực), Phó Trưởng ấp (khu vực) thuộc xã, phường, thị trấn

 

Tài chính

172

Chỉ thị

04/2000/CT-UB

25/02/2000

V/v thực hiện công tác bảo hộ lao động trong tình hình mới

 

Hành chính

173

Chỉ thị

06/2000/CT-UB

25/02/2000

V/v kiện toàn tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở

 

Hành chính

174

Quyết định

21/2000/QĐ-UB

09/3/2000

V/v điều chỉnh giá nước máy của chi nhánh cấp nước huyện và giá nước sạch nông thôn

 

Kinh tế

175

Quyết định

23/2000/QĐ-UB

20/3/2000

Ban hành quy định về kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng có điều kiện trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

176

Quyết định

24/2000/QĐ-UB

20/3/2000

Về mức tiền đóng thay cho mỗi ngày công huy động thực hiện nghĩa vụ lao động công ích

 

Tài chính

177

Quyết định

25/2000/QĐ-UB

22/3/2000

V/v ban hành bản quy định phân cấp quản lý và giải quyết các vấn đề tôn giáo trong tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

178

Quyết định

34/2000/QĐ-UB

07/4/2000

V/v ban hành quy chế tuyên truyền viên pháp luật ở xã, phường, thị trấn trong tỉnh

 

Hành chính

179

Quyết định

36/2000/QĐ-UB

11/4/2000

V/v phê duyệt quy hoạch phát triển ngành cơ khí tỉnh Cần Thơ đến năm 2010

 

Kinh tế

180

Quyết định

37/2000/QĐ-UB

12/4/2000

V/v ban hành quy định tạm thời về tổ chức, quản lý các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

Tổ chức

181

Chỉ thị

08/2000/CT-UB

12/4/2000

V/v vận động "toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"

 

Văn hóa

xã hội

182

Chỉ thị

10/2000/CT-UB

18/4/2000

V/v tăng cường công tác quản lý sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp trong phạm vi tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

183

Chỉ thị

11/2000/CT-UB

20/4/2000

V/v thực hiện chế độ thông tin báo cáo

 

Hành chính

184

Quyết định

40/2000/QĐ-UB

08/5/2000

V/v phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Cần Thơ đến năm 2010

 

Văn hóa

xã hội

185

Quyết định

41/2000/QĐ-UB

12/5/2000

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trung tâm hành chính và trung tâm văn hóa thể thao thị trấn Nàng Mau huyện Vị Thủy tỉnh Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

186

Quyết định

42/2000/QĐ-UB

12/5/2000

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu văn hóa Vị Thanh - Hỏa Lựu, phường I, thị xã Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

187

Quyết định

44/2000/QĐ-UB

18/5/2000

V/v ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý của nhà nước tỉnh Cần Thơ

 

Tổ chức

188

Quyết định

45/2000/QĐ-UB

02/6/2000

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chung cải tạo và xây dựng thị trấn Thạnh An, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

189

Chỉ thị

14/2000/CT-UB

14/6/2000

Về tăng cường chỉ đạo triển khai chế độ kế toán hộ sản xuất kinh doanh công thương nghiệp - dịch vụ ngoài quốc doanh

 

Hành chính

190

Quyết định

46/2000/QĐ-UB

23/6/2000

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thương mại thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

191

Chỉ thị

15/2000/CT-UB

28/6/2000

Về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng hàng hóa

 

Hành chính

192

Chỉ thị

17/2000/CT-UB

14/7/2000

Về tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh

 

Hành chính

193

Quyết định

47/2000/QĐ-UB

24/7/2000

V/v bãi bỏ Quyết định số 2009/QĐ.UBT.97 ngày 18/8

/1997 của UBND tỉnh Cần Thơ V/v ban hành bản quy định về thu và sử dụng tiền công đo đạc, lập bản đồ địa chính trong tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

194

Quyết định

48/2000/QĐ-UB

24/7/2000

V/v bãi bỏ Quyết định số 593/QĐ.UBT.97 ngày 22/3/ 1997 của UBND tỉnh Cần Thơ V/v ban hành bản quy định tạm thời thu phí khắc dấu, chụp ảnh để gắn chứng minh nhân dân, cấp sổ hộ khẩu gia đình

 

Hành chính

195

Quyết định

49/2000/QĐ-UB

24/7/2000

V/v bãi bỏ Quyết định số 2144/QĐ.UBT.97 ngày 04/9/ 1997 của UBND tỉnh Cần Thơ V/v ban hành bản quy định thu phí vệ sinh đô thị trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

196

Chỉ thị

18/2000/CT-UB

26/7/2000

V/v phòng, chống sạt lỡ bờ sông, kênh rạch

 

Hành chính

197

Quyết định

50/2000/QĐ-UB

31/7/2000

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư giai đoạn 1 Cái Sơn - Hàng Bàng, xã An Bình, thành phố Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

198

Quyết định

51/2000/QĐ-UB

14/8/2000

Ban hành quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

Tổ chức

199

Quyết định

54/2000/QĐ-UB

21/8/2000

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư 15 ha phường Xuân Khánh, thành phố Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

200

Quyết định

56/2000/QĐ-UB

30/8/2000

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vườn cây ăn trái và tái định cư Cồn Khương, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

201

Chỉ thị

20/2000/CT-UB

21/9/2000

V/v tăng cường công tác bảo vệ an toàn mạng lưới viễn thông quốc gia trên địa bàn tỉnh

 

Nội chính

202

Quyết định

57/2000/QĐ-UB

26/9/2000

Về ban hành giá trần đóng mới phương tiện thủy nội địa để làm cơ sở thu dịch vụ đăng kiểm

 

Tài chính

203

Quyết định

58/2000/QĐ-UB

09/10/2000

Ban hành quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của tổ chức giám định kế toán - tài chính tỉnh Cần Thơ

 

Tổ chức

204

Quyết định

60/2000/QĐ-UB

12/10/2000

V/v ban hành bản quy định đơn giá đền bù thiệt hại về đất, nhà, vật kiến trúc, cây trồng và chính sách hỗ trợ của dự án xây dựng cầu Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ

 

Tài chính

205

Quyết định

61/2000/QĐ-UB

12/10/2000

V/v ban hành quy định kiểm định an toàn xe lôi máy, xe ba gác máy vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

Vấn đề khác

206

Quyết định

63/2000/QĐ-UB

13/10/2000

V/v phê duyệt chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Cần Thơ giai đoạn 2001 - 2010

 

Văn hóa

xã hội

207

Quyết định

65/2000/QĐ-UB

27/10/2000

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết chia lô tỷ lệ 1/500 khu dân cư 91B, xã An Bình, thành phố Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

208

Quyết định

66/2000/QĐ-UB

27/10/2000

V/v sắp xếp tổ chức bộ máy thuộc UBND thành phố Cần Thơ, thị xã Vị Thanh và các huyện trong tỉnh Cần Thơ

 

Tổ chức

209

Quyết định

67/2000/QĐ-UB

02/11/2000

V/v ban hành hạn mức đất ở trên địa bàn tỉnh Cần Thơ để đền bù bằng đất, giao đất, hợp thức hóa quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, miễn giảm tiền sử dụng đất theo Quyết định 118/TTg và Quyết định 20/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

Nhà đất

210

Chỉ thị

24/2000/CT-UB

29/11/2000

V/v tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

211

Quyết định

71/2000/QĐ-UB

01/12/2000

Về tổ chức bộ máy thuộc UBND huyện Châu Thành A, tỉnh Cần Thơ

 

Tổ chức

212

Quyết định

72/2000/QĐ-UB

18/12/2000

V/v ban hành quy định về trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh và thực hiện quản lý nhà nước đối với hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

213

Quyết định

75/2000/QĐ-UB

27/12/2000

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo và xây dựng khu trung tâm phường 1, thị xã Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

214

Quyết định

76/2000/QĐ-UB

27/12/2000

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu hành chính và khu dân cư cơ khí, thị xã Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

215

Quyết định

77/2000/QĐ-UB

27/12/2000

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết trung tâm thị trấn Thới Lai - huyện Ô Môn - tỉnh Cần Thơ, tỷ lệ 1/500

 

Xây dựng cơ bản

216

Quyết định

78/2000/QĐ-UB

27/12/2000

V/v phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thới Lai - huyện Ô Môn - tỉnh Cần Thơ, tỷ lệ 1/2000

 

Xây dựng cơ bản

217

Quyết định

79/2000/QĐ-UB

27/12/2000

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết chia lô tỷ lệ 1/500 khu trung tâm phường 3, thị xã Vị Thanh, tỉnh CT

 

Xây dựng cơ bản

218

Quyết định

80/2000/QĐ-UB

28/12/2000

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp (52,5 ha) thị xã Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

219

Quyết định

01/2001/QĐ-UB

08/01/2001

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chung xây dựng thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Cần Thơ, tỷ lệ 1/2000

 

Xây dựng cơ bản

220

Quyết định

02/2001/QĐ-UB

08/01/2001

V/v thiết kế quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ tỷ lệ 1/2000

 

Xây dựng cơ bản

221

Chỉ thị

04/2001/CT-UB

31/01/2001

V/v phát huy vai trò của Hội khuyến học trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo

 

Văn hóa

xã hội

222

Quyết định

16/2001/QĐ-UB

07/02/2001

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư và thương mại Cái Nhúc, thị xã Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

223

Quyết định

17/2001/QĐ-UB

14/02/2001

V/v ban hành chính sách tái định cư của dự án cầu Cần Thơ

 

Nội chính

224

Quyết định

18/2001/QĐ-UB

26/02/2001

V/v điều chỉnh giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

Tài chính

225

Quyết định

19/2001/QĐ-UB

27/02/2001

V/v ban hành kế hoạch giải quyết việc làm của tỉnh Cần Thơ năm 2001 - 2005

 

Hành chính

226

Quyết định

20/2001/QĐ-UB

05/3/2001

V/v sắp xếp tổ chức bộ máy thuộc UBND thành phố Cần Thơ

 

Tổ chức

227

Chỉ thị

07/2001/CT-UB

08/3/2001

V/v quán triệt phương hướng, mục tiêu, các giải pháp chủ yếu 5 năm 2001 - 2005, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

228

Quyết định

22/2001/QĐ-UB

13/3/2001

Ban hành quy chế tạm thời về xây dựng, quản lý và sử dụng an toàn lưới điện hạ thế nông thôn trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

229

Quyết định

23/2001/QĐ-UB

13/3/2001

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chung xây dựng thị trấn ngã sáu tỷ lệ 1/2000, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

230

Quyết định

25/2001/QĐ-UB

15/3/2001

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp tỷ lệ 1/2000

 

Xây dựng cơ bản

231

Chỉ thị

10/2001/CT-UB

23/3/2001

V/v phát huy nguồn lực trí tuệ, tập trung cho giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

 

Văn hóa

xã hội

232

Chỉ thị

11/2001/CT-UB

28/3/2001

V/v tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

Nội chính

233

Quyết định

26/2001/QĐ-UB

29/3/2001

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư rạch Tham Tướng, TP. Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

234

Quyết định

27/2001/QĐ-UB

30/3/2001

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Cần Thơ tỷ lệ 1/2000

 

Xây dựng cơ bản

235

Quyết định

30/2001/QĐ-UB

09/4/2001

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch thu quỹ phòng chống lụt bão từ năm 2001 đến năm 2005

 

Tài chính

236

Quyết định

31/2001/QĐ-UB

09/4/2001

V/v phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005 tỉnh Cần Thơ

 

Kinh tế

237

Quyết định

32/2001/QĐ-UB

12/4/2001

V/v giao chỉ tiêu thu thủy lợi phí hàng năm tỉnh Cần Thơ thực hiện từ năm 2001 đến năm 2005

 

Tài chính

238

Quyết định

42/2001/QĐ-UB

26/4/2001

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư phường An Lạc, TP. Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

239

Chỉ thị

16/2001/CT-UB

18/5/2001

V/v tăng cường quản lý Nhà nước về giá bán điện nông thôn

 

Kinh tế

240

Chỉ thị

17/2001/CT-UB

21/5/2001

V/v tăng cường công tác tổ chức, quản lý Nhà nước đối với Hội quần chúng trong tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

241

Chỉ thị

19/2001/CT-UB

04/6/2001

V/v tăng cường công tác quản lý, giáo dục đối với các đối tượng xã hội và trẻ em lang thang

 

Văn hóa

xã hội

242

Chỉ thị

20/2001/CT-UB

06/6/2001

V/v tăng cường xây dựng phòng đọc sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

 

Văn hóa

xã hội

243

Quyết định

45/2001/QĐ-UB

8/6/2001

V/v ban hành quy định thực hiện một số chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

Kinh tế

244

Quyết định

46/2001/QĐ-UB

21/6/2001

V/v phê duyệt chương trình phát triển công nghệ thông tin tỉnh Cần Thơ giai đoạn 2001 - 2005

 

Khoa học công nghệ

245

Quyết định

47/2001/QĐ-UB

22/6/2001

V/v ban hành quy định về quản lý, bảo vệ nguồn nước, các công trình cấp nước và việc sử dụng nước máy trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

246

Quyết định

48/2001/QĐ-UB

25/6/2001

V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 60/2000/QĐ-UB ngày 12/10/2000 của UBND tỉnh V/v ban hành bản quy định đơn giá đền bù thiệt hại về đất, nhà, vật kiến trúc, cây trồng và chính sách hỗ trợ của dự án xây dựng cầu Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ

 

Tài chính

247

Chỉ thị

21/2001/CT-UB

28/6/2001

V/v tăng cường ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý Nhà nước và sản xuất kinh doanh của các ngành, các cấp trong tỉnh

 

Khoa học công nghệ

248

Quyết định

49/2001/QĐ-UB

02/7/2001

V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 506/QĐ-UBT97 của UBND tỉnh Cần Thơ về phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa

 

Tổ chức

249

Quyết định

50/2001/QĐ-UB

06/7/2001

V/v hủy bỏ khoản 3, điểm 1, điều 1 Quyết định số 48/2001/QĐ-UB ngày 25/6/ 2001 của UBND tỉnh Cần Thơ

 

Nội chính

250

Quyết định

51/2001/QĐ-UB

09/7/2001

Về ban hành khung giá tối thiểu áp dụng tính thuế đối với dịch vụ cho thuê nhà để kinh doanh và thuê nhà trọ

 

Tài chính

251

Chỉ thị

22/2001/CT-UB

10/7/2001

V/v thực hiện Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02

/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

 

Nội chính

252

Quyết định

52/2001/QĐ-UB

01/8/2001

V/v ban hành quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

Văn hóa

xã hội

253

Quyết định

54/2001/QĐ-UB

07/8/2001

V/v ban hành quy định về phân cấp quản lý đầu tư, xây dựng và phê duyệt phương án đền bù thiệt hại cho UBND TP. Cần Thơ, thị xã Vị Thanh và các huyện thuộc tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

254

Quyết định

55/2001/QĐ-UB

29/8/2001

V/v ban hành quy định về lộ giới tuyến quốc lộ 91B kéo dài đến cảng Cái Cui

 

Nhà đất

255

Quyết định

56/2001/QĐ-UB

06/9/2001

V/v ban hành quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của tổ chức giám định tư pháp về văn hóa - thông tin tỉnh Cần Thơ

 

Tổ chức

256

Quyết định

57/2001/QĐ-UB

06/9/2001

V/v thành lập ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em tỉnh Cần Thơ

 

Tổ chức

257

Chỉ thị

24/2001/CT-UB

11/9/2001

V/v tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn, nhà trọ, quán cà phê, Karaoke, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh

 

Văn hóa

xã hội

258

Quyết định

58/2001/QĐ-UB

01/10/2001

V/v ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

259

Quyết định

59/2001/QĐ-UB

03/10/2001

V/v giải thể Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Cần Thơ

 

Tổ chức

260

Quyết định

60/2001/QĐ-UB

03/10/2001

V/v bổ sung bản quy định đơn giá đền bù thiệt hại về đất, nhà, vật kiến trúc, cây trồng và chính sách hỗ trợ của dự án xây dựng cầu Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ

 

Tài chính

261

Chỉ thị

25/2001/CT-UB

10/10/2001

V/v tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch

 

Hành chính

262

Chỉ thị

26/2001/CT-UB

15/10/2001

V/v đẩy mạnh cuộc vận động "ngày vì người nghèo"

 

Văn hóa

xã hội

263

Quyết định

63/2001/QĐ-UB

13/11/2001

V/v sửa đổi, bổ sung một số điểm trong quy chế về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày, thủ tục trình ký văn bản quản lý hành chính của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp thuộc tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

264

Quyết định

64/2001/QĐ-UB

19/11/2001

V/v phê duyệt quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Cần Thơ thời kỳ 2001 - 2005 và định hướng đến năm 2010 - 2020

 

Văn hóa

xã hội

265

Quyết định

65/2001/QĐ-UB

19/11/2001

V/v phê duyệt "kế hoạch đào tạo nghề tỉnh Cần Thơ giai đoạn 2001 - 2005)

 

Văn hóa

xã hội

266

Quyết định

67/2001/QĐ-UB

26/11/2001

V/v phê duyệt "chương trình xóa đói, giảm nghèo của tỉnh Cần Thơ giai đoạn 2001- 2005"

 

Văn hóa

xã hội

267

Quyết định

68/2001/QĐ-UB

27/11/2001

V/v phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010 của huyện Long Mỹ, tỉnh Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

268

Quyết định

69/2001/QĐ-UB

03/12/2001

V/v phê duyệt quy hoạch phát triển nuôi thủy sản tỉnh Cần Thơ đến năm 2010

 

Kinh tế

269

Quyết định

70/2001/QĐ-UB

06/12/2001

V/v ban hành quy chế phối hợp bảo vệ sân bay Cần Thơ

 

Nội chính

270

Quyết định

71/2001/QĐ-UB

10/12/2001

V/v ban hành quy định chính sách đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư dự án khôi phục quốc lộ 1, giai đoạn 3 đi qua địa phận tỉnh Cần Thơ

 

Nội chính

271

Quyết định

72/2001/QĐ-UB

19/12/2001

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết chia lô tỷ lệ 1/500 khu dân cư phường 4, thị xã Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

272

Quyết định

73/2001/QĐ-UB

21/12/2001

V/v phê duyệt đề án phổ cập giáo dục trung học cơ sở tỉnh Cần Thơ giai đoạn 2001 - 2005

 

Văn hóa

xã hội

273

Quyết định

74/2001/QĐ-UB

26/12/2001

V/v phê duyệt "kế hoạch hành động thực hiện chiến lược dinh dưỡng" của tỉnh Cần Thơ giai đoạn 2001 - 2010

 

Văn hóa

xã hội

274

Quyết định

75/2001/QĐ-UB

27/12/2001

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tiểu thủ công nghệp huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

275

Quyết định

76/2001/QĐ-UB

28/12/2001

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư và chợ Hưng Lợi, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

276

Quyết định

77/2001/QĐ-UB

31/12/2001

Ban hành quy định về quản lý quy hoạch và mỹ quan đô thị trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

277

Chỉ thị

27/2001/CT-UB

31/12/2001

V/v đẩy mạnh tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005

 

Khoa học công nghệ

278

Quyết định

01/2002/QĐ-UB

04/01/2002

V/v phê duyệt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Cần Thơ giai đoạn 2002 - 2005

 

Văn hóa

xã hội

279

Quyết định

02/2002/QĐ-UB

10/01/2002

V/v phê duyệt chương trình phát triển công nghệ sinh học tỉnh Cần Thơ đến năm 2003

 

Khoa học công nghệ

280

Quyết định

03/2002/QĐ-UB

11/01/2002

V/v sửa đổi, bổ sung quy định thực hiện một số chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

Tài chính

281

Quyết định

35/2002/QĐ-UB

16/01/2002

V/v khám, chữa bệnh cho người nghèo

 

Văn hóa

xã hội

282

Chỉ thị

02/2002/CT-UB

21/01/200

V/v tăng cường biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

 

Hành chính

283

Chỉ thị

03/2002/CT-UB

 

01/02/2002

V/v đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả lao động của liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cần Thơ

 

Khoa học công nghệ

284

Chỉ thị

06/2002/CT-UB

08/02/2002

V/v thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

 

Hành chính

285

Quyết định

36/2002/QĐ-UB

25/02/2002

V/v bổ sung đối tượng được tranh bị điện thoại di động và mức cước phí thanh toán tại Quyết định số 58/2001/

QĐ-UB ngày 01/10/2001 của UBND tỉnh

 

Hành chính

286

Quyết định

37/2002/QĐ-UB

04/3/2002

V/v phê duyệt chiến lược khoa học công nghệ tỉnh Cần Thơ đến năm 2010 và chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Cần Thơ năm 2010

 

Khoa học công nghệ

287

Quyết định

38/2002/QĐ-UB

05/3/2002

V/v sửa đổi một số nội dung của quy định chính sách đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư dự án khôi phục Quốc lộ 1, giai đoạn 3 đi qua địa phận tỉnh Cần Thơ

 

Nhà đất

288

Quyết định

39/2002/QĐ-UB

06/3/2002

Về ban hành chính sách thu hút cán bộ khoa học kỹ thuật và hỗ trợ đào tạo trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

Văn hóa

xã hội

289

Quyết định

40/2002/QĐ-UB

07/3/2002

V/v ban hành bộ đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Cần Thơ

 

Tài chính

290

Quyết định

42/2002/QĐ-UB

14/3/2002

V/v phê duyệt chiến lược khoa học, công nghệ tỉnh Cần Thơ đến năm 2010

 

Khoa học công nghệ

291

Quyết định

43/2002/QĐ-UB

20/3/2002

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Trung tâm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp huyện Thốt Nốt tỉnh Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

292

Chỉ thị

08/2002/CT-UB

28/3/2002

Về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, súng săn, súng hơi

 

Hành chính

293

Chỉ thị

09/2002/CT-UB

28/3/2002

V/v tăng cường công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu; quản lý tạm trú, tạm vắng trong tình hình mới

 

Hành chính

294

Quyết định

44/2002/QĐ-UB

29/3/2002

V/v ban hành quy định hỗ trợ hộ bà mẹ Việt Nam anh hùng, hộ nghèo có sổ kéo nhánh rẽ, lắp điện kế vào nhà

 

Văn hóa

xã hội

295

Quyết định

45/2002/QĐ-UB

01/4/2002

V/v phê duyệt 9 chương trình, 7 đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cần Thơ lần thứ X và Kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 của tỉnh

 

Nội chính

296

Quyết định

46/2002/QĐ-UB

01/4/2002

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp giai đoạn I Cái Sơn - Hàng Bàng, TP. Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

297

Quyết định

47/2002/QĐ-UB

08/4/2002

V/v sửa đổi quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của tổ chức giám định tư pháp về văn hóa - thông tin tỉnh Cần Thơ

 

Tổ chức

298

Quyết định

48/2002/QĐ-UB

15/4/2002

V/v ban hành quy định lộ giới đường dẫn cầu Cần Thơ

 

Nhà đất

299

Quyết định

49/2002/QĐ-UB

19/4/2002

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Một Ngàn (88 ha), huyện Châu Thành A, tỉnh Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

300

Quyết định

50/2002/QĐ-UB

19/4/2002

V/v phê duyệt quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội đến năm 2010 của thi xã Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

301

Quyết định

51/2002/QĐ-UB

23/4/2002

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

302

Quyết định

61/2002/QĐ-UB

02/5/2002

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết - tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn ngã sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

303

Quyết định

62/2002/QĐ-UB

07/5/2002

Ban hành quy chế về tổ chức, quản lý, cung cấp và khai thác thông tin trên mạng tin học diện rộng của tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

304

Quyết định

63/2002/QĐ-UB

07/5/2002

V/v phê duyệt "Chiến lược dân số giai đoạn 2001- 2010" của tỉnh Cần Thơ

 

Văn hóa

xã hội

305

Quyết định

64/2002/QĐ-UB

07/5/2002

V/v ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

306

Quyết định

65/2002/QĐ-UB

14/5/2002

V/v ban hành quy chế Trung tâm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

307

Quyết định

66/2002/QĐ-UB

14/5/2002

V/v ban hành quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

308

Quyết định

67/2002/QĐ-UB

22/5/2002

Về quy định tạm thời công nhận 36 xã, thị trấn vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

309

Quyết định

68/2002/QĐ-UB

22/5/2002

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết - tỷ lệ 1/500 Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

310

Quyết định

70/2002/QĐ-UB

29/5/2002

V/v bổ sung đối tượng được trang bị điện thoại di động và mức thanh toán cước phí điện thoại di động tại Quyết định số 58/2001/QĐ-UB ngày 01/10/2001 của UBND tỉnh

 

Hành chính

311

Quyết định

71/2002/QĐ-UB

30/5/2002

V/v phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010 của huyện Vị Thủy, tỉnh Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

312

Quyết định

72/2002/QĐ-UB

30/5/2002

V/v ban hành quy định về đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

Nhà đất

313

Quyết định

73/2002/QĐ-UB

07/6/2002

V/v phê duyệt dự án quy hoạch vùng lúa chuyên canh có phẩm chất gạo cao phục vụ xuất khẩu

 

Kinh tế

314

Quyết định

74/2002/QĐ-UB

14/6/2002

V/v phê duyệt quy hoạch đào tạo nghề tỉnh Cần Thơ giai đoạn 2002 - 2010

 

Văn hóa

xã hội

315

Chỉ thị

12/2002/CT-UB

14/6/2002

Về nâng cao hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ pháp luật trên địa bàn tỉnh

 

Hành chính

316

Quyết định

75/2002/QĐ-UB

18/6/2002

V/v sửa đổi điểm 6, khoản 9, điều 12 của bản quy định về đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

Nhà đất

317

Quyết định

76/2002/QĐ-UB

25/6/2002

V/v sửa đổi, bổ sung đơn giá đất thổ cư dự án khôi phục quốc lộ 1, giai đoạn 3 đi qua địa phận tỉnh Cần Thơ

 

Tài chính

318

Quyết định

77/2002/QĐ-UB

25/6/2002

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 lô số 49 thuộc khu đô thị mới Nam Hưng Phú, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

319

Chỉ thị

14/2002/CT-UB

28/6/2002

V/v triển khai thực hiện chiến lược dân số tỉnh Cần Thơ giai đoạn 2001 - 2010

 

Văn hóa

xã hội

320

Quyết định

78/2002/QĐ-UB

02/7/2002

Về chương trình hành động của UBND tỉnh Cần Thơ thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp

 

Nội chính

321

Chỉ thị

16/2002/CT-UB

16/7/2002

V/v tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh

 

Nội chính

322

Quyết định

79/2002/QĐ-UB

18/7/2002

V/v quy định tổ chức biên chế, chế độ chính sách và trang phục đối với công an xã, thị trấn

 

Hành chính

323

Quyết định

80/2002/QĐ-UB

29/7/2002

V/v bổ sung đối tượng được trang bị điện thoại cố định tại nhà riêng và mức cước phí thanh toán tại Quyết định số 58/2001/QĐ-UB ngày 01/10/ 2001 của UBND tỉnh

 

Hành chính

324

Quyết định

81/2002/QĐ-UB

30/7/2002

V/v phê duyệt "kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Cần Thơ đến năm 2005"

 

Văn hóa

xã hội

325

Quyết định

82/2002/QĐ-UB

19/8/2002

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Trung tâm thị trấn Thạnh An, huyện Thốt Nốt

 

Xây dựng cơ bản

326

Chị thị

17/2002/CT-UB

21/8/2002

V/v chuẩn bị và thực hiện nhiệm vụ năm học 2002-2003

 

Văn hóa

xã hội

327

Quyết định

84/2002/QĐ-UB

03/9/2002

V/v phê duyệt quy hoạch tuyến dân cư vùng lũ kênh Bốn Tổng - Một Ngàn tỉnh Cần Thơ, suốt tuyến tỷ lệ 1/2000, trích đoạn tỷ lệ 1/500

 

Xây dựng cơ bản

328

Quyết định

85/2002/QĐ-UB

06/9/2002

V/v phê duyệt đề án tin học hóa quản lý Nhà nước tỉnh Cần Thơ giai đoạn 2001 - 2005

 

Khoa học công nghệ

329

Quyết định

86/2002/QĐ-UB

25/9/2002

V/v hủy bỏ Quyết định số 68/2000/QĐ-UB ngày 06/11/ 2000 của UBND tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

330

Quyết định

88/2002/QĐ-UB

30/9/2002

Ban hành "Quy định tạm thời về mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan hành chính Nhà nước với Tòa án nhân dân các cấp trong tỉnh trong công tác điều tra, giám định, định giá tài sản liên quan các vụ án do ngành Tòa án thụ lý, giải quyết

 

Hành chính

331

Quyết định

89/2002/QĐ-UB

04/10/2002

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị đường Nguyễn Văn Cừ nối dài đến lộ 91B thành phố Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

332

Quyết định

90/2002/QĐ-UB

04/10/2002

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu đô thị mới nam sông Cần Thơ, thành phố Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

333

Quyết định

91/2002/QĐ-UB

08/10/2002

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nghỉ ngơi, ăn uống cồn Cái Khế - thành phố Cần Thơ - tỉnh Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

334

Chỉ thị

18/2002/CT-UB

16/10/2002

V/v tăng cường quản lý, phát huy hiệu quả các di tích lịch sử - văn hóa và cơ sở giáo dục truyền thống trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

Văn hóa

xã hội

335

Quyết định

93/2002/QĐ-UB

29/10/2002

V/v quy định trang phục đối với lực lượng dân quân tự vệ xã, phường, thị trấn

 

Hành chính

336

Quyết định

94/2002/QĐ-UB

30/10/2002

V/v ban hành quy định về thực hiện một số biện pháp và chính sách phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh Cần Thơ giai đoạn 2002 -2010

 

Kinh tế

337

Quyết định

95/2002/QĐ-UB

30/10/2002

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 giới hạn: đường Trần Phú, Cách Mạng Tháng Tám, rạch Bình Thủy, sông Khai Luông thành phố Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

338

Quyết định

96/2002/QĐ-UB

01/11/2002

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất phía Tây Nam đường 91B, TP. Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

339

Quyết định

98/2002/QĐ-UB

06/11/2002

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư khu công nghiệp Hưng Phú 1, xã Đông Phú, huyện Châu Thành tỉnh Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

340

Quyết định

99/2002/QĐ-UB

06/11/2002

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở Nam Long, xã Hưng Thạnh, TP. Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

341

Quyết định

100/2002/QĐ-UB

07/11/2002

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư 91B CATACO, phường Hưng Lợi (phần mở rộng) TP. Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

342

Quyết định

101/2002/QĐ-UB

07/11/2002

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư CATACO phường Hưng Phú, TP. Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

343

Quyết định

102/2002/QĐ-UB

11/11/2002

V/v ban hành quy chế khen thưởng

 

Hành chính

344

Quyết định

103/2002/QĐ-UB

14/11/2002

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Hưng Phú 1, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

345

Quyết định

104/2002/QĐ-UB

19/11/2002

V/v điều chỉnh bổ sung đề án tin học hóa hành chính nhà nước tỉnh Cần Thơ giai đoạn 2001 - 2005

 

Hành chính

346

Quyết định

105/2002/QĐ-UB

22/11/2002

V/v công nhận đô thị Trà Lồng là đô thị loại V thuộc cụm kinh tế - xã hội xã Long Phú, huyện Long Mỹ, tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

347

Quyết định

106/2002/QĐ-UB

22/11/2002

V/v công nhận đô thị Phong Điền là đô thị loại V thuộc cụm kinh tế xã hội xã Nhơn ái, huyện Châu Thành A, tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

348

Quyết định

107/2002/QĐ-UB

27/11/2002

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở Công ty Cổ phần Cần Đô - thuộc Cồn Cái Khế, thành phố Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

349

Quyết định

108/2002/QĐ-UB

28/11/2002

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở Công ty Cổ phần Thương mại - Du lịch - Xây dựng Miền tây, khu vực cồn Cái Khế, thành phố Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

350

Quyết định

110/2002/QĐ-UB

09/12/2002

V/v phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành thương mại tỉnh Cần Thơ thời kỳ đến năm 2010

 

Kinh tế

351

Quyết định

111/2002/QĐ-UB

09/12/2002

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư do Công ty Xây dựng Cần Thơ đầu tư tại xã Hưng Thạnh, thành phố Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

352

Quyết định

112/2002/QĐ-UB

09/12/2002

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết - tỷ lệ 1/500 khu dân cư Linh Thành tại Cồn Khương, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

353

Quyết định

113/2002/QĐ-UB

09/12/2002

V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm IV Xuân Khánh - Hưng Lợi, thành phố Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

354

Quyết định

114/2002/QĐ-UB

18/12/2002

V/v ban hành quy định về quản lý, khai thức, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng UBND tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

355

Quyết định

115/2002/QĐ-UB

20/12/2002

V/v ban hành quy chế về mối quan hệ công tác giữa HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

356

Quyết định

116/2002/QĐ-UB

20/12/2002

V/v ban hành quy chế về mối quan hệ công tác giữa UBND và Liên đoàn Lao động tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

357

Chỉ thị

19/2002/CT-UB

24/12/2002

V/v tổ chức triển khai chiến dịch quốc gia tiêm vắc xin phòng bệnh sởi cho trẻ từ 9 tháng đến dưới 10 tuổi năm 2003

 

Văn hóa

xã hội

358

Quyết định

119/2002/QĐ-UB

30/12/2002

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân dụng phía Nam ven sông Cần Thơ, thành phố Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

359

Quyết định

120/2002/QĐ-UB

31/12/2002

Về việc ban hành quy chế tạm thời về tổ chức và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

Kinh tế

360

Quyết định

121/2002/QĐ-UB

31/12/2002

V/v ban hành quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

Văn hóa

xã hội

361

Chỉ thị

21/2002/CT-UB

31/12/2002

V/v đẩy mạnh quản lý đối tượng mại dâm, ma túy và tăng cường công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

Văn hóa

xã hội

 

DANH MỤC VĂN BẢN

 QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND TỈNH BAN HÀNH TỪ 1976 - 2002 CÒN HIỆU LỰC

SỐ TT

Hình thức

Số văn bản

NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

LĨNH VỰC

 

01

 

Nghị quyết

 

08/NQ.HĐND.92

 

27/10/1992

V/v phê chuẩn Quyết định của UBND tỉnh về việc hủy bỏ một số văn bản pháp quy

 

Tổ chức

 

 

02

 

Nghị quyết

 

19/NQ.HĐ.97

 

10/7/1997

V/v cho phép vận động nhân dân đóng góp xây dựng vỉa hè, hẻm của các con đường trong thành phố Cần Thơ và các thị trấn trong tỉnh

 

Văn hóa xã hội

 

03

 

Nghị quyết

 

20/NQ.HĐ.97

 

10/7/1997

V/v lập quỹ bảo trợ an ninh quốc phòng ở xã, phường, thị trấn

 

VẤN ĐỀ KHÁC

 

04

 

Nghị quyết

26/1998/NQ.HĐND

29/07/1998

V/v thu tiền đóng góp xây dụng trường và thu học phí từ năm học 1998-1999

 

Tài chính

 

 

05

 

 

Nghị quyết

28/1998/NQ.HĐND

29/07/1998

V/v thông qua Đề án Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Cần Thơ thời kỳ 1997 - 2010

 

Xây dựng cơ bản

 

06

 

Nghị quyết

32/1999/NQ.HĐND

16/01/1999

V/v công bố các Nghị quyết HĐND tỉnh không còn hiệu lực.

 

Tổ chức

 

07

 

Nghị quyết

35/1999/NQ.HĐND

23/07/1999

V/v đặt tên đường thuộc thành phố Cần Thơ

 

Văn hóa xã hội

 

08

 

Nghị quyết

06/2000/NQ.HĐND

11/07/2000

Về tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2000

 

Hành chính

 

 

09

 

 

Nghị quyết

12/2001/NQ.HĐND

06/7/2001

V/v xác định tư cách Đại biểu HĐND tỉnh Cần Thơ Khóa VI nhiệm kỳ 1999 - 2004

 

Tổ chức

10

Nghị quyết

17/2001/NQ.HĐND

06/07/2001

Về phát triển KT-XH 5 năm 2001 - 2005

 

Kinh tế

 

11

 

Nghị quyết

18/2001/NQ.HĐND

06/07/2001

V/v phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính thuộc tỉnh Cần Thơ.

 

Nhà đất

 

12

 

Nghị quyết

21/2001/NQ.HĐND

28/12/2001

V/v đề nghị phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính thuộc tỉnh Cần Thơ.

 

Nhà đất

 

13

 

 

Nghị quyết

24/NQ.HĐND

10/07/2002

V/v đề nghị phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính thuộc tỉnh Cần Thơ

 

Nhà đất

 

DANH MỤC VĂN BẢN

QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ 1976 - 2002 HẾT HIỆU LỰC
(Sắp xếp theo thời gian)
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2003/QĐ-UB ngày tháng 12 năm 2003 của UBND tỉnh Cần Thơ)

SỐ TT

Hình thức

Số văn bản

NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

LĨNH VỰC

01

Chỉ thị

10/CT.UBT.78

14-01-78

Tăng cường công tác bảo vệ an toàn đường dây thông tin liên lạc

 

Nội chính

02

Chỉ thị

53/CT.UBT.78

08-11-78

Đảm bảo sử dụng an toàn hệ thống điện lưới và tính mạng tài sản nhân dân

 

Nội chính

03

Chỉ thị

69/CT.UBT.79

16-10-79

V/v triệt để giữ gìn vệ sinh trong thành phố, thị xã, thị trấn

 

Hành chính

04

Chỉ thị

01/CT.UBT.80

08-01-80

V/v giải quyết số người lang thang, ăn xin và đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực trong đời sống KT và XH...

 

Văn hóa

xã hội

05

Chỉ thị

17/CT.UBT.82

01-10-82

Kiên quyết chống trộm cắp dây điện thoại, điện đèn, điện cao thế

 

Nội chính

06

Chỉ thị

10/CT.UBT.89

21-03-89

Về nhiệm vụ xây dựng quốc phòng toàn dân

 

Nội chính

07

Chỉ thị

21/CT.UBT.90

31-05-90

Về bảo vệ và sử dụng các di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh

 

Văn hóa

xã hội

08

Quyết định

192/QĐ.UBT.90

26-06-90

áp dụng tạm thời chế độ thu chi của Đoàn luật sư và chế độ bảo hiểm xã hội đối với luật sư

 

Tài chính

09

Chỉ thị

38/CT.UBT.90

31-12-90

Về việc tăng cường thực hiện chế độ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

 

Kinh tế

10

Chỉ thị

09/CT.UBT.91

06-04-91

Về bảo hiểm hỏa hoạn

 

Kinh tế

11

Chỉ thị

16/CT.UBT.91

31-07-91

V/v đẩy mạnh công tác bảo hiểm sinh mạng

 

Kinh tế

12

Chỉ thị

24/CT.UBT.91

26-12-91

V/v thực hiện chế độ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe xơ giới

 

Kinh tế

13

Quyết định

319/QĐ.UBT.92

20-05-92

V/v chuyển CCNN tỉnh Hậu Giang thành CCNN số 01 tỉnh Cần Thơ

 

Tổ chức

14

Chỉ thị

05/CT.UBT.92

23-05-92

Tăng cường kỷ cương chấp hành luật, pháp lệnh và các chính sách thuế

 

Tài chính

15

Quyết định

317/QĐ.UBT.92

26-05-92

V/v thành lập UB Dân số và KHH Gia đình tỉnh Cần Thơ

 

Tổ chức

16

Chỉ thị

06/CT.UBT.92

01-06-92

Tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo kiến thức quản lý Nhà nước cho cán bộ chính quyền các cấp

 

Tổ chức

17

Chỉ thị

11/CT.UBT.92

19-06-92

Chống lấy cắp điện và bảo vệ an toàn mạng lưới điện

 

Nội chính

18

Chỉ thị

14/CT.UBT.92

02-07-92

Tổ chức triển khai chống tiêu cực trong lực lượng CSGTTT

 

Nội chính

19

Chỉ thị

16/CT.UBT.92

16-07-92

Triển khai thực hiện tổng đề án thanh toán nợ giai đoạn II

 

Tài chính

20

Quyết định

761/QĐ.UBT.92

08-09-92

V/v Thành lập TT bảo vệ bà mẹ, trẻ em và kế hoạch hóa gia đình

 

Tổ chức

21

Chỉ thị

22/CT.UBT.92

17-09-92

Thực hiện Chỉ thị 135 HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc lập lại trật tự kỷ cương an toàn xã hội

 

Nội chính

22

Chỉ thị

25/CT.UBT.92

06-11-92

Thống nhất các loại phí và lệ phí

 

Kinh tế

23

Quyết định

1164/QĐ.UBT.92

10-11-92

V/v thành lập UB bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh Cần Thơ

 

Tổ chức

24

Chỉ thị

27/CT.UBT.92

17-11-92

Đẩy mạnh công tác đấu tranh giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tỉnh

 

Hành chính

25

Quyết định

86/QĐ.UBT.93

11-01-93

Qui định mức thuế suất sát sinh heo, trâu, bò

 

Tài chính

26

Thông báo

08/TB.UBT.93

02-02-93

V/v nghiêm cấm các hộ dân cư cất hàng quán, nhà ở xung quanh khu vực sản xuất của nhà máy thuốc sát trùng Cần Thơ

 

Nhà đất

27

Chỉ thị

12/CT.UBT.93

31-03-93

V/v đẩy mạnh phong trào trồng cây ...bảo vệ rừng

 

Vấn đề khác

28

Quyết định

882/QĐ.UBT.93

03-04-93

Ban hành qui định về giải quyết ruộng đất, đổi mới cơ chế khoán tại Nông trường Cờ Đỏ và Thốt Nốt

 

Hành chính

29

Chỉ thị

17/CT.UBT.93

05-5-93

V/v tiếp tục điều tra sưu tầm, lập hồ sơ tội ác chiến tranh

 

Nội chính

30

Chỉ thị

25/CT.UBT.93

14-06-93

V/v thi hành Pháp lệnh về bảo vệ bí mật Nhà nước

 

Nội chính

31

Quyết định

1331/QĐ.UBT.93

15-06-93

Ban hành qui định về giải quyết ruộng đất, đổi mới cơ chế quản lý ...

 

Nội chính

32

Chỉ thị

26/CT.UBT.93

23-06-93

V/v triển khai thực hiện quản lý các nghề kinh doanh đặc biệt theo NĐ17 của Thủ tướng Chính phủ

 

Kinh tế

33

Quyết định

1661/QĐ.UBT.93

13-08-93

Ban hành qui chế phân cấp quản lý tổ chức và công chức viên chức

 

Tổ chức

34

Chỉ thị

30/CT.UBT.93

21-09-93

V/v củng cố tổ chức và hoạt động của HĐTĐKT các huyện, TP, tỉnh

 

Tổ chức

35

Quyết định

2678/QĐ.UBT.93

06-12-93

V/v thành lập Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường

 

Tổ chức

36

Quyết định

2669/QĐ.UBT.93

06-12-93

Điều chỉnh qui chế phân cấp quản lý tổ chức và công chức viên chức

 

Tổ chức

37

Chỉ thị

39/CT.UBT.93

21-12-93

V/v quản lý chất lượng và cấp giấy phép ĐKKD rượu, bia, nước giải khát

 

Hành chính

38

Chỉ thị

02/CT.UBT.94

12-01-94

V/v công bố và quản lý lộ giới trên địa bàn TP. Cần Thơ

 

Hành chính

39

Chỉ thị

03/CT.UBT.94

21-01-94

V/v thực hiện bảo hiểm cây lúa

 

Kinh tế

40

Quyết định

408/QĐ.UBT.94

22-01-94

V/v thực hiện chế độ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

 

Kinh tế

41

Quyết định

209/QĐ.UBT.94

26-01-94

V/v ban hành qui định về tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra VHTT trên địa bàn tỉnh

 

Tổ chức

42

Chỉ thị

05/CT.UBT.94

26-01-94

V/v tiếp tục thực hiện bảo hiểm y tế

 

Kinh tế

43

Quyết định

346/QĐ.UBT.94

17-02-94

V/v ban hành bản qui định về tổ chức, hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch

 

Hành chính

44

Công văn

206/CV.UBT.94

22-03-94

V/v qui định tạm thời tiêu chuẩn vùng nông thôn sâu, vùng kháng chiến cũ, vùng dân tộc Khmer

 

Văn hóa

Xã hội

45

Quyết định

1194/QĐ.UBT.94

30-04-94

Qui định tạm thời về lệ phí chứng thư hộ tịch

 

Tài chính

46

Quyết định

1270/QĐ.UBT.94

25-05-94

V/v thành lập Sở Địa chính tỉnh Cần Thơ

 

Tổ chức

47

Quyết định

1999/QĐ.UBT.94

10-08-94

Về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở KHCN và MT tỉnh Cần Thơ

 

Tổ chức

48

Chỉ thị

22/CT.UBT.94

10-08-94

V/v tăng cường công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

 

Hành chính

49

Chỉ thị

23/CT.UBT.94

10-08-94

V/v thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm

 

Khoa học công nghệ

50

Công văn

638/CV.UBT.94

10-09-94

V/v tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 24 của UBND tỉnh Cần Thơ

 

Nhà đất

51

Quyết định

2337/QĐ.UBT.94

13-09-94

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Sở Địa chính tỉnh Cần Thơ

 

Tổ chức

52

Chỉ thị

26/CT.UBT.94

19-09-94

V/v quản lý chất lượng dầu nhờn của các tổ chức, cá nhân kinh doanh

 

Kinh tế

53

Quyết định

2605/QĐ.UBT.94

01-10-94

Ban hành qui định quản lý Nhà nước về SXKD và hành nghề dịch vụ thú y

 

Hành chính

54

Quyết định

3139/QĐ.UBT.94

20-10-94

Qui định năng suất bình quân các hạng đất làm căn cứ để xét giảm, miễn nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp khi bị thiên tai...

 

Nhà đất

55

Quyết định

3324/QĐ.UBT.94

01-11-94

V/v giao nhiệm vụ cho Sở TC vật giá quản lý các khoản thu thuộc phạm vi tài chính

 

Tài chính

56

Chỉ thị

36/CT.UBT.94

23-11-94

V/v tổ chức quản lý sức khỏe đối với các tiếp viên thuộc các cơ sở ăn uống giải khát

 

Vấn đề khác

57

Công văn

150/CV.UBT.95

23-03-95

Qui trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

 

Hành chính

58

Quyết định

3544/QĐ.UBT.94

08-12-94

Qui định mức giá nhà và đất để thu lệ phí trước bạ

 

Kinh tế

59

Quyết định

3548/QĐ.UBT.94

09-12-94

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Sở VH - TT

 

Tổ chức

60

Nghị quyết

01/NQLT.95

27-02-95

V/v ban hành qui chế về mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh với LĐLĐ tỉnh

 

Tổ chức

61

Quyết định

1097/QĐ.Ct.UBT

10-05-95

V/v thực hiện một số khuyến khích đối với người tham gia chương trình DS - KHHGĐ

 

Tài chính

62

Nghị quyết

02/NQ.LT

10-06-95

V/v ban hành bản qui chế phối hợp hành động giữa UBND với UB MTTQ và đoàn thể nhân dân các cấp trong tỉnh

 

Tổ chức

63

Quyết định

1605/QĐ.UBT.95

05-08-95

V/v giao trách nhiệm cho Sở Giáo dục - Đào tạo quản lý và điều hành các trường tiểu học và PTTH...

 

Tổ chức

64

Chỉ thị

16/CT.UBT.95

12-10-95

Về tăng cường chỉ đạo tiếp tục thực hiện Quyết định số 242/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc dạy thêm...

 

Văn hóa

xã hội

65

Chỉ thị

03/CT.Ct.UBT.96

15-01-96

V/v tăng cường QLNN và lập lại trật tư trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

Nhà đất

66

Chỉ thị

04/CT.UBT.96

27-02-96

V/v thực hiện bảo hiểm tài sản trong các doanh nghiệp Nhà nước và các cơ quan, đơn vị HCSN

 

Kinh tế

67

Quyết định

332/QĐ.UBT.96

01-03-96

V/v hạ, giảm tọa chi tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp do cá nhân chiếm dụng

 

Tài chính

68

Quyết định

248/QĐ.Ct.TCCB

21-03-96

Thành lập Chi cục quản lý thủy nông

 

Tổ chức

69

Quyết định

1269/QĐ.UBT

24-05-96

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của UBDS và KHHGĐ

 

Tổ chức

70

Công văn

1044/CV.HC.96

16-09-96

V/v tăng cường công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân

 

Hành chính

71

Chỉ thị

15/CT.UBT.96

31-10-96

Về thanh toán bệnh phong vào năm 2000

 

Vấn đề khác

72

Chỉ thị

17/CT.UBT.96

27-11-96

V/v tăng cường QLNN đối với hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

73

Quyết định

2528/QĐ.UBT.96

28-11-96

V/v ban hành qui chế tổ chức và hạot động của TT TGPL tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

74

Quyết định

2637/QĐ.Ct.TCCB

12-12-96

Ban hành bản qui định về huy động vốn đóng góp của cộng đồng dân cư để lập quỹ xây dựng nông thôn 1996-2000

 

Tài chính

75

Chỉ thị

18/CT.UBT.96

16-12-96

V/v tăng cường chỉ đạo hoạt động thi hành án dân sự

 

Nội chính

76

Quyết định

07/QĐ.UBT.97

04-01-97

V/v bãi bỏ một số qui định về chính sách tài chính

 

Tài chính

77

Chỉ thị

03/CT.UBT.97

17-01-97

V/v kiểm tra hoạt động kinh doanh ăn uống, giải khát và các dịch vụ văn hóa giải trí, thực hiện có hiệu quả công tác PCTNXH

 

Văn hóa

xã hội

78

Quyết định

146/QĐ.UBT.97

22-01-97

Qui định V/v thực hiện công tác thu thuế sử dụng đất NN và thuế đất năm 1997 và những năm tiếp theo

 

Tài chính

79

Quyết định

360/QĐ.UBT.97

28-02-97

Qui định về phụ thu tiền nước

 

Tài chính

80

Quyết định

664/QĐ.UBT.97

29-03-97

Ban hành qui định tạm thời về nhiệm vụ và quyền hạn của UBNT TPCT

 

Tổ chức

81

Quyết định

1226/QĐ.UBT.97

30-05-97

V/v điều chỉnh giá thu một phần viện phí

 

Kinh tế

82

Chỉ thị

13/CT.UBT.97

30-05-97

V/v tăng cường công tác QLNN của cơ quan đối với các DNNN thuộc tỉnh

 

Tổ chức

83

Quyết định

1294/QĐ.UBT.97

09-06-97

Qui định về chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của UBBVCSTE tỉnh

 

Tổ chức

84

Quyết định

1326/QĐ.UBT.97

11-06-97

V/v quản lý, bảo vệ, phát triển động vật rừng trong tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

85

Chỉ thị

14/CT.UBT.97

08-07-97

Về dùng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng

 

Nhà đất

86

Quyết định

2009/QĐ.UBT

18-08-97

V/v ban hành qui định về thu và sử dụng tiền công đo đạc lập bản đồ địa chính trong tỉnh

 

Tài chính

87

Chỉ thị

18/CT.UBT.97

03-09-97

Tăng cường thu hồi nợ thuế công thương nghiệp

 

Tài chính

88

Quyết định

2144/QĐ.UBT.97

04-09-97

V/v ban hành qui định thu phí vệ sinh đô thị trên địa bàn tỉnh

 

Kinh tế

89

Quyết định

2232/QĐ.UBT.97

08-09-97

V/v ban hành qui định về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh cần Thơ

 

Hành chính

90

Quyết định

2289/QĐ.UBT.97

15-09-97

V/v ban hành qui định quản lý nhà nước về lưu thông, sử dụng sản xuất gia công, kinh doanh thuốc BVTV trên...

 

Hành chính

91

Quyết định

2504/QĐ.UBT.97

02-10-97

V/v ban hành qui định về chính sách bồi hoàn, giải tỏa các công trình phục vụ lợi ích công cộng trong...

 

Nhà đất

92

Quyết định

2513/QĐ.UBT.97

03-10-97

Về phụ thu tiền điện

 

Tài chính

93

Chỉ thị

22/CT.UBT.97

17-11-97

Chấn chỉnh và đẩy nhanh công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp và đô thi

 

Nhà đất

94

Quyết định

2897/QĐ.UBT.97

18-11-97

V/v ban hành qui định về trình tự thủ tục trong việc cấp giấy chứng nhận QSH nhà ở và đất ở đô thị.

 

Nhà đất

95

Quyết định

3211/QĐ.UBT.97

12-12-97

V/v điều chỉnh giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

 

Kinh tế

96

Quyết định

3389/QĐ.UBT.97

13-12-97

V/v qui định về hình thức, thể thức ban hành văn bản của cơ quan QL HCNN các cấp trong tỉnh

 

Hành chính

97

Chỉ thị

01/1998/Ct.UBT

22/01/1998

V/v tăng cường công tác thu thuế năm 1998

 

Tài chính

98

Chỉ thị

02/1998/Ct.UBT

10/02/1998

V/v chỉ đạo điều hành mua lúa, hàng hóa, xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 1998

 

Kinh tế

99

Quyết định

330/1998/QĐ.UBT

16/02/1998

V/v ban hành quy định thực hiện điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng theo Nghị định 42/CP và 92/CP trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

100

Quyết định

331/1998/QĐ.UBT

16/02/1998

V/v ban hành quy định thực hiện Quy chế đấu thầu theo Nghị định 43/CP và 93/CP trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

101

Chỉ thị

04/1998/Ct.UBT

19/3/1998

V/v tăng cường phòng chống dịch chủ động năm 1998

 

Hành chính

102

Chỉ thị

05/1998/Ct.UBT

27/3/1998

V/v phát động chiến dịch truyền thông dân số năm 1998

 

Văn hóa

xã hội

103

Chỉ thị

06/1998/Ct.UBT

04/4/1998

V/v tăng cường các biện pháp tổ chức thực hiện thắng lợi vụ lúa hè thu năm 1998

 

Vấn đề khác

104

Chỉ thị

08/1998/Ct.UBT

11/4/1998

V/v thực hiện chiến dịch môi trường năm 1998

 

Vấn đề khác

105

Chỉ thị

10/1998/Ct.UBT

14/5/1998

V/v trồng cây chắn sóng, cản lũ, chống sạt lỡ các công trình hạ tầng cơ sở và thực hiện "tết trồng cây" năm 1998

 

Vấn đề khác

106

Chỉ thị

12/1998/Ct.UBT

18/5/1998

Về một số công tác cấp bách phòng, chống lụt, bão giảm nhẹ thiên tai năm 1998

 

Vấn đề khác

107

Chỉ thị

11/1998/Ct.UBT

21/5/1998

V/v đẩy mạnh triển khai thực hiện các chính sách về nhà, đất

 

Vấn đề khác

108

Quyết định

1275/1998/QĐ.UBT

03/6/1998

V/v quy định giá cho thuê lại đất trong các khu chế xuất và khu công nghiệp tỉnh CT

 

Nhà đất

109

Chỉ thị

16/1998/Ct.Ct.UBT

28/8/1998

V/v chuẩn bị năm học 1998 -1999

 

 

Hành chính

110

Chỉ thị

18/1998/Ct.UBT

04/9/1998

V/v tăng cường chỉ đạo vụ lúa đông xuân 1998 - 1999

 

Vấn đề khác

111

Quyết định

2620/1998/QĐ.UBT

01/10/1998

V/v ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

112

Quyết định

2911/1998/QĐ.UBT

24/10/1998

Về hệ thống tổ chức y tế tỉnh Cần Thơ

 

Tổ chức cán bộ

113

Chỉ thị

21/1998/Ct.UBT

28/12/1998

V/v tổ chức tết nguyên đán Kỷ Mão năm 1999

 

Vấn đề khác

114

Quyết định

08/1999/QĐ.UBT

04/01/1999

V/v quy định hình thức, thể thức, thủ tục trình ký và ban hành văn bản quản lý hành chính Nhà nước của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

115

Chỉ thị

01/1999/CT.UBT

07/01/1999

V/v bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau tết Kỷ Mão năm 1999 trên địa bàn tỉnh Cần Thơ (từ 01/02/1999 đến 28/02/1999)

 

Vấn đề khác

116

Chỉ thị

01A/1999/CT.UBT

20/01/1999

V/v tăng cường quản lý vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ theo tinh thần Nghị định 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ

 

Hành chính

117

Quyết định

01/1999/QĐ.UBT

21/01/1999

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1999

 

Hành chính

118

Quyết định

02/1999/QĐ.UBT

25/01/1999

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 1999

 

Tài chính

119

Quyết định

03/1999/QĐ.UBT

01/02/1999

V/v ban hành quy chế quản lý kinh doanh nhà trọ

 

Hành chính

120

Quyết định

05/1999/QĐ.UBT

09/02/1999

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện dự án thuộc Chương trình 773 năm 1999

 

Xây dựng cơ bản

121

Chỉ thị

03/1999/CT.UBT

13/02/1999

V/v tăng cường các biện pháp thu ngân sách Nhà nước năm 1999

 

Tài chính

122

Quyết định

09/1999/QĐ.UBT

25/2/1999

V/v giao dự toán chi ngân sách cho Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Tài chính

123

Quyết định

10/1999/QĐ.UBT

25/2/1999

V/v giao dự toán chi ngân sách cho Sở Y tế

 

Tài chính

124

Quyết định

11/1999/QĐ.UBT

25/2/1999

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 1999 cho Sở Văn hóa Thông tin

 

Tài chính

125

Quyết định

12/1999/QĐ.UBT

25/2/1999

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 1999 cho ủy ban Dân số và Kế hoạch hóa Gia đình

 

Tài chính

126

Quyết định

13/1999/QĐ.UBT

25/02/1999

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 1999 cho ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em

 

Tài chính

127

Quyết định

14/1999/QĐ.UBT

25/02/1999

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 1999 cho Ban Dân vận

 

Tài chính

128

Quyết định

15/1999/QĐ.UBT

25/02/1999

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 1999 cho Chương trình phòng, chống HIV/ADS

 

Tài chính

129

Quyết định

16/1999/QĐ.UBT

25/02/1999

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 1999 cho Sở Thể dục Thể thao

 

Tài chính

130

Quyết định

17/1999/QĐ.UBT

25/02/1999

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 1999 cho Sở Lao động Thương binh Xã hội

 

Tài chính

131

Quyết định

18/1999/QĐ.UBT

25/02/1999

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 1999 cho Trung tâm Y tế Dự phòng

 

Tài chính

132

Quyết định

19/1999/QĐ.UBT

25/02/1999

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 1999 cho Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em

 

Tài chính

133

Quyết định

20/1999/QĐ.UBT

25/02/1999

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 1999 cho Chi cục di dân và phát triển vùng kinh tế mới

 

Tài chính

134

Quyết định

21/1999/QĐ.UBT

25/02/1999

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 1999 cho Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội

 

Tài chính

135

Quyết định

24/1999/QĐ.UBT

06/3/1999

V/v ủy nhiệm Giám đốc Sở Tư pháp ký các quyết định về cải chính hộ cho công dân

 

Hành chính

136

Quyết định

27/1999/QĐ.UBT

12/3/1999

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch thu quỹ phòng chống lụt bão từ năm 1999 đến năm 2000

 

Vấn đề khác

137

Quyết định

28/1999/QĐ.UBT

13/3/1999

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch dãn dân các vùng dự án kinh tế mới năm 1999

 

Vấn đề khác

138

Chỉ thị

06/1999/CT.UBT

15/3/1999

V/v tổ chức tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ lần thứ 40

 

Vấn đề khác

139

Quyết định

29/1999/QĐ.UBT

23/3/1999

V/v ban hành quy định cụ thể về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình

 

Văn hóa

xã hội

140

Quyết định

32/1999/QĐ.UBT

27/3/1999

V/v ban hành quy định về trình tự, thủ tục cho vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm tại tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

141

Quyết định

751/QĐ.UBT.HC

27/3/1999

V/v quy định sử dụng phần mềm tiếng việt trên máy vi tính trong các cơ quan Nhà nước thuộc tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

142

Chỉ thị

08/1999/CT.UBT

27/3/1999

V/v phát động chiến dịch truyền thông dân số năm 1999

 

Văn hóa

xã hội

143

Chỉ thị

09/1999/CT.UBT

15/4/1999

V/v thực hiện chiến dịch môi trường năm 1999

 

Khoa học công nghệ

144

Quyết định

36/1999/QĐ.UBT

20/4/1999

Giao chỉ ttiêu kế hoạch vốn tín dụng đầu tư năm 1999

 

Tài chính

145

Quyết định

37/1999/QĐ.UBT

23/4/1999

Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn tín dụng đầu tư xây dựng cơ bản bổ sung năm 1999

 

Tài chính

146

Quyết định

38/1999/QĐ.UBT

23/4/1999

V/v giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho huyện Châu Thành năm 1999

 

Tài chính

147

Quyết định

39/1999/QĐ.UBT

23/4/1999

V/v giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho huyện Phụng Hiệp năm 1999

 

Tài chính

148

Quyết định

40/1999/QĐ.UBT

23/4/1999

V/v giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho thành phố Cần Thơ năm 1999

 

Tài chính

149

Quyết định

41/1999/QĐ.UBT

23/4/1999

V/v giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho huyện Thốt Nốt năm 1999

 

Tài chính

150

Quyết định

42/1999/QĐ.UBT

23/4/1999

V/v giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho huyện Ô Môn năm 1999

 

Tài chính

151

Quyết định

43/1999/QĐ.UBT

23/4/1999

V/v giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho huyện Vị Thanh năm 1999

 

Tài chính

152

Quyết định

44/1999/QĐ.UBT

23/4/1999

V/v giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho huyện Long Mỹ năm 1999

 

 

Tài chính

153

Quyết định

48/1999/QĐ.UBT

28/4/1999

V/v phân cấp thẩm quyền và ủy quyền ký quyết định lương và công nhận hết thời hạn tập sự, thử việc đối với công chức

 

Hành chính

154

Quyết định

52/1999/QĐ.UBT

12/5/1999

V/v quy định mức giá nhà và vật kiến trúc dùng để thu lệ phí trước bạ trong toàn tỉnh

 

Tài chính

155

Chỉ thị

11/1999/CT.UBT

14/5/1999

Về công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 1999

 

Vấn đề khác

156

Chỉ thị

12/1999/CT.UBT

26/5/1999

V/v thực hiện hoàn thành 7 mục tiêu chương trình hành động vì trẻ em vào năm 2000

 

Văn hóa

xã hội

157

Quyết định

55/1999/QĐ.UBT

31/5/1999

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 1999

 

Tài chính

158

Chỉ thị

13/1999/CT.UBT

02/6/1999

V/v tăng cường chỉ đạo thu thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh năm 1999

 

Tài chính

159

Quyết định

68/1999/QĐ.UBT

28/7/1999

V/v giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn tín dụng đầu tư năm 1999

 

Tài chính

160

Quyết định

69/1999/QĐ.UBT

16/8/1999

V/v giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 1999 - tỉnh Cần Thơ

 

Tài chính

161

Quyết định

73/1999/QĐ.UBT

21/8/1999

V/v thành lập Hội đồng bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh Cần Thơ nhiệm kỳ 1999 - 2004

 

Tổ chức cán bộ

162

Chỉ thị

20/1999/CT.UBT

27/8/1999

V/v chỉ đạo cuộc bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 1999 - 2004

 

Tổ chức cán bộ

163

Chỉ thị

21/1999/CT.UBT

28/8/1999

V/v chuẩn bị năm học mới 1999 - 2000

 

Văn hóa

xã hội

164

Quyết định

76/1999/QĐ.UBT

08/9/1999

V/v giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 1999 cho các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; UBND thành phố, thị xã và các huyện

 

Tài chính

165

Quyết định

77/1999/QĐ.UBT

13/9/1999

V/v giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước năm 1999 - tỉnh Cần Thơ

 

Tài chính

166

Chỉ thị

22/1999/CT.UBT

21/9/1999

V/v tổng phúc tra quân nhân dự bị năm 1999

 

Nội chính

167

Quyết định

78/1999/QĐ.UBT

27/9/1999

V/v giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn tín dụng đầu tư năm 1999 (lần 2) - tỉnh Cần Thơ

 

Tài chính

168

Chỉ thị

23/1999/CT.UBT

14/10/1999

V/v đẩy mạnh các hoạt động đảm bảo thực hiện mục tiêu thanh toán bại liệt, loại trừ uống ván sơ sinh và khống chế bệnh sởi vào năm 2000

 

Vấn đề khác

169

Chỉ thị

24/1999/CT.UBT

20/10/1999

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 40/1999/NĐ-CP ngày 23/6/1999 của Chính phủ về Công an xã

 

Tổ chức cán bộ

170

Quyết định

81/1999/QĐ.UBT

21/10/1999

V/v giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho huyện Long Mỹ năm 1999

 

Tài chính

171

Quyết định

82/1999/QĐ.UBT

21/10/1999

V/v giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho thị xã Vị Thanh năm 1999

 

Tài chính

172

Quyết định

83/1999/QĐ.UBT

21/10/1999

V/v giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho huyện Vị Thủy năm 1999

 

Tài chính

173

Quyết định

84/1999/QĐ.UBT

28/10/1999

V/v giao bổ sung vốn và điều chỉnh danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước năm 1999

 

Tài chính

174

Quyết định

86/1999/QĐ.UBT

18/11/1999

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn tín dụng đầu tư năm 1999

 

Tài chính

175

Quyết định

88/1999/QĐ.UBT

22/11/1999

V/v giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư các tuyến điện của thành phố Cần Thơ năm 1999

 

Tài chính

176

Chỉ thị

25/1999/CT.UBT

21/12/1999

V/v tăng cường công tác quản lý các loại phí, lệ phí

 

Tài chính

177

Chỉ thị

26/1999/CT.UBT

22/12/1999

V/v tổng kiểm kê và xác định lại giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước

 

Tổ chức cán bộ

178

Chỉ thị

01/2000/CT-UB

14/01/2000

Về tăng cường các biện pháp thu ngân sách năm 2000

 

Tài chính

179

Chỉ thị

02/2000/CT-UB

14/01/2000

V/v tổ chức tết nguyên đán canh thìn năm 2000

 

Vấn đề khác

180

Quyết định

03/2000/QĐ-UB

19/01/2000

V/v ban hành kế hoạch giải quyết việc làm của tỉnh Cần Thơ năm 2000

 

Hành chính

181

Chỉ thị

03/2000/CT-UB

26/01/2000

Về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

 

Hành chính

182

Quyết định

06/2000/QĐ-UB

27/01/2000

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2000

 

Hành chính

183

Quyết định

07/2000/QĐ-UB

27/01/2000

V/v giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2000 cho Cục thuế tỉnh Cần Thơ

 

Tài chính

184

Quyết định

08/2000/QĐ-UB

27/01/2000

V/v giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2000 cho thành phố Cần Thơ

 

Tài chính

185

Quyết định

09/2000/QĐ-UB

27/01/2000

V/v giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2000 cho thị xã Vị Thanh

 

Tài chính

186

Quyết định

10/2000/QĐ-UB

27/01/2000

Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2000 cho huyện Long Mỹ

 

Tài chính

187

Quyết định

11/2000/QĐ-UB

27/01/2000

Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2000 cho huyện Vị Thủy

 

Tài chính

188

Quyết định

12/2000/QĐ-UB

27/01/2000

Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2000 cho huyện Châu Thành

 

Tài chính

189

Quyết định

13/2000/QĐ-UB

27/01/2000

Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2000 cho huyện Ô Môn

 

Tài chính

190

Quyết định

14/2000/QĐ-UB

27/01/2000

Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2000 cho huyện Phụng Hiệp

 

Tài chính

191

Quyết định

15/2000/QĐ-UB

27/01/2000

Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2000 cho huyện Thốt Nốt

 

Tài chính

192

Quyết định

16/2000/QĐ-UB

28/01/2000

Về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2000

 

Tài chính

193

Quyết định

17/2000/QĐ-UB

31/01/2000

Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2000 cho Sở Tài chính Vật giá

 

Tài chính

194

Quyết định

20/2000/QĐ-UB

22/02/2000

Về ban hành quy định quản lý, đấu thầu thu phí đối với thị trấn, phường, xã

 

Hành chính

195

Chỉ thị

05/2000/CT-UB

25/02/2000

V/v phát động truyền thông dân số năm 2000

 

Văn hóa

xã hội

196

Chỉ thị

07/2000/CT-UB

02/3/2000

V/v tổ chức chiến dịch "tổng vệ sinh môi trường - phòng chống dịch chủ động"

 

Khoa học công nghệ

197

Quyết định

22/2000/QĐ-UB

10/3/2000

V/v ban hành bản quy chế, phân cấp quản lý về tổ chức và cán bộ, công chức nhà nước tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

198

Quyết định

26/2000/QĐ-UB

05/4/2000

V/v giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho thị xã Vị Thanh năm 2000

 

Tài chính

199

Quyết định

27/2000/QĐ-UB

05/4/2000

V/v giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho thành phố Cần Thơ năm 2000

 

Tài chính

200

Quyết định

28/2000/QĐ-UB

05/4/2000

V/v giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho huyện Phụng Hiệp năm 2000

 

 Tài chính

201

Quyết định

29/2000/QĐ-UB

05/4/2000

V/v giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho huyện Châu Thành năm 2000

 

Tài chính

202

Quyết định

30/2000/QĐ-UB

05/4/2000

V/v giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho huyện Ô Môn năm 2000

 

Tài chính

203

Quyết định

31/2000/QĐ-UB

05/4/2000

V/v giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho huyện Long Mỹ năm 2000

 

Tài chính

204

Quyết định

32/2000/QĐ-UB

05/4/2000

V/v giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho huyện Vị Thủy năm 2000

 

Tài chính

205

Quyết định

33/2000/QĐ-UB

05/4/2000

V/v giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho huyện Thốt Nốt năm 2000

 

Tài chính

206

Quyết định

35/2000/QĐ-UB

07/4/2000

V/v ban hành quy định về phân cấp quyết định đầu tư, phê duyệt thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán, phê duyệt quyết toán và các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu các dự án đầu tư cho UBND TP. Cần Thơ, thị xã Vị Thanh và các huyện thuộc tỉnh Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

207

Chỉ thị

09/2000/CT-UB

14/4/2000

V/v thực hiện tết trồng cây năm 2000

 

Vấn đề khác

208

Quyết định

38/2000/QĐ-UB

20/4/2000

V/v điều chỉnh giao tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2000 tại điều 2 điểm 5 của QĐ số 28/2000/ QĐ-UB ngày 05/4/2000

 

Tài chính

209

Quyết định

39/2000/QĐ-UB

03/5/2000

V/v điều chỉnh giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

Kinh tế

210

Chỉ thị

12/2000/CT-UB

12/5/2000

Về thực hiện chiến dịch bảo vệ môi trường tỉnh Cần Thơ năm 2000

 

Khoa học công nghệ

211

Chỉ thị

13/2000/CT-UB

12/5/2000

Về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2000

 

Nội chính

212

Quyết định

43/2000/QĐ-UB

15/5/2000

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2000

 

Hành chính

213

Chỉ thị

16/2000/CT-UB

11/7/2000

V/v đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp

 

Vấn đề khác

214

Quyết định

53/2000/QĐ-UB

15/8/2000

V/v giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2000

 

Tài chính

215

Chỉ thị

19/2000/CT-UB

15/8/2000

V/v chuẩn bị cho năm học mới 2000 - 2001

 

Văn hóa

xã hội

216

Quyết định

55/2000/QĐ-UB

24/8/2000

V/v ban hành quy định về trình tự, thủ tục và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị

 

Hành chính

217

Chỉ thị

21/2000/CT-UB

22/9/2000

V/v đối phó với lũ lụt năm 2000

 

Vấn đề khác

218

Chỉ thị

22/2000/CT-UB

22/9/2000

V/v đẩy mạnh các hoạt động thực hiện công tác tiêm chủng mở rộng từ nay đến hết năm 2000

 

Vấn đề khác

219

Quyết định

59/2000/QĐ-UB

03/10/2000

Về quy định mức chi công tác đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

Nhà đất

220

Quyết định

68/2000/QĐ-UB

06/11/2000

Về quy định mức chi công tác đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

Nhà đất

221

Quyết định

69/2000/QĐ-UB

15/11/2000

V/v ban hành khung giá dịch vụ thu gom rác, chất thải trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

Kinh tế

222

Chỉ thị

23/2000/CT-UB

22/11/2000

Về tăng cường chỉ đạo thu thuế - nợ đọng thuế

 

Tài chính

223

Quyết định

70/2000/QĐ-UB

28/11/2000

V/v điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2000

 

Xây dựng cơ bản

224

Quyết định

73/2000/QĐ-UB

19/12/2000

V/v điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2000 (lần 2)

 

Xây dựng cơ bản

225

Quyết định

74/2000/QĐ-UB

25/12/2000

V/v điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2000 (lần 3)

 

Xây dựng cơ bản

226

Chỉ thị

01/2001/CT-UB

02/01/2001

Về tổ chức đón tết Tân Tỵ năm 2001

 

Vấn đề khác

227

Chỉ thị

02/2001/CT-UB

08/01/2001

V/v tăng cường biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết nguyên đán Tân Tỵ năm 2001

 

Vấn đề khác

228

Chỉ thị

03/2001/CT-UB

16/01/2001

V/v tổ chức bầu cử bổ sung Đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 1999 - 2004

 

Tổ chức cán bộ

229

Quyết định

03/2001/QĐ-UB

17/01/2001

V/v phê chuẩn các đơn vị bầu cử và số đại biểu của mỗi đơn vị bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành A, nhiệm kỳ 1999-2004

 

Tổ chức cán bộ

230

Quyết định

04/2001/QĐ-UB

17/01/2001

V/v phê chuẩn các đơn vị bầu cử và số đại biểu của mỗi đơn vị bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 1999-2004

 

Tổ chức cán bộ

231

Quyết định

05/2001/QĐ-UB

17/01/2001

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2001 của tỉnh Cần Thơ

 

Kinh tế

232

Quyết định

06/2001/QĐ-UB

17/01/2001

Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2001 cho Cục thuế tỉnh Cần Thơ

 

Tài chính

233

Quyết định

07/2001/QĐ-UB

17/01/2001

Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2001 cho thành phố Cần Thơ

 

Tài chính

234

Quyết định

08/2001/QĐ-UB

17/01/2001

Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2001 cho thị xã Vị Thanh

 

Tài chính

235

Quyết định

09/2001/QĐ-UB

17/01/2001

Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2001 cho huyện Thốt Nốt

 

Tài chính

236

Quyết định

10/2001/QĐ-UB

17/01/2001

Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2001 cho huyện Ô Môn

 

Tài chính

237

Quyết định

11/2001/QĐ-UB

17/01/2001

Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2001 cho huyện Châu Thành

 

Tài chính

238

Quyết định

12/2001/QĐ-UB

17/01/2001

Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2001 cho huyện Châu thành A

 

Tài chính

239

Quyết định

13/2001/QĐ-UB

17/01/2001

Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2001 cho huyện Phụng Hiệp

 

Tài chính

240

Quyết định

14/2001/QĐ-UB

17/01/2001

Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2001 cho huyện Long Mỹ

 

Tài chính

241

Quyết định

15/2001/QĐ-UB

17/01/2001

Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2001 cho huyện Vị Thủy

 

Tài chính

242

Chỉ thị

05/2001/CT-UB

12/02/2001

V/v tổ chức Đại hội thể dục thể thao tỉnh Cần Thơ lần thứ IV (2001 - 2002)

 

Văn hóa xã hội

243

Chỉ thị

06/2001/CT-UB

20/02/2001

Về một số mặt công tác quốc phòng địa phương năm 2001

 

Nội chính

244

Quyết định

21/2001/QĐ-UB

08/3/2001

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch chương trình mục tiếu quốc gia, chương trình mục tiêu thuộc nhiệm vụ thường xuyên và dự toán ngân sách năm 2001 của tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

245

Chỉ thị

08/2001/CT-UB

08/3/2001

V/v phát động chiến dịch truyền thông dân số gắn với dịch vụ KHHGĐ - năm 2001

 

Văn hóa

xã hội

246

Quyết định

24/2001/QĐ-UB

15/3/2001

V/v thành lập Hội đồng bầu cử bổ sung Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cần Thơ nhiệm kỳ 1999 - 2004

 

Tổ chức cán bộ

247

Chỉ thị

09/2001/CT-UB

21/3/2001

V/v chỉ đạo bầu cử bổ sung Đại biểu HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 1999 - 2004 (bầu cử vào ngày chủ nhật 15/4/2001)

 

Tổ chức cán bộ

248

Quyết định

28/2001/QĐ-UB

03/4/2001

V/v giao dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2001

 

Tài chính

249

Quyết định

29/2001/QĐ-UB

03/4/2001

V/v giao dự toán thu khác ngân sách Nhà nước năm 2001

 

Tài chính

250

Chỉ thị

12/2001/CT-UB

11/4/2001

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực

 

Hành chính

251

Chỉ thị

13/2001/CT-UB

13/4/2001

V/v thực hiện tết trồng cây năm 2001

 

Vấn đề khác

252

Quyết định

33/2001/QĐ-UB

17/4/2001

V/v giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho thành phố Cần Thơ năm 2001

 

Tài chính

253

Quyết định

34/2001/QĐ-UB

17/4/2001

V/v giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho thị xã Vị Thanh năm 2001

 

Tài chính

254

Quyết định

35/2001/QĐ-UB

17/4/2001

V/v giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho huyện Ô Môn năm 2001

 

Tài chính

255

Quyết định

36/2001/QĐ-UB

17/4/2001

V/v giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho huyện Thốt Nốt năm 2001

 

Tài chính

256

Quyết định

37/2001/QĐ-UB

17/4/2001

V/v giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho huyện Châu Thành năm 2001

 

Tài chính

257

Quyết định

38/2001/QĐ-UB

17/4/2001

V/v giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho huyện Châu Thành A năm 2001

 

Tài chính

258

Quyết định

39/2001/QĐ-UB

17/4/2001

V/v giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho huyện Vị Thủy năm 2001

 

Tài chính

259

Quyết định

40/2001/QĐ-UB

17/4/2001

V/v giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho huyện Phụng Hiệp năm 2001

 

Tài chính

260

Quyết định

41/2001/QĐ-UB

17/4/2001

V/v giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho huyện Long Mỹ năm 2001

 

Tài chính

261

Chỉ thị

14/2001/CT-UB

18/4/2001

V/v thực hiện chiến dịch bảo vệ môi trường tỉnh Cần Thơ năm 2001

 

Khoa học công nghệ

262

Chỉ thị

15/2001/CT-UB

19/4/2001

Về công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2001

 

Vấn đề khác

263

Chỉ thị

18/2001/CT-UB

25/5/2001

V/v đẩy mạnh thực hiện các biện pháp hạn chế tai nạn giao thông và khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh

 

Vấn đề khác

264

Quyết định

43/2001/QĐ-UB

04/6/2001

V/v thành lập Công ty Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ tỉnh Cần Thơ

 

Tổ chức

265

Quyết định

44/2001/QĐ-UB

04/6/2001

V/v phê duyệt Điều lệ Công ty Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

266

Quyết định

53/2001/QĐ-UB

02/8/2001

V/v ban hành quy định về quản lý thu phí, đấu thầu phí đối với xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

267

Chỉ thị

23/2001/CT-UB

16/8/2001

V/v thực hiện nhiệm vụ năm học 2001 - 2002

 

Hành chính

268

Quyết định

61/2001/QĐ-UB

05/11/2001

V/v điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2001 của tỉnh Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

269

Quyết định

62/2001/QĐ-UB

07/11/2001

V/v sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Quy chế về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày, thủ tục trình ký văn bản quản lý hành chính của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp thuộc tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

270

Quyết định

66/2001/QĐ-UB

22/11/2001

V/v điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu thuộc nhiệm vụ thường xuyên và dự toán ngân sách năm 2001 của tỉnh Cần Thơ

 

Tài chính

271

Chỉ thị

01/2002/CT-UB

03/01/2002

Về tổ chức đón Tết Nhâm Ngọ, năm 2002

 

Vấn đề khác

272

Quyết định

04/2002/QĐ-UB

11/01/2002

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2002 tỉnh Cần Thơ

 

Kinh tế

273

Quyết định

05/2002/QĐ-UB

15/01/2002

Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2002 đơn vị Cục thuế

 

Tài chính

274

Quyết định

06/2002/QĐ-UB

 

15/01/2002

Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2002 đơn vị thành phố Cần Thơ

 

Tài chính

275

Quyết định

07/2002/QĐ-UB

 

15/01/2002

Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2002 đơn vị thị xã Vị Thanh

 

Tài chính

276

Quyết định

08/2002/QĐ-UB

 

15/01/2002

Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2002 đơn vị huyện Châu Thành A

 

Tài chính

277

Quyết định

09/2002/QĐ-UB

 

15/01/2002

Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2002 đơn vị huyện Vị Thủy

 

Tài chính

278

Quyết định

10/2002/QĐ-UB

 

15/01/2002

Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2002 đơn vị huyện Châu Thành

 

Tài chính

279

Quyết định

11/2002/QĐ-UB

 

15/01/2002

Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2002 đơn vị huyện Thốt Nốt

 

Tài chính

280

Quyết định

12/2002/QĐ-UB

 

15/01/2002

Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2002 đơn vị huyện Long Mỹ

 

Tài chính

281

Quyết định

13/2002/QĐ-UB

 

15/01/2002

Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2002 đơn vị huyện Phụng Hiệp

 

Tài chính

282

Quyết định

14/2002/QĐ-UB

 

15/01/2002

Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2002 đơn vị huyện Ô Môn

 

Tài chính

283

Quyết định

15/2002/QĐ-UB

 

15/01/2002

Về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2002 cho các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh

 

Tài chính

284

Quyết định

16/2002/QĐ-UB

 

15/01/2002

Về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2002 cho thành phố Cần Thơ

 

Tài chính

285

Quyết định

17/2002/QĐ-UB

 

15/01/2002

Về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2002 cho thị xã Vị Thanh

 

Tài chính

286

Quyết định

18/2002/QĐ-UB

 

15/01/2002

Về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2002 cho huyện Châu Thành

 

Tài chính

287

Quyết định

19/2002/QĐ-UB

 

15/01/2002

Về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2002 cho huyện Châu Thành A

 

Tài chính

288

Quyết định

20/2002/QĐ-UB

 

15/01/2002

Về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2002 cho huyện Phụng Hiệp

 

Tài chính

289

Quyết định

21/2002/QĐ-UB

 

15/01/2002

Về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2002 cho huyện Long Mỹ

 

Tài chính

290

Quyết định

22/2002/QĐ-UB

 

15/01/2002

Về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2002 cho huyện Vị Thủy

 

Tài chính

291

Quyết định

23/2002/QĐ-UB

 

15/01/2002

Về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2002 cho huyện Ô Môn

 

Tài chính

292

Quyết định

24/2002/QĐ-UB

 

15/01/2002

Về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2002 cho huyện Thốt Nốt

 

Tài chính

293

Quyết định

25/2002/QĐ-UB

 

15/01/2002

Về giao dự toán thu khác ngân sách năm 2002 cho Sở Tài chính Vật giá

 

Tài chính

294

Quyết định

26/2002/QĐ-UB

 

15/01/2002

Về giao dự toán thu khác ngân sách năm 2002 cho Thành phố Cần Thơ

 

Tài chính

295

Quyết định

27/2002/QĐ-UB

 

15/01/2002

Về giao dự toán thu khác ngân sách năm 2002 cho thị xã Vị Thanh

 

Tài chính

296

Quyết định

28/2002/QĐ-UB

 

15/01/2002

Về giao dự toán thu khác ngân sách năm 2002 cho Châu Thành

 

Tài chính

297

Quyết định

29/2002/QĐ-UB

 

15/01/2002

Về giao dự toán thu khác ngân sách năm 2002 cho huyện Châu Thành A

 

Tài chính

298

Quyết định

30/2002/QĐ-UB

 

15/01/2002

Về giao dự toán thu khác ngân sách năm 2002 cho huyện Phụng Hiệp

 

Tài chính

299

Quyết định

31/2002/QĐ-UB

 

15/01/2002

Về giao dự toán thu khác ngân sách năm 2002 cho huyện Long Mỹ

 

Tài chính

300

Quyết định

32/2002/QĐ-UB

 

15/01/2002

Về giao dự toán thu khác ngân sách năm 2002 cho huyện Vị Thủy

 

Tài chính

301

Quyết định

33/2002/QĐ-UB

 

15/01/2002

Về giao dự toán thu khác ngân sách năm 2002 cho huyện Ô Môn

 

Tài chính

302

Quyết định

34/2002/QĐ-UB

 

15/01/2002

Về giao dự toán thu khác ngân sách năm 2002 cho huyện Thốt Nốt

 

Tài chính

303

Chỉ thị

04/2002/CT-UB

07/02/2002

 

V/v tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XI

 

Tổ chức cán bô

304

Chỉ thị

05/2002/CT-UB

07/02/2002

 

V/v tăng cường quản lý thu và chống thất thu ngân sách Nhà nước năm 2002

 

Tài chính

305

Chỉ thị

07/2002/CT-UB

01/3/2002

V/v phát động chiến dịch truyền thông dân số gắn với dịch vụ KHHGĐ - năm 2002

 

Hành chính

306

Quyết định

41/2002/QĐ-UB

12/3/2002

V/v giao chỉ tiêu dự toán chi sự nghiệp đào tạo năm 2002

 

Hành chính

307

Chỉ thị

10/2002/CT-UB

17/4/2002

V/v tổ chức thực hiện chiến dịch tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường - bảo vệ môi trường tỉnh Cần Thơ năm 2002

 

Khoa học công nghệ

308

Quyết định

52/2002/QĐ-UB

23/4/2002

V/v giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho thành phố Cần Thơ năm 2002

 

Tài chính

309

Quyết định

53/2002/QĐ-UB

23/4/2002

V/v giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho thị xã Vị Thanh năm 2002

 

Tài chính

310

Quyết định

54/2002/QĐ-UB

23/4/2002

V/v giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho huyện Thốt Nốt năm 2002

 

Tài chính

311

Quyết định

55/2002/QĐ-UB

23/4/2002

V/v giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho huyện Ô Môn năm 2002

 

Tài chính

312

Quyết định

56/2002/QĐ-UB

23/4/2002

V/v giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho huyện Châu Thành năm 2002

 

Tài chính

313

Quyết định

57/2002/QĐ-UB

23/4/2002

V/v giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho huyện Châu Thành A năm 2002

 

Tài chính

314

Quyết định

58/2002/QĐ-UB

23/4/2002

V/v giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho huyện Phụng Hiệp năm 2002

 

Tài chính

315

Quyết định

59/2002/QĐ-UB

23/4/2002

V/v giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho huyện Long Mỹ năm 2002

 

Tài chính

316

Quyết định

60/2002/QĐ-UB

23/4/2002

V/v giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu cho huyện Vị Thủy năm 2002

 

Tài chính

317

Chỉ thị

11/2002/CT-UB

13/5/2002

V/v tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 47/2002/ NĐ-CP ngày 19/4/2002 của Chính phủ về việc thành lập xã thuộc các huyện Ô Môn, Phụng Hiệp và Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ

 

Hành chính

318

Quyết định

69/2002/QĐ-UB

27/5/2002

V/v giao dự toán chi hỗ trợ đồng bào dân tộc khó khăn năm 2002

 

Tài chính

319

Chỉ thị

13/2002/CT-UB

18/6/2002

Về công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2002

 

Vấn đề khác

320

Chỉ thị

15/2002/CT-UB

02/7/2002

V/v tăng cường thực hiện công tác tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2002

 

Tài chính

321

Quyết định

83/2002/QĐ-UB

03/9/2002

V/v điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2002 tỉnh Cần Thơ

 

Xây dựng cơ bản

322

Quyết định

87/2002/QĐ-UB

27/9/2002

Về giao bổ sung kế hoạch chi thường xuyên năm 2002 cho các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, TP. Cần Thơ, thị xã Vị Thanh và huyện

 

Tài chính

323

Quyết định

92/2002/QĐ-UB

14/10/2002

V/v điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2002, tỉnh Cần Thơ

 

Tài chính

324

Quyết định

97/2002/QĐ-UB

05/11/2002

V/v điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu thuộc nhiệm vụ thường xuyên và dự toán ngân sách năm 2002 của tỉnh Cần Thơ

 

Tài chính

325

Quyết định

109/2002/QĐ-UB

03/12/2002

V/v điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2002

 

Tài chính

326

Quyết định

117/2002/QĐ-UB

23/12/2002

V/v điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2002 đơn vị thành phố Cần Thơ và Cục thuế

 

Tài chính

327

Quyết định

118/2002/QĐ-UB

26/12/2002

V/v điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2002 tỉnh Cần Thơ

 

Tài chính

328

Chỉ thị

20/2002/CT-UB

26/12/2002

Về tổ chức đón tết Quý Mùi, năm 2003

 

Hành chính

DANH MỤC VĂN BẢN

QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND TỈNH BAN HÀNH TỪ 1998 – 2002  HẾT HIỆU LỰC

SỐ

TT

Hình thức

Số văn bản

NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

LĨNH VỰC

 

 

01

 

 

Nghị quyết

22/1998/NQ.HĐND

17/02/1998

Về tình hình KT-XH năm 1997 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch KT-XH năm 1998

 

Tổ chức cán bô

 

 

02

 

 

Nghị quyết

23/1998/NQ.HĐND

17/02/1998

V/v thực hiện thu chi ngân sách năm 1997 và nhiệm vụ kế hoạch thu chi ngân sách năm 1998

 

Tài chính

 

 

03

 

 

Nghị quyết

24/1998/NQ.HĐND

29/07/1998

Về tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, mục tiệu công tác 6 tháng cuối năm 1998

 

Văn hóa xã hội

 

04

 

Nghị quyết

25/1998/NQ.HĐND

29/07/1998

Về quyết toán ngân sách năm 1997

 

Tổ chức cán bộ

 

 

05

 

 

Nghị quyết

29/1999/NQ.HĐND

16/01/1999

Về tình hình KT-XH năm 1998 và phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch KT-XH năm 1999

 

Tổ chức cán bộ

 

 

06

 

 

Nghị quyết

30/1999/NQ.HĐND

16/01/1999

Về tình hình thu chi ngân sách năm 1998 và nhiệm vụ kế hoạch thu chi ngân sách năm 1999

 

Tài chính

 

07

 

Nghị quyết

33/1999/NQ.HĐND

23/07/1999

V/v quyết toán ngân sách năm 1998

 

Tài chính

 

 

08

 

 

Nghị quyết

01/1999/NQ.HĐND

17/12/1999

V/v xác nhận tư cách các đại biểu HĐND tỉnh Cần Thơ khóa VI nhiệm kỳ 1999-2004.

 

Tổ chức cán bộ

 

09

 

Nghị quyết

 

02/1999/NQ.HĐND

 

17/12/1999

V/v xác nhận kết quả bầu cử thành viên ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ

 

Tổ chức cán bộ

 

 

10

 

 

Nghị quyết

04/2000/NQ.HĐND

25/01/2000

Về tình hình thu chi ngân sách năm 1999 và nhiệm vụ kế hoạch thu chi ngân sách năm 2000

 

Tài chính

 

11

 

Nghị quyết

05/2000/NQ.HĐND

11/07/2000

V/v quyết toán ngân sách năm 1999

 

Tài chính

 

 

12

 

 

Nghị quyết

09/2000/NQ.HĐND

12/01/2001

Về tình hình KT-XH năm 2000 và phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu KT-XH năm 2001

 

Văn hóa xã hội

 

13

 

Nghị quyết

10/2000/NQ.HĐND

12/01/2001

Về tình hình thu chi ngân sách năm 2000 và dự toán thu chi ngân sách năm 2001

 

Tài chính

 

14

 

Nghị quyết

20/2000/NQ.HĐND

28/12/2001

Về tình hình thu chi ngân sách năm 2001 và dự toán thu chi ngân sách năm 2002

 

Tài chính

 

15

 

Nghị quyết

23/NQ.HĐND

10/07/2002

Về quyết toán ngân sách năm 2001

 

Tài chính

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 75/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu75/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2003
Ngày hiệu lực22/12/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 75/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 75/2003/QĐ-UB danh mục văn bản còn hiệu lực hết hiệu lực đến 31/12/2002 Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 75/2003/QĐ-UB danh mục văn bản còn hiệu lực hết hiệu lực đến 31/12/2002 Cần Thơ
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu75/2003/QĐ-UB
      Cơ quan ban hànhTỉnh Cần Thơ
      Người kýNguyễn Phong Quang
      Ngày ban hành22/12/2003
      Ngày hiệu lực22/12/2003
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật14 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất