Quyết định 85/2006/QĐ-UBND

Quyết định 85/2006/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành liên quan đến lĩnh vực dân sự và đầu tư xây dựng đã hết hiệu lực pháp luật

Nội dung toàn văn Quyết định 85/2006/QĐ-UBND danh mục văn bản Tuyên Quang hết hiệu lực


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/2006/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC DÂN SỰ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Chỉ thị số 29/2005/CT-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Dân sự;

Căn cứ Quyết định số 1985/2005/QĐ-BTP ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Dân sự;

Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 7 về bãi bỏ 3 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, khóa XIV;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 82/BC-STP ngày 26 tháng 8 năm 2006 về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực dân sự và đầu tư xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 138 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực dân sự và đầu tư xây dựng đã hết hiệu lực pháp luật (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Thị Quang

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC DÂN SỰ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Kèm theo Quyết định số 85/2006/QĐ-UBND ngày 30/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu văn bản

I

LĨNH VỰC DÂN SỰ

 

1

Chỉ thị

16/CT-UB

08/6/1990

Về việc giải quyết nơi cư trú của bà con các dân tộc đi sơ tán năm 1979 và nhà cửa của người Hoa

2

Quyết định

265/UB-QĐ

21/6/1990

Về việc ban hành bản quy định tạm thời về tổ chức, quản lý hoạt động của các chợ thuộc địa bàn tỉnh Hà Tuyên

3

Chỉ thị

21/CT

06/9/1990

Về việc tăng cường công tác quản lý thu lệ phí trước bạ

4

Chỉ thị

22/UB-CT

10/9/1990

Về việc quản lý tiền mặt và thanh toán không dùng tiền mặt

5

Quyết định

391/UB-QĐ

12/9/1990

Ban hành bản quy định tạm thời về một số chính sách khuyến khích công tác khoa học kỹ thuật trong tỉnh

6

Chỉ thị

24/UB-CT

26/9/1990

Về việc cấm nhập khẩu và lưu thông thuốc lá điếu của nước ngoài trên thị trường tỉnh ta

7

Quyết định

10/UB-QĐ

18/01/1991

Về việc tổ chức hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp của công ty dịch vụ sản xuất - xuất nhập khẩu

8

Quyết định

49/QĐ-UB

15/3/1991

Về việc tổ chức lại bộ máy quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ, giảm nhẹ biên chế, hành chính, sự nghiệp, tăng cường cán bộ cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

9

Chỉ thị

03/UB-CT

21/11/1991

Về công tác trồng rừng đối với các trường học

10

Chỉ thị

06/UB-CT

19/12/1991

Về việc thi hành pháp lệnh đo lường; pháp lệnh chất lượng hàng hóa và Nghị định 140-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về kiểm tra xử lý việc sản xuất và buôn bán hàng giả

11

Quyết định

01/UB-QĐ

04/01/1992

Về việc thực hiện việc hoàn vốn cho ngân sách có thời hạn đối với các hoạt động khoa học - công nghệ được ngân sách nhà nước cấp vốn

12

Chỉ thị

02/CT-UB

25/02/1992

Về việc quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

13

Quyết định

73/UB-QĐ

07/4/1992

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 90-CT ngày 19-3-1992 của Chủ tịch HĐBT về những biện pháp cấp bách để chặn đứng nạn phá rừng

14

Chỉ thị

10/CT-UB

13/6/1992

Về việc bảo vệ đường dây và chống tổn thất điện năng

15

Chỉ thị

15/UB-CT

01/10/1992

Về việc nhanh chóng ngăn chặn tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép

16

Quyết định

482/UB-QĐ

03/12/1992

Về việc sử dụng và cho vay vốn mua xe máy

17

Quyết định

79/UB-QĐ

10/3/1993

Về việc nghiêm cấm lưu thông và tiêu thụ muối trắng trên địa bàn toàn tỉnh

18

Quyết định

209/UB-QĐ

08/5/1993

Về việc quy định mức giá bán lẻ dầu hỏa

19

Quyết định

311/UB-QĐ

05/7/1993

Về việc thành lập Quỹ bảo trợ học sinh nghèo trong các trường cấp I

20

Quyết định

429/UB-QĐ

18/8/1993

Về việc thu và sử dụng học phí ở các trường phổ thông cấp 2, 3

21

Quyết định

148/UB-QĐ

17/3/1994

Ban hành Quy định về thực hành tiết kiệm

22

Quyết định

165/UB-QĐ

21/3/1994

Về việc triển khai Điều 31 Luật Đất đai

23

Quyết định

215/QĐ-UB

23/4/1994

Về việc ban hành bản quy định tạm thời xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

24

Quyết định

216/UB-QĐ

23/4/1994

Ban hành Quy định về chế độ quản lý và sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp để trồng rừng

25

Quyết định

217/UB-QĐ

23/4/1994

Ban hành Quy định tạm thời về quản lý, sử dụng đất đô thị, ven đô thị, huyện lỵ, thị trấn, đầu mối giao thông, đường giao thông chính, khu thương mại, du lịch, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

26

Quyết định

300/QĐ-UB

26/5/1994

Về việc quy định về chính sách bảo vệ, khoanh nuôi và trồng rừng

27

Quyết định

400/UB-QĐ

08/7/1994

Về việc ban hành "quy định cụ thể quản lý hoạt động báo chí, xuất bản và văn hóa thông tin thể thao" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

28

Quyết định

419/QĐ-UB

19/7/1994

Về việc biên chế và chế độ của cán bộ khuyến nông xã

29

Quyết định

423/QĐ-UB

21/7/1994

Về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn đưa đối tượng nghiện ma túy, mại dâm vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, trung tâm y tế huyện, thị xã và chế độ trợ cấp cho đối tượng này

30

Quyết định

477/QĐ-UB

24/8/1994

Về việc ban hành bản quy định về khai thác rừng mỡ và bạch đàn trồng thuần loại

31

Quyết định

555/QĐ-UB

21/9/1994

Về việc ban hành quy định về quản lý sử dụng điện nông thôn

32

Quyết định

629/UB/QĐ

26/10/1994

Ban hành Quy định tạm thời về việc bán đấu giá tài sản

33

Chỉ thị

16/CT-UB

17/12/1994

Về việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường

34

Chỉ thị

03/CT-UB

21/01/1995

Về việc tăng cường các biện pháp chống phá rừng

35

Chỉ thị

04/CT-UB

11/3/1995

Về việc thu hồi đất trống để trồng rừng

36

Chỉ thị

06/CT-UB

19/4/1995

Về việc quản lý và bảo vệ động vật rừng

37

Chỉ thị

07/CT-UB

18/5/1995

Về việc thực hiện Pháp lệnh Thú y về kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y động vật, sản phẩm động vật

38

Chỉ thị

09/CT-UB

23/5/1995

Về việc quản lý sử dụng đất trồng cây lương thực (đặc biệt là đất trồng lúa nước)

39

Quyết định

361/QĐ-UB

16/6/1995

Về việc ban hành Quy định tạm thời trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân

40

Quyết định

766/QĐ-UB

16/10/1995

Về việc ban hành những quy định an toàn dùng điện trong nhân dân và những quy định sử dụng máy phát thủy điện nhỏ

41

Quyết định

789/QĐ-UB

26/10/1995

Về việc phê duyệt tạm thời đường bộ cho các tuyến đường trục tỉnh và trục liên huyện do tỉnh quản lý để tính cước vận chuyển bằng ô tô

42

Quyết định

906/QĐ-UB

09/12/1995

Về việc ban hành bản Quy định tạm thời về những giấy tờ hợp lệ đối với nhà ở và đất ở thực hiện Nghị định 60-CP ngày 5-7-1994 đối với khu vực từ km 14 + 500 đến km 16 + 500 (đường Tuyên Quang đi Hà Nội) thuộc huyện Yên Sơn

43

Quyết định

907/QĐ-UB

1995

Về việc ban hành bản Quy định tạm thời những giấy tờ hợp lệ về nhà ở, đất ở để thực hiện Nghị định 60-CP ngày 05-7-1994 của Chính phủ đối với khu vực phường Tân Quang, thị xã Tuyên Quang

44

Quyết định

911/QĐ-UB

12/12/1995

Về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của hợp tác xã nông - lâm nghiệp

45

Quyết định

912/QĐ-UB

12/12/1995

Về việc chi trả trợ cấp sinh hoạt phí và trợ cấp già yếu nghỉ việc của cán bộ xã, phường, thị trấn

46

Quyết định

913/QĐ-UB

12/12/1995

Về số lượng cán bộ và chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn trong tỉnh

47

Quyết định

321/QĐ-UB

15/4/1996

Về việc định mức diện tích đất làm cơ sở để tính giá trị miễn giảm khi giao đất làm nhà ở trên địa bàn đất đô thị và mang tính chất đô thị

48

Quyết định

389/QĐ-UB

23/4/1996

Về việc điều chỉnh nhuận bút các thể tài báo chí tỉnh Tuyên Quang

49

Quyết định

393/QĐ-UB

25/4/1996

Về tổ chức và nhiệm vụ của ban quản lý điện xã

50

Chỉ thị

06/CT-UB

29/4/1996

Về công tác phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai

51

Chỉ thị

07/CT-UB

21/5/1996

Về việc tiếp tục tấn công, ngăn chặn tệ nạn buôn bán và sử dụng chất ma túy trên địa bàn toàn tỉnh

52

Quyết định

567/QĐ-UB

24/5/1996

Về thu lệ phí vệ sinh đô thị

53

Chỉ thị

09/CT-UB

05/6/1996

Về đánh giá tác động môi trường

54

Chỉ thị

10/CT-UB

20/6/1996

Về tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy

55

Quyết định

685/QĐ-UB

08/7/1996

Về việc sử dụng nguồn vốn tiết kiệm theo Nghị quyết Quốc hội để cho vay phục vụ mục tiêu xóa đói giảm nghèo

56

Chỉ thị

12/CT-UB

25/9/1996

Về tăng cường quản lý vũ khí - vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

57

Chỉ thị

13/CT-UB

25/9/1996

Về tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống các tệ nạn xã hội trong nhà trường phổ thông, các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

58

Chỉ thị

14/CT-UB

18/10/1996

Về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng

59

Quyết định

1069/QĐ-UB

21/11/1996

Về việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ nông dân sản xuất ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa

60

Quyết định

1269/QĐ-UB

31/12/1996

Về việc ban hành Quy định tạm thời việc quản lý, sử dụng vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

61

Quyết định

82/QĐ-UB

01/02/1997

Về việc Quy định mức kinh phí ổn định dân cư

62

Chỉ thị

04/CT-UB

04/02/1997

Về việc tăng cường xử lý nợ quá hạn vốn vay ngân hàng

63

Quyết định

136/QĐ-UB

12/3/1997

Về việc Quy chế hoạt động của cộng đồng thôn bản và ban phát triển thôn bản thuộc các xã thực thi dự án phát triển nguồn lực tỉnh Tuyên Quang

64

Quyết định

379/QĐ-UB

19/5/1997

Về việc Quy định mức kinh phí ổn định dân cư

65

Chỉ thị

08/CT-UB

21/5/1997

Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ và phát triển rừng

66

Chỉ thị

09/CT-UB

18/6/1997

Về một số biện pháp quản lý, cấp phát, thanh toán chi ngân sách nhà nước

67

Chỉ thị

11/CT-UB

23/7/1997

Về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu

68

Quyết định

692/QĐ-UB

28/8/1997

Về việc ban hành Quy định về quản lý giống cây trồng - vật nuôi, quản lý chất lượng thức ăn gia súc, quản lý chất lượng hàng hóa trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

69

Quyết định

930/QĐ-UB

13/11/1997

Về chế độ trợ cấp tạm thời cho các đối tượng bị dị dạng, dị tật, mắc bệnh hiểm nghèo là con của cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, cán bộ, thanh niên xung phong chiến đấu, phục vụ chiến đấu chống Mỹ ở các chiến trường Mỹ rải chất độc hóa học

70

Quyết định

1056/QĐ-UB

15/12/1997

Về việc ban hành Quy định về chống tham nhũng và buôn lậu

71

Quyết định

1058/QĐ-UB

15/12/1997

Về việc ban hành Quy chế về phát huy quyền làm chủ của nhân dân

72

Quyết định

1115/QĐ-UB

31/12/1997

Về các khoản phí, lệ phí được thu tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

73

Chỉ thị

01/CT-UB

12/01/1998

Về việc tăng cường công tác bảo vệ mèo nuôi và động vật hoang dã, quý hiếm

74

Chỉ thị

08/CT-UB

20/5/1998

Về việc triệt để tiết kiệm sử dụng điện

75

Quyết định

537/QĐ-UB

13/7/1998

Về cho vay chăm sóc thâm canh, cải tạo phục hồi vườn chè trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

76

Quyết định

541/QĐ-UB

14/7/1998

Về việc ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng đất đồi, đất màu, đất soi bãi trong vùng quy hoạch trồng mía nguyên liệu

77

Chỉ thị

09/CT-UB

18/7/1998

Về tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

78

Quyết định

725/QĐ-UB

04/9/1998

Về việc quản lý thu, chi các khoản học phí, lệ phí tuyển sinh, lệ phí thi, tiền đóng góp xây dựng, sửa chữa trường, lớp học ở các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

79

Quyết định

935/QĐ-UB

19/10/1998

Về việc ban hành Quy định về nhiệm vụ quyền hạn, chế độ làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ chính quyền xã, phường, thị trấn

80

Chỉ thị

13/CT-UB

27/11/1998

Về việc tiếp tục đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm ma túy

81

Chỉ thị

04/CT-UB

09/02/1999

Về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản

82

Quyết định

682/QĐ-UB

28/7/1999

Về việc ban hành quy định tạm thời về nhiệm vụ, tiêu chuẩn từng chức danh cán bộ, công chức của UBND huyện, thị xã

83

Quyết định

747/QĐ-UB

10/8/1999

Về việc ban hành quy định tạm thời về trình tự, thủ tục mua bán nhà ở, chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại đô thị không nhằm mục đích kinh doanh

84

Quyết định

806/QĐ-UB

21/8/1999

Về việc quy định giá đất đô thị tại thị xã Tuyên Quang và các huyện trong tỉnh

85

Quyết định

1406/QĐ-UB

06/12/1999

Về việc điều chỉnh giá đất đô thị tại thị xã Tuyên Quang ban hành tại Quyết định số 806/QĐ-UB ngày 21/8/1999 của UBND tỉnh

86

Quyết định

419/QĐ-UB

14/4/2000

Về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục hồ sơ và thời gian thực hiện xét duyệt miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp do thiên tai

87

Chỉ thị

07/CT-UB

27/4/2000

Về tăng cường chỉ đạo công tác lưu trữ

88

Quyết định

870/QĐ-UB

31/7/2000

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tạm thời phân cấp quản lý sự nghiệp giáo dục và đào tạo

89

Quyết định

923/QĐ-UB

18/8/2000

Về việc quy định giá cước vận chuyển hành khách ngoại tỉnh, nội tỉnh bằng ô tô

90

Quyết định

1093/QĐ-UB

08/9/2000

Về việc ban hành mức phụ cấp hàng tháng cho công an viên xã từ nguồn ngân sách địa phương

91

Quyết định

1196/QĐ-UB

22/9/2000

Ban hành quy định tạm thời về công tác quản lý sử dụng hồ sơ tài liệu lưu trữ tỉnh Tuyên Quang

92

Quyết định

1381/QĐ-UB

31/8/2001

Về việc quy định giá cước vận chuyển cây nhãn giống kích thước túi bầu (25x30cm); (16cm, h: 21cm) từ vườn ươm các huyện, thị xã đến trung tâm các xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

93

Quyết định

27/2002/QĐ-UB

18/01/2002

Về việc ban hành tạm thời Quy trình kỹ thuật trồng một số cây cỏ làm thức ăn cho gia súc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

94

Quyết định

49/2002/QĐ-UB

08/02/2002

Về việc ban hành mức thu phí trông coi, bảo quản phương tiện bị tạm giữ do vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông

95

Quyết định

105/2002/QĐ-UB

29/4/2002

Về chỉnh sửa, bổ sung Quyết định số 27/2002/QĐ-UB ngày 18/01/2002 của UBND tỉnh

96

Quyết định

106/2002/QĐ-UB

29/4/2002

Về chỉnh sửa, bổ sung Quyết định số 01/2002/QĐ-UB ngày 03/01/2002 của UBND tỉnh

97

Quyết định

479/2002/QĐ-UB

08/10/2002

Về việc ban hành quy định tạm thời hỗ trợ đối với cán bộ được trưng tập đi kiểm kê vùng lòng hồ thủy điện Na Hang

98

Quyết định

552/2002/QĐ-UB

25/11/2002

Về việc khai thác, vận chuyển, tiêu thụ lâm sản của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp

99

Quyết định

561/2002/QĐ-UB

05/12/2002

Về việc bổ sung giá cước vận chuyển hành khách bằng ô tô một số tuyến đường nội huyện, nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

100

Quyết định

583/2002/QĐ-UB

16/12/2002

Về việc ban hành quy định tạm thời suất đầu tư trồng, chăm sóc rừng bằng cây giống keo hom trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

101

Chỉ thị

04/2003/CT-UB

25/4/2003

Về tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

102

Chỉ thị

06/2003/CT-UB

01/6//2003

Về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng

103

Quyết định

1116/2003/QĐ-UB

17/12//2003

Về việc ban hành Quy định tạm thời hỗ trợ giống cây lâm nghiệp cho nhân dân trồng lại rừng trên diện tích đất lâm nghiệp, hỗ trợ giống ngô, lạc, đỗ tương để các hộ chuyển đổi cây trồng trên đất màu đồi, soi bãi đã phá bỏ cây sả trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

104

Quyết định

72/2004/QĐ-UB

26/10/2004

Về việc ban hành giá cước vận chuyển hành khách bằng ô tô các tuyến đường nội tỉnh, ngoại tỉnh Tuyên Quang

II

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG

 

1

Quyết định

316/QĐ-UB

06/8/1990

Về ban hành quy định quản lý nhà nước đối với các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh

2

Quyết định

330/QĐ-UB

22/8/1990

Về việc thực hiện quy chế đăng ký hành nghề kinh doanh xây dựng theo Quyết định số 255/BXD ngày 18/10/1989 của Bộ Xây dựng

3

Quyết định

331/QĐ-UB

22/8/1990

Về việc thực hiện quy chế đấu thầu trong xây dựng theo Quyết định số 24/BXD-VKT ngày 12/02/1990 của Bộ Xây dựng

4

Quyết định

332/QĐ-UB

22/8/1990

Về việc thực hiện quy chế đăng ký hành nghề kinh doanh thiết kế xây dựng theo Quyết định số 250/BXD ngày 14/10/1989 của Bộ Xây dựng

5

Chỉ thị

19/UB-CT

22/8/1990

Về việc chấn chỉnh ngay một số việc trước mắt trong xây dựng cơ bản

6

Quyết định

398/QĐ-UB

17/9/1990

Về việc Quy định tạm thời đối với các xí nghiệp sản xuất - kinh doanh phải nộp một phần bằng tiền mặt các khoản phải nộp ngân sách, qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

7

Quyết định

311/QĐ-UB

25/7/1991

Về một số vấn đề cấp bách nhằm đẩy mạnh công tác thu ngân sách. Điều tiết cho xã, phường, thị trấn về các nguồn thu ngân sách trên địa bàn để cân đối chi theo kế hoạch đã được duyệt

8

Quyết định

34/UB-QĐ

05/3/1992

Về việc cấp vốn cho vay và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các chủ đầu tư công trình xây dựng cơ bản

9

Chỉ thị

16/UB-CT

02/10/1992

Về việc chấn chỉnh công tác quản lý trong xây dựng cơ bản

10

Chỉ thị

14/UB-CT

21/5/1993

Về việc Quản lý các nghề kinh doanh đặc biệt

11

Quyết định

295/UB-QĐ

22/6/1993

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông thị trấn Sơn Dương đến năm 2010 (theo quy hoạch chung)

12

Quyết định

605/UB-QĐ

18/10/1993

Về việc ban hành bản Quy định tạm thời về quản lý thu - chi ngân sách xã, phường và thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

13

Quyết định

607/UB-QĐ

19/10/1993

Về việc ban hành Quy định tạm thời việc quản lý và sử dụng quỹ cho vay phát triển cà phê của tỉnh

14

Quyết định

136/UB-QĐ

15/3/1994

Về việc ban hành "Quy định quản lý xây dựng cơ bản" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

15

Quyết định

138/UB-QĐ

15/3/1994

Về việc ban hành "Quy định giám sát kỹ thuật của chủ đầu tư công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang"

16

Quyết định

278/QĐ-UB

11/5/1995

Về việc ban hành quy định tạm thời các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho trồng chăm sóc rừng của các dự án trên địa bàn toàn tỉnh

17

Quyết định

323/QĐ-UB

31/5/1995

Về việc quy định tạm thời việc cấp phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

18

Chỉ thị

10/CT-UB

05/6/1995

Về việc đổi mới tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh đối với khu vực kinh tế HTX (công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, thương mại và du lịch)

19

Quyết định

322/QĐ-UB

15/4/1996

Về việc ban hành bản quy định về việc xây dựng và quản lý lưới điện nông thôn

20

Quyết định

592/QĐ-UB

06/6/1996

Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang, thời kỳ 1996-2010

21

Quyết định

605/QĐ-UB

12/6/1996

Về quy định thời gian xây dựng cơ bản của một số loài cây lâu năm và năng suất tham khảo đối với chè búp tươi để áp dụng tạm thời khi xét, miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

22

Quyết định

497/QĐ-UB

21/6/1997

Về việc ban hành trình tự triển khai các bước đấu thầu xây lắp thực hiện theo Quy chế đấu thầu 43/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

23

Quyết định

1077/QĐ-UB

24/12/1997

Về việc sử dụng vốn ngân sách địa phương cho Ngân hàng phục vụ người nghèo vay để cho vay khôi phục và đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chè trên địa bàn tỉnh

24

Quyết định

1078/QĐ-UB

24/12/1997

Về việc chuyển vốn ngân sách địa phương cho Ngân hàng đầu tư phát triển vay để cho vay khôi phục và đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chè trên địa bàn tỉnh

25

Quyết định

752/QĐ-UB

10/8/1999

Về việc ban hành Bộ "Đơn giá xây dựng cơ bản" của tỉnh Tuyên Quang

26

Quyết định

273/QĐ-UB

10/3/2000

Về việc ban hành Quy định về quản lý, cho vay vốn đầu tư xây dựng lưới điện nông thôn trên địa bàn tỉnh từ nguồn vốn tín dụng đầu tư

27

Quyết định

67/2002/QĐ-UB

29/3/2002

Về việc ban hành Quy định tạm thời suất đầu tư trồng, chăm sóc rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

28

Quyết định

380/2002/QĐ-UB

11/7/2002

Về việc ban hành Quy định tổ chức triển khai thực hiện xây dựng nhà lớp học mầm non thôn, bản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

29

Quyết định

494/2002/QĐ-UB

22/10/2002

Về việc ban hành Quy định xây dựng và quản lý lưới điện nông thôn

30

Quyết định

81/2003/QĐ-UB

14/6/2003

Về việc ban hành Quy định tạm thời suất đầu tư trồng, chăm sóc rừng nguyên liệu giấy bằng cây giống keo lai giâm hom (mật độ 4.444 cây/ha) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

31

Quyết định

93/2003/QĐ-UB

25/7/2003

Về việc giao cho giám đốc các lâm trường phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán trồng rừng trên địa bàn do lâm trường quản lý

32

Quyết định

01/2004/QĐ-UB

06/01/2004

Về việc ban hành Quy định tạm thời suất đầu tư trồng, chăm sóc rừng bằng cây lát hoa có kích thước bầu 7cm x 12cm, mật độ trồng 2.500 cây/ha trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

33

Quyết định

02/2004/QĐ-UB

06/01/2004

Về việc ban hành Quy định tạm thời suất đầu tư trồng, chăm sóc rừng phòng hộ bằng cây giống keo lai giâm hom, mật độ trồng 4.444 cây/ha trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

34

Quyết định

59/2004/QĐ-UB

11/6/2004

Về việc bổ sung, sửa đổi Điều 13 của bản "Quy định về quản lý đầu tư và xây dựng các công trình xây dựng thuộc Dự án Đa dạng hóa thu nhập nông thôn tỉnh Tuyên Quang"

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 85/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu85/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2006
Ngày hiệu lực09/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 85/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 85/2006/QĐ-UBND danh mục văn bản Tuyên Quang hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 85/2006/QĐ-UBND danh mục văn bản Tuyên Quang hết hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu85/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
       Người kýLê Thị Quang
       Ngày ban hành30/12/2006
       Ngày hiệu lực09/01/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 85/2006/QĐ-UBND danh mục văn bản Tuyên Quang hết hiệu lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 85/2006/QĐ-UBND danh mục văn bản Tuyên Quang hết hiệu lực

           • 30/12/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/01/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực