Thông báo văn bản mới từ ngày 24-10-2022 đến ngày 31-10-2022

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 24-10-2022 đến 31-10-2022


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (31/10/2022)
 2. (31/10/2022)
 3. (31/10/2022)
 4. (31/10/2022)
 5. (31/10/2022)
 6. (31/10/2022)
 7. (31/10/2022)
 8. (31/10/2022)
 9. (31/10/2022)
 10. (31/10/2022) Hướng dẫn 285/HD-UBND-LĐLĐ 2022 Hội nghị cán bộ Ủy ban nhân dân Liên đoàn Lao động Hà Nội
 11. (31/10/2022)
 12. (28/10/2022)
 13. (28/10/2022)
 14. (28/10/2022)
 15. (28/10/2022)
 16. (28/10/2022) Thông tư 10/2022/TT-BVHTTDL mã số chức danh xếp lương viên chức nghệ thuật biểu diễn điện ảnh
 17. (28/10/2022)
 18. (28/10/2022)
 19. (28/10/2022)
 20. (28/10/2022)
 21. (28/10/2022)
 22. (28/10/2022)
 23. (28/10/2022) Kế hoạch 284/KH-UBND 2022 thực hiện nội dung trợ giúp pháp lý giảm nghèo bền vững Hà Nội
 24. (28/10/2022)
 25. (28/10/2022) Quyết định 1924/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính Cải cách Ủy ban nhân dân Hà Giang
 26. (28/10/2022) Quyết định 2641/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính Thú y Sở Nông nghiệp Cà Mau
 27. (28/10/2022)
 28. (28/10/2022)
 29. (28/10/2022)
 30. (27/10/2022)
 31. (27/10/2022)
 32. (27/10/2022)
 33. (27/10/2022)
 34. (27/10/2022)
 35. (27/10/2022)
 36. (27/10/2022)
 37. (27/10/2022)
 38. (27/10/2022)
 39. (27/10/2022)
 40. (27/10/2022)
 41. (27/10/2022)
 42. (26/10/2022)
 43. (26/10/2022)
 44. (26/10/2022)
 45. (26/10/2022) Quyết định 2240/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp Bình Thuận
 46. (26/10/2022)
 47. (26/10/2022)
 48. (26/10/2022)
 49. (26/10/2022) Quyết định 32/2022/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Văn phòng Ủy ban Bình Thuận
 50. (26/10/2022)
 51. (26/10/2022)
 52. (25/10/2022)
 53. (25/10/2022) Kế hoạch 145/KH-UBND 2022 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với hoạt động của luật sư Bình Định
 54. (25/10/2022)
 55. (25/10/2022)
 56. (25/10/2022)
 57. (25/10/2022)
 58. (25/10/2022)
 59. (25/10/2022)
 60. (25/10/2022)
 61. (25/10/2022)
 62. (25/10/2022)
 63. (25/10/2022)
 64. (25/10/2022)
 65. (25/10/2022)
 66. (25/10/2022)
 67. (25/10/2022)
 68. (25/10/2022)
 69. (25/10/2022)
 70. (25/10/2022)
 71. (25/10/2022)
 72. (25/10/2022)
 73. (25/10/2022)
 74. (24/10/2022)
 75. (24/10/2022)
 76. (24/10/2022)
 77. (24/10/2022)
 78. (24/10/2022)
 79. (24/10/2022)
 80. (24/10/2022)
 81. (24/10/2022)
 82. (24/10/2022)
 83. (24/10/2022)
 84. (24/10/2022)
 85. (24/10/2022)
 86. (24/10/2022)
 87. (24/10/2022)
 88. (24/10/2022)

Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý

 1. (31/10/2022)
 2. (28/10/2022)
 3. (26/10/2022)

Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

 1. (31/10/2022)
 2. (27/10/2022)

Lĩnh vực Quyền dân sự

 1. (31/10/2022)
 2. (25/10/2022)

Lĩnh vực Nông nghiệp

 1. (25/10/2022)

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (25/10/2022)
 2. (25/10/2022)

Lĩnh vực Công nghiệp

 1. (31/10/2022)
 2. (31/10/2022)
 3. (31/10/2022)

Lĩnh vực Vi phạm hành chính

 1. (26/10/2022)

Lĩnh vực Giao thông

 1. (25/10/2022)

0 Văn bản thuộc 0 lĩnh vực bắt đầu có hiệu lực trong khoảng thời gian này  0 Văn bản thuộc 0 lĩnh vực đã hết hiệu lực trong khoảng thời gian này