Quyết định 154/QĐ-BNN-PC

Quyết định 154/QĐ-BNN-PC năm 2013 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 154/QĐ-BNN-PC năm 2013 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 154/QĐ-BNN-PC

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2012 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 75/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hoặc liên tịch ban hành tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 hết hiệu lực thi hành, gồm 48 văn bản (Có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHỦ TRÌ HOẶC LIÊN TỊCH BAN HÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2012 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 154/QĐ-BNN-PC ngày 23 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

A. HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VĂN BẢN

TT

Hình thức

Sô, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

I. QUẢN LÝ CHUNG

1. Tài chính

1

Thông tư liên tịch

15/2007/TTLT-BTC-BNN&PTNT

08/3/2007

Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triến nông thôn

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí nhà nước chi cho Chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm nghiệp

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 11/2012/TTLT- BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 01/3/2012 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020

2

Thông tư liên tịch

56/2001/TTLT-BTC-BTS

09/7/2001

Bộ Tài chính, Bộ Thủy sản

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính các dự án khuyến khích phát triển giống thủy sản do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 11/2012/TTLT- BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 01/3/2012 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020

2. Khoa học công nghệ

3

Thông tư

83/TT-BNNPTNT

25/12/2009

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bởi Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

II. QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH

1. Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

4

Thông tư

56/2009/TT-BNNPTNT

07/9/2009

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản trước khi đưa ra thị trường

Được thay thế bởi Thông tư số 61/2012/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2012 quy định giám sát an toàn thực phẩm thủy sản sau thu hoạch

2. Chế biến, thương mại nông lâm sản và thủy sản

5

Thông tư

60/2009/TT-BNNPTNT

16/9/2009

 

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/ NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Được thay thế bởi Thông tư số 88/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2011 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/ NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

6

Thông tư

62/2010/TT-BNNPTNT

28/10/2010

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về quy định danh mục các loại máy móc, thiết bị được hưởng chính sách theo Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản

Được thay thế bởi Thông tư số 28/2012/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2012 Ban hành danh mục các loại máy móc, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản

3. Lĩnh vực thú y

7

Thông tư

39/2009/TT-BNNPTNT

29/6/2009

Bộ Nông nghiệp và Phát triến nông thôn

Ban hành Danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch

Được thay thế bởi Thông tư số 83/2011/TT-BNNPTNT ngày 09/12/2011 Ban hành Danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch

8

Thông tư

69/2010/TT-BNNPTNT

06/12/2010

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành Danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

Được thay thế Thông tư số 25/2012/TT-BNNPTNT ngày 22/6/2012 Ban hành Danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

9

Quyết định

110/2008/QĐ-BNN

12/11/2008

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch động vật thủy sản và sản phẩm động vật thủy sản

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 32/2012/TT-BNNPTNT ngày 20/7/2012 Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản; Danh mục thủy sản, sản phẩm thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch

10

Thông tư

83/2011/TT-BNNPTNT

09/12/2011

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành Danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch

Được thay thế bởi Thông tư số 38/2012/TT-BNNPTNT ngày 02/8/2012 Ban hành Danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch

4. Lĩnh vực chăn nuôi

11

Quyết định

90/2006/QĐ-BNN

02/10/2006

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành Danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012 Ban hành Danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm được phép lưu hành tại Việt Nam

12

Quyết định

65/2007/QĐ-BNN

03/7/2007

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành Danh mục bổ sung thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012 Ban hành Danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm được phép lưu hành tại Việt Nam

13

Quyết định

88/2008/QĐ-BNN

22/8/2008

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành Danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu vào Việt Nam theo mã số HS

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012 Ban hành Danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm được phép lưu hành tại Việt Nam

14

Quyết định

121/2008/QĐ-BNN

17/12/2008

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành “Quy chế chứng nhận cơ sở thực hiện quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong”

Được thay thế bởi Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 Quy định về chứng nhận sản pham thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

15

Thông tư

08/2010/TT-BNNPTNT

11/12/2012

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quy định điều kiện đối với Tổ chức chứng nhận VietGAHP trong chăn nuôi bò sữa, lợn, gia cầm và ong

Được thay thế bởi Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 Quy định về chứng nhận sản phấm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

16

Thông tư

54/2010/TT-BNNPTNT

15/9/2010

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quy định việc kiểm tra, giám sát các chất thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi

Được thay thế bởi Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta - agonist trong chăn nuôi

5. Lĩnh vực bảo vệ thực vật

17

Thông tư

73/2011/TT-BNNPTNT

26/10/2011

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 36/2011/TT-BNNFrNT ngày 20/5/2011 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triến nông thôn

Được thay thế bởi Thông tư số 10/2012/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 22/02/2012 Về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

18

Thông tư

36/2011/TT-BNNPTNT

20/5/2011

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

Được thay thế bởi Thông tư số 10/2012/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 22/02/2012 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

19

Quyết định

16/2004/QĐ-BNN-BVTV

20/4/2004

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành quy định về các thủ tục kiểm tra vật thể và lập hồ sơ kiểm dịch thực vật.

Được thay thế bởi Thông tư số 14/2012/TT-BNNPTNT ngày 27/3/2012 Hướng dẫn hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật

20

Quyết định

34/2007/QĐ-BNN-BVTV

23/4/2007

Bộ Nông nghiệp và Phát triến nông thôn

Công bố danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 39/2012/TT-BNNPTNr ngày 13/8/2012 Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khấu vào Việt Nam

21

Quyết định

72/2005/QĐ-BNN

14/11/2005

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công bố danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 40/20 12/TT-BNNPTnT ngày 15/8/2012 Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

6. Lĩnh vực trồng trọt

22

Quyết định

41/2007/QĐ-BNN

15/5/2007

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quy định về chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn

Được thay thế bởi Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT ngày 14/11/2011 quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuấn kỹ thuật

23

Quyết định

64/2008/QĐ-BNN

23/5/2008

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quy định quản lý về sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

Được thay thế bởi Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012 Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

24

Quyết định

69/2008/QĐ-BNN

03/6/2008

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành Danh mục giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm phải chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn

Được thay thế bởi Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012 Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

25

Quyết định

84/2008/QĐ-BNN

28/7/2008

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn

Được thay thế bởi Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

26

Quyết định

99/2008/QĐ-BNN

15/10/2008

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn

7. Lĩnh vực lâm nghiệp - kiểm lâm

27

Quyết định

59/2005/QĐ-BNN

10/10/2005

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành Quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản

Được thay thế bởi Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 01 năm 2012 Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản

8. Lĩnh vực thủy sản

28

Thông tư liên tịch

27/2003/TTLT-BQP-BTS

31/3/2003

Bộ Quốc phòng và Bộ Thủy sản

Hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa lực lượng Cảnh sát biển với các lực lượng hữu quan thuộc Bộ Thủy sản trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 211/2011/ TTLT-BQP-BNNPTNT ngày 30/11/2011 hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa lực lượng Cảnh sát biển với các lực lượng hữu quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

29

Quyết định

56/2008/QĐ-BNN

29/4/2008

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành Quy chế kiểm tra, chứng nhận nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững

Được thay thế bởi Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

30

Quyết định

85/2008/QĐ-BNN

06/8/2008

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành Quy chế quản lý sản xuất, kinh doanh giống thủy sản

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 85/2008/QĐ-BNN bãi bỏ một phần">50/2012/TT-BNNPTNT ngày 08/10/2012 bãi bỏ Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008, bãi bỏ một phần Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010, Thông tư số 24/2011/TT- BNNPTNT ngày 06/4/2011

 

B. HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN VĂN BẢN

TT

Hình thức

Sô, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

I. QUẢN LÝ CHUNG

Lĩnh vực Khoa học công nghệ

1

Thông tư

16/2011/TT-BNNPTNT

01/4/2011

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. (Điều 21)

Điều 21 bị bãi bỏ bởi Thông tư số 52/2012/TT-BNNPTNT ngày 22/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư so 16/2011/TT-BNNPTNT Thông tư số 54/2011/TT-BNNPTNT

2

Thông tư

32/2010/TT-BNNPTNT

17/06/2010

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm giống cây trồng và phân bón. (Các quy định về chỉ định Tổ chức chứng nhận )

Các quy định về chỉ định Tổ chức chứng nhận được thay thế bởi Thông tư số 55/2012/ TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

II. QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH

1. Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

3

Thông tư

47/2009/TT-BNNPTNT

31/7/2009

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất thủy sản (Khoản 5, khoản 6 Điều 1)

Khoản 5, khoản 6 Điều 1 bị bãi bỏ bởi Thông tư số 02/2012/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 09 tháng 01 năm 2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước mắm, sản pham thủy sản dạng mắm và thủy sản khô dùng làm thực pham

4

Thông tư

23/2011/TT-BNNPTNT

06/4/2011

 

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng thủy sản theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010. (Điều 4)

Điều 4 bị bãi bỏ bởi Thông tư số 61/2012/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2012 quy định giám sát an toàn thực pham thủy sản sau thu hoạch

2. Lĩnh vực thú y

5

 

20/2011/TT-BNNPTNT

06/4/2011

 

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thú y theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010. (Khoản 5 Điều 1)

Khoản 5 Điều 1 bị bãi bỏ bởi Thông tư số 88/2011/ TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 12 năm 2011 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/ NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

3. Lĩnh vực chăn nuôi

6

Thông tư

19/2011/TT-BNNPTNT

06/4/2011

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ (Điều 8)

Điều 8 được thay thế bởi Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 9 năm 2012 Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

7

Thông tư

50/2010/TT-BNNPTNT

30/8/2010

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2009/TT-BnNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (Điểm 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 khoản 3 Điều 1)

Điểm 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 khoản 3 Điều 1 bị bãi bỏ bởi Thông tư số 50/2012/TT-BNNpTNT ngày 08/10/2012 bãi bỏ Quyết định số 85/2008/QĐ-BnN ngày 06/8/2008, bãi bỏ một phần Thông tư số 50/2010/TT-BNNpTNT ngày 30/8/2010, Thông tư số 24/2011/TT- BNNpTNT ngày 06/4/2011

4. Lĩnh vực bảo vệ thực vật

8

Thông tư

18/2011/TT-BNNPTNT

06/4/2011

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 (Khoản 7 Điều 1)

Khoản 7 Điều 1 bị bãi bỏ bởi Thông tư số 88/2011/ TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

9

Thông tư

18/2011/TT-BNNPTNT

06/4/2011

 

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 (Phụ lục 3 )

Phụ lục 3 bị bãi bỏ bởi Thông tư số 14/2012/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 3 năm 2012 hướng dẫn hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật

10

Thông tư

88/2007/TT-BNN

01/11/2007

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm dịch thực vật nội địa (Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3)

Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3 bị bãi bỏ bởi Thông tư số 14/2 012/TT-BNNpTnT ngày 27 tháng 3 năm 2012 hướng dẫn hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật

5. Lĩnh vực trồng trọt

11

Thông tư

42/2009/TT-BNNPTNT

10/7/2009

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng hạt giống lúa siêu nguyên chủng, nguyên chủng, xác nhận, giống lúa bố mẹ lúa lai và hạt lai F1 (Khoản 4 Điều 3, Điều 5)

Khoản 4 Điều 3, Điều 5 được thay thế bởi Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 11 năm 2011 quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

12

Thông tư

17/2011/ TT- BNNPTNT

06/4/2011

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 (Điều 1, Điều 3)

Điều 1 được thay thế bởi Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 9 năm 2012 quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

Điều 3 được thay thế bởi Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 4 năm 2012 Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

13

Thông tư

17/2011/TT-BNNPTNT

06/4/2011

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 (Điều 2)

Điều 2 bị bãi bỏ bởi Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTnT ngày 09/11/2012 quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn

14

Thông tư

17/2011/TT-BNNPTNT

06/4/2011

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 (Quy định về chỉ định Tổ chức chứng nhận tại Điều 5)

Quy định về chỉ định Tổ chức chứng nhận tại Điều 5 được thay thế bởi Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

6. Lĩnh vực lâm nghiệp - kiểm lâm

15

Thông tư

25/2011/TT-BNNPTNT

06/4/2011

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 (Điều 1)

Điều 1 được thay thế bởi Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 9 năm 2012 quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường

7. Lĩnh vực thủy sản

16

Thông tư

59/2005/NĐ-CP điều kiện sản xuất, kinh doanh ngành nghề thủy sản">02/2006/TT-BTS

20/3/2006

Bộ Thủy sản

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/ NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản (Phụ lục 4 quy định khu vực cấm khai thác có thời hạn trong năm)

Phụ lục 4 quy định khu vực cấm khai thác có thời hạn trong năm bị bãi bỏ bởi Thông tư số 89/2011/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn trong năm

17

Thông tư

62/2008/TT-BNN

20/5/2008

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 59/2005/NĐ-CP điều kiện sản xuất, kinh doanh ngành nghề thủy sản">02/2006/TT-BTS (Phụ lục sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 62/2008/TT-BnN ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 59/2005/NĐ-CP điều kiện sản xuất, kinh doanh ngành nghề thủy sản">02/2006/TT-BTS)

Phụ lục sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT- BTS bị bãi bỏ bởi Thông tư số 89/2011/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn trong năm

18

Thông tư

24/2011/TT-BNNPTNT

06/4/2011

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 (Điều 3)

Điều 3 được thay thế bởi Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 9 năm 2012 quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 154/QĐ-BNN-PC

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 154/QĐ-BNN-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/01/2013
Ngày hiệu lực 23/01/2013
Ngày công báo 16/02/2013
Số công báo Từ số 107 đến số 108
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 154/QĐ-BNN-PC

Lược đồ Quyết định 154/QĐ-BNN-PC năm 2013 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 154/QĐ-BNN-PC năm 2013 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 154/QĐ-BNN-PC
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký Nguyễn Thị Xuân Thu
Ngày ban hành 23/01/2013
Ngày hiệu lực 23/01/2013
Ngày công báo 16/02/2013
Số công báo Từ số 107 đến số 108
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 154/QĐ-BNN-PC năm 2013 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

Lịch sử hiệu lực Quyết định 154/QĐ-BNN-PC năm 2013 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

 • 23/01/2013

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 16/02/2013

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 23/01/2013

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực