Quyết định 70/QĐ-BXD

Quyết định 70/QĐ-BXD năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

Nội dung toàn văn Quyết định 70/QĐ-BXD 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (đến hết ngày 31/12/2018), bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (Phụ lục 1);

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (Phụ lục 2);

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (Phụ lục 3);

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (Phụ lục 4).

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị:

1. Vụ Pháp chế:

Phối hợp với Văn phòng Bộ, Trung tâm thông tin thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng; gửi đăng Công báo Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 theo quy định của pháp luật.

2. Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan:

a) Căn cứ Danh mục văn bản tại khoản 4 Điều 1 Quyết định này, khẩn trương soạn thảo, trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật.

b) Trường hợp các văn bản chưa được đưa vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ hoặc cơ quan cấp trên thì khẩn trương đề xuất đưa vào kế hoạch, chương trình xây dựng văn bản.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Giám đốc Trung tâm thông tin, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Các Thứ trư
ng BXD;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND
, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Sinh

 

Phụ lục 1:

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Kèm theo Quyết định số 70/QĐ-BXD ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

STT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC

1.

Luật

30/2009/QH12 ngày 17/6/2009

Quy hoạch đô thị

01/01/2010

Văn bản hết hiệu lực 1 phần

2.

Nghị định

44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015

Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

30/6/2015

 

3.

Nghị định

37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010

Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

25/5/2010

Văn bản hết hiệu lực 1 phần

4.

Nghị định

38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010

Về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị

25/5/2010

 

5.

Quyết định

229/2006/QĐ-TTg ngày 12/10/2006

Về yêu cầu quy hoạch xây dựng công sở các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

10/11/2006

Văn bản sẽ hết hiệu lực toàn bộ ngày 15/3/2019

6.

Chỉ thị

30/1999/CT-TTg ngày 26/10/1999

Về công tác quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị

26/10/1999

Văn bản sẽ hết hiệu lực toàn bộ ngày 15/3/2019

7.

Thông tư

10/2007/TT-BXD ngày 22/11/2007

Hướng dẫn quy hoạch xây dựng công sở các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

16/12/2007

 

8.

Thông tư

08/2008/TT-BXD ngày 10/04/2008

Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch cấp tỉnh, thành phố

16/5/2008

 

9.

Thông tư

31/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009

Ban hành Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn

25/10/2009

 

10.

Thông tư

32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn

25/10/2009

 

11.

Thông tư

19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010

Hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị

10/12/2010

 

12.

Thông tư

01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011

Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

15/3/2011

Văn bản hết hiệu lực 1 phần

13.

Thông tư

05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011

Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng

25/7/2011

 

14.

Thông tư

07/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011

Hướng dẫn xác định chi phí lập, công bố quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị

15/8/2011

 

15.

Thông tư

10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016

Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng

30/4/2016

 

16.

Thông tư

12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016

Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù

15/8/2016

 

17.

Thông tư

13/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016

Quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

15/8/2016

 

18.

Thông tư

02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017

Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn

15/4/2017

 

19.

Thông tư

05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017

Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

01/6/2017

 

II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

1.

Nghị quyết

1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016

Về phân loại đô thị

25/5/2016

 

2.

Nghị quyết

33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008

Về việc thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đi với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

08/02/2009

 

3.

Nghị định

42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009

Về phân loại đô thị

02/7/2009

 

4.

Nghị định

11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013

Về quản lý đầu tư phát triển đô thị

01/3/2013

Văn bản hết hiệu lực 1 phần

5.

Chỉ thị

09/2003/CT-TTg ngày 07/4/2003

Công tác thiết kế đô thị

18/5/2003

Văn bản sẽ hết hiệu lực toàn bộ ngày 15/3/2019

6.

Chỉ thị

19/2003/CT-TTg ngày 11/9/2003

Về việc tổ chức lập quy hoạch xây dựng đô thị và quản lý xây dựng theo quy hoạch

27/9/2003

Văn bản sẽ hết hiệu lực toàn bộ ngày 15/3/2019

7.

Chỉ thị

14/2007/CT-TTg ngày 13/6/2007

Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng tại các đô thị

18/7/2007

Văn bản sẽ hết hiệu lực toàn bộ ngày 15/3/2019

8.

Chỉ thị

09/2008/CT-TTg ngày 28/02/2008

Về việc tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị

21/3/2008

Văn bản sẽ hết hiệu lực toàn bộ ngày 15/3/2019

9.

Thông tư

04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008

Hướng dẫn quản lý đường đô thị

23/3/2008

 

10.

Thông tư

15/2008/TT-BXD ngày 17/6/2008

Hướng dẫn đánh giá, công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu

02/7/2008

 

11.

Thông tư

16/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009

Về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn quản lý đường đô thị

14/8/2009

 

12.

Thông tư liên tịch

30/2009/TTLT-BXD-BKH ngày 27/8/2009

Quy định chi tiết một số điểm tại Nghquyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

14/10/2009

 

13.

Thông tư

34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009

Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc Phân loại đô thị

15/11/2009

Văn bản hết hiệu lực 1 phần

14.

Thông tư

06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013

Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị

27/6/2013

Văn bản hết hiệu lực 1 phần

15.

Thông tư

16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị

03/12/2013

 

16.

Thông tư liên tịch

20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013

Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý phát triển đô thị

05/01/2014

 

17.

Thông tư

12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014

Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị

10/10/2014

Văn bản hết hiệu lực 1 phần

18.

Thông tư

12/2017/TT-BXD ngày 30/11/2017

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị

01/02/2017

 

19.

Thông tư

14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị

15/02/2017

 

20.

Thông tư

01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018

Quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh

20/02/2018

 

III. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1.

Luật

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014

Xây dựng

01/01/2015

Văn bản hết hiệu lực 1 phần

2.

Nghị định

59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015

Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

05/8/2015

Văn bản hết hiệu lực 1 phần

3.

Nghị định

42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

01/6/2017

Văn bản hết hiệu lực 1 phần

4.

Nghị định

53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017

Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng

25/6/2017

 

5.

Nghị định

100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

15/9/2018

 

6.

Quyết định

226/2006/QĐ-TTg ngày 10/10/2006

Quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình xây dựng

06/11/2006

Văn bản sẽ hết hiệu lực toàn bộ ngày 15/3/2019

7.

Quyết định

131/2007/QĐ-TTg ngày 09/8/2007

Về việc ban hành Quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam

06/9/2007

 

8.

Chỉ thị

08/2004/CT-TTg ngày 08/3/2004

Về triển khai thi hành Luật Xây dựng

08/3/2004

Văn bản sẽ hết hiệu lực toàn bộ ngày 15/3/2019

9.

Thông tư

06/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006

Hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình

15/12/2006

 

10.

Thông tư liên tịch

04/2007/TTLT-BXD-BCA ngày 7/7/2007

Hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng

16/8/2007

 

11.

Thông tư

19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009

Quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế

15/8/2009

Văn bản hết hiệu lực 1 phần

12.

Thông tư

06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng

05/8/2011

Văn bản hết hiệu lực 1 phần

13.

Thông tư

14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016

Hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

15/8/2016

Văn bản hết hiệu lực 1 phần

14.

Thông tư

15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016

Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

15/8/2016

 

15.

Thông tư liên tịch

15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22/6/2016

Hướng dẫn quản lí việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động

15/8/2016

 

16.

Thông tư

16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016

Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

15/8/2016

 

17.

Thông tư

18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016

Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

15/8/2016

Văn bản hết hiệu lực 1 phần

18.

Thông tư

24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lí dự án đầu tư xây dựng

01/9/2016

Văn bản hết hiệu lực 1 phần

19.

Thông tư

02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018

Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng

01/4/2018

 

20.

Thông tư

08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018

Hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

20/11/2018

 

21.

Quyết định

11/2006/QĐ-BXD ngày 11/4/2006

Về ủy quyền trong quản lý đầu tư xây dựng công trình đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

29/4/2006

 

22.

Quyết định

16/2006/QĐ-BXD ngày 05/6/2006

Ban hành “Quy định thiết kế điển hình, thiết kế mẫu công sở hành chính nhà nước”

07/7/2006

 

23.

Quyết định

20/2007/QĐ-BXD ngày 23/05/2007

Về việc Ban hành mô hình công sở mẫu cơ quan hành chính nhà nước

06/7/2006

 

24.

Quyết định

07/2008/QĐ-BXD ngày 27/5/2008

Về việc ban hành Thiết kế điển hình

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

 

25.

Quyết định

14/2008/QĐ-BXD ngày 30/10/2008

Về việc Ban hành thiết kế điển hình

20/11/2008

 

IV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1.

Nghị định

32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

10/5/2015

 

2.

Nghị định

37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015

Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

15/6/2015

 

3.

Thông tư

07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

10/12/2006

 

4.

Thông tư

02/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008

Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010

05/02/2008

 

5.

Thông tư

03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

24/02/2008

 

6.

Thông tư

09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008

Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng

19/5/2008

 

7.

Thông tư

17/2008/TT-BXD ngày 02/10/2008

Hướng dẫn một số nội dung lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy điện theo cơ chế 797 - 400

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

 

8.

Thông tư

05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

30/5/2009

 

9.

Thông tư

07/2009/TT-BXD ngày 28/4/2009

Hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy điện Sơn La

13/6/2009

 

10.

Thông tư

07/2012/TT-BXD ngày 26/10/2012

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam

15/12/2012

 

11.

Thông tư

08/2013/TT-BXD ngày 17/5/2013

Hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu

02/7/2013

Văn bản hết hiệu lực 1 phần

12.

Thông tư

03/2015/TT-BXD ngày 02/4/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BXD ngày 17/5/2013 về Hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu

20/5/2015

 

13.

Thông tư

05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

01/5/2016

 

14.

Thông tư

06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

01/5/2016

 

15.

Thông tư

07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016

Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

01/5/2016

 

16.

Thông tư

08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016

Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng

01/5/2016

 

17.

Thông tư

09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016

Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình

01/5/2016

 

18.

Thông tư

30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016

Hướng dẫn hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (EPC)

20/02/2017

 

19.

Thông tư

01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

01/4/2017

 

20.

Thông tư

03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017

Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng

01/5/2017

 

21.

Quyết định

02/1999/QĐ-BXD ngày 11/01/1999

Về việc ban hành định mức tỷ lệ khấu hao hàng năm của các loại máy và thiết bị xây dựng

01/01/1999

 

22.

Quyết định

19/2000/QĐ-BXD ngày 09/10/2000

Về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng cơ bản các công trình trên biển và hải đảo

24/10/2000

 

23.

Quyết định

28/2000/QĐ-BXD ngày 15/12/2000

Về việc ban hành bảng giá ca máy khảo sát xây dựng

30/12/2000

 

24.

Quyết định

29/2000/QĐ-BXD ngày 25/12/2000

Về việc ban hành “Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản”

01/01/2001

 

25.

Quyết định

18/2002/QĐ-BXD ngày 02/7/2002

Ban hành định mức dự toán xây dựng cơ bản các công trình trên biển và hải đảo phần Điện - Nước - Thông tin

17/7/2002

 

26.

Quyết định

13/2003/QĐ-BXD ngày 30/5/2003

Về việc ban hành “Đơn giá tổng hợp công trình xây dựng Nhà máy xi măng Hải Phòng (mới)”

30/5/2003

 

27.

Quyết định

22/2003/QĐ-BXD ngày ngày 11/9/2003

Về việc ban hành Quy chế quản lý thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư do Bộ Xây dựng thực hiện

11/9/2003

 

28.

Quyết định

14/2004/QĐ-BXD ngày 14/5/2004

Về việc ban hành định mức dự toán công tác sản xuất nước sạch

22/6/2004

 

29.

Quyết định

37/2005/QĐ-BXD ngày 02/11/2005

Về việc ban hành “Định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị”

11/12/2005

 

30.

Quyết định

38/2005/QĐ-BXD ngày 02/11/2005

Về việc ban hành “Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng

11/12/2005

 

31.

Quyết định

13/2007/QĐ-BXD ngày 23/04/2007

Về việc Ban hành “Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị”

08/5/2007

 

32.

Quyết định

14/2007/QĐ-BXD ngày 23/04/2007

Về việc Ban hành “Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị”

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

 

33.

Quyết định

12/2008/QĐ-BXD ngày 26/9/2008

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Bộ Xây dựng

01/11/2008

 

V. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

1.

Nghị định

46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015

Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

01/7/2015

 

2.

Quyết định

36/2012/QĐ-TTg ngày 06/9/2012

Ban hành Quy chế Tổ chức giải thưởng quốc gia về chất lượng công trình xây dựng

01/12/2012

 

3.

Nghị định

62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

Quy định về hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

01/7/2016

 

4.

Thông tư

04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014

Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng

15/6/2014

Văn bản hết hiệu lực 1 phần

5.

Thông tư

05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015

Quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ

01/01/2016

 

6.

Thông tư

03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016

Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

15/5/2016

 

7.

Thông tư

04/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016

Quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng

15/5/2016

 

8.

Thông tư

26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016

Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

15/12/2016

 

9.

Thông tư

29/2016/TT-BXD ngày 29/12/2016

Ban hành các quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Xây dựng

15/02/2017

 

10.

Thông tư

04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017

Quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

15/5/2017

 

11.

Thông tư

11/2017/TT-BXD ngày 16/10/2017

Thông tư ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt; cần phân phối bê tông độc lập; máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình

01/12/2017

Văn bản hết hiệu lực 1 phần

12.

Thông tư

09/2018/TT-BXD ngày 15/11/2018

Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng

01/01/2019

 

13.

Quyết định

15/2006/QĐ-BXD ngày 02/6/2006

Ban hành quy định chế độ bảo trì công sở các cơ quan hành chính nhà nước

07/7/2006

 

VI. LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

1.

Nghị định

59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007

Về qun lý chất thải rắn

18/5/2007

Văn bản hết hiệu lực 1 phần

2.

Nghị định

80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014

Về thoát nước và xử lý nước thải

01/01/2015

Văn bản hết hiệu lực 1 phn

3.

Nghị định

117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007

Về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

17/8/2007

Văn bản hết hiệu lực 1 phần

4.

Nghị định

79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009

Về quản lý chiếu sáng đô thị

19/11/2009

Văn bản hết hiệu lực 1 phần

5.

Nghị định

39/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010

Về quản lí không gian ngầm đô thị

25/5/2010

Văn bản hết hiệu lực 1 phần

6.

Nghị định

64/2010/NĐ-CP ngày 11/06/2010

Về quản lí cây xanh đô thị

30/7/2010

Văn bản hết hiệu lực 1 phần

7.

Nghị định

124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011

Về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

20/02/2012

 

8.

Nghị định

72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012

Về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật

10/11/2012

 

9.

Nghị định

23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016

Về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

27/5/2016

 

10.

Thông tư

20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005

Hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị

21/01/2006

Văn bản hết hiệu lực 1 phần

11.

Thông tư

13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007

Hướng dẫn một số điều của Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn

05/02/2008

 

12.

Thông tư

01/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

05/02/2008

 

13.

Thông tư liên tịch

04/2009/TT-BXD-BCA ngày 10/4/2009

ng dn việc cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp

01/6/2009

 

14.

Thông tư

20/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị

15/8/2009

 

15.

Thông tư

11/2010/TT-BXD ngày 17/8/2010

Hướng dẫn về quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị

01/10/2010

 

16.

Thông tư

24/2010/TT-BXD ngày 24/12/2010

Hướng dẫn việc tổ chức triển khai đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh

06/02/2011

 

17.

Thông tư

08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012

Hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn

04/01/2013

 

18.

Thông tư

03/2013/TT-BXD ngày 02/4/2013

Ban hành mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

18/5/2013

 

19.

Thông tư liên tịch

21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT ngày 21/11/2013

Quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

17/02/2014

 

20.

Thông tư

02/2015/TT-BXD ngày 02/4/2015

Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước

01/6/2015

Văn bản sẽ hết hiệu lực ngày 15/02/2019

21.

Thông tư

04/2015/TT-BXD ngày 03/4/2015

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải

19/5/2015

 

22.

Thông tư

07/2017/TT-BXD ngày 05/5/2017

Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

01/7/2017

 

23.

Thông tư

08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017

Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng

01/7/2017

 

24.

Thông tư

13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018

Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước

15/02/2019

Văn bản chưa có hiệu lực

25.

Thông tư

14/2018/TT-BXD ngày 28/12/2018

Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng

15/3/2019

Văn bản chưa có hiệu lực

VII. LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ

1.

Luật

65/2014/QH13 ngày 25/11/2014

Nhà ở

01/7/2015

 

2.

Nghị quyết

23/2003/QH11 ngày 26/11/2003

Về nhà đất do nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo XHCN trước ngày 01/7/1991

01/7/2004

 

3.

Nghị quyết

58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20/8/1999

Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991

01/01/1999

 

4.

Nghị quyết

755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/04/2005

Quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991

22/4/2005

 

5.

Nghị quyết

1037/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 27/7/2006

Về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia

01/9/2006

 

6.

Nghị định

25/1999/NĐ-CP ngày 19/4/1999

Về phương thức trả nhà ở, giá cho thuê nhà ở khi chưa trả lại nhà và thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà ở được quy định tại Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20/8/1999 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/07/1991

04/5/1999

 

7.

Nghị định

127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005

Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội và Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của y ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991

01/11/2005

 

8.

Nghị định

99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

10/12/2015

 

9.

Nghị định

100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015

Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

10/12/2015

 

10.

Nghị định

101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015

Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

10/12/2015

 

11.

Nghị định

117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015

Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

01/01/2016

 

12.

Nghị định

79/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản

01/7/2016

Văn bản hết hiệu lực 1 phần

13.

Quyết định

118/TTg ngày 27/02/1996

Về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở

01/01/1995

 

14.

Quyết định

64/1998/QĐ-TTg ngày 21/3/1998

Về việc giảm tiền mua nhà ở cho một số đối tượng khi mua nhà ở đang thuê thuộc sở hữu nhà nước

07/4/1998

Văn bản sẽ hết hiệu lực toàn bộ ngày 15/3/2019

15.

Quyết định

20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000

Về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng 8 năm 1945 cải thiện nhà ở

18/02/2000

 

16.

Quyết định

213/2006/QĐ-TTg ngày 25/9/2006

Về việc ban hành quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước

23/10/2006

Văn bản sẽ hết hiệu lực toàn bộ ngày 15/3/2019

17.

Quyết định

117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở

24/8/2007

 

18.

Quyết định

17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008

Về việc ban hành Bảng giá chuẩn cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại

23/02/2008

 

19.

Quyết định

141/2008/QĐ-TTg ngày 22/10/2008

Về việc ban hành quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập.

16/11/2008

Văn bản sẽ hết hiệu lực toàn bộ ngày 15/3/2019

20.

Quyết định

167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008

Về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

11/01/2009

 

21.

Quyết định

65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009

Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê

10/6/2009

 

22.

Quyết định

96/2009/QĐ-TTg ngày 22/7/2009

Sửa đổi một số điều của Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg , Quyết định số 66/QĐ-TTg và Quyết định số 67/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ

22/7/2009

 

23.

Quyết định

67/2010/QĐ-TTg ngày 29/10/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

25/12/2010

 

24.

Quyết định

70/2010/QĐ-TTg ngày 05/11/2010

Sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg

23/12/2010

 

25.

Quyết định

22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013

Hỗ trợ người có công với Cách mạng về nhà ở

15/6/2013

 

26.

Quyết định

48/2014/QĐ-TTg ngày 28/4/2014

Về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung

15/10/2014

 

27.

Quyết định

27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015

Về tiêu chuẩn nhà ở công vụ

25/8/2015

 

28.

Quyết định

33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015

Về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2)

01/10/2015

 

29.

Chỉ thị

07/2004/CT-TTg ngày 27/02/2004

Về việc thực hiện Nghquyết số 23/2003/QH11 của Quốc hội về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong qtrình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991

19/3/2004

 

30.

Chỉ thị

43/2004/CT-TTg ngày 03/12/2004

Chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

24/12/2004

 

31.

Chthị

34/2006/CT-TTg ngày 26/9/2006

Về việc triển khai thi hành Luật Nhà ở

26/9/2006

Văn bản sẽ hết hiệu lực toàn bộ ngày 15/3/2019

32.

Thông tư

05/BXD-ĐT ngày 09/02/1993

Hướng dẫn phương pháp xác định diện tích nhà ở và phân cấp nhà ở

24/02/1993

 

33.

Thông tư

02/1999/TT-BXD ngày 03/5/1999

Hướng dẫn quản lý nhà ở vắng chủ giữa cá nhân với cá nhân quy định tại Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

03/5/1999

 

34.

Thông tư

05/1999/TT-BXD ngày 26/7/1999

Hướng dẫn cách tính tiền sử dụng đất được hỗ trợ đối với người có công với Cách mạng theo Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ

26/7/1999

 

35.

Thông tư

05/2000/TT-BXD ngày 27/6/2000

Hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945 cải thiện nhà ở theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ

27/6/2000

 

36.

Thông tư

04/2001/TT-BXD ngày 20/8/2001

Hướng dẫn bổ sung việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 về trước cải thiện nhà ở theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ

20/8/2001

 

37.

Thông tư

09/2003/TT-BXD ngày 23/10/2003

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2001/TT-BXD ngày 20/8/2001

17/11/2003

 

38.

Thông tư

19/2005/TT-BXD ngày 01/12/2005

Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội và Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991

29/12/2005

 

39.

Thông tư

01/2007/TT-BXD ngày 31/01/2007

Hướng dẫn một số nội dung của Quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg ngày 25/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ

02/3/2007

 

40.

Thông tư

03/2007/TT-BXD ngày 22/5/2007

Hướng dẫn bổ sung việc thực hiện của Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội và Nghị quyết số 755/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991

06/7/2007

 

41.

Thông tư

11/2008/TT-BXD ngày 05/5/2008

Hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại”

30/5/2008

 

42.

Thông tư

06/2009/TT-BXD ngày 17/4/2009

Hướng dẫn một số nội dung của Quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập ban hành kèm theo Quyết định số 141/2008/QĐ-TTg ngày 22/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ

02/6/2009

 

43.

Thông tư liên tịch

08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNN ngày 19/5/2009

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

04/7/2009

 

44.

Thông tư

14/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009

Hướng dẫn áp dụng thiết kế điển hình, thiết kế mẫu nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân và nhà ở cho người thu nhập thấp

19/8/2009

 

45.

Thông tư

07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013

Hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ

01/6/2013

Văn bản hết hiệu lực 1 phần

46.

Thông tư

09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

15/7/2013

 

47.

Thông tư

18/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-BXD về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ

15/11/2013

Văn bản hết hiệu lực 1 phần

48.

Thông tư

16/2014/TT-BXD ngày 23/10/2014

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung

10/12/2014

 

49.

Thông tư

17/2014/TT-BXD ngày 18/11/2014

Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 và Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ

25/11/2014

 

50.

Thông tư

08/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chun nghèo giai đoạn 2011 - 2015

16/02/2016

 

51.

Thông tư

09/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015

Hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ

16/02/2016

 

52.

Thông tư

10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015

Quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

15/02/2016

Văn bản hết hiệu lực 1 phần

53.

Thông tư

02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

02/4/2016

Văn bản hết hiệu lực 1 phần

54.

Thông tư

19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ

15/8/2016

 

55.

Thông tư

20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016

Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

15/8/2016

 

56.

Thông tư

21/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016

Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ

15/8/2016

 

57.

Thông tư

27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

01/02/2017

 

58.

Thông tư

28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD , Thông tư số 11/2015/TT-BXD và Thông tư số 02/2016/TT-BXD

01/02/2017

Văn bản sẽ hết hiệu lực 1 phần ngày 16/02/2019

59.

Thông tư

31/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016

Quy định phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư

15/02/2017

 

60.

Thông tư

10/2018/TT-BXD ngày 26/12/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-BXD và Thông tư số 28/2016/TT-BXD

16/02/2019

Văn bản chưa có hiệu lực

61.

Quyết định

05/2006/QĐ-BXD ngày 08/03/2006

Ban hành Quy chế đánh số và gn biển số nhà

11/4/2006

 

VIII. LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

1.

Luật

66/2014/QH13 ngày 25/11/2014

Kinh doanh bất động sản

01/7/2015

 

2.

Nghị định

76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

01/11/2015

 

3.

Nghị quyết

06/2004/NQ-CP ngày 19/05/2004

Về một số giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản

13/6/2004

 

4.

Chỉ thị

11/2007/CT-TTg ngày 08/5/2007

Về việc triển khai thi hành Luật Kinh doanh bất động sản

08/6/2007

Văn bản sẽ hết hiệu lực toàn bộ ngày 15/3/2019

5.

Chỉ thị

01/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008

Về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển và quản lý thị trường bất động sản

03/02/2008

 

6.

Thông tư

20/2010/TT-BXD ngày 27/10/2010

Hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản

12/12/2010

Văn bản hết hiệu lực 1 phần

7.

Thông tư

12/2011/TT-BXD ngày 01/9/2012

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07/6/2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản

15/10/2012

 

8.

Thông tư

11/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013

Quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản

01/10/2013

Văn bản hết hiệu lực 1 phần

9.

Thông tư

19/2014/TT-BXD ngày 10/12/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BXD ngày 27/10/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản

01/02/2015

 

10.

Thông tư

11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015

Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

16/02/2016

Văn bản hết hiệu lực 1 phần

IX. LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG

1.

Nghị định

24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016

Về quản lý vật liệu xây dựng

 

Văn bản hết hiệu lực 1 phần

2.

Quyết định

105/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008

Phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020

20/8/2008

Văn bản đã được điều chỉnh bởi Quyết định hành chính

3.

Quyết định

152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008

Về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam

23/12/2008

 

4.

Thông tư

25/2016/TT-BXD ngày 09/9/2016

Về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu

25/10/2016

 

5.

Thông tư

09/2017/TT-BXD ngày 05/6/2017

Hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung

25/7/2017

 

6.

Thông tư

10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sn phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

01/01/2018

 

7.

Thông tư

13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017

Quy định sử dụng vật liệu xây dựng không nung trong các công trình xây dựng

01/01/2018

 

8.

Thông tư

05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018

Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

15/8/2018

 

9.

Quyết định

15/2000/QĐ-BXD ngày 24/7/2000

Ban hành Quy định đầu tư sản xuất gạch ngói đất sét nung

09/8/2000

 

10.

Quyết định

25/2006/QĐ-BXD ngày 05/9/2006

Về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

 

X. QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN NGÀNH XÂY DỰNG

1.

Thông tư

28/2009/TT-BXD ngày 14/8/2009

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị (Phần 1: Tàu điện ngầm; Phần 2: Gara ô tô)

01/10/2009

Văn bản sẽ hết hiệu lực vào ngày 15/3/2019

2.

Thông tư

29/2009/TT-BXD ngày 14/8/2009

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng

01/10/2009

 

3.

Thông tư

31/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009

Ban hành Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn

25/10/2009

 

4.

Thông tư

32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn

25/10/2009

 

5.

Thông tư

07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn cháy cho nhà và công trình

17/9/2010

 

6.

Thông tư

18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010

Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng

15/12/2010

 

7.

Thông tư

12/2012/TT-BXD ngày 28/12/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia “Nguyên tc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị”

15/02/2013

 

8.

Thông tư

14/2014/TT-BXD ngày 05/9/2014

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn trong xây dựng

01/11/2014

 

9.

Thông tư

20/2014/TT-BXD ngày 29/12/2014

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng”

01/7/2015

 

10.

Thông tư

21/2014/TT-BXD ngày 29/12/2014

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng”

01/7/2015

 

11.

Thông tư

01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật

01/5/2016

 

12.

Thông tư

06/2017/TT-BXD ngày 25/4/2017

Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

15/6/2017

 

13.

Thông tư

15/2017/TT-BXD ngày 16/10/2017

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

01/6/2018

 

14.

Thông tư

04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

01/11/2018

 

15.

Thông tư

11/2018/TT-BXD ngày 26/12/2018

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình tàu điện ngầm

15/3/2019

Chưa có hiệu lực

16.

Thông tư

12/2018/TT-BXD ngày 26/12/2018

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Gara ô tô

15/3/2019

Chưa có hiệu lực

17.

Quyết định

16/1999/QĐ-BXD ngày 14/6/1999

Về việc ban hành 2 tiêu chuẩn xây dựng: 227:1999, 229:1999

TCXDVN 227:1999 “Cốt thép trong bê tông - Hàn hồ quang”

TCXDVN 229:1999 “Chỉ dn tính toán thành phần động của tải trọng gió theo TCXDVN 2737-1995

29/6/1999

Văn bản hết hiệu lực 1 phần

18.

Quyết định

19/1999/QĐ-BXD ngày 02/7/1999

Ban hành TCXD 232:1999 “Hệ thống thông gió điều hòa không khí và cấp lạnh - Chế tạo lắp đặt và nghiệm thu”

17/7/1999

 

19.

Quyết định

27/1999/QĐ-BXD ngày 14/10/1999

Ban hành TCXD 235:1999 “Dầm bê tông cốt thép ứng lực trước PPB và viên Blốc bê tông dùng làm sàn và mái nhà”

29/10/1999

 

20.

Quyết định

09/2000/QĐ-BXD ngày 16/6/2000

Ban hành TCXD 241:2000 “Máy đào và chuyển đất - phương pháp đo lực kéo trên thanh kéo”

30/6/2000

 

21.

Quyết định

10/2000/QĐ-BXD ngày 16/6/2000

Ban hành TCXD 242:2000 “Máy đào và chuyển đất - phương pháp xác định trọng tâm”

30/6/2000

 

22.

Quyết định

11/2000/QĐ-BXD ngày 16/6/2000

Ban hành TCXD 243:2000 “Máy đào và chuyển đất - phương pháp đo kích thước tổng thể của máy cùng thiết bị công tác”

30/6/2000

 

23.

Quyết định

13/2000/QĐ-BXD ngày 29/6/2000

Ban hành TCXD 245:2000 “Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước”

15/7/2000

 

24.

Quyết định

18/2001/QĐ-BXD ngày 08/8/2001

Ban hành TCXD 255:2001 “Máy đào và chuyển đất - Máy xúc lật - Phương pháp đo các lực gầu xúc và tải trọng lật”

23/8/2001

 

25.

Quyết định

19/2001/QĐ-BXD ngày 08/8/2001

Ban hành TCXD 257:2001 “Máy đào và chuyển đất - Phương pháp xác định tốc độ di chuyển”

23/8/2001

 

26.

Quyết định

20/2001/QĐ-BXD ngày 08/8/2001

Ban hành TCXD 256:2001 “Máy đào và chuyển đất - Máy đào thủy lực - Phương pháp đo lực đào”

23/8/2001

 

27.

Quyết định

26/2001/QĐ-BXD ngày 28/9/2001

Ban hành TCXDVN 253:2001 “Lắp đặt thiết bị chiếu sáng cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung”

13/10/2001

 

28.

Quyết định

28/2001/QĐ-BXD ngày 13/11/2001

Ban hành TCXDVN 259:2001 “Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị”

28/11/2001

 

29.

Quyết định

35/2001/QĐ-BXD ngày 26/12/2001

Ban hành TCXDVN 261:2001 “Bãi chôn lấp chất thải rn - Tiêu chuẩn thiết kế”

13/01/2002

 

30.

Quyết định

02/2002/QĐ-BXD ngày 17/01/2002

Ban hành TCXDVN 264:2002 “Nhà và công trình - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng”

02/02/2002

 

31.

Quyết định

03/2002/QĐ-BXD ngày 17/01/2002

Ban hành TCXDVN 265:2002 “Đường và hè phố - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng”

02/02/2002

 

32.

Quyết định

04/2002/QĐ-BXD ngày 17/01/2002

Ban hành TCXDVN 266:2002 “Nhà ở - Hướng dẫn xây dựng để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng”

02/02/2002

 

33.

Quyết định

07/2002/QĐ-BXD ngày 05/02/2002

Ban hành TCXDVN 268:2002 “Chất lượng không khí - xác định nồng độ số sợi amiăng trong không khí vùng làm việc bng kính hiển vi quang học tương phản pha - Phương pháp màng lọc”

20/02/2002

 

34.

Quyết định

24/2002/QĐ-BXD ngày 29/7/2002

Ban hành 03 TCXDVN 278:2002, 279:2002 và 280:2002 về thử nghiệm cho máy đào và chuyển đất

15/8/2002

 

35.

Quyết định

25/2002/QĐ-BXD ngày 08/8/2002

Ban hành TCXDVN 277:2002 “Cách âm cho các kết cấu phân cách bên trong nhà dân dụng”

08/9/2002

 

36.

Quyết định

26/2002/QĐ-BXD ngày 28/8/2002

Ban hành TCXDVN 285:2002 “Công trình thủy lợi - Các quy định chyếu về thiết kế”

30/9/2002

 

37.

Quyết định

27/2002/QĐ-BXD ngày 23/9/2002

Ban hành TCXDVN 282:2002 “Không khí vùng làm việc - Tiêu chuẩn bụi và chất ô nhiễm không khí trong công nghiệp sản xuất các sản phẩm amiăng xi măng”

30/10/2002

 

38.

Quyết định

34/2002/QĐ-BXD ngày 03/12/2002

Ban hành TCXDVN 80:2002 “Đất xây dựng - Phương pháp xác định mô đun biến dạng hiện trường bằng tấm nén phng”

30/12/2002

 

39.

Quyết định

23/2003/QĐ-BXD ngày 15/9/2003

Về việc ban hành 3 Tiêu chuẩn về cách nhiệt chuyển dịch từ tiêu chuẩn ISO thành 3 tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 298:2003 , 299:2003 và 300:2003

30/9/2003

 

40.

Quyết định

01/2004/QĐ-BXD ngày 11/2/2004

Ban hành TCXDVN 296:2004 “Dàn giáo - Các yêu cầu về an toàn”

08/3/2004

 

41.

Quyết định

02/2004/QĐ-BXD ngày 25/2/2004

Ban hành TCXDVN 306:2004 “Nhà ở và công trình công cộng - Các thông số vi khí hậu trong phòng”

11/3/2004

 

42.

Quyết định

07/2004/QĐ-BXD ngày 29/4/2004

Ban hành TCXDVN 315:2004 “Công trình thủy điện Sơn La - Các quy định chủ yếu về an toàn và ổn định công trình - Tiêu chuẩn thiết kế công trình tạm: đê quây và kênh dẫn dòng thi công”

14/5/2004

 

43.

Quyết định

09/2004/QĐ-BXD ngày 10/5/2004

Ban hành TCXDVN 305:2004 “Bê tông khối lớn - Quy phạm thi công và nghiệm thu”

06/6/2004

 

44.

Quyết định

27/2004/QĐ-BXD ngày 09/11/2004

Ban hành TCXDVN 320:2004 “Bãi chôn lấp chất thải nguy hại - Tiêu chuẩn thiết kế”

30/11/2004

 

45.

Quyết định

31/2004/QĐ-BXD ngày 23/12/2004

Ban hành TCXDVN 331:2004 “Vật liệu xây dựng - Phương pháp thử tính không cháy”

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

 

46.

Quyết định

32/2004/QĐ-BXD ngày 23/12/2004

Ban hành TCXDVN 330:2004 “Nhôm hợp kim định hình dùng trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm”

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

 

47.

Quyết định

07/2005/QĐ-BXD ngày 07/02/2005

Ban hành TCXDVN 335:2004 “Công trình thủy điện Sơn La - Tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật”

13/3/2005

 

48.

Quyết định

08/2005/QĐ-BXD ngày 04/4/2005

Ban hành TCXDVN 333:2005 “Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

03/6/2005

 

49.

Quyết định

14/2005/QĐ-BXD ngày 22/4/2005

Ban hành TCXDVN 336:2005 “Vữa dán gạch ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử”

16/5/2005

 

50.

Quyết định

26/2005/QĐ-BXD ngày 08/8/2005

Ban hành TCXDVN 175:2005 “Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế”

08/9/2005

 

51.

Quyết định

02/2006/QĐ-BXD ngày 10/01/2006

Ban hành TCXDVN 357:2005 “Nhà và công trình dạng thp - Quy trình quan trắc độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa”

09/02/2006

 

52.

Quyết định

06/2006/QĐ-BXD ngày 17/03/2006

Ban hành TCXDVN 33:2006 “Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế”

18/4/2006

 

53.

Quyết định

10/2006/QĐ-BXD ngày 29/03/2006

Ban hành TCXDVN 239:2006 “Bê tông nặng - Chỉ dẫn đánh giá cường độ trên kết cấu công trình”

05/5/2006

 

54.

Quyết định

21/2006/QĐ-BXD ngày 19/7/2006

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Tiêu chuẩn TCXDVN 323:2004 ban hành theo Quyết định số 26/2004/QĐ-BXD ngày 02/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

14/8/2006

 

55.

Quyết định

36/2006/QĐ-BXD ngày 19/12/2006

Ban hành TCXDVN 387:2006 “Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu”

16/01/2007

 

56.

Quyết định

37/2006/QĐ-BXD ngày 22/12/2006

Ban hành TCXDVN 377:2006 “Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở - Tiêu chuẩn thiết kế”

28/01/2007

 

57.

Quyết định

39/2006/QĐ-BXD ngày 27/12/2006

Ban hành TCXDVN 378:2006 “Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định hàm lượng Titan đioxit”

30/01/2007

 

58.

Quyết định

40/2006/QĐ-BXD ngày 28/12/2006

Ban hành TCXDVN 379:2006 “Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định hàm lượng Phốtpho pentôxit”

03/02/2007

 

59.

Quyết định

01/2007/QĐ-BXD ngày 18/01/2007

Ban hành TCXDVN 380:2007 “Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định khối lượng thể tích vật liệu dạng hạt”

16/02/2007

 

60.

Quyết định

02/2007/QĐ-BXD ngày 18/01/2007

Ban hành TCXDVN 381:2007 “Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định độ bền uốn ở nhiệt độ cao”

16/02/2007

 

61.

Quyết định

05/2007/QĐ-BXD ngày 23/01/2007

Ban hành TCXDVN 384:2007 “Vật liệu chịu la - Vữa cao Alumin”

20/02/2007

 

62.

Quyết định

06/2007/QĐ-BXD ngày 23/01/2007

Ban hành TCXDVN 383:2007 “Vật liệu chịu lửa - Vữa Manhêdi”

20/02/2007

 

63.

Quyết định

08/2007/QĐ-BXD ngày 29/01/2007

Ban hành TCXDVN 382:2007 “Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định độ chịu mài mòn ở nhiệt độ thường”

27/02/2007

 

64.

Quyết định

21/2007/QĐ-BXD ngày 23/05/2007

Về việc ban hành Quy định các yêu cầu về tiêu chuẩn xây dựng công sở các cơ quan hành chính nhà nước

14/7/2007

 

65.

Quyết định

22/2007/QĐ-BXD ngày 30/05/2007

Ban hành TCXDVN 104:2007 “Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế”

14/6/2007

 

66.

Quyết định

24/2007/QĐ-BXD ngày ngày 17/05/2007

Ban hành TCXDVN 397:2007 “Hoạt độ phóng xạ tự nhiên của vật liệu xây dựng - Mức an toàn trong sử dụng và phương pháp thử”

21/7/2007

 

67.

Quyết định

04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng”

03/4/2008

 

68.

Quyết định

09/2008/QĐ-BXD ngày 06/6/2008

Về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt Nam “Nhà ở và công trình công cộng - An toàn sinh mạng và sức khỏe”

10/7/2008

 

XI. CÁC LĨNH VỰC KHÁC

1.

Nghị định

26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013

Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng

15/5/2013

 

2.

Nghị định

81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

17/7/2017

 

3.

Nghị định

139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

15/01/2018

 

4.

Quyết định

165/2007/QĐ-TTg ngày 27/10/2007

Quy định tạm thời tiêu chuẩn Thanh tra viên chuyên ngành xây dựng quận, huyện và xã, phường, thị trấn tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

22/11/2007

Văn bản sẽ hết hiệu lực toàn bộ ngày 15/3/2019

5.

Thông tư

03/2010/TT-BXD ngày 26/4/2010

Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề xây dựng

11/6/2010

 

6.

Thông tư

04/2011/TT-BXD ngày 05/5/2011

Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề thuộc lĩnh vực xây dựng

20/6/2011

 

7.

Thông tư

10/2011/TT-BXD ngày 23/8/2011

Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với nghề Hàn

01/10/2011

 

8.

Thông tư

05/2013/TT-BXD ngày 24/4/2013

Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề: Vận hành Máy xây dựng (nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu); Vận hành Nhà máy xử lý chất thải rn và Điện dân dụng

08/6/2013

 

9.

Thông tư liên tịch

06/2014/TTLT-BXD-BNV ngày 14/5/2014

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng

01/7/2014

 

10.

Thông tư

13/2014/TT-BXD ngày 29/8/2014

Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với nghề: Kỹ thuật mài và Khảm trai; Khoan đào đường hầm; Phân tích Cơ lý - hóa xi măng

15/10/2014

 

11.

Thông tư

06/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng

15/12/2015

 

12.

Thông tư liên tịch

07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng

01/01/2016

 

13.

Thông tư liên tịch

11/2016/TTLT-BXD-BNV ngày 29/6/2016

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành Xây dựng

12/8/2016

 

14.

Thông tư

22/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016

Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

01/7/2016

 

15.

Thông tư

23/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016

Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành

01/7/2016

 

16.

Thông tư

03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

12/6/2018

 

17.

Thông tư

06/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018

Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng

25/9/2018

 

18.

Thông tư

07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018

Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng

25/9/2018

 

19.

Quyết định

378/1998/QĐ-BXD ngày 10/6/1998

Về việc phân công, phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ

10/6/1998

 

20.

Quyết định

09/2001/QĐ-BXD ngày 25/5/2001

Ban hành quy định về công tác tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản của cơ quan Bộ Xây dựng

10/6/2001

 

21.

Quyết định

21/2001/QĐ-BXD ngày 17/8/2001

Về việc ban hành “Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban chuyên ngành và Ban kỹ thuật tiêu chuẩn ngành Xây dựng”

01/9/2001

 

22.

Quyết định

25/2001/QĐ-BXD ngày 04/9/2001

Về việc ban hành “Quy chế lập, xét duyệt và ban hành các văn bản thuộc hệ thống tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam”

04/10/2001

 

23.

Quyết định

37/2002/QĐ-BXD ngày 26/12/2002

Ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2002 - 2007

26/12/2002

 

24.

Quyết định

20/2003/QĐ-BXD ngày 22/7/2003

Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với sự nghiệp có thu do Bộ Xây dựng quản lý

22/7/2003

 

25.

Quyết định

25/2003/QĐ-BXD ngày 24/9/2003

Về việc ban hành quy định chi tiết về thẩm quyền ký văn bản

24/9/2003

 

26.

Quyết định

06/2004/QĐ-BXD ngày 21/4/2004

Về việc ban hành quy định điều chỉnh mức thu một phần viện phí tại các cơ sở khám chữa bệnh trong hệ thống y tế thuộc Bộ Xây dựng quản lý

6/5/2004

 

27.

Quyết định

13/2004/QĐ-BXD ngày 13/5/2004

Ban hành Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ công chức lãnh đạo ngành Xây dựng tại địa phương

22/6/2004

 

28.

Quyết định

19/2005/QĐ-BXD ngày 29/6/2005

Về việc ban hành Quy chế quản lý, lập và sử dụng tài liệu bí mật Nhà nước

02/8/2005

 

29.

Quyết định

36/2005/QĐ-BXD ngày 24/10/2005

Ban hành “Quy định về tiêu chuẩn Thanh tra viên, cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan Thanh tra Xây dựng; trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra xây dựng”

01/12/2005

 

30.

Quyết định

22/2006/QĐ-BXD ngày 08/8/2006

Ban hành Quy chế gửi nhận và quản lý khai thác, sử dụng văn bản, giấy tờ hành chính trên mạng tin học của Bộ Xây dựng

07/9/2006

 

31.

Quyết định

29/2006/QĐ-BXD ngày 14/9/2006

Ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức làm việc trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

18/10/2006

 

32.

Quyết định

30/2006/QĐ-BXD ngày 14/9/2006

Ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công chức trong các lĩnh vực thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng; cung cấp thông tin và chứng chỉ quy hoạch xây dựng

18/10/2006

 

33.

Quyết định

31/2006/QĐ-BXD ngày 14/9/2006

Ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công chức trong việc cấp giấy phép xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

18/10/2006

 

34.

Quyết định

33/2006/QĐ-BXD ngày 05/10/2006

Ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công chức trong lĩnh vực thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình

14/11/2006

 

35.

Quyết định

25/2007/QĐ-BXD ngày 30/7/2007

Về việc ban hành các mẫu văn bản; quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra xây dựng quận, huyện, xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

 

36.

Quyết định

05/2008/QĐ-BXD ngày 08/4/2008

Ban hành chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 03/2008/NQ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007-2011

16/5/2008

 

Tổng số: 320 văn bản

Phụ lục 2:

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Kèm theo Quyết định số 70/QĐ-BXD ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

STT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC

1.

Nghị định

08/2005/NĐ-CP ngày 24/11/2005

Về quy hoạch xây dựng

Bị thay thế bởi Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

30/6/2015

2.

Thông tư

07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008

Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù

15/8/2016

3.

Thông tư

19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008

Hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế

Bị thay thế bởi Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù

15/8/2016

4.

Thông tư

23/2009/TT-BXD ngày 16/7/2009

Hướng dẫn thi tuyển và tuyn chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư số 13/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

15/8/2016

5.

Thông tư

09/2010/TT-BXD ngày 04/8/2010

Quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới

Bị thay thế bởi Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn

15/4/2017

6.

Thông tư

10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010

Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị

Bị thay thế bởi Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù

15/8/2016

7.

Thông tư

15/2010/TT-BXD ngày 27/8/2010

Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị

Bị thay thế bi Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng

30/4/2016

8.

Thông tư liên tịch

13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT- BTNMT ngày 28/10/2011

Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới

Bị thay thế bởi Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn

15/4/2017

9.

Thông tư

01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013

Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

Bị thay thế bởi Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

01/6/2017

10.

Quyết định

21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005

Về việc ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù

15/8/2016

11.

Quyết định

03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008

Ban hành Quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù

15/8/2016

II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

1.

Thông tư

04/2006/TT-BXD ngày 18/6/2006

Hướng dẫn thực hiện Quy chế khu đô thị mới

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 ca Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị

05/01/2014

2.

Thông tư

06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008

Hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị

Bị thay thế bởi Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị

15/02/2018

3.

Thông tư

23/2010/TT-BXD ngày 23/12/2010

Hướng dẫn xác định chi phí lập và thẩm định đề án phân loại đô thị

Bị thay thế bởi Thông tư số 12/2017/TT-BXD ngày 30/11/2017 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị

01/02/2018

III. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1.

Luật

16/2003/QH11 ngày 26/11/2003

Xây dựng

Bị thay thế bởi Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014

01/01/2015

2.

Luật

38/2009/QH12 ngày 19/6/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản

Bị thay thế bởi Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 (Điều 1)

01/01/2015

Bị thay thế bởi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 (Điều 2)

01/7/2014

Bị thay thế bởi Luật số 37/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung Điều 170 Luật Doanh nghiệp ngày 20/6/2013 (Điều 3)

01/8/2013

Bị thay thế bởi Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (Điều 4)

01/7/2014

Bị thay thế bởi Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 (Điều 5)

01/7/2015

3.

Nghị định

71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005

Về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù

Bị thay thế bởi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

05/8/2015

4.

Nghị định

180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị

Bị thay thế bởi Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản; phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

15/01/2018

5.

Nghị định

12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009

Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Bị thay thế bởi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về qun lý dự án đầu tư xây dựng công trình

05/8/2015

6.

Nghị định

83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009

Về sửa đổi, bsung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Bị thay thế bởi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

05/8/2015

7.

Nghị định

112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009

Về qun lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Bị thay thế bởi Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

10/5/2015

8.

Nghị định

48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010

Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Bị thay thế bởi Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

15/6/2015

9.

Nghị định

114/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010

Về bảo trì công trình xây dựng

Bị thay thế bởi Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

01/7/2015

10.

Nghị định

64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012

Về cấp giấy phép xây dựng

Bị thay thế bởi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

05/8/2015

11.

Nghị định

15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013

Về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Tất cả các nội dung trừ các nội dung liên quan đến thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng bị thay thế bởi Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

01/7/2015

Các nội dung liên quan đến thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng bị thay thế bởi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

05/8/2015

12.

Nghị định

121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

Bị thay thế bởi Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản; phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

15/01/2018

13.

Nghị định

207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Bị thay thế bởi Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

15/6/2015

14.

Quyết định

87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004

Về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.

Bị thay thế bởi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

05/8/2015

15.

Quyết định

39/2005/QĐ-TTg ngày 28/2/2005

Về hướng dẫn Điều 121 của Luật Xây dựng

Bị thay thế bởi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

05/8/2015

16.

Quyết định

68/2006/QĐ-TTg ngày 22/3/2006

Về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng

Bị thay thế bởi Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 27/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng

27/02/2014

17.

Quyết định

03/2012/QĐ-TTg ngày 16/01/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg

Bị thay thế bởi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

05/8/2015

18.

Thông tư liên tịch

12/2007/TTLT-BXD-BTTTT ngày 11/12/2007

Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22/6/2016 Hướng dẫn quản lí việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động

15/8/2016

19.

Thông tư

12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009

Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

01/9/2016

20.

Thông tư

22/2009/TT-BXD ngày 06/7/2009

Quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

01/9/2016

21.

Thông tư

25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009

Hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình

Bị thay thế bởi Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

01/9/2016

22.

Thông tư

35/2009/TT-BXD ngày 05/10/2009

Hướng dẫn giám định tư pháp xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng

15/6/2014

23.

Thông tư

39/2009/TT-BXD ngày 09/12/2009

Hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng l

Bị thay thế bởi Thông tư số 10/2014/TT-BXD ngày 11/7/2014 của Bộ Xây dựng quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ

01/9/2014

24.

Thông tư

04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010

Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

01/5/2016

25.

Thông tư

05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010

Hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

01/9/2016

26.

Thông tư

06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010

Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công

Bị thay thế bởi Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

01/5/2016

27.

Thông tư

08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010

Về hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

01/5/2016

28.

Thông tư

22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010

Quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Bị thay thế bởi Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

15/5/2017

29.

Thông tư

02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011

Hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng của Bộ Xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

01/5/2016

30.

Thông tư

03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011

Hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

15/12/2016

31.

Thông tư

08/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011

Hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng

01/5/2016

32.

Thông tư

09/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011

Hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công

Bị thay thế bởi Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình

01/5/2016

33.

Thông tư

01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012

Hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Bị thay thế bởi Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

15/8/2016

34.

Thông tư

02/2012/TT-BXD ngày 12/6/2012

Hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

Bị thay thế bởi Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

15/12/2016

35.

Thông tư

10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012

Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

15/8/2016

36.

Thông tư

11/2012/TT-BXD ngày 25/12/2012

Hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hưng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng

01/5/2017

37.

Thông tư

10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013

Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

15/12/2016

38.

Thông tư

13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013

Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình

Bị thay thế bởi Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

15/8/2016

39.

Thông tư

17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

01/4/2017

40.

Thông tư

02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

Bị thay thế bởi Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản; phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

12/6/2018

41.

Thông tư

09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

15/12/2016

42.

Thông tư

10/2014/TT-BXD ngày 11/7/2014

Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ

Bị thay thế bởi Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ

01/01/2016

43.

Thông tư

11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014

Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình

Bị thay thế bởi Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

01/9/2016

44.

Thông tư

01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

01/5/2016

45.

Thông tư

17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016

Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

20/11/2018

46.

Quyết định

29/1999/QĐ-BXD ngày 22/10/1999

Ban hành Quy chế bảo vệ môi trường ngành Xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng

01/4/2018

47.

Quyết định

27/2000/QĐ-BXD ngày 08/12/2000

Về việc ban hành quy định điều kiện kinh doanh xây dựng

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

01/7/2016

48.

Quyết định

02/2008/QĐ-BXD ngày 20/02/2008

Ban hành Quy định quản lý thông tin về năng lực của các tổ chức hoạt động xây dựng qua Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình

10/10/2014

49.

Chỉ thị

02/2008/CT-BXD ngày 27/3/2008

Về việc chấn chỉnh và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các đơn vị ngành Xây dựng

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

01/7/2016

IV. LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

1.

Nghị định

88/2007/NĐ-CP ngày 21/5/2007

Về thoát nước đô thị và khu công nghiệp

Bị thay thế bởi Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải

01/01/2015

2.

Nghị định

35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008

Về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang

Bị thay thế bởi Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

27/5/2016

3.

Thông tư

09/2009/TT-BXD ngày 21/5/2009

Quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp

Bị thay thế bởi Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/4/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải

19/5/2015

4.

Thông tư

13/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010

Ban hành mẫu hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị

Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

(Thông tư này hướng dẫn khoản 4 Điều 22 Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 05/12/2009 của Chính phủ về quản lý chiếu sáng đô thị. Điều 22 Nghị định số 79/2009/NĐ-CP đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng)

15/9/2018

V. LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ

1.

Luật

56/2005/QH11 ngày 09/11/2005

Nhà ở

Bị thay thế bởi Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014

01/7/2015

2.

Luật

34/2009/QH12 ngày 18/6/2009

Sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai

Bị thay thế bởi Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 (Điều 1)

01/7/2015

Bị thay thế bởi Luật Đất đai số 43/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (Điều 2)

01/7/2014

3.

Nghị định

51/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009

Hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Bị thay thế bởi Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

10/12/2015

4.

Nghị định

71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

Bị thay thế bởi Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

10/12/2015

5.

Nghị định

34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013

Về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Bị thay thế bởi Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

10/12/2015

6.

Nghị định

84/2013/NĐ-CP ngày 25/7/2013

Quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư

Bị thay thế bởi Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

10/12/2015

7.

Nghị định

188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013

Quy định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Bị thay thế bởi Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

10/12/2015

8.

Nghị quyết

34/2007/NQ-CP ngày 03/7/2007

Về một số giải pháp để thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp.

Bị thay thế bởi Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

10/12/2015

9.

Nghị quyết

19/2008/QH12 ngày 03/6/2008

Về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Bị thay thế bởi Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014

01/7/2015

10.

Quyết định

09/2008/QĐ-TTg ngày 11/01/2008

Ban hành quy định nguyên tắc thiết kế và tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ

Bị thay thế bởi Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà công vụ

25/8/2015

11.

Quyết định

66/2009/QĐ-TTg ngày 24/04/2009

Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

10/01/2014

12.

Quyết định

67/2009/QĐ-TTg ngày 24/04/2009

Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

10/01/2014

13.

Thông tư

14/2008/TT-BXD ngày 02/6/2008

Hướng dẫn về phân hạng nhà chung cư

Bị thay thế bởi Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư

15/02/2017

14.

Thông tư

10/2009/TT-BXD ngày 15/6/2009

Hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

08/7/2014

15.

Thông tư

13/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009

Hướng dẫn việc cho thuê, quản lý vận hành nhà ở sinh viên và nhà ở công nhân khu công nghiệp

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

08/7/2014

16.

Thông tư

15/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009

Hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân, nhà ở cho người có thu nhập thấp và giá bán, giá thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp thuộc các dự án do các thành phần kinh tế tham gia đầu tư

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

08/7/2014

17.

Thông tư

36/2009/TT-BXD ngày 16/11/2009

Hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

08/7/2014

18.

Thông tư

38/2009/TT-BXD ngày 08/12/2009

Về hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nhà biệt thự tại khu vực đô thị

Bị thay thế bởi Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

15/8/2016

19.

Thông tư

16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010

Quy định cụ thể và hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

Bị thay thế bởi Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

15/8/2016

20.

Thông tư

14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Bị thay thế bởi Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

15/8/2016

21.

Thông tư

03/2014/TT-BXD ngày 20/02/2014

Sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định cụ thvà hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

Bị thay thế bởi Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

15/8/2016

22.

Thông tư

05/2014/TT-BXD ngày 09/5/2014

Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 17 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung

02/4/2016

23.

Thông tư

07/2014/TT-BXD ngày 20/5/2014

Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25/7/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư

Bị thay thế bởi Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

15/8/2016

24.

Thông tư

08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Bị thay thế bởi Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

15/8/2016

25.

Quyết định

29/2001/QĐ-BXD ngày 19/11/2001

Về việc quy định mẫu hợp đồng mua bán nhà ở và mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở áp dụng đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 81/2001/NĐ-CP ngày 05/11/2001 của Chính phủ

Bị thay thế bởi Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

15/8/2016

26.

Quyết định

17/2006/QĐ-BXD ngày 07/6/2006

Ban hành quy định tạm thời về điều kiện tối thiểu của nhà ở cho người lao động thuế để ở

Bị thay thế bởi Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

15/8/2016

27.

Quyết định

08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008

Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư

Bị thay thế bởi Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

02/4/2016

VI. LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

1.

Luật

63/2006/QH11 ngày 29/6/2006

Kinh doanh bất động sản

Bị thay thế bởi Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014

01/7/2015

2.

Nghị định

153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản

Bị thay thế bởi Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

01/11/2015

VII. LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG

1.

Nghị định

124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007

Quản lý vật liệu xây dựng

Bị thay thế bởi Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng

26/5/2016

2.

Quyết định

121/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008

Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thphát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020

Bị thay thế bởi Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

22/8/2014

3.

Thông tư liên tịch

1529/1998/TTLT/ BKHCNMT-BXD ngày 17/10/1998

Về việc hướng dẫn đảm bảo môi trường trong sử dụng amiăng vào sản xuất các sản phẩm vật liệu và xây dựng

Bị bãi bbởi Thông tư số 22/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

01/7/2016

4.

Thông tư

11/2007/TT-BXD ngày 11/12/2007

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

01/7/2016

5.

Thông tư

11/2009/TT-BXD ngày 18/6/2009

Quy định công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa kính xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

01/01/2018

6.

Thông tư

01/2010/TT-BXD ngày 08/01/2010

Quy định công tác quản lý chất lượng clanke xi măng poóc lăng thương phẩm

Bị thay thế bởi Thông tư 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

01/01/2018

7.

Thông tư

14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010

Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng gạch ốp lát

Bị thay thế bởi Thông tư 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

01/01/2018

8.

Thông tư

21/2010/TT-BXD ngày 16/11/2010

Hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

01/01/2018

9.

Thông tư

03/2012/TT-BXD ngày 05/9/2012

Về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu

Bị thay thế bởi Thông tư số 25/2016/TT-BXD ngày 09/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu

25/10/2016

10.

Thông tư

04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012

Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

15/8/2018

11.

Thông tư

09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012

Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng

01/02/2018

12.

Thông tư

15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sn phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

01/01/2018

VIII. LĨNH VỰC QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN NGÀNH XÂY DỰNG

1.

Thông tư

02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, mã số QCVN 07:2010/BXD

Bị thay thế bởi Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật

01/5/2016

2.

Thông tư

11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa, vật liệu xây dựng

01/11/2014

3.

Thông tư

15/2013/TT-BXD ngày 26/9/2013

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả”

Bị thay thế bởi Thông tư số 15/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

01/6/2018

4.

Thông tư

19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lp đặt Phương tiện quảng cáo ngoài trời

Bị thay thế bởi Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

01/11/2018

5.

Quyết định

11/2003/QĐ-BXD ngày 12/5/2003

Ban hành TCXDVN 297:2003 “Phòng tnghiệm chuyên ngành xây dựng - Tiêu chuẩn công nhận”.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2017/TT-BXD ngày 25/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

15/6/2017

6.

Quyết định

11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008

Ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

IX. CÁC LĨNH VỰC KHÁC

1.

Nghị định

62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

Bị thay thế bởi Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

17/7/2017

2.

Thông tư liên tịch

20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015 của Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng

01/01/2016

3.

Thông tư

05/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư số 06/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng

25/9/2018

4.

Thông tư

06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012

Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng

25/9/2018

5.

Quyết định

429/TCCP-VC ngày 06/6/1993

Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành xây dựng

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BXD-BNV ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành xây dựng

12/8/2016

6.

Quyết định

07/1999/QĐ-BXD ngày 02/02/1999

Ban hành Quy chế về soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản cá biệt ngành Xây dựng

Bị thay thế bởi Quyết định số 1212/QĐ-BXD ngày 18/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

18/9/2018

Tổng s: 120 văn bản

Phụ lục 3:

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Kèm theo Quyết định số 70/QĐ-BXD ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

STT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản; Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. Văn bản QPPL do Quc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

1.

Luật

Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009

Điều 4

Được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015

01/01/2016

Khoản 2 Điều 3; khoản 1 Điều 6; điểm a khoản 1 Điều 18; khoản 1 Điều 24; khoản 2, 3 Điều 41; điểm a khoản 1 Điều 43; Điều 44; khoản 1 Điều 47; điểm a khoản 2 Điều 49; Điều 51; khoản 1 Điều 52; khoản 1, 2 Điều 53; khoản 2, 3 Điều 55; khoản 1 Điều 67.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch

01/01/2019

Khoản 16, 17 Điều 3; khoản 5, 6 Điều 16; khoản 2 Điều 24; các Điều 17, 56, 71.

Bị bãi bỏ bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch

01/01/2019

2.

Luật

Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014

Điều 151

Bị bãi bỏ bởi Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư

01/01/2017

Khoản 25, 31, 32 Điều 3; các Điều 13, 14, 15, 20; Mục 2 Chương II; các Điều 24, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 51; một số cụm từ liên quan đến quy hoạch

Được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch

01/01/2019

Khoản 45 Điều 3, khoản 5 Điều 41, Điều 47

Bị bãi bỏ bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch

01/01/2019

3.

Nghị định

59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 về quản lý chất thải rắn

Trừ các Điều 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18

Bị thay thế bởi Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu

15/6/2015

4.

Nghị định

117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

Khoản 3 Điều 38

Bị thay thế bởi Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

01/6/2017

5.

Nghị định

79/2009/NĐ-CP ngày 05/12/2009 về quản lý chiếu sáng đô thị

Điều 22

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

15/9/2018

6.

Nghị định

37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

Mục 1 Chương II về điều kiện, năng lực của tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập quy hoạch đô thị

Bị thay thế bởi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

05/8/2015

7.

Nghị định

64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 về quản lý cây xanh đô thị

Điều 19

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

15/9/2018

8.

Nghị định

11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 về quản lý đầu tư phát triển đô thị

Điều 16

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

15/9/2018

9.

Nghị định

80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 về thoát nước và xử lý nước thải

Khoản 4 Điều 4, Khoản 6 Điều 4, Khoản 3 Điều 45

Bị thay thế bởi Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu

15/6/2015

10.

Nghị định

59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Điểm a, b, c khoản 6 Điều 34

Bị thay thế bởi Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

01/7/2016

Khoản 6, 7 Điều 34; khoản 3 Điều 69; Phụ lục I

Bị thay thế bởi Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

01/6/2017

Điều 2, 44, 45, 46, 48, 49, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 71

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

15/9/2018

Điều 62, 68

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

15/9/2018

11.

Nghị định

Số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 về quản lý vật liệu xây dựng

Điều 27, Điều 34

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 sa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

15/9/2018

12.

Nghị định

Số 79/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản

Điều 3, 4

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

15/9/2018

Khoản 1 Điều 5

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

15/9/2018

13.

Nghị định

Số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Khoản 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

15/9/2018

II. Văn bản QPPL do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành

1.

Thông tư

03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Những quy định về Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định s59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

15/8/2016

Những quy định về thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế, dự toán xây dựng công trình

Bị thay thế bởi Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

15/8/2016

2.

Thông tư

19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 Quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế

Những nội dung về cấp giấy phép xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

15/8/2016

3.

Thông tư

34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP

Các quy định về lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị

Bị thay thế bởi Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị

10/10/2014

4.

Thông tư

20/2010/TT-BXD ngày 27/10/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản

Phụ lục 1, 2, 3

Bị thay thế bởi Thông tư số 19/2014/TT-BXD ngày 10/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BXD ngày 27/10/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản

01/02/2015

5.

Thông tư

01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

Điều 4

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành

01/7/2016

6.

Thông tư

06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng

Khoản 1 Điều 1; khoản 2 Điều 2

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

01/7/2016

Điều 5; Điều 6 (trừ mẫu đơn báo cáo khả năng và tình hình hoạt động của phòng thí nghiệm tại Phụ lục số 12); khoản 3 Điều 7

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành

01/7/2016

Điều 6

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2017/TT-BXD ngày 25/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

15/6/2017

7.

Thông tư

06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị

Điểm c Điều 2

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành

01/7/2016

8.

Thông tư

07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ

Điểm c khoản 2 Điều 1; điểm a, b, c, d khoản 2 Điều 3; bổ sung điểm c khoản 2 Điều 5.

Được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-BXD về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ

15/11/2013

Phụ lục số 02

Bị bãi bỏ tại Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-BXD về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ

15/11/2013

Khoản 1 Điều 1; điểm b khoản 2 Điều 1; Điều 2; khoản 3, bổ sung thêm khoản 4, 5, 6 Điều 3

Được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 17/2014/TT-BXD ngày 18/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 và Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ

25/11/2014

9.

Thông tư

08/2013/TT-BXD ngày 17/5/2013 hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu

- Khoản 2.6 (Chi phí xử lý rác thải, nước thải cho khu nhà tạm tại công trường) Mục 2 phần II

- Phụ lục số 2 về Biểu tng hợp dự toán (có chi phí làm đêm công trình thủy điện Lai Châu)

Bị bãi bỏ, thay thế bởi Thông tư số 03/2015/TT-BXD ngày 02/4/2015 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BXD ngày 17/5/2013 về Hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu

20/5/2015

10.

Thông tư

11/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản

- Các nội dung về chế độ báo cáo tổng hợp thông tin cơ bản của các dự án bất động sản, báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 4

- Nội dung báo cáo về tình hình bán nhà, cho thuê nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê đất tại điểm c khoản 2 Điều 4

Bị thay thế bởi Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

01/02/2017

11.

Thông tư

18/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-BXD về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ

Khoản 1 Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 17/2014/TT-BXD ngày 18/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 và Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ

25/11/2014

12.

Thông tư

04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động xây dựng

Điều 5, Điều 6, Điều 7

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành

01/7/2016

13.

Thông tư

12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị

Điều 4

Bị thay thế bởi Thông tư số 12/2017/TT-BXD ngày 30/11/2017 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị

01/02/2018

14.

Thông tư

10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Điều 4

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành

01/7/2016

Mu Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư tại Phụ lục số 05.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng

01/02/2017

Điều 7, điểm b khoản 2 Điều 13.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 10/2018/TT-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-BXD và Thông tư số 28/2016/TT-BXD

16/02/2019

Khoản 8 Điều 3, Điều 5, Điều 6, điểm c khoản 2 Điều 17, Điều 19, Điều 20 và các phụ lục 1, 2, 3 và 4.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2018/TT-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-BXD và Thông tư số 28/2016/TT-BXD

16/02/2019

15.

Thông tư

11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

Điều 19 (trừ nội dung quy định về Chương trình khung tại Phụ lục 6)

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành

01/7/2016

Khoản 4 Điều 3; tiêu đề Mục 1, 2 của Chương III; Điều 27; Phụ lục 7

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng

01/02/2017

16.

Thông tư

02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

- Khoản 7, 8 Điều 36 của Quy chế quy định về bàn giao, trách nhiệm thu kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư.

- Khoản 2, 3 Điều 46 của Quy chế quy định về một số trường hợp xử lý chuyển tiếp đối với hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư.

- Mu nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư quy định tại Phụ lục số 01 của Quy chế.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng

01/02/2017

Khoản 1 Điều 28 của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư về điều kiện năng lực của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành

01/7/2016

17.

Thông tư

18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

Khoản 3 Điều 13

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng

01/9/2016

18.

Thông tư

28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD , Thông tư số 11/2015/TT-BXD và Thông tư số 02/2016/TT-BXD

Khoản 3 Điều 2; khoản 1, khoản 4 Điều 2.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 10/2018/TT-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-BXD và Thông tư số 28/2016/TT-BXD

16/02/2019

Khoản 1, khoản 2 Điều 1

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2018/TT-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-BXD và Thông tư số 28/2016/TT-BXD

16/02/2019

19.

Thông tư

11/2017/TT-BXD ngày 16/10/2017 ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt; cần phân phối bê tông độc lập; máy khoan; máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình

Khoản 3 Điều 1

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BXD ngày 15/11/2018 ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng

01/01/2019

Tng s: 32 văn bản

Phụ lục 4:

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Kèm theo Quyết định số 70/QĐ-BXD ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Kiến ngh (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý/ kiến nghị xử lý; tình hình xây dựng

1.

Luật

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014

Xây dựng

Sửa đổi, bổ sung

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cấp giấy phép xây dựng; thẩm định thiết kế xây dựng; cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng; an toàn lao động trong thi công xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng...

Bộ Xây dựng

2019 - 2020

2.

Luật

65/2014/QH13 ngày 25/11/2014

Nhà ở

Sửa đổi, bổ sung

Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến chính sách nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị để thực hiện Nghị quyết Trung ương 7

Bộ Xây dựng

2019 - 2021

3.

Luật

 

Quản lý phát triển đô thị

Ban hành mới

Mục tiêu ban hành:

- Hoàn thiện hệ thống công cụ pháp luật điều chỉnh các hoạt động về phát triển đô thị hiệu quả phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nhằm kiến tạo môi trường sống đô thị có chất lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên, thích ứng với biến đi khí hậu, góp phần tăng khả năng cạnh tranh của các đô thị, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế các vùng và cả nước.

- Thúc đẩy đầu tư phát triển và tăng cường quản lý phát triển hệ thống đô thị theo chiến lược phát triển đô thị, quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia, chương trình phát triển đô thị.

- Tạo lập các đô thị, khu vực phát triển đô thị, dự án phát triển đô thị có hệ thống hạ tầng đô thị phát triển đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường, đáp ứng yêu cầu chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng, xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, đô thị thông minh; đa dạng hóa các nguồn lực phát triển đô thị.

Bộ Xây dựng

2020

4.

Luật

 

Kiến trúc

Ban hành mới

Mục tiêu ban hành:

- Tạo công cụ pháp lý có hiệu lực cao để điều chỉnh cơ bản quá trình phát triển, các hoạt động kiến trúc, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về kiến trúc và hành nghề kiến trúc.

- Phát huy vai trò của kiến trúc sư, các tổ chức, cá nhân hành nghề kiến trúc và xã hội trong hoạt động kiến trúc. Đảm bảo lợi ích của Nhà nước, nhân dân và xã hội.

Bộ Xây dựng

2018 - 2019.

Dự thảo Luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6.

5.

Nghị định

42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009

Về việc phân loại đô thị

Bãi bỏ một phần

Nghị định số 42/2009/NĐ-CP bao gồm các Điều quy định về mục đích, nguyên tắc phân loại đô thị, tiêu chuẩn cơ bản, nguyên tắc đánh giá phân loại đô thị (từ Điều 2 đến Điều 7); tiêu chuẩn phân loại đô thị (từ Điều 9 đến Điều 16); trình tự lập, thẩm định, quyết định công nhận loại đô thị (Điều 17, Điều 18); xử lý chuyển tiếp, trách nhiệm quản lý nhà nước về phân loại đô thị (Điều 21, Điều 22, khoản 1 Điều 23, khoản 1 Điều 24). Các quy định này hiện nay được thực hiện theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, cụ thể: quy định về nguyên tắc phân loại đô thị tại Điều 2; tiêu chí phân loại đô thị từ Điều 3 đến Điều 9; tính điểm, thẩm quyền và thủ tục phân loại đô thị từ Điều 10 đến Điều 13; quy định chuyển tiếp tại Điều 14.

Bộ Tư pháp

Đã được đưa vào dự thảo Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo. Dự thảo Nghị định này đã lấy ý kiến Thành viên Chính phủ, đang trình ban hành.

6.

Nghị định

37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010

Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

Sửa đổi, bổ sung

- Quyết định số 1491/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 ban hành Kế hoạch xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phát triển Thủ đô Hà Nội

- Được giao quy định chi tiết tại khoản 6 Điều 28 Luật sửa đổi, bổ sung 37 luật có liên quan đến quy hoạch

Bộ Xây dựng

Tháng 3/2019

7.

Nghị định

117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007

Về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

Sa đổi, bổ sung tại một văn bản

Bảo đảm phù hợp với Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung 37 luật có liên quan đến quy hoạch