Thông báo văn bản mới từ ngày 06-03-2023 đến ngày 13-03-2023

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 06-03-2023 đến 13-03-2023


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (13/03/2023)
 2. (13/03/2023)
 3. (13/03/2023)
 4. (13/03/2023)
 5. (13/03/2023)
 6. (13/03/2023) Quyết định 1467/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc Ủy ban Hà Nội
 7. (13/03/2023)
 8. (13/03/2023)
 9. (13/03/2023)
 10. (13/03/2023)
 11. (13/03/2023) Quyết định 481/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính nhà ở xuất trình hộ khẩu giấy Sở Xây dựng Nam Định
 12. (13/03/2023)
 13. (10/03/2023)
 14. (10/03/2023) Kế hoạch 42/KH-UBND 2023 triển khai hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Nam Định
 15. (10/03/2023)
 16. (10/03/2023)
 17. (10/03/2023)
 18. (10/03/2023)
 19. (10/03/2023)
 20. (10/03/2023) Quyết định 321/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính đường thủy nội địa Sở Giao thông Quảng Ngãi
 21. (10/03/2023)
 22. (10/03/2023) Quyết định 641/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai Ủy ban nhân dân Cần Thơ
 23. (10/03/2023) Quyết định 242/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lâm nghiệp Sở Nông nghiệp Cao Bằng
 24. (10/03/2023) Quyết định 04/2023/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Xây dựng Cao Bằng
 25. (10/03/2023) Quyết định 440/QĐ-UBND 2023 chức năng nhiệm vụ Ban Quản lý các cảng cá Bình Thuận
 26. (10/03/2023)
 27. (10/03/2023)
 28. (10/03/2023)
 29. (10/03/2023)
 30. (09/03/2023)
 31. (09/03/2023)
 32. (09/03/2023)
 33. (09/03/2023)
 34. (09/03/2023) Quyết định 809/QĐ-BNN-PC 2023 Kế hoạch công tác pháp chế của Bộ Nông nghiệp
 35. (09/03/2023) Quyết định 206/QĐ-TTg 2023 sửa đổi Quyết định 1292/QĐ-TTg tổ chức lại sự nghiệp công lập
 36. (09/03/2023) Công văn 1472/VPCP-KSTT 2023 công bố thủ tục hành chính yêu cầu nộp sổ hộ khẩu giấy
 37. (09/03/2023) Quyết định 457/QĐ-UBND 2023 kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Quảng Nam
 38. (09/03/2023)
 39. (09/03/2023)
 40. (09/03/2023)
 41. (09/03/2023) Quyết định 142/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực điện ảnh Sở Văn hóa Gia Lai
 42. (09/03/2023)
 43. (09/03/2023)
 44. (09/03/2023)
 45. (09/03/2023)
 46. (08/03/2023)
 47. (08/03/2023)
 48. (08/03/2023)
 49. (08/03/2023)
 50. (08/03/2023)
 51. (08/03/2023) Kế hoạch 1223/KH-UBND 2023 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg xử lý tình trạng nhũng nhiễu Quảng Nam
 52. (08/03/2023) Quyết định 92/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp Kon Tum
 53. (08/03/2023)
 54. (08/03/2023) Quyết định 442/QĐ-UBND 2023 Quy chế đánh giá công tác cải cách hành chính Quảng Nam
 55. (08/03/2023) Công văn 779/BTP-HTQTCT 2023 cấp bản sao điện tử từ theo Điều 10 Nghị định 45/2020/NĐ-CP
 56. (08/03/2023) Quyết định 441/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Văn hóa Quảng Nam
 57. (08/03/2023) Kế hoạch 79/KH-UBND 2023 kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa Tiền Giang
 58. (08/03/2023) Quyết định 13/QĐ-BCĐCCHC 2023 Kế hoạch hoạt động Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Chính phủ
 59. (08/03/2023)
 60. (08/03/2023)
 61. (08/03/2023)
 62. (08/03/2023) Kế hoạch 48/KH-UBND 2023 theo dõi tình hình thi hành pháp luật Cần Thơ
 63. (08/03/2023) Quyết định 276/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực Hóa chất Sở Công Thương Hà Nam
 64. (08/03/2023) Quyết định 389/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính quản lý nông lâm sản Sở Nông nghiệp Cà Mau
 65. (08/03/2023) Quyết định 140/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hóa chất Sở Công Thương Gia Lai
 66. (08/03/2023) Quyết định 422/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lâm nghiệp Sở Nông nghiệp Bình Thuận
 67. (07/03/2023) Quyết định 507/QĐ-CT 2023 công bố thủ tục hành chính nông lâm sản Sở Nông nghiệp Vĩnh Phúc
 68. (07/03/2023) Quyết định 398/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính Kinh tế hợp tác Sở Nông nghiệp Lai Châu
 69. (07/03/2023) Quyết định 1388/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp Hà Nội
 70. (07/03/2023) Quyết định 1378/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Văn hóa Hà Nội
 71. (07/03/2023) Kế hoạch 492/KH-UBND 2023 tổng kết thực hiện Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ Gia Lai
 72. (07/03/2023) Quyết định 386/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Công Thương Đắk Lắk
 73. (07/03/2023) Quyết định 467/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Giáo dục nghề nghiệp Ủy ban Quảng Bình
 74. (07/03/2023) Quyết định 466/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Lao động ngoài nước Ủy ban Quảng Bình
 75. (07/03/2023) Quyết định 451/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính kinh tế hợp tác Ủy ban huyện Nam Định
 76. (07/03/2023)
 77. (07/03/2023)
 78. (07/03/2023) Quyết định 450/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính bảo vệ thực vật ngành Nông nghiệp Tiền Giang
 79. (07/03/2023) Quyết định 303/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính đăng ký biện pháp bảo đảm Sở Tư pháp Quảng Ngãi
 80. (07/03/2023) Quyết định 322/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính ngành Ngoại vụ Hà Giang
 81. (07/03/2023) Quyết định 451/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính ngành Văn hóa Tiền Giang
 82. (07/03/2023) Nghị quyết 31/NQ-CP 2023 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2
 83. (06/03/2023)
 84. (06/03/2023)
 85. (06/03/2023)
 86. (06/03/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Tài nguyên Hồ Chí Minh
 87. (06/03/2023)
 88. (06/03/2023)
 89. (06/03/2023) Quyết định 132/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Thú y Sở Nông nghiệp Gia Lai
 90. (06/03/2023) Kế hoạch 1158/KH-UBND 2023 tuyên truyền cải cách hành chính Quảng Nam
 91. (06/03/2023) Quyết định 241/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính nông nghiệp Ủy ban huyện Phú Yên
 92. (06/03/2023) Quyết định 242/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính nông nghiệp Ủy ban xã Phú Yên
 93. (06/03/2023) Công văn 06/TANDTC-TĐKT 2023 xây dựng báo cáo thành tích khen cấp Nhà nước
 94. (06/03/2023) Công văn 1554/BKHĐT-TCCB 2023 nghỉ hưu trước tuổi suy giảm khả năng lao động
 95. (06/03/2023) Quyết định 436/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính kinh tế hợp tác Sở Nông nghiệp Vĩnh Long
 96. (06/03/2023)
 97. (06/03/2023) Quyết định 366/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Công Thương Hải Dương
 98. (06/03/2023) Quyết định 411/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Điện ảnh Sở Văn hóa Vũng Tàu

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (13/03/2023) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2023/BTNMT về Chất lượng đất
 2. (13/03/2023) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2023/BTNMT về Chất lượng không khí
 3. (13/03/2023) Quy chuẩn quốc gia QCVN 08:2023/BTNMT về Chất lượng nước mặt
 4. (13/03/2023) Quy chuẩn quốc gia QCVN 09:2023/BTNMT về Chất lượng nước dưới đất
 5. (13/03/2023) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2023/BTNMT về Chất lượng nước biển
 6. (13/03/2023)
 7. (13/03/2023) Quyết định 04/2023/QĐ-UBND thu gom vận chuyển chất thải rắn y tế Bình Thuận
 8. (13/03/2023)
 9. (13/03/2023) Quyết định 1342/QĐ-BYT 2023 Kế hoạch hoạt động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
 10. (13/03/2023) Quyết định 363/QĐ-UBND 2023 tổng kết thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy Sơn La
 11. (13/03/2023) Thông tư 01/2023/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật chất lượng môi trường xung quanh
 12. (10/03/2023)
 13. (10/03/2023)
 14. (10/03/2023)
 15. (10/03/2023)
 16. (10/03/2023) Quyết định 208/QĐ-TTg 2023 chuyển đổi nghề ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái
 17. (10/03/2023) Kế hoạch 43/KH-UBND 2023 nhiệm vụ giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp Bạc Liêu
 18. (10/03/2023) Quyết định 106/QĐ-UBND 2023 Kế hoạch Phòng chống thiên tai Gia Lai
 19. (10/03/2023) Quyết định 242/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lâm nghiệp Sở Nông nghiệp Cao Bằng
 20. (10/03/2023) Quyết định 240/QĐ-UBND 2023 sửa đổi giá tính thuế tài nguyên khoáng sản không kim loại Bắc Giang
 21. (10/03/2023) Công văn 627/UBND-KTN 2023 Chương trình tổng thể phòng chống thiên tai quốc gia Hà Nội
 22. (10/03/2023) Công văn 618/UBND-KTN 2023 hoạt động hưởng ứng đêm sự kiện Chiến dịch Giờ Trái đất Hà Nội
 23. (10/03/2023)
 24. (09/03/2023)
 25. (09/03/2023)
 26. (09/03/2023)
 27. (09/03/2023)
 28. (08/03/2023)
 29. (08/03/2023)
 30. (08/03/2023) Quyết định 04/2023/QĐ-UBND tuyến đường vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt Thanh Hóa
 31. (08/03/2023)
 32. (08/03/2023)
 33. (08/03/2023) Quyết định 422/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lâm nghiệp Sở Nông nghiệp Bình Thuận
 34. (07/03/2023) Kế hoạch 39/KH-UBND 2023 quản lý rừng bền vững Ninh Bình
 35. (07/03/2023) Kế hoạch 37/KH-UBND 2023 tăng cường bảo vệ môi trường an toàn vệ sinh thực phẩm Ninh Bình
 36. (07/03/2023) Công văn 1171/BCT-KHCN 2023 hướng dẫn vận hành sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện
 37. (07/03/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-UBND quản lý chất thải rắn Thừa Thiên Huế
 38. (07/03/2023) Quyết định 450/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính bảo vệ thực vật ngành Nông nghiệp Tiền Giang
 39. (07/03/2023) Chỉ thị 02/CT-UBND 2023 tiếp tục đẩy mạnh công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp Cà Mau
 40. (06/03/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Tài nguyên Hồ Chí Minh
 41. (06/03/2023)
 42. (06/03/2023) Kế hoạch 490/KH-UBND 2023 bảo vệ môi trường cấp nước sạch nông thôn Gia Lai
 43. (06/03/2023) Công văn 1391/VPCP-CN 2023 Thủy điện Hồi Xuân chậm tiến độ ảnh hưởng hộ dân
 44. (06/03/2023)
 45. (06/03/2023)

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (13/03/2023) Quyết định 271/QĐ-LĐTBXH 2023 Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm chống lãng phí
 2. (13/03/2023)
 3. (13/03/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-UBND chi phí đào tạo trình độ sơ cấp từng nhóm đối tượng Thanh Hóa
 4. (13/03/2023) Quyết định 15/2023/QĐ-UBND khung giá bán nhà ở xã hội do hộ gia đình xây dựng Đồng Tháp
 5. (12/03/2023)
 6. (11/03/2023) Công văn 127/TTg-CN 2023 Khung chính sách bồi thường Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt sông Hóa
 7. (10/03/2023)
 8. (10/03/2023)
 9. (10/03/2023)
 10. (10/03/2023)
 11. (10/03/2023)
 12. (10/03/2023)
 13. (10/03/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 10/2020/QĐ-UBND hỗ trợ cây trồng Đắk Lắk
 14. (10/03/2023) Kế hoạch 88/KH-UBND 2023 thực hiện Nghị quyết 74/2022/QH15 chống lãng phí Hà Giang
 15. (10/03/2023)
 16. (09/03/2023)
 17. (09/03/2023)
 18. (09/03/2023)
 19. (09/03/2023)
 20. (09/03/2023)
 21. (09/03/2023)
 22. (09/03/2023)
 23. (08/03/2023)
 24. (08/03/2023) Quyết định 22/2023/QĐ-UBND định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị Lâm Đồng
 25. (08/03/2023) Kế hoạch 1209/KH-UBND 2023 triển khai đánh giá phòng chống tham nhũng Quảng Nam 2022
 26. (08/03/2023)
 27. (08/03/2023)
 28. (08/03/2023)
 29. (08/03/2023)
 30. (07/03/2023)
 31. (07/03/2023)
 32. (07/03/2023) Quyết định 305/QĐ-BTC 2023 phê duyệt kết thúc Dự án Tài chính công cho trẻ em
 33. (07/03/2023) Quyết định 14/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2016/QĐ-UBND Gia Lai
 34. (06/03/2023)
 35. (06/03/2023) Quyết định 406/QĐ-UBND 2023 Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí Bình Thuận

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (13/03/2023)
 2. (13/03/2023)
 3. (13/03/2023) Quyết định 06/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1726/2014/QĐ-UBND Thanh Hóa
 4. (13/03/2023)
 5. (13/03/2023) Công văn 1583/VPCP-KGVX 2023 báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu bình đẳng giới 2022
 6. (13/03/2023) Quyết định 826/QĐ-BNN-HTQT 2023 Đánh giá tác động kinh tế xung đột Ukraina đến nông nghiệp
 7. (11/03/2023)
 8. (10/03/2023)
 9. (10/03/2023)
 10. (10/03/2023) Kế hoạch 52/KH-UBND 2023 truyền thông Chương trình giảm nghèo bền vững Bắc Giang
 11. (10/03/2023)
 12. (10/03/2023) Kế hoạch 79/KH-UBND 2023 phát triển du lịch Hà Nội
 13. (10/03/2023)
 14. (10/03/2023) Kế hoạch 711/KH-UBND 2023 thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Bình Thuận
 15. (09/03/2023) Kế hoạch 516/KH-UBND 2023 hoạt động thông tin đối ngoại Gia Lai
 16. (09/03/2023)
 17. (09/03/2023)
 18. (09/03/2023)
 19. (09/03/2023) Quyết định 142/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực điện ảnh Sở Văn hóa Gia Lai
 20. (09/03/2023)
 21. (09/03/2023) Kế hoạch 42/KH-UBND 2023 Đẩy mạnh hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện Bạc Liêu
 22. (08/03/2023)
 23. (08/03/2023) Quyết định 441/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Văn hóa Quảng Nam
 24. (08/03/2023)
 25. (08/03/2023) Quyết định 70/QĐ-UBND 2023 phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Bắc Ninh
 26. (07/03/2023) Kế hoạch 501/KH-UBND 2023 thực hiện Nghị quyết 169/NQ-CP Gia Lai 2021 2026
 27. (07/03/2023) Quyết định 1378/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Văn hóa Hà Nội
 28. (07/03/2023)
 29. (07/03/2023) Thông báo 67/TB-VPCP 2023 kết luận Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo Quảng Ninh
 30. (07/03/2023) Quyết định 451/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính ngành Văn hóa Tiền Giang
 31. (06/03/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 29/2017/QĐ-UBND Hồ Chí Minh
 32. (06/03/2023)
 33. (06/03/2023)
 34. (06/03/2023) Quyết định 411/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Điện ảnh Sở Văn hóa Vũng Tàu
 35. (06/03/2023)

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (13/03/2023)
 2. (13/03/2023) Quyết định 04/2023/QĐ-UBND thu gom vận chuyển chất thải rắn y tế Bình Thuận
 3. (12/03/2023)
 4. (10/03/2023)
 5. (10/03/2023)
 6. (10/03/2023)
 7. (10/03/2023) Quyết định 1331/QĐ-BYT 2023 Kế hoạch Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm
 8. (10/03/2023)
 9. (10/03/2023)
 10. (10/03/2023)
 11. (09/03/2023) Quyết định 1323/QĐ-BYT 2023 kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển công nghiệp dược
 12. (09/03/2023) Quyết định 1300/QĐ-BYT 2023 Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đến 2030
 13. (09/03/2023) Công văn 219/QLD-KD 2023 công bố thông tin quản lý kinh doanh dược trên cổng điện tử
 14. (09/03/2023) Công văn 450/ATTP-PCTTR 2023 triển khai công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm
 15. (09/03/2023) Công văn 1217/BYT-QLD 2023 quản lý thuốc gây nghiện thuốc hướng thần
 16. (09/03/2023)
 17. (09/03/2023)
 18. (08/03/2023) Quyết định 151/QĐ-QLD 2023 sửa đổi thông tin thuốc được cấp đăng ký lưu hành tại Việt Nam
 19. (08/03/2023) Công văn 231/DP-DT 2023 tăng cường công tác kiểm dịch y tế biên giới
 20. (07/03/2023)
 21. (07/03/2023)
 22. (07/03/2023) Kế hoạch 37/KH-UBND 2023 tăng cường bảo vệ môi trường an toàn vệ sinh thực phẩm Ninh Bình
 23. (07/03/2023) Quyết định 38/QĐ-YDCT 2023 thuốc cổ truyền tiếp tục sử dụng theo Nghị quyết 80/2023/QH15
 24. (06/03/2023)
 25. (06/03/2023) Kế hoạch 490/KH-UBND 2023 bảo vệ môi trường cấp nước sạch nông thôn Gia Lai

Lĩnh vực Bảo hiểm

 1. (13/03/2023)
 2. (06/03/2023)

Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý

 1. (08/03/2023)

Lĩnh vực Thủ tục Tố tụng

 1. (09/03/2023)

Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

 1. (09/03/2023)

0 Văn bản thuộc 0 lĩnh vực bắt đầu có hiệu lực trong khoảng thời gian này  0 Văn bản thuộc 0 lĩnh vực đã hết hiệu lực trong khoảng thời gian này