Thông báo văn bản mới từ ngày 21-11-2022 đến ngày 28-11-2022

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 21-11-2022 đến 28-11-2022


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (28/11/2022) Quyết định 1746/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch Sở Tư pháp Ninh Thuận
 2. (28/11/2022) Quyết định 2349/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính tổ chức cán bộ Sở Y tế Yên Bái
 3. (28/11/2022) Quyết định 2488/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực điện ảnh Sở Văn hóa Sơn La
 4. (28/11/2022)
 5. (28/11/2022)
 6. (28/11/2022) Quyết định 3996/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính tổ chức cán bộ Sở Y tế Cần Thơ
 7. (28/11/2022) Quyết định 2512/QĐ-UBND 2022 chức năng nhiệm vụ Văn phòng xây dựng nông thôn Bình Thuận
 8. (28/11/2022)
 9. (28/11/2022)
 10. (28/11/2022)
 11. (28/11/2022)
 12. (28/11/2022)
 13. (28/11/2022)
 14. (28/11/2022) Quyết định 2287/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính tổ chức cán bộ Sở Y tế Bắc Kạn
 15. (28/11/2022)
 16. (25/11/2022) Quyết định 2966/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính thi tuyển sinh Sở Giáo Dục Thái Nguyên
 17. (25/11/2022) Quyết định 65/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 21/2021/QĐ-UBND Ninh Thuận
 18. (25/11/2022) Chỉ thị 24/CT-UBND 2022 thực hiện nhiệm vụ biên phòng Nam Định 2023
 19. (25/11/2022) Quyết định 3289/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính doanh nghiệp Sở Đầu tư Quảng Bình
 20. (25/11/2022) Quyết định 3288/QĐ-UBND 2022 phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra Bắc Giang
 21. (25/11/2022)
 22. (25/11/2022)
 23. (25/11/2022)
 24. (25/11/2022)
 25. (24/11/2022) Kế hoạch 7781/KH-UBND 2022 đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính Quảng Nam
 26. (24/11/2022) Quyết định 1546/QĐ-BGTVT 2022 công bố thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa
 27. (24/11/2022) Quyết định 2421/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực điện Sở Công Thương Vĩnh Long
 28. (24/11/2022)
 29. (24/11/2022)
 30. (24/11/2022)
 31. (24/11/2022) Quyết định 2862/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực điện Sở Công Thương Hòa Bình
 32. (23/11/2022) Quyết định 3231/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính đường thủy Sở Giao thông Đồng Nai
 33. (23/11/2022) Quyết định 4063/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp Thanh Hóa
 34. (23/11/2022) Quyết định 3169/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính phòng chống tệ nạn cấp xã Sóc Trăng
 35. (23/11/2022) Quyết định 1540/QĐ-BGTVT 2022 mã định danh điện tử phục vụ kết nối dữ liệu giữa các cơ quan đơn vị
 36. (23/11/2022)
 37. (23/11/2022)
 38. (23/11/2022)
 39. (23/11/2022)
 40. (23/11/2022) Kế hoạch 232/KH-UBND 2022 kê khai công khai bản kê khai tài sản thu nhập người có chức vụ Cần Thơ
 41. (23/11/2022) Quyết định 4618/QĐ-UBND 2022 tái cấu trúc thủ tục hành chính tổ chức hành chính Sở Nội vụ Hà Nội
 42. (23/11/2022) Quyết định 719/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính hộ tịch Sở Tư pháp Kon Tum
 43. (22/11/2022) Kế hoạch 7692/KH-UBND 2022 triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính Quảng Nam
 44. (22/11/2022) Quyết định 35/2022/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Y tế Bình Thuận
 45. (22/11/2022) Hướng dẫn 14872/HD-UBND 2022 đánh giá tập thể lãnh đạo cán bộ cơ quan đảng Vũng Tàu
 46. (22/11/2022)
 47. (22/11/2022)
 48. (22/11/2022)
 49. (22/11/2022) Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT quy trình tuần tra kiểm soát trên biển của lực lượng Kiểm ngư
 50. (22/11/2022)
 51. (22/11/2022) Quyết định 4610/QĐ-UBND 2022 ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban Hà Nội
 52. (21/11/2022) Quyết định 2172/QĐ-UBND 2022 chức năng nhiệm vụ Trung tâm Chuyển đổi số Nam Định
 53. (21/11/2022) Kế hoạch 148/KH-UBND 2022 điều chỉnh Kế hoạch 99/KH-UBND Chỉ số cạnh năng lực tranh Nam Định
 54. (21/11/2022) Quyết định 2771/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính tiêu chuẩn đo lường Sở Khoa học Hòa Bình
 55. (21/11/2022) Quyết định 3161/QĐ-UBND 2022 chỉ tiêu lộ trình tuyển dụng công viên chức người dân tộc Quảng Nam
 56. (21/11/2022) Quyết định 2408/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính bồi thường nhà nước Sở Tư pháp Vĩnh Long
 57. (21/11/2022) Quyết định 37/2022/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Cần Thơ
 58. (21/11/2022) Quyết định 2151/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Thanh tra Bình Phước
 59. (21/11/2022) Quyết định 3944/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp Hồ Chí Minh
 60. (21/11/2022)
 61. (21/11/2022) Quyết định 3194/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ Đồng Nai
 62. (21/11/2022)
 63. (21/11/2022) Kế hoạch 3959/KH-UBND 2022 triển khai Luật Cảnh sát cơ động Bình Thuận
 64. (21/11/2022)
 65. (21/11/2022) Quyết định 2407/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Hội Sở Nội vụ Vĩnh Long

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (28/11/2022) Kế hoạch 7868/KH-UBND 2022 thực hiện Nghị quyết 169/NQ-CP Công tác người Việt ở nước ngoài Quảng Nam
 2. (28/11/2022) Quyết định 2488/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực điện ảnh Sở Văn hóa Sơn La
 3. (28/11/2022)
 4. (28/11/2022)
 5. (28/11/2022)
 6. (25/11/2022) Kế hoạch 834/KH-UBND 2022 tổ chức thực hiện Phong trào thi đua Vì người nghèo Nghệ An
 7. (25/11/2022) Quyết định 28/2022/QĐ-UBND Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp Yên Bái
 8. (25/11/2022)
 9. (24/11/2022)
 10. (24/11/2022) Công văn 3944/UBND-KTTH 2022 triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội Hà Nội
 11. (24/11/2022)
 12. (23/11/2022) Quyết định 3169/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính phòng chống tệ nạn cấp xã Sóc Trăng
 13. (23/11/2022)
 14. (23/11/2022)
 15. (23/11/2022)
 16. (23/11/2022) Kế hoạch 231/KH-UBND 2022 khắc phục hậu quả bom mìn chất độc hóa học dioxin Cần Thơ
 17. (23/11/2022) Nghị quyết 154/NQ-CP 2022 thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ
 18. (23/11/2022) Quyết định 3899/QĐ-UBND 2022 Kế hoạch thực hiện Dự án 6 bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số Bình Định
 19. (23/11/2022) Quyết định 42/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 50/2016/QĐ-UBND Hà Nội
 20. (22/11/2022) Thông tư 71/2022/TT-BTC quản lý kinh phí sự nghiệp Chương trình bảo tồn giá trị di sản văn hóa
 21. (22/11/2022)
 22. (22/11/2022)
 23. (21/11/2022) Quyết định 24/2022/QĐ-UBND điểm thu mức thu phí thăm quan danh lam di tích lịch sử Hà Giang
 24. (21/11/2022) Quyết định 1447/QĐ-TTg 2022 Ngày truyền thống An Giang

Lĩnh vực Thương mại

 1. (28/11/2022)
 2. (25/11/2022) Quyết định 2329/QĐ-BKHCN 2022 Kế hoạch triển khai Thông tư 15/2022/TT-BKHCN
 3. (24/11/2022) Quyết định 2421/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực điện Sở Công Thương Vĩnh Long
 4. (24/11/2022)
 5. (24/11/2022) Công văn 3944/UBND-KTTH 2022 triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội Hà Nội
 6. (24/11/2022) Kế hoạch 300/KH-UBND 2022 triển khai Chương trình Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng Hà Nội
 7. (24/11/2022) Quyết định 2862/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực điện Sở Công Thương Hòa Bình
 8. (23/11/2022) Quyết định 1542/QĐ-BGTVT 2022 thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu dịp Tết 2023
 9. (23/11/2022)
 10. (23/11/2022) Kế hoạch 298/KH-UBND 2022 liên kết vùng kết nối cung cầu hàng hóa Hà Nội và các tỉnh
 11. (23/11/2022) Nghị quyết 154/NQ-CP 2022 thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ
 12. (23/11/2022) Quyết định 3899/QĐ-UBND 2022 Kế hoạch thực hiện Dự án 6 bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số Bình Định
 13. (23/11/2022) Kế hoạch 6200/KH-UBND 2022 Bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu Tết Nguyên đán Bình Dương
 14. (23/11/2022) Quyết định 42/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 50/2016/QĐ-UBND Hà Nội
 15. (22/11/2022)
 16. (22/11/2022) Kế hoạch 111/KH-BCĐ389 2022 chống buôn lậu gian lận thương mại qua cảng hàng không quốc tế
 17. (22/11/2022)

Lĩnh vực Vi phạm hành chính

 1. (21/11/2022)

Lĩnh vực Bảo hiểm

 1. (21/11/2022)
 2. (21/11/2022)

0 Văn bản thuộc 0 lĩnh vực bắt đầu có hiệu lực trong khoảng thời gian này  0 Văn bản thuộc 0 lĩnh vực đã hết hiệu lực trong khoảng thời gian này