Thông báo văn bản mới từ ngày 27-03-2023 đến ngày 03-04-2023

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 27-03-2023 đến 03-04-2023


Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (03/04/2023) Quyết định 484/QĐ-UBND 2023 quản lý kinh phí thực hiện ưu đãi người có công cách mạng Sơn La
 2. (03/04/2023) Quyết định 1064/QĐ-UBND 2023 phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể Thanh Hóa
 3. (31/03/2023) Quyết định 547/QĐ-UBND 2023 mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển Hải Dương
 4. (31/03/2023) Kế hoạch 69/KH-UBND 2023 đánh giá công tác phòng chống tham nhũng Cần Thơ 2022
 5. (31/03/2023) Chỉ thị 03/CT-BXD 2023 đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư
 6. (31/03/2023)
 7. (31/03/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 61/2021/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ Vĩnh Phúc
 8. (31/03/2023) Công văn 469/UBDT-CTMTQG 2023 nội dung chi vốn sự nghiệp Dự án dân tộc thiểu số và miền núi
 9. (30/03/2023)
 10. (30/03/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá xây dựng mới nhà ở công trình Vĩnh Long
 11. (29/03/2023) Công văn 2807/BTC-HCSN 2023 trả lời vướng mắc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
 12. (29/03/2023)
 13. (28/03/2023) Quyết định 14/2023/QĐ-UBND thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng sử dụng vốn nhà nước Hải Phòng
 14. (28/03/2023) Chỉ thị 09/CT-TTg 2023 tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư
 15. (28/03/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND giá xây dựng mới nhà ở xác định bồi thường khi thu hồi đất Hà Nội
 16. (27/03/2023)
 17. (27/03/2023) Công điện 176/CĐ-TTg 2023 hủy vốn vay Ngân hàng Thế giới không có khả năng sử dụng
 18. (27/03/2023) Công văn 2746/BTC-ĐT 2023 tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách lũy kế 02 tháng
 19. (27/03/2023) Công văn 2770/BTC-NSNN 2023 vướng mắc trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (03/04/2023) Quyết định 671/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính tài nguyên nước Sở Tài nguyên Bến Tre
 2. (03/04/2023) Quyết định 838/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Sở Tài nguyên Cần Thơ
 3. (03/04/2023) Quyết định 672/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước Ủy ban huyện Bến Tre
 4. (03/04/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 42/2015/QĐ-UBND cấp nước sinh hoạt Sơn La
 5. (03/04/2023) Nghị quyết 48/NQ-CP 2023 khai thác sử dụng bền vững tài nguyên bảo vệ môi trường biển và hải đảo
 6. (03/04/2023) Quyết định 448/QĐ-UBND 2023 công bố hiện trạng rừng Yên Bái 2022
 7. (03/04/2023) Kế hoạch 92/KH-UBND 2023 Tăng cường phòng chống tội phạm về đa dạng sinh học Yên Bái
 8. (03/04/2023) Quyết định 422/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính tài nguyên nước Sở Tài nguyên Quảng Ngãi
 9. (01/04/2023) Nghị quyết 47/NQ-CP 2023 cấp phép khai thác các mỏ đất đắp phục vụ dự án cao tốc Bắc Nam
 10. (01/04/2023) Quyết định 334/QĐ-TTg 2023 Chiến lược địa chất khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến 2030
 11. (31/03/2023) Quyết định 319/QĐ-BXD 2023 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg phòng cháy chữa cháy
 12. (31/03/2023) Kế hoạch 113/KH-UBND 2023 thực hiện Kế hoạch 129-KH/TU định hướng chiến lược địa chất Hà Nội
 13. (31/03/2023) Chỉ thị 04/CT-UBND 2023 tăng cường quản lý đê điều phòng chống lũ bão Nam Định
 14. (29/03/2023) Quyết định 946/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Tài nguyên nước Sở Tài nguyên Bình Định
 15. (29/03/2023) Quyết định 483/QĐ-UBND 2023 phê duyệt thủ tục hành chính Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp Điên Biên
 16. (29/03/2023) Quyết định 459/QĐ-BTC 2023 thực hiện Kết luận 36-KL/TW bảo đảm an ninh nguồn nước
 17. (28/03/2023) Quyết định 302/QĐ-TTg 2023 kéo dài thời gian Hoàn thiện bản đồ địa giới hành chính
 18. (28/03/2023)
 19. (28/03/2023) Kế hoạch 84/KH-UBND 2023 thực hiện Chương trình phòng chống thiên tai quốc gia Yên Bái
 20. (28/03/2023) Quyết định 640/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Tài nguyên nước Ủy ban huyện Bạc Liêu
 21. (27/03/2023)
 22. (27/03/2023) Nghị quyết 40/NQ-CP 2023 Chiến lược phát triển ngành Đo đạc Bản đồ đến 2045
 23. (27/03/2023) Quyết định 739/QĐ-BTNMT 2023 thực hiện Đề án nhiệm vụ giải pháp về biến đổi khí hậu
 24. (27/03/2023) Quyết định 434/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính tài nguyên nước Sở Tài nguyên Bắc Giang

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (03/04/2023) Quyết định 671/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính tài nguyên nước Sở Tài nguyên Bến Tre
 2. (03/04/2023) Quyết định 836/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Sở Giáo dục Cần Thơ
 3. (03/04/2023) Quyết định 838/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Sở Tài nguyên Cần Thơ
 4. (03/04/2023) Quyết định 368/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Hà Nam
 5. (03/04/2023) Quyết định 550/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thi tuyển sinh Sở Giáo dục Bắc Kạn
 6. (03/04/2023) Công văn 1248/BXD-TCCB 2023 hiệu lực thi hành Nghị định quy định chức năng Bộ Xây dựng
 7. (03/04/2023) Công văn 1250/BXD-PC 2023 tổng hợp khó khăn thực hiện hợp nhất văn bản Quy phạm pháp luật
 8. (03/04/2023) Quyết định 680/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội cấp xã Lâm Đồng
 9. (03/04/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Thông tin Hòa Bình
 10. (03/04/2023) Quyết định 395/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Phú Yên
 11. (03/04/2023) Quyết định 672/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước Ủy ban huyện Bến Tre
 12. (03/04/2023) Quyết định 782/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi cấp xã Sóc Trăng
 13. (03/04/2023) Quyết định 144/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng kiểm Kon Tum
 14. (03/04/2023) Quyết định 679/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Lâm Đồng
 15. (03/04/2023) Quy định 1300-QĐ/TU 2023 miễn nhiệm từ chức của cán bộ Thành ủy Hồ Chí Minh
 16. (03/04/2023) Quyết định 453/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Thi tuyển sinh Sở Giáo dục Yên Bái
 17. (03/04/2023) Quyết định 422/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính tài nguyên nước Sở Tài nguyên Quảng Ngãi
 18. (03/04/2023) Quyết định 47/QĐ-VP 2023 quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đại diện Văn phòng Bộ tại Đà Nẵng
 19. (31/03/2023)
 20. (31/03/2023) Quyết định 649/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính cấp tỉnh Sở Công Thương Quảng Nam
 21. (31/03/2023) Quyết định 787/QĐ-BVHTTDL 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính
 22. (31/03/2023) Quyết định 523/QĐ-BHXH 2023 sửa đổi Giấy đề nghị nhận bảo hiểm xã hội khi người hưởng từ trần
 23. (31/03/2023) Quyết định 1161/QĐ-UBND 2023 ủy quyền cho các sở ngành thực hiện nhiệm vụ Ủy ban Hồ Chí Minh
 24. (31/03/2023) Quyết định 696/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc Ban Dân tộc huyện A Lưới Huế
 25. (31/03/2023)
 26. (31/03/2023) Quyết định 259/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính nhà ở sổ hộ khẩu giấy Sở Xây dựng Ninh Bình
 27. (31/03/2023) Quyết định 691/QĐ-UBND 2023 Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký kết hôn trực tuyến Huế
 28. (31/03/2023) Quyết định 606/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tuyển sinh Sở Giáo dục Cà Mau
 29. (31/03/2023) Quyết định 799/QĐ-BVHTTDL 2023 bồi dưỡng tiêu chuẩn viên chức chuyên ngành Di sản văn hóa
 30. (31/03/2023) Quyết định 478/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Sơn La
 31. (31/03/2023) Quyết định 365/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục ngành Giáo dục Hà Nam
 32. (31/03/2023) Quyết định 364/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Hà Nam
 33. (31/03/2023) Quyết định 789/QÐ-BVHTTDL 2023 chức năng nhiệm vụ Cục Nghệ thuật biểu diễn
 34. (31/03/2023) Quyết định 802/QÐ-BVHTTDL 2023 nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điện ảnh
 35. (31/03/2023) Kế hoạch 90/KH-UBND 2023 tổ chức Hội nghị đối thoại Lãnh đạo ngành Giáo dục Yên Bái
 36. (31/03/2023) Quyết định 740/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở ngành Xây dựng Tiền Giang
 37. (31/03/2023) Kế hoạch 77/KH-UBND 2023 Phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Cà Mau
 38. (31/03/2023) Quyết định 833/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thuộc Ủy ban thành phố Cần Thơ
 39. (31/03/2023) Quyết định 807/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thuộc quản lý Hải Phòng
 40. (31/03/2023) Quyết định 1927/QĐ-UBND 2023 giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn bằng Sở Giáo dục Hà Nội
 41. (31/03/2023) Thông báo 09/TB-TANDTC-TCCB 2023 tuyển dụng Thư ký viên Tòa án nhân dân Đợt 1
 42. (31/03/2023) Thông báo 105/TB-VPCP 2023 kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo Hải Dương
 43. (31/03/2023) Quyết định 637/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính giáo dục Sở Giáo dục Quảng Nam
 44. (31/03/2023) Quyết định 522/QĐ-BTTTT 2023 phân công đầu mối thúc đẩy phát triển phục vụ chuyển đổi số
 45. (31/03/2023) Quyết định 688/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ Thái Nguyên
 46. (31/03/2023) Nghị quyết 46/NQ-CP 2023 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 3
 47. (31/03/2023) Kế hoạch 1070/KH-UBND 2023 Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội Bình Thuận
 48. (31/03/2023) Quyết định 333/QĐ-TTg 2023 kéo dài thời gian hoạt động Ban Quản lý An toàn thực phẩm Hồ Chí Minh
 49. (30/03/2023) Quyết định 385/QĐ-BGTVT 2023 Kế hoạch hoạt động Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Chính phủ
 50. (30/03/2023) Quyết định 343/QĐ-LĐTBXH 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm
 51. (30/03/2023) Quyết định 1137/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính mua bán quốc tế văn hóa Sở Văn hóa Hồ Chí Minh
 52. (30/03/2023) Quyết định 1136/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính bảo trợ xã hội Sở Lao động Hồ Chí Minh
 53. (30/03/2023) Quyết định 1138/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính điện ảnh thuộc Sở Văn hóa Hồ Chí Minh
 54. (30/03/2023) Quyết định 784/QÐ-BVHTTDL 2023 thủ tục hành chính cấp Trung ương thuộc Bộ Văn hóa
 55. (30/03/2023) Kế hoạch 134/KH-UBND 2023 cung cấp dữ liệu mở trong cơ quan nhà nước Huế 2023 2025
 56. (30/03/2023) Công văn 2084/VPCP-KSTT 2023 quy trình liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu
 57. (30/03/2023) Văn bản hợp nhất 1/VBHN-BNV 2023 Thông tư quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ
 58. (30/03/2023) Quyết định 424/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính nội bộ cơ quan hành chính cấp tỉnh Yên Bái
 59. (30/03/2023) Quyết định 922/QĐ-BGDĐT 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đào tạo với nước ngoài
 60. (30/03/2023) Quyết định 396/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính Quản lý cạnh tranh Sở Công Thương An Giang
 61. (30/03/2023) Quyết định 188/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Gia Lai
 62. (30/03/2023) Quyết định 628/QĐ-UBND 2023 chức năng nhiệm vụ Trung tâm Huấn luyện Sở Văn hóa Nam Định
 63. (30/03/2023) Quyết định 06/2023/QĐ-UBND bổ nhiệm viên chức quản lý sự nghiệp công lập Sở Y tế Quảng Nam
 64. (30/03/2023) Quyết định 207/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Giáo dục Sở Giáo dục Tuyên Quang
 65. (30/03/2023) Quyết định 627/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Nam Định
 66. (30/03/2023) Quyết định 628/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Quảng Nam
 67. (30/03/2023) Quyết định 458/QĐ-UBND 2023 Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động Cổng Thông tin điện tử Sơn La
 68. (29/03/2023) Quyết định 481/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội Sở Lao động Điên Biên
 69. (29/03/2023)
 70. (29/03/2023) Quyết định 529/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Sở Công Thương Hải Dương
 71. (29/03/2023)
 72. (29/03/2023) Quyết định 536/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Sở Tư pháp Hải Dương
 73. (29/03/2023)
 74. (29/03/2023) Quyết định 407/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính đăng kiểm Sở Giao thông Quảng Ngãi
 75. (29/03/2023) Quyết định 348/QĐ-UBND 2023 Quy tắc ứng xử cán bộ công chức viên chức trong cơ quan Hà Nam
 76. (29/03/2023) Quyết định 364/QĐ-UBND-HC 2023 Đề án vị trí việc làm Ủy ban nhân dân Cao Lãnh Đồng Tháp
 77. (29/03/2023) Quyết định 366/QĐ-UBND-HC 2023 Đề án vị trí việc làm Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Tháp
 78. (29/03/2023) Quyết định 531/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Lao động Hải Dương
 79. (29/03/2023) Quyết định 946/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Tài nguyên nước Sở Tài nguyên Bình Định
 80. (29/03/2023) Quyết định 505/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục Sở Giáo dục Bắc Kạn
 81. (29/03/2023) Quyết định 943/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y Sở Nông nghiệp Bình Định
 82. (29/03/2023) Quyết định 944/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội Sở Lao động Bình Định
 83. (29/03/2023) Quyết định 579/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục Sở Giáo dục Đắk Lắk
 84. (29/03/2023) Quyết định 630/QĐ-UBND 2023 quy trình nội bộ quản lý chất lượng nông sản Sở Nông nghiệp Bến Tre
 85. (29/03/2023) Quyết định 482/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục Sở Giáo dục Điện Biên
 86. (29/03/2023) Quyết định 833/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội Ủy ban cấp huyện Kiên Giang
 87. (29/03/2023) Quyết định 483/QĐ-UBND 2023 phê duyệt thủ tục hành chính Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp Điên Biên
 88. (29/03/2023) Quyết định 684/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính Quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Vĩnh Long
 89. (29/03/2023) Quyết định 419/QĐ-UBND 2023 sửa đổi Căn cứ tại Quyết định 23/QĐ-UBND Yên Bái
 90. (28/03/2023) Quyết định 621/QĐ-UBND 2023 công bố 01 thủ tục hành chính bảo trợ xã hội Ủy ban huyện Bến Tre
 91. (28/03/2023) Quyết định 451/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội Sở Lao động Sơn La
 92. (28/03/2023) Quyết định 296/QĐ-BXD 2023 Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng
 93. (28/03/2023) Quyết định 754/QÐ-BVHTTDL 2023 nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thư viện
 94. (28/03/2023) Quyết định 756/QÐ-BVHTTDL 2023 chức năng nhiệm vụ Trung tâm Công nghệ thông tin
 95. (28/03/2023) Quyết định 759/QÐ-BVHTTDL 2023 chức năng nhiệm vụ của Báo Văn hóa
 96. (28/03/2023) Quyết định 763/QÐ-BVHTTDL 2023 chức năng nhiệm vụ Cục Hợp tác quốc tế
 97. (28/03/2023) Quyết định 766/QÐ-BVHTTDL 2023 chức năng nhiệm vụ Văn phòng Bộ Văn hóa
 98. (28/03/2023) Quyết định 758/QÐ-BVHTTDL 2023 chức năng nhiệm vụ Vụ Đào tạo
 99. (28/03/2023) Quyết định 1126/QĐ-BNN-TCCB 2023 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Vụ Tổ chức cán bộ
 100. (28/03/2023) Quyết định 1128/QĐ-BNN-TCCB 2023 chức năng nhiệm vụ Vụ Pháp chế Bộ Nông nghiệp
 101. (28/03/2023) Quyết định 599/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Nam Định
 102. (28/03/2023)
 103. (28/03/2023) Quyết định 495/QĐ-UBND 2023 giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch Sở Tư pháp Lai Châu
 104. (28/03/2023) Quyết định 19/2023/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Sở Ngoại vụ Đồng Tháp
 105. (28/03/2023)
 106. (28/03/2023) Quyết định 755/QÐ-BVHTTDL 2023 chức năng nhiệm vụ Thanh tra Bộ Văn hóa
 107. (28/03/2023) Quyết định 1129/QĐ-BNN-TCCB 2023 chức năng Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn
 108. (28/03/2023) Công văn 1895/BNN-PC 2023 thực hiện Chỉ thị tăng cường công tác truyền thông chính sách
 109. (28/03/2023) Quyết định 1068/QĐ-UBND 2023 giải quyết thủ tục hành chính thuộc Ủy ban phường Hồ Chí Minh
 110. (28/03/2023) Kế hoạch 66/KH-UBND 2023 công tác cán bộ trẻ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang
 111. (28/03/2023) Kế hoạch 52/KH-UBND 2023 thực hiện công tác bồi thường nhà nước Ninh Bình
 112. (28/03/2023)
 113. (28/03/2023) Quyết định 184/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Gia Lai
 114. (28/03/2023) Quyết định 1067/QĐ-UBND 202 giải quyết thủ tục hành chính Ủy ban Thủ Đức Hồ Chí Minh
 115. (28/03/2023) Quyết định 657/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Huế
 116. (28/03/2023) Quyết định 600/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính bảo trợ xã hội Ủy ban cấp huyện Nam Định
 117. (28/03/2023) Quyết định 492/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính đăng kiểm Sở Giao thông Lai Châu
 118. (28/03/2023) Quyết định 683/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Tiền Giang
 119. (28/03/2023) Quyết định 406/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Đăng kiểm Sở Giao thông Yên Bái
 120. (28/03/2023) Quyết định 656/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Nhà ở Sở Xây dựng Vĩnh Long
 121. (28/03/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Sở Kế hoạch Đầu tư Nghệ An
 122. (28/03/2023) Nghị quyết 757/NQ-UBTVQH15 2023 Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước hoạt động Quốc hội
 123. (28/03/2023) Quyết định 642/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Môi trường Ủy ban cấp xã Bạc Liêu
 124. (28/03/2023) Quyết định 327/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội Sở Lao động Bắc Ninh
 125. (28/03/2023) Quyết định 784/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Tây Ninh
 126. (28/03/2023) Quyết định 641/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội Sở Lao động Vĩnh Long
 127. (28/03/2023) Quyết định 640/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Giáo dục Sở Giáo dục Vĩnh Long
 128. (28/03/2023) Quyết định 1064/QĐ-UBND 2023 giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động Hồ Chí Minh
 129. (28/03/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Trà Vinh
 130. (28/03/2023) Quyết định 640/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Tài nguyên nước Ủy ban huyện Bạc Liêu
 131. (27/03/2023) Quyết định 199/QĐ-BNV 2023 Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác Bộ Nội vụ
 132. (27/03/2023)
 133. (27/03/2023) Quyết định 983/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Thanh Hóa
 134. (27/03/2023) Quyết định 248/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính bảo trợ xã hội Sở Lao động Ninh Bình
 135. (27/03/2023) Chỉ thị 05/CT-UBND 2023 đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với đổi mới sáng tạo Cần Thơ
 136. (27/03/2023) Quyết định 547/QĐ-UBND 2023 chức năng nhiệm vụ Trung tâm Thông tin giám sát Đà Nẵng
 137. (27/03/2023) Quyết định 985/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội Uỷ ban xã Thanh Hóa
 138. (27/03/2023) Quyết định 633/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Sở Công Thương Bạc Liêu
 139. (27/03/2023) Quyết định 04/2023/QĐ-UBND bãi bỏ 04 Quyết định lĩnh vực Nội vụ Ủy ban Hà Giang
 140. (27/03/2023) Quyết định 880/QĐ-BGDĐT 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thi tuyển sinh
 141. (27/03/2023) Quyết định 787/QĐ-UBND 2023 quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Công thương Cần Thơ
 142. (27/03/2023) Quyết định 599/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính bảo trợ xã hội Sở Lao động Quảng Nam
 143. (27/03/2023) Nghị quyết 755/NQ-UBTVQH15 2023 hoạt động chất vấn Phiên họp thứ 21 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 144. (27/03/2023) Kế hoạch 63/KH-UBND 2023 triển khai theo dõi chấp hành pháp luật tố tụng hành chính Cần Thơ
 145. (27/03/2023) Quyết định 576/QĐ-UBND 2023 xếp hạng chỉ số chuyển đổi số các cơ quan Thái Bình 2022
 146. (27/03/2023) Quyết định 434/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính tài nguyên nước Sở Tài nguyên Bắc Giang
 147. (27/03/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 02/2018/QĐ-UBND đào tạo công chức xã Phú Yên
 148. (27/03/2023) Quyết định 18/2023/QĐ-UBND Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp Thừa Thiên Huế
 149. (27/03/2023)

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (03/04/2023) Quyết định 836/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Sở Giáo dục Cần Thơ
 2. (03/04/2023) Quyết định 550/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thi tuyển sinh Sở Giáo dục Bắc Kạn
 3. (03/04/2023) Quyết định 951/QĐ-BGDĐT 2023 cấp chứng chỉ tiếng Hoa giữa Trường Đại học Thành Đông
 4. (03/04/2023) Quyết định 453/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Thi tuyển sinh Sở Giáo dục Yên Bái
 5. (03/04/2023) Công văn 953/SGDĐT-TTr 2023 thanh tra xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở 2022 2023 Hà Nội
 6. (01/04/2023) Quyết định 6/2023/QĐ-UBND danh mục nghề trình độ sơ cấp đào tạo dưới 03 tháng Bắc Giang
 7. (31/03/2023)
 8. (31/03/2023) Quyết định 926/QĐ-BGDĐT 2023 cấp chứng chỉ tiếng Anh Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bình Dương
 9. (31/03/2023) Quyết định 927/QĐ-BGDĐT 2023 cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge Trung tâm Dalat Academy
 10. (31/03/2023) Quyết định 925/QĐ-BGDĐT 2023 công nhận chứng chỉ tiếng Anh Aptis ESOL International Certificate
 11. (31/03/2023) Quyết định 606/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tuyển sinh Sở Giáo dục Cà Mau
 12. (31/03/2023) Quyết định 648/QĐ-UBND 2023 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 8 lớp 11 Quảng Nam
 13. (31/03/2023) Quyết định 365/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục ngành Giáo dục Hà Nam
 14. (31/03/2023) Quyết định 1927/QĐ-UBND 2023 giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn bằng Sở Giáo dục Hà Nội
 15. (31/03/2023) Quyết định 637/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính giáo dục Sở Giáo dục Quảng Nam
 16. (31/03/2023) Công văn 922/SGDĐT-QLT 2023 hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 Sở Giáo dục Hà Nội
 17. (31/03/2023) Công văn 1368/BGDĐT-TCCB 2023 hướng dẫn bình chọn Nhà giáo tiêu biểu của năm
 18. (31/03/2023) Công văn 1369/BGDĐT-TCCB 2023 tăng cường bảo đảm an toàn trường học
 19. (30/03/2023) Quyết định 923/QĐ-BGDĐT 2023 triển khai công tác tuyển sinh đại học ngành Giáo dục Mầm non
 20. (30/03/2023) Quyết định 368/QĐ-UBND-HC 2023 sách giáo khoa lớp 1 giáo dục phổ thông 2023 2024 Đồng Tháp
 21. (30/03/2023) Quyết định 922/QĐ-BGDĐT 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đào tạo với nước ngoài
 22. (30/03/2023) Quyết định 207/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Giáo dục Sở Giáo dục Tuyên Quang
 23. (29/03/2023) Quyết định 339/QĐ-LĐTBXH 2023 Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến 2025
 24. (29/03/2023) Công văn 1712/BYT-VPB1 2023 trả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV
 25. (29/03/2023) Quyết định 315/QĐ-TTg 2023 chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học Tâm Anh
 26. (29/03/2023) Quyết định 505/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục Sở Giáo dục Bắc Kạn
 27. (29/03/2023) Quyết định 579/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục Sở Giáo dục Đắk Lắk
 28. (29/03/2023) Quyết định 482/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục Sở Giáo dục Điện Biên
 29. (29/03/2023) Kế hoạch 67/KH-UBND 2023 thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg xây dựng văn hóa học đường Bắc Giang
 30. (29/03/2023) Quyết định 110/QĐ-UBND 2023 Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Bắc Ninh 2023 2024
 31. (28/03/2023) Quyết định 1129/QĐ-BNN-TCCB 2023 chức năng Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn
 32. (28/03/2023) Công văn 1782/BCT-TCCB 2023 phổ biến Quyết định 1520/QĐ-TTg học tập suốt đời
 33. (28/03/2023) Quyết định 06/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 17/2013/QĐ-UBND hỗ trợ viên chức đào tạo Cao Bằng
 34. (28/03/2023) Quyết định 640/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Giáo dục Sở Giáo dục Vĩnh Long
 35. (27/03/2023) Công văn 838/UBND-KGVX 2023 phối hợp rà soát thông tin cư trú trong công tác tuyển sinh Hà Nội
 36. (27/03/2023) Quyết định 880/QĐ-BGDĐT 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thi tuyển sinh
 37. (27/03/2023) Kế hoạch 209/KH-UBND 2023 thực hiện Quyết định 311/QĐ-TTg Giáo dục lý tưởng cách mạng Nghệ An
 38. (27/03/2023) Quyết định 437/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính giáo dục Sở Giáo dục Bắc Giang
 39. (27/03/2023) Quyết định 106/QĐ-UBND 2023 Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở 2023 2024 Tuyên Quang
 40. (27/03/2023)

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (03/04/2023) Quyết định 680/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội cấp xã Lâm Đồng
 2. (03/04/2023) Quyết định 484/QĐ-UBND 2023 quản lý kinh phí thực hiện ưu đãi người có công cách mạng Sơn La
 3. (03/04/2023) Quyết định 340/QĐ-TTg 2023 Nhiệm vụ lập Quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi Bến Tre
 4. (03/04/2023) Kế hoạch 1256/KH-UBND 2023 đăng ký tham gia Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu Hồ Chí Minh
 5. (31/03/2023)
 6. (31/03/2023) Quyết định 696/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc Ban Dân tộc huyện A Lưới Huế
 7. (31/03/2023) Kế hoạch 112/KH-UBND 2023 thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam Hà Nội
 8. (31/03/2023) Quyết định 789/QÐ-BVHTTDL 2023 chức năng nhiệm vụ Cục Nghệ thuật biểu diễn
 9. (31/03/2023) Quyết định 802/QÐ-BVHTTDL 2023 nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điện ảnh
 10. (31/03/2023)
 11. (31/03/2023) Kế hoạch 67/KH-UBND 2023 thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới Cần Thơ
 12. (31/03/2023) Quyết định 330/QĐ-TTg 2023 Quy hoạch bảo quản Di tích quốc gia mộ Nguyễn Đình Chiểu
 13. (31/03/2023) Công văn 469/UBDT-CTMTQG 2023 nội dung chi vốn sự nghiệp Dự án dân tộc thiểu số và miền núi
 14. (30/03/2023)
 15. (30/03/2023) Quyết định 1855/QĐ-UBND 2023 phê duyệt các chương trình phát triển thanh niên Hà Nội
 16. (30/03/2023) Quyết định 1138/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính điện ảnh thuộc Sở Văn hóa Hồ Chí Minh
 17. (30/03/2023) Quyết định 784/QÐ-BVHTTDL 2023 thủ tục hành chính cấp Trung ương thuộc Bộ Văn hóa
 18. (30/03/2023) Công văn 1339/BGDĐT-GDDT 2023 thực hiện Tiểu dự án 1 Quyết định 1719/QĐ-TTg phát triển kinh tế
 19. (29/03/2023) Quyết định 481/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội Sở Lao động Điên Biên
 20. (29/03/2023) Công văn 1167/BVHTTDL-PC 2023 hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật
 21. (29/03/2023) Quyết định 678/QĐ-UBND 2023 phê duyệt Đề án Huế Kinh đô Áo dài Thừa Thiên Huế
 22. (29/03/2023) Công văn 2807/BTC-HCSN 2023 trả lời vướng mắc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
 23. (29/03/2023) Quyết định 348/QĐ-UBND 2023 Quy tắc ứng xử cán bộ công chức viên chức trong cơ quan Hà Nam
 24. (29/03/2023) Quyết định 944/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội Sở Lao động Bình Định
 25. (29/03/2023) Quyết định 833/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội Ủy ban cấp huyện Kiên Giang
 26. (29/03/2023) Quyết định 419/QĐ-UBND 2023 sửa đổi Căn cứ tại Quyết định 23/QĐ-UBND Yên Bái
 27. (29/03/2023) Kế hoạch 67/KH-UBND 2023 thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg xây dựng văn hóa học đường Bắc Giang
 28. (28/03/2023)
 29. (28/03/2023) Quyết định 754/QÐ-BVHTTDL 2023 nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thư viện
 30. (28/03/2023) Quyết định 759/QÐ-BVHTTDL 2023 chức năng nhiệm vụ của Báo Văn hóa
 31. (28/03/2023) Quyết định 766/QÐ-BVHTTDL 2023 chức năng nhiệm vụ Văn phòng Bộ Văn hóa
 32. (28/03/2023) Công văn 1088/LĐTBXH-TE 2023 hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em
 33. (28/03/2023) Công văn 1782/BCT-TCCB 2023 phổ biến Quyết định 1520/QĐ-TTg học tập suốt đời
 34. (28/03/2023) Quyết định 307/QĐ-TTg 2023 Đề án tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Việt Nam
 35. (28/03/2023) Quyết định 600/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính bảo trợ xã hội Ủy ban cấp huyện Nam Định
 36. (27/03/2023) Quyết định 746/QÐ-BVHTTDL 2023 Kế hoạch xây dựng Nghị định 72/2016/NĐ-CP hoạt động nhiếp ảnh
 37. (27/03/2023) Kế hoạch 205/KH-UBND 2023 Tăng cường năng lực phòng chống ma túy trường học Nghệ An
 38. (27/03/2023) Kế hoạch 209/KH-UBND 2023 thực hiện Quyết định 311/QĐ-TTg Giáo dục lý tưởng cách mạng Nghệ An
 39. (27/03/2023) Công văn 1645/BYT-YDCT 2023 tháo gỡ vướng mắc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
 40. (27/03/2023) Công văn 2770/BTC-NSNN 2023 vướng mắc trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (03/04/2023) Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai
 2. (03/04/2023) Công văn 200/TTg-NN 2023 chuyển mục đích đất thực hiện Dự án Khu công nghiệp Trần Anh Long An
 3. (03/04/2023) Quyết định 1064/QĐ-UBND 2023 phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể Thanh Hóa
 4. (03/04/2023) Quyết định 16/2023/QĐ-UBND mức khôi phục tình trạng ban đầu vi phạm hành chính đất đai Long An
 5. (03/04/2023) Quyết định 709/QĐ-UBND 2023 quy hoạch sử dụng đất thị xã Hương Trà Huế 2021 2030
 6. (03/04/2023) Quyết định 520/QĐ-UBND 2023 Điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở Lai Châu 2021 2025
 7. (03/04/2023) Quyết định 338/QĐ-TTg 2023 Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội thu nhập thấp
 8. (01/04/2023) Công điện 194/CĐ-TTg 2023 vướng mắc vật liệu xây dựng thực hiện dự án đường bộ cao tốc
 9. (31/03/2023) Quyết định 259/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính nhà ở sổ hộ khẩu giấy Sở Xây dựng Ninh Bình
 10. (28/03/2023) Công văn 847/UBND-TNMT 2023 tổ chức thực hiện Công tác quản lý sử dụng đất nông nghiệp Hà Nội
 11. (28/03/2023) Thông báo 100/TB-VPCP 2023 kết luận của Phó Thủ tướng bổ sung quy hoạch Cảng hàng không Thành Sơn
 12. (28/03/2023) Quyết định 656/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Nhà ở Sở Xây dựng Vĩnh Long
 13. (28/03/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND giá xây dựng mới nhà ở xác định bồi thường khi thu hồi đất Hà Nội
 14. (27/03/2023) Nghị quyết 40/NQ-CP 2023 Chiến lược phát triển ngành Đo đạc Bản đồ đến 2045
 15. (27/03/2023) Công văn 178/TTg-CN 2023 thúc đẩy thị trường bất động sản

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (03/04/2023) Kế hoạch 58/KH-UBND 2023 triển khai thi hành Nghị định 59/2022/NĐ-CP Ninh Bình
 2. (03/04/2023) Chỉ thị 05/CT-UBND 2023 tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng Vĩnh Long
 3. (03/04/2023)
 4. (03/04/2023) Quyết định 228/QĐ-QLD 2023 Chuẩn kết nối giữa Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý kê đơn thuốc
 5. (31/03/2023) Kế hoạch 120/KH-UBND 2023 phát triển doanh nghiệp công nghệ số Đồng Tháp
 6. (31/03/2023) Quyết định 391/QĐ-BGTVT 2023 Quy chế sử dụng Hệ thống thông tin khoa học ngành giao thông
 7. (31/03/2023) Quyết định 522/QĐ-BTTTT 2023 phân công đầu mối thúc đẩy phát triển phục vụ chuyển đổi số
 8. (30/03/2023) Quyết định 490/QĐ-BTTTT 2023 Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển thông tin cơ sở 2021 2025
 9. (30/03/2023) Quyết định 784/QÐ-BVHTTDL 2023 thủ tục hành chính cấp Trung ương thuộc Bộ Văn hóa
 10. (30/03/2023) Kế hoạch 134/KH-UBND 2023 cung cấp dữ liệu mở trong cơ quan nhà nước Huế 2023 2025
 11. (30/03/2023) Công văn 2084/VPCP-KSTT 2023 quy trình liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu
 12. (30/03/2023) Công văn 1209/BXD-KTXD 2023 sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 13. (30/03/2023) Quyết định 458/QĐ-UBND 2023 Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động Cổng Thông tin điện tử Sơn La
 14. (29/03/2023) Quyết định 483/QĐ-BTTTT 2023 triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến 2025
 15. (28/03/2023) Quyết định 756/QÐ-BVHTTDL 2023 chức năng nhiệm vụ Trung tâm Công nghệ thông tin
 16. (28/03/2023) Quyết định 525/QĐ-BKHCN 2023 triển khai Thông tư 18/2022/TT-BKHCN nội dung nhãn hàng hóa
 17. (28/03/2023) Quyết định 466/QĐ-BTTTT 2023 Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế xã hội số 2025
 18. (27/03/2023) Công văn 14845/CTHN-TTHT 2023 thuế giá trị gia tăng quyền sử dụng tên miền Internet Cục thuế Hà Nội
 19. (27/03/2023) Chỉ thị 05/CT-UBND 2023 đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với đổi mới sáng tạo Cần Thơ
 20. (27/03/2023) Công văn 1647/BYT-KH-TC 2023 chuyển văn bản về lộ trình áp dụng đấu thầu thuốc qua mạng
 21. (27/03/2023) Kế hoạch 108/KH-UBND 2023 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư Hà Giang
 22. (27/03/2023) Kế hoạch 209/KH-UBND 2023 thực hiện Quyết định 311/QĐ-TTg Giáo dục lý tưởng cách mạng Nghệ An
 23. (27/03/2023) Quyết định 576/QĐ-UBND 2023 xếp hạng chỉ số chuyển đổi số các cơ quan Thái Bình 2022
 24. (27/03/2023) Công văn 1005/BTTTT-BC 2023 đề xuất cho Chương trình phát hành tem bưu chính 2025

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (03/04/2023) Công văn 1248/BXD-TCCB 2023 hiệu lực thi hành Nghị định quy định chức năng Bộ Xây dựng
 2. (03/04/2023) Quyết định 340/QĐ-TTg 2023 Nhiệm vụ lập Quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi Bến Tre
 3. (01/04/2023) Công văn 2308/NHNN-TD 2023 triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội nhà ở công nhân
 4. (01/04/2023) Công điện 194/CĐ-TTg 2023 vướng mắc vật liệu xây dựng thực hiện dự án đường bộ cao tốc
 5. (31/03/2023) Quyết định 740/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở ngành Xây dựng Tiền Giang
 6. (31/03/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND quản lý vật liệu xây dựng Hòa Bình
 7. (31/03/2023) Kế hoạch 1879/KH-UBND 2023 Chương trình chuyển đổi số xây dựng nông thôn mới Quảng Nam
 8. (30/03/2023) Quyết định 323/QĐ-TTg 2023 Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến 2040
 9. (30/03/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá xây dựng mới nhà ở công trình Vĩnh Long
 10. (30/03/2023) Công văn 1209/BXD-KTXD 2023 sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 11. (30/03/2023) Quyết định 325/QĐ-TTg 2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 2030
 12. (30/03/2023) Kế hoạch 48/KH-UBND 2023 phát động phong trào thực hiện chỉnh trang đô thị Vũng Tàu
 13. (29/03/2023) Quyết định 316/QĐ-TTg 2023 phê duyệt Quy hoạch Lào Cai thời kỳ 2021 2030
 14. (29/03/2023) Quyết định 318/QĐ-TTg 2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 2030
 15. (28/03/2023) Quyết định 14/2023/QĐ-UBND thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng sử dụng vốn nhà nước Hải Phòng
 16. (28/03/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND chi phí đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù Bình Định 2021 2025
 17. (28/03/2023)
 18. (28/03/2023) Quyết định 303/QĐ-TTg 2023 bổ sung Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh
 19. (28/03/2023) Quyết định 05/2023/QĐ-UBND giá xây dựng mới nhà ở xác định bồi thường khi thu hồi đất Hà Nội
 20. (28/03/2023) Kế hoạch 83/KH-UBND 2023 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Yên Bái
 21. (27/03/2023) Quyết định 104/QĐ-UBND 2023 Tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu Bắc Ninh 2022 2025

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (03/04/2023) Quyết định 226/QĐ-QLD 2023 182 thuốc nước ngoài được gia hạn lưu hành tại Việt Nam Đợt 113
 2. (03/04/2023) Công văn 1810/BYT-KH-TC 2023 thực hiện nhiệm vụ Y tế chuyển thành nhiệm vụ chi thường xuyên
 3. (03/04/2023) Quyết định 225/QĐ-QLD 2023 công bố thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng
 4. (03/04/2023) Kế hoạch 1088/KH-UBND 2023 thực hiện Chương trình 54-CTr/TU an toàn thực phẩm Bình Thuận
 5. (03/04/2023) Quyết định 228/QĐ-QLD 2023 Chuẩn kết nối giữa Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý kê đơn thuốc
 6. (03/04/2023)
 7. (31/03/2023)
 8. (30/03/2023) Quyết định 590/QĐ-UBND 2023 đính chính danh mục dịch vụ công trực tuyến Sở Y tế Quảng Trị
 9. (30/03/2023) Công văn 891/UBND-KGVX 2023 tăng cường quản lý an toàn thực phẩm Hà Nội
 10. (30/03/2023) Công văn 1758/BYT-KCB 2023 thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
 11. (30/03/2023) Kế hoạch 65/KH-UBND 2023 đảm bảo an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp Cần Thơ
 12. (30/03/2023) Hướng dẫn 2224/HD-SYT 2023 triển khai Kế hoạch 5060/KH-UBND chế độ nhân viên y tế Hồ Chí Minh
 13. (29/03/2023) Công văn 1712/BYT-VPB1 2023 trả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV
 14. (29/03/2023) Công văn 1713/BYT-VPB1 2023 khắc phục tình trạng thiếu thuốc vật tư y tế
 15. (29/03/2023) Kế hoạch 1825/KH-UBND 2023 tăng cường bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm Quảng Nam
 16. (28/03/2023) Quyết định 300/QĐ-TTg 2023 chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch
 17. (28/03/2023) Công điện 179/CĐ-TTg 2023 thể chế hóa Nghị quyết 30/NQ-CP giải pháp bảo đảm thuốc
 18. (28/03/2023) Quyết định 07/2023/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Trà Vinh
 19. (27/03/2023) Quyết định 1575/QĐ-BYT 2023 Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng trẻ em
 20. (27/03/2023) Công văn 1645/BYT-YDCT 2023 tháo gỡ vướng mắc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Lĩnh vực Thương mại

 1. (03/04/2023) Quyết định 368/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Hà Nam
 2. (03/04/2023) Công văn 1237/BXD-PC 2023 rà soát cập nhật ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
 3. (03/04/2023) Quyết định 395/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Phú Yên
 4. (03/04/2023) Công văn 1061/TCT-TTKT 2023 chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả lĩnh vực thuế
 5. (03/04/2023)
 6. (03/04/2023) Công văn 1886/BCT-TTTN 2023 điều hành kinh doanh xăng dầu
 7. (31/03/2023)
 8. (31/03/2023) Công văn 2136/VPCP-KGVX 2023 thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP cách mạng công nghiệp
 9. (31/03/2023)
 10. (31/03/2023) Kế hoạch 908/KH-UBND 2023 thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm Kon Tum 2021 2025
 11. (31/03/2023) Nghị quyết 45/NQ-CP 2023 thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW phát triển kinh tế tư nhân
 12. (30/03/2023) Quyết định 1137/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính mua bán quốc tế văn hóa Sở Văn hóa Hồ Chí Minh
 13. (30/03/2023) Quyết định 396/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính Quản lý cạnh tranh Sở Công Thương An Giang
 14. (30/03/2023) Quyết định 188/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Gia Lai
 15. (30/03/2023) Công văn 1339/BGDĐT-GDDT 2023 thực hiện Tiểu dự án 1 Quyết định 1719/QĐ-TTg phát triển kinh tế
 16. (29/03/2023)
 17. (29/03/2023) Quyết định 529/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Sở Công Thương Hải Dương
 18. (29/03/2023) Công văn 2807/BTC-HCSN 2023 trả lời vướng mắc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
 19. (29/03/2023) Quyết định 319/QĐ-TTg 2023 chống hàng giả bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử
 20. (29/03/2023) Công văn 2038/VPCP-CN 2023 cơ chế chỉ định thầu phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
 21. (29/03/2023) Quyết định 684/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính Quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Vĩnh Long
 22. (28/03/2023) Quyết định 599/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Nam Định
 23. (28/03/2023) Quyết định 783/QĐ-BCT 2023 rà soát nhà xuất khẩu lẩn tránh phòng vệ thương mại đường mía
 24. (28/03/2023) Quyết định 525/QĐ-BKHCN 2023 triển khai Thông tư 18/2022/TT-BKHCN nội dung nhãn hàng hóa
 25. (28/03/2023) Quyết định 657/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Huế
 26. (27/03/2023) Quyết định 633/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Sở Công Thương Bạc Liêu
 27. (27/03/2023) Công văn 1645/BYT-YDCT 2023 tháo gỡ vướng mắc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
 28. (27/03/2023) Công văn 2770/BTC-NSNN 2023 vướng mắc trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

0 Văn bản thuộc 0 lĩnh vực bắt đầu có hiệu lực trong khoảng thời gian này  0 Văn bản thuộc 0 lĩnh vực đã hết hiệu lực trong khoảng thời gian này