Quyết định 669/2000/QĐ-BTM

Quyết định 669/2000/QĐ-BTM công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 669/2000/QĐ-BTM danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực


BỘ THƯƠNG MẠI 
******I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
*********

Số: 669/2000/QĐ-BTM 

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ  0669/2000/QĐ-BTM NGÀY 21 THÁNG 04  NĂM 2000 VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ HẾT HIỆU LỰC

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;
Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 04 tháng 12 năm 1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 355/TTg ngày 28 tháng 05 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo của Chính phủ về Tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thương mại ban hành đã hết hiệu lực tính đến ngày 15/04/2000, gồm 387 văn bản.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị thuộc Bộ Thương mại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Mai Văn Dâu 

(Đã ký)


 


DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ THƯƠNG MẠI BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC  TÍNH ĐẾN NGÀY 15/04/2000
(Ban hành kèm theo Quyết định số  0669/2000/QĐ-BTM ngày  21 tháng 04 năm 2000  của Bộ trưởng Bộ Thương mại)

Số TT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Nội dung

I/ VỀ THANH TRA

1

Quyết định

107/NT-QĐ1

31/08/1976

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra ở các Công ty cấp I thuộc Bộ Nội thương

2

Thông tư liên tịch

01/NT

03/01/1980

Thông tư liên tịch Bộ Nội thương và Công đoàn ngành Thương nghiệp Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra công nhân trong ngành Nội thương

3

Thông tư

269/VT-TT

23/02/1980

Chỉ đạo các đơn vị trong ngành Vật tư, kỹ thuật thực hiện các biện pháp ngăn và loại trừ tệ hối lộ, móc ngoặc dưới mọi hình thức trong quá trình cung ứng vật tư, kỹ thuật

4

Chỉ thị

78/NgT-TTr

26/05/1984

Chỉ đạo các đơn vị trong ngành Ngoại thương đẩy nhanh hoạt động thanh tra

5

Thông tư

13/NT

08/10/1988

hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra công nhân trong ngành Nội thương

6

Chỉ thị

12/KTĐN-TTr

21/08/1989

chỉ đạo các đơn vị kiểm điểm việc thi hành Pháp lệnh quy định việc xét và giải quyết các khiếu naị, tố cáo của công dân

7

Chỉ thị

02/TN-TTr

24/05/1990

chỉ đạo các đơn vị tiến hành đợt kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và tổ chức quản lý ở các đơn vị trong ngành Thương nghiệp

II/ VỀ KHOA HỌC KỸ THUẬT

8

Thông tư

04/BNgT/TCCB

12/01/1980

quy định chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Khoa học kỹ thuật của Bộ Ngoại thương

9

Công văn

956/BVT

28/05/1981

quy định tạm thời về thù lao trong hoạt động thông tin khoa học kỹ thuật

10

Thông tư

688/BVT

05/05/1987

về việc hướng dẫn trích lập và sử dụng quỹ phát triển khoa học kỹ thuật tập trung

11

Quyết định

136-VT/QĐ

04/04/1990

ban hành tiêu chuẩn ngành :"Quy trình quản lý sử dụng xitec chuyên chở axit sunphuaric (H2SO4) đặc đặt trên ôtô tải" (TCN 12-1990)

12

Quyết định

137-VT/QĐ

04/04/1990

ban hành tiêu chuẩn ngành :"Quy trình nhập xuất, bảo quản và vận chuyển hóa chất độc" (TCN 10-1990)

13

Quyết định

139-VT/QĐ

04/04/1990

ban hành tiêu chuẩn ngành :"Quy trình nhập xuất, bảo quản và vận chuyển hóa chất dễ cháy nổ" (TCN 09-1990)

14

Quyết định

140-VT/QĐ

04/04/1990

ban hành tiêu chuẩn ngành :"Quy trình nhập xuất, bảo quản và vận chuyển hóa chất ăn mòn" (TCN 08-1990)

15

Quyết định

190 TN/QĐ

01/06/1990

ban hành tiêu chuẩn ngành về mỡ Canxi

16

Quyết định

1064/TN/QĐ

19/11/1990

thành lập và ban hành Quy chế của Hội đồng Khoa học kỹ thuật Bộ Thương nghiệp

17

Quyết định

1021 TN/QĐ

03/12/1990

ban hành tiêu chuẩn ngành về Acquy chì khởi động - quy định về giao nhận, vận chuyển và bảo quản

18

Quyết định

85/XD-QĐ

30/05/1991

ban hành tiêu chuẩn ngành về Mỡ Natri - Canxi

19

Quyết định

96/XD-QĐ

30/05/1991

ban hành tiêu chuẩn ngành về ống cao su chịu xăng dầu

20

Quyết định

452 TM-KH

06/05/1994

ban hành tiêu chuẩn ngành :"Mì chính giả - Các phương pháp phát hiện nhanh hàng giả" (TCN 28-1994)

21

Quyết định

452 TM-KH

06/05/1994

ban hành tiêu chuẩn ngành về chè giả bằng bã chè

22

Quyết định

1049 TM-KH

15/12/1995

ban hành phương pháp nhanh phân biệt xi măng lò quay và xi măng lò đứng

III/ VỀ KẾ HOẠCH

23

Thông tư

860 Bngth/VP

1980

Về việc giải thích và hướng dẫn thi hành Nghị định 40/CP về chính sách và biện pháp nhằm phát triển sản xuất hàng xuất khẩu

24

Thông tư

1675 Bngth

20/07/1981

Về việc tỷ lệ ngoại tệ địa phương được quyền sử dụng đối với hàng xuất khẩu của địa phương

25

Công văn

1060Bngth/ GCNH

12/05/1983

Về việc tách cước phí vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu

26

Thông tư

1961 (NT/KH)

1977

Về việc hướng dẫn chấp hành chế độ hợp đồng kinh tế

27

Thông tư

2075 (NT/KH)

1983

Về việc cung cấp hàng hoá cho quân đội

28

Thông tư

2131 (NT/KH)

1986

Về việc hướng dẫn thi hành Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng về quyền tự chủ của các đơn vị kinh tế cơ sở thương nghiệp xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực kế hoạch hoá

29

Công văn

2136 (NT/KH)

1986

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị

30

Công văn

2150 (NT/KH)

1986

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch cho các địa phương

31

Công văn

2152 (NT/KH)

1986

Về việc giao hàng cho Camphuchia

32

Công văn

2153 (NT/KH)

1986

Về việc giải quyết hàng tiêu dùng qua xuất nhập khẩu

33

Công văn

2319 TN/KH

1990

về việc trả nợ cho Tiệp bằng tiền ưu đãi

34

Công văn

2674 TN/KH

1990

Về việc giao thêm thảm đay cho Liên Xô

35

Công văn

2677 TN/KH

1990

Về việc xuất khẩu giày dép sang Bungari

36

Quyết định

266TM/KH

03/04/1992

Về việc thành lập Ban chủ nhiệm đề án qui hoạch Hải phòng

37

Quyết định

267 TM/KH

03/04/1992

Về việc thành lập Ban qui hoạch

38

Quyết định

268TM/KH

03/04/1992

Về việc thành lập Ban chủ nhiệm đề án qui hoạch Thành phố Hồ Chí Minh

39

Quyết định

269TM/KH

03/04/1992

 Về việc thành lập ban chủ nhiệm đề án qui hoạch Quảng Nam - Đà nẵng

40

Quyết định

482 TM/KH

02/06/1992

về việc thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê của Bộ

41

Chỉ thị

02 TM/KH

22/05/1992

về việc chống bão lụt

42

Chỉ thị

05 TM/KH

10/04/1993

về việc chống bão lụt

43

Quyết định

2740 TM/KH

28/08/1995

về việc thành lập Hội đồng kiểm tra dự án VIE 87/007

44

Công văn

3394 TM/KH

1996

Về việc điều chỉnh kế  hoạch kho xăng dầu H84

45

Quyết định

3864 TM/KH

 1996

Về việc đầu tư các dự án nhóm cơ khí chưa có Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Xăng dầu

46

Quyết định

3917 TM/KH

1996

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế

47

Quyết định

529 TM

15/05/1993

về việc hoàn thiện và mở rộng tổng kho xăng dầu Cát Lái - Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

48

Quyết định

186 VT/QĐ

11/05/1988

Quyết định ban hành chế độ đại lý bán vật tư

49

Quyết định

175 VT/QĐ

03/04/1987

Điều chỉnh nhiệm vụ quản lý vật tư

50

Quyết định

101 VT/QĐ

20/03/1987

Ban hành quy định phân công phân cấp thực hiện công tác quyết toán vật tư

51

Chỉ thị

114 VT/KH

30/03/1987

Về việc Tăng cường công tác quản lý cung ứng kiểm tra sử dụng và quyết toán vật tư

52

Quyết định

101 VT/QĐ

20/03/1987

Ban hành quy định phân công phân cấp. Thực hiện công tác quyết toán vật tư

53

Chỉ thị

744 VT/KH

06/05/1981

Xây dựng định mức vật tư tồn kho hợp lý, giải quyết vật tư vượt định mức và ứ đọng trong hệ thống kinh doanh

54

Chỉ thị

3946 VT/KH

29/12/1984

Tăng cường hoàn thiện thống kê vật tư

55

Chỉ thị

08/1999/CT-BTM

15/04/1999

về công tác giảm nhẹ thiên tai

IV/ VỀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

56

Chỉ thị

20/NT

10/11/1976

Về việc cấp phát và sử dụng áo công tác của nhân viên thương nghiệp ở các cửa hàng Mậu dịch quốc doanh 

57

Chỉ thị

13/NT

10/06/1977

Về việc phân phối và tiêu dùng vải lụa

58

Thông tư

109/NT-KD

02/03/1978

Về việc cải tiến phân phối thuốc lá và điều chỉnh giá thuốc lá bán lẻ

59

Chỉ thị

10/NT

11/04/1978

Về việc trích nộp lãi từ cơ sở Hợp tác xã mua bán xã, phường bổ sung quỹ kinh phí của ngành Hợp tác xã mua bán

60

Thông  tư

325/NT

25/04/1978

Hướng dẫn tiêu chuẩn, chế độ cung cấp và phương thức phân phối thực phẩm với giá cả ổn định cho một số đối tượng ở các tỉnh, thành phố phía Nam 

61

Thông tư

473/NT

10/06/1978

Hướng dẫn việc quản lý lưu thông hàng hoá trên thị trường các tỉnh , thành phố Miền Nam

62

Thông tư

491/NT

16/06/1978

Hướng dẫn việc xây dựng và phát triển lực lượng thương nghiệp Xã hội chủ nghĩa ở các tỉnh , thành phố phía Nam

63

Chỉ thị

13/NT

10/06/1978

Về việc phân phối và tiêu dùng vải, lụa

64

Chỉ thị

44/NT

26/02/1979

Về việc chấn chỉnh, cải tiến công tác phân phối, bán lẻ vật phẩm tiêu dùng nhằm phục vụ đắc lực sản xuất, chiến đấu và đời sống nhân dân

65

Chỉ thị

45/NT

28/02/1979

Về việc tăng cường công tác thu mua, nắm nguồn hàng bảo đảm tập trung đại bộ phận sản phẩm hàng hoá xã hội vào tay Nhà nước nhằm phục vụ đắc lực cho sản xuất, chiến đấu và đời sống nhân dân

66

Quyết định

16/NT-QĐ

04/04/1979

Xử lý tem phiếu mua hàng quá hạn

67

Thông tư

25/NT

31/12/1979

Hướng dẫn kinh doanh nông sản thực phẩm theo giá thoả thuận

68

Thông tư

26/NT

31/12/1979

Hướng dẫn thi hành Nghị quyết 279/CP của Hội đồng Chính phủ về chính sách khuyến khích, sản xuất và lưu thông những mặt hàng không do Nhà nước quản lý và cung cấp vật tư những mặt hàng sản xuất bằng nguyên liệu địa phương và phế liêu phế phẩm

69

Chỉ thị

17/NT

25/10/1980

Về nghiên cứu mạng lưới thiết bị lạnh bảo quản và dự trữ thực phẩm

70

Thông tư

20/NT

01/11/1980

Hướng dẫn thi hành chính sách ổn định nghĩa vụ của Hợp tác xã nông nghiệp, tập đoàn sản xuất và hộ nông dân bán nông sản cho Nhà nước

71

Thông tư

21/NT

01/11/1980

Hướng dẫn thi hành chính sách ổn định nghĩa vụ bán lợn thịt hoặc trâu bò thịt cho Nhà nước

72

Chỉ thị

18/NT

01/11/1980

Về tổ chức và phương thức phân phối hàng tiêu dùng

73

Chỉ thị

22/NT

01/11/1980

Kinh doanh rau

74

Chỉ thị

24/NT

01/11/1980

Mở rộng kinh doanh Ăn uống công cộng và dịch vụ

75

Chỉ thị

25/NT

01/11/1980

Tăng cường tổ chức , mở rộng hoạt động của ngành Hợp tác xã mua bán để góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

76

Thông tư

23/NT

06/11/1980

Chấp hành nghiêm chỉnh thể lệ đăng ký kinh doanh và những điều phải tuân thủ trong kinh doanh thương nghiệp và dịch vụ nói trong Chỉ  thị 260/CT

77

Thông tư

26/NT

01/11/1980

Hướng dẫn công tác thu mua nắm nguồn hàng công nghiệp tiêu dùng

78

Chỉ thị

28/NT

26/11/1980

Nghiêm cấm việc phân phối , sử dung vật tư , hàng hoá trái với nguyên tắc, chính  sách, chế độ

79

Chỉ thị

60/NT

05/05/1981

Vận chuyển hàng hoá cho các tỉnh biên giới phía Bắc trước mùa mưa lũ

80

Thông tư

09/NT

19/06/1981

Hướng dẫn giá bán lẻ và phương thức bán lẻ hàng tiêu dùng

81

Thông tư

11/NT

25/06/1981

Quy định tạm thời về giá giao dịch trong và ngoài ngành Nội thương và định mức thặng số chiết khấu thương nghiệp

82

Thông tư

12/NT

03/07/1981

Hướng dẫn việc thu và bù các khoản chênh lệch giá trong ngành Nội thương

83

Thông tư liên bộ NT-NG/T

24/TT-LB

06/11/1981

Về quản lý chỉ đạo kinh doanh xuất nhập khẩu đối với công ty Xuất nhập khẩu Nội thương và Hợp tác xã

84

Thông tư

27/NT

21/11/1981

Hướng dẫn thi hành Quyết định 95/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về gía thu mua sản phẩm  nông nghiệp và giá bán tư liệu sản xuất nông nghiệp

85

Quyết định

98/NT-QĐ1

08/12/1981

Ban hành quy chế về cửa hàng cung cấp

86

Thông tư

32/NT

28/12/1981

Hướng dẫn việc cung cấp hàng hoá cho người ăn theo công nhân viên chức

87

Thông tư

10/NT

16/07/1982

Đối tượng, tiêu chuẩn và phương thức cung cấp hàng hoá

88

Thông tư

11/NT

20/07/1982

Hướng dẫn về việc mở rộng kinh doanh ăn uống công cộng

89

Chỉ thị

12/NT

20/07/1982

Tăng gia sản xuất, kinh doanh phụ trong các Nhà ăn tập thể

90

Thông tư

13/NT

10/08/1982

Đối tượng và mức cung ứng thực phẩm và chất đốt. Bán vải cho dân công chuyên trách

91

Thông tư

15/NT

23/09/1982

Hướng dẫn việc ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm giữa Xí nghiệp thương nghiệp với Xí nghiệp sản xuất theo Quyết định số 146/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng

92

Thông tư

19/NT

05/10/1982

Hướng dẫn thi hành Quyết định 134/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về một số chế độ đãi ngộ đối với công nhân viên chức trong thời gian tới

93

Chỉ thị

05/NT

15/04/1983

Mở rộng kinh doanh dịch vụ công cộng( dịch vụ sinh hoạt và sửa chữa đồ dùng )

94

Quyết định

46/NT-QĐ1

24/05/1984

Giá mua heo thịt tại các tỉnh Miền Nam

95

Quyết định

48/NT-QĐ1

24/05/1984

Giá mua khuyến khích đậu phộng vỏ, đâu xanh, đậu nành , cói ché ở các tỉnh phía Nam

96

Quyết định

100/NT-QĐ1

05/07/1984

Giá mua khuyến khích lợn thịt tại các tỉnh Miền Bắc

97

Quyết định

156/NT-QĐ1

08/10/1984

Giá bán kinh doanh thương nghiệp bộ khung nhà kho diện tích 360m2 ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu long

98

Quyết định

157/NT-QĐ1

09/10/1984

Giá bán áo may ô của xí nghiệp gia công 4 thuộc liên hiệp dệt Hồng cẩm

99

Quyết định

158/NT-QĐ1

09/10/1984

Giá bán máy khâu sản xuất trong nước

100

Quyết định

159/NT-QĐ1

09/10/1984

Giá bán pin R-20   1/5V

101

Quyết định

162/NT-QĐ1

11/10/1984

Giá bán kinh doanh thương nghiệp đá lửa trắng Hồng công

102

Quyết định

163/NT-QĐ1

11/10/1984

Giá bán kinh doanh thương nghiệp các mặt hàng sắt tráng men Hải phòng

103

Quyết định

165/NT-QĐ1

11/10/1984

Giá bán kinh doanh thương nghiệp các mặt hàng bằng sứ do nhà máy sứ Hải dương sản xuất

104

Quyết định

167/NT-QĐ1

13/10/1984

Giá bán kinh doanh thương nghiệp Ni lông che mưa

105

Quyết định

168/NT-QĐ1

13/10/1984

Giá giao trứng gà công nghiệp của Cty hữu nghị cho TBP/525 tại Hà nội

106

Quyết định

169/NT-QĐ1

13/10/1984

Giá giao một số mặt hàng rau quả của Cty Hữu nghị phục vụ TBP / 525 tại Hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh

107

Quyết định

170/NT-QĐ1

13/10/1984

Giá bán kinh doanh thương nghiệp xe đạp

108

Quyết định

171/NT- QĐ1

13/10/1984

Giá bán kinh doanh thương nghiệp các mặt hàng nhôm Hải phòng và nhập khẩu

109

Quyết định

172/NT-QĐ1

13/10/1984

Điều chỉnh giá bán kinh doanh thương nghiệp rượu các loại sản xuất ở Miền Bắc và bia chai các loại

110

Quyết định

173/NT-QĐ1

13/10/1984

Giá bán kinh doanh thương nghiệp phích đựng nước nóng Rạng đông

111

Quyết định

174/NT-QĐ1

13/10/1984

Giá bán kinh doanh thương nghiệp xe đạp

112

Quyết định

175/NT-QĐ1

13/10/1984

Giá giao một số mặt hàng thực phẩm của Cty Thực phẩm II Trung ương cho Cty Hữu nghị phục vụ TBP 525 tại thành phố Hồ Chí Minh

113

Quyết định

176/NT-QĐ1

13/10/1984

Giá bán buôn xí nghiệp mặt hàng thực phẩm chế biến xuất khẩu của xí nghiệp thực phẩm xuất khẩu NT (thuộc Cty TP TƯ) giao cho cty Hữu nghị phục vụ TBP/525

114

Quyết định

183/NT-QĐ1

06/11/1984

Giá các sản phẩm do Nhà máy cơ khí  Nội thương sản xuất

115

Quyết định

184/NT-QĐ1

07/11/1984

Giá giao trứng gà công nghiệp của Cty Hữu nghị cho TBP/525 tại Hà nội

116

Quyết định

185/NT-QĐ1

07/11/1984

Giá bán kinh doanh thương nghiệp cốt chăn bông các loại

117

Quyết định

186/NT-QĐ1

08/11/1981

Giá bán kinh doanh thương nghiệp mặt hàng vải sợi

118

Quyết định

187/NT-QĐ1

08/11/1984

Giá bán lẻ giấy vở phục vụ nhu cầu làm việc của các cơ quan , xí nghiệp, Hợp tác xã

119

Quyết định

194/NT-QĐ1

15/11/1984

Giá kinh doanh thương nghiệp các mặt hàng cấu kiện bê tông đúc sẵn ở đông bằng sông Cửu long

120

Quyết định

195/NT-QĐ1

17/11/1984

Giá bán kinh doanh thương nghiệp vải mùng của các tỉnh phía Nam sản xuất

121

Quyết định

197/NT-QĐ1

17/11/1984

Giá bán kinh doanh thương nghiệp các loại len sợi -Sợi đan

122

Quyết định

198/NT-QĐ1

20/11/1984

Giá bán lẻ kinh doanh thương nghiệp giấy dầu

123

Quyết định

203/NT-QĐ1

27/11/1984

Giá bán lẻ các loại bánh kẹo do Xí nghiệp Liên hiệp sữa -cà phê -bánh kẹo thuộc Bộ Công nghiệp Thực phẩm sản xuất

124

Quyết định

200/NT-QĐ1

24/11/1984

Giá bán kinh doanh thương nghiệp một số mặt hàng vải sợi

125

Quyết định

201/NT QĐ1

24/11/1984

Giá kinh doanh thương nghiệp các loại chăn do nhà máy Chăn Bình lợi sản xuất

126

Quyết định

204/NT-QĐ1

01/12/1984

Giá bán kinh doanh thương nghiệp một số mặt hàng vải lụa sản xuất trong nước

127

Quyết định

205/NT-QĐ1

01/12/1984

Giá bán kinh doanh thương nghiệp các loại chè hương

128

Quyết định

206/NT-QĐ1

01/12/1994

Giá bán lẻ kinh doanh thương nghiệp các loại bóng điện

129

Quyết định

207/NT-QĐ1

01/12/1984

Giá kinh doanh thương nghiệp săm, lốp, xích, líp xe đạp

130

Quyết định

208/NT-QĐ1

09/12/1984

Giá kinh doanh thương nghiệp săm lốp xích líp ở phía Bắc

131

Quyết định

209/NT-QĐ1

10/12/1984

Giá các loại phụ tùng xe đạp sản xuất ở phía Nam

132

Quyết định

212/NT-QĐ1

05/12/1984

Gía kinh doanh thương nghiệp chỉ khâu các loại

133

Quyết định

213/NT-QĐ1

06/12/1984

Giá bán kinh doanh thương nghiệp các loại diây điện

134

Quyết định

214/NT-QĐ1

06/12/1984

Giá bán lẻ một số loại thuốc lá điếu đóng bao của Xí nghiệp liên hiệp thuốc lá 1 sản xuất

135

Quyết định

215/NT-QĐ1

06/12/1984

Giá kinh doanh thương nghiệp bít tất

136

Quyết định

216/NT-QĐ1

06/12/1984

Giá bán kinh doanh thương nghiệp khăn mùi xoa

137

Quyết định

221/NT- QĐ1

10/12/1984

Giá kinh doanh thương nghiệp các mặt hàng tôn nhập khẩu và sản xuất trong nước

138

Quyết định

222/NT-QĐ1

10/12/1984

Giá bán lẻ thuốc lá điếu đóng bao "SKĐA84"

139

Quyết định

223/NT-QĐ1

10/12/1984

Giá kinh doanh thương nghiệp máy khâu chạy điện của Liên Xô

140

Quyết định

225/NT-QĐ1

12/12/1984

Điều chỉnh giá bán lẻ thuốc lá điếu đóng bao A đỏ, N1

141

Quyết định

227/NT-QĐ1

12/12/1984

Giá bán trang cấp đồ gỗ thông dụng của cty Lâm sản sản xuất

142

Quyết định

229/NT-QĐ1

14/12/1984

Giá bán xi măng P/300 do xí nghiệp xi măng Thung đốt , thuộc liên hiệp xây lắp NTI sản xuất

143

Quyết định

232/NT-QĐ1

17/12/1984

Giá bán kinh doanh thương nghiệp đồ gỗ thông dụng ( mặt hàng chuẩn)

144

Quyết định

235/NT-QĐ1

18/12/1984

Giá bán xe hàng lưu động ( không có dù che ) của nhà máy cơ khí Nội thương

145

Quyết định

236/NT-QĐ1

20/12/1984

Giá bán kinh doanh thương nghiệp đồng hồ để bàn do xí nghiệp đồng hồ Hà nội lắp ráp

146

Quyết định

239/NT-QĐ1

22/12/1984

Giá đậu nành, lạc vỏ cho các tỉnh tiêu thụ

147

Quyết định

240/NT-QĐ1

24/12/1984

Giá bán lẻ thuốc lá điếu đóng bao "SKĐA84" in hình quả bóng

148

Quyết định

241/NT-QĐ1

26/12/1984

Giá bán buôn công nghiệp sản phẩm nhà máy cơ khí Nội thương sản xuất

149

Quyết định

242/NT-QĐ1

26/12/1984

Giá bán sản phẩm nhà máy cơ khí Nội thương sản xuất

150

Quyết định

11/NT-QĐ1

29/01/1985

Gia bán kinh doanh thương nghiệp vải dệt kim sản xuất trong nước

151

Quyết định

14/NT-QĐ1

30/01/1985

Giá bán lẻ kinh doanh thương nghiệp mặt hàng bóng điện , quạt điện

152

Chỉ thị

02/NT

12/02/1985

Tăng cường quản lý kinh doanh thương nghiệp trong ngành Nội thương

153

Quyết đinh

22/NT-QĐ1

12/02/1985

Giá bán kinh doanh thương nghiệp các mặt hàng xà phòng, chất tẩy rửa tổng hợp trong nước sản xuất và nhập khẩu

154

Quyết định

24/NT-QĐ1

28/02/1985

Giá bán kinh doanh thương nghiệp bút máy Hồng hà, Hoà bình

155

Thông tư

05/NT

12/03/1985

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 04/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về chính sách thu mua lợn thịt, trâu bò thịt

156

Quyết định

36/NT-QĐ1

26/03/1985

Giá bán lẻ kinh doanh thương nghiệp quạt trần của Xí nghiệp điện khí Hải phòng sản xuất

157

Quyết định

43/NT-QĐ1

02/04/1985

Giá bán phụ tùng đồng hồ để đưa vào sửa chữa

158

Quyết định

45/NT-QĐ1

04/04/1985

Giá bán kinh doanh thương nghiệp giá lưỡi dao cạo nhập khẩu

159

Quyết định

46/NT-QĐ1

04/04/1985

Giá bán lẻ sản phẩm sứ do xí nghiệp sứ Bát tràng Hà nội sản xuất

160

Chỉ thị

06/NT

04/04/1985

Hoàn chỉnh mạng lưới cung cấp hàng hoá

161

Quyết định

59/NTT-QĐ1

29/04/1985

Giá bán kinh doanh thương nghiệp kim khâu tay nhập khẩu

162

Quyết định

95/NT-QĐ1

14/05/1985

Giá kinh doanh thương nghiệp Xăm lốp xe máy nhập ngoại

163

Quyết định

96/NT-QĐ1

14/05/1985

Giá cuốc, xẻng, mai, tông

164

Quyết định

101/NT-QĐ1

21/05/1985

Giá bán kinh doanh thương nghiệp giấy gói, bìa màu, giấy đánh máy,giấy vẽ của nhà máy giấy Việt trì, Hoàng văn Thụ và Hoà bình sản xuất

165

Quyết định

102/NT-QĐ1

27/05/1985

Giá kinh doanh thương nghiệp các mặt hàng đinh, vòi nước và kìm

166

Quyết định

103/NT-QĐ1

27/05/1985

Giá kinh doanh thương nghiệp các loại cân treo trong nước sản xuất

167

Quyết định

110/NT-QĐ1

11/06/1985

Giá kinh doanh thương nghiệp đá lửa trắng Hồng kông nhập khẩu

168

Quyết định

111/NT-QĐ1

11/06/1985

Giá kinh doanh thương nghiệp cho các loại giấy vở cho nhu cầu làm việc của các cơ quan , xí nghiệp , Hợp tác xã

169

Quyết định

112/NT-QĐ1

11/06/1985

Giá bán lẻ sản phẩm sứ của huyện Đông triều - Quảng ninh sản xuất

170

Quyết định

114/NT-QĐ1

11/06/1985

Giá kinh doanh thương nghiệp nồi áp suất nhập khẩu của Liên xô

171

Quyết định

119/NT-QĐ1

18/06/1985

Giá bán kinh doanh thương nghiệp phim chụp ảnh Liên Xô

172

Quyết định

121/NT-QĐ1

22/06/1985

Giá bán kinh doanh thương nghiệp mặt hàng vải sợi

173

Quyết định

122/NT-QĐ1

22/06/1985

Giá kinh doanh thương nghiệp xe cải tiến số 5 và số 7

174

Quyết định

125/NT-QĐ1

24/06/1985

Giá bán kinh doanh thương nghiệp máy chữ Đức, giấy bóng kính trắng Tiệp, đàn Accordeon Đức

175

Quyết định

126/NT-QĐ1

24/06/1985

Giá bán kinh doanh thương nghiệp mực cửu long xanh đen, ngòi bút học sinh thép

176

Thông tư

11/NT

03/07/1985

Sử dụng thương nghiệp tư nhân làm đại lý bán hàng cho thương nghiệp Xã hội chủ nghĩa

177

Quyết định

170/NT-QĐ1

16/08/1985

Giá bán kinh doanh thương nghiệp các loại pin

178

Quyết định

172/NT-QĐ1

19/08/1985

Giá bán kinh doanh thương nghiệp các sản phẩm sứ của huyện Đông triều Quảng ninh sản xuất

179

Quyết định

177/NT-QĐ1

30/08/1985

Giá bán lẻ máy thu thanh thu hình bán dẫn Saturn

180

Quyết định

181/NT-QĐ1

09/09/1985

Điều chỉnh giá bán lẻ giấy viiết, vở học sinh và bìa mầu

181

Quyết định

182/NT-QĐ1

23/09/1985

Giá bán lẻ bóng điện các loại

182

Quyết định

183/NT-QĐ1

23/09/1985

Giá bán lẻ các loại quạt điện

183

Quyết định

184/NT-QĐ1

23/09/1985

Giá bán lẻ nilon đi mưa sản xuất trong nước và nhập khẩu

184

Quyết định

186/NT-QĐ1

23/09/1985

Giá bán lẻ các mặt hàng xà phòng , chất tẩy rửa tổng hợp

185

Quyết định

188/NT-QĐ1

23/09/1985

Giá bán lẻ các loại vải lụa nhập khẩu và sản xuất trong nước

186

Quyết định

190/NT-QĐ1

23/09/1985

Giá bán lẻ các sản phẩm sứ của nhà máy sứ Hải Dương sản xuất

187

Quyết định

191/NT-QĐ1

23/09/1985

Giá bán lẻ thống nhất sản phẩm sắt tráng men của nhà máy sắt tráng men nhôm Hải Phòng sản xuất

188

Quyết định

192/NT-QĐ1

23/09/1985

Giá bán lẻ hàng điện máy kim khí

189

Quyết định

193/NT-QĐ1

23/09/1985

Giá bán lẻ các mặt hàng tôn nhập khẩu và sản xuất trong nước

190

Quyết định

194/NT-QĐ1

25/09/1985

Giá bán lẻ hàng nhôm sản xuất trong nước và nhập khẩu

191

Quyết định

196/NT-QĐ1

25/09/1985

Giá bán lẻ quần áo các loại

192

Thông tư

16/NT

30/09/1985

Hướng dẫn phân hạng tổ chức kinh doanh thương nghiệp

193

Quyết định

206/NT-QĐ1

30/10/1985

Giá bán lẻ vải các loại

194

Chỉ thị

19/NT

22/11/1985

Chấn chỉnh khâu bán lẻ mở rộng mạng lưới và cải tiến nghiệp vụ - kỹ thuật bán lẻ

195

Thông tư

20/NT

22/11/1985

Hướng dẫn phương thức bán hàng sau khi thực hiện chế độ cải tiến chế độ tiền lương theo Nghị định 235/HĐBT ngày 18/9/1985 của Hội đồng Bộ trưởng

196

Quyết định

217/NT-QĐ1

23/11/1985

Giá bán lẻ khăn tắm

197

Chỉ thị

21/NT

25/11/1985

Mở rộng và cải tiến kinh doanh nông sản và thực phẩm

198

Quyết định

88/NT-QĐ1

28/11/1985

Giá diêm bao các loại

199

Quyết định

90/NT-VG

28/11/1985

Giá bán lẻ Rađio3 băng nhãn hiệu VIETTRONIC do Tổng cục điện tử sản xuất

200

Quyết định

224/NT-QĐ1

29/11/1985

Giá bán lẻ các loại chỉ  sản xuất trong nước và nhập khẩu

201

Quyết định

226/NT-QĐ1

30/11/1985

Giá bán lẻ bít tất

202

Quyết định

93/NT-QĐ1

03/12/1985

Giá bán lẻ quạt điện

203

Quyết định

92/NT-QĐ1

04/12/1985

Giá bán lẻ quần áo may sẵn

204

Quyết định

234/NT-QĐ1

07/12/1985

Giá bán lẻ các loại giây điện

205

Chỉ thị

22/NT

14/12/1985

Tổ chức thu mua và bán buôn hàng công nghiệp tiêu dùng

206

Thông tư

02/NT

15/04/1986

Hướng dẫn việc bán hàng cho công nhân viên chức theo Nghị quyết 31/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng

207

Thông tư

13/NT

04/11/1986

Hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh doanh thương nghiệp và dịch vụ ở thị trường trong nước

208

Quyết định

53/NT-QĐ1

21/05/1987

Giá bán lẻ các loại thuốc lá điếu đóng bao sản xuất tại Miền Bắc

209

Quyết định

54/NT-QĐ1

28/05/1987

Giá bán lẻ máy thu hình bán dẫn Saturn 24 kiểu Tesla 4278A

210

Quyết định

55/NT-QĐ1

28/05/1987

Giá kinh doanh thương nghiệp đường RE

211

Quyết định

56/NT- QĐ1

28/05/1987

Giá giao các loại đường của TCty Thực phẩm công nghiệp cho các đơn vị tiêu thụ

212

Quyết định

57/NT-QĐ1

28/05/1987

Giá bán lẻ xe đạp thiếu nhi Liên xô

213

Quyết định

58/NT-QĐ1

01/06/1987

Giá bán lẻ hàng dụng cụ gia đình

214

Quyết định

60/NT-QĐ1

03/06/1987

Giá bán lẻ các loại vải, lụa nhập khẩu của các nước xã hội chủ nghĩa

215

Quyết định

61/NT-QĐ1

05/06/1987

Giá bán lẻ máy khâu nhập khẩu

216

Quyết định

62/NT-QĐ1

05/06/1987

Giá bán lẻ máy thu thanh

217

Quyết định

63/NT-QĐ1

05/06/1987

Giá bán lẻ hàng nhập khẩu

218

Quyết định

64/NT-QĐ1

05/06/1987

Giá bán lẻ các loại vải lụa nhập khẩu

219

Quyết định

65/NT-QĐ1

05/06/1987

Giá bán lẻ các loại vải sợi tổng hợp sản xuất trong nước

220

Quyết định

67/NT-QĐ1

11/06/1987

Giá bán buôn công nghiệp một số sản phẩm do Nhà máy thiết bị thương nghiệp sản xuất

221

Chỉ thị

10/NT

26/09/1987

Chấn chỉnh hệ thống tổ chức và quản lý kinh doanh của Hợp tác xã mua bán để thực hiện Nghị quyết Trung ương II , kết luận của Bộ Chính trị ( Hội nghị Trung ương 3 )

222

Quyết định

85/NT-QĐ1

17/06/1988

Một số mặt hàng công nghiệp tiêu dùng thông dụng quan trọng

223

Quyết định

91/NT-QĐ1

05/07/1988

Giá kinh doanh thương nghiệp một số mặt hàng công nghiệp tiêu dùng thông dụng quan trọng

224

Quyết định

104/NT-QĐ1

08/08/1988

Giá bán lẻ giấy viết và vở học sinh

225

Thông tư

17/NT

26/12/1988

Hướng dẫn việc quản lý giá và chỉ đạo giá trong ngành nội thương

226

Quyết định

19/NT-QĐ1

30/03/1989

Giá bán lẻ dầu lửa

227

Thông tư

05/NT

22/06/1989

Hướng dẫn việc chuyển hoạt động kinh doanh Ăn uống dịch vụ của thương nghiệp quốc doanh theo tinh thần mới

228

Thông Tư

01/NT-TT

04/03/1989

Hướng dẫn thi hành Quyết định 194 của Hội đồng Bộ trưởng về tính chất hoạt động của Hợp tác xã mua bán Việt Nam

229

Thông tư

02/NT-TT

08/04/1989

Hướng dẫn thi hành Quyết định 193/HĐBT về kinh doanh thương mại - dịch vụ

230

Quyết định

30/NT-QĐ1

31/05/1989

Ban hành bản quy định về đại lý mua, bán hàng hoá

231

Quyết định

04/NT-QĐ1

15/02/1990

Giá bán lẻ dầu hoả

232

Quyết định

358/QĐ-TMDL

28/04/1992

Giá giao dầu lửa

233

Chỉ thị

4832 TM/KD

09/05/1994

về việc tổ chức thực hiện Công văn số 1960/KTTH

234

Quyết định

252/QĐ

31/03/1994

Giá bán mặt hàng vải bạt gai nhập khẩu của Liên bang Nga

235

Thông tư

01/TT-TM

16/01/1995

hướng dẫn tổ chức sản xuất và cung ứng muối iốt đáp ứng nhu cầu toàn dân

236

Thông tư

13/TM-KD

21/06/1995

hướng dẫn phạm vi, đối tượng thực hiện Nghị định số 02/CP và trình tự thủ tục thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

237

Quyết định

747/TM-KD

07/09/1995

ban hành Quy chế kinh doanh ăn uống bình dân nhà trọ

238

Quyết định

636 TM-QLCL

26/07/1996

về Quy chế nhãn sản phẩm đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường

239

Thông tư

11/TM-KD

22/06/1996

hướng dẫn điều kiện kinh doanh xăng dầu

240

Thông tư

03/TM-CSTNTN

11/03/1997

hướng dẫn hoạt động mua bán, xuất nhập khẩu và gia công chế tác đá quý theo quy định của Chính phủ

241

Công văn

1360/TM-CSTNTN

03/04/1999

về việc thực hiện Nghị định số 11/1999/NĐ-CP và cấp Giấy phép kinh doanh theo Nghị định số 66/HĐBT ngày 02/03/1992

IV/ VỀ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

242

Thông báo

7789 TN

28/05/1990

về việc xử lý công nợ

243

Quyết định

13/TCTN

21/06/1990

Thặng số ngoại thương

244

Thông báo

816/TN

26/07/1990

giảng dạy chế độ kế toán trong các trường

245

Công văn

2821/TM

04/04/1991

hướng dẫn chi phí  ủy thác xăng dầu

246

Quyết định

22/TM-TCKT

29/05/1995

chiết khấu xăng dầu

VỀ XUẤT NHẬP KHẨU

247

Quyết định

1815 BNgT/VP-HQ

06/08/1981

Số 1815-BNgT/VP/HQ về tiêu chuẩn hành lý xuất nhập khẩu của cán bộ, công nhân, lái xe Việt nam thường xuyên qua lại biên giới Việt nam - Lào, Việt nam - Campuchia; của sĩ quan, thuỷ thủ Việt nam làm việc trên các tàu Việt nam hoạt động trên các đường biển quốc tế, của lái máy bay và nhân viên Việt nam làm việc trên các máy bay Việt nam hoạt động trên các đường bay quốc tế

248

Quyết định

974 BNgT/VP

02/10/1982

Ban hành bản quy định về thủ tục xin và cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá

249

Quyết định

169/CT

23/06/1983

Về việc giao nhiệm vụ kiểm tra, cấp giấy chứng nhận chất lượng hàng thuỷ sản trước khi xuất khẩu

250

Thông tư

20 BNgT/XNK

10/12/1986

Hướng dẫn thi hành bản quy định tạm thời về quyền tự chủ của các đơn vị kinh tế cơ sở trong lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu và hàng nhập khẩu ban hành theo Quyết định số 76/HĐBT ngày 26/6/1986

251

Quyết định

668/BNgT-TCCB

29/12/1986

Ban hành Quy định về trách nhiệm bảo đảm chất lượng hàng xuất khẩu và sự hoạt động của bộ phận kiểm tra chất lượng hàng xuất khẩu địa phương

252

Thông tư

9/TCNT

04/02/1987

Hướng dẫn thi hành chế độ thưởng  khuyến khích sản xuất và giao hàng xuất khẩu bằng tiền Việt nam

253

Thông tư

10/KTTĐN- XNK

07/08/1989

Hướng dẫn thi hành Nghị định 64/HĐBT ngày 10/6/1989 của Hội đồng Bộ trưởng

254

Thông tư

21/KTĐN-VP

23/10/1989

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 276/CT ngày 6/10/1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

255

Công văn

4285/KTĐN-KH

16/11/1989

Hướng dẫn thi hành Quyết định 288/CT ngày 16/11/1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

256

Quy định

1267/TN-XNK

23/06/1990

Thu lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu

257

Quyết định

725/TN-XNK

28/09/1990

Cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá

258

Công văn

3043/TN- XNK

01/10/1990

Giải thích một số điểm trong các văn bản quy định về cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu và quy định tạm thời về quản lý hạn ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá

259

Quyết định

339/TN-XNK

01/04/1991

Thành lập 6 phòng Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá

260

Công văn

1713/TN-XNK

02/04/1991

Điều chỉnh, bổ sung một số điểm trong bản quy định về cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá ban hành kèm theo Quyết định số 725/TN-XNK

261

Thông báo

2061/TN- XNK

15/04/1991

Những đơn vị kinh tế Việt nam được trao đổi hàng hoá, nhận uỷ thác xuất nhập khẩu với Campuchia

262

Quyết định

431/TN-XNK

30/04/1991

Danh mục mặt hàng cấm xuất khẩu, nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu; xuất khẩu, nhập khẩu phải có hạn ngạch

263

Công văn

2658/TN-XNK

11/05/1991

hoạt động của các Chi nhánh trực thuộc các đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu

264

Công văn

2659/TN-XNK

11/05/1991

Trả lại tiền lệ phí dư thừa cho các đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu

265

Công văn

3296 TN/XNK

01/06/1991

hướng dẫn đăng ký các Chi nhánh

266

Công văn

4796/TN-XNK

31/07/1991

Một số biện pháp tạo điều kiện khuyến khích xuất khẩu

267

Công văn

83/TN-QLTTTW

31/07/1991

Tiếp tục thực hiện chỉ thị 278/CT về cấm nhập khẩu và lưu thông thuốc lá điếu của nước ngoài

268

Công văn

4794/TN-XNK

31/07/1991

Hướng dẫn ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá ngoại thương

269

Công văn

4795/TN-XNK

31/07/1991

Quy định tạm thời về kinh doanh dịch vụ thủ tục hàng hoá quá cảnh lãnh thổ Việt nam

270

Công văn

4797 TN/XNK

31/07/1991

Quy định tạm thời về kinh doanh theo phương thức tạm nhập - tái xuất

271

Công văn

5001/TN-XNK

08/08/1991

Hướng dẫn tạm thời việc làm dịch vụ nhập khẩu hàng hoá cho các đơn vị kinh tế của Trung quốc

272

Công văn

5161/TN-XNK

14/08/1991

Hướng dẫn thực hiện văn bản số 4795/TN-XNK

273

Công văn

4914 TN-XNK

31/08/1991

Quy định tạm thời về kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu

274

Công văn

5026/TN-XNK

09/08/1991

xuất nhập khẩu hàng hoá làm dịch vụ với  Lào

275

Quy định

294/TMDL-XNK

09/04/1992

Danh mục hàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu và hàng hoá cần xuất khẩu, nhập khẩu

276

Công văn

295/TMDL-XNK

09/04/1992

Việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá quản lý bằng hạn ngạch; mẫu đơn xin cấp hạn ngạch

277

Công văn

296/TMDL-XNK

09/04/1992

về cấp Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu, mẫu đơn xin kinh doanh xuất nhập khẩu

278

Công văn

297/TMDL-XNK

09/04/1992

Về giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá mẫu giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá

279

Công văn

298/TMDL-XNK

09/04/1992

Về quản lý giá cả trong mua bán ngoại thương

Danh mục mặt hàng được quy định mức giá hoặc phương pháp định giá trong mua bán ngoại thương

280

Thông tư

03/TMDL-XNK

09/04/1992

Hướng dẫn việc giao cho một số doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh xuất nhập khẩu một số mặt hàng thiết yếu

281

Quyết định

405/TM-XNK

13/04/1993

Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu qua các cửa khẩu Việt nam

282

Công văn

5556 TM/XNK

24/06/1993

chi tiết thêm về mã số hàng dệt may đi EC

283

Quyết định

238/TM-XNK

24/03/1994

Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

284

Công văn

2923/TM-XNK

28/03/1994

về việc gia công của các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

285

Thông tư

04 TM/XNK

04/04/1994

Hướng dẫn thi hành Quyết định 78/TTg ngày 28/2/1994

286

Thông tư

06 TM/XNK

16/05/1994

Hướng dẫn bổ sung thi hành Quyết định số 78/TTg ngày 28/02/1994

287

Công văn

8469 TM/XNK

27/07/1994

Về việc hướng dẫn nhập khẩu hàng đã qua sử dụng

288

Quyết định

1064/TM-PC

18/08/1994

ban hành Quy chế chuyển khẩu, Quy chế tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu

289

Quyết định

1172 TM/XNK

22/09/1994

ban hành Quy chế xuất nhập khẩu uỷ thác giữa các pháp nhân trong nước

290

Quyết định

1343/TM-PC

07/11/1994

Ban hành Quy chế giám định hàng hoá xuất nhập khẩu

291

Thông báo

13715 TM/XNK

15/11/1994

Về việc áp dụng hệ thống phân loại hàng hoá theo HS trong giấy phép xuất nhập khẩu

292

Công văn

16076/TM-CNK

31/12/1994

về việc điều hành kinh doanh xuất khẩu cà phê

293

Quyết định

96 TM/XNK

14/02/1995

Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

294

Thông tư

05/TM-XNK

25/02/1995

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 390/TTg ngày 01/08/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Hội chợ và triển lãm thương mại

295

Công văn

4522 TM/XNK

10/04/1995

Về việc hướng dẫn nhập khẩu hàng tiêu dùng theo Thông tư 07 TM/XNK

296

Quyết định

555/TM-XNK

28/06/1995

về việc bổ sung Quy chế về kinh doanh theo phương thức "tạm nhập để tái xuất" ban hành kèm theo Quyết định số 1064/TM-PC ngày 18/08/1994

297

Công văn

1787 TM/XNK

01/09/1995

Về việc uỷ thác xuất nhập khẩu  bằng ngoại tệ

298

Thông tư

03 TM/XNK

25/01/1996

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 864/TTg ngày 30/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách mặt hàng và điều hành công tác xuất nhập khẩu năm 1996

299

Công văn

1502 TM/XNK

06/02/1996

Giải thích điểm 7.2 Thông tư liên bộ số 01/TM-TCHQ ngày 20/01/1996 về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/CP ngày 15/12/1995 của Chính phủ về bãi bỏ thủ tục cấp Giấy phép xuất nhập khẩu từng chuyến

300

Công văn

1948 TM/XNK

29/02/1996

hướng dẫn bổ sung thi hành Hiệp định về buôn bán hàng dệt may với EU

301

Công văn

1029/TM-ĐT

05/03/1996

về việc quản lý theo dõi công tác gia công hàng xuất khẩu

302

Công văn

1301/TM-ĐT

20/03/1996

về việc gia công hàng xuất khẩu

303

Công văn

4806/TM-XNK

17/04/1996

về việc nhập khẩu hóa chất độc

304

Công văn

5229 TM/XNK

26/04/1996

về việc đính chính Thông tư liên bộ số 07 TM/TCHQ ngày 13/04/1996.

305

Công văn

1931/TM-ĐT

27/04/1996

hướng dẫn thi hành Thông tư 07/TM-TCHQ ngày 13/04/1996

306

Công văn

3609 TM/XNK

02/04/1996

về việc gia công sản phẩm gỗ xuất khẩu

307

Quyết định

381/TM-XNK

06/05/1996

sửa đổi bổ sung Quy chế Xuất nhập khẩu uỷ thác ban hành kèm theo Quyết định số 1172 TM/XNK ngày 22/09/1994

308

Thông báo

5779 TM/XNK

14/05/1996

Về xử lý một số vấn đề liên quan đến cơ chế xuất khẩu gạo

309

Công văn

6494 TM/XNK

01/06/1996

Về việc nhập khẩu thép chuyên dụng năm 1996

310

Công văn

7020 TM/XNK

22/06/1996

về việc xử lý các trường hợp nhập khẩu vượt quá kế hoạch

311

Công văn

3722/TM/ĐT

15/08/1996

hướng dẫn thực hiện việc quản lý gia công cho nước ngoài

312

Công văn

9685 TM/XNK

30/08/1996

Hướng dẫn nhập khẩu giấy

313

Công văn

4258/TM-ĐT

18/09/1996

hướng dẫn chi tiết việc quản lý gia công hàng xuất khẩu theo Thông tư 77/TM-TCHQ ngày 2907/1996

314

Công văn

10303 TM/XNK

20/09/1996

về việc nhập khẩu dầu gốc và phụ gia

315

Công văn

10401 TM/XNK

23/09/1996

về thủ tục nhập khẩu dầu gốc, phụ gia

316

Công văn

11051 TM/XNK

16/10/1996

bổ sung công văn số 10401 TM/XNK về nhập khẩu dầu gốc và phụ gia

317

Thông tư

01 TM/XNK

24/01/1997

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 28/TTg ngày 13/01/1997

318

Thông tư

02 TM/XNK

22/02/1997

hướng dẫn bổ sung thực hiện Quyết định số 28/TTg ngày 13/01/1997

319

Thông tư

03 TM/CSTTTN

11/03/1997

hướng dẫn hoạt dộng mua bán xuất nhập khẩu và gia công chế tác đá quý

320

Công văn

2757 TM/XNK

22/03/1997

trả lời công văn số 771/TCHQ-GSQL (ô tô)

321

Công văn

3820 TM/XNK

11/04/1997

về nhập khẩu sản phẩm động vật có khả năng gây bệnh lở mồm long móng

322

Công văn

5071 TM/XNK

09/05/1997

thông báo tạm ngừng nhập khẩu một số mặt hàng

323

Công văn

5945 TM/XNK

04/06/1997

bổ sung Thông tư số 02 TM/XNK đối với mặt hàng thép và kính xây dựng

324

Công văn

6131 TM/XNK

10/06/1997

về việc giao trái cảng hàng dệt may mặc có hạn ngạch.

325

Công văn

2929/TM-ĐT

03/07/1997

văn bản hướng dẫn thực hiện việc gia công cho nước ngoài.

326

Thông tư

01/1998/TM-XNK

14/02/1998

hướng dẫn Quyết định số 11/1998/QĐ-TTg và số 12/1998/QĐ-TTg ngày 23/01/1998về cơ chế xuất nhập khẩu 1998

327

Thông tư

03/1998/TT-BTM

24/02/1998

hướng dẫn việc cấp phép nhập khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn gốc Campuchia

328

Thông tư

04/1998/TT-BTM

12/03/1998

hướng dẫn việc nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy dạng IKD

329

Thông tư

05/1998/TT-BTM

18/03/1998

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 55/1998/QĐ-TTg

330

Thông tư

06/1998/TT-BTM

26/03/1998

quy định tạm thời về việc nhập khẩu rượu năm 1998

331

Công văn

2298/TM-ĐT

06/04/1998

về việc nhập khẩu nguyên liệu, vật tư sản xuất của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

332

Thông tư

08/1998/TT-BTM

28/04/1998

hướng dẫn việc nhập khẩu động cơ  ô tô đã qua sử dụng.

333

Công văn

4019/TM-ĐT

18/06/1998

về việc danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được (áp dụng đối với đầu tư nước ngoài)

334

Công văn

4147/TM-ĐT

22/06/1998

về việc thuế nhập khẩu xe ôtô của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

335

Thông tư

09/1998/TT-BTM

18/07/1998

hướng dẫn thực hiện viêc nhập khẩu miến thuế đối với các dự án đầu tư theo quy định taị Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15/01/1998

336

Công văn

4308 TM-XNK

07/08/1998

về việc ngừng nhập khẩu động cơ ô tô nổ đã qua sử dụng loại có công suất 30 mã lực trở xuống.

337

Thông tư

19/1998/TT-BTM

10/10/1998

về việc cấm nhập khẩu Amiăng nhóm Amphibole

338

Quyết định

1316/1998/QĐ-BTM

02/11/1998

về việc  uỷ nhiệm Văn phòng 2 Bộ Thương mại tại TP. Hồ Chí Minh duyệt kế hoạch xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở khu vực phía Nam

339

Thông tư

06/1999/TT-BTM

23/03/1999

về việc điều chỉnh mục C Thông tư số 09/1998/TT-BTM ngày 18/07/1998

340

Thông tư

02/1999/TT-BTM

12/01/1999

về việc  tái xuất khẩu gỗ tròn có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp từ Campuchia

341

Thông tư

07/TT-BTM

23/04/1999

hướng dẫn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất nhập khẩu năm 1999

342

Công văn

2459 TM/XNK

01/06/1999

về việc đổi hàng với Lào.

343

Công văn

2854/TM-XNK

22/06/1999

hướng dẫn thực phẩm nhập khẩu từ EU

344

Thông tư

27/1999/TT/BTM

30/08/1999

sửa đổi bổ sung Thông tư số 03/1998/TT/Bộ Thương mại ngày 24/02/1998 hướng dẫn việc cấp phép nhập khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn gốc Campuchia

VI/ VỀ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

345

Quyết định

120/NT/QĐ1

27/10/1976

Thành lập Ban cải tạo thương nghiệp tư doanh của ngành Nội thương

346

Điều lệ của Bộ Nội thương

274/NT/CT

25/01/1977

Điều lệ tạm thời về tổ chức sử dụng thương nghiệp tư nhân làm đại lý bán hàng cho mậu dịch quốc doanh

347

Thông tư

105/NT/CT

28/02/1978

Hướng dẫn thi hành Chỉ thị 115/TTg về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển lực lượng thương nghiệp xã hội chủ nghĩa và cải tạo thương nghiệp Tư bản chủ nghĩa ở các tỉnh, thành phố phía Nam.

348

Thông tư

213/NT/CT

29/03/1978

Hướng dẫn thi hành Điều lệ tổ chức sử dụng thương nghiệp tư nhân làm đại lý bán hàng cho mậu dịch quốc doanh.

349

Thông tư

473/NT/CT

10/06/1978

Hướng dẫn việc quản lý lưu thông hàng hoá trên thị trường các tỉnh, thành phố miền Nam.

350

Thông tư

683/NT/CT

14/08/1978

Về việc thực hiện nhiệm vụ tiếp tục cải tạo  và xây dựng ngành kinh doanh các mặt hàng nông sản, đậu, lạc, vừng, đay, cói... tại các tỉnh, thành phố phía Nam.

351

Thông tư

684/NT/CT

14/08/1978

Về việc thực hiện nhiệm vụ tiếp tục xây dựng và cải tạo ngành kinh doanh rau và quả ở các tỉnh thành phố miền Nam.

352

Thông tư

685/NT/CT

14/08/1978

Về việc thực hiện nhiệm vụ tiếp tục cải tạo và xây dựng các ngành kinh doanh thịt cá trứng tại các tỉnh thành phố phía Nam.

353

Thông tư

687/NT/CT

15/08/1978

Hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo và xây dựng ngành ăn uống công cộng tại các tỉnh thành phố phía Nam.

354

Thông tư

23/NT

03/11/1980

Hướng dẫn việc tăng cường Quản lý thị trường

355

Thông tư

03/NT

07/05/1982

 Hướng dẫn thi hành Chỉ thị số 25/CT ngày 24/01/1981 của Thủ  tướng Chính  phủ về việc thống nhất kinh doanh thuốc lá.

356

Thông tư

23/NT/CT

06/11/1982

Hướng dẫn thi hành Chỉ thị 260/CT

357

Thông tư

11/NT

03/07/1985

Về việc sử dụng thương nghiệp tư nhân làm đại lý bán hàng cho thương nghiệp xã hội chủ nghĩa

358

Chỉ thị

14/NT

27/09/1985

Về việc tăng cường quản lý thị trường

359

Thông tư

24/NT

21/12/1985

Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 249/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về tổ chức và quản lý Đội quản lý thị trường.

360

Thông tư

08/NT

17/07/1986

Hướng dẫn việc sử dụng phù hiệu và thẻ kiểm soát thị trường của các Đội Quản lý thị trường

361

Thông tư

03/QLTT

20/03/1987

Hướng dẫn thi hành Quyết định 80/CT ngày 11/03/1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

362

Thông tư

14/NT

23/10/1987

Hướng dẫn Đăng ký kinh doanh thương nghiệp ăn uống và dịch vụ đối với thương nghiệp tư nhân năm 1988

363

Qui định

11/QLTTTW

13/04/1988

Về tổ chức và hoạt động của tổ chức kiểm tra đặc biệt thuộc Ban chỉ đạo Quản lý thị trường Trung ương

364

Công văn

25/QLTTTW

07/07/1988

Về việc hướng dẫn thi hành Chỉ thị số 196/CT về quản lý thị trường.

365

Thông tư

02/NT

08/04/1989

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 193HĐBT

366

Quyết định

30/NT/QĐ1

31/05/1989

Qui định về đại lý mua bán hàng hoá

367

Thông báo

60/NT/QLTT

03/06/1989

Điều chỉnh một số điểm qui định về Đăng ký kinh doanh thương mại và dịch vụ ở thị trường trong nước năm 1989

368

Quyết định

23/QLTTTW

11/11/1988

Thành lập Đội kiểm tra đặc biệt liên ngành

369

Công văn

4038/QLTTTW

21/11/1990

Về việc quản lý thị trường xăng dầu

370

Công văn

118//QLTT

08/12/1990

Về việc quản lý xăng dầu tịch thu

371

Công văn

10/QLTTTW

26/01/1991

Về việc kiểm soát hàng hoá trên đường giao thông

372

Quyết định

55/QĐ

14/06/1991

Qui định về tổ chức và hoạt động của đội kiểm tra thị trường thuộc Ban chỉ đạo Quản lý thị trường Trung ương

373

Công văn

83/QLTTTW

31/07/1991

Về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị 278/CT

374

Quyết định

86/QLTTTW

02/08/1981

Về việc thành lập trạm kiểm soát cố định liên ngành trên các trục đường  vào khu vực biên giới phía Bắc.

375

Quyết định

103/QLTTTW

13/11/1991

Ban hành bản qui định về số hiệu và thẻ kiểm tra thị trường của cán bộ quản lý thị trường

376

Công văn

102/QLTTTW

11/11/1991

Về việc kiểm tra, xử lý việc sản xuất và buôn bán hàng giả

377

Quyết định

4/QLTT

07/01/1992

Ban hành bản qui định về tổ chức và hoạt động của bộ phận ở phía Nam của Ban.

378

Công văn

9/QLTTTW

10/01/1992

Hướng dẫn về tổ chức chỉ đạo Quản lý thị trường ở địa phương

379

Quyết định

48/QLTTTW

28/01/1992

Ban hành bản qui định về tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra thị trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

380

Quyết định

126/QLTTTW

24/04/1992

Ban hành bản qui định về tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra thị trường Trung ương

381

Công văn

139/QLTTW

05/05/1992

Hướng dẫn trang phục của cán bộ kiểm tra thị trường

382

Công văn

307/QLTTTW

12/09/1992

Hướng dẫn mũ và phù hiệu của cán bộ kiểm tra thị trường

383

Quyết định

210/QLTTTW

29/06/1993

Về việc lập các trạm kiểm soát cố định liên ngành trên một số đường giao thông thuỷ, bộ ra vào vùng biên giới.

384

Công văn

1063/TM-QLTT

24/01/1995

Về việc hướng dẫn xử lý thuốc lá ngoại tịch thu

385

Công văn

331/TM-QLTT

23/03/1995

Về kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện qui chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan nhà nước trong công tác Quản lý thị trường, chống buôn lậu và kinh doanh trái phép

386

Công văn

2245/TM-QLTT

24/10/1995

Về việc chấp hành chế độ Đăng ký kinh doanh và thực hiện kinh doanh theo đăng ký

387

Công văn

3703/TM-QLTT

24/10/1995

Về việc kiểm tra hàng lậu lưu thông trên thị trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 669/2000/QĐ-BTM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu669/2000/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2000
Ngày hiệu lực06/05/2000
Ngày công báo22/06/2000
Số công báoSố 23
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 669/2000/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 669/2000/QĐ-BTM danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 669/2000/QĐ-BTM danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu669/2000/QĐ-BTM
      Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
      Người kýMai Văn Dâu
      Ngày ban hành21/04/2000
      Ngày hiệu lực06/05/2000
      Ngày công báo22/06/2000
      Số công báoSố 23
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật17 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 669/2000/QĐ-BTM danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 669/2000/QĐ-BTM danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực

          • 21/04/2000

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 22/06/2000

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 06/05/2000

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực