Thông báo văn bản mới từ ngày 05-12-2022 đến ngày 12-12-2022

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 05-12-2022 đến 12-12-2022


Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (12/12/2022)
 2. (12/12/2022) Quyết định 2289/QĐ-UBND 2022 tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Nam Định
 3. (12/12/2022) Chỉ thị 03/CT-BTC 2022 tăng cường quản lý điều hành giá dịp Tết Nguyên đán Quý Mão
 4. (12/12/2022) Nghị quyết 92/2022/NQ-HĐND sửa đổi Điều 2 Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND Kon Tum
 5. (12/12/2022) Quyết định 58/2022/QĐ-UBND định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan Huế
 6. (12/12/2022) Quyết định 3186/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp Hòa Bình
 7. (11/12/2022) Thông báo 374/TB-VPCP 2022 cơ chế quản lý tài chính gắn với đặc thù cơ quan quản lý hành chính
 8. (10/12/2022) Nghị quyết 39/2022/NQ-HĐND mức hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa thôn bản Quảng Bình
 9. (10/12/2022) Nghị quyết 37/2022/NQ-HĐND chế độ hỗ trợ đối với lưu học sinh Lào cao đẳng Quảng Bình
 10. (09/12/2022)
 11. (09/12/2022)
 12. (09/12/2022) Quyết định 27/2022/QĐ-UBND phân cấp giao quyền tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp Đà Nẵng
 13. (09/12/2022) Nghị quyết 75/2022/NQ-HĐND sửa đổi Điều 8 Nghị quyết 91/2021/NQ-HĐND Cao Bằng
 14. (09/12/2022) Nghị quyết 77/2022/NQ-HĐND phân cấp phân bổ ngân sách thực hiện Chương trình quốc gia Cao Bằng
 15. (09/12/2022) Nghị quyết 81/2022/NQ-HĐND thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã huyện Cao Bằng
 16. (09/12/2022)
 17. (08/12/2022)
 18. (08/12/2022) Quyết định 3377/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giá Sở Tài chính Bắc Giang
 19. (08/12/2022) Quyết định 1513/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính doanh nghiệp Bắc Ninh
 20. (07/12/2022)
 21. (07/12/2022)
 22. (07/12/2022) Nghị quyết 157/NQ-CP 2022 điều chỉnh dự toán bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết Tổng cục Thuế
 23. (07/12/2022)
 24. (07/12/2022)
 25. (07/12/2022)
 26. (06/12/2022) Quyết định 70/2022/QĐ-UBND mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước xây dựng nông thôn mới Ninh Thuận
 27. (06/12/2022) Quyết định 38/2022/QĐ-UBND giá nước sạch sinh hoạt nông thôn Bình Dương 2023
 28. (06/12/2022)
 29. (06/12/2022)
 30. (05/12/2022) Quyết định 70/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 10/2019/QĐ-UBND Hải Phòng
 31. (05/12/2022)
 32. (05/12/2022) Quyết định 69/2022/QĐ-UBND cơ chế quay vòng vốn hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng Ninh Thuận

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (12/12/2022) Quyết định 42/2022/QĐ-UBND thang điểm xét gia đình văn hóa thôn văn hóa Kon Tum
 2. (12/12/2022) Quyết định 2492/QĐ-UBND 2022 phê duyệt Điều lệ Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Yên Bái
 3. (12/12/2022) Nghị quyết 92/2022/NQ-HĐND sửa đổi Điều 2 Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND Kon Tum
 4. (10/12/2022) Nghị quyết 39/2022/NQ-HĐND mức hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa thôn bản Quảng Bình
 5. (09/12/2022)
 6. (09/12/2022) Quyết định 1520/QĐ-TTg 2022 Đẩy mạnh hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện đến 2030
 7. (08/12/2022)
 8. (08/12/2022)
 9. (08/12/2022)
 10. (08/12/2022)
 11. (07/12/2022) Kế hoạch 230/KH-UBND 2022 công tác tiếp nhận bảo vệ nạn nhân bị mua bán Vũng Tàu
 12. (07/12/2022) Kế hoạch 4169/KH-UBND 2022 hỗ trợ giảm nghèo hộ có người có công với cách mạng Bình Thuận
 13. (07/12/2022)
 14. (07/12/2022) Kế hoạch 4181/KH-UBND 2022 triển khai Quyết định 411/QĐ-TTg phát triển kinh tế số Bình Thuận
 15. (06/12/2022) Quyết định 671/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Chính sách người có công Gia Lai
 16. (06/12/2022) Quyết định 71/2022/QĐ-UBND lựa chọn dự án hỗ trợ sản xuất Chương trình quốc gia Ninh Thuận
 17. (05/12/2022)
 18. (05/12/2022) Quyết định 69/2022/QĐ-UBND cơ chế quay vòng vốn hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng Ninh Thuận

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (12/12/2022) Kế hoạch 4212/KH-UBND 2022 thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước Kon Tum
 2. (12/12/2022) Quyết định 4308/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính môi trường Ban Quản lý công nghiệp Hồ Chí Minh
 3. (12/12/2022) Công văn 13242/BGTVT-TCCB 2022 rà soát quy định xếp hạng đối với đơn vị sự nghiệp công lập
 4. (12/12/2022)
 5. (12/12/2022) Quyết định 35/2022/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Văn phòng Ủy ban Cao Bằng
 6. (12/12/2022)
 7. (12/12/2022) Quyết định 2943/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính tổ chức cán bộ Sở Y tế Cà Mau
 8. (12/12/2022)
 9. (12/12/2022) Quyết định 2524/QĐ-UBND 2022 Bộ tiêu chí đánh giá Chỉ số cải cách hành chính Yên Bái
 10. (12/12/2022) Nghị quyết 159/NQ-CP 2022 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11
 11. (12/12/2022) Quyết định 1529/QĐ-TTg 2022 Danh mục chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn luật nghị quyết
 12. (12/12/2022) Nghị định 102/2022/NĐ-CP chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 13. (12/12/2022) Nghị định 103/2022/NĐ-CP trường của cơ quan nhà nước tổ chức chính trị tổ chức chính trị xã hội
 14. (12/12/2022) Thông tư 12/2022/TT-BVHTTDL tiêu chuẩn xét thăng hạn viên chức ngành thể dục thể thao
 15. (12/12/2022) Quyết định 3186/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp Hòa Bình
 16. (12/12/2022) Quyết định 3393/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính quản lý lao động Sở Lao động Sóc Trăng
 17. (09/12/2022)
 18. (09/12/2022)
 19. (09/12/2022)
 20. (09/12/2022) Quyết định 48/2022/QĐ-UBND Quy chế quản lý dịch vụ chứng thực chữ ký số Đắk Nông
 21. (09/12/2022) Quyết định 54/2022/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Giao thông Đồng Nai
 22. (09/12/2022) Kế hoạch 240/KH-UBND 2022 khảo sát đánh giá phổ biến giáo dục pháp luật Cần Thơ
 23. (09/12/2022) Công văn 4146/UBND-KSTTHC 2022 triển khai điểm dịch vụ công liên thông Hà Nội
 24. (09/12/2022) Quyết định 73/2022/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Y tế Hải Phòng
 25. (09/12/2022) Quyết định 2879/QĐ-UBND 2022 danh mục vị trí việc làm biên chế công chức Sở Công Thương Hưng Yên
 26. (09/12/2022) Quyết định 4134/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tổ chức cán bộ Y tế Bình Định
 27. (09/12/2022) Quyết định 2445/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính sở hữu trí tuệ Sở Khoa học Yên Bái
 28. (09/12/2022) Thông tư 22/2022/TT-BKHĐT thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê Nhà nước đến 2030
 29. (09/12/2022) Kế hoạch 322/KH-UBND 2022 công tác thi đua khen thưởng Hà Nội 2023
 30. (09/12/2022) Quyết định 2564/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính đo lường Sở Khoa học Sơn La
 31. (08/12/2022)
 32. (08/12/2022) Quyết định 3377/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giá Sở Tài chính Bắc Giang
 33. (08/12/2022)
 34. (08/12/2022) Công văn 13155/BGTVT-VT 2022 báo cáo tổng kết năm triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP
 35. (08/12/2022)
 36. (08/12/2022)
 37. (08/12/2022)
 38. (08/12/2022) Quyết định 1513/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính doanh nghiệp Bắc Ninh
 39. (08/12/2022) Quyết định 1514/QĐ-UBND 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc Sở Y tế Bắc Ninh
 40. (08/12/2022)
 41. (08/12/2022)
 42. (07/12/2022) Quyết định 1517/QĐ-TTg 2022 Quy chế tổ chức Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực
 43. (07/12/2022)
 44. (07/12/2022)
 45. (07/12/2022)
 46. (07/12/2022) Quyết định 3325/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Y tế Hải Dương
 47. (07/12/2022)
 48. (07/12/2022)
 49. (07/12/2022)
 50. (07/12/2022) Quyết định 1463/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính Ban Quản lý Khu nông nghiệp Phú Yên
 51. (07/12/2022) Quyết định 35/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 47/2018/QĐ-UBND quản lý hộ chiếu ngoại giao Hà Tĩnh
 52. (07/12/2022) Quyết định 38/2022/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Sở Xây dựng Nam Định
 53. (07/12/2022) Thông báo 5034/TB-LĐTBXH 2022 nghỉ tết Âm lịch đối với cán bộ công chức viên chức 2023
 54. (07/12/2022) Quyết định 536/QĐ-UBND 2022 phê duyệt Đề án tinh giản biên chế Bắc Ninh 2022 2026
 55. (07/12/2022) Quyết định 72/2022/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Kế hoạch Hải Phòng
 56. (07/12/2022) Quyết định 37/2022/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Đầu tư Quảng Trị
 57. (06/12/2022)
 58. (06/12/2022)
 59. (06/12/2022) Quyết định 4302/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch Sở Tư pháp Thanh Hóa
 60. (06/12/2022) Quyết định 671/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Chính sách người có công Gia Lai
 61. (06/12/2022) Chỉ thị 03/2022/CT-CA tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác tiếp công dân trong Tòa án nhân dân
 62. (06/12/2022) Quyết định 2253/QĐ-BTTTT 2022 quy định chức năng nhiệm vụ Cục Tần số vô tuyến điện
 63. (06/12/2022) Quyết định 2254/QĐ-BTTTT 2022 phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
 64. (06/12/2022) Quyết định 3725/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính tổ chức biên chế Sở Nội vụ Vũng Tàu
 65. (06/12/2022)
 66. (06/12/2022) Quyết định 4117/QĐ-UBND 2022 quy trình thủ tục hành chính hàng hải Sở Giao thông Cần Thơ
 67. (06/12/2022) Quyết định 1505/QĐ-UBND 2022 chức năng nhiệm vụ Trung tâm Công nghệ thông tin Bắc Ninh
 68. (05/12/2022)
 69. (05/12/2022)
 70. (05/12/2022)
 71. (05/12/2022) Quyết định 32/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
 72. (05/12/2022) Quyết định 3104/QĐ-UBND 2022 quy trình thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên Quảng Trị
 73. (05/12/2022) Quyết định 3103/QĐ-UBND 2022 quy trình thủ tục hành chính cơ chế một cửa Sở Khoa học Quảng Trị

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (12/12/2022) Quyết định 2943/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính tổ chức cán bộ Sở Y tế Cà Mau
 2. (12/12/2022) Công văn 4970/SGDĐT-CTTT 2022 tiêm vắc xin phòng COVID 19 cho trẻ em mầm non Hồ Chí Minh
 3. (12/12/2022) Công điện 1669/CĐ-BYT 2022 tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh
 4. (12/12/2022) Thông tư 12/2022/TT-BVHTTDL tiêu chuẩn xét thăng hạn viên chức ngành thể dục thể thao
 5. (12/12/2022) Quyết định 339/QĐ-YDCT 2022 thuốc cổ truyền sản xuất trong nước cấp giấy lưu hành đợt 07
 6. (12/12/2022) Quyết định 340/QĐ-YDCT 2022 Danh mục thuốc cổ truyền trong nước được gia hạn lưu hành đợt 07
 7. (12/12/2022) Quyết định 803/QĐ-QLD 2022 sửa đổi thông tin thuốc được cấp gia hạn đăng ký lưu hành
 8. (09/12/2022)
 9. (09/12/2022) Quyết định 73/2022/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Y tế Hải Phòng
 10. (09/12/2022) Kế hoạch 4204/KH-UBND 2022 triển khai hoạt động Chăm sóc sức khỏe sinh sản Bình Thuận
 11. (09/12/2022) Quyết định 4134/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tổ chức cán bộ Y tế Bình Định
 12. (09/12/2022) Kế hoạch 4203/KH-UBND 2022 triển khai hoạt động Chăm sóc sức khỏe sinh sản Bình Thuận
 13. (09/12/2022) Quyết định 1371/QĐ-VSDTTƯ 2022 phân bổ vắc xin Covid19 đợt 183
 14. (09/12/2022) Quyết định 794/QĐ-QLD 2022 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy lưu hành đợt 179 bổ sung
 15. (09/12/2022) Quyết định 793/QĐ-QLD 2022 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy lưu hành đợt 179 bổ sung
 16. (08/12/2022)
 17. (08/12/2022) Quyết định 1514/QĐ-UBND 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc Sở Y tế Bắc Ninh
 18. (07/12/2022) Quyết định 3325/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Y tế Hải Dương
 19. (07/12/2022)
 20. (06/12/2022) Kế hoạch 5331/KH-UBND 2022 tăng cường tiêm vắc xin COVID19 cho trẻ mầm non Ninh Thuận
 21. (06/12/2022)
 22. (05/12/2022)
 23. (05/12/2022)
 24. (05/12/2022)
 25. (05/12/2022)
 26. (05/12/2022)
 27. (05/12/2022) Quyết định 52/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 45/2019/QĐ-UBND Lâm Đồng
 28. (05/12/2022)

Lĩnh vực Thương mại

 1. (12/12/2022) Kế hoạch 4227/KH-UBND 2022 dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường sau Tết Quý Mão Bình Thuận
 2. (12/12/2022) Công văn 7938/BCT-TTTN 2022 điều hành kinh doanh xăng dầu
 3. (10/12/2022) Kế hoạch 115/KH-BCĐ389 2022 cao điểm chống buôn lậu dịp trước Tết Nguyên đán 2023
 4. (09/12/2022)
 5. (09/12/2022)
 6. (09/12/2022)
 7. (08/12/2022)
 8. (08/12/2022) Nghị định 101/2022/NĐ-CP điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang quân dụng vũ khí quân dụng
 9. (08/12/2022) Quyết định 26/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 34/2016/QĐ-UBND Đà Nẵng
 10. (08/12/2022)
 11. (08/12/2022)
 12. (07/12/2022) Quyết định 47/2022/QĐ-UBND thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong khu công nghiệp Đắk Lắk
 13. (07/12/2022) Kế hoạch 239/KH-UBND 2022 thực hiện Chiến lược phát triển công nghiệp hóa chất Cần Thơ
 14. (07/12/2022) Kế hoạch 4181/KH-UBND 2022 triển khai Quyết định 411/QĐ-TTg phát triển kinh tế số Bình Thuận
 15. (06/12/2022) Quyết định 2547/QĐ-UBND 2022 địa điểm lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ Vĩnh Long 2023
 16. (06/12/2022) Quyết định 2568/QĐ-UBND 2022 hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân Vĩnh Long 2020 2025
 17. (06/12/2022) Quyết định 71/2022/QĐ-UBND lựa chọn dự án hỗ trợ sản xuất Chương trình quốc gia Ninh Thuận
 18. (06/12/2022)
 19. (05/12/2022) Quyết định 70/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 10/2019/QĐ-UBND Hải Phòng
 20. (05/12/2022)

Lĩnh vực Trách nhiệm hình sự

 1. (07/12/2022)
 2. (06/12/2022)

0 Văn bản thuộc 0 lĩnh vực bắt đầu có hiệu lực trong khoảng thời gian này  0 Văn bản thuộc 0 lĩnh vực đã hết hiệu lực trong khoảng thời gian này