Quyết định 31/2006/QĐ-BTC

Quyết định 31/2006/QĐ-BTC công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2005 đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2006/QĐ-BTC Danh mục văn bản pháp luật đến hết31/12/2005 đã hết hiệu lực pháp luật


BỘ TÀI CHÍNH

******

 

Số: 31/2006/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

******

           Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH ĐẾN HẾT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2005 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 6 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền đến ngày 31 tháng 12 năm 2005 đã hết hiệu lực pháp luật (Danh mục I kèm theo);

2. Danh mục Thông tư liên tịch do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2005 đã hết hiệu lực pháp luật (Danh mục II kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:                 
                                                       
- VPCP; VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- VPTW và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Toà án NDTC; Viện Kiểm sát NDTC;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Sở Tài chính;
- Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ;
- Cục Kiểm tra VB (Bộ TP);
- Công báo;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tá

DANH MỤC I

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN ĐẾN NGÀY 31/12/2005 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2006/QĐ-BTC ngày 31 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

I. LĨNH VỰC THUẾ

STT

Tên văn bản

Số, ký hiệu VB

Ngày

ban hành

Nội dung trích yếu

1

Thông tư

115 TC/GTBĐ

16/12/1994

Quy định chế độ quản lý thu và sử dụng nguồn thu lệ phí đăng ký tàu biển và thuyền viên

2

Thông tư

37 TC/TCT

25/06/1997

Về việc bổ sung Thông tư số 51 TT/LB ngày 03/7/1995 của liên Bộ Tài chính – Y tế về việc quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng lệ phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành lập cơ sở hành nghề y dược tư nhân và lệ phí cấp số đăng ký mặt hàng thuốc

3

Quyết định

142/1999/QĐ-BTC

19/11/1999

Về việc ban hành mức thu phí, lệ phí cảng vụ đường thủy nội địa

4

Quyết định

23/2000/QĐ-BTC

21/02/2000

Ban hành biểu mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

5

Thông tư

28/2000/TT-BTC

18/04/2000

Huớng dẫn thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

6

Thông tư

40/2000/TT-BTC

15/05/2000

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 176/1999/QĐ-TTg ngày 26/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu

7

Thông tư

50/2000/TT-BTC

02/06/2000

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng phí, lệ phí cảng vụ đường thủy nội địa

8

Thông tư

65/2000/TT-BTC

05/07/2000

Hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

9

Quyết định

182/2000/QĐ-BTC

14/11/2000

Về việc quy định thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng đèn hình phẳng Trinitron theo Cơ cấu AICO

10

Thông tư

117/2000/QĐ-BTC

21/12/2000

Bổ sung và sửa đổi một số điểm của Thông tư số 40/2000/TT-BTC ngày 15/5/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 176/1999/QĐ-TTg ngày 26/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu

11

Thông tư

53/2002/TT-BTC

25/06/2002

Hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 24/2002/TT-BTC ngày 20/3/2002 của Bộ Tài chính về thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các hoạt động cho thuê tài chính

12

Thông tư

55/2003/TT-BTC

04/06/2003

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

13

Thông tư

118/2003/TT-BTC

08/12/2003

Hướng dẫn Nghị định số 60/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo nguyên tắc của Hiệp định thực hiện Điều 7 Hiệp định chung về thuế quan và thương mại

14

Thông tư

18/2004/TT-BTC

15/03/2004

Hướng dẫn Quyết định số 245/2003/QĐ-TTg ngày 18/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở, đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc Chương trình 135 và hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên

15

Thông tư

24/2004/TT-BTC

26/03/2004

Quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

16

Thông tư

87/2004/TT-BTC

31/08/2004

Hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

II. LĨNH VỰC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

STT

Tên văn bản

Số, ký hiệu VB

Ngày

ban hành

Nội dung trích yếu

17

Quyết định

1581/1998/QĐ-BTC

11/11/1998

Về việc cung cấp số liệu chỉ tiêu về tài chính, ngân sách nhà nước cho các tổ chức tài chính - tiền tệ quốc tế và các nước

18

Quyết định

103/2000/QĐ-BTC

29/06/2000

Về việc bổ sung một số chỉ tiêu cung cấp số liệu đã quy định tại Quyết định số 1581/1998/QĐ-BTC ngày 11/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

19

Thông tư

111/2004/TT-BTC

19/11/2004

Hướng dẫn một số điểm về  tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2005

20

Thông tư

113/2004/TT-BTC

25/11/2004

Hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2004

III. LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

STT

Tên văn bản

Số, ký hiệu VB

Ngày

ban hành

Nội dung trích yếu

21

Thông tư

70/1998/TT-BTC

21/05/1998

Hướng dẫn sửa đổi một số điểm quy định tại Thông tư số 56 TC/NSNN ngày 21/8/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 100 QĐ/TW ngày 03/6/1995 của Ban Bí thư Trung ương về kinh phí hoạt động của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện

22

Thông tư

105/1998/TT-BTC

23/07/1998

Hướng dẫn thực hiện chế độ đối với báo cáo viên của Đảng

23

Thông tư

45/1999/TT-BTC

04/05/1999

Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài

24

Thông tư

108/1999/TT-BTC

04/09/1999

Hướng dẫn bổ sung một số điểm của Thông tư số 45/1999/TT-BTC ngày 04/5/1999 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài

25

Thông tư

141/1999/TT-BTC

07/12/1999

Hướng dẫn thực hiện mức chi điều dưỡng đối với người có công cách mạng

26

Thông tư

105/2001/TT-BTC

27/12/2001

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước

27

Thông tư

114/2002/TT-BTC

19/12/2002

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 114/2002/QĐ-TTg ngày 04/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với Tổng cục Thuế

28

Thông tư

104/2003/TT-BTC

30/10/2003

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 159/2003/QĐ-TTg ngày 04/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động năm 2003 đối với Tổng cục Hải quan

29

Thông tư

82/2004/TT-BTC

16/08/2004

Bổ sung, sửa đổi Thông tư số 114/2002/TT-BTC ngày 19/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 114/2002/QĐ-TTg ngày 04/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với Tổng cục Thuế

30

Thông tư

94/2004/TT-BTC

01/10/2004

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 158/2004/QĐ-TTg ngày 31/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động trong năm 2004 đối với Tổng cục Hải quan

IV. LĨNH VỰC HẢI QUAN

STT

Tên văn bản

Số, ký hiệu VB

Ngày

ban hành

Nội dung trích yếu

31

Thông tư

06/2001/TT-TCHQ

18/9/2001

Hướng dẫn thực hiện một số điều trong Nghị định số 18/2000/NĐ-CP ngày 29/5/2000 của Chính phủ quy định về cờ truyền thống, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, biểu tượng, cờ hiệu và trang phục Hải quan Việt Nam

32

Thông tư

32/2003/TT-BTC

16/04/2003

Hướng dẫn thực hiện các Điều 29, 30 Luật Hải quan, Điều 8 Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan

33

Quyết định

52/2003/QĐ-BTC

16/04/2003

Về việc ban hành Quy định về điều kiện thành lập, quản lý hoạt động của địa điểm làm thủ tục hải quan, địa điểm kiểm tra hàng hóa ngoài cửa khẩu

34

Quyết định

53/2003/QĐ-BTC

16/04/2003

Ban hành Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu

35

Quyết định

55/2003/QĐ-BTC

16/04/2003

Ban hành Quy định về thủ tục hải quan, công tác kiểm soát, giám sát hải quan đối với tàu hỏa liên vận quốc tế nhập cảnh, xuất cảnh

36

Quyết định

56/2003/QĐ-BTC

16/04/2003

Quy định về hồ sơ hải quan, quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán

37

Quyết định

57/2003/QĐ-BTC

16/04/2003

Quy định về thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảnh và kiểm soát, giám sát hải quan tại các cảng biển và cảng chuyên dùng

38

Quyết định

69/2003/QĐ-BTC

14/05/2003

Về việc ban hành Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị

39

Thông tư

96/2003/QĐ-BTC

10/10/2003

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

V. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

STT

Tên văn bản

Số, ký hiệu VB

Ngày

ban hành

Nội dung trích yếu

40

Thông tư

97/1998/TT-BTC

11/07/1998

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ tín dụng đào tạo

41

Thông tư

117/2002/TT-BTC

27/12/2002

Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với các công ty xổ số kiến thiết

42

Thông tư

121/2003/TT-BTC

12/12/2003

Hướng dẫn Quyết định số 146/2003/QĐ-TTg ngày 17/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam

43

Thông tư

129/2003/TT-BTC

23/12/2003

Hướng dẫn chế độ tài chính đối với thu nhập sau thuế của hoạt động xổ số kiến thiết

44

Thông tư

73/2004/TT-BTC

16/07/2004

Sửa đổi Thông tư số 117/2002/TT-BTC ngày 27/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với các công ty xổ số kiến thiết

45

Quyết định

10/2005/QĐ-BTC

02/02/2005

Công bố danh sách thành viên bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương năm 2005

VI. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI

STT

Tên văn bản

Số, ký hiệu VB

Ngày

ban hành

Nội dung trích yếu

46

Thông tư

28/2001/TT-BTC

03/05/2001

Hướng dẫn ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đối với các dự án cấp nước sử dụng vốn ODA theo cơ chế vay lại ngân sách nhà nước

VII. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

STT

Tên văn bản

Số, ký hiệu VB

Ngày

ban hành

Nội dung trích yếu

47

Thông tư

70/2004/TT-BTC

14/07/2004

Hướng dẫn việc quản lý và thành toán vốn đầu tư dự án bồi thường, di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La

VIII. LĨNH VỰC HỢP TÁC QUỐC TẾ

STT

Tên văn bản

Số, ký hiệu VB

Ngày

ban hành

Nội dung trích yếu

48

Thông tư

42/2005/TT-BTC

31/05/2005

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2005/NĐ-CP ngày 08/4/2005 của Chính phủ về việc giảm thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng để thực hiện thỏa thuận giữa Việt Nam và Thái Lan liên quan đến việc Việt Nam hoãn thực hiện Hiệp định CEPT của các nước ASEAN đối với một số mặt hàng phụ tùng, linh kiện xe máy và xe ô tô tải nhẹ nguyên chiếc

49

Thông tư

45/2005/TT-BTC

06/06/2005

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 78/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003, Nghị định số 151/2004/NĐ-CP ngày 05/8/2004, Nghị định số 213/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004, Nghị định số 13/2005/NĐ-CP ngày 03/02/2005 của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN

IX. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

STT

Tên văn bản

Số, ký hiệu VB

Ngày

ban hành

Nội dung trích yếu

50

Thông tư

65/1999/TT-BTC

07/06/1999

 Hướng dẫn thực hiện công khai tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước

51

Thông tư

47/2000/TT-BTC

24/05/2000

Hướng dẫn những vấn đề về tài chính trong giao, bán doanh nghiệp nhà nước

50

Thông tư

51/2000/TT-BTC

02/06/2000

Hướng dẫn những vấn đề về tài chính trong khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 của Chính phủ

X. LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

STT

Tên văn bản

Số, ký hiệu VB

Ngày

ban hành

Nội dung trích yếu

53

Quyết định

1141-TC/QĐ/CĐKT

01/11/1995

Về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp

54

Thông tư

10TC/CĐKT

20/03/1997

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp

55

Thông tư

33/1998/TT-BTC

17/03/1998

Hướng dẫn hạch toán trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá chứng khoán tại doanh nghiệp nhà nước

56

Thông tư

77/1998/TT-BTC

06/06/1998

Hướng dẫn tỷ giá quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam sử dụng trong hạch toán kế toán ở doanh nghiệp

57

Thông tư

100/1998/TT-BTC

15/07/1998

Hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

58

Thông tư

180/1998/TT-BTC

26/12/1998

Hướng dẫn bổ sung kế toán thu giá trị gia tăng

59

Thông tư

186/1998/TT-BTC

28/12/1998

 Hướng dẫn kế toán thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt

60

Thông tư

107/1999/TT-BTC

01/09/1999

Hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê tài chính

61

Thông tư

120/1999/TT-BTC

07/10/1999

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp

62

Thông tư

54/2000/TT-BTC

07/06/2000

Hướng dẫn kế toán đối với hàng hóa của các cơ sở kinh doanh bán tại các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc ở các tỉnh, thành phố khác và xuất bán qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

63

Quyết định

167/2000/QĐ-BTC

25/10/2000

Về việc ban hành Chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp

64

Quyết định

141/2001/QĐ-BTC

21/12/2001

Về việc ban hành Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

65

Quyết định

208/2003/QĐ-BTC

15/12/2003

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã ban hành theo Quyết định số 141/2001/QĐ-BTC ngày 21/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

XI. LĨNH VỰC KHO BẠC, NHÀ NƯỚC

STT

Tên văn bản

Số, ký hiệu VB

Ngày

ban hành

Nội dung trích yếu

66

Quyết định

430 TC/QĐ-KBNN

17/09/1997

Ban hành Chế độ mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

67

Thông tư

52/1999/TT-BTC

07/05/1999

Hướng dẫn tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước cho ngân sách nhà nước

XII. LĨNH VỰC DỰ TRỮ QUỐC GIA

STT

Tên văn bản

Số, ký hiệu VB

Ngày

ban hành

Nội dung trích yếu

68

Quyết định

393/QĐ-TCKT

31/12/1996

Về việc ban hành "Chế độ kế toán Dự trữ quốc gia"

69

Quyết định

62/1998/QĐ-CDTQG

07/07/1998

Bổ sung, sửa đổi một số nội dung hệ thống kế toán dự trữ quốc gia ban hành theo Quyết định số 393/QĐ-TCTK ngày 31/12/1996 của Cục trưởng Cục Dự trự quốc gia

XIII. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

STT

Tên văn bản

Số, ký hiệu VB

Ngày

ban hành

Nội dung trích yếu

70

Quyết định

44/2003/QĐ-BTC

07/06/2003

Về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam"

XIV. LĨNH VỰC KHÁC

STT

Tên văn bản

Số, ký hiệu VB

Ngày

ban hành

Nội dung trích yếu

71

Thông tư

16/2002/TT-BTC

08/02/2002

Hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng tại Khu Thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị

72

Quyết định

194/2003/QĐ-BTC

28/11/2003

Ban hành Quy định chế độ quản lý hải quan, thuế áp dụng thí điểm mở rộng chức năng của các doanh nghiệp trong Khu Chế xuất Tân Thuận

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC II

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH DO BỘ TÀI CHÍNH CHỦ TRÌ SOẠN THẢO BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2005 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2006/QĐ-BTC ngày 31 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

STT

Tên

văn bản

Số, ký hiệu VB

Ngày

ban hành

Cơ quan

ban hành

Nội dung trích yếu

1

Thông tư

liên Bộ

343-TTLB

05/03/1987

Liên Bộ Tài chính - Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (này là Bộ Khoa học Công nghệ)

Về trích nộp lệ phí trình duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật chỉ tiêu tính trữ lượng khoáng sản và báo cáo kết quả thăm dò địa chất tại Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản

2

Thông tư

liên Bộ

64-TT/LB

12/12/1990

Liên Bộ Tài chính – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương kế toán trưởng, phó kế toán trưởng các xí nghiệp quốc doanh

3

Thông tư

liên Bộ

65-TT/LB

29/07/1993

Liên Bộ Tài chính – Y tế

Quy định việc thu lệ phí đối với công ty nước ngoài xin phép nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam

4

Thông tư

liên Bộ

51/TTLB

03/07/1995

Liên Bộ Tài chính – Y tế

Quy định chế độ thu quản lý, sử dụng lệ phí thẩm định đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành lập cơ sở hành nghề dược tư nhân và lệ phí cấp số đăng ký mặt hàng thuốc

5

Thông tư

liên Bộ

06 TT/LB

22/01/1996

Liên Bộ Tài chính – Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hướng dẫn lập kế hoạch cấp phát, quản lý và quyết toán kinh phí chi công tác phòng cháy chữa cháy

6

Thông tư

liên tịch

113/1998/TTLT-BTC-BQP

07/08/1998

Liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Quốc phòng

Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ của đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

7

Thông tư

liên tịch

135/1998/TTLT/BTC-BLĐTBXH

16/10/1998

Liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn cấp phát và quản lý kinh phí ủy quyền chi trả trợ cấp ưu đãi người có công cách mạng thuộc ngân sách trung ương

8

Thông tư

liên tịch

71/2000/TTLT/BTC-TCHQ

19/07/2000

Liên tịch Bộ Tài chính – Tổng cục Hải quan

Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hải quan

9

Thông tư

liên tịch

89/2001/TTLT-BTC-BCA

08/11/2001

Liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Công an

Hướng dẫn việc nộp, sử dụng và quyết toán tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích thuộc Bộ Công an

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2006/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2006/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2006
Ngày hiệu lực25/06/2006
Ngày công báo10/06/2006
Số công báoSố 10
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2006/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 31/2006/QĐ-BTC Danh mục văn bản pháp luật đến hết31/12/2005 đã hết hiệu lực pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 31/2006/QĐ-BTC Danh mục văn bản pháp luật đến hết31/12/2005 đã hết hiệu lực pháp luật
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu31/2006/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýTrần Văn Tá
       Ngày ban hành31/05/2006
       Ngày hiệu lực25/06/2006
       Ngày công báo10/06/2006
       Số công báoSố 10
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 31/2006/QĐ-BTC Danh mục văn bản pháp luật đến hết31/12/2005 đã hết hiệu lực pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2006/QĐ-BTC Danh mục văn bản pháp luật đến hết31/12/2005 đã hết hiệu lực pháp luật

           • 31/05/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/06/2006

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/06/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực