Thông báo văn bản mới từ ngày 04-09-2023 đến ngày 11-09-2023

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 04-09-2023 đến 11-09-2023


Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

 1. (11/09/2023)
 2. (05/09/2023)

Lĩnh vực Trách nhiệm hình sự

 1. (05/09/2023)

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (11/09/2023)
 2. (11/09/2023)
 3. (07/09/2023)
 4. (05/09/2023)

Lĩnh vực Lĩnh vực khác

 1. (11/09/2023)
 2. (07/09/2023)

Lĩnh vực Vi phạm hành chính

 1. (11/09/2023)
 2. (11/09/2023)

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (08/09/2023)
 2. (07/09/2023)
 3. (07/09/2023)
 4. (05/09/2023)

Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý

 1. (08/09/2023)

Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

 1. (07/09/2023)
 2. (06/09/2023)

Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

 1. (08/09/2023)

0 Văn bản thuộc 0 lĩnh vực bắt đầu có hiệu lực trong khoảng thời gian này  0 Văn bản thuộc 0 lĩnh vực đã hết hiệu lực trong khoảng thời gian này