Quyết định 01/2007/QĐ-BTM

Quyết định 01/2007/QĐ-BTM công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thương mại ban hành đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2007/QĐ-BTM công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật


BỘ THƯƠNG MẠI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  01 /2007/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 04 tháng  01  năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ THƯƠNG MẠI BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 1 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng và Vụ trưởng Vụ Pháp ch
ế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thương mại ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2006 đã hết hiệu lực thi hành gồm 130 văn bản. (Danh mục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- Công báo
- Sở Thương mại, Sở Thương mại Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ Thương mại
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh

 


BỘ THƯƠNG MẠI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Danh mục

văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thương mại ban hành TỪ NĂM 1997 ĐẾN NĂM 2006 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THỰC HIỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số  01/2007/QĐ-BTMngày 04 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại)

STT

Ngày tháng ban hành

Tên văn bản

Năm 1997

1.                   

25/02/1997

Thông tư liên bộ số 02-TT/LĐ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng và Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu

2.                   

02/7/1997

Thông tư liên tịch số 06-TTLT-TM/CN của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp quy định về việc nhập khẩu giấy năm 1997

3.                   

07/11/1997

Thông tư liên tịch số 08/1997/TTLT-BTM-BCN của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp về việc thưởng khuyến khích xuất khẩu hàng dệt – may mặc

4.                   

21/7/1997

Thông tư liên bộ số 11-TT/LB của Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại hướng dẫn- việc nhập khẩu miễn thuế trang thiết bị của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

5.                   

06/12/1997

Thông tư liên tịch số 10/1997/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp quy định việc quản lý và sử dụng hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào EU, Canada, Nauy và Thổ Nhĩ Kỳ năm 1998

Năm 1998

6.                   

31/7/1998

Thông tư liên tịch số 11/1998/TTLT/BTM-UBDTMN-BTC-BKHĐT của Bộ Thương mại, Uỷ ban Dân tộc miền núi, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 20/1998/NĐ-CP

7.                   

12/10/1998

Thông tư liên tịch số 20/1998/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp quy định việc giao hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạn ngạch năm 1999

8.                   

31/12/1998

Thông tư liên tịch số 23/1998/TTLT-BTM-TCHQ của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan về giải quyết một số thủ tục nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

9.                   

14/02/1998

Chỉ thị số 02/1998/CT-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại tiếp tục thực hiện Nghị định quyết định 14 của Bộ Chính trị về đấu tranh chống tham nhũng trong ngành Thương mại năm 1998

10.                

02/04/1998

Chỉ thị số 07/1998/CT-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại về công tác phòng chống lũ lụt bão giảm nhẹ thiên tai năm 1998

11.                

28/8/1998

Thông tư số 18/1998/TT-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hóa với nước ngoài.

12.                

10/10/1998

Thông tư số 19/1998/TT-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại hướng dẫn việc thực hiện việc cấm nhập khẩu Amiăng nhóm Amphibole

13.                

3012/1998

Thông tư số 22/1998/TT-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định 250/1998/QĐ-TTg ngày 24/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 1999

14.                

26/01/1998

Quyết định số 89/TM-XNK của Bộ trưởng Bộ Thương mại giao hạn ngạch xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 1998

15.                

04/3/1998

Quyết định số 321/1998/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành quy định chi tiết thực hiện Nghị định số 12-CP ngày 18/02/1997 và số 10/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ liên quan đến xuất nhập khẩu, tiêu thụ sản phẩm tại Việt Nam và gia công của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên hợp doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh

16.                

01/6/1998

Quyết định số 625/1998/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc điều chỉnh, bổ sung quy định chi tiết thực hiện Nghị định số 12-CP ngày 18/02/1997 và số 10/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 321/1998/QĐ-BTM ngày 04/3/1998 của Bộ Thuơng mại

17.                

04/07/1998

Quyết định 0774/1998/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và quản lý chợ trong khu vực biên giới Việt – Trung

18.                

15/07/1998

Quyết định 0807/1998/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Qui chế tổ chức và quản lý chợ biên giới Việt Nam – Lào

19.                

30/07/1998

Quyết định số 0878/1998/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành phụ lục bổ sung của Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam

20.                

01/09/1998

Quyết định số 0996/1998/TM-VP về việc ban hành quy chế làm việc của Bộ Thương mại.

21.                

28/10/1998

Quyết định số 1291/1998/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ thưởng xuất khẩu

22.                

31/10/1998

Quyết định 1311/1998/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu và Quy chế kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất

23.                

02/11/1998

Quyết định số 1316/1998/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ủy quyền Văn phòng 2 Bộ Thương mại tại TP Hồ Chí Minh duyệt kế hoạch xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở khu vực phía nam

24.                

17/11/1998

Quyết định số 1405/1998/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành quy chế đấu thầu hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạn ngạch

25.                

17/11/1998

Quyết định 1406/1998/QĐ/BTM của Bộ Thương mại về việc quy định việc tổ chức đấu thầu hạn ngạch hàng dệt, may xuất khẩu vào thị trường EU năm 1999

26.                

25/12/1998

Quyết định số 1655/1998/QĐ-BTM về việc ban hành danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

Năm 1999

27.                

03/02/1999

Thông tư liên tịch số 04/1999/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp về việc ưu tiên và thưởng hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may

28.                

22/6/1999

Thông tư liên tịch số 77/1999/TTLT-BTC-BTM-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan hướng dẫn thi hành Quyết định số 181/1999/QĐ-TTg ngày 21/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm thuế nhập khẩu cho hàng hóa sản xuất tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

29.                

07/09/1999

Thông tư liên tịch số 29/1999/TTLT-BTM-BKHDT-BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp quy định việc gia hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạn ngạch năm 2000

30.                

15/4/1999

Chỉ thị số 08/1999/CT-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại về công tác phòng chống lũ lụt bão và giảm nhẹ thiên tại năm 1999

31.                

05/01/1999

Thông tư số 01/1999/TT-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại hướng dẫn về giấy chứng nhận xuất xứ để hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi

32.                

15/1/1999

Thông tư số 03/1999/TT-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định số 254/1998/QĐ-TTg 30/12/1998  của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất nhập khẩu hàng hóa năm 1999

33.                

18/3/1999

 

Thông tư  số 05/1999/TT-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại sửa đổi, bổ sung khoản 5 mục 2 Thông tư số 03/1999/TT-BTM ngày 15/1/1999 của Bộ Thương mại

34.                

11/05/1999

Thông tư số 11/1999/TT-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định số 219/1998/QĐ-TTg ngày 12/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế khu vực khuyến khích phát triển kinh tế thương mại Lao Bảo tỉnh Quảng Trị

35.                

19/5/1999

Thông tư số 13/1999/TT-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại hướng dẫn kinh doanh dịch vụ cầm đồ

36.                

15/6/1999

Thông tư số 16/1999/TT-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại hướng dẫn điều kiện mua bán vận chuyển thực phẩm tươi sống và chế biến

37.                

19/5/1999

Thông tư số 17/1999/TT-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại hướng dẫn kinh doanh mặt hàng đá  quý

38.                

19/5/1999

Thông tư số 18/1999/TT-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại hướng dẫn điều kiện kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán ăn uống bình dân

39.                

19/8/1999

Thông tư số 26/1999/TT-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại bổ sung Thông tư số 18/1998/TT-BTM ngày 28/8/1998 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hóa với nước ngoài

40.                

18/11/1999

Thông tư 33/1999/TT-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 20/1999/NĐ-CP ngày 12/04/1999 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hoá

41.                

30/12/1999

Thông tư 35/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 237/1999/QĐ-TTg ngày 24/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 2000

42.                

04/02/1999

Quyết định số 0123/1999/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc bổ sung quy chế kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất ban hành kèm theo Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31/10/1998 của Bộ Thương mại

43.                

25/03/1999

Quyết định số 0337/TM-QĐ của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành các quy chế xét thưởng (Hội chợ thương mại quốc tế Việt nam Expo 1999)

44.                

24/4/1999

Quyết định số 455/1999/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

45.                

10/05/1999

Quyết định 0543/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng quỹ thưởng xuất khẩu

46.                

08/06/1999

Quyết định số 724/1999/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành quy chế tổ chức và quản lý chợ biên giới VN-Campuchia

47.                

05/07/1999

Quyết định số 0810/1999/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành quy chế trách nhiệm của các đơn vị cơ quan Bộ Thương mại trong việc giải quyết đề nghị của tham tán thương mại Việt Nam ở nước ngoài

48.                

01/09/1999

Quyết định 1021/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại bãi bỏ việc duyệt kế hoạch xuất khẩu đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

49.                

01/09/1999

Quyết định số 1022/1999/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành danh mục hàng hóa không thuộc đối tượng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mua tại Việt nam để xuất khẩu

50.                

10/12/1999

Quyết định số 1447/1999/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành quy chế về thuê máy móc thiết bị của nước ngoài

51.                

30/12/1999

Quyết định số 1555/1999/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế xét thưởng xuất khẩu

Năm 2000

52.                

27/01/2000

Thông tư liên tịch số 36/2000/TTLT-BTM-BTCCBCP của Bộ Thương mại và Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của cơ quan quản lý thương mại của địa phương

53.                

18/2/2000

Thông tư liên tịch số 02/2000/TTLT-BTM-BCN của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp về việc không nhập khẩu mũ giầy may sẵn để sản xuất và gia công giầy xuất khẩu

54.                

17/4/2000

Thông tư liên tịch số 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan hướng dẫn về việc xác định và kiểm tra xuất xứ hàng hoá

55.                

12/5/2000

Thông tư liên tịch số 12/2000/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công nghiệp về việc thưởng hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may

56.                

31/08/2000

Thông tư liên tịch 17/2000/TTLT-BTM-TCHQ của Bộ Thương mại và Tổng cục hải quan về việc hướng dẫn việc trao đổi hàng hoá với CHLB Nga năm 2000

57.                

16/10/2000

Thông tư liên tịch số 19/2000/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường EU, Canada và Thổ Nhĩ Kỳ 02 năm 2001 và 2002

58.                

29/12/2000

Thông tư liên tịch 23/2000/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp điều chỉnh khoản 3 mục IV của Thông tư liên tịch số 19/2000/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN ngày 16/10/2000

59.                

12/5/2000

Chị thị số 11/2000/CT-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc triển khai soạn thảo luật cạnh tranh và chống độc quyền.

60.                

17/01/2000

Thông tư số 01/2000/TT-BTM của Bộ Thương mại bổ sung Thông tư số 26/1999/TT-BTM ngày 19/8/1999 của Bộ Thương mại về đặt gia công hàng hoá ở nước ngoài

61.                

12/4/2000

Thông tư 08/2000/TT-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại hướng dẫn việc cấp giấy phép nhập khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn gốc Campuchia

62.                

21/08/2000

Thông tư số 16/2000/TT-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại hướng dẫn việc kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu các mặt hàng ô tô, thuốc lá điếu vào thị trường Trung Quốc

63.                

10/01/2000

Quyết định số 36/2000/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc điều chỉnh quy chế đấu thầu hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạn ngạch

64.                

28/3/2000

Quyết định số 0535/2000/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành các quy chế xét thưởng (Hội chợ thương mại quốc tế Việt nam Expo 2000)

65.                

03/04/2000

Quyết định số 0556/2000/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc điều chỉnh bổ sung quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 0123/1999/QĐ-BTM ngày 4/2/1999 của Bộ Thương mại

66.                

10/8/2000

Quyết định số 1116/2000/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại quy định nhiệm vụ cụ thể, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Xúc tiến thương mại

67.                

18/8/2000

Quyết định số 1154/2000/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành quy chế trách nhiệm cung cấp thông tin lên mạng Internet dùng riêng của Bộ Thương mại

68.                

08/11/2000

Quyết định số 1515/2000/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Cục Quản lý thị trường

Năm 2001

69.                

16/3/2001

Thông tư liên tịch số 07/2001/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp hướng dẫn về thưởng hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may 2001

70.                

18/5/2001

Thông tư liên tịch số 03/2001/TTLT-BKHĐT-BCN-BTM của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại hướng dẫn việc nhập khẩu linh kiện ô tô dạng CKĐ 1

71.                

24/9/2001

Thông tư liên tịch số 75/2001/TTLT-BTC-BTM-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện việc giảm thuế nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Lào quy định tại thỏa thuận giữa Chính phủ CHXHCN VN và Chính phủ CHDCND Lào (Thỏa thuận Cửa Lò 1999) về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện và hàng hóa qua lại biên giới giữa 2 nước

72.                

02/10/2001

Thông tư liên tịch số 22/2001/TTLT-BTM-TCHQ của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan điều chinh, bổ sung Thông tư liên tịch số 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ ngày 17/4/2000 của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan về hướng dẫn việc kiểm tra xuất xứ hàng hóa

73.                

26/3/2001

Chỉ thị số 08/CT-BTM về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2001.

74.                

12/03/2001

Thông tư số 06/2001/TT-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại hướng dẫn trả nợ liên bang Nga bằng hàng hóa và dịch vụ

75.                

18/4/2001

Thông tư số 11/2001/TT-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001-2005

76.                

29/5/2001

Thông tư số 16/2001/TT-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại sửa đổi bổ sung mục 4 phần II phụ lục số 2 về một số chủng loại thép xây dựng, ban hành kèm theo Thông tư số 11/2001/TT-BTM ngày 18/4/2001 của Bộ Thương mại

77.                

12/07/2001

Thông tư số 17/2001/TT-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện họat động khuyến mại quy định tại Nghị định số 32/1999/NĐ-CP ngày 5/5/1999 của Chính phủ về khuyến mại, quảng cáo thương mại, và hội chợ quảng cáo thương mại

78.                

12/07/2001

Thông tư số 18/2001/TT-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện họat động hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 32/1999/NĐ-CP ngày 5/5/1999 của Chính phủ về khuyến mại, quảng cáo thương mại, và hội chợ quảng cáo thương mại

79.                

20/7/2001

Thông tư số 19/2001/TT-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại sửa đổi, bổ sung mục 2.3 Thông tư số 11/2001/TT-BTM ngày 18/4/2001 của Bộ Thương mại

80.                

17/8/2001

Thông tư số 20/2001/TT-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 44/2001/NĐ-CP ngày 2/8/2001 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hóa với nước ngoài

81.                

11/01/2001

Quyết định số 35/2001/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành quy chế đấu thầu hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạn ngạch

82.                

11/01/2001

Quyết định số 36/2001/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc tổ chức đấu thầu hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường EU năm 2001

83.                

05/02/2001

Quyết định 93/2001/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung quy chế xét thưởng xuất khẩu

84.                

05/02/2001

Quyết định số 314/2001/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc sửa đổi danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu, ban hành kèm theo Quyết định số 1655/1998/QĐ-BTM

85.                

08/05/2001

Quyết định 0467/2001/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc uỷ quyền Ban quản lý khu công nghiệp Dung Quất quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp khu công nghiệp

86.                

01/08/2001

Quyết định số 815/2001/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành bản Quy định về thực hiện thí điểm dịch vụ trung chuyển container tại cảng Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh

87.                

01/08/2001

Quyết định số 816/2001/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành quy chế xét tặng huy chương vì sự nghiệp thương mại

88.                

25/12/2001

Quyết định số 1448/2001/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc bổ sung Phụ lục 3 quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN của Việt nam-mẫu D để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)

Năm 2002

89.                

28/02/2002

Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 25/2001/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN ngày 09/11/2001

90.                

12/8/2002

Thông tư liên tịch số 08/2002/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU, Canada và Thổ Nhỹ kỳ năm 2003

91.                

19/3/2002

Chỉ thị số 01/2002/CT-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong các doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị hành chính trực thuộc Bộ

92.                

07/06/2002

Chỉ thị số 05/2002/CT-BTM về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai

93.                

21/01/2002

Quyết định số 83/2002/TM-VPUB ban hành quy chế họat động của Ban biên tập đề án quốc gia về nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa và dịch vụ Việt Nam

94.                

29/01/2002

Quyết định số 0105/2002/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành quy định bổ sung về việc thực hiện thí điểm dịch vụ trung chuyển container tại cảng Bến Nghé

95.                

26/4/2002

Quyết định số 0478/2002/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc bổ sung phụ lục 3 Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN của Việt nam – Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)

96.                

10/10/2002

Quyết định số 1221/2002/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại quy định việc tổ chức đấu thầu hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may vào thị trường EU năm 2003

Năm 2003

97.                

27/5/2003

Thông tư liên tịch số 02/2003/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ năm 2003

98.                

08/10/2003

Thông tư liên tịch số 07/2003/TTLT-BTM-BCN của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2004

99.                

28/10/2003

Thông tư liên tịch số 08/2003/TTLT-BTM-BCN của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ năm 2004

100.            

31/7/2003

Thông tư số 05/2003/TT-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại hướng dẫn bổ sung Thông tư liên tịch số 54/2003/TTLT-BTC-BTM của Bộ Tài chính và Bộ Thương mại ngày 3/6/2003 hướng dẫn thực hiện việc giảm thuế nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Lào quy định tại Thỏa thuận viên Chăn giữa Chính phủ nước CHXHCN VN và Chính phủ nước CHDCND Lào ký ngày 13/8/2002

101.            

24/1/2003

Quyết định số 104/2003/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Quy chế xây dựng và quản lý chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia

102.            

10/3/2003

Quyết định số 0251/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Quy chế làm việc của Thương vụ

103.            

13/3/2003

Quyết định số 271/2003/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Danh mục mặt hàng được hưởng tín dụng hỗ trợ xuất khẩu năm 2003

104.            

11/04/2003

Quyết định số 424/2003/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành các mẫu ấn chỉ và Quy định về quản lý, sử dụng ấn chỉ quản lý thị trường

105.            

27/6/2003

Quyết định số 795/2003/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành bổ sung danh mục mặt hàng được hưởng tín dụng hỗ trợ xuất khẩu năm 2003

106.            

09/09/2003

Quyết định số 1116/2003/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Quy chế thưởng xuất khẩu đối với phần kim ngạch xuất khẩu năm 2003 vượt so với năm 2002

107.            

07/11/2003

Quyết định số 1462/2003/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại bổ sung Danh mục mặt hàng được xét thưởng xuất khẩu theo Quyết định số 1116/2003/QĐ-BTM ngày 9/9/2003 của Bộ Thương mại

Năm 2004

108.            

28/7/2004

Thông tư liên tịch số 04/2004/TTLT-BTM-BCN của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005

109.            

27/12/2004

Thông tư số 10/2004/TT-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 9/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam cho năm 2005

110.            

01/4/2004

Quyết định số 404/2004/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

111.            

20/4/2004

Quyết định số 479/2004/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia năm 2004

112.            

14/7/2004

Quyết định số 0971/2004/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Danh mục tạm thời hàng hóa tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, nhập khẩu để gia công theo giấy phép của Bộ Thương mại

113.            

21/9/2004

Quyết định số 1341/2004/QĐ-BTM về việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục Hàng tiêu dùng ban hành kèm theo Quyết định số 404/2004/QĐ-BTM ngày 01/4/2004

114.            

1/11/2004

Quyết định 1589/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc giá bán xăng dầu

115.            

05/11/2004

Quyết định số 1623/2004/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia bổ sung năm 2004

116.            

12/11/2004

Quyết định số 1675/2004/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia bổ sung năm 2004

117.            

30/11/2004

Quyết định số 1778/2004/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia bổ sung năm 2004

118.            

09/12/2004

Quyết định số 1836/2004/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Danh mục hàng hóa trọng điểm và Danh mục thị trường trọng điểm xúc tiến thương mại quốc gia năm 2005

Năm 2005

119.            

01/04/2005

Thông tư liên tịch số 06/2005/TTLT/BTM-BCN của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp hướng dẫn thực hiện chuyển nhượng hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005

120.            

01/04/2005

Thông tư liên tịch số 07/2005/TTLT/BTM-BCN của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2004/TTLT/BTM-BCN ngày 28/07/2004 hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005

121.            

24/03/2005

Thông tư số 04/2005/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh danh mục hạn ngạch thuế quan năm 2005 (bổ sung, sửa đổi Thông tư số 10/2004/TT-BTM ngày 27/12/2004 của Bộ Thương mại)

122.            

15/8/2005

Quyết định số 2212/2005/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế kinh doanh thép xây dựng

123.            

06/10/2005

Thông tư 17/2005/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2005/TT-BTM ngày 24/3/2005 về việc điều chỉnh danh mục hàng nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan năm 2005

124.            

25/3/2005

Quyết định số 0499/2005/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia năm 2005

125.            

15/04/2005

Quyết định số 962/2005/QĐ-BTM chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia năm 2005">0962/2005/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia năm 2005

126.            

29/04/2005

Quyết định số 1318/2005/QĐ-BTM  của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc bãi bỏ Quyết định số 0971/2004/QĐ-BTM ngày 14/07/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại; tạm ngừng việc tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu đồ gỗ thành phẩm và điều kiện nhập khẩu bán thành phẩm gỗ để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu

127.            

10/10/2005

Quyết định số 2504/2005/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu hàng hoá cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu

128.            

26/10/2005

Quyết định số 2581/2005/QĐ-BTM của Bộ Th­ương mại về việc nhập khẩu hạn ngạch thuế quan năm 2005 đối với hai mặt hàng có xuất xứ từ Lào với thuế suất nhập khẩu 0%

129.            

10/11/2005

Quyết định số 2741/2005/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại phê duyệt bổ sung chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia năm 2005

130.            

21/11/2005

Quyết định số 2772/2005/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc điều chỉnh giá bán xăng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2007/QĐ-BTM

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 01/2007/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/01/2007
Ngày hiệu lực 04/02/2007
Ngày công báo 20/01/2007
Số công báo Từ số 47 đến số 48
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2007/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 01/2007/QĐ-BTM công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 01/2007/QĐ-BTM công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 01/2007/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành Bộ Thương mại
Người ký Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành 04/01/2007
Ngày hiệu lực 04/02/2007
Ngày công báo 20/01/2007
Số công báo Từ số 47 đến số 48
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 01/2007/QĐ-BTM công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2007/QĐ-BTM công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

 • 04/01/2007

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 20/01/2007

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 04/02/2007

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực