Thông báo văn bản mới từ ngày 03-01-2022 đến ngày 10-01-2022

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 03-01-2022 đến 10-01-2022


Lĩnh vực Trách nhiệm hình sự

 1. (05/01/2022)
 2. (05/01/2022)

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (10/01/2022)
 2. (03/01/2022)

Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

 1. (07/01/2022)
 2. (07/01/2022)
 3. (07/01/2022)

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (10/01/2022)
 2. (04/01/2022)

Lĩnh vực Bảo hiểm

 1. (07/01/2022)

Lĩnh vực Quyền dân sự

 1. (07/01/2022)

Lĩnh vực Lĩnh vực khác

 1. (05/01/2022)


Lĩnh vực Trách nhiệm hình sự

 1. (05/01/2022)
 2. (05/01/2022)

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (10/01/2022)
 2. (03/01/2022)

Lĩnh vực Lĩnh vực khác

 1. (05/01/2022)
 2. (10/01/2022)

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (10/01/2022)

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (10/01/2022)
 2. (10/01/2022)

Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

 1. (07/01/2022)
 2. (07/01/2022)
 3. (07/01/2022)

Lĩnh vực Bảo hiểm

 1. (07/01/2022)

Lĩnh vực Quyền dân sự

 1. (07/01/2022)

Lĩnh vực Vi phạm hành chính

 1. (10/01/2022)
 2. (10/01/2022)
 3. (06/01/2022)
 4. (06/01/2022)


Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (10/01/2022)
 2. (10/01/2022) Circular No. 25/2019/TT-BTNMT dated December 31, 2019 elaborating some Articles of the Government’s Decree 40/2019/ND-CP on amendments to Decrees on guidelines for the Law on Environmental Protection and provide for management of environmental monitoring services
 3. (10/01/2022) Thông tư 25/2019/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 4. (06/01/2022) Nghị định 65/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đề điều
 5. (10/01/2022) Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường
 6. (10/01/2022) Circular No. 34/2017/TT-BTNMT dated October 04, 2017 on recall and treatment of discarded products
 7. (10/01/2022) Thông tư 34/2017/TT-BTNMT quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 8. (10/01/2022) Circular No. 31/2016/TT-BTNMT dated October 14, 2016, providing for environmental protection for industrial clusters, concentrations of businesses, service providers, trade villages, production, commercial and service establishments
 9. (10/01/2022) Thông tư 31/2016/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 10. (10/01/2022) Circular No. 19/2016/TT-BTNMT dated August 24, 2016, on environmental protection report
 11. (10/01/2022) Thông tư 19/2016/TT-BTNMT về báo cáo công tác bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 12. (10/01/2022) Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định về quản lý chất thải y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 13. (10/01/2022) Circular No. 43/2015/TT-BTNMT dated September 29, 2015, on state of the environment report, set of environmental indicators and management of environmental monitoring data
 14. (10/01/2022) Thông tư 43/2015/TT-BTNMT về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 15. (10/01/2022) Circular No. 38/2015/TT-BTNMT dated 30 June 2015, on environmental remediation and restoration in mineral mining activities
 16. (10/01/2022) Circular No. 35/2015/TT-BTNMT dated June 30, 2015, providing for the environmental protection of economic zones, industrial parks, export processing zones and hi- tech parks
 17. (10/01/2022)
 18. (10/01/2022) Thông tư 35/2015/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao do Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 19. (10/01/2022) Thông tư 38/2015/TT-BTNMT về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 20. (10/01/2022) Thông tư 36/2015/TT-BTNMT quản lý chất thải nguy hại
 21. (10/01/2022) Circular No. 22/2015/TT-BTNMT dated May 28, 2015, stipulating the environmental protection in the process of using drilling fluids; waste management and environmental monitoring for offshore oil and gas operations
 22. (10/01/2022) Thông tư 22/2015/TT-BTNMT quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng dung dịch khoan; quản lý chất thải và quan trắc môi trường đối với hoạt động dầu khí trên biển do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 23. (10/01/2022) Quyết định 16/2015/QĐ-TTg quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 24. (10/01/2022) Thông tư 19/2015/TT-BTNMT năm 2015 Quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 25. (10/01/2022) Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
 26. (10/01/2022) Nghị định 03/2015/NĐ-CP quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường
 27. (10/01/2022) Nghị định 127/2014/NĐ-CP quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
 28. (10/01/2022) Thông tư 02/2009/TT-BYT hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hoả táng do Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (05/01/2022) Thông tư 08/2015/TT-TTCP quy định về Sổ nhật ký đoàn thanh tra do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành
 2. (05/01/2022) Thông tư 05/2015/TT-TTCP quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành
 3. (10/01/2022) Thông tư 19/2015/TT-BTNMT năm 2015 Quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 4. (05/01/2022) Thông tư 08/2014/TT-TTCP quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hành
 5. (05/01/2022) Thông tư 07/2014/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành
 6. (05/01/2022) Thông tư 05/2014/TT-TTCP về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành
 7. (05/01/2022) Thông tư 05/2013/TT-TTCP quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo do Thanh tra Chính phủ ban hành
 8. (05/01/2022) Thông tư 04/2013/TT-TTCP quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại do Thanh tra Chính phủ ban hành