Thông báo văn bản mới từ ngày 22-11-2021 đến ngày 29-11-2021

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 22-11-2021 đến 29-11-2021


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (29/11/2021) Hướng dẫn 02-HD/UBKTTW năm 2021 thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành
 2. (29/11/2021) Công văn 6056/BNV-CCHC về điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành
 3. (29/11/2021) Quyết định 1330/QĐ-LĐTBXH năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 4. (29/11/2021) Nghị quyết 147/NQ-CP năm 2021 về thông qua hồ sơ dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính do Chính phủ ban hành
 5. (29/11/2021) Kế hoạch 138/KH-VKSTC về tổ chức thi nâng ngạch công chức nghiệp vụ khác và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 6. (29/11/2021) Quyết định 1999/QĐ-TTg năm 2021 về kiện toàn nhân sự Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào trong Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (29/11/2021) Thông báo 4520/TB-BTP về tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2021 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP
 8. (29/11/2021) Quyết định 4798/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân và lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa
 9. (29/11/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp
 10. (29/11/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp
 11. (29/11/2021) Quyết định 64/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang
 12. (29/11/2021) Kế hoạch 240/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027” do thành phố Cần Thơ ban hành
 13. (27/11/2021) Kế hoạch 210/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân, giai đoạn 2021-2027” do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 14. (26/11/2021) Quyết định 3704/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đo đạc bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên
 15. (26/11/2021) Quyết định 1771/QĐ-BTP năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện mức độ 3, 4 tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tư pháp
 16. (26/11/2021) Quyết định 1994/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2020-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (26/11/2021) Quyết định 1998/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 18. (26/11/2021) Chỉ thị 33/CT-TTg năm 2021 về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. (26/11/2021) Quyết định 5436/QĐ-BYT năm 2021 về thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác điều trị, hồi sức tích cực, đánh giá nguyên nhân tử vong và công tác phòng chống dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 20. (26/11/2021) Quyết định 3706/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 21. (26/11/2021) Quyết định 3705/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên
 22. (26/11/2021) Quyết định 2416/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đê điều thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang
 23. (25/11/2021) Quyết định 5408/QĐ-BYT năm 2021 về thành lập Đoàn kiểm tra công tác bảo đảm khả năng thu dung, điều trị, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 24. (25/11/2021) Thông tư 12/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 25. (25/11/2021) Nghị quyết 07/2021/UBTVQH15 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 26. (25/11/2021) Quyết định 1051/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
 27. (25/11/2021) Quyết định 4741/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/ được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đăng kiểm, Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
 28. (25/11/2021) Quyết định 1762/QĐ-BTP năm 2021 về tài liệu duy trì, cập nhật Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ Tư pháp
 29. (25/11/2021) Quyết định 1768/QĐ-BTP năm 2021 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 do Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 30. (25/11/2021) Quyết định 1769/QĐ-BTP năm 2021 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp giai đoạn 2021-2025
 31. (25/11/2021) Quyết định 524/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2021 về kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 trong Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 32. (25/11/2021) Kế hoạch 189/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027” do tỉnh Ninh Bình ban hành
 33. (25/11/2021) Quyết định 1764/QĐ-BTP năm 2021 về thành lập các Khu vực thi đua và cử Trưởng, Phó Trưởng Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp địa phương năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 34. (25/11/2021) Quyết định 40/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 35. (25/11/2021) Quyết định 3465/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam
 36. (25/11/2021) Quyết định 1765/QĐ-BTP năm 2021 về thành lập Cụm thi đua và cử Trưởng, Phó Trưởng Cụm thi đua Khối các đơn vị thuộc Bộ năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 37. (25/11/2021) Công văn 4492/BTP-TĐKT hướng dẫn triển khai thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua, Khu vực thi đua ngành Tư pháp và tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của các Cụm, Khu vực thi đua năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành
 38. (24/11/2021) Quyết định 48/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang
 39. (24/11/2021) Quyết định 4000/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 40. (24/11/2021) Quyết định 35/2021/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ
 41. (24/11/2021) Quyết định 1977/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 42. (24/11/2021) Quyết định 3812/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ; lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình
 43. (24/11/2021) Quyết định 2620/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
 44. (24/11/2021) Quyết định 3455/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
 45. (24/11/2021) Hướng dẫn 31-HD/BTGTW năm 2021 về công tác Khoa giáo năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 46. (24/11/2021) Quyết định 3679/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực đất đai năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên
 47. (23/11/2021) Công văn 3899/UBND-VX năm 2021 về tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và thực hiện biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 48. (23/11/2021) Công văn 4437/BTP-PBGDPL năm 2021 hướng dẫn khen thưởng việc thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 do Bộ Tư pháp ban hành
 49. (23/11/2021) Quyết định 3224/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 50. (23/11/2021) Quyết định 5388/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 51. (23/11/2021) Quyết định 3976/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
 52. (23/11/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 07/2016/QĐ-UBND về quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết các thủ tục: Thẩm định dự án hoặc thiết kế cơ sở; thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch lần đầu và biển hiệu hết hiệu lực do tỉnh Gia Lai ban hành
 53. (23/11/2021) Kế hoạch 696/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án 04-ĐA/TU về một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo
 54. (23/11/2021) Quyết định 1652/QĐ-TCT năm 2021 về kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 917/QĐ-BTC về ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
 55. (23/11/2021) Quyết định 2576/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức tỉnh Yên Bái
 56. (23/11/2021) Quyết định 1037/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
 57. (23/11/2021) Kế hoạch 201/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Quyết định 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 58. (22/11/2021) Quyết định 1963/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong năm 2021 và năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 59. (22/11/2021) Quyết định 2728/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt 01 quy trình nội bộ ban hành mới trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 60. (22/11/2021) Công văn 12367/BGTVT-VP năm 2021 về thống kê số lượng hồ sơ, tài liệu phục vụ việc xây dựng Đề án “Số hóa, lưu trữ hồ sơ, tài liệu điện tử của Bộ Giao thông vận tải” theo Quyết định 458/QĐ-TTg
 61. (22/11/2021) Quyết định 2568/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
 62. (22/11/2021) Quyết định 4943/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
 63. (22/11/2021) Quyết định 2580/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
 64. (22/11/2021) Quyết định 2516/QĐ-UBND năm 2021 về Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định
 65. (22/11/2021) Quyết định 3218/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh; lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (29/11/2021) Quyết định 3330/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk, xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
 2. (29/11/2021) Công văn 8688/VPCP-CN năm 2021 thực hiện ý kiến của Chủ tịch Quốc hội về Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (29/11/2021) Quyết định 65/2021/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 4. (26/11/2021) Quyết định 1989/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (26/11/2021) Quyết định 1995/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị” do Ngân hàng Thế giới tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (25/11/2021) Quyết định 1051/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
 7. (24/11/2021) Công văn 8594/VPCP-KTTH năm 2021 về đề nghị xây dựng Nghị định quy định việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (24/11/2021) Quyết định 36/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 41/2008/QĐ-UBND về Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” do thành phố Đà Nẵng ban hành
 9. (23/11/2021) Công văn 8562/VPCP-CN năm 2021 về xem xét việc hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (23/11/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 07/2016/QĐ-UBND về quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết các thủ tục: Thẩm định dự án hoặc thiết kế cơ sở; thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch lần đầu và biển hiệu hết hiệu lực do tỉnh Gia Lai ban hành
 11. (22/11/2021) Quyết định 1963/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong năm 2021 và năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (22/11/2021) Thông báo 316/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (29/11/2021) Quyết định 41/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2021
 2. (29/11/2021) Kế hoạch 6507/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2025 và những năm tiếp theo do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 3. (29/11/2021) Kế hoạch 239/KH-UBND năm 2021 về kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 4. (28/11/2021) Công văn 12573/BGTVT-TCCB về kê khai tài sản, thu nhập lần đầu; kê khai hằng năm và kê khai bổ sung năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (26/11/2021) Quyết định 2216/QĐ-BTC năm 2021 công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đầu tư công phục vụ công tác quyết toán thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính
 6. (26/11/2021) Quyết định 72/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 12/2021/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 7. (25/11/2021) Công văn 12505/BGTVT-KHĐT về đôn đốc thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công các tháng còn lại năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (24/11/2021) Quyết định 1207/QĐ-BNV năm 2021 về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Từ thiện sống xanh do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 9. (24/11/2021) Công văn 8604/VPCP-DMDN về kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (24/11/2021) Công văn 8589/VPCP-KGVX năm 2021 về việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (23/11/2021) Quyết định 2007/QĐ-BGTVT năm 2021 về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021-2026
 12. (23/11/2021) Công văn 13363/BTC-ĐT năm 2021 về đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành do Bộ Tài chính ban hành
 13. (23/11/2021) Quyết định 50/2021/QĐ-UBND quy định về giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định
 14. (22/11/2021) Quyết định 1840/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt diện tích, biện pháp tưới tiêu hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 15. (22/11/2021) Công văn 8532/VPCP-CN năm 2021 về nghiên cứu giải pháp tài chính đầu tư đường bộ cao tốc do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (22/11/2021) Công văn 921/LĐLĐ-NC năm 2021 thực hiện Hướng dẫn 35/HD-TLĐ do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (29/11/2021) Công văn 1865/BCĐTƯ-UBDT năm 2021 Văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 do Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 ban hành
 2. (29/11/2021) Kế hoạch 239/KH-UBND năm 2021 về kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 3. (28/11/2021) Thông báo 320/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (28/11/2021) Thông báo 319/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (26/11/2021) Công văn 12547/BGTVT-CQLXD năm 2021 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022 đối với các Dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (26/11/2021) Quyết định 2216/QĐ-BTC năm 2021 công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đầu tư công phục vụ công tác quyết toán thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính
 7. (25/11/2021) Công văn 12505/BGTVT-KHĐT về đôn đốc thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công các tháng còn lại năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (24/11/2021) Quyết định 2620/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
 9. (23/11/2021) Chỉ thị 30/CT-TTg năm 2021 về đẩy mạnh triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (23/11/2021) Công văn 8562/VPCP-CN năm 2021 về xem xét việc hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (23/11/2021) Quyết định 1971/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Hưng, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (23/11/2021) Công văn 8563/VPCP-CN năm 2021 về kiến nghị phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (23/11/2021) Công văn 13363/BTC-ĐT năm 2021 về đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành do Bộ Tài chính ban hành
 14. (22/11/2021) Công văn 8532/VPCP-CN năm 2021 về nghiên cứu giải pháp tài chính đầu tư đường bộ cao tốc do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (22/11/2021) Thông báo 316/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (29/11/2021) Thông tư 26/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 23/2012/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (29/11/2021) Thông tư 25/2021/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2018/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt; Thông tư 05/2021/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2018/TT-BGTVT và 24/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (29/11/2021) Công văn 12641/BGTVT-HTQT năm 2021 báo cáo về kiến nghị giải pháp khôi phục khai thác hàng không quốc tế do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (29/11/2021) Công văn 8688/VPCP-CN năm 2021 thực hiện ý kiến của Chủ tịch Quốc hội về Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (29/11/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp
 6. (29/11/2021) Quyết định 64/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang
 7. (26/11/2021) Công văn 12547/BGTVT-CQLXD năm 2021 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022 đối với các Dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (26/11/2021) Công văn 12548/BGTVT-ATGT về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe dịp cuối năm 2021 và đầu năm 2022 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (26/11/2021) Công điện 09/CĐ-TCT năm 2021 về thực hiện áp dụng mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo quy định tại Nghị định 103/2021/NĐ-CP do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế điện
 10. (26/11/2021) Nghị định 103/2021/NĐ-CP về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước
 11. (26/11/2021) Nghị quyết 146/NQ-CP năm 2021 về mở mới cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương và hợp nhất với cửa khẩu quốc tế đường sông Vĩnh Xương thành cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương, tỉnh An Giang do Chính phủ ban hành
 12. (25/11/2021) Quyết định 4741/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/ được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đăng kiểm, Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
 13. (24/11/2021)
 14. (24/11/2021) Công văn 12473/BGTVT-ATGT năm 2021 về tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 15. (23/11/2021) Công văn 8563/VPCP-CN năm 2021 về kiến nghị phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (23/11/2021) Công văn 5415/CHK-QLC năm 2021 về kiểm định phương tiện chuyên ngành hàng không tại các cảng hàng không, sân bay do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 17. (22/11/2021) Công văn 8532/VPCP-CN năm 2021 về nghiên cứu giải pháp tài chính đầu tư đường bộ cao tốc do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (22/11/2021) Công văn 8544/VPCP-CN năm 2021 triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. (22/11/2021) Circular No. 24/2021/TT-BGTVT dated November 22, 2021 on providing for management and maintenance of aeronautical facilities
 20. (22/11/2021) Thông tư 24/2021/TT-BGTVT về quản lý, bảo trì công trình hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (29/11/2021) Công văn 1865/BCĐTƯ-UBDT năm 2021 Văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 do Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 ban hành
 2. (28/11/2021) Thông báo 320/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (28/11/2021) Thông báo 319/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (25/11/2021) Công văn 7477/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 5. (25/11/2021) Kế hoạch 4517/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 6. (25/11/2021) Kế hoạch 266/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 7. (25/11/2021) Kế hoạch 4518/KH-BCĐ389 năm 2021 về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 8. (24/11/2021) Chỉ thị 31/CT-TTg năm 2021 về đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (24/11/2021) Quyết định 1977/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (23/11/2021) Thông tư 19/2021/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư 55/2015/TT-BCT quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 11. (23/11/2021) Quyết định 4958/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch nâng cao năng suất, chất lượng giống vật nuôi (bò thịt, bò sữa) và thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
 12. (22/11/2021) Quyết định 1968/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (29/11/2021) Quyết định 3330/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk, xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
 2. (26/11/2021) Quyết định 1771/QĐ-BTP năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện mức độ 3, 4 tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tư pháp
 3. (26/11/2021) Quyết định 1994/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2020-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (25/11/2021) Kế hoạch 205/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 5. (25/11/2021) Kế hoạch 204/KH-UBND năm 2021 về phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Tuyên Quang năm 2022
 6. (24/11/2021) Quyết định 1976/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển một số báo in và báo điện tử đối ngoại quốc gia giai đoạn 2022-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (23/11/2021) Công văn 48918/CTHN-TTHT năm 2021 về lập hóa đơn khi sử dụng voucher điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (23/11/2021) Công văn 12420/BGTVT-VP năm 2021 đề xuất thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông trong các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (22/11/2021) Quyết định 1968/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (22/11/2021) Công văn 12367/BGTVT-VP năm 2021 về thống kê số lượng hồ sơ, tài liệu phục vụ việc xây dựng Đề án “Số hóa, lưu trữ hồ sơ, tài liệu điện tử của Bộ Giao thông vận tải” theo Quyết định 458/QĐ-TTg

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (29/11/2021) Kế hoạch 205/KH-UBND năm 2021 truyền thông về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025
 2. (29/11/2021) Quyết định 1330/QĐ-LĐTBXH năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 3. (29/11/2021) Công văn 8706/VPCP-KGVX năm 2021 về kiểm soát biến chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (29/11/2021) Quyết định 684/QĐ-QLD năm 2021 về danh mục 64 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 107.2 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 5. (29/11/2021) Công văn 2758/VSDTTƯ-TCQG năm 2021 về hạn sử dụng vắc xin Pfizer nhập khẩu lô 124001 và 123002 do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành
 6. (28/11/2021) Thông báo 320/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (28/11/2021) Thông báo 319/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (27/11/2021) Thông báo 318/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (27/11/2021) Kế hoạch 213/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 10. (27/11/2021) Kế hoạch 211/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 1999/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 11. (26/11/2021) Circular No. 20/2021/TT-BYT dated November 26, 2021 on regulations on health-care waste management within the premises of healthcare facilities
 12. (26/11/2021) Thông báo 816/TB-UBND năm 2021 về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 13. (26/11/2021) Công văn 10113/BYT-KH-TC năm 2021 về hướng dẫn các địa phương mua vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 14. (26/11/2021) Công điện 25/CĐ-UBND năm 2021 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Hà Nội điện
 15. (26/11/2021) Quyết định 5436/QĐ-BYT năm 2021 về thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác điều trị, hồi sức tích cực, đánh giá nguyên nhân tử vong và công tác phòng chống dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 16. (26/11/2021) Công văn 13482/BTC-CST năm 2021 hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó với ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
 17. (26/11/2021) Công văn 13484/BTC-CST năm 2021 về giải pháp, chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để người dân và doanh nghiệp có điều kiện phục hồi sản xuất do Bộ Tài chính ban hành
 18. (26/11/2021) Thông tư 20/2021/TT-BYT quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế
 19. (25/11/2021) Quyết định 5408/QĐ-BYT năm 2021 về thành lập Đoàn kiểm tra công tác bảo đảm khả năng thu dung, điều trị, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 20. (25/11/2021) Official Dispatch No. 3818/BHXH-CSXH dated November 25, 2021 on Additional guidance on policies to support employees and employers affected by the Covid-19 pandemic
 21. (25/11/2021) Quyết định 4028/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp quản lý, tổ chức chăm sóc F0 tại nhà và tại Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 trên địa bàn quận, huyện, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
 22. (25/11/2021) Công văn 3818/BHXH-CSXH năm 2021 hướng dẫn bổ sung triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 23. (25/11/2021) Công văn 8818/SYT-NVY năm 2021 về tổ chức xét nghiệm trong cơ sở lao động do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 24. (25/11/2021) Quyết định 3779/QĐ-UBND năm 2021 quy định tạm thời về các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 25. (24/11/2021)
 26. (24/11/2021) Quyết định 32/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 27. (23/11/2021) Công văn 8728/SYT-NVY năm 2021 về cập nhật "Hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0" (phiên bản 1.6) do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 28. (23/11/2021) Công văn 3909/UBND-VX năm 2021 về tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 29. (23/11/2021) Công văn 3899/UBND-VX năm 2021 về tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và thực hiện biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 30. (23/11/2021) Công văn 9963/BYT-DP năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh mùa đông xuân năm 2021-2022 do Bộ Y tế ban hành
 31. (23/11/2021) Quyết định 3224/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 32. (23/11/2021) Công văn 8561/VPCP-KGVX năm 2021 về khẩn cấp phân bổ vắc xin phòng COVID-19 cho tỉnh Bình Định do Văn phòng Chính phủ ban hành
 33. (23/11/2021) Quyết định 5388/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 34. (23/11/2021) Kế hoạch 3908/KH-UBND năm 2021 về kiểm tra công tác kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 35. (23/11/2021) Công văn 48920/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế đối với chương trình hỗ trợ thuốc điều trị do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 36. (23/11/2021) Phương án 263/PA-UBND năm 2021 về đáp ứng thu dung điều trị "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 37. (22/11/2021) Thông báo 315/TB-VPCP năm 2021 về kết luận tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 38. (22/11/2021) Công văn 921/LĐLĐ-NC năm 2021 thực hiện Hướng dẫn 35/HD-TLĐ do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (29/11/2021) Công văn 50506/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế đối với chi nhánh hạch toán độc lập cùng tỉnh, thành phố với trụ sở chính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (29/11/2021) Công văn 50503/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (26/11/2021) Công văn 13482/BTC-CST năm 2021 hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó với ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
 4. (26/11/2021) Công văn 13483/BTC-CST năm 2021 tăng cường miễn, giảm thay vì trì hoãn nộp một số loại thuế để hỗ trợ doanh nghiệp và kéo dài miễn, giảm nộp thuế, tiền thuê đất đến tháng 6/2022 do Bộ Tài chính ban hành
 5. (26/11/2021) Công văn 13484/BTC-CST năm 2021 về giải pháp, chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để người dân và doanh nghiệp có điều kiện phục hồi sản xuất do Bộ Tài chính ban hành
 6. (24/11/2021) Quyết định 42/2021/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do tỉnh Lai Châu ban hành
 7. (23/11/2021) Công văn 8555/VPCP-NN năm 2021 về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (23/11/2021) Công văn 13349/BTC-CST năm 2021 về kiến nghị hỗ trợ doanh nghiệp hàng không do Bộ Tài chính ban hành
 9. (23/11/2021) Công văn 48930/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân cho người nước ngoài do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (22/11/2021) Quyết định 3218/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh; lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (29/11/2021) Thông tư 21/2021/TT-BTNMT quy định về tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 2. (29/11/2021) Quyết định 42/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 22/2014/QĐ-UBND Quy định về quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 3. (29/11/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp
 4. (26/11/2021) Circular No. 20/2021/TT-BYT dated November 26, 2021 on regulations on health-care waste management within the premises of healthcare facilities
 5. (26/11/2021) Quyết định 3704/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đo đạc bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên
 6. (26/11/2021) Công văn 1523/TCKTTV-QLDB năm 2021 về tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo thiên tai trên khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên do Tổng cục Khí tượng thuỷ văn ban hành
 7. (26/11/2021) Quyết định 1996/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Bến Tre” và Dự án “Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Trà Vinh”, vay vốn Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (26/11/2021) Quyết định 3706/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 9. (26/11/2021) Quyết định 3705/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên
 10. (26/11/2021) Thông tư 20/2021/TT-BYT quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế
 11. (25/11/2021) Công văn 8630/VPCP-NN năm 2021 báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (25/11/2021) Kế hoạch 264/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 13. (24/11/2021) Công văn 8599/VPCP-NN năm 2021 về tổng kết, sửa đổi, bổ sung kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (24/11/2021) Quyết định 1978/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (24/11/2021) Chỉ thị 31/CT-TTg năm 2021 về đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (24/11/2021) Quyết định 1975/QĐ-TTg năm 2021 về Kế hoạch hành động về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (24/11/2021) Công văn 8607/VPCP-NN năm 2021 về tổng kết các Đề án bảo vệ môi trường các lưu vực: sông Cầu, sông Nhuệ - sông Đáy, hệ thống sông Đồng Nai và định hướng giai đoạn tiếp theo do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (23/11/2021) Quyết định 1970/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. (23/11/2021) Quyết định 1973/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 20. (23/11/2021) Công văn 1625/TTg-CN năm 2021 về điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 21. (23/11/2021) Quyết định 1969/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 22. (23/11/2021) Quyết định 718/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực Thủ tục Tố tụng

 1. (29/11/2021) Thông tư liên tịch 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC sửa đổi Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNNPTNT-VKSNDTC quy định về việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 2. (29/11/2021) Thông tư liên tịch 01/2021/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC hướng dẫn áp dụng căn cứ tạm đình chỉ vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh theo Điểm c Khoản 1 Điều 148, Điểm d Khoản 1 Điều 229 và Điểm d Khoản 1 Điều 247 Bộ luật Tố tụng hình sự do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 3. (26/11/2021) Công văn 8665/VPCP-V.I năm 2021 về chỉ đạo công tác thi hành án hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (25/11/2021) Quyết định 410/QĐ-VKSTC năm 2021 về Hệ thống biểu mẫu tố tụng, nghiệp vụ trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, các vụ án hành chính, kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 5. (23/11/2021) Công văn 4733/VKSTC-V12 năm 2021 hướng dẫn công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (27/11/2021) Kế hoạch 212/KH-UBND năm 2021 về tổ chức thực hiện Quyết định 1848/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 2. (27/11/2021) Quyết định 63/2021/QĐ-UBND quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 3. (26/11/2021) Thông tư 21/2021/TT-BYT quy định về vệ sinh trong mai táng, hỏa táng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 4. (26/11/2021) Quyết định 1998/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (26/11/2021) Công văn 4854/BTTTT-CBC năm 2021 về chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 6. (25/11/2021) Thông tư 12/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 7. (25/11/2021) Kế hoạch 205/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 8. (25/11/2021) Quyết định 4980/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Vận động nguồn lực bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”
 9. (24/11/2021) Quyết định 1983/QĐ-TTg năm 2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 92-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (24/11/2021) Kế hoạch 4506/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Quyết định 1705/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết 24/2021/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bình Thuận ban hành
 11. (24/11/2021) Quyết định 1302/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021-2030
 12. (23/11/2021) Kế hoạch 158/KH-TANDTC năm 2021 về triển khai Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 do Ban chỉ đạo các chương trình phòng, chống tội phạm Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 13. (23/11/2021) Quyết định 31/2021/QĐ-UBND quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (27/11/2021) Thông báo 317/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về chủ trương người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho người nước ngoài tham gia bảo hiểm sức khỏe do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (26/11/2021) Kế hoạch 206/KH-UBND năm 2021 về giáo dục nghề nghiệp - Việc làm tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
 3. (25/11/2021) Official Dispatch No. 3818/BHXH-CSXH dated November 25, 2021 on Additional guidance on policies to support employees and employers affected by the Covid-19 pandemic
 4. (24/11/2021)
 5. (24/11/2021) Quyết định 3455/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
 6. (24/11/2021) Quyết định 552/QĐ-TCGDNN năm 2021 về Quy chế Tổ chức, tham dự thi kỹ năng nghề quốc gia và huấn luyện đội tuyển quốc gia do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
 7. (23/11/2021) Quyết định 3224/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 8. (23/11/2021) Công văn 48921/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi trả chi phí làm thẻ tạm trú, thị thực cho người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (23/11/2021) Công văn 5392/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2021 về bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (23/11/2021) Công văn 3105/TLĐ-NC năm 2021 hướng dẫn thủ tục hỗ trợ đối với trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch Covid-19 đã chuyển địa điểm cư trú do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành
 11. (22/11/2021) Quyết định 4943/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
 12. (22/11/2021) Quyết định 2580/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (24/11/2021) Công văn 8589/VPCP-KGVX năm 2021 về việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (24/11/2021) Quyết định 48/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang
 3. (24/11/2021) Quyết định 3812/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ; lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình
 4. (24/11/2021) Hướng dẫn 31-HD/BTGTW năm 2021 về công tác Khoa giáo năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 5. (24/11/2021) Quyết định 552/QĐ-TCGDNN năm 2021 về Quy chế Tổ chức, tham dự thi kỹ năng nghề quốc gia và huấn luyện đội tuyển quốc gia do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
 6. (23/11/2021) Công văn 5410/BGDĐT-QLCL năm 2021 về tập huấn công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (23/11/2021) Công văn 5392/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2021 về bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (22/11/2021) Quyết định 2568/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
 9. (22/11/2021) Thông tư 32/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện một số Nghị định 82/2010/NĐ-CP quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (29/11/2021) Công văn 50506/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế đối với chi nhánh hạch toán độc lập cùng tỉnh, thành phố với trụ sở chính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (29/11/2021) Công văn 50498/CTHN-TTHT năm 2021 về giải đáp chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (29/11/2021) Công văn 50503/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (26/11/2021) Thông tư 106/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 85/2019/TT-BTC về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 5. (26/11/2021) Công điện 09/CĐ-TCT năm 2021 về thực hiện áp dụng mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo quy định tại Nghị định 103/2021/NĐ-CP do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế điện
 6. (26/11/2021) Nghị định 103/2021/NĐ-CP về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước
 7. (26/11/2021) Công văn 13483/BTC-CST năm 2021 tăng cường miễn, giảm thay vì trì hoãn nộp một số loại thuế để hỗ trợ doanh nghiệp và kéo dài miễn, giảm nộp thuế, tiền thuê đất đến tháng 6/2022 do Bộ Tài chính ban hành
 8. (26/11/2021) Công văn 13485/BTC-CST năm 2021 về chính sách hỗ trợ trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế do ảnh hưởng dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
 9. (24/11/2021)
 10. (24/11/2021) Công văn 5529/TCHQ-TXNK năm 2021 xử lý vướng mắc Nghị định 18/2021/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (24/11/2021) Công văn 49087/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu Đài Truyền hình Việt Nam được chia sẻ phát sinh từ việc đối tác nước ngoài khai thác chương trình của Trung tâm và phát sóng ngoài lãnh thổ Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (24/11/2021) Công văn 49085/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách Thuế nhà thầu đối với bản quyền game và doanh thu chia sẻ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (23/11/2021) Công văn 48921/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi trả chi phí làm thẻ tạm trú, thị thực cho người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (23/11/2021) Công văn 48923/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (23/11/2021) Công văn 48920/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế đối với chương trình hỗ trợ thuốc điều trị do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (23/11/2021) Công văn 48918/CTHN-TTHT năm 2021 về lập hóa đơn khi sử dụng voucher điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (23/11/2021) Công văn 48930/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân cho người nước ngoài do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (22/11/2021) Công văn 8544/VPCP-CN năm 2021 triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Trách nhiệm hình sự

 1. (29/11/2021) Thông tư liên tịch 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC sửa đổi Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNNPTNT-VKSNDTC quy định về việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 2. (29/11/2021) Thông tư liên tịch 01/2021/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC hướng dẫn áp dụng căn cứ tạm đình chỉ vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh theo Điểm c Khoản 1 Điều 148, Điểm d Khoản 1 Điều 229 và Điểm d Khoản 1 Điều 247 Bộ luật Tố tụng hình sự do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 3. (26/11/2021) Nghị quyết 08/2021/NQ-UBTVQH15 về giải thích Khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Hình sự do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 4. (26/11/2021) Resolution No. 08/2021/NQ-UBTVQH15 dated November 26, 2021 on Explanation for clause 1 of Article 289 in the Criminal Code


Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (26/11/2021) Quyết định 3704/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đo đạc bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên
 2. (26/11/2021) Công văn 1523/TCKTTV-QLDB năm 2021 về tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo thiên tai trên khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên do Tổng cục Khí tượng thuỷ văn ban hành
 3. (26/11/2021) Quyết định 1996/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Bến Tre” và Dự án “Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Trà Vinh”, vay vốn Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (26/11/2021) Quyết định 3706/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 5. (26/11/2021) Quyết định 3705/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên
 6. (25/11/2021) Công văn 8630/VPCP-NN năm 2021 báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (25/11/2021) Kế hoạch 264/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 8. (24/11/2021) Công văn 8599/VPCP-NN năm 2021 về tổng kết, sửa đổi, bổ sung kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (24/11/2021) Quyết định 1978/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (24/11/2021) Chỉ thị 31/CT-TTg năm 2021 về đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (24/11/2021) Quyết định 1975/QĐ-TTg năm 2021 về Kế hoạch hành động về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (24/11/2021) Công văn 8607/VPCP-NN năm 2021 về tổng kết các Đề án bảo vệ môi trường các lưu vực: sông Cầu, sông Nhuệ - sông Đáy, hệ thống sông Đồng Nai và định hướng giai đoạn tiếp theo do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (23/11/2021) Quyết định 1970/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (23/11/2021) Quyết định 1973/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (23/11/2021) Công văn 1625/TTg-CN năm 2021 về điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (23/11/2021) Quyết định 1969/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (23/11/2021) Quyết định 718/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
 18. (27/11/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định về các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 19. (22/11/2021) Quyết định 68/2021/QĐ-UBND quy định về phân vùng phát thải khí thải và xả thải nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025
 20. (22/11/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (26/11/2021) Công văn 13485/BTC-CST năm 2021 về chính sách hỗ trợ trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế do ảnh hưởng dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
 2. (24/11/2021) Công văn 8622/VPCP-CN năm 2021 về tổng kết chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (24/11/2021) Quyết định 3679/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực đất đai năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên
 4. (22/11/2021) Quyết định 2728/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt 01 quy trình nội bộ ban hành mới trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 5. (23/11/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 35/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội
 6. (22/11/2021) Quyết định 40/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa, diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất; hạn mức giao, công nhận đất ở, công nhận đất nông nghiệp tự khai hoang; hạn mức giao đất đối với đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 7. (22/11/2021) Quyết định 39/2021/QĐ-UBND quy định về việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 8. (22/11/2021) Quyết định 42/2021/QĐ-UBND quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (24/11/2021) Công văn 8589/VPCP-KGVX năm 2021 về việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (24/11/2021) Quyết định 3812/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ; lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình
 3. (24/11/2021) Hướng dẫn 31-HD/BTGTW năm 2021 về công tác Khoa giáo năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 4. (24/11/2021) Quyết định 552/QĐ-TCGDNN năm 2021 về Quy chế Tổ chức, tham dự thi kỹ năng nghề quốc gia và huấn luyện đội tuyển quốc gia do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
 5. (23/11/2021) Công văn 5410/BGDĐT-QLCL năm 2021 về tập huấn công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (23/11/2021) Công văn 5392/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2021 về bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (22/11/2021) Quyết định 2568/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
 8. (22/11/2021) Thông tư 27/2021/TT-BGDĐT về Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (22/11/2021) Circular No. 27/2021/TT-BGDDT dated October 7, 2021 on promulgating Regulation on assessment of Vietnamese language proficiency according to Vietnamese language proficiency framework for foreigners

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (29/11/2021) Hướng dẫn 02-HD/UBKTTW năm 2021 thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành
 2. (29/11/2021) Công văn 6056/BNV-CCHC về điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành
 3. (29/11/2021) Quyết định 1330/QĐ-LĐTBXH năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 4. (29/11/2021) Nghị quyết 147/NQ-CP năm 2021 về thông qua hồ sơ dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính do Chính phủ ban hành
 5. (29/11/2021) Kế hoạch 138/KH-VKSTC về tổ chức thi nâng ngạch công chức nghiệp vụ khác và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 6. (29/11/2021) Quyết định 1999/QĐ-TTg năm 2021 về kiện toàn nhân sự Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào trong Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (29/11/2021) Thông báo 4520/TB-BTP về tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2021 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP
 8. (29/11/2021) Quyết định 4798/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân và lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa
 9. (29/11/2021) Kế hoạch 240/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027” do thành phố Cần Thơ ban hành
 10. (27/11/2021) Kế hoạch 210/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân, giai đoạn 2021-2027” do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 11. (26/11/2021) Quyết định 3704/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đo đạc bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên
 12. (26/11/2021) Quyết định 1771/QĐ-BTP năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện mức độ 3, 4 tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tư pháp
 13. (26/11/2021) Quyết định 1994/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2020-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (26/11/2021) Quyết định 1998/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (26/11/2021) Chỉ thị 33/CT-TTg năm 2021 về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (26/11/2021) Quyết định 5436/QĐ-BYT năm 2021 về thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác điều trị, hồi sức tích cực, đánh giá nguyên nhân tử vong và công tác phòng chống dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 17. (26/11/2021) Quyết định 3706/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 18. (26/11/2021) Quyết định 3705/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên
 19. (26/11/2021) Quyết định 2416/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đê điều thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang
 20. (25/11/2021) Quyết định 5408/QĐ-BYT năm 2021 về thành lập Đoàn kiểm tra công tác bảo đảm khả năng thu dung, điều trị, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 21. (25/11/2021) Nghị quyết 07/2021/UBTVQH15 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 22. (25/11/2021) Quyết định 1051/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
 23. (25/11/2021) Quyết định 4741/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/ được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đăng kiểm, Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
 24. (25/11/2021) Quyết định 1762/QĐ-BTP năm 2021 về tài liệu duy trì, cập nhật Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ Tư pháp
 25. (25/11/2021) Quyết định 1768/QĐ-BTP năm 2021 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 do Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 26. (25/11/2021) Quyết định 1769/QĐ-BTP năm 2021 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp giai đoạn 2021-2025
 27. (25/11/2021) Quyết định 524/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2021 về kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 trong Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 28. (25/11/2021) Kế hoạch 189/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027” do tỉnh Ninh Bình ban hành
 29. (25/11/2021) Quyết định 1764/QĐ-BTP năm 2021 về thành lập các Khu vực thi đua và cử Trưởng, Phó Trưởng Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp địa phương năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 30. (25/11/2021) Quyết định 3465/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam
 31. (25/11/2021) Quyết định 1765/QĐ-BTP năm 2021 về thành lập Cụm thi đua và cử Trưởng, Phó Trưởng Cụm thi đua Khối các đơn vị thuộc Bộ năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 32. (25/11/2021) Công văn 4492/BTP-TĐKT hướng dẫn triển khai thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua, Khu vực thi đua ngành Tư pháp và tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của các Cụm, Khu vực thi đua năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành
 33. (24/11/2021) Quyết định 4000/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 34. (24/11/2021) Quyết định 1977/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 35. (24/11/2021) Quyết định 3812/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ; lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình
 36. (24/11/2021) Quyết định 2620/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
 37. (24/11/2021) Quyết định 3455/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
 38. (24/11/2021) Hướng dẫn 31-HD/BTGTW năm 2021 về công tác Khoa giáo năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 39. (24/11/2021) Quyết định 3679/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực đất đai năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên
 40. (23/11/2021) Công văn 3899/UBND-VX năm 2021 về tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và thực hiện biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 41. (23/11/2021) Công văn 4437/BTP-PBGDPL năm 2021 hướng dẫn khen thưởng việc thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 do Bộ Tư pháp ban hành
 42. (23/11/2021) Quyết định 5388/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 43. (23/11/2021) Quyết định 3976/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
 44. (23/11/2021) Kế hoạch 696/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án 04-ĐA/TU về một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo
 45. (23/11/2021) Quyết định 1652/QĐ-TCT năm 2021 về kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 917/QĐ-BTC về ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
 46. (23/11/2021) Quyết định 2576/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức tỉnh Yên Bái
 47. (23/11/2021) Quyết định 1037/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
 48. (23/11/2021) Kế hoạch 201/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Quyết định 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 49. (22/11/2021) Quyết định 1963/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong năm 2021 và năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 50. (22/11/2021) Quyết định 2728/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt 01 quy trình nội bộ ban hành mới trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 51. (22/11/2021) Công văn 12367/BGTVT-VP năm 2021 về thống kê số lượng hồ sơ, tài liệu phục vụ việc xây dựng Đề án “Số hóa, lưu trữ hồ sơ, tài liệu điện tử của Bộ Giao thông vận tải” theo Quyết định 458/QĐ-TTg
 52. (22/11/2021) Quyết định 2568/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
 53. (22/11/2021) Quyết định 4943/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
 54. (22/11/2021) Quyết định 2580/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
 55. (22/11/2021) Quyết định 2516/QĐ-UBND năm 2021 về Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định
 56. (22/11/2021) Quyết định 3218/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh; lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 57. (29/11/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch thành phố Hà Nội
 58. (29/11/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội
 59. (28/11/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 24/2016/QĐ-UBND quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
 60. (26/11/2021) Quyết định 38/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu
 61. (26/11/2021) Quyết định 42/2021/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng
 62. (29/11/2021) Quyết định 44/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang
 63. (22/11/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 25/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Hà Nội
 64. (22/11/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (29/11/2021) Kế hoạch 6507/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2025 và những năm tiếp theo do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 2. (29/11/2021) Kế hoạch 239/KH-UBND năm 2021 về kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 3. (28/11/2021) Công văn 12573/BGTVT-TCCB về kê khai tài sản, thu nhập lần đầu; kê khai hằng năm và kê khai bổ sung năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (26/11/2021) Quyết định 2216/QĐ-BTC năm 2021 công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đầu tư công phục vụ công tác quyết toán thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính
 5. (25/11/2021) Công văn 12505/BGTVT-KHĐT về đôn đốc thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công các tháng còn lại năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (24/11/2021) Quyết định 1207/QĐ-BNV năm 2021 về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Từ thiện sống xanh do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 7. (24/11/2021) Công văn 8604/VPCP-DMDN về kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (24/11/2021) Công văn 8589/VPCP-KGVX năm 2021 về việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (23/11/2021) Quyết định 2007/QĐ-BGTVT năm 2021 về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021-2026
 10. (23/11/2021) Công văn 13363/BTC-ĐT năm 2021 về đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành do Bộ Tài chính ban hành
 11. (22/11/2021) Quyết định 1840/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt diện tích, biện pháp tưới tiêu hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 12. (22/11/2021) Công văn 8532/VPCP-CN năm 2021 về nghiên cứu giải pháp tài chính đầu tư đường bộ cao tốc do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (22/11/2021) Công văn 921/LĐLĐ-NC năm 2021 thực hiện Hướng dẫn 35/HD-TLĐ do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 14. (22/11/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 25/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Hà Nội
 15. (22/11/2021) Quyết định 31/2021/QĐ-UBND quy định về mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long
 16. (24/11/2021) Thông tư 89/2021/TT-BTC quy định về quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (29/11/2021) Công văn 1865/BCĐTƯ-UBDT năm 2021 Văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 do Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 ban hành
 2. (29/11/2021) Kế hoạch 239/KH-UBND năm 2021 về kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 3. (28/11/2021) Thông báo 320/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (28/11/2021) Thông báo 319/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (26/11/2021) Công văn 12547/BGTVT-CQLXD năm 2021 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022 đối với các Dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (26/11/2021) Quyết định 2216/QĐ-BTC năm 2021 công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đầu tư công phục vụ công tác quyết toán thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính
 7. (25/11/2021) Công văn 12505/BGTVT-KHĐT về đôn đốc thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công các tháng còn lại năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (24/11/2021) Quyết định 2620/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
 9. (23/11/2021) Chỉ thị 30/CT-TTg năm 2021 về đẩy mạnh triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (23/11/2021) Công văn 8562/VPCP-CN năm 2021 về xem xét việc hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (23/11/2021) Quyết định 1971/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Hưng, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (23/11/2021) Công văn 8563/VPCP-CN năm 2021 về kiến nghị phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (23/11/2021) Công văn 13363/BTC-ĐT năm 2021 về đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành do Bộ Tài chính ban hành
 14. (22/11/2021) Công văn 8532/VPCP-CN năm 2021 về nghiên cứu giải pháp tài chính đầu tư đường bộ cao tốc do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (22/11/2021) Thông báo 316/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (28/11/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 24/2016/QĐ-UBND quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
 17. (22/11/2021) Quyết định 31/2021/QĐ-UBND quy định về mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (27/11/2021) Thông báo 317/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về chủ trương người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho người nước ngoài tham gia bảo hiểm sức khỏe do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (26/11/2021) Kế hoạch 206/KH-UBND năm 2021 về giáo dục nghề nghiệp - Việc làm tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
 3. (25/11/2021) Official Dispatch No. 3818/BHXH-CSXH dated November 25, 2021 on Additional guidance on policies to support employees and employers affected by the Covid-19 pandemic
 4. (24/11/2021)
 5. (24/11/2021) Quyết định 3455/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
 6. (24/11/2021) Quyết định 552/QĐ-TCGDNN năm 2021 về Quy chế Tổ chức, tham dự thi kỹ năng nghề quốc gia và huấn luyện đội tuyển quốc gia do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
 7. (23/11/2021) Công văn 48921/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi trả chi phí làm thẻ tạm trú, thị thực cho người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (23/11/2021) Công văn 5392/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2021 về bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (23/11/2021) Công văn 3105/TLĐ-NC năm 2021 hướng dẫn thủ tục hỗ trợ đối với trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch Covid-19 đã chuyển địa điểm cư trú do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành
 10. (22/11/2021) Quyết định 4943/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
 11. (22/11/2021) Quyết định 2580/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
 12. (23/11/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 35/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (29/11/2021) Quyết định 3330/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk, xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
 2. (29/11/2021) Công văn 8688/VPCP-CN năm 2021 thực hiện ý kiến của Chủ tịch Quốc hội về Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (26/11/2021) Quyết định 1989/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (26/11/2021) Quyết định 1995/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị” do Ngân hàng Thế giới tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (25/11/2021) Quyết định 1051/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
 6. (24/11/2021) Công văn 8594/VPCP-KTTH năm 2021 về đề nghị xây dựng Nghị định quy định việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (23/11/2021) Công văn 8562/VPCP-CN năm 2021 về xem xét việc hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (22/11/2021) Quyết định 1963/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong năm 2021 và năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (22/11/2021) Thông báo 316/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (26/11/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (29/11/2021) Công văn 12641/BGTVT-HTQT năm 2021 báo cáo về kiến nghị giải pháp khôi phục khai thác hàng không quốc tế do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (29/11/2021) Công văn 8688/VPCP-CN năm 2021 thực hiện ý kiến của Chủ tịch Quốc hội về Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (26/11/2021) Công văn 12547/BGTVT-CQLXD năm 2021 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022 đối với các Dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (26/11/2021) Công văn 12548/BGTVT-ATGT về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe dịp cuối năm 2021 và đầu năm 2022 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (26/11/2021) Công điện 09/CĐ-TCT năm 2021 về thực hiện áp dụng mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo quy định tại Nghị định 103/2021/NĐ-CP do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế điện
 6. (26/11/2021) Nghị quyết 146/NQ-CP năm 2021 về mở mới cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương và hợp nhất với cửa khẩu quốc tế đường sông Vĩnh Xương thành cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương, tỉnh An Giang do Chính phủ ban hành
 7. (25/11/2021) Quyết định 4741/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/ được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đăng kiểm, Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
 8. (24/11/2021)
 9. (24/11/2021) Công văn 12473/BGTVT-ATGT năm 2021 về tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (23/11/2021) Công văn 8563/VPCP-CN năm 2021 về kiến nghị phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (23/11/2021) Công văn 5415/CHK-QLC năm 2021 về kiểm định phương tiện chuyên ngành hàng không tại các cảng hàng không, sân bay do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 12. (22/11/2021) Công văn 8532/VPCP-CN năm 2021 về nghiên cứu giải pháp tài chính đầu tư đường bộ cao tốc do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (22/11/2021) Công văn 8544/VPCP-CN năm 2021 triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (29/11/2021) Công văn 1865/BCĐTƯ-UBDT năm 2021 Văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 do Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 ban hành
 2. (28/11/2021) Thông báo 320/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (28/11/2021) Thông báo 319/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (25/11/2021) Công văn 7477/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 5. (25/11/2021) Kế hoạch 4517/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 6. (25/11/2021) Kế hoạch 266/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 7. (25/11/2021) Kế hoạch 4518/KH-BCĐ389 năm 2021 về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 8. (24/11/2021) Chỉ thị 31/CT-TTg năm 2021 về đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (24/11/2021) Quyết định 1977/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (23/11/2021) Quyết định 4958/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch nâng cao năng suất, chất lượng giống vật nuôi (bò thịt, bò sữa) và thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
 11. (22/11/2021) Quyết định 1968/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (22/11/2021) Quyết định 67/2021/QĐ-UBND quy định về ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích, ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ liên kết trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (29/11/2021) Quyết định 3330/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk, xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
 2. (26/11/2021) Quyết định 1771/QĐ-BTP năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện mức độ 3, 4 tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tư pháp
 3. (26/11/2021) Quyết định 1994/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2020-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (25/11/2021) Kế hoạch 205/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 5. (25/11/2021) Kế hoạch 204/KH-UBND năm 2021 về phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Tuyên Quang năm 2022
 6. (24/11/2021) Quyết định 1976/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển một số báo in và báo điện tử đối ngoại quốc gia giai đoạn 2022-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (23/11/2021) Công văn 48918/CTHN-TTHT năm 2021 về lập hóa đơn khi sử dụng voucher điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (23/11/2021) Công văn 12420/BGTVT-VP năm 2021 đề xuất thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông trong các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (22/11/2021) Quyết định 1968/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (22/11/2021) Công văn 12367/BGTVT-VP năm 2021 về thống kê số lượng hồ sơ, tài liệu phục vụ việc xây dựng Đề án “Số hóa, lưu trữ hồ sơ, tài liệu điện tử của Bộ Giao thông vận tải” theo Quyết định 458/QĐ-TTg
 11. (28/11/2021) Thông tư 08/2021/TT-BTTTT quy định về Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 12. (28/11/2021) Circular No. 08/2021/TT-BTTTT dated October 14, 2021 on prescribing list of license-exempt radio devices and accompanying technical and operational conditions

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (29/11/2021) Kế hoạch 205/KH-UBND năm 2021 truyền thông về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025
 2. (29/11/2021) Quyết định 1330/QĐ-LĐTBXH năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 3. (29/11/2021) Công văn 8706/VPCP-KGVX năm 2021 về kiểm soát biến chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (29/11/2021) Quyết định 684/QĐ-QLD năm 2021 về danh mục 64 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 107.2 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 5. (29/11/2021) Công văn 2758/VSDTTƯ-TCQG năm 2021 về hạn sử dụng vắc xin Pfizer nhập khẩu lô 124001 và 123002 do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành
 6. (28/11/2021) Thông báo 320/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (28/11/2021) Thông báo 319/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (27/11/2021) Thông báo 318/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (27/11/2021) Kế hoạch 213/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 10. (27/11/2021) Kế hoạch 211/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 1999/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 11. (26/11/2021) Thông báo 816/TB-UBND năm 2021 về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 12. (26/11/2021) Công văn 10113/BYT-KH-TC năm 2021 về hướng dẫn các địa phương mua vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 13. (26/11/2021) Công điện 25/CĐ-UBND năm 2021 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Hà Nội điện
 14. (26/11/2021) Quyết định 5436/QĐ-BYT năm 2021 về thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác điều trị, hồi sức tích cực, đánh giá nguyên nhân tử vong và công tác phòng chống dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 15. (26/11/2021) Công văn 13482/BTC-CST năm 2021 hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó với ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
 16. (26/11/2021) Công văn 13484/BTC-CST năm 2021 về giải pháp, chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để người dân và doanh nghiệp có điều kiện phục hồi sản xuất do Bộ Tài chính ban hành
 17. (25/11/2021) Quyết định 5408/QĐ-BYT năm 2021 về thành lập Đoàn kiểm tra công tác bảo đảm khả năng thu dung, điều trị, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 18. (25/11/2021) Official Dispatch No. 3818/BHXH-CSXH dated November 25, 2021 on Additional guidance on policies to support employees and employers affected by the Covid-19 pandemic
 19. (25/11/2021) Quyết định 4028/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp quản lý, tổ chức chăm sóc F0 tại nhà và tại Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 trên địa bàn quận, huyện, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
 20. (25/11/2021) Công văn 3818/BHXH-CSXH năm 2021 hướng dẫn bổ sung triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 21. (25/11/2021) Công văn 8818/SYT-NVY năm 2021 về tổ chức xét nghiệm trong cơ sở lao động do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 22. (25/11/2021) Quyết định 3779/QĐ-UBND năm 2021 quy định tạm thời về các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 23. (24/11/2021)
 24. (23/11/2021) Công văn 8728/SYT-NVY năm 2021 về cập nhật "Hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0" (phiên bản 1.6) do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 25. (23/11/2021) Công văn 3909/UBND-VX năm 2021 về tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 26. (23/11/2021) Công văn 3899/UBND-VX năm 2021 về tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và thực hiện biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 27. (23/11/2021) Công văn 9963/BYT-DP năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh mùa đông xuân năm 2021-2022 do Bộ Y tế ban hành
 28. (23/11/2021) Công văn 8561/VPCP-KGVX năm 2021 về khẩn cấp phân bổ vắc xin phòng COVID-19 cho tỉnh Bình Định do Văn phòng Chính phủ ban hành
 29. (23/11/2021) Quyết định 5388/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 30. (23/11/2021) Kế hoạch 3908/KH-UBND năm 2021 về kiểm tra công tác kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 31. (23/11/2021) Công văn 48920/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế đối với chương trình hỗ trợ thuốc điều trị do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 32. (23/11/2021) Phương án 263/PA-UBND năm 2021 về đáp ứng thu dung điều trị "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 33. (22/11/2021) Thông báo 315/TB-VPCP năm 2021 về kết luận tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 34. (22/11/2021) Công văn 921/LĐLĐ-NC năm 2021 thực hiện Hướng dẫn 35/HD-TLĐ do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (29/11/2021) Công văn 50506/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế đối với chi nhánh hạch toán độc lập cùng tỉnh, thành phố với trụ sở chính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (29/11/2021) Công văn 50503/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (26/11/2021) Công văn 13482/BTC-CST năm 2021 hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó với ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
 4. (26/11/2021) Công văn 13483/BTC-CST năm 2021 tăng cường miễn, giảm thay vì trì hoãn nộp một số loại thuế để hỗ trợ doanh nghiệp và kéo dài miễn, giảm nộp thuế, tiền thuê đất đến tháng 6/2022 do Bộ Tài chính ban hành
 5. (26/11/2021) Công văn 13484/BTC-CST năm 2021 về giải pháp, chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để người dân và doanh nghiệp có điều kiện phục hồi sản xuất do Bộ Tài chính ban hành
 6. (23/11/2021) Công văn 8555/VPCP-NN năm 2021 về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (23/11/2021) Công văn 13349/BTC-CST năm 2021 về kiến nghị hỗ trợ doanh nghiệp hàng không do Bộ Tài chính ban hành
 8. (23/11/2021) Công văn 48930/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân cho người nước ngoài do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (22/11/2021) Quyết định 3218/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh; lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (27/11/2021) Kế hoạch 212/KH-UBND năm 2021 về tổ chức thực hiện Quyết định 1848/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 2. (26/11/2021) Quyết định 1998/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (26/11/2021) Công văn 4854/BTTTT-CBC năm 2021 về chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 4. (25/11/2021) Kế hoạch 205/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 5. (25/11/2021) Quyết định 4980/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Vận động nguồn lực bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”
 6. (24/11/2021) Quyết định 1983/QĐ-TTg năm 2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 92-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (24/11/2021) Kế hoạch 4506/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Quyết định 1705/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết 24/2021/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bình Thuận ban hành
 8. (24/11/2021) Quyết định 1302/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021-2030
 9. (23/11/2021) Kế hoạch 158/KH-TANDTC năm 2021 về triển khai Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 do Ban chỉ đạo các chương trình phòng, chống tội phạm Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 10. (29/11/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch thành phố Hà Nội
 11. (29/11/2021) Quyết định 44/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (29/11/2021) Công văn 50506/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế đối với chi nhánh hạch toán độc lập cùng tỉnh, thành phố với trụ sở chính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (29/11/2021) Công văn 50498/CTHN-TTHT năm 2021 về giải đáp chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (29/11/2021) Công văn 50503/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (26/11/2021) Công điện 09/CĐ-TCT năm 2021 về thực hiện áp dụng mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo quy định tại Nghị định 103/2021/NĐ-CP do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế điện
 5. (26/11/2021) Công văn 13483/BTC-CST năm 2021 tăng cường miễn, giảm thay vì trì hoãn nộp một số loại thuế để hỗ trợ doanh nghiệp và kéo dài miễn, giảm nộp thuế, tiền thuê đất đến tháng 6/2022 do Bộ Tài chính ban hành
 6. (26/11/2021) Công văn 13485/BTC-CST năm 2021 về chính sách hỗ trợ trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế do ảnh hưởng dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
 7. (24/11/2021)
 8. (24/11/2021) Công văn 5529/TCHQ-TXNK năm 2021 xử lý vướng mắc Nghị định 18/2021/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (24/11/2021) Công văn 49087/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu Đài Truyền hình Việt Nam được chia sẻ phát sinh từ việc đối tác nước ngoài khai thác chương trình của Trung tâm và phát sóng ngoài lãnh thổ Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (24/11/2021) Công văn 49085/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách Thuế nhà thầu đối với bản quyền game và doanh thu chia sẻ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (23/11/2021) Công văn 48921/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi trả chi phí làm thẻ tạm trú, thị thực cho người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (23/11/2021) Công văn 48923/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (23/11/2021) Công văn 48920/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế đối với chương trình hỗ trợ thuốc điều trị do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (23/11/2021) Công văn 48918/CTHN-TTHT năm 2021 về lập hóa đơn khi sử dụng voucher điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (23/11/2021) Công văn 48930/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân cho người nước ngoài do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (22/11/2021) Công văn 8544/VPCP-CN năm 2021 triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành