Thông báo văn bản mới từ ngày 18-10-2021 đến ngày 25-10-2021

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 18-10-2021 đến 25-10-2021


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (25/10/2021) Quyết định 4214/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
 2. (25/10/2021) Quyết định 2613/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 3. (25/10/2021) Kết luận 21-KL/TW năm 2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 4. (25/10/2021) Quyết định 2600/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La
 5. (25/10/2021) Quyết định 2704/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về lệ phí trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 6. (25/10/2021) Quyết định 38-QĐ/TW năm 2021 về Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban cán sự đảng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 7. (25/10/2021) Quy định 37-QĐ/TW năm 2021 về những điều đảng viên không được làm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 8. (25/10/2021) Thông báo 278/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tại Hội nghị giao ban quý III năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (25/10/2021) Quyết định 1634/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang
 10. (25/10/2021) Quyết định 2601/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La
 11. (25/10/2021) Quyết định 2612/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 12. (25/10/2021) Thông tư 138/2021/TT-BQP quy định về dấu nghiệp vụ, quản lý và sử dụng dấu nghiệp vụ trong hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 13. (22/10/2021) Quyết định 2282/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh Nam Định
 14. (22/10/2021) Quyết định 62/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
 15. (22/10/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh
 16. (22/10/2021) Quyết định 36-QĐ/TW năm 2021 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Đối ngoại Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 17. (22/10/2021) Quyết định 1855/QĐ-BGTVT năm 2021 về thành lập 02 Đoàn kiểm tra công tác tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 18. (22/10/2021) Thông báo 273/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. (22/10/2021) Quyết định 1490/QĐ-TCT năm 2021 về Quy chế tham vấn trực tiếp trong hoạt động giải quyết khiếu nại tại cơ quan thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
 20. (21/10/2021)
 21. (21/10/2021) Quyết định 4524/QĐ-UBND năm 2021 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
 22. (21/10/2021) Kế hoạch 236/KH-UBND về đo lường Chỉ số Hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các Sở, cơ quan tương đương Sở, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội năm 2021
 23. (21/10/2021) Quyết định 30/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; kinh doanh tài chính liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 24. (21/10/2021) Quyết định 1603/QĐ-UBND-HC năm 2021 phê duyệt Đề án "Phương pháp điều tra xã hội học về sự phục vụ hành chính của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"
 25. (21/10/2021) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2021 về đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 26. (21/10/2021) Quyết định 1601/QĐ-UBND-HC năm 2021 phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực đội ngũ công chức tham mưu thực hiện cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"
 27. (21/10/2021) Quyết định 1602/QĐ-UBND-HC năm 2021 về Đề án "Phương pháp theo dõi đánh giá Chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"
 28. (21/10/2021) Công văn 11144/BGTVT-VP thực hiện Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 29. (21/10/2021) Quyết định 1600/QĐ-UBND-HC năm 2021 phê duyệt Đề án "Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030"
 30. (21/10/2021) Nghị định 91/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô để thi hành các quy định của pháp luật về Thủ đô
 31. (20/10/2021) Quyết định 4409/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai
 32. (20/10/2021) Quyết định 4407/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai
 33. (20/10/2021) Thông tư 98/2021/TT-BCA quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 34. (19/10/2021) Quyết định 1593/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
 35. (19/10/2021) Quyết định 52/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 68/2014/QĐ-UBND quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
 36. (19/10/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức, hoạt động của hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, kèm theo Quyết định 34/2013/QĐ-UBND
 37. (18/10/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
 38. (18/10/2021) Quyết định 714/QĐ-UBND năm 2021 quy định về cung cấp thông tin và tổ chức họp báo của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai với các cơ quan thông tấn, báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 39. (18/10/2021) Công văn 1389/TTg-QHQT năm 2021 về đi công tác nước ngoài của bộ, ngành, địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 40. (18/10/2021) Quyết định 1739/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 41. (18/10/2021) Quyết định 2082/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang
 42. (18/10/2021) Kế hoạch 143/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 43. (18/10/2021) Quyết định 3006/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 44. (18/10/2021) Quyết định 2705/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Xây dựng tỉnh Tiền Giang
 45. (18/10/2021) Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (25/10/2021) Hướng dẫn liên ngành 3668/HDLN:SGDĐT-YT năm 2021 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới do Sở Giáo dục và Đào tạo - Y tế Thành phố Hà Nội ban hành
 2. (25/10/2021) Công điện 24/CĐ-UBND năm 2021 về tiếp tục tăng cường các biện pháp trong phòng, chống dịch và đẩy nhanh tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 do tỉnh Gia Lai ban hành
 3. (25/10/2021) Công văn 9033/BYT-UBQG50 về triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 do Bộ Y tế - Cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS ban hành
 4. (25/10/2021) Công văn 11223/BGTVT-VT năm 2021 về sử dụng phần mềm khai báo y tế cho hành khách đi lại bằng đường hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (25/10/2021) Quyết định 4922/QĐ-BYT năm 2021 về “Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sốt rét” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 6. (25/10/2021) Công văn 11212/BGTVT-CYT năm 2021 về dừng yêu cầu kê khai Bản cam kết phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (25/10/2021) Công điện 1695/CĐ-BYT năm 2021 về bảo đảm khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ Y tế điện
 8. (25/10/2021) Công điện 1700/CĐ-BYT năm 2021 về tăng cường công tác giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP do Bộ Y tế điện
 9. (24/10/2021) Thông báo 277/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau và Phú Thọ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (23/10/2021) Thông báo 276/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về vấn đề cần tập trung chỉ đạo xử lý trong phòng chống dịch sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (22/10/2021) Quyết định 1855/QĐ-BGTVT năm 2021 về thành lập 02 Đoàn kiểm tra công tác tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 12. (22/10/2021) Quyết định 1127/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Thực phẩm minh bạch do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 13. (22/10/2021) Công văn 3722/LĐTBXH-ATLĐ năm 2021 về tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động thích ứng với tình hình dịch Covid-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 14. (22/10/2021) Kế hoạch 3522/KH-BCĐ năm 2021 về tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh
 15. (22/10/2021) Thông báo 272/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (22/10/2021) Công văn 3935/BVHTTDL-TV năm 2021 về tổ chức hoạt động thư viện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19 trong tình hình mới do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 17. (21/10/2021) Công văn 17403/SYT-NVY năm 2021 hướng dẫn tạm thời thực hiện biện pháp y tế đối với người đến/ về Hà Nội từ các địa phương khác do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (21/10/2021) Official Dispatch No. 8938/BYT-DP dated October 21, 2021 on providing instructions about procedures for verification of Covid-19 vaccination information and Covid-19 vaccination
 19. (21/10/2021) Công văn 4853/CHK-QLC năm 2021 về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 20. (21/10/2021) Công văn 8938/BYT-DP năm 2021 về hướng dẫn quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 21. (21/10/2021) Công văn 365/TANDTC-VP năm 2021 về tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 22. (21/10/2021) Quyết định 2583/QĐ-UBND năm 2021 về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo cấp độ 1 trên địa bàn tỉnh Sơn La
 23. (21/10/2021) Kế hoạch 182/KH-UBND năm 2021 hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
 24. (20/10/2021) Quyết định 1839/QĐ-BGTVT năm 2021 hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 25. (20/10/2021) Quyết định 41/2021/QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành y tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 26. (20/10/2021) Công văn 11037/BGTVT-VT năm 2021 phối hợp chỉ đạo triển khai Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 27. (20/10/2021) Decision No. 1840/QD-BGTVT dated October 20, 2021 on issuance of temporary regulations on further implementation of the scheduled domestic passenger flights for the safe and flexible adaptations to and effective control of COVID
 28. (20/10/2021) Công điện 22/CĐ-UBND năm 2021 triển khai biện pháp tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 29. (20/10/2021) Công điện 7668/CĐ-VPCP năm 2021 về tăng cường quản lý mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ điện
 30. (20/10/2021) Quyết định 1840/QĐ-BGTVT năm 2021 quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 31. (20/10/2021) Quyết định 4514/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt nội dung văn kiện Dự án "Dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS tại quận Nam Từ Liêm và huyện Ba Vì - thành phố Hà Nội" do Quỹ Chăm sóc sức khỏe AIDS Hoa Kỳ (AHF) tài trợ
 32. (19/10/2021) Quyết định 1585/QĐ-UBND-HC năm 2021 về áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
 33. (19/10/2021) Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 năm 2021 về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 34. (19/10/2021) Resolution No. 406/NQ-UBTVQH15 dated October 19, 2021 on promulgation of certain measures for supporting enterprises and residents to ease impact of COVID-19 pandemic
 35. (19/10/2021) Quyết định 3634/QĐ-UBND năm 2021 công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 36. (19/10/2021) Kế hoạch 306/KH-UBND năm 2021 về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID 19” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 37. (18/10/2021) Thông báo 270/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 38. (18/10/2021) Công văn 1240/QLD-KD năm 2021 công bố cơ sở cung cấp thuốc nước ngoài vào Việt Nam do Cục Quản lý Dược ban hành
 39. (18/10/2021) Quyết định 1737/QĐ-TTg năm 2021 về Điều chỉnh nội dung chi của Quyết định 846/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 40. (18/10/2021) Công văn 567/MT-LĐ năm 2021 về tổ chức công bố đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành
 41. (18/10/2021) Quyết định 1628/QĐ-UBND năm 2021 quy định tạm thời về một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”
 42. (18/10/2021) Hướng dẫn 3862/HD-BVHTTDL năm 2021 thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP quy định tạm thời về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 43. (18/10/2021) Interim guidance No. 3862/HD-BVHTTDL dated October 18, 2021 on implmentation of Resolution No. 128/NQ-CP on promulgation of Interim regulations on “Safe and flexible adaption to and effective control of COVID-19" in culture, sports and tourism activities

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (25/10/2021) Công văn 11223/BGTVT-VT năm 2021 về sử dụng phần mềm khai báo y tế cho hành khách đi lại bằng đường hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (25/10/2021) Công văn 11232/BGTVT-KCHT năm 2021 về đấu nối vào quốc lộ qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (22/10/2021) Quyết định 1855/QĐ-BGTVT năm 2021 về thành lập 02 Đoàn kiểm tra công tác tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (22/10/2021) Quyết định 1774/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương thực hiện Phi dự án “Trang thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải” sử dụng ODA không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (22/10/2021) Công văn 7705/VPCP-CN năm 2021 về điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu bến Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (22/10/2021) Công văn 11185/BGTVT-ĐTCT năm 2021 về đề nghị làm rõ quy định liên quan đến quyền sở hữu tài sản đối với các Dự án thu phí điện tử không dừng theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh (BOO) do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (22/10/2021) Quyết định 31/2021/QĐ-UBND quy định về đối tượng, phương tiện, phạm vi và thời gian hoạt động của xe trung chuyển hành khách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 8. (21/10/2021) Công văn 4853/CHK-QLC năm 2021 về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 9. (21/10/2021) Công văn 1418/TTg-CN năm 2021 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Nâng cấp đường giao thông từ Quốc lộ 12 - Pú Múa - Kết Tinh, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (21/10/2021) Công văn 1419/TTg-NN năm 2021 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Nâng cấp đường vào khu di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (21/10/2021) Quyết định 1773/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai theo hình thức đối tác công tư (PPP) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (21/10/2021) Thông báo 271/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (20/10/2021) Quyết định 1839/QĐ-BGTVT năm 2021 hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. (20/10/2021) Công văn 4817/SGTVT-QLVT năm 2021 triển khai Hướng dẫn tạm thời về tổ chức vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) theo Quyết định 1812/QĐ-BGTVT do Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội ban hành
 15. (20/10/2021) Công văn 11037/BGTVT-VT năm 2021 phối hợp chỉ đạo triển khai Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 16. (20/10/2021) Decision No. 1840/QD-BGTVT dated October 20, 2021 on issuance of temporary regulations on further implementation of the scheduled domestic passenger flights for the safe and flexible adaptations to and effective control of COVID
 17. (20/10/2021) Quyết định 1840/QĐ-BGTVT năm 2021 quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 18. (20/10/2021) Công văn 11034/BGTVT-KCHT năm 2021 về quản lý các Bãi đỗ xe và khu vực dịch vụ (thuộc Dự án cầu Cần Thơ trước đây) do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 19. (19/10/2021) Quyết định 1769/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 20. (19/10/2021) Nghị quyết 133/NQ-CP năm 2021 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 60/NQ-CP về áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020 (đã khởi công và sắp khởi công) do Chính phủ ban hành
 21. (18/10/2021) Thông báo 426/TB-BGTVT năm 2021 về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về phương án nối ray đường sắt Lào Cai - Hà Khẩu Bắc và khảo sát hiện trường ga Xuân Giao do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 22. (18/10/2021) Công văn 1077/NGCBQLGD-CSNGCB năm 2021 triển khai thực hiện Thông tư 01, 02, 03, 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục ban hành
 23. (18/10/2021) Công văn 10919/BGTVT-KCHT năm 2021 về điều chuyển một số đoạn, tuyến quốc lộ thành đường địa phương do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (25/10/2021) Quyết định 2704/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về lệ phí trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 2. (25/10/2021) Công văn 7792/VPCP-CN năm 2021 về báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (22/10/2021) Quyết định 62/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
 4. (22/10/2021) Công văn 3851/BTP-KHTC năm 2021 hướng dẫn công tác triển khai dự án đầu tư xây dựng khởi công mới do Bộ Tư pháp ban hành
 5. (20/10/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 6. (20/10/2021) Quyết định 4513/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Cảng Container Phù Đổng, tỷ lệ 1/500 địa điểm: tại các xã Cổ Bi và Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
 7. (20/10/2021) Công văn 7653/VPCP-CN năm 2021 về báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 11/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (20/10/2021) Quyết định 1771/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 03 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (20/10/2021) Quyết định 1770/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình đến năm 2040, tỷ lệ 1/10.000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (20/10/2021) Công văn 7659/VPCP-CN năm 2021 về Đề án bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Đông Phú, tỉnh Hậu Giang vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (20/10/2021) Quyết định 4519/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Mỹ Đình II tỷ lệ 1/500 tại ô đất ký hiệu CC1 địa điểm: phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
 12. (19/10/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định về một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 13. (19/10/2021) Quyết định 1769/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (19/10/2021) Nghị quyết 133/NQ-CP năm 2021 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 60/NQ-CP về áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020 (đã khởi công và sắp khởi công) do Chính phủ ban hành
 15. (18/10/2021) Thông báo 269/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (18/10/2021) Công văn 1390/TTg-CN năm 2021 về đầu tư xây dựng mở rộng cầu Như Nguyệt trên tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (18/10/2021) Quyết định 990/QĐ-UBND năm 2021 công bố giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 18. (18/10/2021) Quyết định 2705/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Xây dựng tỉnh Tiền Giang
 19. (18/10/2021) Quyết định 989/QĐ-UBND năm 2021 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (25/10/2021) Hướng dẫn liên ngành 3668/HDLN:SGDĐT-YT năm 2021 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới do Sở Giáo dục và Đào tạo - Y tế Thành phố Hà Nội ban hành
 2. (22/10/2021) Kế hoạch 3522/KH-BCĐ năm 2021 về tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh
 3. (22/10/2021) Công văn 3712/LĐTBXH-TCGDNN năm 2021 về sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 4. (21/10/2021) Quyết định 4524/QĐ-UBND năm 2021 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
 5. (21/10/2021) Công văn 4808/BGDĐT-GDTrH năm 2021 thực hiện các biện pháp củng cố, tăng cường chất lượng dạy và học khi học sinh trở lại trường học tập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (20/10/2021) Thông tư 29/2021/TT-BGDĐT quy định về ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (20/10/2021) Thông tư 28/2021/TT-BGDĐT về Chương trình Giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (18/10/2021) Quyết định 2547/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Sơn La
 9. (18/10/2021) Kế hoạch 143/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (25/10/2021) Quyết định 4571/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
 2. (25/10/2021) Quyết định 4209/QĐ-UBND năm 2021 về Quy trình giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án sử dụng đất; đầu tư công và triển khai thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 3. (25/10/2021) Quyết định 57/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2017/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 4. (25/10/2021) Quyết định 2612/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 5. (22/10/2021) Quyết định 62/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
 6. (22/10/2021) Quyết định 4541/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
 7. (22/10/2021) Quyết định 4542/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
 8. (21/10/2021) Quyết định 4534/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
 9. (21/10/2021) Quyết định 4537/QĐ-UBND điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
 10. (21/10/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu và thời hạn xác định nộp khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định 24/2016/QĐ-UBND
 11. (20/10/2021) Quyết định 4509/QĐ-UBND điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
 12. (20/10/2021) Quyết định 4506/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
 13. (20/10/2021) Công văn 7627/VPCP-NN năm 2021 về quỹ đất thanh toán Hợp đồng BT dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (20/10/2021) Công văn 7616/VPCP-NN năm 2021 báo cáo khó khăn, tồn tại về sử dụng đất đai của tỉnh Cà Mau do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (20/10/2021) Quyết định 4504/QĐ-UBND về điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
 16. (19/10/2021) Công văn 1392/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (19/10/2021) Công văn 1393/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 18. (19/10/2021) Quyết định 1593/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
 19. (18/10/2021) Quyết định 4477/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
 20. (18/10/2021) Quyết định 4476/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
 21. (18/10/2021) Quyết định 4473/QĐ-UBND về điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
 22. (18/10/2021) Quyết định 4474/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
 23. (18/10/2021) Quyết định 4478/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
 24. (18/10/2021) Quyết định 4475/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (25/10/2021) Quyết định 2613/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 2. (25/10/2021) Quyết định 1794/QĐ-TTg năm 2021 về gia hạn thời gian giải ngân Hiệp định tài chính Dự án “Cải tạo xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cà Mau” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (25/10/2021) Công điện 7776/CĐ-VPCP về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 do Văn phòng Chính phủ điện
 4. (22/10/2021) Công văn 12081/BTC-QLCS năm 2021 thực hiện Quyết định 41/2017/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành
 5. (21/10/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu và thời hạn xác định nộp khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định 24/2016/QĐ-UBND
 6. (21/10/2021) Quyết định 30/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; kinh doanh tài chính liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 7. (21/10/2021) Quyết định 38/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 8. (20/10/2021) Quyết định 2562/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch và kinh phí ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La
 9. (20/10/2021) Quyết định 4407/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai
 10. (19/10/2021) Công văn 7594/VPCP-KTTH năm 2021 về báo cáo đánh giá kết thúc Chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương giai đoạn 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (18/10/2021) Công văn 10965/BGTVT-KHĐT năm 2021 về nghiên cứu, đề xuất các dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của các nhà tài trợ nước ngoài do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 12. (18/10/2021) Quyết định 1737/QĐ-TTg năm 2021 về Điều chỉnh nội dung chi của Quyết định 846/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (18/10/2021) Quyết định 1476/QĐ-TCT công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Cơ quan Tổng cục Thuế
 14. (18/10/2021) Công điện 26/CĐ-BGTVT về rà soát, chuẩn xác kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 các dự án do Bộ Giao thông vận tải quản lý
 15. (18/10/2021) Quyết định 990/QĐ-UBND năm 2021 công bố giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 16. (18/10/2021) Quyết định 989/QĐ-UBND năm 2021 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực Thương mại

 1. (22/10/2021) Kế hoạch 1613/KH-UBND năm 2021 triển khai Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025
 2. (22/10/2021) Kế hoạch 1617/KH-UBND năm 2021 triển khai Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 3. (20/10/2021) Quyết định 4239/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục các địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2022
 4. (20/10/2021) Công văn 7632/VPCP-NN năm 2021 về nhập khẩu cá thể đười ươi (Pongo abelii) vì mục đích phi thương mại do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (20/10/2021) Công văn 7656/VPCP-CN năm 2021 sửa đổi Hợp đồng mua bán điện PPA của Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện lực Vĩnh Tân 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (20/10/2021) Công văn 7657/VPCP-CN năm 2021 về thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm xây dựng và phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (18/10/2021) Kế hoạch 201/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn và Voso.vn, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tỉnh Quảng Ninh
 8. (18/10/2021) Nghị quyết 132/NQ-CP năm 2021 báo cáo về kết quả xử lý các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương do Chính phủ ban hành
 9. (18/10/2021) Nghị quyết 131/NQ-CP năm 2021 phê duyệt Hiệp định Thương mại dịch vụ ASEAN (ATISA) do Chính phủ ban hành
 10. (18/10/2021) Quyết định 2335/QĐ-BCT năm 2021 về trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt các dự án, nhiệm vụ triển khai các chương trình thuộc Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 11. (18/10/2021) Kế hoạch 12767/KH-UBND năm 2021 về phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (25/10/2021) Quyết định 2704/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về lệ phí trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 2. (25/10/2021) Quyết định 57/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2017/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 3. (25/10/2021) Công văn 5021/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (25/10/2021) Công văn 41616/CTHN-TTHT năm 2021 thực hiện nghĩa vụ thuế với đối tác nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (22/10/2021) Quyết định 1490/QĐ-TCT năm 2021 về Quy chế tham vấn trực tiếp trong hoạt động giải quyết khiếu nại tại cơ quan thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
 6. (22/10/2021) Công văn 11185/BGTVT-ĐTCT năm 2021 về đề nghị làm rõ quy định liên quan đến quyền sở hữu tài sản đối với các Dự án thu phí điện tử không dừng theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh (BOO) do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (21/10/2021) Công văn 41213/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai, nộp thuế thay hộ cá nhân kinh doanh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (21/10/2021) Công văn 41219/CTHN-TTHT năm 2021 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người lao động do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (21/10/2021) Thông tư 91/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 191/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản và Thông tư 56/2018/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 10. (20/10/2021) Quyết định 2562/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch và kinh phí ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La
 11. (20/10/2021) Công văn 4962/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (20/10/2021) Kế hoạch 234/KH-UBND năm 2021 triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội
 13. (20/10/2021) Công văn 40991/CTHN-TTHT năm 2021 về xử lý đối với hóa đơn đã lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (19/10/2021) Nghị định 90/2021/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại giữa Việt Nam - Lào từ ngày 04 tháng 10 năm 2020 đến ngày 04 tháng 10 năm 2023
 15. (19/10/2021) Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 năm 2021 về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (25/10/2021) Quyết định 1794/QĐ-TTg năm 2021 về gia hạn thời gian giải ngân Hiệp định tài chính Dự án “Cải tạo xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cà Mau” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (25/10/2021) Công điện 1426/CĐ-TTg năm 2021 về chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung do Thủ tướng Chính phủ điện
 3. (23/10/2021) Công văn 7741/VPCP-NN năm 2021 ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (23/10/2021) Công điện 1420/CĐ-TTg năm 2021 về chủ động ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung bộ do Thủ tướng Chính phủ điện
 5. (22/10/2021) Thông báo 274/TB-VPCP năm 2021 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp xử lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam và chuyển giao phần vốn nhà nước của Công ty về SCIC do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (21/10/2021) Công văn 1416/TTg-CN năm 2021 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến Quy hoạch phát triển ngành than do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (21/10/2021) Công văn 1417/TTg-CN năm 2021 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cấp Giấy phép khai thác than của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (21/10/2021) Thông tư 91/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 191/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản và Thông tư 56/2018/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 9. (20/10/2021) Quyết định 2562/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch và kinh phí ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La
 10. (20/10/2021) Công văn 7626/VPCP-NN năm 2021 về tiến độ trình dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (20/10/2021) Công văn 7631/VPCP-NN năm 2021 về xây dựng, hoàn thiện Đề án kiểm kê rừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (20/10/2021) Công văn 7654/VPCP-CN năm 2021 về quản lý, sử dụng quặng apatit loại III tại các kho quặng lưu, tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (20/10/2021) Công văn 7661/VPCP-KTTH về bổ sung kế hoạch xuất khẩu than năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (19/10/2021) Nghị quyết 133/NQ-CP năm 2021 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 60/NQ-CP về áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020 (đã khởi công và sắp khởi công) do Chính phủ ban hành
 15. (18/10/2021) Công văn 567/MT-LĐ năm 2021 về tổ chức công bố đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành
 16. (18/10/2021) Kế hoạch 177/KH-UBND năm 2021 về huy động lực lượng, phương tiện và tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố có quy mô lớn, diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (25/10/2021) Chỉ thị 73/CT-BTTTT năm 2021 về tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 2. (25/10/2021) Kế hoạch 185/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 3. (25/10/2021) Quyết định 2714/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Đề án tổ chức triển lãm ảnh trong khuôn khổ Liên hoan Văn hóa Á-Âu năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 4. (23/10/2021) Quyết định 1790/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (22/10/2021) Quyết định 1127/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Thực phẩm minh bạch do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 6. (22/10/2021) Công văn 3935/BVHTTDL-TV năm 2021 về tổ chức hoạt động thư viện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19 trong tình hình mới do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 7. (21/10/2021) Kế hoạch 237/KH-UBND năm 2021 triển khai, thực hiện Kết luận 02-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy do thành phố Hà Nội ban hành
 8. (21/10/2021) Quyết định 38/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 9. (20/10/2021) Quyết định 4409/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai
 10. (20/10/2021) Công văn 7611/VPCP-KGVX năm 2021 về lập hồ sơ các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Việt Nam trình UNESCO do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (20/10/2021) Quyết định 2680/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 12. (18/10/2021) Thông báo 270/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (18/10/2021) Công văn 7556/VPCP-KGVX năm 2021 về gửi báo cáo tóm tắt Hồ sơ Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê đề nghị UNESCO đưa vào Danh sách dự kiến lập hồ sơ di sản thế giới do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (18/10/2021) Hướng dẫn 3862/HD-BVHTTDL năm 2021 thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP quy định tạm thời về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 15. (18/10/2021) Interim guidance No. 3862/HD-BVHTTDL dated October 18, 2021 on implmentation of Resolution No. 128/NQ-CP on promulgation of Interim regulations on “Safe and flexible adaption to and effective control of COVID-19" in culture, sports and tourism activities

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (25/10/2021) Chỉ thị 73/CT-BTTTT năm 2021 về tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 2. (22/10/2021) Quyết định 1665/QĐ-BTTTT năm 2021 về đính chính Thông tư 07/2020/TT-BTTTT quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 3. (22/10/2021) Quyết định 1775/QĐ-TTg năm 2021 về ký Thỏa thuận tài trợ không hoàn lại để thực hiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Lộ trình công nghệ thông tin (Phiên bản 2.0 - Giai đoạn đến năm 2030) cho Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (22/10/2021) Kế hoạch 1609/KH-UBND năm 2021 về phát triển doanh nghiệp công nghệ số giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 5. (20/10/2021) Thông tư 09/2021/TT-BTTTT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị ra đa hoạt động trong dải tần 76 GHz đến 77 GHz dùng cho phương tiện vận tải mặt đất" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 6. (18/10/2021) Kế hoạch 201/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn và Voso.vn, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (25/10/2021) Quyết định 2600/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La
 2. (25/10/2021) Quyết định 2601/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La
 3. (25/10/2021) Thông tư 137/2021/TT-BQP sửa đổi Thông tư 08/2017/TT-BQP quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng
 4. (22/10/2021) Công văn 3622/BHXH-CĐ năm 2021 về giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội trong thời gian ngừng việc do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 5. (22/10/2021) Công văn 3722/LĐTBXH-ATLĐ năm 2021 về tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động thích ứng với tình hình dịch Covid-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 6. (22/10/2021) Công văn 3712/LĐTBXH-TCGDNN năm 2021 về sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 7. (21/10/2021) Công văn 41219/CTHN-TTHT năm 2021 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người lao động do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (19/10/2021) Quyết định 4406/QĐ-UBND năm 2021 thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ thai sản và chính sách thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 9. (19/10/2021) Quyết định 52/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 68/2014/QĐ-UBND quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
 10. (18/10/2021) Công văn 567/MT-LĐ năm 2021 về tổ chức công bố đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (25/10/2021) Quyết định 4209/QĐ-UBND năm 2021 về Quy trình giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án sử dụng đất; đầu tư công và triển khai thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 2. (25/10/2021) Công điện 7776/CĐ-VPCP về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 do Văn phòng Chính phủ điện
 3. (22/10/2021) Công văn 12081/BTC-QLCS năm 2021 thực hiện Quyết định 41/2017/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành
 4. (22/10/2021) Công văn 3851/BTP-KHTC năm 2021 hướng dẫn công tác triển khai dự án đầu tư xây dựng khởi công mới do Bộ Tư pháp ban hành
 5. (21/10/2021) Quyết định 30/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; kinh doanh tài chính liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 6. (21/10/2021) Quyết định 1773/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai theo hình thức đối tác công tư (PPP) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (20/10/2021) Công văn 7651/VPCP-CN năm 2021 về sử dụng trụ sở làm việc để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án BT Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa (giai đoạn 1) do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (20/10/2021) Công văn 7627/VPCP-NN năm 2021 về quỹ đất thanh toán Hợp đồng BT dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (20/10/2021) Công văn 7658/VPCP-CN năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp Đồng Vàng tại Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (20/10/2021) Quyết định 1771/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 03 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (20/10/2021) Công văn 7619/VPCP-CN năm 2021 về đầu tư hoàn thiện nút giao Tân Phúc - Bãi Sậy, tỉnh Hưng Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (18/10/2021) Công văn 1390/TTg-CN năm 2021 về đầu tư xây dựng mở rộng cầu Như Nguyệt trên tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (18/10/2021) Công văn 10965/BGTVT-KHĐT năm 2021 về nghiên cứu, đề xuất các dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của các nhà tài trợ nước ngoài do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. (18/10/2021) Công điện 26/CĐ-BGTVT về rà soát, chuẩn xác kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 các dự án do Bộ Giao thông vận tải quản lý

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (25/10/2021) Công văn 5021/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (25/10/2021) Công văn 5027/TCHQ-GSQL năm 2021 vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan thuộc danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập theo Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (22/10/2021) Công văn 5000/TCHQ-GSQL năm 2021 về giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu rút ra khỏi container để tại cảng dưới dạng rời do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (21/10/2021) Công văn 4979/TCHQ-TXNK năm 2021 thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (20/10/2021) Công văn 4962/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (20/10/2021) Công văn 4948/TCHQ-TXNK năm 2021 về ủy thác nhập khẩu hàng hóa để sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (20/10/2021) Công văn 7632/VPCP-NN năm 2021 về nhập khẩu cá thể đười ươi (Pongo abelii) vì mục đích phi thương mại do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (20/10/2021) Công văn 7661/VPCP-KTTH về bổ sung kế hoạch xuất khẩu than năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (22/10/2021) Công văn 12081/BTC-QLCS năm 2021 thực hiện Quyết định 41/2017/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành
 2. (22/10/2021) Thông báo 274/TB-VPCP năm 2021 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp xử lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam và chuyển giao phần vốn nhà nước của Công ty về SCIC do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (22/10/2021) Thông báo 272/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (22/10/2021) Kế hoạch 1609/KH-UBND năm 2021 về phát triển doanh nghiệp công nghệ số giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 5. (20/10/2021) Chỉ thị 30/CT-UBND năm 2021 về tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, trong doanh nghiệp, trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Sơn La ban hành
 6. (19/10/2021) Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 năm 2021 về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 7. (19/10/2021) Resolution No. 406/NQ-UBTVQH15 dated October 19, 2021 on promulgation of certain measures for supporting enterprises and residents to ease impact of COVID-19 pandemic
 8. (18/10/2021) Nghị quyết 132/NQ-CP năm 2021 báo cáo về kết quả xử lý các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương do Chính phủ ban hành


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (25/10/2021) Quyết định 4214/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
 2. (25/10/2021) Quyết định 2613/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 3. (25/10/2021) Kết luận 21-KL/TW năm 2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 4. (25/10/2021) Quyết định 2600/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La
 5. (25/10/2021) Quyết định 2704/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về lệ phí trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 6. (25/10/2021) Quyết định 38-QĐ/TW năm 2021 về Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban cán sự đảng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 7. (25/10/2021) Quy định 37-QĐ/TW năm 2021 về những điều đảng viên không được làm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 8. (25/10/2021) Thông báo 278/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tại Hội nghị giao ban quý III năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (25/10/2021) Quyết định 1634/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang
 10. (25/10/2021) Quyết định 2601/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La
 11. (25/10/2021) Quyết định 2612/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 12. (22/10/2021) Quyết định 2282/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh Nam Định
 13. (22/10/2021) Quyết định 36-QĐ/TW năm 2021 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Đối ngoại Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 14. (22/10/2021) Quyết định 1855/QĐ-BGTVT năm 2021 về thành lập 02 Đoàn kiểm tra công tác tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 15. (22/10/2021) Thông báo 273/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (22/10/2021) Quyết định 1490/QĐ-TCT năm 2021 về Quy chế tham vấn trực tiếp trong hoạt động giải quyết khiếu nại tại cơ quan thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
 17. (21/10/2021)
 18. (21/10/2021) Quyết định 4524/QĐ-UBND năm 2021 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
 19. (21/10/2021) Kế hoạch 236/KH-UBND về đo lường Chỉ số Hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các Sở, cơ quan tương đương Sở, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội năm 2021
 20. (21/10/2021) Quyết định 1603/QĐ-UBND-HC năm 2021 phê duyệt Đề án "Phương pháp điều tra xã hội học về sự phục vụ hành chính của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"
 21. (21/10/2021) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2021 về đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 22. (21/10/2021) Quyết định 1601/QĐ-UBND-HC năm 2021 phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực đội ngũ công chức tham mưu thực hiện cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"
 23. (21/10/2021) Quyết định 1602/QĐ-UBND-HC năm 2021 về Đề án "Phương pháp theo dõi đánh giá Chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"
 24. (21/10/2021) Công văn 11144/BGTVT-VP thực hiện Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 25. (21/10/2021) Quyết định 1600/QĐ-UBND-HC năm 2021 phê duyệt Đề án "Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030"
 26. (20/10/2021) Quyết định 4409/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai
 27. (20/10/2021) Quyết định 4407/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai
 28. (19/10/2021) Quyết định 1593/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
 29. (18/10/2021) Quyết định 714/QĐ-UBND năm 2021 quy định về cung cấp thông tin và tổ chức họp báo của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai với các cơ quan thông tấn, báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 30. (18/10/2021) Công văn 1389/TTg-QHQT năm 2021 về đi công tác nước ngoài của bộ, ngành, địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 31. (18/10/2021) Quyết định 1739/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 32. (18/10/2021) Quyết định 2082/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang
 33. (18/10/2021) Kế hoạch 143/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 34. (18/10/2021) Quyết định 3006/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 35. (18/10/2021) Quyết định 2705/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Xây dựng tỉnh Tiền Giang
 36. (25/10/2021) Quyết định 37/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2013/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lai Châu
 37. (25/10/2021) Quyết định 36/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
 38. (23/10/2021) Quyết định 73/2021/QĐ-UBND về hợp nhất Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Đài Truyền thanh thành Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thị xã Mỹ Hào trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
 39. (23/10/2021) Quyết định 74/2021/QĐ-UBND về hợp nhất Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Đài Truyền thanh thành Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện Tiên Lữ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
 40. (23/10/2021) Quyết định 75/2021/QĐ-UBND về hợp nhất Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Đài Truyền thanh thành Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện Văn Lâm trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
 41. (20/10/2021) Quyết định 64/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 7 Điều 1 Quyết định 22/2013/QĐ-UBND quy định một số chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ và phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện công tác Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 42. (18/10/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 32/2014/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 43. (20/10/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021-2026
 44. (18/10/2021) Quyết định 36/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang
 45. (18/10/2021) Quyết định 38/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang
 46. (18/10/2021) Quyết định 37/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông, lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (19/10/2021) Nghị định 92/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19
 2. (19/10/2021) Decree No. 92/2021/ND-CP dated October 27, 2021 on elaboration of resolution No. 406/NQ-UBTVQH15 on provision of assistance for enterprises and people affected by Covid-19
 3. (25/10/2021) Hướng dẫn liên ngành 3668/HDLN:SGDĐT-YT năm 2021 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới do Sở Giáo dục và Đào tạo - Y tế Thành phố Hà Nội ban hành
 4. (25/10/2021) Công điện 24/CĐ-UBND năm 2021 về tiếp tục tăng cường các biện pháp trong phòng, chống dịch và đẩy nhanh tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 do tỉnh Gia Lai ban hành
 5. (25/10/2021) Công văn 9033/BYT-UBQG50 về triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 do Bộ Y tế - Cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS ban hành
 6. (25/10/2021) Công văn 11223/BGTVT-VT năm 2021 về sử dụng phần mềm khai báo y tế cho hành khách đi lại bằng đường hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (25/10/2021) Quyết định 4922/QĐ-BYT năm 2021 về “Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sốt rét” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 8. (25/10/2021) Công văn 11212/BGTVT-CYT năm 2021 về dừng yêu cầu kê khai Bản cam kết phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (25/10/2021) Công điện 1695/CĐ-BYT năm 2021 về bảo đảm khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ Y tế điện
 10. (25/10/2021) Công điện 1700/CĐ-BYT năm 2021 về tăng cường công tác giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP do Bộ Y tế điện
 11. (24/10/2021) Thông báo 277/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau và Phú Thọ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (23/10/2021) Thông báo 276/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về vấn đề cần tập trung chỉ đạo xử lý trong phòng chống dịch sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (22/10/2021) Quyết định 1855/QĐ-BGTVT năm 2021 về thành lập 02 Đoàn kiểm tra công tác tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. (22/10/2021) Quyết định 1127/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Thực phẩm minh bạch do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 15. (22/10/2021) Công văn 3722/LĐTBXH-ATLĐ năm 2021 về tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động thích ứng với tình hình dịch Covid-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 16. (22/10/2021) Kế hoạch 3522/KH-BCĐ năm 2021 về tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh
 17. (22/10/2021) Thông báo 272/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (22/10/2021) Công văn 3935/BVHTTDL-TV năm 2021 về tổ chức hoạt động thư viện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19 trong tình hình mới do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 19. (21/10/2021) Công văn 17403/SYT-NVY năm 2021 hướng dẫn tạm thời thực hiện biện pháp y tế đối với người đến/ về Hà Nội từ các địa phương khác do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
 20. (21/10/2021) Official Dispatch No. 8938/BYT-DP dated October 21, 2021 on providing instructions about procedures for verification of Covid-19 vaccination information and Covid-19 vaccination
 21. (21/10/2021) Công văn 4853/CHK-QLC năm 2021 về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 22. (21/10/2021) Công văn 8938/BYT-DP năm 2021 về hướng dẫn quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 23. (21/10/2021) Công văn 365/TANDTC-VP năm 2021 về tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 24. (21/10/2021) Quyết định 2583/QĐ-UBND năm 2021 về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo cấp độ 1 trên địa bàn tỉnh Sơn La
 25. (21/10/2021) Kế hoạch 182/KH-UBND năm 2021 hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
 26. (21/10/2021) Quyết định 1839/QĐ-BGTVT năm 2021 hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 27. (20/10/2021) Công văn 11037/BGTVT-VT năm 2021 phối hợp chỉ đạo triển khai Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 28. (21/10/2021) Decision No. 1840/QD-BGTVT dated October 20, 2021 on issuance of temporary regulations on further implementation of the scheduled domestic passenger flights for the safe and flexible adaptations to and effective control of COVID
 29. (20/10/2021) Công điện 22/CĐ-UBND năm 2021 triển khai biện pháp tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 30. (20/10/2021) Công điện 7668/CĐ-VPCP năm 2021 về tăng cường quản lý mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ điện
 31. (21/10/2021) Quyết định 1840/QĐ-BGTVT năm 2021 quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 32. (20/10/2021) Quyết định 4514/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt nội dung văn kiện Dự án "Dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS tại quận Nam Từ Liêm và huyện Ba Vì - thành phố Hà Nội" do Quỹ Chăm sóc sức khỏe AIDS Hoa Kỳ (AHF) tài trợ
 33. (20/10/2021) Quyết định 1585/QĐ-UBND-HC năm 2021 về áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
 34. (19/10/2021) Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 năm 2021 về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 35. (19/10/2021) Resolution No. 406/NQ-UBTVQH15 dated October 19, 2021 on promulgation of certain measures for supporting enterprises and residents to ease impact of COVID-19 pandemic
 36. (19/10/2021) Quyết định 3634/QĐ-UBND năm 2021 công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 37. (19/10/2021) Kế hoạch 306/KH-UBND năm 2021 về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID 19” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 38. (18/10/2021) Thông báo 270/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 39. (18/10/2021) Công văn 1240/QLD-KD năm 2021 công bố cơ sở cung cấp thuốc nước ngoài vào Việt Nam do Cục Quản lý Dược ban hành
 40. (18/10/2021) Quyết định 1737/QĐ-TTg năm 2021 về Điều chỉnh nội dung chi của Quyết định 846/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 41. (18/10/2021) Công văn 567/MT-LĐ năm 2021 về tổ chức công bố đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành
 42. (19/10/2021) Quyết định 1628/QĐ-UBND năm 2021 quy định tạm thời về một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”
 43. (18/10/2021) Hướng dẫn 3862/HD-BVHTTDL năm 2021 thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP quy định tạm thời về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 44. (18/10/2021) Interim guidance No. 3862/HD-BVHTTDL dated October 18, 2021 on implmentation of Resolution No. 128/NQ-CP on promulgation of Interim regulations on “Safe and flexible adaption to and effective control of COVID-19" in culture, sports and tourism activities

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (25/10/2021) Công văn 11223/BGTVT-VT năm 2021 về sử dụng phần mềm khai báo y tế cho hành khách đi lại bằng đường hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (25/10/2021) Công văn 11232/BGTVT-KCHT năm 2021 về đấu nối vào quốc lộ qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (22/10/2021) Quyết định 1855/QĐ-BGTVT năm 2021 về thành lập 02 Đoàn kiểm tra công tác tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (22/10/2021) Quyết định 1774/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương thực hiện Phi dự án “Trang thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải” sử dụng ODA không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (22/10/2021) Công văn 7705/VPCP-CN năm 2021 về điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu bến Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (22/10/2021) Công văn 11185/BGTVT-ĐTCT năm 2021 về đề nghị làm rõ quy định liên quan đến quyền sở hữu tài sản đối với các Dự án thu phí điện tử không dừng theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh (BOO) do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (21/10/2021) Công văn 4853/CHK-QLC năm 2021 về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 8. (21/10/2021) Công văn 1418/TTg-CN năm 2021 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Nâng cấp đường giao thông từ Quốc lộ 12 - Pú Múa - Kết Tinh, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (21/10/2021) Công văn 1419/TTg-NN năm 2021 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Nâng cấp đường vào khu di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (21/10/2021) Quyết định 1773/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai theo hình thức đối tác công tư (PPP) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (21/10/2021) Thông báo 271/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (21/10/2021) Quyết định 1839/QĐ-BGTVT năm 2021 hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. (20/10/2021) Công văn 4817/SGTVT-QLVT năm 2021 triển khai Hướng dẫn tạm thời về tổ chức vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) theo Quyết định 1812/QĐ-BGTVT do Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội ban hành
 14. (20/10/2021) Công văn 11037/BGTVT-VT năm 2021 phối hợp chỉ đạo triển khai Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 15. (21/10/2021) Decision No. 1840/QD-BGTVT dated October 20, 2021 on issuance of temporary regulations on further implementation of the scheduled domestic passenger flights for the safe and flexible adaptations to and effective control of COVID
 16. (21/10/2021) Quyết định 1840/QĐ-BGTVT năm 2021 quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 17. (20/10/2021) Công văn 11034/BGTVT-KCHT năm 2021 về quản lý các Bãi đỗ xe và khu vực dịch vụ (thuộc Dự án cầu Cần Thơ trước đây) do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 18. (19/10/2021) Quyết định 1769/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. (19/10/2021) Nghị quyết 133/NQ-CP năm 2021 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 60/NQ-CP về áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020 (đã khởi công và sắp khởi công) do Chính phủ ban hành
 20. (18/10/2021) Thông báo 426/TB-BGTVT năm 2021 về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về phương án nối ray đường sắt Lào Cai - Hà Khẩu Bắc và khảo sát hiện trường ga Xuân Giao do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 21. (18/10/2021) Công văn 1077/NGCBQLGD-CSNGCB năm 2021 triển khai thực hiện Thông tư 01, 02, 03, 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục ban hành
 22. (18/10/2021) Công văn 10919/BGTVT-KCHT năm 2021 về điều chuyển một số đoạn, tuyến quốc lộ thành đường địa phương do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 23. (22/10/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 34/2018/QĐ-UBND và Quyết định 33/2020/QĐ-UBND do Thành phố Đà Nẵng ban hành
 24. (20/10/2021) Quyết định 42/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (25/10/2021) Hướng dẫn liên ngành 3668/HDLN:SGDĐT-YT năm 2021 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới do Sở Giáo dục và Đào tạo - Y tế Thành phố Hà Nội ban hành
 2. (22/10/2021) Kế hoạch 3522/KH-BCĐ năm 2021 về tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh
 3. (22/10/2021) Công văn 3712/LĐTBXH-TCGDNN năm 2021 về sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 4. (21/10/2021) Quyết định 4524/QĐ-UBND năm 2021 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
 5. (21/10/2021) Công văn 4808/BGDĐT-GDTrH năm 2021 thực hiện các biện pháp củng cố, tăng cường chất lượng dạy và học khi học sinh trở lại trường học tập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (20/10/2021) Thông tư 29/2021/TT-BGDĐT quy định về ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (18/10/2021) Quyết định 2547/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Sơn La
 8. (18/10/2021) Kế hoạch 143/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 9. (24/10/2021) Thông tư 24/2021/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam kèm theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (24/10/2021) Circular No. 24/2021/TT-BGDDT dated September 8, 2021 on amendments to the Regulation on assessment of language proficiency according to Vietnam’s language proficiency framework issued together with Circular No. 23/2017/TT-BGDDT
 11. (24/10/2021) Circular No. 25/2021/TT-BGDDT dated September 8, 2021 on providing guidelines on provision of doctoral and master degree courses for faculty of higher education institutions under Prime Minister’s Decision No. 89/QD-TTg on approval of the Project for enhancement of competencies of lecturers and administrators of higher education institutions meeting requirements for radical changes in education and training during the period of 2019 – 2030

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (25/10/2021) Quyết định 4571/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
 2. (25/10/2021) Quyết định 4209/QĐ-UBND năm 2021 về Quy trình giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án sử dụng đất; đầu tư công và triển khai thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 3. (25/10/2021) Quyết định 2612/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 4. (22/10/2021) Quyết định 4541/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
 5. (22/10/2021) Quyết định 4542/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
 6. (21/10/2021) Quyết định 4534/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
 7. (21/10/2021) Quyết định 4537/QĐ-UBND điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
 8. (20/10/2021) Quyết định 4509/QĐ-UBND điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
 9. (20/10/2021) Quyết định 4506/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
 10. (20/10/2021) Công văn 7627/VPCP-NN năm 2021 về quỹ đất thanh toán Hợp đồng BT dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (20/10/2021) Công văn 7616/VPCP-NN năm 2021 báo cáo khó khăn, tồn tại về sử dụng đất đai của tỉnh Cà Mau do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (20/10/2021) Quyết định 4504/QĐ-UBND về điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
 13. (19/10/2021) Công văn 1392/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (19/10/2021) Công văn 1393/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (19/10/2021) Quyết định 1593/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
 16. (18/10/2021) Quyết định 4477/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
 17. (18/10/2021) Quyết định 4476/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
 18. (18/10/2021) Quyết định 4473/QĐ-UBND về điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
 19. (18/10/2021) Quyết định 4474/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
 20. (18/10/2021) Quyết định 4478/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
 21. (18/10/2021) Quyết định 4475/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
 22. (25/10/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 29/2016/QĐ-UBND quy định về các tiêu chí ưu tiên lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 23. (25/10/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND về Đơn giá sản phẩm thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (25/10/2021) Quyết định 2613/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 2. (25/10/2021) Quyết định 1794/QĐ-TTg năm 2021 về gia hạn thời gian giải ngân Hiệp định tài chính Dự án “Cải tạo xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cà Mau” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (25/10/2021) Công điện 7776/CĐ-VPCP về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 do Văn phòng Chính phủ điện
 4. (22/10/2021) Công văn 12081/BTC-QLCS năm 2021 thực hiện Quyết định 41/2017/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành
 5. (20/10/2021) Quyết định 2562/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch và kinh phí ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La
 6. (20/10/2021) Quyết định 4407/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai
 7. (19/10/2021) Công văn 7594/VPCP-KTTH năm 2021 về báo cáo đánh giá kết thúc Chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương giai đoạn 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (18/10/2021) Công văn 10965/BGTVT-KHĐT năm 2021 về nghiên cứu, đề xuất các dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của các nhà tài trợ nước ngoài do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (18/10/2021) Quyết định 1737/QĐ-TTg năm 2021 về Điều chỉnh nội dung chi của Quyết định 846/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (18/10/2021) Quyết định 1476/QĐ-TCT công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Cơ quan Tổng cục Thuế
 11. (18/10/2021) Công điện 26/CĐ-BGTVT về rà soát, chuẩn xác kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 các dự án do Bộ Giao thông vận tải quản lý
 12. (18/10/2021) Quyết định 990/QĐ-UBND năm 2021 công bố giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 13. (18/10/2021) Quyết định 989/QĐ-UBND năm 2021 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 14. (25/10/2021) Quyết định 54/2021/QĐ-UBND quy định về khung giá dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga cảng biển do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 15. (25/10/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND về Đơn giá sản phẩm thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 16. (25/10/2021) Quyết định 30/2021/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025
 17. (25/10/2021) Circular No. 75/2021/TT-BTC dated September 09, 2021 on prescribing financial management for implementation of intellectual property asset development program by 2030

Lĩnh vực Thương mại

 1. (22/10/2021) Kế hoạch 1613/KH-UBND năm 2021 triển khai Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025
 2. (22/10/2021) Kế hoạch 1617/KH-UBND năm 2021 triển khai Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 3. (20/10/2021) Quyết định 4239/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục các địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2022
 4. (20/10/2021) Công văn 7632/VPCP-NN năm 2021 về nhập khẩu cá thể đười ươi (Pongo abelii) vì mục đích phi thương mại do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (20/10/2021) Công văn 7656/VPCP-CN năm 2021 sửa đổi Hợp đồng mua bán điện PPA của Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện lực Vĩnh Tân 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (20/10/2021) Công văn 7657/VPCP-CN năm 2021 về thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm xây dựng và phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (18/10/2021) Kế hoạch 201/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn và Voso.vn, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tỉnh Quảng Ninh
 8. (18/10/2021) Nghị quyết 132/NQ-CP năm 2021 báo cáo về kết quả xử lý các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương do Chính phủ ban hành
 9. (18/10/2021) Nghị quyết 131/NQ-CP năm 2021 phê duyệt Hiệp định Thương mại dịch vụ ASEAN (ATISA) do Chính phủ ban hành
 10. (18/10/2021) Quyết định 2335/QĐ-BCT năm 2021 về trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt các dự án, nhiệm vụ triển khai các chương trình thuộc Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 11. (18/10/2021) Kế hoạch 12767/KH-UBND năm 2021 về phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (19/10/2021) Nghị định 92/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19
 2. (19/10/2021) Decree No. 92/2021/ND-CP dated October 27, 2021 on elaboration of resolution No. 406/NQ-UBTVQH15 on provision of assistance for enterprises and people affected by Covid-19
 3. (25/10/2021) Quyết định 2704/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về lệ phí trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 4. (25/10/2021) Công văn 5021/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (25/10/2021) Công văn 41616/CTHN-TTHT năm 2021 thực hiện nghĩa vụ thuế với đối tác nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (22/10/2021) Quyết định 1490/QĐ-TCT năm 2021 về Quy chế tham vấn trực tiếp trong hoạt động giải quyết khiếu nại tại cơ quan thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
 7. (22/10/2021) Công văn 11185/BGTVT-ĐTCT năm 2021 về đề nghị làm rõ quy định liên quan đến quyền sở hữu tài sản đối với các Dự án thu phí điện tử không dừng theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh (BOO) do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (21/10/2021) Công văn 41213/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai, nộp thuế thay hộ cá nhân kinh doanh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (21/10/2021) Công văn 41219/CTHN-TTHT năm 2021 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người lao động do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (20/10/2021) Quyết định 2562/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch và kinh phí ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La
 11. (20/10/2021) Công văn 4962/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (20/10/2021) Kế hoạch 234/KH-UBND năm 2021 triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội
 13. (20/10/2021) Công văn 40991/CTHN-TTHT năm 2021 về xử lý đối với hóa đơn đã lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (19/10/2021) Nghị định 90/2021/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại giữa Việt Nam - Lào từ ngày 04 tháng 10 năm 2020 đến ngày 04 tháng 10 năm 2023
 15. (19/10/2021) Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 năm 2021 về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (25/10/2021) Quyết định 1794/QĐ-TTg năm 2021 về gia hạn thời gian giải ngân Hiệp định tài chính Dự án “Cải tạo xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cà Mau” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (25/10/2021) Công điện 1426/CĐ-TTg năm 2021 về chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung do Thủ tướng Chính phủ điện
 3. (23/10/2021) Công văn 7741/VPCP-NN năm 2021 ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (23/10/2021) Công điện 1420/CĐ-TTg năm 2021 về chủ động ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung bộ do Thủ tướng Chính phủ điện
 5. (22/10/2021) Thông báo 274/TB-VPCP năm 2021 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp xử lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam và chuyển giao phần vốn nhà nước của Công ty về SCIC do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (21/10/2021) Công văn 1416/TTg-CN năm 2021 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến Quy hoạch phát triển ngành than do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (21/10/2021) Công văn 1417/TTg-CN năm 2021 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cấp Giấy phép khai thác than của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (20/10/2021) Quyết định 2562/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch và kinh phí ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La
 9. (20/10/2021) Công văn 7626/VPCP-NN năm 2021 về tiến độ trình dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (20/10/2021) Công văn 7631/VPCP-NN năm 2021 về xây dựng, hoàn thiện Đề án kiểm kê rừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (20/10/2021) Công văn 7654/VPCP-CN năm 2021 về quản lý, sử dụng quặng apatit loại III tại các kho quặng lưu, tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (20/10/2021) Công văn 7661/VPCP-KTTH về bổ sung kế hoạch xuất khẩu than năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (19/10/2021) Nghị quyết 133/NQ-CP năm 2021 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 60/NQ-CP về áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020 (đã khởi công và sắp khởi công) do Chính phủ ban hành
 14. (18/10/2021) Công văn 567/MT-LĐ năm 2021 về tổ chức công bố đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành
 15. (18/10/2021) Kế hoạch 177/KH-UBND năm 2021 về huy động lực lượng, phương tiện và tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố có quy mô lớn, diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 16. (25/10/2021) Quyết định 30/2021/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025
 17. (21/10/2021) Quyết định 33/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2017/QĐ-UBND quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 18. (21/10/2021) Thông tư 13/2021/TT-BTNMT quy định về việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (25/10/2021) Chỉ thị 73/CT-BTTTT năm 2021 về tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 2. (25/10/2021) Kế hoạch 185/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 3. (25/10/2021) Quyết định 2714/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Đề án tổ chức triển lãm ảnh trong khuôn khổ Liên hoan Văn hóa Á-Âu năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 4. (23/10/2021) Quyết định 1790/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (22/10/2021) Quyết định 1127/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Thực phẩm minh bạch do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 6. (22/10/2021) Công văn 3935/BVHTTDL-TV năm 2021 về tổ chức hoạt động thư viện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19 trong tình hình mới do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 7. (21/10/2021) Kế hoạch 237/KH-UBND năm 2021 triển khai, thực hiện Kết luận 02-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy do thành phố Hà Nội ban hành
 8. (20/10/2021) Quyết định 4409/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai
 9. (20/10/2021) Công văn 7611/VPCP-KGVX năm 2021 về lập hồ sơ các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Việt Nam trình UNESCO do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (20/10/2021) Quyết định 2680/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 11. (18/10/2021) Thông báo 270/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (18/10/2021) Công văn 7556/VPCP-KGVX năm 2021 về gửi báo cáo tóm tắt Hồ sơ Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê đề nghị UNESCO đưa vào Danh sách dự kiến lập hồ sơ di sản thế giới do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (18/10/2021) Hướng dẫn 3862/HD-BVHTTDL năm 2021 thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP quy định tạm thời về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 14. (18/10/2021) Interim guidance No. 3862/HD-BVHTTDL dated October 18, 2021 on implmentation of Resolution No. 128/NQ-CP on promulgation of Interim regulations on “Safe and flexible adaption to and effective control of COVID-19" in culture, sports and tourism activities
 15. (25/10/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND quy định về số lượng, mức chi hỗ trợ cán bộ xã, phường, thị trấn theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 16. (25/10/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 29/2016/QĐ-UBND quy định về các tiêu chí ưu tiên lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 17. (23/10/2021) Quyết định 73/2021/QĐ-UBND về hợp nhất Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Đài Truyền thanh thành Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thị xã Mỹ Hào trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
 18. (23/10/2021) Quyết định 74/2021/QĐ-UBND về hợp nhất Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Đài Truyền thanh thành Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện Tiên Lữ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
 19. (23/10/2021) Quyết định 75/2021/QĐ-UBND về hợp nhất Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Đài Truyền thanh thành Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện Văn Lâm trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
 20. (20/10/2021) Quyết định 33/2021/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương do tỉnh Nghệ An ban hành
 21. (25/10/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (25/10/2021) Chỉ thị 73/CT-BTTTT năm 2021 về tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 2. (22/10/2021) Quyết định 1665/QĐ-BTTTT năm 2021 về đính chính Thông tư 07/2020/TT-BTTTT quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 3. (22/10/2021) Quyết định 1775/QĐ-TTg năm 2021 về ký Thỏa thuận tài trợ không hoàn lại để thực hiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Lộ trình công nghệ thông tin (Phiên bản 2.0 - Giai đoạn đến năm 2030) cho Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (22/10/2021) Kế hoạch 1609/KH-UBND năm 2021 về phát triển doanh nghiệp công nghệ số giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 5. (18/10/2021) Kế hoạch 201/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn và Voso.vn, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tỉnh Quảng Ninh
 6. (25/10/2021) Quyết định 35/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định sử dụng chung cột điện để treo, mắc cáp viễn thông, cáp truyền hình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu kèm theo Quyết định 08/2014/QĐ-UBND
 7. (22/10/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 7 Điều 7 và Điều 27 Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 16/2019/QĐ-UBND
 8. (20/10/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (25/10/2021) Quyết định 2600/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La
 2. (25/10/2021) Quyết định 2601/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La
 3. (22/10/2021) Công văn 3622/BHXH-CĐ năm 2021 về giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội trong thời gian ngừng việc do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 4. (22/10/2021) Công văn 3722/LĐTBXH-ATLĐ năm 2021 về tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động thích ứng với tình hình dịch Covid-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 5. (22/10/2021) Công văn 3712/LĐTBXH-TCGDNN năm 2021 về sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 6. (21/10/2021) Công văn 41219/CTHN-TTHT năm 2021 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người lao động do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (19/10/2021) Quyết định 4406/QĐ-UBND năm 2021 thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ thai sản và chính sách thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 8. (18/10/2021) Công văn 567/MT-LĐ năm 2021 về tổ chức công bố đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (25/10/2021) Quyết định 2704/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về lệ phí trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 2. (25/10/2021) Công văn 7792/VPCP-CN năm 2021 về báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (22/10/2021) Công văn 3851/BTP-KHTC năm 2021 hướng dẫn công tác triển khai dự án đầu tư xây dựng khởi công mới do Bộ Tư pháp ban hành
 4. (20/10/2021) Quyết định 4513/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Cảng Container Phù Đổng, tỷ lệ 1/500 địa điểm: tại các xã Cổ Bi và Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
 5. (20/10/2021) Công văn 7653/VPCP-CN năm 2021 về báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 11/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (20/10/2021) Quyết định 1771/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 03 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (20/10/2021) Quyết định 1770/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình đến năm 2040, tỷ lệ 1/10.000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (20/10/2021) Công văn 7659/VPCP-CN năm 2021 về Đề án bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Đông Phú, tỉnh Hậu Giang vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (20/10/2021) Quyết định 4519/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Mỹ Đình II tỷ lệ 1/500 tại ô đất ký hiệu CC1 địa điểm: phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
 10. (19/10/2021) Quyết định 1769/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (19/10/2021) Nghị quyết 133/NQ-CP năm 2021 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 60/NQ-CP về áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020 (đã khởi công và sắp khởi công) do Chính phủ ban hành
 12. (18/10/2021) Thông báo 269/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (18/10/2021) Công văn 1390/TTg-CN năm 2021 về đầu tư xây dựng mở rộng cầu Như Nguyệt trên tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (18/10/2021) Quyết định 990/QĐ-UBND năm 2021 công bố giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 15. (18/10/2021) Quyết định 2705/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Xây dựng tỉnh Tiền Giang
 16. (18/10/2021) Quyết định 989/QĐ-UBND năm 2021 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 17. (25/10/2021) Quyết định 35/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định sử dụng chung cột điện để treo, mắc cáp viễn thông, cáp truyền hình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu kèm theo Quyết định 08/2014/QĐ-UBND
 18. (20/10/2021) Quyết định 26/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý trật tự xây dựng; phân cấp quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công xây dựng đối với các công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (25/10/2021) Quyết định 4209/QĐ-UBND năm 2021 về Quy trình giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án sử dụng đất; đầu tư công và triển khai thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 2. (25/10/2021) Công điện 7776/CĐ-VPCP về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 do Văn phòng Chính phủ điện
 3. (22/10/2021) Công văn 12081/BTC-QLCS năm 2021 thực hiện Quyết định 41/2017/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành
 4. (22/10/2021) Công văn 3851/BTP-KHTC năm 2021 hướng dẫn công tác triển khai dự án đầu tư xây dựng khởi công mới do Bộ Tư pháp ban hành
 5. (21/10/2021) Quyết định 1773/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai theo hình thức đối tác công tư (PPP) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (20/10/2021) Công văn 7651/VPCP-CN năm 2021 về sử dụng trụ sở làm việc để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án BT Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa (giai đoạn 1) do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (20/10/2021) Công văn 7627/VPCP-NN năm 2021 về quỹ đất thanh toán Hợp đồng BT dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (20/10/2021) Công văn 7658/VPCP-CN năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp Đồng Vàng tại Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (20/10/2021) Quyết định 1771/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 03 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (20/10/2021) Công văn 7619/VPCP-CN năm 2021 về đầu tư hoàn thiện nút giao Tân Phúc - Bãi Sậy, tỉnh Hưng Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (18/10/2021) Công văn 1390/TTg-CN năm 2021 về đầu tư xây dựng mở rộng cầu Như Nguyệt trên tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (18/10/2021) Công văn 10965/BGTVT-KHĐT năm 2021 về nghiên cứu, đề xuất các dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của các nhà tài trợ nước ngoài do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. (18/10/2021) Công điện 26/CĐ-BGTVT về rà soát, chuẩn xác kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 các dự án do Bộ Giao thông vận tải quản lý

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (25/10/2021) Công văn 5021/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (25/10/2021) Công văn 5027/TCHQ-GSQL năm 2021 vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan thuộc danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập theo Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (22/10/2021) Công văn 5000/TCHQ-GSQL năm 2021 về giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu rút ra khỏi container để tại cảng dưới dạng rời do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (21/10/2021) Công văn 4979/TCHQ-TXNK năm 2021 thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (20/10/2021) Công văn 4962/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (20/10/2021) Công văn 4948/TCHQ-TXNK năm 2021 về ủy thác nhập khẩu hàng hóa để sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (20/10/2021) Công văn 7632/VPCP-NN năm 2021 về nhập khẩu cá thể đười ươi (Pongo abelii) vì mục đích phi thương mại do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (20/10/2021) Công văn 7661/VPCP-KTTH về bổ sung kế hoạch xuất khẩu than năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (19/10/2021) Nghị định 92/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19
 2. (19/10/2021) Decree No. 92/2021/ND-CP dated October 27, 2021 on elaboration of resolution No. 406/NQ-UBTVQH15 on provision of assistance for enterprises and people affected by Covid-19
 3. (22/10/2021) Công văn 12081/BTC-QLCS năm 2021 thực hiện Quyết định 41/2017/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành
 4. (22/10/2021) Thông báo 274/TB-VPCP năm 2021 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp xử lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam và chuyển giao phần vốn nhà nước của Công ty về SCIC do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (22/10/2021) Thông báo 272/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (22/10/2021) Kế hoạch 1609/KH-UBND năm 2021 về phát triển doanh nghiệp công nghệ số giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 7. (20/10/2021) Chỉ thị 30/CT-UBND năm 2021 về tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, trong doanh nghiệp, trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Sơn La ban hành
 8. (19/10/2021) Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 năm 2021 về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 9. (19/10/2021) Resolution No. 406/NQ-UBTVQH15 dated October 19, 2021 on promulgation of certain measures for supporting enterprises and residents to ease impact of COVID-19 pandemic
 10. (18/10/2021) Nghị quyết 132/NQ-CP năm 2021 báo cáo về kết quả xử lý các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương do Chính phủ ban hành

9 Văn bản thuộc 5 lĩnh vực đã hết hiệu lực trong khoảng thời gian này

 1. Bộ máy hành chính
 2. Lĩnh vực khác
 3. Thể thao - Y tế
 4. Tài nguyên - Môi trường
 5. Giao thông - Vận tải