Thông báo văn bản mới từ ngày 23-08-2021 đến ngày 30-08-2021

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 23-08-2021 đến 30-08-2021


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (30/08/2021) Quyết định 1672/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành; phê duyệt quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch, nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
 2. (30/08/2021) Quyết định 1873/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định
 3. (30/08/2021) Quyết định 1238/QĐ-BKHĐT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 4. (30/08/2021) Quyết định 1919/QĐ-UBND năm 2021 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
 5. (30/08/2021) Quyết định 1447/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (30/08/2021) Công văn 6007/VPCP-KTTH về kết quả hoạt động những tháng cuối năm 2020, đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 về triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa Asean, cải cách công tác chuyên ngành và tạo thuận lợi thương mại do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (30/08/2021) Quyết định 1740/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
 8. (30/08/2021) Quyết định 2076/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre
 9. (30/08/2021) Quyết định 1686/QĐ-BTNMT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 10. (30/08/2021) Công văn 6002/VPCP-DMDN năm 2021 về báo cáo tình hình chuyển đổi và kết quả chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty Cổ phần đến hết năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (30/08/2021) Kế hoạch 1714/KH-UBND triển khai Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2021 theo Quyết định 1149/QĐ-BNV tại tỉnh Quảng Bình
 12. (30/08/2021) Quyết định 2096/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương
 13. (30/08/2021) Công văn 6024/VPCP-DMDN năm 2021 về báo cáo tình hình chuyển đổi và kết quả chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần đến hết năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (29/08/2021) Quyết định 1443/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (29/08/2021) Quyết định 42/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 58/2011/QĐ-UBND
 16. (28/08/2021) Quyết định 84/QĐ-BCĐ năm 2021 về Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
 17. (27/08/2021) Quyết định 1656/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận
 18. (27/08/2021) Quyết định 795/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 22 thủ tục hành chính mới, 24 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu Kinh tế, tỉnh Gia Lai
 19. (27/08/2021) Công văn 3319/BTTTT-THH về đẩy mạnh triển khai, cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 20. (27/08/2021) Quyết định 1639/QĐ-BTC năm 2021 về Quy chế kiểm tra hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính
 21. (27/08/2021) Quyết định 909/QĐ-BNV năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ trong phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ
 22. (27/08/2021) Công văn 4197/TCHQ-CNTT năm 2021 triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
 23. (27/08/2021) Công văn 2957/BTP-KTrVB năm 2021 về gửi kết quả nghiên cứu và đề xuất phương án xử lý đối với các kiến nghị của bộ, ngành, địa phương do Bộ Tư pháp ban hành
 24. (26/08/2021) Công văn 8878/BGTVT-TCCB năm 2021 về báo cáo, đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 25. (26/08/2021) Quyết định 1580/QĐ-BGTVT năm 2021 về phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải
 26. (26/08/2021) Quyết định 2163/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận
 27. (26/08/2021) Quyết định 2164/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận
 28. (26/08/2021) Quyết định 3289/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa
 29. (26/08/2021) Quyết định 833/QĐ-BHXH phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào làm việc tại đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2021
 30. (26/08/2021) Quyết định 1297/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh, bổ sung số lượng người làm việc đối với các đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình sau điều chỉnh địa giới chính do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 31. (26/08/2021) Quyết định 960/QĐ-BXD năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phát triển đô thị thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng
 32. (25/08/2021) Công văn 1104/TTg-KSTT năm 2021 triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 33. (25/08/2021) Quyết định 3528/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
 34. (25/08/2021) Quyết định 1438/QĐ-TTg năm 2021 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 35. (25/08/2021) Quyết định 4016/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa; danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội và liên thông với Bộ Tư pháp
 36. (25/08/2021) Quyết định 1831/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái
 37. (25/08/2021) Quyết định 1830/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định
 38. (25/08/2021) Quyết định 1829/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định
 39. (24/08/2021) Quyết định 48/2021/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc
 40. (24/08/2021) Quyết định 6786/QĐ-BCA-V03 năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
 41. (24/08/2021) Quyết định 1578/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn
 42. (24/08/2021) Quyết định 1877/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thành phố Cần Thơ
 43. (24/08/2021) Quyết định 2180/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 44. (24/08/2021) Quyết định 1427/QĐ-TTg về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 45. (24/08/2021) Kế hoạch 136/KH-UBND năm 2021 về cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030
 46. (24/08/2021) Quyết định 1351/QĐ-BTP năm 2021 về Chương trình bồi dưỡng văn hóa, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 47. (23/08/2021) Quyết định 47/2021/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc
 48. (23/08/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, tổ chức tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 49. (23/08/2021) Thông báo 221/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 50. (23/08/2021) Quyết định 500/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
 51. (23/08/2021) Quyết định 1268/QĐ-UBND năm 2021 quy định về số lượng cấp phó của các phòng và tương đương; cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hội nghị trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
 52. (23/08/2021) Quyết định 1607/QĐ-BTC năm 2021 về Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính
 53. (23/08/2021) Quyết định 1296/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và Quy trình nội bộ điện tử thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông
 54. (23/08/2021) Quyết định 2008/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
 55. (23/08/2021) Quyết định 2375/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 56. (23/08/2021) Công văn 8693/BGTVT-TCCB năm 2021 về rà soát đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy và công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 57. (23/08/2021) Thông tư 109/2021/TT-BQP sửa đổi Thông tư 113/2016/TT-BQP quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (30/08/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại Khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP
 2. (30/08/2021) Kế hoạch 142/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm nông sản của tỉnh Tuyên Quang trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
 3. (30/08/2021) Công văn 9041/BGTVT-KHCN năm 2021 về nhập khẩu xe cứu thương đã qua sử dụng theo kiến nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (30/08/2021) Công văn 9021/BGTVT-TC năm 2021 về rà soát tình hình giảm một số khoản phí, lệ phí để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (30/08/2021) Công văn 6022/VPCP-KGVX năm 2021 về báo cáo việc sản phẩm mì Hảo Hảo có chất cấm do Văn phòng chính phủ ban hành
 6. (30/08/2021) Công văn 5479/STC-QLG năm 2021 công khai thông tin giá các mặt hàng thiết yếu trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND, Công điện 19/CĐ-UBND do Sở Tài chính thành phố Hà Nội ban hành
 7. (30/08/2021) Quyết định 1447/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (30/08/2021) Thông báo 226/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (30/08/2021) Công văn 7194/BYT-KCB năm 2021 về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 10. (30/08/2021) Quyết định 2801/QĐ-UBND năm 2021 về miễn, giảm tiền sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do ảnh hưởng của dịch Covid-19
 11. (30/08/2021) Công văn 9625/SGTVT-KT năm 2021 về đăng ký nhận Giấy nhận diện phương tiện có mã QR do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 12. (30/08/2021) Công văn 3691/CHK-QLC năm 2021 về tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng các Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 13. (30/08/2021) Quyết định 1596/QĐ-BGTVT năm 2021 hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng phương tiện giao thông đường sắt trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. (29/08/2021) Công văn 2827/UBND-ĐT năm 2021 triển khai thực hiện Hướng dẫn tạm thời của Bộ Giao thông vận tải về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 15. (29/08/2021) Công văn 2925/UBND-ĐT năm 2021 về lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 16. (29/08/2021) Công văn 3687/CHK-VTHK năm 2021 triển khai Hướng dẫn tạm thời về kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng không trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 17. (29/08/2021) Công văn 7168/BYT-KCB năm 2021 về tăng cường hội chẩn, tư vấn chuyên môn điều trị COVID-19 cho các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Y tế ban hành
 18. (28/08/2021) Decision No. 4156/QD-BYT dated August 8, 2021 on issuace of guidelines on taking care of persons infected with COVID-19 at home
 19. (28/08/2021) Quyết định 4159/QĐ-BYT năm 2021 về Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 20. (28/08/2021) Quyết định 4158/QĐ-BYT năm 2021 về Hướng dẫn Phòng ngừa và quản lý nhân viên y tế có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 21. (28/08/2021) Quyết định 4156/QĐ-BYT năm 2021 về Tài liệu Hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 22. (28/08/2021) Quyết định 4152/QĐ-BYT năm 2021 về hướng dẫn tạm thời "Hội chẩn từ xa cho người bệnh COVID-19 nặng giữa các cơ sở điều trị" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 23. (28/08/2021) Quyết định 84/QĐ-BCĐ năm 2021 về Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
 24. (28/08/2021) Quyết định 4157/QĐ-BYT năm 2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 25. (27/08/2021) Công văn 10092/QLD-MP năm 2021 vướng mắc trong việc áp dụng Thông tư 29/2020/TT-BYT và Thông tư 06/2011/TT-BYT do Cục Quản lý Dược ban hành
 26. (27/08/2021) Official Dispatch No. 6065/SYT-NVY dated August 27, 2021 on updating “Guidelines on healthcare package for F0 at home” (version 1.5)
 27. (27/08/2021) Công văn 2959/BTP-VP năm 2021 thực hiện Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị do Bộ Tư pháp ban hành
 28. (27/08/2021) Công văn 2949/BTP-PLHSHC năm 2021 xử lý vấn đề pháp lý phát sinh trong triển khai thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Tư pháp ban hành
 29. (27/08/2021) Quyết định 1588/QĐ-BGTVT năm 2021 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 30. (27/08/2021) Công văn 7107/BYT-MT năm 2021 về xử lý thi hài tử vong do nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng do Bộ Y tế ban hành
 31. (27/08/2021) Quyết định 1594/QĐ-BGTVT năm 2021 Hướng dẫn tạm thời về kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng không trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 32. (27/08/2021) Công văn 5959/VPCP-KGVX năm 2021 thực hiện Kết luận của Lãnh đạo chủ chốt về tình hình dịch bệnh và công tác triển khai biện pháp cấp bách phòng, chống dịch tại Thông báo 10-TB/VPTW do Văn phòng Chính phủ ban hành
 33. (27/08/2021) Công văn 6065/SYT-NVY năm 2021 về cập nhật "Hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0" (phiên bản 1.5) do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 34. (27/08/2021) Công văn 6056/SYT-NVY năm 2021 sử dụng thuốc Mulnupiravir cho người F0 có triệu chứng nhẹ do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 35. (27/08/2021) Công văn 9517/SGTVT-KT năm 2021 thực hiện khai báo y tế của lái xe và người ngồi trên xe đối với phương tiện lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 36. (27/08/2021) Công văn 2903/UBND-VX năm 2021 hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 37. (27/08/2021) Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2021 về xét nghiệm sàng lọc diện rộng có trọng điểm phát hiện nhiễm Sars-Cov-2 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 38. (27/08/2021) Công văn 4197/TCHQ-CNTT năm 2021 triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
 39. (27/08/2021) Công văn 7138/BYT-TB-CT năm 2021 về đôn đốc đảm bảo oxy y tế cho công tác cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 trong tình hình mới do Bộ Y tế ban hành
 40. (26/08/2021) Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2021 thực hiện các chỉ tiêu về số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 41. (26/08/2021) Kế hoạch 194/KH-UBND năm 2021 thực hiện các giải pháp, biện pháp thu hồi nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
 42. (26/08/2021) Công văn 2701/BHXH-TST năm 2021 về cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế không thay đổi thông tin do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 43. (26/08/2021) Quyết định 2949/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 Quyết định 2379/QĐ-UBND thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định tại Khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP
 44. (26/08/2021) Quyết định 4109/QĐ-BYT năm 2021 về hướng dẫn tạm thời "Danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người nhiễm COVID-19 tại nhà" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 45. (26/08/2021) Công văn 4899/SLĐTBXH-VLATLĐ năm 2021 hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội ban hành
 46. (26/08/2021) Công văn 1963/CĐSVN-VTATGT năm 2021 triển khai thực hiện Công điện số 1102/CĐ-TTg do Cục Đường sắt Việt Nam ban hành
 47. (26/08/2021) Quyết định 4111/QĐ-BYT năm 2021 về tài liệu Hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 48. (26/08/2021) Công văn 13337/SYT-NVY năm 2021 về xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
 49. (26/08/2021) Quyết định 505/QĐ-QLD năm 2021 về Danh mục 03 vắc xin, sinh phẩm được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 41 bổ sung (lần 01) do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
 50. (26/08/2021) Decision No. 4109/QD-BYT dated August 26, 2021 on provisional guidelines on “List of medicines for outpatient treatment at home for persons infected with COVID-19”
 51. (26/08/2021) Quyết định 504/QĐ-QLD năm 2021 về Danh mục 01 sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 41 bổ sung (lần 01) do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
 52. (25/08/2021) Kế hoạch 4454/KH-UBND năm 2021 triển khai hoạt động sản xuất an toàn tại cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong tình hình dịch bệnh Covid-19
 53. (25/08/2021) Official Dispatch No. 6002/SYT-NVY dated August 25, 2021 on updating “Guidelines on healthcare package for F0 at home” (version 1.4)
 54. (25/08/2021) Công văn 135/CV-UBATGTQG năm 2021 về bảo đảm an toàn giao thông và thuận lợi cho hoạt động vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp, nguyên liệu phục vụ sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu và đời sống nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ban hành
 55. (25/08/2021) Kế hoạch 4448/KH-UBND năm 2021 về tổ chức lưu thông, vận chuyển hàng hóa an toàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 56. (25/08/2021) Kế hoạch 4453/KH-UBND năm 2021 về tổ chức cung ứng hàng hóa cho Nhân dân trong tình hình dịch Covid-19 tại các khu vực cách ly, khu vực phong tỏa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 57. (25/08/2021) Quyết định 1647/QĐ-UBND năm 2021 về Quy trình phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động tại các cảng cá, bến cá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 58. (25/08/2021) Thông tư 73/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư liên tịch 119/2002/TTLT-BTC-BYT hướng dẫn nội dung thu, chi và mức chi thường xuyên của Trạm y tế xã do Bộ Tài chính ban hành
 59. (25/08/2021) Kế hoạch 4449/KH-UBND năm 2021 về ứng phó trong sản xuất, lưu thông và tiêu thụ hàng hóa nông sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong tình hình dịch Covid-19
 60. (25/08/2021) Công văn 7020/BYT-MT năm 2021 về cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với trẻ em do Bộ Y tế ban hành
 61. (25/08/2021) Công văn 6002/SYT-NVY năm 2021 về cập nhật "Hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0" (phiên bản 1.4) do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 62. (25/08/2021) Công văn 7013/BYT-AIDS năm 2021 hướng dẫn chi trả xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai có thẻ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 63. (25/08/2021) Công văn 7027/BYT-MT năm 2021 về tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 64. (25/08/2021) Quyết định 1438/QĐ-TTg năm 2021 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 65. (25/08/2021) Công văn 1889/CĐTNĐ-VT-ATGT năm 2021 triển khai thực hiện Công điện 1102/CĐ-TTg do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam ban hành
 66. (25/08/2021) Công văn 8820/BGTVT-ATGT năm 2021 về chủ động ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 67. (25/08/2021) Official Dispatch No. 7020/BYT-MT dated August 25, 2021 on quarantine and isolation of children for Covid-19 control
 68. (25/08/2021) Công văn 7033/BYT-TB-CT năm 2021 về rà soát năng lực và đôn đốc tăng cường sản xuất, cung ứng Oxy y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 69. (25/08/2021) Công văn 8305/BCĐ năm 2021 hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh do Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa ban hành
 70. (25/08/2021) Công văn 1952/CĐSVN-VTATGT năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải đường sắt do Cục Đường sắt Việt Nam ban hành
 71. (24/08/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định 18/2019/QĐ-UBND
 72. (24/08/2021) Decision No. 3089/QD-TLD dated August 24, 2021 on providing meal allowances for unionists and employees implementing the "three-on-the-spot" working regime at businesses within provinces and cities applying social distancing measures under the Prime Minister's Directive No. 16/CT-TTg
 73. (24/08/2021) Decision No. 1570/QD-BGTVT dated August 24, 2021 on provisional guidelines on traffic organization and epidemic management for automobile transportation during period of COVID-19 epidemic management
 74. (24/08/2021) Công văn 6976/BYT-TB-CT năm 2021 về đảm bảo oxy y tế cho công tác cấp cứu, điều trị COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 75. (24/08/2021) Quyết định 3089/QĐ-TLĐ năm 2021 về hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện "3 tại chỗ" của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 76. (24/08/2021) Công văn 5139/BCT-TTTN năm 2021 về hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động lưu thông hàng hóa trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp do Bộ Công thương ban hành
 77. (24/08/2021) Công văn 5138/BCT-TTTN năm 2021 hướng dẫn xử lý vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp trong hoạt động vận chuyển, lưu thông hàng hóa do Bộ Công thương ban hành
 78. (24/08/2021) Công văn 8799/BGTVT-VT năm 2021 thực hiện Công điện 1102/CĐ-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 79. (24/08/2021) Công văn 8794/BGTVT-CQLXD năm 2021 về rà soát, báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các công trình, dự án đang triển khai thi công do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 80. (24/08/2021) Quyết định 490/QĐ-QLD năm 2021 danh mục 83 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 105 bổ sung lần 2 do Cục Quản lý Dược ban hành
 81. (24/08/2021) Quyết định 1578/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn
 82. (24/08/2021) Quyết định 1877/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thành phố Cần Thơ
 83. (24/08/2021) Chỉ thị 800/CT-BGDĐT năm 2021 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 84. (24/08/2021) Công điện 1242/CĐ-BYT năm 2021 về chấn chỉnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế điện
 85. (24/08/2021) Quyết định 4067/QĐ-BYT năm 2021 về Hướng dẫn phát hiện tích cực bệnh lao và điều trị lao tiềm ẩn ở người nhiễm HIV do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 86. (24/08/2021) Quyết định 1426/QĐ-TTg năm 2021 về xuất cấp vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Quốc phòng để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 87. (24/08/2021) Quyết định 1570/QĐ-BGTVT năm 2021 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 88. (23/08/2021) Công văn 2896/BTP-PLHSHC năm 2021 về xử lý vấn đề pháp lý phát sinh trong triển khai thực hiện tăng cường “giãn cách xã hội” do Bộ Tư pháp ban hành
 89. (23/08/2021) Công văn 2850/UBND-VX năm 2021 về điều chỉnh, bổ sung nội dung tăng cường kiểm soát nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 90. (23/08/2021) Công điện 1102/CĐ-TTg năm 2021 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ điện
 91. (23/08/2021) Công văn 6929/BYT-TB-CT năm 2021 về danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, giấy phép nhập khẩu kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 7) do Bộ Y tế ban hành
 92. (23/08/2021) Quyết định 4062/QĐ-BYT năm 2021 về Quy chế phối hợp triển khai hoạt động giữa Văn phòng thường trực với các Tiểu ban thuộc Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 93. (23/08/2021) Kế hoạch 138/KH-UBND năm 2021 triển khai các giải pháp để duy trì và nâng cao các kết quả của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 94. (23/08/2021) Công văn 2805/LĐTBXH-BTXH năm 2021 về hỗ trợ khẩn cấp nơi ở cho người lang thang, cơ nhỡ, người không có chỗ ở tạm thời trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 95. (23/08/2021) Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2021 về tiếp nhận công dân Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn từ nước ngoài trở về nước thực hiện cách ly tại tỉnh Tuyên Quang
 96. (23/08/2021) Công văn 275/TANDTC-VP năm 2021 về tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 97. (23/08/2021) Official Dispatch No. 2850/UBND-VX dated August 23, 2021 on revisions to regulations on permitted road users during social distancing
 98. (23/08/2021) Công văn 1845/TCGDNN-NG năm 2021 triển khai chính sách hỗ trợ người lao động đang làm việc trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
 99. (23/08/2021) Quyết định 2409/QĐ-UBND năm 2021 Hướng dẫn về việc quản lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 100. (23/08/2021) Công văn 3373/BXD-GĐ năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 101. (23/08/2021) Công văn 746/TTrB-P1 năm 2021 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng chống dịch và tiêm vắc xin phòng Covid-19 do Thanh tra Bộ Y tế ban hành
 102. (23/08/2021) Công văn 1100/TTg-NN năm 2021 về chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (30/08/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại Khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP
 2. (30/08/2021) Thông tư 08/2021/TT-BLĐTBXH về Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống bằng kim loại dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 3. (30/08/2021) Decision No. 1446/QD-TTg dated August 30, 2021 on approval for “Training and Retraining Program to Meet the Requirements of the Fourth Industrial Revolution”
 4. (30/08/2021) Quyết định 1446/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (28/08/2021) Hướng dẫn 18/HD-LĐLĐ năm 2021 thực hiện việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện phương án "3 tại chỗ" tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 6. (26/08/2021) Kế hoạch 194/KH-UBND năm 2021 thực hiện các giải pháp, biện pháp thu hồi nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
 7. (26/08/2021) Kế hoạch 195/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
 8. (26/08/2021) Quyết định 2949/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 Quyết định 2379/QĐ-UBND thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định tại Khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP
 9. (26/08/2021) Công văn 8917/BGTVT-TCCB năm 2021 xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định 143/2020/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (26/08/2021) Công văn 4899/SLĐTBXH-VLATLĐ năm 2021 hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội ban hành
 11. (26/08/2021) Quyết định 1297/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh, bổ sung số lượng người làm việc đối với các đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình sau điều chỉnh địa giới chính do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 12. (25/08/2021) Official Dispatch No. 2844/LDTBXH-PC dated August 25, 2021 on difficulties in policy implementation
 13. (25/08/2021) Công văn 2844/LĐTBXH-PC năm 2021 hướng dẫn một số vướng mắc trong việc thực hiện chính sách do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 14. (24/08/2021) Công văn 2675/BHXH-TCKT về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 9, tháng 10 năm 2021 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 15. (24/08/2021) Decision No. 3089/QD-TLD dated August 24, 2021 on providing meal allowances for unionists and employees implementing the "three-on-the-spot" working regime at businesses within provinces and cities applying social distancing measures under the Prime Minister's Directive No. 16/CT-TTg
 16. (24/08/2021) Quyết định 3089/QĐ-TLĐ năm 2021 về hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện "3 tại chỗ" của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 17. (24/08/2021) Công văn 4126/BNV-TCBC năm 2021 xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định 143/2020/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành
 18. (23/08/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND quy định về mức chi cho người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được huy động tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 19. (23/08/2021) Công văn 2805/LĐTBXH-BTXH năm 2021 về hỗ trợ khẩn cấp nơi ở cho người lang thang, cơ nhỡ, người không có chỗ ở tạm thời trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 20. (23/08/2021) Công văn 1845/TCGDNN-NG năm 2021 triển khai chính sách hỗ trợ người lao động đang làm việc trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (30/08/2021) Kế hoạch 4542/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 2. (30/08/2021) Kế hoạch 4543/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 3. (26/08/2021) Thông tư 13/2021/TT-BTNMT quy định về việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 4. (26/08/2021) Quyết định 3289/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa
 5. (25/08/2021) Thông tư 17/2021/TT-BGTVT quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; ứng phó sự cố và cứu nạn trong lĩnh vực đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
 6. (25/08/2021) Quyết định 53/2021/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong phạm vi vùng biển 06 hải lý trên địa bàn tỉnh Bình Định
 7. (25/08/2021) Quyết định 2344/QÐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn 2050 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 8. (24/08/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND quy định về phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 9. (24/08/2021) Kế hoạch 491/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 10. (23/08/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND quy định về mức chi cho người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được huy động tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 11. (23/08/2021) Quyết định 2409/QĐ-UBND năm 2021 Hướng dẫn về việc quản lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 12. (23/08/2021) Quyết định 1296/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và Quy trình nội bộ điện tử thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông
 13. (23/08/2021) Công văn 1100/TTg-NN năm 2021 về chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (30/08/2021) Công văn 9025/BGTVT-KHĐT năm 2021 về tiếp thu, giải trình kết luận của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (30/08/2021) Công văn 9625/SGTVT-KT năm 2021 về đăng ký nhận Giấy nhận diện phương tiện có mã QR do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 3. (30/08/2021) Công văn 3691/CHK-QLC năm 2021 về tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng các Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 4. (30/08/2021) Quyết định 1502/QĐ-CHK năm 2021 về điều chỉnh thời gian áp dụng Phương thức khai thác hệ thống quản lý tàu bay đến, tàu bay khởi hành (AMAN/DMAN) tại khu vực Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 5. (30/08/2021) Công văn 6000/VPCP-CN năm 2021 về Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (30/08/2021) Quyết định 1596/QĐ-BGTVT năm 2021 hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng phương tiện giao thông đường sắt trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (29/08/2021) Công văn 2827/UBND-ĐT năm 2021 triển khai thực hiện Hướng dẫn tạm thời của Bộ Giao thông vận tải về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 8. (29/08/2021) Công văn 2925/UBND-ĐT năm 2021 về lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 9. (29/08/2021) Công văn 3687/CHK-VTHK năm 2021 triển khai Hướng dẫn tạm thời về kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng không trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 10. (27/08/2021) Công văn 8944/BGTVT-KHCN năm 2021 về sản phẩm tà vẹt gỗ xử lý phòng mục theo tiêu chuẩn Nhật Bản do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (27/08/2021) Quyết định 1589/QĐ-BGTVT năm 2021 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng hải trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 12. (27/08/2021) Quyết định 1588/QĐ-BGTVT năm 2021 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. (27/08/2021) Quyết định 1594/QĐ-BGTVT năm 2021 Hướng dẫn tạm thời về kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng không trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. (27/08/2021) Công văn 9517/SGTVT-KT năm 2021 thực hiện khai báo y tế của lái xe và người ngồi trên xe đối với phương tiện lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 15. (26/08/2021) Công văn 3891/SGTVT-QLVT năm 2021 hướng dẫn triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa do Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội ban hành
 16. (26/08/2021) Công điện 12/CĐ-BGTVT năm 2021 về rà soát, bãi bỏ văn bản do địa phương đã ban hành còn có nội dung chưa thống nhất với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt do Bộ Giai thông vận tải điện
 17. (25/08/2021) Công văn 135/CV-UBATGTQG năm 2021 về bảo đảm an toàn giao thông và thuận lợi cho hoạt động vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp, nguyên liệu phục vụ sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu và đời sống nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ban hành
 18. (25/08/2021) Kế hoạch 4448/KH-UBND năm 2021 về tổ chức lưu thông, vận chuyển hàng hóa an toàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 19. (25/08/2021) Công văn 8824/BGTVT-CQLXD năm 2021 về nâng cao công tác an toàn trong thi công dự án đường sắt quan trọng, cấp bách sử dụng nguồn vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 20. (25/08/2021) Công văn 8830/BGTVT-VT năm 2021 về trả lời kiến nghị, đề xuất giải quyết tình hình ùn tắc trong vận tải hàng hóa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 21. (25/08/2021) Quyết định 3528/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
 22. (25/08/2021) Thông tư 17/2021/TT-BGTVT quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; ứng phó sự cố và cứu nạn trong lĩnh vực đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
 23. (25/08/2021) Công văn 6102/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT năm 2021 triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 24. (25/08/2021) Công văn 8849/BGTVT-VT năm 2021 thống nhất trong triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải đảm bảo tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa
 25. (25/08/2021) Công văn 1952/CĐSVN-VTATGT năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải đường sắt do Cục Đường sắt Việt Nam ban hành
 26. (24/08/2021) Decision No. 1570/QD-BGTVT dated August 24, 2021 on provisional guidelines on traffic organization and epidemic management for automobile transportation during period of COVID-19 epidemic management
 27. (24/08/2021) Công văn 5139/BCT-TTTN năm 2021 về hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động lưu thông hàng hóa trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp do Bộ Công thương ban hành
 28. (24/08/2021) Công văn 5138/BCT-TTTN năm 2021 hướng dẫn xử lý vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp trong hoạt động vận chuyển, lưu thông hàng hóa do Bộ Công thương ban hành
 29. (24/08/2021) Công văn 8794/BGTVT-CQLXD năm 2021 về rà soát, báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các công trình, dự án đang triển khai thi công do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 30. (24/08/2021) Quyết định 1570/QĐ-BGTVT năm 2021 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 31. (23/08/2021) Công văn 2850/UBND-VX năm 2021 về điều chỉnh, bổ sung nội dung tăng cường kiểm soát nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 32. (23/08/2021) Official Dispatch No. 2850/UBND-VX dated August 23, 2021 on revisions to regulations on permitted road users during social distancing
 33. (23/08/2021) Công văn 8687/BGTVT-KHĐT năm 2021 về Yêu cầu báo cáo, làm rõ thêm sự cần thiết, việc lựa chọn đầu tư giữa luồng vào Khu bến cảng Thọ Quang và luồng, vũng quay tàu Khu bến cảng Tiên Sa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (30/08/2021) Công văn 9021/BGTVT-TC năm 2021 về rà soát tình hình giảm một số khoản phí, lệ phí để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (30/08/2021) Công văn 4249/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (27/08/2021) Công văn 9877/BTC-VP năm 2021 về thực hiện quản lý việc hoàn thuế Giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành
 4. (27/08/2021) Công văn 32864/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn về xuất gộp hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (27/08/2021) Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
 6. (27/08/2021) Thông tư 74/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 261/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 7. (27/08/2021) Circular No. 74/2021/TT-BTC dated August 27, 2021 on amendments to Circular No. 261/2016/TT-BTC prescribing maritime fees and charges, and schedule of maritime fees and charges
 8. (26/08/2021) Integrated document No. 11/VBHN-NHNN dated August 26, 2021 Circular on promugation of the Tariff of charges for payment services offered via the State Bank of Vietnam
 9. (23/08/2021) Thông tư 13/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 26/2013/TT-NHNN về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 10. (23/08/2021) Circular No. 13/2021/TT-NHNN dated August 23, 2021 on amendments to Circular No. 26/2013/TT-NHNN on promugation of the Tariff of charges for payment services offered via the State Bank of Vietnam
 11. (23/08/2021) Công văn 4137/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với lô hàng máy tạo ôxi do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (30/08/2021) Quyết định 1672/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành; phê duyệt quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch, nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
 2. (30/08/2021) Quyết định 1740/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
 3. (30/08/2021) Công văn 1106/TTg-KGVX năm 2021 về điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án theo Quyết định 219/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (30/08/2021) Quyết định 2096/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương
 5. (27/08/2021) Kế hoạch 198/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 2282/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách, giai đoạn 2021-2030” do thành phố Hà Nội ban hành
 6. (27/08/2021) Quyết định 450/QĐ-UBND năm 2021 quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 7. (27/08/2021) Công điện 1105/CĐ-TTg năm 2021 về thu dung, thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người "lang thang, cơ nhỡ" do Thủ tướng Chính phủ điện
 8. (27/08/2021) Công văn 5962/VPCP-QHĐP năm 2021 xử lý một số kiến nghị của của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (26/08/2021) Quyết định 2164/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận
 10. (24/08/2021) Công văn 2817/LĐTBXH-TE năm 2021 triển khai Quyết định 1248/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 11. (24/08/2021) Quyết định 1269/QĐ-BTTTT năm 2021 về Bộ Tiêu chí chất lượng đối với sản phẩm trên báo in, báo điện tử thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 12. (24/08/2021) Kế hoạch 135/KH-UBND năm 2021 về hành động thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 13. (23/08/2021) Kế hoạch 138/KH-UBND năm 2021 triển khai các giải pháp để duy trì và nâng cao các kết quả của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 14. (23/08/2021) Quyết định 1265/QĐ-BTTTT năm 2021 công bố Tiêu chí chất lượng sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực thông tin, tuyên truyền đối với hạng mục sản xuất, truyền dẫn, phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 15. (23/08/2021) Thông báo 218/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và công tác tu bổ định kỳ Công trình Lăng năm 2021 do Văn phòng chính phủ ban hành
 16. (23/08/2021) Quyết định 2008/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
 17. (23/08/2021) Quyết định 2375/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực Bảo hiểm

 1. (26/08/2021) Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2021 thực hiện các chỉ tiêu về số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 2. (26/08/2021) Kế hoạch 194/KH-UBND năm 2021 thực hiện các giải pháp, biện pháp thu hồi nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
 3. (26/08/2021) Kế hoạch 193/KH-UBND năm 2021 thực hiện các giải pháp phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
 4. (26/08/2021) Công văn 2701/BHXH-TST năm 2021 về cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế không thay đổi thông tin do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 5. (26/08/2021) Quyết định 833/QĐ-BHXH phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào làm việc tại đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2021
 6. (25/08/2021) Công văn 7013/BYT-AIDS năm 2021 hướng dẫn chi trả xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai có thẻ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 7. (24/08/2021) Công văn 2675/BHXH-TCKT về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 9, tháng 10 năm 2021 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (30/08/2021) Công văn 5746/BKHĐT-QLQH năm 2021 hướng dẫn kỹ thuật về khung cơ sở dữ liệu quy hoạch tỉnh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 2. (30/08/2021) Quyết định 3362/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 3. (30/08/2021) Nghị quyết 98/NQ-CP năm 2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành
 4. (27/08/2021) Kế hoạch 197/KH-UBND năm 2021 về phòng thủ dân sự về ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 5. (27/08/2021) Quyết định 795/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 22 thủ tục hành chính mới, 24 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu Kinh tế, tỉnh Gia Lai
 6. (26/08/2021) Quyết định 960/QĐ-BXD năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phát triển đô thị thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng
 7. (25/08/2021) Circular No. 10/2021/TT-BXD dated August 25, 2021 on providing Guidance on implementation of several articles and measures for implementation of the Decree No. 06/2021/ND-CP and the Decree No. 44/2016/ND-CP
 8. (25/08/2021) Thông tư 10/2021/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 06/2021/NĐ-CP và Nghị định 44/2016/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành
 9. (23/08/2021) Công văn 3373/BXD-GĐ năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (30/08/2021) Quyết định 1238/QĐ-BKHĐT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 2. (30/08/2021) Quyết định 1447/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (30/08/2021) Công văn 6023/VPCP-DMDN năm 2021 về thu hồi Văn bản 6002/VPCP-ĐMDN do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (30/08/2021) Công văn 6002/VPCP-DMDN năm 2021 về báo cáo tình hình chuyển đổi và kết quả chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty Cổ phần đến hết năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (30/08/2021) Công văn 6024/VPCP-DMDN năm 2021 về báo cáo tình hình chuyển đổi và kết quả chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần đến hết năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (27/08/2021) Công văn 4200/TCHQ-TXNK năm 2021 về hàng hóa nhập khẩu để xây dựng văn phòng làm việc cho doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (26/08/2021) Decree No. 80/2021/ND-CP dated August 26, 2021 on elaboration of some articles of the Law on Provision of Assistance for Small and Medium Enterprises
 8. (26/08/2021) Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
 9. (25/08/2021) Official Dispatch No. 2844/LDTBXH-PC dated August 25, 2021 on difficulties in policy implementation
 10. (25/08/2021) Công văn 2844/LĐTBXH-PC năm 2021 hướng dẫn một số vướng mắc trong việc thực hiện chính sách do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (30/08/2021) Công văn 9041/BGTVT-KHCN năm 2021 về nhập khẩu xe cứu thương đã qua sử dụng theo kiến nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (30/08/2021) Công văn 4249/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (27/08/2021) Công văn 4212/TCHQ-PC năm 2021 về vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (27/08/2021) Công văn 4208/TCHQ-GSQL năm 2021 thực hiện Công văn 3923/TCHQ-GSQL đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (27/08/2021) Công văn 4195/TCHQ-GSQL năm 2021 về kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (27/08/2021) Thông tư 74/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 261/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 7. (27/08/2021) Công văn 4199/TCHQ-TXNK năm 2021 về hàng hóa nhập khẩu để xây dựng văn phòng làm việc cho doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (27/08/2021) Công văn 4200/TCHQ-TXNK năm 2021 về hàng hóa nhập khẩu để xây dựng văn phòng làm việc cho doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (27/08/2021) Công văn 4194/TCHQ-GSQL năm 2021 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (27/08/2021) Circular No. 74/2021/TT-BTC dated August 27, 2021 on amendments to Circular No. 261/2016/TT-BTC prescribing maritime fees and charges, and schedule of maritime fees and charges
 11. (26/08/2021) Công văn 4182/TCHQ-GSQL năm 2021 về tăng cường công tác quản lý, giám sát hàng hóa gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (25/08/2021) Công văn 135/CV-UBATGTQG năm 2021 về bảo đảm an toàn giao thông và thuận lợi cho hoạt động vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp, nguyên liệu phục vụ sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu và đời sống nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ban hành
 13. (25/08/2021) Công văn 4162/TCHQ-GSQL năm 2021 về chứng từ tự chứng nhận xuất xứ mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (25/08/2021) Công văn 4164/TCHQ-GSQL năm 2021 thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Dell do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (23/08/2021) Chỉ thị 10/CT-BCT năm 2021 về tăng cường quản lý xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất và tiêu dùng trong nước do Bộ Công thương ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (30/08/2021) Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (30/08/2021) Công văn 3734/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2021 về hỗ trợ học sinh sinh viên bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 và chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (30/08/2021) Công điện 848/CĐ-BGDĐT năm 2021 về tổ chức khai giảng và chuẩn bị cho năm học mới trong tình hình dịch bệnh phức tạp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (30/08/2021) Decision No. 1446/QD-TTg dated August 30, 2021 on approval for “Training and Retraining Program to Meet the Requirements of the Fourth Industrial Revolution”
 5. (30/08/2021) Quyết định 1446/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (28/08/2021) Quyết định 2178/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 7. (27/08/2021) Công văn 3699/BGDĐT-GDTrH năm 2021 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (27/08/2021) Công văn 3678/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2021 về tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (27/08/2021) Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
 10. (27/08/2021) Công văn 3697/BGDĐT-GDĐH năm 2021 đôn đốc và triển khai đợt 2 sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh ngành sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 11. (26/08/2021) Công văn 3677/BGDĐT-GDTX năm 2021 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với Giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 12. (26/08/2021) Công văn 3636/BGDĐT-GDTH năm 2021 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 13. (26/08/2021) Quyết định 506/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại trà tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
 14. (26/08/2021) Công văn 3676/BGDĐT-GDMN năm 2021 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 15. (25/08/2021) Quyết định 2667/QĐ-BGDĐT về xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 16. (25/08/2021) Quyết định 2668/QĐ-BGDĐT về xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 17. (24/08/2021) Quyết định 3129/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025”
 18. (24/08/2021) Kế hoạch 141/KH-UBND về củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 19. (24/08/2021) Quyết định 1880/QĐ-UBND năm 2021 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 20. (24/08/2021) Chỉ thị 800/CT-BGDĐT năm 2021 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 21. (23/08/2021) Công văn 1845/TCGDNN-NG năm 2021 triển khai chính sách hỗ trợ người lao động đang làm việc trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
 22. (23/08/2021) Quyết định 2646/QĐ-BGDĐT năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 23. (23/08/2021) Quyết định 1803/QĐ-UBND năm 2021 về công nhận Điều lệ sửa đổi, bổ sung Quỹ Khuyến học Lương Thế Vinh tỉnh Nam Định
 24. (23/08/2021) Công văn 2313/SGDĐT-KTKĐ năm 2021 về hướng dẫn đăng ký nhập học lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (30/08/2021) Quyết định 43/2021/QĐ-UBND quy định về định mức tiền ăn thêm ngày lễ, Tết cho người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 2. (30/08/2021) Công văn 5479/STC-QLG năm 2021 công khai thông tin giá các mặt hàng thiết yếu trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND, Công điện 19/CĐ-UBND do Sở Tài chính thành phố Hà Nội ban hành
 3. (30/08/2021) Kế hoạch 143/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Chỉ thị 40/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 4. (30/08/2021) Quyết định 2801/QĐ-UBND năm 2021 về miễn, giảm tiền sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do ảnh hưởng của dịch Covid-19
 5. (28/08/2021) Nghị quyết 97/NQ-CP năm 2021 về phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 5) cho các khách hàng sử dụng điện do Chính phủ ban hành
 6. (25/08/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND về phân cấp công tác quản lý duy tu, bảo dưỡng hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 7. (25/08/2021) Thông tư 73/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư liên tịch 119/2002/TTLT-BTC-BYT hướng dẫn nội dung thu, chi và mức chi thường xuyên của Trạm y tế xã do Bộ Tài chính ban hành
 8. (25/08/2021) Công văn 1103/TTg-QHQT năm 2021 về gia hạn thời gian rút vốn và sửa đổi bổ sung Thỏa ước tín dụng với AFD CVN 1164 01G cho Dự án Metro Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (25/08/2021) Quyết định 53/2021/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong phạm vi vùng biển 06 hải lý trên địa bàn tỉnh Bình Định
 10. (25/08/2021) Công văn 8820/BGTVT-ATGT năm 2021 về chủ động ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (25/08/2021) Công văn 5917/VPCP-QHQT về tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi 6 tháng đầu năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (24/08/2021) Thông báo 223/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá quý II/2021 ngày 13 tháng 8 năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (24/08/2021) Quyết định 1426/QĐ-TTg năm 2021 về xuất cấp vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Quốc phòng để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (23/08/2021) Công văn 8754/BGTVT-QLDN năm 2021 về chấp thuận báo cáo tài chính; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 15. (23/08/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND quy định về mức chi cho người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được huy động tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 16. (23/08/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 34/2014/QĐ-UBND
 17. (23/08/2021) Quyết định 3986/QĐ-UBND năm 2021 về Chuyên đề số 10 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước; mua sắm, quản lý tài sản công trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025"
 18. (23/08/2021) Quyết định 1803/QĐ-UBND năm 2021 về công nhận Điều lệ sửa đổi, bổ sung Quỹ Khuyến học Lương Thế Vinh tỉnh Nam Định

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (30/08/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 2. (30/08/2021) Quyết định 1686/QĐ-BTNMT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 3. (29/08/2021) Quyết định 1443/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (27/08/2021) Quyết định 40/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 5. (26/08/2021) Hướng dẫn 32/HD-VKSTC năm 2021 về nội dung trong kiểm sát việc giải quyết vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 6. (26/08/2021) Integrated document No. 04/VBHN-BXD dated August 26, 2021 Circular on guidelines for implementation of some content of the Law on Housing and the Government's Decree No. 99/2015/ND-CP
 7. (24/08/2021) Quyết định 3260/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
 8. (23/08/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 34/2014/QĐ-UBND

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (30/08/2021) Nghị quyết 99/NQ-CP năm 2021 về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do Chính phủ ban hành
 2. (30/08/2021) Quyết định 2076/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre
 3. (30/08/2021) Công văn 6000/VPCP-CN năm 2021 về Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (27/08/2021) Quyết định 40/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 5. (25/08/2021) Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Hải quan, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự do Quốc hội ban hành
 6. (25/08/2021) Công văn 8824/BGTVT-CQLXD năm 2021 về nâng cao công tác an toàn trong thi công dự án đường sắt quan trọng, cấp bách sử dụng nguồn vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (25/08/2021) Quyết định 1831/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái
 8. (23/08/2021) Quyết định 1562/QĐ-BGTVT năm 2021 về Quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (23/08/2021) Công văn 8687/BGTVT-KHĐT năm 2021 về Yêu cầu báo cáo, làm rõ thêm sự cần thiết, việc lựa chọn đầu tư giữa luồng vào Khu bến cảng Thọ Quang và luồng, vũng quay tàu Khu bến cảng Tiên Sa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (30/08/2021) Quyết định 44/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 2. (29/08/2021) Kế hoạch 4529/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên Sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 3. (28/08/2021) Quyết định 4157/QĐ-BYT năm 2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 4. (27/08/2021) Công văn 3319/BTTTT-THH về đẩy mạnh triển khai, cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 5. (27/08/2021) Công văn 3697/BGDĐT-GDĐH năm 2021 đôn đốc và triển khai đợt 2 sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh ngành sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (25/08/2021) Công văn 6102/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT năm 2021 triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 7. (24/08/2021) Công văn 1705/CNTT-PM năm 2021 triển khai chức năng điều chỉnh thông tin tài khoản giao dịch điện tử cá nhân do Trung tâm Công nghệ thông tin ban hành
 8. (23/08/2021) Công văn 8738/BGTVT-TTCNTT năm 2021 về tích hợp nền tảng thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (23/08/2021) Quyết định 1607/QĐ-BTC năm 2021 về Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính

Lĩnh vực Thương mại

 1. (30/08/2021) Công văn 5479/STC-QLG năm 2021 công khai thông tin giá các mặt hàng thiết yếu trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND, Công điện 19/CĐ-UBND do Sở Tài chính thành phố Hà Nội ban hành
 2. (30/08/2021) Nghị quyết 99/NQ-CP năm 2021 về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do Chính phủ ban hành
 3. (26/08/2021) Công văn 5204/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 4. (26/08/2021) Nghị quyết 96/NQ-CP năm 2021 về ký Công hàm trao đổi sửa đổi Quy tắc cụ thể mặt hàng quy định tại Phụ lục 3-A của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hàn Quốc do Chính phủ ban hành
 5. (25/08/2021) Kế hoạch 4449/KH-UBND năm 2021 về ứng phó trong sản xuất, lưu thông và tiêu thụ hàng hóa nông sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong tình hình dịch Covid-19
 6. (24/08/2021) Quyết định 1425/QĐ-TTg năm 2021 về chỉ định các cơ quan đầu mối để thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (23/08/2021) Chỉ thị 10/CT-BCT năm 2021 về tăng cường quản lý xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất và tiêu dùng trong nước do Bộ Công thương ban hành


Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (30/08/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại Khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP
 2. (30/08/2021) Decision No. 1446/QD-TTg dated August 30, 2021 on approval for “Training and Retraining Program to Meet the Requirements of the Fourth Industrial Revolution”
 3. (30/08/2021) Quyết định 1446/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (28/08/2021) Hướng dẫn 18/HD-LĐLĐ năm 2021 thực hiện việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện phương án "3 tại chỗ" tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 5. (26/08/2021) Kế hoạch 194/KH-UBND năm 2021 thực hiện các giải pháp, biện pháp thu hồi nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
 6. (26/08/2021) Kế hoạch 195/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
 7. (26/08/2021) Quyết định 2949/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 Quyết định 2379/QĐ-UBND thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định tại Khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP
 8. (26/08/2021) Công văn 8917/BGTVT-TCCB năm 2021 xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định 143/2020/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (26/08/2021) Công văn 4899/SLĐTBXH-VLATLĐ năm 2021 hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội ban hành
 10. (26/08/2021) Quyết định 1297/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh, bổ sung số lượng người làm việc đối với các đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình sau điều chỉnh địa giới chính do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 11. (25/08/2021) Official Dispatch No. 2844/LDTBXH-PC dated August 25, 2021 on difficulties in policy implementation
 12. (25/08/2021) Công văn 2844/LĐTBXH-PC năm 2021 hướng dẫn một số vướng mắc trong việc thực hiện chính sách do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 13. (24/08/2021) Công văn 2675/BHXH-TCKT về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 9, tháng 10 năm 2021 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 14. (24/08/2021) Decision No. 3089/QD-TLD dated August 24, 2021 on providing meal allowances for unionists and employees implementing the "three-on-the-spot" working regime at businesses within provinces and cities applying social distancing measures under the Prime Minister's Directive No. 16/CT-TTg
 15. (24/08/2021) Quyết định 3089/QĐ-TLĐ năm 2021 về hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện "3 tại chỗ" của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 16. (24/08/2021) Công văn 4126/BNV-TCBC năm 2021 xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định 143/2020/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành
 17. (23/08/2021) Công văn 2805/LĐTBXH-BTXH năm 2021 về hỗ trợ khẩn cấp nơi ở cho người lang thang, cơ nhỡ, người không có chỗ ở tạm thời trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 18. (23/08/2021) Công văn 1845/TCGDNN-NG năm 2021 triển khai chính sách hỗ trợ người lao động đang làm việc trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
 19. (26/08/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (30/08/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại Khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP
 2. (30/08/2021) Kế hoạch 142/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm nông sản của tỉnh Tuyên Quang trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
 3. (30/08/2021) Công văn 9041/BGTVT-KHCN năm 2021 về nhập khẩu xe cứu thương đã qua sử dụng theo kiến nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (30/08/2021) Công văn 9021/BGTVT-TC năm 2021 về rà soát tình hình giảm một số khoản phí, lệ phí để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (30/08/2021) Công văn 6022/VPCP-KGVX năm 2021 về báo cáo việc sản phẩm mì Hảo Hảo có chất cấm do Văn phòng chính phủ ban hành
 6. (30/08/2021) Công văn 5479/STC-QLG năm 2021 công khai thông tin giá các mặt hàng thiết yếu trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND, Công điện 19/CĐ-UBND do Sở Tài chính thành phố Hà Nội ban hành
 7. (30/08/2021) Quyết định 1447/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (30/08/2021) Thông báo 226/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (30/08/2021) Công văn 7194/BYT-KCB năm 2021 về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 10. (30/08/2021) Quyết định 2801/QĐ-UBND năm 2021 về miễn, giảm tiền sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do ảnh hưởng của dịch Covid-19
 11. (30/08/2021) Công văn 9625/SGTVT-KT năm 2021 về đăng ký nhận Giấy nhận diện phương tiện có mã QR do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 12. (30/08/2021) Công văn 3691/CHK-QLC năm 2021 về tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng các Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 13. (30/08/2021) Quyết định 1596/QĐ-BGTVT năm 2021 hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng phương tiện giao thông đường sắt trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. (29/08/2021) Công văn 2827/UBND-ĐT năm 2021 triển khai thực hiện Hướng dẫn tạm thời của Bộ Giao thông vận tải về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 15. (29/08/2021) Công văn 2925/UBND-ĐT năm 2021 về lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 16. (29/08/2021) Công văn 3687/CHK-VTHK năm 2021 triển khai Hướng dẫn tạm thời về kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng không trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 17. (29/08/2021) Công văn 7168/BYT-KCB năm 2021 về tăng cường hội chẩn, tư vấn chuyên môn điều trị COVID-19 cho các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Y tế ban hành
 18. (28/08/2021) Decision No. 4156/QD-BYT dated August 8, 2021 on issuace of guidelines on taking care of persons infected with COVID-19 at home
 19. (28/08/2021) Quyết định 4159/QĐ-BYT năm 2021 về Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 20. (28/08/2021) Quyết định 4158/QĐ-BYT năm 2021 về Hướng dẫn Phòng ngừa và quản lý nhân viên y tế có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 21. (28/08/2021) Quyết định 4156/QĐ-BYT năm 2021 về Tài liệu Hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 22. (28/08/2021) Quyết định 4152/QĐ-BYT năm 2021 về hướng dẫn tạm thời "Hội chẩn từ xa cho người bệnh COVID-19 nặng giữa các cơ sở điều trị" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 23. (28/08/2021) Quyết định 84/QĐ-BCĐ năm 2021 về Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
 24. (28/08/2021) Quyết định 4157/QĐ-BYT năm 2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 25. (27/08/2021) Công văn 10092/QLD-MP năm 2021 vướng mắc trong việc áp dụng Thông tư 29/2020/TT-BYT và Thông tư 06/2011/TT-BYT do Cục Quản lý Dược ban hành
 26. (27/08/2021) Official Dispatch No. 6065/SYT-NVY dated August 27, 2021 on updating “Guidelines on healthcare package for F0 at home” (version 1.5)
 27. (27/08/2021) Công văn 2959/BTP-VP năm 2021 thực hiện Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị do Bộ Tư pháp ban hành
 28. (27/08/2021) Công văn 2949/BTP-PLHSHC năm 2021 xử lý vấn đề pháp lý phát sinh trong triển khai thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Tư pháp ban hành
 29. (27/08/2021) Quyết định 1588/QĐ-BGTVT năm 2021 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 30. (27/08/2021) Công văn 7107/BYT-MT năm 2021 về xử lý thi hài tử vong do nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng do Bộ Y tế ban hành
 31. (27/08/2021) Quyết định 1594/QĐ-BGTVT năm 2021 Hướng dẫn tạm thời về kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng không trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 32. (27/08/2021) Công văn 5959/VPCP-KGVX năm 2021 thực hiện Kết luận của Lãnh đạo chủ chốt về tình hình dịch bệnh và công tác triển khai biện pháp cấp bách phòng, chống dịch tại Thông báo 10-TB/VPTW do Văn phòng Chính phủ ban hành
 33. (27/08/2021) Công văn 6065/SYT-NVY năm 2021 về cập nhật "Hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0" (phiên bản 1.5) do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 34. (27/08/2021) Công văn 6056/SYT-NVY năm 2021 sử dụng thuốc Mulnupiravir cho người F0 có triệu chứng nhẹ do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 35. (27/08/2021) Công văn 9517/SGTVT-KT năm 2021 thực hiện khai báo y tế của lái xe và người ngồi trên xe đối với phương tiện lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 36. (27/08/2021) Công văn 2903/UBND-VX năm 2021 hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 37. (27/08/2021) Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2021 về xét nghiệm sàng lọc diện rộng có trọng điểm phát hiện nhiễm Sars-Cov-2 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 38. (27/08/2021) Công văn 4197/TCHQ-CNTT năm 2021 triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
 39. (27/08/2021) Công văn 7138/BYT-TB-CT năm 2021 về đôn đốc đảm bảo oxy y tế cho công tác cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 trong tình hình mới do Bộ Y tế ban hành
 40. (26/08/2021) Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2021 thực hiện các chỉ tiêu về số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 41. (26/08/2021) Kế hoạch 194/KH-UBND năm 2021 thực hiện các giải pháp, biện pháp thu hồi nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
 42. (26/08/2021) Công văn 2701/BHXH-TST năm 2021 về cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế không thay đổi thông tin do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 43. (26/08/2021) Quyết định 2949/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 Quyết định 2379/QĐ-UBND thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định tại Khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP
 44. (26/08/2021) Quyết định 4109/QĐ-BYT năm 2021 về hướng dẫn tạm thời "Danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người nhiễm COVID-19 tại nhà" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 45. (26/08/2021) Công văn 4899/SLĐTBXH-VLATLĐ năm 2021 hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội ban hành
 46. (26/08/2021) Công văn 1963/CĐSVN-VTATGT năm 2021 triển khai thực hiện Công điện số 1102/CĐ-TTg do Cục Đường sắt Việt Nam ban hành
 47. (26/08/2021) Quyết định 4111/QĐ-BYT năm 2021 về tài liệu Hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 48. (26/08/2021) Công văn 13337/SYT-NVY năm 2021 về xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
 49. (26/08/2021) Quyết định 505/QĐ-QLD năm 2021 về Danh mục 03 vắc xin, sinh phẩm được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 41 bổ sung (lần 01) do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
 50. (26/08/2021) Decision No. 4109/QD-BYT dated August 26, 2021 on provisional guidelines on “List of medicines for outpatient treatment at home for persons infected with COVID-19”
 51. (26/08/2021) Quyết định 504/QĐ-QLD năm 2021 về Danh mục 01 sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 41 bổ sung (lần 01) do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
 52. (25/08/2021) Kế hoạch 4454/KH-UBND năm 2021 triển khai hoạt động sản xuất an toàn tại cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong tình hình dịch bệnh Covid-19
 53. (25/08/2021) Official Dispatch No. 6002/SYT-NVY dated August 25, 2021 on updating “Guidelines on healthcare package for F0 at home” (version 1.4)
 54. (25/08/2021) Công văn 135/CV-UBATGTQG năm 2021 về bảo đảm an toàn giao thông và thuận lợi cho hoạt động vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp, nguyên liệu phục vụ sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu và đời sống nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ban hành
 55. (25/08/2021) Kế hoạch 4448/KH-UBND năm 2021 về tổ chức lưu thông, vận chuyển hàng hóa an toàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 56. (25/08/2021) Kế hoạch 4453/KH-UBND năm 2021 về tổ chức cung ứng hàng hóa cho Nhân dân trong tình hình dịch Covid-19 tại các khu vực cách ly, khu vực phong tỏa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 57. (25/08/2021) Quyết định 1647/QĐ-UBND năm 2021 về Quy trình phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động tại các cảng cá, bến cá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 58. (25/08/2021) Kế hoạch 4449/KH-UBND năm 2021 về ứng phó trong sản xuất, lưu thông và tiêu thụ hàng hóa nông sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong tình hình dịch Covid-19
 59. (25/08/2021) Công văn 7020/BYT-MT năm 2021 về cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với trẻ em do Bộ Y tế ban hành
 60. (25/08/2021) Công văn 6002/SYT-NVY năm 2021 về cập nhật "Hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0" (phiên bản 1.4) do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 61. (25/08/2021) Công văn 7013/BYT-AIDS năm 2021 hướng dẫn chi trả xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai có thẻ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 62. (25/08/2021) Công văn 7027/BYT-MT năm 2021 về tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 63. (25/08/2021) Quyết định 1438/QĐ-TTg năm 2021 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 64. (25/08/2021) Công văn 1889/CĐTNĐ-VT-ATGT năm 2021 triển khai thực hiện Công điện 1102/CĐ-TTg do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam ban hành
 65. (25/08/2021) Công văn 8820/BGTVT-ATGT năm 2021 về chủ động ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 66. (25/08/2021) Official Dispatch No. 7020/BYT-MT dated August 25, 2021 on quarantine and isolation of children for Covid-19 control
 67. (25/08/2021) Công văn 7033/BYT-TB-CT năm 2021 về rà soát năng lực và đôn đốc tăng cường sản xuất, cung ứng Oxy y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 68. (25/08/2021) Công văn 8305/BCĐ năm 2021 hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh do Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa ban hành
 69. (25/08/2021) Công văn 1952/CĐSVN-VTATGT năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải đường sắt do Cục Đường sắt Việt Nam ban hành
 70. (24/08/2021) Decision No. 3089/QD-TLD dated August 24, 2021 on providing meal allowances for unionists and employees implementing the "three-on-the-spot" working regime at businesses within provinces and cities applying social distancing measures under the Prime Minister's Directive No. 16/CT-TTg
 71. (24/08/2021) Decision No. 1570/QD-BGTVT dated August 24, 2021 on provisional guidelines on traffic organization and epidemic management for automobile transportation during period of COVID-19 epidemic management
 72. (24/08/2021) Công văn 6976/BYT-TB-CT năm 2021 về đảm bảo oxy y tế cho công tác cấp cứu, điều trị COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 73. (24/08/2021) Quyết định 3089/QĐ-TLĐ năm 2021 về hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện "3 tại chỗ" của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 74. (24/08/2021) Công văn 5139/BCT-TTTN năm 2021 về hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động lưu thông hàng hóa trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp do Bộ Công thương ban hành
 75. (24/08/2021) Công văn 5138/BCT-TTTN năm 2021 hướng dẫn xử lý vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp trong hoạt động vận chuyển, lưu thông hàng hóa do Bộ Công thương ban hành
 76. (24/08/2021) Công văn 8799/BGTVT-VT năm 2021 thực hiện Công điện 1102/CĐ-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 77. (24/08/2021) Công văn 8794/BGTVT-CQLXD năm 2021 về rà soát, báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các công trình, dự án đang triển khai thi công do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 78. (24/08/2021) Quyết định 490/QĐ-QLD năm 2021 danh mục 83 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 105 bổ sung lần 2 do Cục Quản lý Dược ban hành
 79. (24/08/2021) Quyết định 1578/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn
 80. (24/08/2021) Quyết định 1877/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thành phố Cần Thơ
 81. (24/08/2021) Chỉ thị 800/CT-BGDĐT năm 2021 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 82. (24/08/2021) Công điện 1242/CĐ-BYT năm 2021 về chấn chỉnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế điện
 83. (24/08/2021) Quyết định 4067/QĐ-BYT năm 2021 về Hướng dẫn phát hiện tích cực bệnh lao và điều trị lao tiềm ẩn ở người nhiễm HIV do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 84. (24/08/2021) Quyết định 1426/QĐ-TTg năm 2021 về xuất cấp vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Quốc phòng để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 85. (24/08/2021) Quyết định 1570/QĐ-BGTVT năm 2021 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 86. (23/08/2021) Công văn 2896/BTP-PLHSHC năm 2021 về xử lý vấn đề pháp lý phát sinh trong triển khai thực hiện tăng cường “giãn cách xã hội” do Bộ Tư pháp ban hành
 87. (23/08/2021) Công văn 2850/UBND-VX năm 2021 về điều chỉnh, bổ sung nội dung tăng cường kiểm soát nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 88. (23/08/2021) Công điện 1102/CĐ-TTg năm 2021 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ điện
 89. (23/08/2021) Công văn 6929/BYT-TB-CT năm 2021 về danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, giấy phép nhập khẩu kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 7) do Bộ Y tế ban hành
 90. (23/08/2021) Quyết định 4062/QĐ-BYT năm 2021 về Quy chế phối hợp triển khai hoạt động giữa Văn phòng thường trực với các Tiểu ban thuộc Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 91. (23/08/2021) Kế hoạch 138/KH-UBND năm 2021 triển khai các giải pháp để duy trì và nâng cao các kết quả của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 92. (23/08/2021) Công văn 2805/LĐTBXH-BTXH năm 2021 về hỗ trợ khẩn cấp nơi ở cho người lang thang, cơ nhỡ, người không có chỗ ở tạm thời trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 93. (23/08/2021) Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2021 về tiếp nhận công dân Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn từ nước ngoài trở về nước thực hiện cách ly tại tỉnh Tuyên Quang
 94. (23/08/2021) Công văn 275/TANDTC-VP năm 2021 về tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 95. (23/08/2021) Official Dispatch No. 2850/UBND-VX dated August 23, 2021 on revisions to regulations on permitted road users during social distancing
 96. (23/08/2021) Công văn 1845/TCGDNN-NG năm 2021 triển khai chính sách hỗ trợ người lao động đang làm việc trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
 97. (23/08/2021) Quyết định 2409/QĐ-UBND năm 2021 Hướng dẫn về việc quản lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 98. (23/08/2021) Công văn 3373/BXD-GĐ năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 99. (23/08/2021) Công văn 746/TTrB-P1 năm 2021 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng chống dịch và tiêm vắc xin phòng Covid-19 do Thanh tra Bộ Y tế ban hành
 100. (23/08/2021) Công văn 1100/TTg-NN năm 2021 về chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 101. (26/08/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (30/08/2021) Kế hoạch 4542/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 2. (30/08/2021) Kế hoạch 4543/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 3. (26/08/2021) Quyết định 3289/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa
 4. (25/08/2021) Quyết định 2344/QÐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn 2050 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 5. (24/08/2021) Kế hoạch 491/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 6. (23/08/2021) Quyết định 2409/QĐ-UBND năm 2021 Hướng dẫn về việc quản lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 7. (23/08/2021) Quyết định 1296/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và Quy trình nội bộ điện tử thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông
 8. (23/08/2021) Công văn 1100/TTg-NN năm 2021 về chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (28/08/2021) Quyết định 44/2021/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm, quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; phát triển, sử dụng rừng và quản lý lâm sản; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 10. (30/08/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 11. (28/08/2021) Circular No. 04/2021/TT-BXD dated June 30, 2021 on instructions for export of minerals used as building materials
 12. (28/08/2021) Thông tư 04/2021/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (30/08/2021) Công văn 9025/BGTVT-KHĐT năm 2021 về tiếp thu, giải trình kết luận của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (30/08/2021) Công văn 9625/SGTVT-KT năm 2021 về đăng ký nhận Giấy nhận diện phương tiện có mã QR do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 3. (30/08/2021) Công văn 3691/CHK-QLC năm 2021 về tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng các Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 4. (30/08/2021) Quyết định 1502/QĐ-CHK năm 2021 về điều chỉnh thời gian áp dụng Phương thức khai thác hệ thống quản lý tàu bay đến, tàu bay khởi hành (AMAN/DMAN) tại khu vực Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 5. (30/08/2021) Công văn 6000/VPCP-CN năm 2021 về Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (30/08/2021) Quyết định 1596/QĐ-BGTVT năm 2021 hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng phương tiện giao thông đường sắt trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (29/08/2021) Công văn 2827/UBND-ĐT năm 2021 triển khai thực hiện Hướng dẫn tạm thời của Bộ Giao thông vận tải về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 8. (29/08/2021) Công văn 2925/UBND-ĐT năm 2021 về lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 9. (29/08/2021) Công văn 3687/CHK-VTHK năm 2021 triển khai Hướng dẫn tạm thời về kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng không trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 10. (27/08/2021) Công văn 8944/BGTVT-KHCN năm 2021 về sản phẩm tà vẹt gỗ xử lý phòng mục theo tiêu chuẩn Nhật Bản do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (27/08/2021) Quyết định 1589/QĐ-BGTVT năm 2021 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng hải trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 12. (27/08/2021) Quyết định 1588/QĐ-BGTVT năm 2021 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. (27/08/2021) Quyết định 1594/QĐ-BGTVT năm 2021 Hướng dẫn tạm thời về kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng không trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. (27/08/2021) Công văn 9517/SGTVT-KT năm 2021 thực hiện khai báo y tế của lái xe và người ngồi trên xe đối với phương tiện lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 15. (26/08/2021) Công văn 3891/SGTVT-QLVT năm 2021 hướng dẫn triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa do Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội ban hành
 16. (26/08/2021) Công điện 12/CĐ-BGTVT năm 2021 về rà soát, bãi bỏ văn bản do địa phương đã ban hành còn có nội dung chưa thống nhất với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt do Bộ Giai thông vận tải điện
 17. (25/08/2021) Công văn 135/CV-UBATGTQG năm 2021 về bảo đảm an toàn giao thông và thuận lợi cho hoạt động vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp, nguyên liệu phục vụ sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu và đời sống nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ban hành
 18. (25/08/2021) Kế hoạch 4448/KH-UBND năm 2021 về tổ chức lưu thông, vận chuyển hàng hóa an toàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 19. (25/08/2021) Công văn 8824/BGTVT-CQLXD năm 2021 về nâng cao công tác an toàn trong thi công dự án đường sắt quan trọng, cấp bách sử dụng nguồn vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 20. (25/08/2021) Công văn 8830/BGTVT-VT năm 2021 về trả lời kiến nghị, đề xuất giải quyết tình hình ùn tắc trong vận tải hàng hóa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 21. (25/08/2021) Quyết định 3528/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
 22. (25/08/2021) Công văn 6102/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT năm 2021 triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 23. (25/08/2021) Công văn 8849/BGTVT-VT năm 2021 thống nhất trong triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải đảm bảo tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa
 24. (25/08/2021) Công văn 1952/CĐSVN-VTATGT năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải đường sắt do Cục Đường sắt Việt Nam ban hành
 25. (24/08/2021) Decision No. 1570/QD-BGTVT dated August 24, 2021 on provisional guidelines on traffic organization and epidemic management for automobile transportation during period of COVID-19 epidemic management
 26. (24/08/2021) Công văn 5139/BCT-TTTN năm 2021 về hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động lưu thông hàng hóa trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp do Bộ Công thương ban hành
 27. (24/08/2021) Công văn 5138/BCT-TTTN năm 2021 hướng dẫn xử lý vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp trong hoạt động vận chuyển, lưu thông hàng hóa do Bộ Công thương ban hành
 28. (24/08/2021) Công văn 8794/BGTVT-CQLXD năm 2021 về rà soát, báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các công trình, dự án đang triển khai thi công do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 29. (24/08/2021) Quyết định 1570/QĐ-BGTVT năm 2021 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 30. (23/08/2021) Công văn 2850/UBND-VX năm 2021 về điều chỉnh, bổ sung nội dung tăng cường kiểm soát nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 31. (23/08/2021) Official Dispatch No. 2850/UBND-VX dated August 23, 2021 on revisions to regulations on permitted road users during social distancing
 32. (23/08/2021) Công văn 8687/BGTVT-KHĐT năm 2021 về Yêu cầu báo cáo, làm rõ thêm sự cần thiết, việc lựa chọn đầu tư giữa luồng vào Khu bến cảng Thọ Quang và luồng, vũng quay tàu Khu bến cảng Tiên Sa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 33. (23/08/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện hoạt động của xe thô sơ và việc vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 34. (25/08/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng, công bố, công bố lại, gia hạn hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (30/08/2021) Công văn 9021/BGTVT-TC năm 2021 về rà soát tình hình giảm một số khoản phí, lệ phí để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (30/08/2021) Công văn 4249/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (27/08/2021) Công văn 9877/BTC-VP năm 2021 về thực hiện quản lý việc hoàn thuế Giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành
 4. (27/08/2021) Công văn 32864/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn về xuất gộp hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (26/08/2021) Integrated document No. 11/VBHN-NHNN dated August 26, 2021 Circular on promugation of the Tariff of charges for payment services offered via the State Bank of Vietnam
 6. (23/08/2021) Công văn 4137/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với lô hàng máy tạo ôxi do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (24/08/2021) Quyết định 50/2021/QĐ-UBND về tiếp tục thực hiện mức thu học phí năm học 2021-2022 như năm học 2020-2021 theo Quyết định 55/2015/QĐ-UBND do tỉnh Bình Định ban hành
 8. (30/08/2021) Thông tư 59/2021/TT-BTC sửa đổi Điều 8 Thông tư 74/2016/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020 và Điều 10 Thông tư 76/2016/TT-BTC quy định việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 9. (25/08/2021) Thông tư 55/2021/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 10. (25/08/2021) Circular No. 55/2021/TT-BTC dated July 8, 2021 on providing instructions about management, allocation, advance payment and reimbursement of costs or funds for enforcement of court judgements against commercial entities

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (30/08/2021) Quyết định 1672/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành; phê duyệt quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch, nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
 2. (30/08/2021) Quyết định 1873/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định
 3. (30/08/2021) Quyết định 1238/QĐ-BKHĐT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 4. (30/08/2021) Quyết định 1919/QĐ-UBND năm 2021 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
 5. (30/08/2021) Quyết định 1447/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (30/08/2021) Công văn 6007/VPCP-KTTH về kết quả hoạt động những tháng cuối năm 2020, đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 về triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa Asean, cải cách công tác chuyên ngành và tạo thuận lợi thương mại do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (30/08/2021) Quyết định 1740/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
 8. (30/08/2021) Quyết định 2076/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre
 9. (30/08/2021) Quyết định 1686/QĐ-BTNMT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 10. (30/08/2021) Công văn 6002/VPCP-DMDN năm 2021 về báo cáo tình hình chuyển đổi và kết quả chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty Cổ phần đến hết năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (30/08/2021) Kế hoạch 1714/KH-UBND triển khai Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2021 theo Quyết định 1149/QĐ-BNV tại tỉnh Quảng Bình
 12. (30/08/2021) Quyết định 2096/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương
 13. (30/08/2021) Công văn 6024/VPCP-DMDN năm 2021 về báo cáo tình hình chuyển đổi và kết quả chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần đến hết năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (29/08/2021) Quyết định 1443/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (28/08/2021) Quyết định 84/QĐ-BCĐ năm 2021 về Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
 16. (27/08/2021) Quyết định 1656/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận
 17. (27/08/2021) Quyết định 795/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 22 thủ tục hành chính mới, 24 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu Kinh tế, tỉnh Gia Lai
 18. (27/08/2021) Công văn 3319/BTTTT-THH về đẩy mạnh triển khai, cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 19. (27/08/2021) Quyết định 1639/QĐ-BTC năm 2021 về Quy chế kiểm tra hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính
 20. (27/08/2021) Quyết định 909/QĐ-BNV năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ trong phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ
 21. (27/08/2021) Công văn 4197/TCHQ-CNTT năm 2021 triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
 22. (27/08/2021) Công văn 2957/BTP-KTrVB năm 2021 về gửi kết quả nghiên cứu và đề xuất phương án xử lý đối với các kiến nghị của bộ, ngành, địa phương do Bộ Tư pháp ban hành
 23. (26/08/2021) Công văn 8878/BGTVT-TCCB năm 2021 về báo cáo, đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 24. (26/08/2021) Quyết định 1580/QĐ-BGTVT năm 2021 về phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải
 25. (26/08/2021) Quyết định 2163/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận
 26. (26/08/2021) Quyết định 2164/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận
 27. (26/08/2021) Quyết định 3289/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa
 28. (26/08/2021) Quyết định 833/QĐ-BHXH phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào làm việc tại đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2021
 29. (26/08/2021) Quyết định 1297/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh, bổ sung số lượng người làm việc đối với các đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình sau điều chỉnh địa giới chính do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 30. (25/08/2021) Công văn 1104/TTg-KSTT năm 2021 triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 31. (25/08/2021) Quyết định 3528/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
 32. (25/08/2021) Quyết định 1438/QĐ-TTg năm 2021 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 33. (25/08/2021) Quyết định 4016/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa; danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội và liên thông với Bộ Tư pháp
 34. (25/08/2021) Quyết định 1831/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái
 35. (25/08/2021) Quyết định 1830/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định
 36. (25/08/2021) Quyết định 1829/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định
 37. (24/08/2021) Quyết định 6786/QĐ-BCA-V03 năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
 38. (24/08/2021) Quyết định 1578/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn
 39. (24/08/2021) Quyết định 1877/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thành phố Cần Thơ
 40. (24/08/2021) Quyết định 2180/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 41. (24/08/2021) Quyết định 1427/QĐ-TTg về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 42. (24/08/2021) Kế hoạch 136/KH-UBND năm 2021 về cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030
 43. (24/08/2021) Quyết định 1351/QĐ-BTP năm 2021 về Chương trình bồi dưỡng văn hóa, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 44. (23/08/2021) Thông báo 221/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 45. (23/08/2021) Quyết định 500/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
 46. (23/08/2021) Quyết định 1268/QĐ-UBND năm 2021 quy định về số lượng cấp phó của các phòng và tương đương; cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hội nghị trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
 47. (23/08/2021) Quyết định 1607/QĐ-BTC năm 2021 về Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính
 48. (23/08/2021) Quyết định 1296/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và Quy trình nội bộ điện tử thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông
 49. (23/08/2021) Quyết định 2008/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
 50. (23/08/2021) Quyết định 2375/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 51. (23/08/2021) Công văn 8693/BGTVT-TCCB năm 2021 về rà soát đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy và công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 52. (26/08/2021) Quyết định 32/2021/QĐ-UBND về Quy chế làm việc (mẫu) của Ủy ban nhân dân thành phố thuộc thành phố Hồ Chí Minh
 53. (28/08/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 02/2017/QĐ-UBND quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 54. (26/08/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
 55. (26/08/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang
 56. (26/08/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hà Giang
 57. (26/08/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Hà Giang
 58. (26/08/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang
 59. (26/08/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang
 60. (26/08/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang
 61. (26/08/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang
 62. (26/08/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang
 63. (24/08/2021) Quyết định 48/2021/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Định

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (30/08/2021) Quyết định 1672/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành; phê duyệt quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch, nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
 2. (30/08/2021) Quyết định 1740/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
 3. (30/08/2021) Công văn 1106/TTg-KGVX năm 2021 về điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án theo Quyết định 219/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (30/08/2021) Quyết định 2096/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương
 5. (27/08/2021) Kế hoạch 198/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 2282/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách, giai đoạn 2021-2030” do thành phố Hà Nội ban hành
 6. (27/08/2021) Quyết định 450/QĐ-UBND năm 2021 quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 7. (27/08/2021) Công điện 1105/CĐ-TTg năm 2021 về thu dung, thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người "lang thang, cơ nhỡ" do Thủ tướng Chính phủ điện
 8. (27/08/2021) Công văn 5962/VPCP-QHĐP năm 2021 xử lý một số kiến nghị của của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (26/08/2021) Quyết định 2164/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận
 10. (24/08/2021) Công văn 2817/LĐTBXH-TE năm 2021 triển khai Quyết định 1248/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 11. (24/08/2021) Quyết định 1269/QĐ-BTTTT năm 2021 về Bộ Tiêu chí chất lượng đối với sản phẩm trên báo in, báo điện tử thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 12. (24/08/2021) Kế hoạch 135/KH-UBND năm 2021 về hành động thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 13. (23/08/2021) Kế hoạch 138/KH-UBND năm 2021 triển khai các giải pháp để duy trì và nâng cao các kết quả của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 14. (23/08/2021) Thông báo 218/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và công tác tu bổ định kỳ Công trình Lăng năm 2021 do Văn phòng chính phủ ban hành
 15. (23/08/2021) Quyết định 2008/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
 16. (23/08/2021) Quyết định 2375/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực Bảo hiểm

 1. (26/08/2021) Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2021 thực hiện các chỉ tiêu về số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 2. (26/08/2021) Kế hoạch 194/KH-UBND năm 2021 thực hiện các giải pháp, biện pháp thu hồi nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
 3. (26/08/2021) Kế hoạch 193/KH-UBND năm 2021 thực hiện các giải pháp phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
 4. (26/08/2021) Công văn 2701/BHXH-TST năm 2021 về cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế không thay đổi thông tin do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 5. (26/08/2021) Quyết định 833/QĐ-BHXH phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào làm việc tại đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2021
 6. (25/08/2021) Công văn 7013/BYT-AIDS năm 2021 hướng dẫn chi trả xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai có thẻ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 7. (24/08/2021) Công văn 2675/BHXH-TCKT về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 9, tháng 10 năm 2021 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (30/08/2021) Công văn 5746/BKHĐT-QLQH năm 2021 hướng dẫn kỹ thuật về khung cơ sở dữ liệu quy hoạch tỉnh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 2. (30/08/2021) Quyết định 3362/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 3. (30/08/2021) Nghị quyết 98/NQ-CP năm 2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành
 4. (27/08/2021) Kế hoạch 197/KH-UBND năm 2021 về phòng thủ dân sự về ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 5. (27/08/2021) Quyết định 795/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 22 thủ tục hành chính mới, 24 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu Kinh tế, tỉnh Gia Lai
 6. (23/08/2021) Công văn 3373/BXD-GĐ năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 7. (25/08/2021) Quyết định 43/2021/QĐ-UBND về ủy quyền cấp giấy phép xây dựng và quy mô, chiều cao đối với công trình xây dựng mới và công trình đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo; thời hạn tồn tại của công trình để làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 8. (25/08/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 131/2009/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành
 9. (28/08/2021) Circular No. 04/2021/TT-BXD dated June 30, 2021 on instructions for export of minerals used as building materials
 10. (28/08/2021) Thông tư 04/2021/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (30/08/2021) Quyết định 1238/QĐ-BKHĐT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 2. (30/08/2021) Quyết định 1447/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (30/08/2021) Công văn 6023/VPCP-DMDN năm 2021 về thu hồi Văn bản 6002/VPCP-ĐMDN do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (30/08/2021) Công văn 6002/VPCP-DMDN năm 2021 về báo cáo tình hình chuyển đổi và kết quả chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty Cổ phần đến hết năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (30/08/2021) Công văn 6024/VPCP-DMDN năm 2021 về báo cáo tình hình chuyển đổi và kết quả chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần đến hết năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (27/08/2021) Công văn 4200/TCHQ-TXNK năm 2021 về hàng hóa nhập khẩu để xây dựng văn phòng làm việc cho doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (25/08/2021) Official Dispatch No. 2844/LDTBXH-PC dated August 25, 2021 on difficulties in policy implementation
 8. (25/08/2021) Công văn 2844/LĐTBXH-PC năm 2021 hướng dẫn một số vướng mắc trong việc thực hiện chính sách do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 9. (25/08/2021) Thông tư 80/2021/TT-BQP quy định về thời hạn người có chức vụ, quyền hạn trong Quân đội không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ; quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (30/08/2021) Công văn 9041/BGTVT-KHCN năm 2021 về nhập khẩu xe cứu thương đã qua sử dụng theo kiến nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (30/08/2021) Công văn 4249/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (27/08/2021) Công văn 4212/TCHQ-PC năm 2021 về vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (27/08/2021) Công văn 4208/TCHQ-GSQL năm 2021 thực hiện Công văn 3923/TCHQ-GSQL đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (27/08/2021) Công văn 4195/TCHQ-GSQL năm 2021 về kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (27/08/2021) Công văn 4199/TCHQ-TXNK năm 2021 về hàng hóa nhập khẩu để xây dựng văn phòng làm việc cho doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (27/08/2021) Công văn 4200/TCHQ-TXNK năm 2021 về hàng hóa nhập khẩu để xây dựng văn phòng làm việc cho doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (27/08/2021) Công văn 4194/TCHQ-GSQL năm 2021 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (26/08/2021) Công văn 4182/TCHQ-GSQL năm 2021 về tăng cường công tác quản lý, giám sát hàng hóa gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (25/08/2021) Công văn 135/CV-UBATGTQG năm 2021 về bảo đảm an toàn giao thông và thuận lợi cho hoạt động vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp, nguyên liệu phục vụ sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu và đời sống nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ban hành
 11. (25/08/2021) Công văn 4162/TCHQ-GSQL năm 2021 về chứng từ tự chứng nhận xuất xứ mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (25/08/2021) Công văn 4164/TCHQ-GSQL năm 2021 thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Dell do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (23/08/2021) Chỉ thị 10/CT-BCT năm 2021 về tăng cường quản lý xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất và tiêu dùng trong nước do Bộ Công thương ban hành
 14. (28/08/2021) Circular No. 04/2021/TT-BXD dated June 30, 2021 on instructions for export of minerals used as building materials
 15. (28/08/2021) Thông tư 04/2021/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (30/08/2021) Công văn 5479/STC-QLG năm 2021 công khai thông tin giá các mặt hàng thiết yếu trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND, Công điện 19/CĐ-UBND do Sở Tài chính thành phố Hà Nội ban hành
 2. (30/08/2021) Kế hoạch 143/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Chỉ thị 40/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 3. (30/08/2021) Quyết định 2801/QĐ-UBND năm 2021 về miễn, giảm tiền sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do ảnh hưởng của dịch Covid-19
 4. (28/08/2021) Nghị quyết 97/NQ-CP năm 2021 về phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 5) cho các khách hàng sử dụng điện do Chính phủ ban hành
 5. (25/08/2021) Công văn 1103/TTg-QHQT năm 2021 về gia hạn thời gian rút vốn và sửa đổi bổ sung Thỏa ước tín dụng với AFD CVN 1164 01G cho Dự án Metro Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (25/08/2021) Công văn 8820/BGTVT-ATGT năm 2021 về chủ động ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (25/08/2021) Công văn 5917/VPCP-QHQT về tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi 6 tháng đầu năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (24/08/2021) Thông báo 223/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá quý II/2021 ngày 13 tháng 8 năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (24/08/2021) Quyết định 1426/QĐ-TTg năm 2021 về xuất cấp vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Quốc phòng để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (23/08/2021) Công văn 8754/BGTVT-QLDN năm 2021 về chấp thuận báo cáo tài chính; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (23/08/2021) Quyết định 3986/QĐ-UBND năm 2021 về Chuyên đề số 10 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước; mua sắm, quản lý tài sản công trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025"
 12. (23/08/2021) Quyết định 1803/QĐ-UBND năm 2021 về công nhận Điều lệ sửa đổi, bổ sung Quỹ Khuyến học Lương Thế Vinh tỉnh Nam Định
 13. (26/08/2021) Quyết định 47/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Phụ lục II kèm theo Quyết định 48/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 14. (26/08/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Hà Giang
 15. (25/08/2021) Thông tư 54/2021/TT-BTC sửa đổi Khoản 4 Điều 35 Thông tư 71/2018/TT-BTC quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 16. (25/08/2021) Circular No. 54/2021/TT-BTC dated July 06, 2021 on amendments to Clause 4 Article 35 of Circular No. 71/2018/TT-BTC prescribing allowances for reception of foreign guests working in Vietnam, organization of international conferences and seminars in Vietnam, and reception of domestic guests
 17. (23/08/2021) Thông tư 53/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (30/08/2021) Công văn 3734/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2021 về hỗ trợ học sinh sinh viên bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 và chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (30/08/2021) Công điện 848/CĐ-BGDĐT năm 2021 về tổ chức khai giảng và chuẩn bị cho năm học mới trong tình hình dịch bệnh phức tạp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (30/08/2021) Decision No. 1446/QD-TTg dated August 30, 2021 on approval for “Training and Retraining Program to Meet the Requirements of the Fourth Industrial Revolution”
 4. (30/08/2021) Quyết định 1446/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (28/08/2021) Quyết định 2178/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 6. (27/08/2021) Công văn 3699/BGDĐT-GDTrH năm 2021 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (27/08/2021) Công văn 3678/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2021 về tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (27/08/2021) Công văn 3697/BGDĐT-GDĐH năm 2021 đôn đốc và triển khai đợt 2 sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh ngành sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (26/08/2021) Công văn 3677/BGDĐT-GDTX năm 2021 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với Giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (26/08/2021) Công văn 3636/BGDĐT-GDTH năm 2021 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 11. (26/08/2021) Quyết định 506/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại trà tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
 12. (26/08/2021) Công văn 3676/BGDĐT-GDMN năm 2021 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 13. (25/08/2021) Quyết định 2667/QĐ-BGDĐT về xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 14. (25/08/2021) Quyết định 2668/QĐ-BGDĐT về xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 15. (24/08/2021) Quyết định 3129/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025”
 16. (24/08/2021) Kế hoạch 141/KH-UBND về củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 17. (24/08/2021) Quyết định 1880/QĐ-UBND năm 2021 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 18. (24/08/2021) Chỉ thị 800/CT-BGDĐT năm 2021 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 19. (23/08/2021) Công văn 1845/TCGDNN-NG năm 2021 triển khai chính sách hỗ trợ người lao động đang làm việc trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
 20. (23/08/2021) Quyết định 2646/QĐ-BGDĐT năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 21. (23/08/2021) Quyết định 1803/QĐ-UBND năm 2021 về công nhận Điều lệ sửa đổi, bổ sung Quỹ Khuyến học Lương Thế Vinh tỉnh Nam Định
 22. (23/08/2021) Công văn 2313/SGDĐT-KTKĐ năm 2021 về hướng dẫn đăng ký nhập học lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 23. (24/08/2021) Quyết định 50/2021/QĐ-UBND về tiếp tục thực hiện mức thu học phí năm học 2021-2022 như năm học 2020-2021 theo Quyết định 55/2015/QĐ-UBND do tỉnh Bình Định ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (30/08/2021) Công văn 5479/STC-QLG năm 2021 công khai thông tin giá các mặt hàng thiết yếu trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND, Công điện 19/CĐ-UBND do Sở Tài chính thành phố Hà Nội ban hành
 2. (30/08/2021) Nghị quyết 99/NQ-CP năm 2021 về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do Chính phủ ban hành
 3. (26/08/2021) Công văn 5204/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 4. (26/08/2021) Nghị quyết 96/NQ-CP năm 2021 về ký Công hàm trao đổi sửa đổi Quy tắc cụ thể mặt hàng quy định tại Phụ lục 3-A của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hàn Quốc do Chính phủ ban hành
 5. (25/08/2021) Kế hoạch 4449/KH-UBND năm 2021 về ứng phó trong sản xuất, lưu thông và tiêu thụ hàng hóa nông sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong tình hình dịch Covid-19
 6. (24/08/2021) Quyết định 1425/QĐ-TTg năm 2021 về chỉ định các cơ quan đầu mối để thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (23/08/2021) Chỉ thị 10/CT-BCT năm 2021 về tăng cường quản lý xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất và tiêu dùng trong nước do Bộ Công thương ban hành
 8. (26/08/2021) Quyết định 47/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Phụ lục II kèm theo Quyết định 48/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 9. (25/08/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 10. (25/08/2021) Thông tư 55/2021/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 11. (25/08/2021) Circular No. 55/2021/TT-BTC dated July 8, 2021 on providing instructions about management, allocation, advance payment and reimbursement of costs or funds for enforcement of court judgements against commercial entities

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (30/08/2021) Nghị quyết 99/NQ-CP năm 2021 về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do Chính phủ ban hành
 2. (30/08/2021) Quyết định 2076/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre
 3. (30/08/2021) Công văn 6000/VPCP-CN năm 2021 về Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (25/08/2021) Công văn 8824/BGTVT-CQLXD năm 2021 về nâng cao công tác an toàn trong thi công dự án đường sắt quan trọng, cấp bách sử dụng nguồn vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (25/08/2021) Quyết định 1831/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái
 6. (23/08/2021) Quyết định 1562/QĐ-BGTVT năm 2021 về Quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (23/08/2021) Công văn 8687/BGTVT-KHĐT năm 2021 về Yêu cầu báo cáo, làm rõ thêm sự cần thiết, việc lựa chọn đầu tư giữa luồng vào Khu bến cảng Thọ Quang và luồng, vũng quay tàu Khu bến cảng Tiên Sa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (29/08/2021) Kế hoạch 4529/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên Sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 2. (28/08/2021) Quyết định 4157/QĐ-BYT năm 2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 3. (27/08/2021) Công văn 3319/BTTTT-THH về đẩy mạnh triển khai, cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 4. (27/08/2021) Công văn 3697/BGDĐT-GDĐH năm 2021 đôn đốc và triển khai đợt 2 sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh ngành sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (25/08/2021) Công văn 6102/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT năm 2021 triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 6. (24/08/2021) Công văn 1705/CNTT-PM năm 2021 triển khai chức năng điều chỉnh thông tin tài khoản giao dịch điện tử cá nhân do Trung tâm Công nghệ thông tin ban hành
 7. (23/08/2021) Công văn 8738/BGTVT-TTCNTT năm 2021 về tích hợp nền tảng thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (23/08/2021) Quyết định 1607/QĐ-BTC năm 2021 về Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính
 9. (24/08/2021) Quyết định 48/2021/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Định
 10. (25/08/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 131/2009/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành