Thông báo văn bản mới từ ngày 26-07-2021 đến ngày 02-08-2021

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 26-07-2021 đến 02-08-2021


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (02/08/2021) Công văn 3759/BNV-CCHC năm 2021 hướng dẫn triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 do Bộ Nội vụ ban hành
 2. (02/08/2021) Quyết định 2903/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Tiền lương, Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
 3. (02/08/2021) Quyết định 2907/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
 4. (02/08/2021) Quyết định 1057/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 181 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
 5. (02/08/2021) Kế hoạch 177/KH-UBND năm 2021 triển khai Nghị quyết 04-NQ/TU về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo do thành phố Hà Nội ban hành
 6. (02/08/2021) Quyết định 2225/QĐ-BVHTTDL năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 7. (02/08/2021) Quyết định 34/2021/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2021-2026
 8. (02/08/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 14/2015/QĐ-UBND
 9. (02/08/2021) Quyết định 2224/QĐ-BVHTTDL năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 10. (02/08/2021) Quyết định 2222/QĐ-BVHTTDL năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 11. (02/08/2021) Quyết định 2129/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 12. (02/08/2021) Quyết định 1625/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, Hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
 13. (31/07/2021) Quyết định 843/QĐ-BNV năm 2021 công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
 14. (31/07/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 05/2016/QĐ-UBND
 15. (31/07/2021) Quyết định 33/2021/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành
 16. (31/07/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 33/2016/QĐ-UBND
 17. (30/07/2021) Công văn 2274/BHXH-CSXH năm 2021 về thời điểm nghỉ hưu của cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 18. (30/07/2021) Chỉ thị 08/CT-BYT năm 2021 về đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đổi mới nâng cao chất lượng, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Y tế
 19. (30/07/2021) Quyết định 1371/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 20. (30/07/2021) Quyết định 1607/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Nam Định
 21. (30/07/2021) Thông tư 15/2021/TT-BGTVT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 22. (30/07/2021) Quyết định 23-QĐ/TW năm 2021 về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 23. (30/07/2021) Quyết định 633/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
 24. (30/07/2021) Quyết định 31/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang
 25. (30/07/2021) Quyết định 27/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 26. (30/07/2021) Quyết định 3777/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 27. (29/07/2021) Quyết định 245/QĐ-VKSTC năm 2021 về Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của Viện kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 28. (29/07/2021) Quyết định 424/QĐ-TTCP năm 2021 công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ
 29. (29/07/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về Quy chế công tác thi đua, khen thưởng do tỉnh Quảng Nam ban hành
 30. (29/07/2021) Quyết định 1837/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp về lĩnh vực lý lịch tư pháp và công chứng do tỉnh Sơn La ban hành
 31. (29/07/2021) Quyết định 3421/QĐ-BNN-TCTL năm 2021 phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 32. (29/07/2021) Quyết định 1836/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La
 33. (29/07/2021) Quyết định 1206/QĐ-BTP năm 2021 về Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức của Bộ Tư pháp
 34. (29/07/2021) Quyết định 1833/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ (lĩnh vực Quản lý công sản) thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Sơn La
 35. (29/07/2021) Công văn 7771/BGTVT-TCCB năm 2021 về đẩy mạnh cải cách hành chính, chế độ công vụ, công chức, tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp; đổi mới thực hiện cơ chế một cửa xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 36. (28/07/2021) Quyết định 1369/QĐ-TTg về kéo dài thời gian thực hiện Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 để triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 37. (28/07/2021) Công văn 5146/VPCP-DMDN năm 2021 về đề nghị tháo gỡ khó khăn vượt thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long do Văn phòng Chính phủ ban hành
 38. (28/07/2021) Quyết định 838/QĐ-BNV về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 39. (28/07/2021) Công văn 2523/UBND-VX năm 2021 về đề nghị thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường mạnh mẽ biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố
 40. (28/07/2021) Nghị quyết 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
 41. (28/07/2021) Kế hoạch 1043/KH-UBND năm 2021 về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 42. (27/07/2021) Kế hoạch 69/KH-VKSTC về tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp ngành Kiểm sát năm 2021 do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 43. (27/07/2021) Quyết định 999/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang
 44. (27/07/2021) Quyết định 1555/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 45. (26/07/2021) Thông báo 202/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Đài Truyền hình Việt Nam về tình hình hoạt động và định hướng phát triển của Đài Truyền hình Việt Nam trong giai đoạn mới do Văn phòng Chính phủ ban hành
 46. (26/07/2021) Công văn 5056/VPCP-KSTT năm 2021 về đôn đốc thực hiện Nghị quyết 75/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 47. (26/07/2021) Công văn 7619/BGTVT-TCCB năm 2021 về đánh giá việc thi hành Nghị định 12/2017/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 48. (26/07/2021) Công văn 7608/BGTVT-TCCB năm 2021 thực hiện kết luận của Ban Bí thư về xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 49. (26/07/2021) Quyết định 242/QĐ-VKSTC năm 2021 về Nội quy tiếp công dân của Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 50. (26/07/2021) Quyết định 26/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 28/2015/QĐ-UBND Quy định về quy trình tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật do tỉnh Lai Châu ban hành
 51. (26/07/2021) Quyết định 1960/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 52. (26/07/2021) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2021 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 53. (26/07/2021) Quyết định 2800/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (02/08/2021) Quyết định 3671/QĐ-BYT năm 2021 về Danh sách tỉnh, thành phố thuộc các vùng theo tỷ số giới tính khi sinh sử dụng để xây dựng Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 2. (02/08/2021) Công văn 6212/BYT-MT năm 2021 về vệ sinh khử khuẩn phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 3. (02/08/2021) Quyết định 2903/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Tiền lương, Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
 4. (02/08/2021) Công văn 2311/BHXH-CSYT năm 2021 thực hiện tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 5. (02/08/2021) Official Dispatch No. 6212/BYT-MT dated August 02, 2021 on disinfection for COVID-19 prevention and control
 6. (02/08/2021) Công văn 6202/BYT-DP năm 2021 về tăng tốc độ và diện bao phủ tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 7. (01/08/2021) Công văn 2556/UBND-VX năm 2021 về tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn Thành phố Hồ Chí Minh để phòng, chống dịch COVID-19
 8. (01/08/2021) Công văn 5145/SYT-NVY năm 2021 triển khai tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong giai đoạn hiện nay do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 9. (01/08/2021) Công văn 5256/VPCP-KGVX năm 2021 về phân bổ, tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (01/08/2021) Công văn 5258/VPCP-KGVX năm 2021 về nhân lực y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (01/08/2021) Công văn 2473/UBND-ĐT năm 2021 về công trình trọng điểm, cấp bách tiếp tục thi công xây dựng trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND do Thành phố Hà Nội ban hành
 12. (01/08/2021) Công văn 2472/UBND-KGVX năm 2021 về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 do Thành phố Hà Nội ban hành
 13. (01/08/2021) Công văn 7833/BGTVT-VT năm 2021 thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với người trên phương tiện vận chuyển do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. (01/08/2021) Công văn 3755/BNV-TGCP năm 2021 về tiếp tục thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới do Bộ Nội vụ ban hành
 15. (01/08/2021) Công văn 7834/BGTVT-VT năm 2021 về đề nghị ưu tiên tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người đảm bảo lưu thông, vận tải hàng hóa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 16. (01/08/2021) Công điện 17/CĐ-UBND năm 2021 thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 do Thành phố Hà Nội điện
 17. (01/08/2021) Công văn 6198/BYT-DP năm 2021 về báo cáo tiến độ tiếp nhận, phân bổ và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 18. (01/08/2021) Công văn 5418/TCĐBVN-VT năm 2021 hướng dẫn thời hạn sử dụng của Giấy nhận diện phương tiện, mã QR code cấp cho xe vận chuyển hàng hoá đi, đến, đi qua các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 19. (01/08/2021) Công văn 5419/TCĐBVN-TCHC năm 2021 về tăng cường công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với các lái xe, người đi trên xe vận chuyển hàng hoá do Tổng cục đường bộ Việt Nam ban hành
 20. (01/08/2021) Công văn 6185/BYT-DP năm 2021 về nâng cao năng lực bảo quản vắc xin COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 21. (31/07/2021) Công điện 1063/CĐ-TTg năm 2021 về phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ điện
 22. (31/07/2021) Công văn 2468/UBND-KGVX năm 2021 thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND do thành phố Hà Nội ban hành
 23. (31/07/2021) Công văn 2551/UBND-VX về không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 2 do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 24. (31/07/2021) Công văn 5250/VPCP-CN năm 2021 về giảm cung ứng trên các đường bay từ phía Nam ra Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 25. (31/07/2021) Decision No. 3646/QD-BYT dated July 31, 2021 on criteria for classifying SARS-CoV-2 infection risk
 26. (31/07/2021) Official Dispatch No. 5255/VPCP-KGVX dated July 31, 2021 on adding information to the Official Telegram No. 1063/CD-TTg
 27. (31/07/2021) Công văn 5255/VPCP-KGVX năm 2021 bổ sung nội dung Công điện 1063/CĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 28. (31/07/2021) Công văn 2552/BCĐ năm 2021 về điều chỉnh Kế hoạch 2427/KH-BCĐ tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đợt 5 tại thành phố Hồ Chí Minh
 29. (31/07/2021) Công văn 4817/UBND-KGVX năm 2021 về mẫu Giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do thành phố Đà Nẵng ban hành
 30. (31/07/2021) Official Telegram No. 1063/CD-TTg dated July 31, 2021 on COVID-19 prevention and control
 31. (31/07/2021) Quyết định 3646/QĐ-BYT năm 2021 về Tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 32. (30/07/2021) Công văn 586/AIDS-ĐT năm 2021 về tư vấn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người nhiễm HIV do Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành
 33. (30/07/2021) Quyết định 3639/QĐ-BYT năm 2021 về tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn tổ chức hoạt động lọc máu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong dịch COVID-19” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 34. (30/07/2021) Công văn 6151/BYT-TCCB năm 2021 về bảo đảm nhân lực y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 35. (30/07/2021) Công văn 6153/BYT-DP năm 2021 về chấn chỉnh công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 36. (30/07/2021) Công văn 6143/BYT-DP năm 2021 về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 37. (30/07/2021) Công văn 6145/BYT-QLD năm 2021 về đảm bảo cung ứng, bình ổn giá thuốc phòng, chống Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
 38. (30/07/2021) Công văn 5197/VPCP-KTTH về đề xuất thực hiện giải pháp thu ngân sách trong năm 2021 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 39. (30/07/2021) Quyết định 3638/QĐ-BYT năm 2021 về “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 40. (30/07/2021) Công văn 4580/BCT-CN năm 2021 về đề nghị ưu tiên tiêm văc-xin cho một số đối tượng do Bộ Công thương ban hành
 41. (30/07/2021) Quyết định 1607/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Nam Định
 42. (30/07/2021) Công văn 5393/TCĐBVN-ATGT năm 2021 về bảo đảm giao thông để lực lượng vận tải quân sự lưu thông vận chuyển trang bị, vật tư phục vụ chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 do Tổng cục đường bộ Việt Nam ban hành
 43. (30/07/2021) Công văn 3481/SCT-QLTM năm 2021 về danh mục hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày của nhân dân trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Công thương thành phố Hà Nội ban hành
 44. (30/07/2021) Công văn 3190/BGDĐT-GDĐH về công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 45. (30/07/2021)
 46. (30/07/2021) Công văn 7772/BGTVT-VT năm 2021 về hỗ trợ phương tiện vận chuyển lực lượng cán bộ, nhân viên y tế chi viện phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 47. (30/07/2021) Công văn 5354/TCĐBVN-VT năm 2021 về vận chuyển công nhân, chuyên gia đi, đến, đi qua các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 48. (30/07/2021) Công văn 2456/UBND-KGVX năm 2021 thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 49. (30/07/2021) Công văn 2453/UBND-ĐT năm 2021 về vận chuyển công nhân, chuyên gia và triển khai Phương án tổ chức giao thông "Luồng xanh" cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa có nhu cầu đi qua và ra vào Thành phố Hà Nội
 50. (30/07/2021) Công văn 3836/TCHQ-GSQL năm 2021 về kiểm tra các lô hàng thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Tổng cục Hải quan ban hành
 51. (30/07/2021) Công văn 2700/BVHTTDL-VHCS năm 2021 về tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 52. (30/07/2021) Quyết định 2046/QĐ-UBND năm 2021 hướng dẫn tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 53. (30/07/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 54. (30/07/2021) Official Dispatch No. 6145/BYT-QLD dated July 30, 2021 on ensuring the security of provision and price stabilization of drugs for Covid-19 prevention and control
 55. (30/07/2021) Công văn 7820/BGTVT-VT năm 2021 về tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 56. (30/07/2021) Công văn 6158/BYT-DP năm 2021 hướng dẫn điều kiện của cơ sở tiêm chủng do Bộ Y tế ban hành
 57. (30/07/2021) Decision No. 3638/QD-BYT dated July 30, 2021 on introducing interim guidelines for COVID-19 monitoring and prevention
 58. (29/07/2021) Công văn 5187/VPCP-CN năm 2021 về tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 59. (29/07/2021) Công văn 6118/BYT-DP năm 2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg do Bộ Y tế ban hành
 60. (29/07/2021) Công văn 2434/UBND-KT năm 2021 thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội
 61. (29/07/2021) Công văn 2431/UBND-DT năm 2021 công bố phương án tổ chức giao thông trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 do Thành phố Hà Nội ban hành
 62. (29/07/2021) Quyết định 3616/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực cho các bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 nặng" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 63. (29/07/2021) Công văn 8015/VP-ĐT năm 2021 về hoạt động của xe taxi trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND do Văn phòng Thành phố Hà Nội ban hành
 64. (29/07/2021) Công văn 2438/UBND-KT năm 2021 về siết chặt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 65. (29/07/2021) Công văn 3794/TCHQ-GSQL năm 2021 về tạo điều kiện thông quan nhanh các lô hàng viện trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 66. (28/07/2021) Quyết định 2507/QĐ-BGDĐT bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 67. (28/07/2021) Công văn 2522/UBND-VX năm 2021 về kiểm soát việc di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 68. (28/07/2021) Công văn 5069/SYT-NVY năm 2021 về hướng dẫn triển khai chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà đối với người mắc COVID-19 do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 69. (28/07/2021) Công văn 6075/BYT-TB-CT năm 2021 thông báo danh sách các đơn vị sản xuất, cung ứng trang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) do Bộ Y tế ban hành
 70. (28/07/2021) Công văn 899/KCB-QLCL&CĐT năm 2021 về ghi giá trị CT trên phiếu trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
 71. (28/07/2021) Công văn 2512/UBND-VX năm 2021 triển khai một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 72. (28/07/2021) Công văn 2523/UBND-VX năm 2021 về đề nghị thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường mạnh mẽ biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố
 73. (28/07/2021) Công văn 6080/BYT-TB-CT năm 2021 về danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, giấy phép nhập khẩu kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 6) do Bộ Y tế ban hành
 74. (28/07/2021) Công văn 4714/BNN-CN năm 2021 về một số biện pháp cấp bách để lưu thông hàng hóa kịp thời do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 75. (28/07/2021) Quyết định 3600/QĐ-BYT năm 2021 về phân bổ vắc xin phòng COVID-19 AstraZenceca đợt 15 và đợt 16 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 76. (28/07/2021) Kế hoạch 158/KH-UBND năm 2021 triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2021-2022
 77. (28/07/2021) Công văn 2419/UBND-KT năm 2021 về tăng cường các giải pháp đảm bảo cung ứng hàng hóa và công tác phòng chống dịch trong lưu thông phân phối khi thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 78. (27/07/2021) Công văn 4481/BCT-TTTN năm 2021 về hàng hóa, dịch vụ thiết yếu do Bộ Công thương ban hành
 79. (27/07/2021) Công văn 5008/SYT-NVY năm 2021 về lập danh sách thân nhân của người làm việc tại các cơ sở y tế, ngành y tế tham gia tuyến đầu chống dịch do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 80. (27/07/2021) Công văn 2401/UBND-ĐT năm 2021 về tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, phục vụ công tác phòng chống dịch, công vụ, ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia được lưu thông khi đi, đến hoặc đi qua thành phố Hà Nội
 81. (27/07/2021) Công văn 2318/LĐTBXH-VP năm 2021 thông báo điều chỉnh phân công theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện các chính sách theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 82. (27/07/2021) Công văn 5270/TCĐBVN-ATGT năm 2021 xử lý ùn tắc, tạo thuận lợi lưu thông hàng hóa tại các chốt y tế do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 83. (27/07/2021) Công văn 5124/VPCP-TTĐT năm 2021 về tiếp nhận, trả lời vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 84. (27/07/2021) Công văn 7630/BGTVT-VT năm 2021 về tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, xe đưa đón công nhân, chuyên gia được lưu thông thuận lợi khi đi, đến hoặc đi qua khu vực thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 85. (27/07/2021) Công văn 4987/SYT-NVY năm 2021 về quản lý với người nhiễm vi rút SARS-CoV-2 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 86. (27/07/2021) Công văn 2508/UBND-ĐT năm 2021 về tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện được ưu tiên lưu thông trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 87. (27/07/2021) Công văn 4482/BCT-TTTN năm 2021 về lưu thông hàng hóa khi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg do Bộ Công thương ban hành
 88. (27/07/2021) Công văn 6058/BYT-KH-TC năm 2021 về bảo đảm hậu cần phục vụ phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
 89. (27/07/2021) Công văn 6030/BYT-DP năm 2021 hướng dẫn tiêm 02 liều vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 90. (27/07/2021) Công văn 7657/BGTVT-CQLXD năm 2021 thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình thi công xây dựng các công trình ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 91. (27/07/2021) Công văn 2510/UBND-VX năm 2021 về phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg
 92. (27/07/2021) Công văn 6033/BYT-DP năm 2021 triển khai tiêm chủng trong tình hình dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 93. (27/07/2021) Official Dispatch No. 4481/BCT-TTTN dated July 27, 2021 on Essential goods and services
 94. (26/07/2021) Công văn 5971/BYT-KHTC năm 2021 về làm rõ một số nội dung được quy định tại Nghị quyết 48/NQ-CP và 58/NQ-CP về chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 95. (26/07/2021) Công văn 5967/BYT-YDCT năm 2021 về thu hồi công văn 5944/BYT-YDCT do Bộ Y tế ban hành
 96. (26/07/2021) Công văn 2490/UBND-VX năm 2021 về tăng cường biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 97. (26/07/2021) Công văn 6006/BYT-TT-KT năm 2021 về tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 98. (26/07/2021) Công văn 271/SYT-NVY năm 2021 về tiếp tục rà soát, xét nghiệm sàng lọc cho đối tượng ho, sốt chưa rõ nguyên nhân tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 99. (26/07/2021) Công văn 269/SYT-NVY năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
 100. (26/07/2021) Công văn 5982/BYT-DP năm 2021 về sử dụng test nhanh kháng nguyên COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 101. (26/07/2021) Công văn 5247/TCĐBVN-VT năm 2021 về phối hợp trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 102. (26/07/2021) Công văn 2402/LĐTBXH-VP năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 103. (26/07/2021) Quyết định 3588/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 104. (26/07/2021) Công văn 5249/TCĐBVN-VT năm 2021 về kiểm soát công tác sử dụng giấy nhận diện phương tiện hoạt động trên luồng xanh do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 105. (26/07/2021) Công văn 2491/UBND-ĐT năm 2021 về tăng cường quản lý hoạt động xe mô tô ứng dụng công nghệ phục vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 106. (26/07/2021) Quyết định 3597/QĐ-BYT năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tạm thời quản lý, sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia kèm theo Quyết định 412/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 107. (26/07/2021) Công văn 2218/BHXH-TST năm 2021 thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 108. (26/07/2021) Công văn 8850/QLD-KD năm 2021 về đảm bảo cung ứng, bình ổn giá thuốc phòng, chống Covid-19 do Cục Quản lý Dược ban hành
 109. (26/07/2021) Thông báo 200/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng Covid-19 trong nước và trực tuyến với tổ công tác đặc biệt của Chính phủ tại Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 110. (26/07/2021) Quyết định 1960/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 111. (26/07/2021) Công văn 8090/SGTVT-KT năm 2021 về hoạt động của xe taxi được cấp phép trong thời gian thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg
 112. (26/07/2021) Công văn 5049/VPCP-KTTH năm 2021 về tiếp nhận xe ô tô cứu thương cho, tặng để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (02/08/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung trong quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên kèm theo Quyết định 08/2016/QĐ-UBND
 2. (02/08/2021) Công văn 3847/TCHQ-GSQL năm 2021 về giải quyết tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cảng Cát Lái do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (02/08/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 4. (02/08/2021) Công văn 7861/BGTVT-ĐTCT năm 2021 về xây dựng dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 cho các dự án PPP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (01/08/2021) Công văn 7833/BGTVT-VT năm 2021 thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với người trên phương tiện vận chuyển do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (01/08/2021) Công văn 5418/TCĐBVN-VT năm 2021 hướng dẫn thời hạn sử dụng của Giấy nhận diện phương tiện, mã QR code cấp cho xe vận chuyển hàng hoá đi, đến, đi qua các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 7. (01/08/2021) Công văn 5419/TCĐBVN-TCHC năm 2021 về tăng cường công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với các lái xe, người đi trên xe vận chuyển hàng hoá do Tổng cục đường bộ Việt Nam ban hành
 8. (31/07/2021) Công văn 5250/VPCP-CN năm 2021 về giảm cung ứng trên các đường bay từ phía Nam ra Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (31/07/2021) Công văn 2470/UBND-ĐT năm 2021 về cấp mã xác nhận cho phương tiện vận chuyển chuyên gia, công nhân do thành phố Hà Nội ban hành
 10. (30/07/2021) Công văn 1762/CĐSVN-VT&ATGT năm 2021 về tăng cường công tác phối hợp ngăn chặn vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường sắt do Cục Đường sắt Việt Nam ban hành
 11. (30/07/2021) Công văn 5359/TCĐBVN-KHĐT năm 2021 về mức giá dịch vụ thu phí đối với trạm thu phí T1 trên Quốc lộ 91, Cần Thơ do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 12. (30/07/2021) Công văn 5393/TCĐBVN-ATGT năm 2021 về bảo đảm giao thông để lực lượng vận tải quân sự lưu thông vận chuyển trang bị, vật tư phục vụ chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 do Tổng cục đường bộ Việt Nam ban hành
 13. (30/07/2021) Thông tư 15/2021/TT-BGTVT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. (30/07/2021) Công văn 7772/BGTVT-VT năm 2021 về hỗ trợ phương tiện vận chuyển lực lượng cán bộ, nhân viên y tế chi viện phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 15. (30/07/2021) Công văn 5354/TCĐBVN-VT năm 2021 về vận chuyển công nhân, chuyên gia đi, đến, đi qua các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 16. (30/07/2021) Công văn 2453/UBND-ĐT năm 2021 về vận chuyển công nhân, chuyên gia và triển khai Phương án tổ chức giao thông "Luồng xanh" cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa có nhu cầu đi qua và ra vào Thành phố Hà Nội
 17. (30/07/2021) Công văn 7820/BGTVT-VT năm 2021 về tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 18. (30/07/2021) Quyết định 32/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền thực hiện thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 19. (29/07/2021) Công văn 5187/VPCP-CN năm 2021 về tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 20. (29/07/2021) Công văn 2434/UBND-KT năm 2021 thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội
 21. (29/07/2021) Công văn 3534/SGTVT-VP năm 2021 về cấp mã số xác nhận bằng tin nhắn đối với hoạt động vận chuyển bằng xe taxi trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND do Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội ban hành
 22. (29/07/2021) Công văn 2431/UBND-DT năm 2021 công bố phương án tổ chức giao thông trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 do Thành phố Hà Nội ban hành
 23. (29/07/2021) Công văn 7732/BGTVT-KCHT năm 2021 triển khai xây hệ thống thông tin quản lý, theo dõi và giám sát công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 24. (29/07/2021) Công văn 8015/VP-ĐT năm 2021 về hoạt động của xe taxi trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND do Văn phòng Thành phố Hà Nội ban hành
 25. (29/07/2021) Quyết định 32/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
 26. (28/07/2021) Thông tư 14/2021/TT-BGTVT bãi bỏ Điều 22 Thông tư 31/2018/TT-BGTVT quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
 27. (28/07/2021) Công văn 2522/UBND-VX năm 2021 về kiểm soát việc di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 28. (28/07/2021) Nghị định 76/2021/NĐ-CP quy định về tiêu chí phân loại cảng biển
 29. (28/07/2021) Decree No. 76/2021/ND-CP dated July 28, 2021 on prescribing criteria for classification of seaports
 30. (28/07/2021) Công văn 4714/BNN-CN năm 2021 về một số biện pháp cấp bách để lưu thông hàng hóa kịp thời do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 31. (28/07/2021) Công văn 5135/VPCP-CN năm 2021 lấy ý kiến về chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường sắt đô thị số 4 thành phố Hà Nội, đoạn tuyến phía Nam sông Hồng (trong Vành đai 3) từ đi cao sang đi ngầm do Văn phòng Chính phủ ban hành
 32. (28/07/2021) Công văn 2419/UBND-KT năm 2021 về tăng cường các giải pháp đảm bảo cung ứng hàng hóa và công tác phòng chống dịch trong lưu thông phân phối khi thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 33. (27/07/2021) Công văn 5104/VPCP-CN năm 2021 về áp dụng khung chính sách bồi thường cho 2 tuyến giao thông kết nối thuộc Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và báo cáo tình hình thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 34. (27/07/2021) Công văn 5090/VPCP-CN năm 2021 về ủy quyền cho các địa phương là cơ quan quyết định đầu tư một số tuyến quốc lộ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 35. (27/07/2021) Công văn 2401/UBND-ĐT năm 2021 về tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, phục vụ công tác phòng chống dịch, công vụ, ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia được lưu thông khi đi, đến hoặc đi qua thành phố Hà Nội
 36. (27/07/2021) Công văn 5270/TCĐBVN-ATGT năm 2021 xử lý ùn tắc, tạo thuận lợi lưu thông hàng hóa tại các chốt y tế do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 37. (27/07/2021) Công văn 7630/BGTVT-VT năm 2021 về tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, xe đưa đón công nhân, chuyên gia được lưu thông thuận lợi khi đi, đến hoặc đi qua khu vực thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 38. (27/07/2021) Công văn 2508/UBND-ĐT năm 2021 về tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện được ưu tiên lưu thông trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 39. (27/07/2021) Công văn 7657/BGTVT-CQLXD năm 2021 thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình thi công xây dựng các công trình ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 40. (27/07/2021) Công văn 7656/BGTVT-ĐTCT năm 2021 về báo cáo tình hình thực hiện chuẩn bị đầu tư các dự án đường bộ cao tốc do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 41. (26/07/2021) Công văn 2490/UBND-VX năm 2021 về tăng cường biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 42. (26/07/2021) Công văn 8087/SGTVT-KT năm 2021 thực hiện tăng cường các biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 43. (26/07/2021) Công văn 5248/TCĐBVN-VT năm 2021 về xác minh kiểm tra phương tiện của Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa chạy không đúng hành trình đã được cấp mã thẻ nhận diện phương tiện do Tổng cục đường bộ Việt Nam ban hành
 44. (26/07/2021) Công văn 5249/TCĐBVN-VT năm 2021 về kiểm soát công tác sử dụng giấy nhận diện phương tiện hoạt động trên luồng xanh do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 45. (26/07/2021) Công văn 2491/UBND-ĐT năm 2021 về tăng cường quản lý hoạt động xe mô tô ứng dụng công nghệ phục vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 46. (26/07/2021) Thông tư 07/2021/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 24 mét do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 47. (26/07/2021) Thông tư 13/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 21/2018/TT-BGTVT quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 48. (26/07/2021) Công văn 8090/SGTVT-KT năm 2021 về hoạt động của xe taxi được cấp phép trong thời gian thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg
 49. (26/07/2021) Công văn 5049/VPCP-KTTH năm 2021 về tiếp nhận xe ô tô cứu thương cho, tặng để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (02/08/2021) Công văn 7867/BGTVT-MT năm 2021 triển khai Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (01/08/2021) Decree No. 78/2021/ND-CP dated August 1, 2021 on regarding establishment and management of Disaster Management Funds
 3. (01/08/2021) Nghị định 78/2021/NĐ-CP về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
 4. (01/08/2021) Công văn 5257/VPCP-KTTH năm 2021 về điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (30/07/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2016/QĐ-UBND quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 6. (29/07/2021) Công văn 4796/BNN-TCLN năm 2021 về kết quả triển khai Nghị định 83/2020/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 7. (29/07/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 8. (28/07/2021) Công văn 4715/BNN-PCTT năm 2021 triển khai thực hiện Nghị định 66/2021/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 9. (28/07/2021) Công văn 5134/VPCP-CN năm 2021 về cấp giấy phép thăm dò quặng titan sa khoáng tại tỉnh Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (27/07/2021) Chỉ thị 43/CT-BTTTT về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 11. (27/07/2021) Thông báo 204/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi kiểm tra công tác bảo đảm an toàn và vận hành xả lũ tại Thủy điện Hòa Bình; kiểm tra an toàn đê điều tại Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (26/07/2021) Quyết định 510/QĐ-UBDT năm 2021 phê duyệt danh mục dự án bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2022 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
 13. (26/07/2021) Quyết định 777/QĐ-UBND năm 2021 ban hành Quy chế về phát hiện, tiếp nhận, xử lý thông tin và chế độ báo cáo phục vụ chỉ đạo phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 14. (26/07/2021) Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ đổi mới công nghệ và bảo tồn, khai thác, phát triển nguồn gen trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021-2025
 15. (26/07/2021) Kế hoạch 228/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực Thương mại

 1. (02/08/2021) Thông tư 05/2021/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 2. (02/08/2021) Circular No. 05/2021/TT-BCT dated August 02, 2021 on elaborating some content on electrical safety
 3. (02/08/2021) Kế hoạch 182/KH-UBND năm 2021 về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2021-2022 của thành phố Hải Phòng
 4. (02/08/2021) Quyết định 39/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 5. (30/07/2021) Chỉ thị 08/CT-BYT năm 2021 về đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đổi mới nâng cao chất lượng, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Y tế
 6. (30/07/2021) Quyết định 2046/QĐ-UBND năm 2021 hướng dẫn tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 7. (29/07/2021) Thông tư 63/2021/TT-BTC quy định về lập, quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên trong quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; trong quá trình thẩm định hồ sơ thông báo tập trung kinh tế; trong quá trình điều tra các vụ việc cạnh tranh và tố tụng cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 8. (29/07/2021) Circular No. 63/2021/TT-BTC dated July 29, 2021 on estimation, management and use of funding for regular expenditures during appraisal of applications for exemption from prohibition on anti-competitive agreements; during appraisal of dossiers for notification of economic concentration; during competition case investigation and competition legal proceedings
 9. (29/07/2021) Công văn 2438/UBND-KT năm 2021 về siết chặt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 10. (29/07/2021) Quyết định 839/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 11. (28/07/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Hoà Bình
 12. (27/07/2021) Công văn 4481/BCT-TTTN năm 2021 về hàng hóa, dịch vụ thiết yếu do Bộ Công thương ban hành
 13. (27/07/2021) Công văn 4469/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 14. (27/07/2021) Công văn 4482/BCT-TTTN năm 2021 về lưu thông hàng hóa khi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg do Bộ Công thương ban hành
 15. (27/07/2021) Resolution No. 16/2021/QH15 dated July 27, 2021 on five-year socio-economic development plan during the 2021-2025 period
 16. (27/07/2021) Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại tỉnh Bình Định kèm theo Nghị quyết 36/2016/NQ-HĐND
 17. (27/07/2021) Official Dispatch No. 4481/BCT-TTTN dated July 27, 2021 on Essential goods and services
 18. (26/07/2021) Công văn 4880/BKHĐT-TH hướng dẫn đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (29/07/2021) Quyết định 41/2021/QĐ-UBND quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định
 2. (29/07/2021) Quyết định 39/2021/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở; quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 3. (28/07/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND về đơn giá cung cấp dịch vụ công trích đo địa chính thửa đất, đo đạc chỉnh lý thửa đất, đo đạc tài sản gắn liền với đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tỉnh Hà Nam ban hành
 4. (27/07/2021) Công văn 5104/VPCP-CN năm 2021 về áp dụng khung chính sách bồi thường cho 2 tuyến giao thông kết nối thuộc Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và báo cáo tình hình thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (26/07/2021) Công văn 1020/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (26/07/2021) Công văn 1018/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (26/07/2021) Công văn 1019/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (26/07/2021) Công văn 1017/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (02/08/2021) Quyết định 2903/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Tiền lương, Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
 2. (31/07/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 05/2016/QĐ-UBND
 3. (30/07/2021) Quyết định 633/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
 4. (30/07/2021) Quyết định 3777/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 5. (28/07/2021) Công văn 2512/UBND-VX năm 2021 triển khai một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 6. (28/07/2021) Công văn 2432/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2021 về báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 7. (27/07/2021) Công văn 2318/LĐTBXH-VP năm 2021 thông báo điều chỉnh phân công theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện các chính sách theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 8. (27/07/2021) Công văn 5124/VPCP-TTĐT năm 2021 về tiếp nhận, trả lời vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (26/07/2021) Công văn 5063/VPCP-KTTH năm 2021 về chế độ bồi dưỡng làm đêm, làm thêm giờ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (26/07/2021) Công văn 2218/BHXH-TST năm 2021 thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 11. (26/07/2021) Quyết định 1960/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (02/08/2021) Quyết định 1377/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chương trình đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2026 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (02/08/2021) Quyết định 1379/QĐ-TTg bổ sung kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (02/08/2021) Công văn 7871/BGTVT-KHĐT về quán triệt, triển khai Nghị quyết 63/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (01/08/2021) Decree No. 78/2021/ND-CP dated August 1, 2021 on regarding establishment and management of Disaster Management Funds
 5. (01/08/2021) Nghị định 78/2021/NĐ-CP về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
 6. (01/08/2021) Công văn 5257/VPCP-KTTH năm 2021 về điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (01/08/2021) Quyết định 1376/QĐ-TTg bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Y tế để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (31/07/2021) Nghị quyết 83/NQ-CP năm 2021 về phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 4) cho các khách hàng sử dụng điện do Chính phủ ban hành
 9. (30/07/2021) Công văn 6145/BYT-QLD năm 2021 về đảm bảo cung ứng, bình ổn giá thuốc phòng, chống Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
 10. (30/07/2021) Công văn 5197/VPCP-KTTH về đề xuất thực hiện giải pháp thu ngân sách trong năm 2021 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (30/07/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 12. (30/07/2021) Official Dispatch No. 6145/BYT-QLD dated July 30, 2021 on ensuring the security of provision and price stabilization of drugs for Covid-19 prevention and control
 13. (30/07/2021) Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2021 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 do Thành phố Hà Nội ban hành
 14. (30/07/2021) Công văn 1062/TTg-QHQT năm 2021 phê duyệt Đề xuất Dự án “Quản lý nước bền vững Phú Quốc”, vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (29/07/2021) Thông tư 65/2021/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 16. (29/07/2021) Thông tư 62/2021/TT-BTC về Quy chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 17. (29/07/2021) Thông tư 64/2021/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 18. (29/07/2021) Quyết định 41/2021/QĐ-UBND quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định
 19. (29/07/2021) Công văn 2856/BNG-LPQT năm 2021 về đánh giá tình hình thực hiện Thông tư 13/2018/TT-BTC về kinh phí công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế do Bộ Ngoại giao ban hành
 20. (29/07/2021) Quyết định 1405/QĐ-BTC năm 2021 công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
 21. (29/07/2021) Quyết định 1833/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ (lĩnh vực Quản lý công sản) thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Sơn La
 22. (28/07/2021) Quyết định 1369/QĐ-TTg về kéo dài thời gian thực hiện Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 để triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 23. (28/07/2021) Công văn 2432/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2021 về báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 24. (28/07/2021) Resolution No. 23/2021/QH15 dated July 28, 2021 on regarding national financial, borrowing and public debt repayment plan for 2021-2025 period
 25. (28/07/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND về đơn giá cung cấp dịch vụ công trích đo địa chính thửa đất, đo đạc chỉnh lý thửa đất, đo đạc tài sản gắn liền với đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tỉnh Hà Nam ban hành
 26. (28/07/2021) Quyết định 1368/QĐ-TTg bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 cho một số địa phương thực hiện chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 thực hiện trong năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 27. (27/07/2021) Quyết định 2201/QĐ-BVHTTDL năm 2021 quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, đặc thù sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 28. (27/07/2021) Công văn 3140/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2021 thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo đối với các trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 29. (26/07/2021) Thông tư 61/2021/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (02/08/2021) Quyết định 2223/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021-2025
 2. (02/08/2021) Quyết định 2225/QĐ-BVHTTDL năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 3. (02/08/2021) Công văn 2499/LĐTBXH-VPQGGN năm 2021 về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 4. (02/08/2021) Quyết định 2224/QĐ-BVHTTDL năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 5. (02/08/2021) Quyết định 2222/QĐ-BVHTTDL năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 6. (30/07/2021) Quyết định 1373/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (30/07/2021) Công văn 5210/VPCP-KGVX năm 2021 về kết quả thực hiện Đề án phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (29/07/2021) Quyết định 27/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 17/2015/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 9. (29/07/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; khu vực cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 10. (28/07/2021) Công văn 2838/BTTTT-TTCS năm 2021 hướng dẫn tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 52/2016/QĐ-TTg Quy chế hoạt động thông tin cơ sở do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 11. (27/07/2021) Hướng dẫn 16-HD/BTGTW năm 2021 về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 12. (27/07/2021) Quyết định 39/2021/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ người sử dụng dịch vụ hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Định
 13. (26/07/2021) Công văn 4880/BKHĐT-TH hướng dẫn đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 14. (26/07/2021) Quyết định 833/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 15. (26/07/2021) Quyết định 834/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 16. (26/07/2021) Kế hoạch 227/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (02/08/2021) Công văn 2558/UBND-VX năm 2021 về cơ chế thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2021-2022 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lâp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 2. (02/08/2021) Công văn 2164/SGDĐT-KTKĐ về xét đặc cách công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 3. (01/08/2021) Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
 4. (31/07/2021) Công văn 2551/UBND-VX về không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 2 do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 5. (30/07/2021) Quyết định 1373/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (30/07/2021) Công văn 3190/BGDĐT-GDĐH về công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (30/07/2021) Công văn 3192/BGDĐT-TTr về đảm bảo điều kiện kiểm tra đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (29/07/2021) Nghị quyết 31/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 9. (29/07/2021) Công văn 3174/BGDĐT-GDTrH năm 2021 về chỉnh sửa, hoàn thiện tài liệu giáo dục địa phương lớp 6 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (28/07/2021) Quyết định 2507/QĐ-BGDĐT bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 11. (28/07/2021) Công văn 2702/SGDĐT-QLT về không tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 12. (28/07/2021) Quyết định 1368/QĐ-TTg bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 cho một số địa phương thực hiện chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 thực hiện trong năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (27/07/2021) Công văn 3140/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2021 thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo đối với các trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 14. (27/07/2021) Công văn 2142/SGDĐT-KTKĐ về phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1, tổ chức thi và đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 năm 2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 15. (27/07/2021) Công văn 2495/UBND-VX về đề xuất xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 cho các thí sinh thi đợt 2 của Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (02/08/2021) Circular No. 08/2021/TT-BXD dated August 2, 2021 on providing instructions about approach for determination of costs of formulation and implementation of architecture management regulations
 2. (02/08/2021) Thông tư 08/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 3. (02/08/2021) Quyết định 1379/QĐ-TTg bổ sung kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (02/08/2021) Công văn 7855/BGTVT-CQLXD năm 2021 về rà soát khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, xây dựng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (02/08/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND quy định về cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình xây dựng khác nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 6. (01/08/2021) Công văn 2473/UBND-ĐT năm 2021 về công trình trọng điểm, cấp bách tiếp tục thi công xây dựng trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND do Thành phố Hà Nội ban hành
 7. (29/07/2021) Quyết định 37/2021/QĐ-UBND quy định về cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng và quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 8. (28/07/2021) Công văn 5135/VPCP-CN năm 2021 lấy ý kiến về chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường sắt đô thị số 4 thành phố Hà Nội, đoạn tuyến phía Nam sông Hồng (trong Vành đai 3) từ đi cao sang đi ngầm do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (27/07/2021) Công văn 5117/VPCP-V.I năm 2021 về phản ánh, kiến nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Xây dựng Delta liên quan đến việc thanh toán hợp đồng thi công gói thầu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (27/07/2021) Công văn 5103/VPCP-CN năm 2021 về xây dựng cầu nông thôn tại các khu vực khó khăn giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (27/07/2021) Quyết định 38/2021/QĐ-UBND quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định
 12. (27/07/2021) Quyết định 1475/QĐ-BTNMT năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 2114/QĐ-TTg về Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025” do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (02/08/2021) Quyết định 1625/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, Hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
 2. (30/07/2021) Quyết định 2046/QĐ-UBND năm 2021 hướng dẫn tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 3. (29/07/2021) Thông tư 62/2021/TT-BTC về Quy chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 4. (29/07/2021) Thông tư 64/2021/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 5. (29/07/2021) Quyết định 1405/QĐ-BTC năm 2021 công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
 6. (28/07/2021) Công văn 2512/UBND-VX năm 2021 triển khai một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 7. (28/07/2021) Công văn 2432/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2021 về báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 8. (27/07/2021) Công văn 5124/VPCP-TTĐT năm 2021 về tiếp nhận, trả lời vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (27/07/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý cán bộ, công chức và người quản lý doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
 10. (26/07/2021) Công văn 2218/BHXH-TST năm 2021 thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 11. (26/07/2021) Kế hoạch 111/KH-UBND năm 2021 thực hiện Kết luận 82-KL/TW và Quyết định 984/QĐ-TTg thực hiện Kết luận 82-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp do tỉnh Ninh Bình ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (02/08/2021) Công văn 2558/UBND-VX năm 2021 về cơ chế thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2021-2022 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lâp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 2. (30/07/2021) Công văn 5359/TCĐBVN-KHĐT năm 2021 về mức giá dịch vụ thu phí đối với trạm thu phí T1 trên Quốc lộ 91, Cần Thơ do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 3. (30/07/2021) Official Dispatch No. 5517/NHNN-TT dated July 30, 2021 on applying service fee exemption and reduction policies
 4. (30/07/2021) Công văn 5517/NHNN-TT năm 2021 về áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 5. (30/07/2021) Công văn 3822/TCHQ-TXNK năm 2021 về không thu thuế hàng tái nhập sửa chữa do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (29/07/2021) Công văn 29592/CTHN-KK năm 2021 về nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (29/07/2021) Nghị quyết 31/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 8. (29/07/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 9. (28/07/2021) Công văn 2838/TCT-KTNB năm 2021 về chấn chỉnh, kiểm tra, rà soát, có biện pháp phòng ngừa xử lý đối với người nộp thuế có rủi ro về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp do Tổng cục Thuế ban hành
 10. (28/07/2021) Official Dispatch No. 2838/TCT-KTNB dated July 28, 2021 on redressing, examining, reviewing and taking preventive and sanctioning measures against taxpayers who are prone to commit acts of buying, selling and using illegal invoices

Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

 1. (30/07/2021) Thông tư 12/2021/TT-NHNN quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành trong nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 2. (30/07/2021) Circular No. 12/2021/TT-NHNN dated July 30, 2021 on prescribing credit institutions and foreign bank branches’ trading of promissory notes, treasury bills, deposit certificates and bonds domestically issued by other credit institutions and foreign bank branches
 3. (30/07/2021) Official Dispatch No. 5517/NHNN-TT dated July 30, 2021 on applying service fee exemption and reduction policies
 4. (30/07/2021) Circular No. 11/2021/TT-NHNN dated July 30, 2021 on prescribing classification of assets, amounts and methods of setting up risk provisions and use of provisions for control and management of risks arising from operations of credit institutions and foreign bank branches
 5. (30/07/2021) Thông tư 11/2021/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 6. (30/07/2021) Công văn 5517/NHNN-TT năm 2021 về áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 7. (29/07/2021) Quyết định 1370/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Dự án "Hỗ trợ đơn vị cơ sở dữ liệu bom mìn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025" do tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy (NPA) viện trợ không hoàn lại của Thủ tướng Chính phủ ban hành


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (02/08/2021) Công văn 3759/BNV-CCHC năm 2021 hướng dẫn triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 do Bộ Nội vụ ban hành
 2. (02/08/2021) Quyết định 2903/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Tiền lương, Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
 3. (02/08/2021) Quyết định 2907/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
 4. (02/08/2021) Quyết định 1057/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 181 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
 5. (02/08/2021) Kế hoạch 177/KH-UBND năm 2021 triển khai Nghị quyết 04-NQ/TU về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo do thành phố Hà Nội ban hành
 6. (02/08/2021) Quyết định 2225/QĐ-BVHTTDL năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 7. (02/08/2021) Quyết định 2224/QĐ-BVHTTDL năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 8. (02/08/2021) Quyết định 2222/QĐ-BVHTTDL năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 9. (02/08/2021) Quyết định 2129/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 10. (02/08/2021) Quyết định 1625/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, Hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
 11. (31/07/2021) Quyết định 843/QĐ-BNV năm 2021 công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
 12. (30/07/2021) Công văn 2274/BHXH-CSXH năm 2021 về thời điểm nghỉ hưu của cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 13. (30/07/2021) Chỉ thị 08/CT-BYT năm 2021 về đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đổi mới nâng cao chất lượng, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Y tế
 14. (30/07/2021) Quyết định 1371/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (30/07/2021) Quyết định 1607/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Nam Định
 16. (30/07/2021) Quyết định 23-QĐ/TW năm 2021 về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 17. (30/07/2021) Quyết định 633/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
 18. (30/07/2021) Quyết định 3777/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 19. (29/07/2021) Quyết định 245/QĐ-VKSTC năm 2021 về Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của Viện kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 20. (29/07/2021) Quyết định 424/QĐ-TTCP năm 2021 công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ
 21. (29/07/2021) Quyết định 1837/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp về lĩnh vực lý lịch tư pháp và công chứng do tỉnh Sơn La ban hành
 22. (29/07/2021) Quyết định 3421/QĐ-BNN-TCTL năm 2021 phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 23. (29/07/2021) Quyết định 1836/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La
 24. (29/07/2021) Quyết định 1206/QĐ-BTP năm 2021 về Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức của Bộ Tư pháp
 25. (29/07/2021) Quyết định 1833/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ (lĩnh vực Quản lý công sản) thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Sơn La
 26. (29/07/2021) Công văn 7771/BGTVT-TCCB năm 2021 về đẩy mạnh cải cách hành chính, chế độ công vụ, công chức, tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp; đổi mới thực hiện cơ chế một cửa xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 27. (28/07/2021) Quyết định 1369/QĐ-TTg về kéo dài thời gian thực hiện Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 để triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 28. (28/07/2021) Công văn 5146/VPCP-DMDN năm 2021 về đề nghị tháo gỡ khó khăn vượt thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long do Văn phòng Chính phủ ban hành
 29. (28/07/2021) Quyết định 838/QĐ-BNV về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 30. (28/07/2021) Công văn 2523/UBND-VX năm 2021 về đề nghị thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường mạnh mẽ biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố
 31. (28/07/2021) Kế hoạch 1043/KH-UBND năm 2021 về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 32. (27/07/2021) Kế hoạch 69/KH-VKSTC về tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp ngành Kiểm sát năm 2021 do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 33. (27/07/2021) Quyết định 999/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang
 34. (27/07/2021) Quyết định 1555/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 35. (26/07/2021) Thông báo 202/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Đài Truyền hình Việt Nam về tình hình hoạt động và định hướng phát triển của Đài Truyền hình Việt Nam trong giai đoạn mới do Văn phòng Chính phủ ban hành
 36. (26/07/2021) Công văn 5056/VPCP-KSTT năm 2021 về đôn đốc thực hiện Nghị quyết 75/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 37. (26/07/2021) Công văn 7619/BGTVT-TCCB năm 2021 về đánh giá việc thi hành Nghị định 12/2017/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 38. (26/07/2021) Công văn 7608/BGTVT-TCCB năm 2021 thực hiện kết luận của Ban Bí thư về xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 39. (26/07/2021) Quyết định 242/QĐ-VKSTC năm 2021 về Nội quy tiếp công dân của Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 40. (26/07/2021) Quyết định 1960/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 41. (26/07/2021) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2021 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 42. (26/07/2021) Quyết định 2800/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
 43. (01/08/2021) Quyết định 33/2021/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình
 44. (01/08/2021) Quyết định 35/2021/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình
 45. (01/08/2021) Quyết định 32/2021/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình
 46. (01/08/2021) Quyết định 34/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình
 47. (01/08/2021) Quyết định 31/2021/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình
 48. (30/07/2021) Quyết định 39/2021/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 49. (01/08/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND về Danh mục tên gọi và số lượng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 50. (01/08/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
 51. (01/08/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 25/2015/QĐ-UBND
 52. (01/08/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
 53. (01/08/2021) Quyết định 30/2021/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Bình
 54. (01/08/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình
 55. (26/07/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin cho hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030
 56. (01/08/2021) Quyết định 32/2021/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành
 57. (26/07/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND sửa đổi Điểm b, Điểm c Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 23/2016/QĐ-UBND
 58. (26/07/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 44/2017/QĐ-UBND Quy định về công tác lễ tân ngoại giao trong việc đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc và tham dự các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
 59. (01/08/2021) Quyết định 42/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
 60. (01/08/2021) Quyết định 43/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
 61. (01/08/2021) Thông tư 01/2021/TT-BNG bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành, liên tịch ban hành
 62. (01/08/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 63. (01/08/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND quy định về Tiêu chí phân loại ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 64. (01/08/2021) Circular No. 05/2021/TT-BKHCN dated June 17, 2021 on technical requirements for input information of National database on science and technology
 65. (01/08/2021) Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư do Bộ Nội vụ ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (30/07/2021) Quyết định 1127/QĐ-BTTTT năm 2021 về yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Quản lý và phân tích sự kiện an toàn thông tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 2. (30/07/2021) Quyết định 1126/QĐ-BTTTT năm 2021 về yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Tường lửa ứng dụng web do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 3. (29/07/2021) Quyết định 245/QĐ-VKSTC năm 2021 về Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của Viện kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 4. (26/07/2021) Công văn 5247/TCĐBVN-VT năm 2021 về phối hợp trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 5. (01/08/2021) Quyết định 40/2021/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 6. (26/07/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin cho hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030
 7. (01/08/2021) Circular No. 05/2021/TT-BKHCN dated June 17, 2021 on technical requirements for input information of National database on science and technology

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (28/07/2021) Resolution No. 86/NQ-CP dated August 06, 2021 on urgent solutions for COVID-19 prevention and control to implement Resolution No. 30/2021/QH15
 2. (28/07/2021) Nghị quyết 86/NQ-CP năm 2021 về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15 do Chính phủ ban hành
 3. (02/08/2021) Quyết định 3671/QĐ-BYT năm 2021 về Danh sách tỉnh, thành phố thuộc các vùng theo tỷ số giới tính khi sinh sử dụng để xây dựng Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 4. (02/08/2021) Công văn 6212/BYT-MT năm 2021 về vệ sinh khử khuẩn phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 5. (02/08/2021) Quyết định 2903/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Tiền lương, Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
 6. (02/08/2021) Công văn 2311/BHXH-CSYT năm 2021 thực hiện tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 7. (02/08/2021) Official Dispatch No. 6212/BYT-MT dated August 02, 2021 on disinfection for COVID-19 prevention and control
 8. (02/08/2021) Công văn 6202/BYT-DP năm 2021 về tăng tốc độ và diện bao phủ tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 9. (01/08/2021) Công văn 2556/UBND-VX năm 2021 về tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn Thành phố Hồ Chí Minh để phòng, chống dịch COVID-19
 10. (01/08/2021) Công văn 5145/SYT-NVY năm 2021 triển khai tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong giai đoạn hiện nay do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 11. (01/08/2021) Công văn 5256/VPCP-KGVX năm 2021 về phân bổ, tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (01/08/2021) Công văn 5258/VPCP-KGVX năm 2021 về nhân lực y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (01/08/2021) Công văn 2473/UBND-ĐT năm 2021 về công trình trọng điểm, cấp bách tiếp tục thi công xây dựng trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND do Thành phố Hà Nội ban hành
 14. (01/08/2021) Công văn 2472/UBND-KGVX năm 2021 về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 do Thành phố Hà Nội ban hành
 15. (01/08/2021) Công văn 7833/BGTVT-VT năm 2021 thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với người trên phương tiện vận chuyển do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 16. (01/08/2021) Công văn 3755/BNV-TGCP năm 2021 về tiếp tục thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới do Bộ Nội vụ ban hành
 17. (01/08/2021) Công văn 7834/BGTVT-VT năm 2021 về đề nghị ưu tiên tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người đảm bảo lưu thông, vận tải hàng hóa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 18. (01/08/2021) Công điện 17/CĐ-UBND năm 2021 thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 do Thành phố Hà Nội điện
 19. (01/08/2021) Công văn 6198/BYT-DP năm 2021 về báo cáo tiến độ tiếp nhận, phân bổ và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 20. (01/08/2021) Công văn 5418/TCĐBVN-VT năm 2021 hướng dẫn thời hạn sử dụng của Giấy nhận diện phương tiện, mã QR code cấp cho xe vận chuyển hàng hoá đi, đến, đi qua các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 21. (01/08/2021) Công văn 5419/TCĐBVN-TCHC năm 2021 về tăng cường công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với các lái xe, người đi trên xe vận chuyển hàng hoá do Tổng cục đường bộ Việt Nam ban hành
 22. (01/08/2021) Công văn 6185/BYT-DP năm 2021 về nâng cao năng lực bảo quản vắc xin COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 23. (31/07/2021) Công điện 1063/CĐ-TTg năm 2021 về phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ điện
 24. (31/07/2021) Công văn 2468/UBND-KGVX năm 2021 thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND do thành phố Hà Nội ban hành
 25. (31/07/2021) Công văn 2551/UBND-VX về không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 2 do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 26. (31/07/2021) Công văn 5250/VPCP-CN năm 2021 về giảm cung ứng trên các đường bay từ phía Nam ra Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 27. (31/07/2021) Decision No. 3646/QD-BYT dated July 31, 2021 on criteria for classifying SARS-CoV-2 infection risk
 28. (31/07/2021) Official Dispatch No. 5255/VPCP-KGVX dated July 31, 2021 on adding information to the Official Telegram No. 1063/CD-TTg
 29. (31/07/2021) Công văn 5255/VPCP-KGVX năm 2021 bổ sung nội dung Công điện 1063/CĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 30. (31/07/2021) Công văn 2552/BCĐ năm 2021 về điều chỉnh Kế hoạch 2427/KH-BCĐ tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đợt 5 tại thành phố Hồ Chí Minh
 31. (31/07/2021) Công văn 4817/UBND-KGVX năm 2021 về mẫu Giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do thành phố Đà Nẵng ban hành
 32. (31/07/2021) Official Telegram No. 1063/CD-TTg dated July 31, 2021 on COVID-19 prevention and control
 33. (31/07/2021) Quyết định 3646/QĐ-BYT năm 2021 về Tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 34. (30/07/2021) Công văn 586/AIDS-ĐT năm 2021 về tư vấn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người nhiễm HIV do Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành
 35. (30/07/2021) Quyết định 3639/QĐ-BYT năm 2021 về tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn tổ chức hoạt động lọc máu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong dịch COVID-19” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 36. (30/07/2021) Công văn 6151/BYT-TCCB năm 2021 về bảo đảm nhân lực y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 37. (30/07/2021) Công văn 6153/BYT-DP năm 2021 về chấn chỉnh công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 38. (30/07/2021) Công văn 6143/BYT-DP năm 2021 về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 39. (30/07/2021) Công văn 6145/BYT-QLD năm 2021 về đảm bảo cung ứng, bình ổn giá thuốc phòng, chống Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
 40. (30/07/2021) Công văn 5197/VPCP-KTTH về đề xuất thực hiện giải pháp thu ngân sách trong năm 2021 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 41. (30/07/2021) Quyết định 3638/QĐ-BYT năm 2021 về “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 42. (30/07/2021) Công văn 4580/BCT-CN năm 2021 về đề nghị ưu tiên tiêm văc-xin cho một số đối tượng do Bộ Công thương ban hành
 43. (30/07/2021) Quyết định 1607/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Nam Định
 44. (30/07/2021) Công văn 5393/TCĐBVN-ATGT năm 2021 về bảo đảm giao thông để lực lượng vận tải quân sự lưu thông vận chuyển trang bị, vật tư phục vụ chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 do Tổng cục đường bộ Việt Nam ban hành
 45. (30/07/2021) Công văn 3481/SCT-QLTM năm 2021 về danh mục hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày của nhân dân trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Công thương thành phố Hà Nội ban hành
 46. (30/07/2021) Công văn 3190/BGDĐT-GDĐH về công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 47. (30/07/2021)
 48. (30/07/2021) Công văn 7772/BGTVT-VT năm 2021 về hỗ trợ phương tiện vận chuyển lực lượng cán bộ, nhân viên y tế chi viện phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 49. (30/07/2021) Công văn 5354/TCĐBVN-VT năm 2021 về vận chuyển công nhân, chuyên gia đi, đến, đi qua các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 50. (30/07/2021) Công văn 2456/UBND-KGVX năm 2021 thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 51. (30/07/2021) Công văn 2453/UBND-ĐT năm 2021 về vận chuyển công nhân, chuyên gia và triển khai Phương án tổ chức giao thông "Luồng xanh" cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa có nhu cầu đi qua và ra vào Thành phố Hà Nội
 52. (30/07/2021) Công văn 3836/TCHQ-GSQL năm 2021 về kiểm tra các lô hàng thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Tổng cục Hải quan ban hành
 53. (30/07/2021) Công văn 2700/BVHTTDL-VHCS năm 2021 về tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 54. (30/07/2021) Quyết định 2046/QĐ-UBND năm 2021 hướng dẫn tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 55. (30/07/2021) Official Dispatch No. 6145/BYT-QLD dated July 30, 2021 on ensuring the security of provision and price stabilization of drugs for Covid-19 prevention and control
 56. (30/07/2021) Công văn 7820/BGTVT-VT năm 2021 về tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 57. (30/07/2021) Công văn 6158/BYT-DP năm 2021 hướng dẫn điều kiện của cơ sở tiêm chủng do Bộ Y tế ban hành
 58. (30/07/2021) Decision No. 3638/QD-BYT dated July 30, 2021 on introducing interim guidelines for COVID-19 monitoring and prevention
 59. (29/07/2021) Công văn 5187/VPCP-CN năm 2021 về tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 60. (29/07/2021) Công văn 6118/BYT-DP năm 2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg do Bộ Y tế ban hành
 61. (29/07/2021) Công văn 2434/UBND-KT năm 2021 thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội
 62. (29/07/2021) Công văn 2431/UBND-DT năm 2021 công bố phương án tổ chức giao thông trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 do Thành phố Hà Nội ban hành
 63. (29/07/2021) Quyết định 3616/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực cho các bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 nặng" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 64. (29/07/2021) Công văn 8015/VP-ĐT năm 2021 về hoạt động của xe taxi trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND do Văn phòng Thành phố Hà Nội ban hành
 65. (29/07/2021) Công văn 2438/UBND-KT năm 2021 về siết chặt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 66. (29/07/2021) Công văn 3794/TCHQ-GSQL năm 2021 về tạo điều kiện thông quan nhanh các lô hàng viện trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 67. (28/07/2021) Quyết định 2507/QĐ-BGDĐT bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 68. (28/07/2021) Công văn 2522/UBND-VX năm 2021 về kiểm soát việc di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 69. (28/07/2021) Công văn 5069/SYT-NVY năm 2021 về hướng dẫn triển khai chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà đối với người mắc COVID-19 do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 70. (28/07/2021) Công văn 6075/BYT-TB-CT năm 2021 thông báo danh sách các đơn vị sản xuất, cung ứng trang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) do Bộ Y tế ban hành
 71. (28/07/2021) Công văn 899/KCB-QLCL&CĐT năm 2021 về ghi giá trị CT trên phiếu trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
 72. (28/07/2021) Công văn 2512/UBND-VX năm 2021 triển khai một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 73. (28/07/2021) Công văn 2523/UBND-VX năm 2021 về đề nghị thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường mạnh mẽ biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố
 74. (28/07/2021) Công văn 6080/BYT-TB-CT năm 2021 về danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, giấy phép nhập khẩu kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 6) do Bộ Y tế ban hành
 75. (28/07/2021) Công văn 4714/BNN-CN năm 2021 về một số biện pháp cấp bách để lưu thông hàng hóa kịp thời do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 76. (28/07/2021) Quyết định 3600/QĐ-BYT năm 2021 về phân bổ vắc xin phòng COVID-19 AstraZenceca đợt 15 và đợt 16 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 77. (28/07/2021) Kế hoạch 158/KH-UBND năm 2021 triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2021-2022
 78. (28/07/2021) Công văn 2419/UBND-KT năm 2021 về tăng cường các giải pháp đảm bảo cung ứng hàng hóa và công tác phòng chống dịch trong lưu thông phân phối khi thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 79. (27/07/2021) Công văn 4481/BCT-TTTN năm 2021 về hàng hóa, dịch vụ thiết yếu do Bộ Công thương ban hành
 80. (27/07/2021) Công văn 5008/SYT-NVY năm 2021 về lập danh sách thân nhân của người làm việc tại các cơ sở y tế, ngành y tế tham gia tuyến đầu chống dịch do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 81. (27/07/2021) Công văn 2401/UBND-ĐT năm 2021 về tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, phục vụ công tác phòng chống dịch, công vụ, ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia được lưu thông khi đi, đến hoặc đi qua thành phố Hà Nội
 82. (27/07/2021) Công văn 2318/LĐTBXH-VP năm 2021 thông báo điều chỉnh phân công theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện các chính sách theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 83. (27/07/2021) Công văn 5270/TCĐBVN-ATGT năm 2021 xử lý ùn tắc, tạo thuận lợi lưu thông hàng hóa tại các chốt y tế do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 84. (27/07/2021) Công văn 5124/VPCP-TTĐT năm 2021 về tiếp nhận, trả lời vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 85. (27/07/2021) Công văn 7630/BGTVT-VT năm 2021 về tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, xe đưa đón công nhân, chuyên gia được lưu thông thuận lợi khi đi, đến hoặc đi qua khu vực thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 86. (27/07/2021) Công văn 4987/SYT-NVY năm 2021 về quản lý với người nhiễm vi rút SARS-CoV-2 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 87. (27/07/2021) Công văn 2508/UBND-ĐT năm 2021 về tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện được ưu tiên lưu thông trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 88. (27/07/2021) Công văn 4482/BCT-TTTN năm 2021 về lưu thông hàng hóa khi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg do Bộ Công thương ban hành
 89. (27/07/2021) Công văn 6058/BYT-KH-TC năm 2021 về bảo đảm hậu cần phục vụ phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
 90. (27/07/2021) Công văn 6030/BYT-DP năm 2021 hướng dẫn tiêm 02 liều vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 91. (27/07/2021) Công văn 7657/BGTVT-CQLXD năm 2021 thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình thi công xây dựng các công trình ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 92. (27/07/2021) Công văn 2510/UBND-VX năm 2021 về phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg
 93. (27/07/2021) Công văn 6033/BYT-DP năm 2021 triển khai tiêm chủng trong tình hình dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 94. (27/07/2021) Official Dispatch No. 4481/BCT-TTTN dated July 27, 2021 on Essential goods and services
 95. (26/07/2021) Công văn 5971/BYT-KHTC năm 2021 về làm rõ một số nội dung được quy định tại Nghị quyết 48/NQ-CP và 58/NQ-CP về chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 96. (26/07/2021) Công văn 5967/BYT-YDCT năm 2021 về thu hồi công văn 5944/BYT-YDCT do Bộ Y tế ban hành
 97. (26/07/2021) Công văn 2490/UBND-VX năm 2021 về tăng cường biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 98. (26/07/2021) Công văn 6006/BYT-TT-KT năm 2021 về tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 99. (26/07/2021) Công văn 271/SYT-NVY năm 2021 về tiếp tục rà soát, xét nghiệm sàng lọc cho đối tượng ho, sốt chưa rõ nguyên nhân tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 100. (26/07/2021) Công văn 269/SYT-NVY năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
 101. (26/07/2021) Công văn 5982/BYT-DP năm 2021 về sử dụng test nhanh kháng nguyên COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 102. (26/07/2021) Công văn 5247/TCĐBVN-VT năm 2021 về phối hợp trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 103. (26/07/2021) Công văn 2402/LĐTBXH-VP năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 104. (26/07/2021) Quyết định 3588/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 105. (26/07/2021) Công văn 5249/TCĐBVN-VT năm 2021 về kiểm soát công tác sử dụng giấy nhận diện phương tiện hoạt động trên luồng xanh do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 106. (26/07/2021) Công văn 2491/UBND-ĐT năm 2021 về tăng cường quản lý hoạt động xe mô tô ứng dụng công nghệ phục vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 107. (26/07/2021) Quyết định 3597/QĐ-BYT năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tạm thời quản lý, sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia kèm theo Quyết định 412/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 108. (26/07/2021) Công văn 2218/BHXH-TST năm 2021 thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 109. (26/07/2021) Công văn 8850/QLD-KD năm 2021 về đảm bảo cung ứng, bình ổn giá thuốc phòng, chống Covid-19 do Cục Quản lý Dược ban hành
 110. (26/07/2021) Thông báo 200/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng Covid-19 trong nước và trực tuyến với tổ công tác đặc biệt của Chính phủ tại Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 111. (26/07/2021) Quyết định 1960/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 112. (26/07/2021) Công văn 8090/SGTVT-KT năm 2021 về hoạt động của xe taxi được cấp phép trong thời gian thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg
 113. (26/07/2021) Công văn 5049/VPCP-KTTH năm 2021 về tiếp nhận xe ô tô cứu thương cho, tặng để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 114. (01/08/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND về hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (02/08/2021) Quyết định 1377/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chương trình đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2026 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (02/08/2021) Quyết định 1379/QĐ-TTg bổ sung kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (02/08/2021) Công văn 7871/BGTVT-KHĐT về quán triệt, triển khai Nghị quyết 63/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (01/08/2021) Công văn 5257/VPCP-KTTH năm 2021 về điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (01/08/2021) Quyết định 1376/QĐ-TTg bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Y tế để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (31/07/2021) Nghị quyết 83/NQ-CP năm 2021 về phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 4) cho các khách hàng sử dụng điện do Chính phủ ban hành
 7. (30/07/2021) Công văn 6145/BYT-QLD năm 2021 về đảm bảo cung ứng, bình ổn giá thuốc phòng, chống Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
 8. (30/07/2021) Công văn 5197/VPCP-KTTH về đề xuất thực hiện giải pháp thu ngân sách trong năm 2021 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (30/07/2021) Official Dispatch No. 6145/BYT-QLD dated July 30, 2021 on ensuring the security of provision and price stabilization of drugs for Covid-19 prevention and control
 10. (30/07/2021) Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2021 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 do Thành phố Hà Nội ban hành
 11. (30/07/2021) Công văn 1062/TTg-QHQT năm 2021 phê duyệt Đề xuất Dự án “Quản lý nước bền vững Phú Quốc”, vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (29/07/2021) Công văn 2856/BNG-LPQT năm 2021 về đánh giá tình hình thực hiện Thông tư 13/2018/TT-BTC về kinh phí công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế do Bộ Ngoại giao ban hành
 13. (29/07/2021) Quyết định 1405/QĐ-BTC năm 2021 công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
 14. (29/07/2021) Quyết định 1833/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ (lĩnh vực Quản lý công sản) thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Sơn La
 15. (28/07/2021) Quyết định 1369/QĐ-TTg về kéo dài thời gian thực hiện Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 để triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (28/07/2021) Công văn 2432/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2021 về báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 17. (28/07/2021) Quyết định 1368/QĐ-TTg bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 cho một số địa phương thực hiện chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 thực hiện trong năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 18. (27/07/2021) Quyết định 2201/QĐ-BVHTTDL năm 2021 quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, đặc thù sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 19. (27/07/2021) Công văn 3140/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2021 thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo đối với các trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 20. (01/08/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội
 21. (31/07/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý và sử dụng các Quỹ quay vòng vốn thuộc Dự án Hỗ trợ kỹ thuật vùng (RETA) đẩy mạnh sáng kiến giảm thiểu biến đổi khí hậu vì lợi ích phụ nữ thành phố Đồng Hới (Dự án ADB) và Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Đồng Hới (Dự án WB) do tỉnh Quảng Bình ban hành
 22. (31/07/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội
 23. (27/07/2021) Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định đến hết năm học 2021-2022
 24. (01/08/2021) Nghị quyết 10/2021/NQ-HĐND quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai
 25. (26/07/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND sửa đổi Điểm b, Điểm c Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 23/2016/QĐ-UBND
 26. (01/08/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (02/08/2021) Quyết định 1379/QĐ-TTg bổ sung kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (02/08/2021) Công văn 7855/BGTVT-CQLXD năm 2021 về rà soát khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, xây dựng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (01/08/2021) Công văn 2473/UBND-ĐT năm 2021 về công trình trọng điểm, cấp bách tiếp tục thi công xây dựng trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND do Thành phố Hà Nội ban hành
 4. (28/07/2021) Công văn 5135/VPCP-CN năm 2021 lấy ý kiến về chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường sắt đô thị số 4 thành phố Hà Nội, đoạn tuyến phía Nam sông Hồng (trong Vành đai 3) từ đi cao sang đi ngầm do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (27/07/2021) Công văn 5117/VPCP-V.I năm 2021 về phản ánh, kiến nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Xây dựng Delta liên quan đến việc thanh toán hợp đồng thi công gói thầu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (27/07/2021) Công văn 5103/VPCP-CN năm 2021 về xây dựng cầu nông thôn tại các khu vực khó khăn giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (27/07/2021) Quyết định 1475/QĐ-BTNMT năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 2114/QĐ-TTg về Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025” do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 8. (02/08/2021) Quyết định 38/2021/QĐ-UBND quy định về cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 9. (01/08/2021) Quyết định 32/2021/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình
 10. (30/07/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND về phân cấp cho Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn do thành phố Cần Thơ ban hành
 11. (26/07/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND về phân cấp một số nội dung quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 12. (31/07/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 13. (31/07/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND quy định về thẩm định và phê duyệt: Dự án, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (02/08/2021) Công văn 3847/TCHQ-GSQL năm 2021 về giải quyết tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cảng Cát Lái do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (02/08/2021) Công văn 7861/BGTVT-ĐTCT năm 2021 về xây dựng dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 cho các dự án PPP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (01/08/2021) Công văn 7833/BGTVT-VT năm 2021 thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với người trên phương tiện vận chuyển do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (01/08/2021) Công văn 5418/TCĐBVN-VT năm 2021 hướng dẫn thời hạn sử dụng của Giấy nhận diện phương tiện, mã QR code cấp cho xe vận chuyển hàng hoá đi, đến, đi qua các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 5. (01/08/2021) Công văn 5419/TCĐBVN-TCHC năm 2021 về tăng cường công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với các lái xe, người đi trên xe vận chuyển hàng hoá do Tổng cục đường bộ Việt Nam ban hành
 6. (31/07/2021) Công văn 5250/VPCP-CN năm 2021 về giảm cung ứng trên các đường bay từ phía Nam ra Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (31/07/2021) Công văn 2470/UBND-ĐT năm 2021 về cấp mã xác nhận cho phương tiện vận chuyển chuyên gia, công nhân do thành phố Hà Nội ban hành
 8. (30/07/2021) Công văn 1762/CĐSVN-VT&ATGT năm 2021 về tăng cường công tác phối hợp ngăn chặn vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường sắt do Cục Đường sắt Việt Nam ban hành
 9. (30/07/2021) Công văn 5359/TCĐBVN-KHĐT năm 2021 về mức giá dịch vụ thu phí đối với trạm thu phí T1 trên Quốc lộ 91, Cần Thơ do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 10. (30/07/2021) Công văn 5393/TCĐBVN-ATGT năm 2021 về bảo đảm giao thông để lực lượng vận tải quân sự lưu thông vận chuyển trang bị, vật tư phục vụ chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 do Tổng cục đường bộ Việt Nam ban hành
 11. (30/07/2021) Công văn 7772/BGTVT-VT năm 2021 về hỗ trợ phương tiện vận chuyển lực lượng cán bộ, nhân viên y tế chi viện phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 12. (30/07/2021) Công văn 5354/TCĐBVN-VT năm 2021 về vận chuyển công nhân, chuyên gia đi, đến, đi qua các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 13. (30/07/2021) Công văn 2453/UBND-ĐT năm 2021 về vận chuyển công nhân, chuyên gia và triển khai Phương án tổ chức giao thông "Luồng xanh" cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa có nhu cầu đi qua và ra vào Thành phố Hà Nội
 14. (30/07/2021) Công văn 7820/BGTVT-VT năm 2021 về tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 15. (29/07/2021) Công văn 5187/VPCP-CN năm 2021 về tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (29/07/2021) Công văn 2434/UBND-KT năm 2021 thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội
 17. (29/07/2021) Công văn 3534/SGTVT-VP năm 2021 về cấp mã số xác nhận bằng tin nhắn đối với hoạt động vận chuyển bằng xe taxi trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND do Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội ban hành
 18. (29/07/2021) Công văn 2431/UBND-DT năm 2021 công bố phương án tổ chức giao thông trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 do Thành phố Hà Nội ban hành
 19. (29/07/2021) Công văn 7732/BGTVT-KCHT năm 2021 triển khai xây hệ thống thông tin quản lý, theo dõi và giám sát công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 20. (29/07/2021) Công văn 8015/VP-ĐT năm 2021 về hoạt động của xe taxi trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND do Văn phòng Thành phố Hà Nội ban hành
 21. (01/08/2021) Thông tư 14/2021/TT-BGTVT bãi bỏ Điều 22 Thông tư 31/2018/TT-BGTVT quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
 22. (28/07/2021) Công văn 2522/UBND-VX năm 2021 về kiểm soát việc di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 23. (28/07/2021) Công văn 4714/BNN-CN năm 2021 về một số biện pháp cấp bách để lưu thông hàng hóa kịp thời do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 24. (28/07/2021) Công văn 5135/VPCP-CN năm 2021 lấy ý kiến về chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường sắt đô thị số 4 thành phố Hà Nội, đoạn tuyến phía Nam sông Hồng (trong Vành đai 3) từ đi cao sang đi ngầm do Văn phòng Chính phủ ban hành
 25. (28/07/2021) Công văn 2419/UBND-KT năm 2021 về tăng cường các giải pháp đảm bảo cung ứng hàng hóa và công tác phòng chống dịch trong lưu thông phân phối khi thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 26. (27/07/2021) Công văn 5104/VPCP-CN năm 2021 về áp dụng khung chính sách bồi thường cho 2 tuyến giao thông kết nối thuộc Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và báo cáo tình hình thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 27. (27/07/2021) Công văn 5090/VPCP-CN năm 2021 về ủy quyền cho các địa phương là cơ quan quyết định đầu tư một số tuyến quốc lộ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 28. (27/07/2021) Công văn 2401/UBND-ĐT năm 2021 về tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, phục vụ công tác phòng chống dịch, công vụ, ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia được lưu thông khi đi, đến hoặc đi qua thành phố Hà Nội
 29. (27/07/2021) Công văn 5270/TCĐBVN-ATGT năm 2021 xử lý ùn tắc, tạo thuận lợi lưu thông hàng hóa tại các chốt y tế do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 30. (27/07/2021) Công văn 7630/BGTVT-VT năm 2021 về tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, xe đưa đón công nhân, chuyên gia được lưu thông thuận lợi khi đi, đến hoặc đi qua khu vực thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 31. (27/07/2021) Công văn 2508/UBND-ĐT năm 2021 về tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện được ưu tiên lưu thông trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 32. (27/07/2021) Công văn 7657/BGTVT-CQLXD năm 2021 thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình thi công xây dựng các công trình ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 33. (27/07/2021) Công văn 7656/BGTVT-ĐTCT năm 2021 về báo cáo tình hình thực hiện chuẩn bị đầu tư các dự án đường bộ cao tốc do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 34. (26/07/2021) Công văn 2490/UBND-VX năm 2021 về tăng cường biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 35. (26/07/2021) Công văn 8087/SGTVT-KT năm 2021 thực hiện tăng cường các biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 36. (26/07/2021) Công văn 5248/TCĐBVN-VT năm 2021 về xác minh kiểm tra phương tiện của Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa chạy không đúng hành trình đã được cấp mã thẻ nhận diện phương tiện do Tổng cục đường bộ Việt Nam ban hành
 37. (26/07/2021) Công văn 5249/TCĐBVN-VT năm 2021 về kiểm soát công tác sử dụng giấy nhận diện phương tiện hoạt động trên luồng xanh do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 38. (26/07/2021) Công văn 2491/UBND-ĐT năm 2021 về tăng cường quản lý hoạt động xe mô tô ứng dụng công nghệ phục vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 39. (26/07/2021) Công văn 8090/SGTVT-KT năm 2021 về hoạt động của xe taxi được cấp phép trong thời gian thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg
 40. (26/07/2021) Công văn 5049/VPCP-KTTH năm 2021 về tiếp nhận xe ô tô cứu thương cho, tặng để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 41. (01/08/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội
 42. (01/08/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về phân cấp thỏa thuận thông số kỹ thuật, công bố hoạt động, công bố lại, gia hạn và đóng, tạm dừng hoạt động các bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 43. (01/08/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND quy định về hoạt động của xe trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (02/08/2021) Công văn 7867/BGTVT-MT năm 2021 triển khai Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (01/08/2021) Công văn 5257/VPCP-KTTH năm 2021 về điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (29/07/2021) Công văn 4796/BNN-TCLN năm 2021 về kết quả triển khai Nghị định 83/2020/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 4. (28/07/2021) Công văn 4715/BNN-PCTT năm 2021 triển khai thực hiện Nghị định 66/2021/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 5. (28/07/2021) Công văn 5134/VPCP-CN năm 2021 về cấp giấy phép thăm dò quặng titan sa khoáng tại tỉnh Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (27/07/2021) Chỉ thị 43/CT-BTTTT về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 7. (27/07/2021) Thông báo 204/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi kiểm tra công tác bảo đảm an toàn và vận hành xả lũ tại Thủy điện Hòa Bình; kiểm tra an toàn đê điều tại Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (26/07/2021) Quyết định 510/QĐ-UBDT năm 2021 phê duyệt danh mục dự án bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2022 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
 9. (26/07/2021) Quyết định 777/QĐ-UBND năm 2021 ban hành Quy chế về phát hiện, tiếp nhận, xử lý thông tin và chế độ báo cáo phục vụ chỉ đạo phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 10. (26/07/2021) Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ đổi mới công nghệ và bảo tồn, khai thác, phát triển nguồn gen trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021-2025
 11. (26/07/2021) Kế hoạch 228/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 12. (30/07/2021) Quyết định 35/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định
 13. (01/08/2021) Quyết định 31/2021/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình
 14. (31/07/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý và sử dụng các Quỹ quay vòng vốn thuộc Dự án Hỗ trợ kỹ thuật vùng (RETA) đẩy mạnh sáng kiến giảm thiểu biến đổi khí hậu vì lợi ích phụ nữ thành phố Đồng Hới (Dự án ADB) và Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Đồng Hới (Dự án WB) do tỉnh Quảng Bình ban hành
 15. (01/08/2021) Quyết định 40/2021/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực Thương mại

 1. (02/08/2021) Kế hoạch 182/KH-UBND năm 2021 về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2021-2022 của thành phố Hải Phòng
 2. (30/07/2021) Chỉ thị 08/CT-BYT năm 2021 về đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đổi mới nâng cao chất lượng, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Y tế
 3. (30/07/2021) Quyết định 2046/QĐ-UBND năm 2021 hướng dẫn tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 4. (29/07/2021) Công văn 2438/UBND-KT năm 2021 về siết chặt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 5. (29/07/2021) Quyết định 839/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 6. (27/07/2021) Công văn 4481/BCT-TTTN năm 2021 về hàng hóa, dịch vụ thiết yếu do Bộ Công thương ban hành
 7. (27/07/2021) Công văn 4469/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 8. (27/07/2021) Công văn 4482/BCT-TTTN năm 2021 về lưu thông hàng hóa khi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg do Bộ Công thương ban hành
 9. (27/07/2021) Official Dispatch No. 4481/BCT-TTTN dated July 27, 2021 on Essential goods and services
 10. (26/07/2021) Công văn 4880/BKHĐT-TH hướng dẫn đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 11. (01/08/2021) Quyết định 40/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 56/2015/QĐ-UBND Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 12. (01/08/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (27/07/2021) Công văn 5104/VPCP-CN năm 2021 về áp dụng khung chính sách bồi thường cho 2 tuyến giao thông kết nối thuộc Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và báo cáo tình hình thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (26/07/2021) Công văn 1020/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (26/07/2021) Công văn 1018/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (26/07/2021) Công văn 1019/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (26/07/2021) Công văn 1017/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (02/08/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý và sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 7. (30/07/2021) Quyết định 35/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (02/08/2021) Quyết định 2903/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Tiền lương, Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
 2. (30/07/2021) Quyết định 633/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
 3. (30/07/2021) Quyết định 3777/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 4. (28/07/2021) Công văn 2512/UBND-VX năm 2021 triển khai một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 5. (28/07/2021) Công văn 2432/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2021 về báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 6. (27/07/2021) Công văn 2318/LĐTBXH-VP năm 2021 thông báo điều chỉnh phân công theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện các chính sách theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 7. (27/07/2021) Công văn 5124/VPCP-TTĐT năm 2021 về tiếp nhận, trả lời vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (26/07/2021) Công văn 5063/VPCP-KTTH năm 2021 về chế độ bồi dưỡng làm đêm, làm thêm giờ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (26/07/2021) Công văn 2218/BHXH-TST năm 2021 thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 10. (26/07/2021) Quyết định 1960/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 11. (01/08/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND về hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (02/08/2021) Quyết định 2223/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021-2025
 2. (02/08/2021) Quyết định 2225/QĐ-BVHTTDL năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 3. (02/08/2021) Công văn 2499/LĐTBXH-VPQGGN năm 2021 về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 4. (02/08/2021) Quyết định 2224/QĐ-BVHTTDL năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 5. (02/08/2021) Quyết định 2222/QĐ-BVHTTDL năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 6. (30/07/2021) Quyết định 1373/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (30/07/2021) Công văn 5210/VPCP-KGVX năm 2021 về kết quả thực hiện Đề án phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (28/07/2021) Công văn 2838/BTTTT-TTCS năm 2021 hướng dẫn tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 52/2016/QĐ-TTg Quy chế hoạt động thông tin cơ sở do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 9. (27/07/2021) Hướng dẫn 16-HD/BTGTW năm 2021 về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 10. (26/07/2021) Công văn 4880/BKHĐT-TH hướng dẫn đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 11. (26/07/2021) Quyết định 833/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 12. (26/07/2021) Quyết định 834/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 13. (26/07/2021) Kế hoạch 227/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
 14. (01/08/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND quy định về công nhận tuyến đường, phố tại các phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 15. (01/08/2021) Thông tư 04/2021/TT-BVHTTDL quy định nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 16. (01/08/2021) Circular No. 04/2021/TT-BVHTTDL dated June 08, 2021 on providing for judicial expertise in culture sector
 17. (01/08/2021) Thông tư 03/2021/TT-BVHTTDL bổ sung Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 18. (01/08/2021) Circular No. 03/2021/TT-BVHTTDL dated June 1, 2021 on supplementation to circulars on process of judicial expertise in culture sector

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (02/08/2021) Công văn 2558/UBND-VX năm 2021 về cơ chế thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2021-2022 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lâp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 2. (02/08/2021) Công văn 2164/SGDĐT-KTKĐ về xét đặc cách công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 3. (01/08/2021) Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
 4. (31/07/2021) Công văn 2551/UBND-VX về không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 2 do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 5. (30/07/2021) Quyết định 1373/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (30/07/2021) Công văn 3190/BGDĐT-GDĐH về công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (30/07/2021) Công văn 3192/BGDĐT-TTr về đảm bảo điều kiện kiểm tra đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (29/07/2021) Công văn 3174/BGDĐT-GDTrH năm 2021 về chỉnh sửa, hoàn thiện tài liệu giáo dục địa phương lớp 6 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (28/07/2021) Quyết định 2507/QĐ-BGDĐT bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (28/07/2021) Công văn 2702/SGDĐT-QLT về không tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 11. (28/07/2021) Quyết định 1368/QĐ-TTg bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 cho một số địa phương thực hiện chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 thực hiện trong năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (27/07/2021) Công văn 3140/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2021 thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo đối với các trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 13. (27/07/2021) Công văn 2142/SGDĐT-KTKĐ về phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1, tổ chức thi và đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 năm 2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 14. (27/07/2021) Công văn 2495/UBND-VX về đề xuất xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 cho các thí sinh thi đợt 2 của Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
 15. (27/07/2021) Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định đến hết năm học 2021-2022

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (02/08/2021) Công văn 2558/UBND-VX năm 2021 về cơ chế thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2021-2022 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lâp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 2. (30/07/2021) Công văn 5359/TCĐBVN-KHĐT năm 2021 về mức giá dịch vụ thu phí đối với trạm thu phí T1 trên Quốc lộ 91, Cần Thơ do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 3. (30/07/2021) Official Dispatch No. 5517/NHNN-TT dated July 30, 2021 on applying service fee exemption and reduction policies
 4. (30/07/2021) Công văn 5517/NHNN-TT năm 2021 về áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 5. (30/07/2021) Công văn 3822/TCHQ-TXNK năm 2021 về không thu thuế hàng tái nhập sửa chữa do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (29/07/2021) Công văn 29592/CTHN-KK năm 2021 về nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (28/07/2021) Công văn 2838/TCT-KTNB năm 2021 về chấn chỉnh, kiểm tra, rà soát, có biện pháp phòng ngừa xử lý đối với người nộp thuế có rủi ro về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp do Tổng cục Thuế ban hành
 8. (28/07/2021) Official Dispatch No. 2838/TCT-KTNB dated July 28, 2021 on redressing, examining, reviewing and taking preventive and sanctioning measures against taxpayers who are prone to commit acts of buying, selling and using illegal invoices
 9. (01/08/2021) Thông tư 43/2021/TT-BTC sửa đổi Khoản 11 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi tại Thông tư 26/2015/TT-BTC) do Bộ Tài chính ban hành
 10. (01/08/2021) Circular No. 43/2021/TT-BTC dated June 11, 2021 on amendment to Clause 11 Article 10 of Circular No. 219/2013/TT-BTC guiding implementation of Law on Value-Added Tax and Decree No. 209/2013/ND-CP on elaborating to Law on Value-Added Tax (and amendment thereto under Circular No. 26/2015/TT-BTC)
 11. (01/08/2021) Circular No. 40/2021/TT-BTC dated June 01, 2021 on value-added tax personal income tax and tax administration of household businesses and individual businesses

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (02/08/2021) Quyết định 1625/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, Hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
 2. (30/07/2021) Quyết định 2046/QĐ-UBND năm 2021 hướng dẫn tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 3. (29/07/2021) Quyết định 1405/QĐ-BTC năm 2021 công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
 4. (28/07/2021) Công văn 2512/UBND-VX năm 2021 triển khai một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 5. (28/07/2021) Công văn 2432/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2021 về báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 6. (27/07/2021) Công văn 5124/VPCP-TTĐT năm 2021 về tiếp nhận, trả lời vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (26/07/2021) Công văn 2218/BHXH-TST năm 2021 thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 8. (26/07/2021) Kế hoạch 111/KH-UBND năm 2021 thực hiện Kết luận 82-KL/TW và Quyết định 984/QĐ-TTg thực hiện Kết luận 82-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp do tỉnh Ninh Bình ban hành
 9. (01/08/2021) Quyết định 37/2021/QĐ-UBND Quy chế về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh Bình Định


Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (01/08/2021)