Thông báo văn bản mới từ ngày 30-08-2021 đến ngày 06-09-2021

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 30-08-2021 đến 06-09-2021


Lĩnh vực Bất động sản

 1. (06/09/2021) Quyết định 40/2021/QĐ-UBND quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng của đất đối với từng hành vi vi phạm quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 2. (04/09/2021)
 3. (02/09/2021) Công văn 6121/VPCP-NN năm 2021 về sử dụng nguồn lực để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (01/09/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 57/2014/QĐ-UBND quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 5. (31/08/2021) Quyết định 2804/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2030
 6. (31/08/2021) Công điện 1110/CĐ-TTg năm 2021 về hoàn thành xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh do Thủ tướng Chính phủ điện
 7. (31/08/2021) Quyết định 3382/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nhà ở, Kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa
 8. (31/08/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa, diện tích đất tối thiểu được tách thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 9. (30/08/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 10. (30/08/2021) Quyết định 1686/QĐ-BTNMT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (06/09/2021) Quyết định 1970/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Y tế thành phố Cần Thơ
 2. (06/09/2021) Quyết định 2132/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
 3. (06/09/2021) Quyết định 2231/QĐ-BKHCN năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công của Bộ và Cổng Dịch vụ công Quốc gia giai đoạn 2021-2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ
 4. (06/09/2021) Quyết định 1355/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, quy hoạch xây dựng, quản lý chất lượng công trình và hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 5. (06/09/2021) Quyết định 1460/QĐ-TTg năm 2021 về phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (06/09/2021) Quyết định 1318/QĐ-UBND năm 2021 quy định về tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 7. (06/09/2021) Quyết định 2151/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống thiên tai tại cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
 8. (06/09/2021) Quyết định 2361/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Cấp điện trung áp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương thực hiện trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh Quảng Trị
 9. (06/09/2021) Quyết định 2362/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
 10. (06/09/2021) Quyết định 4097/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội - xây dựng theo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0
 11. (06/09/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương
 12. (06/09/2021)
 13. (02/09/2021) Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2021 về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (02/09/2021) Công văn 9178/BGTVT-TCCB năm 2021 về công tác cán bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 15. (02/09/2021) Công văn 6110/VPCP-KGVX năm 2021 thực hiện chế độ gửi Báo cáo do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (01/09/2021) Quyết định 1933/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
 17. (01/09/2021) Quyết định 4218/QĐ-BYT năm 2021 về áp dụng cơ chế một cửa quốc gia đối với 05 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 18. (01/09/2021) Quyết định 86/QĐ-TCT năm 2021 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
 19. (01/09/2021) Quyết định 2184/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 20. (01/09/2021) Quyết định 1942/QĐ-UBND năm 2021 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
 21. (01/09/2021) Quyết định 1707/QĐ-BTNMT năm 2021 về Kế hoạch truyền thông tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013 và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 22. (01/09/2021) Quyết định 1464/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Nông
 23. (01/09/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 24. (01/09/2021) Quyết định 2185/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
 25. (01/09/2021) Quyết định 990/QĐ-BXD năm 2021 về Kế hoạch triển khai Quyết định 695/QĐ-TTg Đề án "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp Nhà nước" giai đoạn 2021-2025 của Bộ Xây dựng
 26. (31/08/2021) Công văn 9090/BGTVT-TCCB năm 2021 về tăng cường công tác cải cách hành chính của Bộ Giao thông vận tải
 27. (31/08/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động kèm theo Quyết định 26/2019/QĐ-UBND do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 28. (31/08/2021) Quyết định 2415/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk
 29. (31/08/2021) Quyết định 2416/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa, du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Đắk Lắk
 30. (31/08/2021) Kế hoạch 604/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027” do tỉnh Đắk Nông ban hành
 31. (31/08/2021) Quyết định 1350/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 32. (31/08/2021) Quyết định 3382/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nhà ở, Kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa
 33. (31/08/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 34. (31/08/2021) Quyết định 3617/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 35. (30/08/2021) Quyết định 1672/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành; phê duyệt quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch, nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
 36. (30/08/2021) Quyết định 1873/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định
 37. (30/08/2021) Quyết định 1238/QĐ-BKHĐT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 38. (30/08/2021) Quyết định 1919/QĐ-UBND năm 2021 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
 39. (30/08/2021) Quyết định 1447/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 40. (30/08/2021) Công văn 6007/VPCP-KTTH về kết quả hoạt động những tháng cuối năm 2020, đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 về triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa Asean, cải cách công tác chuyên ngành và tạo thuận lợi thương mại do Văn phòng Chính phủ ban hành
 41. (30/08/2021) Quyết định 1740/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
 42. (30/08/2021) Quyết định 2076/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre
 43. (30/08/2021) Quyết định 1686/QĐ-BTNMT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 44. (30/08/2021) Công văn 6002/VPCP-DMDN năm 2021 về báo cáo tình hình chuyển đổi và kết quả chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty Cổ phần đến hết năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 45. (30/08/2021) Kế hoạch 1714/KH-UBND triển khai Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2021 theo Quyết định 1149/QĐ-BNV tại tỉnh Quảng Bình
 46. (30/08/2021) Quyết định 2096/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương
 47. (30/08/2021) Công văn 6024/VPCP-DMDN năm 2021 về báo cáo tình hình chuyển đổi và kết quả chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần đến hết năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (06/09/2021) Quyết định 1970/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Y tế thành phố Cần Thơ
 2. (06/09/2021) Công văn 13943/SYT-VP năm 2021 hướng dẫn cấp giấy đi đường cho cá nhân và phương tiện vận chuyển thuộc lĩnh vực Y tế do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (06/09/2021) Quyết định 519/QĐ-QLD năm 2021 sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược
 4. (06/09/2021) Công điện 20/CĐ-UBND năm 2021 về tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
 5. (06/09/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người nghèo, cận nghèo và người dân đang ở trọ trong khu vực thực hiện tăng cường giãn cách thuộc 15 phường trên địa bàn thành phố Thuận An, Dĩ An và Thị xã Tân Uyên để thực hiện phòng chống dịch Covid - 19 do tỉnh Bình Dương ban hành
 6. (06/09/2021) Công văn 6354/SYT-VP năm 2021 phối hợp cung cấp danh sách cấp giấy đi đường do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 7. (06/09/2021) Công văn 4005/SGTVT-QLVT năm 2021 về hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe 2 bánh tại Vùng 1 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo Chỉ thị 20/CT-UBND
 8. (06/09/2021) Công văn 7355/BYT-DP năm 2021 về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh trung học phổ thông do Bộ Y tế ban hành
 9. (06/09/2021) Công văn 13897/SYT-NVY năm 2021 về chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng phòng chống dịch COVID-19 tại tuyến Y tế cơ sở do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (06/09/2021) Quyết định 2362/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
 11. (05/09/2021) Kế hoạch 265/KH-UBND năm 2021 thực hiện quyết liệt và hiệu quả biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 12. (05/09/2021) Công điện 1323/CĐ-BYT năm 2021 về quyết liệt triển khai các giải pháp giảm tử vong do COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam do Bộ Y tế điện
 13. (05/09/2021) Công văn 3853/SCT-QLTM năm 2021 hướng dẫn cấp giấy đi đường có nhận diện cho người và phương tiện vận chuyển trong Vùng 1 thuộc lĩnh vực Công thương do Sở Công thương thành phố Hà Nội ban hành
 14. (05/09/2021) Công văn 7343/BYT-QLD năm 2021 về đảm bảo chuỗi cung ứng thuốc, vật tư y tế phòng, chống Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
 15. (04/09/2021) Công văn 6312/SYT-NVY năm 2021 về tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 từ ngày 01/9 đến 15/9 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 16. (04/09/2021) Công điện 1316/CĐ-BYT năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế điện
 17. (04/09/2021) Công văn 7330/BYT-KCB năm 2021 về tăng cường quản lý người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 18. (04/09/2021) Công văn 2903/UBND-KGVX năm 2021 về thay đổi thời gian cách ly y tế tập trung đối với người tiếp xúc gần ca bệnh COVID-19 (F1) tại các khu cách ly do thành phố Hà Nội ban hành
 19. (04/09/2021) Kế hoạch 2975/KH-UBND năm 2021 về vận động, tuyên truyền và tiếp nhận tình nguyện viên là người F0 đã khỏi bệnh tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 20. (04/09/2021) Công văn 7325/BYT-KH-TC năm 2021 về mua thuốc phục vụ phòng chống dịch COVID-19 thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc đàm phán giá do Bộ Y tế ban hành
 21. (03/09/2021) Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2021 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 22. (03/09/2021) Công văn 7301/BYT-AIDS năm 2021 hướng dẫn cấp phát thuốc Methadone về nhà trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg để phòng, chống dịch do Bộ Y tế ban hành
 23. (03/09/2021) Công văn 7316/BYT-MT năm 2021 hướng dẫn an toàn phòng chống dịch COVID-19 đối với lực lượng tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 24. (03/09/2021) Công văn 7317/BYT-MT năm 2021 hướng dẫn an toàn cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cấp xã do Bộ Y tế ban hành
 25. (03/09/2021) Công văn 6296/SYT-NVY năm 2021 về chăm sóc và quản lý người F0 trên địa bàn do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 26. (03/09/2021) Công văn 13827/SYT-NVY năm 2021 về tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 12
 27. (03/09/2021) Công văn 3980/SGTVT-QLVT năm 2021 về đề xuất hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe 2 bánh do Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội ban hành
 28. (02/09/2021) Công điện 1305/CĐ-BYT năm 2021 về tăng cường công tác xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế điện
 29. (02/09/2021) Công văn 6322/TCĐBVN-ATGT năm 2021 chấn chỉnh vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 30. (02/09/2021) Công văn 3977/SGTVT-QLVT năm 2021 triển khai thực hiện Hướng dẫn tạm thời của Bộ Giao thông vận tải về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội ban hành
 31. (02/09/2021) Công văn 6110/VPCP-KGVX năm 2021 thực hiện chế độ gửi Báo cáo do Văn phòng Chính phủ ban hành
 32. (01/09/2021) Quyết định 3419/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Phương án bảo đảm an ninh, trật tự, quản lý công dân, truy vết và cách ly phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 33. (01/09/2021) Quyết định 3408/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Phương án cung ứng lương thực, thực phẩm, các hàng hóa thiết yếu và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp
 34. (01/09/2021) Quyết định 4218/QĐ-BYT năm 2021 về áp dụng cơ chế một cửa quốc gia đối với 05 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 35. (01/09/2021) Kế hoạch 203/KH-UBND năm 2021 về xét nghiệm diện rộng bổ sung Kế hoạch 199/KH-UBND về xét nghiệm sàng lọc diện rộng có trọng điểm phát hiện nhiễm Sars-Cov-2 do thành phố Hà Nội ban hành
 36. (01/09/2021) Quyết định 514/QĐ-QLD năm 2021 về danh mục 03 thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 170 bổ sung do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 37. (01/09/2021) Quyết định 86/QĐ-TCT năm 2021 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
 38. (01/09/2021) Quyết định 512/QĐ-QLD năm 2021 về danh mục 04 thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 170 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 39. (01/09/2021) Công văn 3782/BGDĐT-CSVC năm 2021 về chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 40. (01/09/2021) Quyết định 513/QĐ-QLD năm 2021 về danh mục 71 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 170 bổ sung do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 41. (01/09/2021) Quyết định 4221/QĐ-TBYT năm 2021 về Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên của Tiểu ban Y tế thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
 42. (01/09/2021) Công văn 10228/QLD-PCTTr năm 2021 về tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thuốc dùng trong phòng, chống COVID-19 do Cục Quản lý Dược ban hành
 43. (01/09/2021) Công văn 7252/BYT-DP năm 2021 về tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 44. (01/09/2021) Chỉ thị 09/CT-BYT năm 2021 về tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 45. (01/09/2021) Công văn 7278/BYT-TB-CT năm 2021 về phối hợp đảm bảo các điều kiện vận chuyển, cung ứng trang thiết bị y tế và Oxy y tế phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 46. (01/09/2021) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2021 thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo do tỉnh Quảng Bình ban hành
 47. (01/09/2021) Công văn 2893/UBND-TKBT về tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 và các tháng cuối năm 2021 do Thành phố Hà Nội ban hành
 48. (01/09/2021) Quyết định 3414/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Phương án điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 49. (31/08/2021) Công văn 4251/TCHQ-VP năm 2021 về tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 50. (31/08/2021) Công điện 1108/CĐ-TTg năm 2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 do Thủ tướng Chính phủ điện
 51. (31/08/2021) Quyết định 4211/QĐ-BYT năm 2021 về Quy chế (mẫu) Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế
 52. (31/08/2021) Công văn 2919/LĐTBXH-TE về hướng dẫn tổ chức Tết Trung thu năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 53. (31/08/2021) Kế hoạch 200/KH-UBND năm 2021 về tổ chức thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 54. (31/08/2021) Công văn 3757/BGDĐT-GDTC năm 2021 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 55. (31/08/2021) Thông báo 228/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với tập thể lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội về công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 56. (30/08/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại Khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP
 57. (30/08/2021) Kế hoạch 142/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm nông sản của tỉnh Tuyên Quang trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
 58. (30/08/2021) Công văn 9041/BGTVT-KHCN năm 2021 về nhập khẩu xe cứu thương đã qua sử dụng theo kiến nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 59. (30/08/2021) Công văn 9021/BGTVT-TC năm 2021 về rà soát tình hình giảm một số khoản phí, lệ phí để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 60. (30/08/2021) Công văn 6022/VPCP-KGVX năm 2021 về báo cáo việc sản phẩm mì Hảo Hảo có chất cấm do Văn phòng chính phủ ban hành
 61. (30/08/2021) Công văn 5479/STC-QLG năm 2021 công khai thông tin giá các mặt hàng thiết yếu trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND, Công điện 19/CĐ-UBND do Sở Tài chính thành phố Hà Nội ban hành
 62. (30/08/2021) Quyết định 1447/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 63. (30/08/2021) Thông báo 226/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 64. (30/08/2021) Công văn 7194/BYT-KCB năm 2021 về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 65. (30/08/2021) Quyết định 2801/QĐ-UBND năm 2021 về miễn, giảm tiền sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do ảnh hưởng của dịch Covid-19
 66. (30/08/2021) Công văn 9625/SGTVT-KT năm 2021 về đăng ký nhận Giấy nhận diện phương tiện có mã QR do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 67. (30/08/2021) Công văn 3691/CHK-QLC năm 2021 về tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng các Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 68. (30/08/2021) Quyết định 1596/QĐ-BGTVT năm 2021 hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng phương tiện giao thông đường sắt trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (06/09/2021) Quyết định 1355/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, quy hoạch xây dựng, quản lý chất lượng công trình và hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 2. (06/09/2021) Kế hoạch 269/KH-UBND năm 2021 về phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030
 3. (31/08/2021) Quyết định 988/QĐ-BXD năm 2021 về Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Xây dựng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 4. (31/08/2021) Công điện 1110/CĐ-TTg năm 2021 về hoàn thành xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh do Thủ tướng Chính phủ điện
 5. (31/08/2021) Quyết định 3382/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nhà ở, Kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa
 6. (31/08/2021) Thông tư 12/2021/TT-BXD về định mức xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 7. (31/08/2021) Thông tư 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 8. (31/08/2021) Circular No. 12/2021/TT-BXD dated August 31, 2021 on construction norms
 9. (31/08/2021) Thông tư 11/2021/TT-BXD hướng dẫn nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 10. (30/08/2021) Công văn 5746/BKHĐT-QLQH năm 2021 hướng dẫn kỹ thuật về khung cơ sở dữ liệu quy hoạch tỉnh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 11. (30/08/2021) Quyết định 3362/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 12. (30/08/2021) Nghị quyết 98/NQ-CP năm 2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (06/09/2021) Nghị quyết 100/NQ-CP năm 2021 thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng do Chính phủ ban hành
 2. (06/09/2021) Công văn 5411/BCT-ĐTĐL năm 2021 về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 do Bô Công thương ban hành
 3. (01/09/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 57/2014/QĐ-UBND quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 4. (01/09/2021) Nghị quyết 01/2021/UBTVQH15 quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 5. (31/08/2021) Công văn 9079/BGTVT-KHĐT về phân khai chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021 công tác chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (31/08/2021) Chỉ thị 07/CT-BGTVT năm 2021 về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (30/08/2021) Quyết định 43/2021/QĐ-UBND quy định về định mức tiền ăn thêm ngày lễ, Tết cho người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 8. (30/08/2021) Công văn 5479/STC-QLG năm 2021 công khai thông tin giá các mặt hàng thiết yếu trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND, Công điện 19/CĐ-UBND do Sở Tài chính thành phố Hà Nội ban hành
 9. (30/08/2021) Kế hoạch 143/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Chỉ thị 40/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 10. (30/08/2021) Quyết định 2801/QĐ-UBND năm 2021 về miễn, giảm tiền sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (06/09/2021) Quyết định 2996/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 2. (06/09/2021) Kế hoạch 267/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 3. (05/09/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025
 4. (01/09/2021) Kế hoạch 5804/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015-2025” (giai đoạn II)
 5. (01/09/2021) Kế hoạch 1757/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 6. (31/08/2021) Quyết định 1348/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 7. (31/08/2021) Quyết định 1452/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (31/08/2021) Công văn 2919/LĐTBXH-TE về hướng dẫn tổ chức Tết Trung thu năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 9. (31/08/2021) Quyết định 2416/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa, du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Đắk Lắk
 10. (31/08/2021) Quyết định 2391/QÐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN
 11. (30/08/2021) Quyết định 1672/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành; phê duyệt quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch, nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
 12. (30/08/2021) Quyết định 1740/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
 13. (30/08/2021) Công văn 1106/TTg-KGVX năm 2021 về điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án theo Quyết định 219/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (30/08/2021) Quyết định 2096/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (06/09/2021) Kế hoạch 268/KH-UBND năm 2021 về phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
 2. (06/09/2021) Công văn 2802/BHXH-CSXH năm 2021 thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 3. (06/09/2021) Quyết định 2362/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
 4. (31/08/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động kèm theo Quyết định 26/2019/QĐ-UBND do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 5. (30/08/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại Khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP
 6. (30/08/2021) Thông tư 08/2021/TT-BLĐTBXH về Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống bằng kim loại dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 7. (30/08/2021) Decision No. 1446/QD-TTg dated August 30, 2021 on approval for “Training and Retraining Program to Meet the Requirements of the Fourth Industrial Revolution”
 8. (30/08/2021) Quyết định 1446/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (06/09/2021) Quyết định 2151/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống thiên tai tại cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
 2. (06/09/2021) Quyết định 42/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định 19/2016/QĐ-UBND
 3. (01/09/2021) Công văn 3782/BGDĐT-CSVC năm 2021 về chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (01/09/2021) Quyết định 1942/QĐ-UBND năm 2021 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
 5. (01/09/2021) Quyết định 2523/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Phương án ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi ro trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 6. (31/08/2021) Kế hoạch 181/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2025 do thành phố Cần Thơ ban hành
 7. (31/08/2021) Kế hoạch 183/KH-UBND năm 2021 triển khai Quyết định 524/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 8. (31/08/2021) Công điện 1107/CĐ-TTg năm 2021 về sẵn sàng ứng phó với thiên tai do Thủ tướng Chính phủ điện
 9. (31/08/2021) Kế hoạch 200/KH-UBND năm 2021 về tổ chức thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 10. (31/08/2021) Thông tư 14/2021/TT-BTNMT về Quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 11. (30/08/2021) Kế hoạch 4542/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 12. (30/08/2021) Kế hoạch 4543/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (06/09/2021) Công văn 3825/BGDĐT-PC năm 2021 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 về công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (06/09/2021) Công văn 2402/SGDĐT-KHTC năm 2021 về hướng dẫn thực hiện giãn thu và hỗ trợ học phí năm học 2021-2022 cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 3. (06/09/2021) Công văn 3810/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2021 hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên” trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (06/09/2021) Công văn 7355/BYT-DP năm 2021 về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh trung học phổ thông do Bộ Y tế ban hành
 5. (03/09/2021) Chỉ thị 24/CT-TTg năm 2021 về đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (03/09/2021) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2021 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 với mục tiêu "Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua đại dịch, vững vàng phát triển" do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 7. (01/09/2021) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2021 thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo do tỉnh Quảng Bình ban hành
 8. (01/09/2021) Công văn 3799/BGDĐT-GDTH năm 2021 thực hiện kế hoạch giáo dục đối với lớp 5 đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (31/08/2021) Kế hoạch 4556/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 10. (31/08/2021) Kế hoạch 201/KH-UBND năm 2021 về tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
 11. (31/08/2021) Công văn 3761/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2021 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 12. (31/08/2021) Kế hoạch 604/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027” do tỉnh Đắk Nông ban hành
 13. (31/08/2021) Công văn 3757/BGDĐT-GDTC năm 2021 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 14. (30/08/2021) Công văn 3734/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2021 về hỗ trợ học sinh sinh viên bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 và chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 15. (30/08/2021) Công điện 848/CĐ-BGDĐT năm 2021 về tổ chức khai giảng và chuẩn bị cho năm học mới trong tình hình dịch bệnh phức tạp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 16. (30/08/2021) Decision No. 1446/QD-TTg dated August 30, 2021 on approval for “Training and Retraining Program to Meet the Requirements of the Fourth Industrial Revolution”
 17. (30/08/2021) Quyết định 1446/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 18. (30/08/2021) Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (06/09/2021) Nghị định 82/2021/NĐ-CP về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi Nghị định 121/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi tại Nghị định 74/2020/NĐ-CP về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
 2. (06/09/2021) Công văn 2802/BHXH-CSXH năm 2021 thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 3. (01/09/2021) Quyết định 2184/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 4. (30/08/2021) Quyết định 1238/QĐ-BKHĐT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 5. (30/08/2021) Quyết định 1447/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (30/08/2021) Công văn 6023/VPCP-DMDN năm 2021 về thu hồi Văn bản 6002/VPCP-ĐMDN do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (30/08/2021) Công văn 6002/VPCP-DMDN năm 2021 về báo cáo tình hình chuyển đổi và kết quả chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty Cổ phần đến hết năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (30/08/2021) Công văn 6024/VPCP-DMDN năm 2021 về báo cáo tình hình chuyển đổi và kết quả chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần đến hết năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (06/09/2021) Quyết định 2109/QĐ-HĐĐGHNNKĐ về Quy chế đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 do Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 ban hành
 2. (06/09/2021) Công văn 4305/TCHQ-GSQL năm 2021 về báo cáo quyết toán do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (06/09/2021) Công văn 4306/TCHQ-GSQL năm 2021 về thời gian vận chuyển hàng hóa vận chuyển độc lập bằng đường thủy nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (06/09/2021) Công văn 6212/VPCP-CN năm 2021 về hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa phục vụ đời sống nhân dân, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (01/09/2021) Công văn 4281/TCHQ-GSQL năm 2021 về giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh có thực hiện đóng hàng do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (01/09/2021) Công văn 4282/TCHQ-GSQL năm 2021 vướng mắc C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (01/09/2021) Công văn 4267/TCHQ-TXNK năm 2021 về Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (31/08/2021) Công văn 9065/BGTVT-TC năm 2021 thực hiện Thông tư 74/2021/TT-BTC do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (31/08/2021) Công văn 4255/TCHQ-GSQL năm 2021 về thủ tục nhập khẩu tàu Loyal do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (30/08/2021) Công văn 9041/BGTVT-KHCN năm 2021 về nhập khẩu xe cứu thương đã qua sử dụng theo kiến nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (30/08/2021) Công văn 4249/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (06/09/2021) Công văn 13943/SYT-VP năm 2021 hướng dẫn cấp giấy đi đường cho cá nhân và phương tiện vận chuyển thuộc lĩnh vực Y tế do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (06/09/2021) Công văn 4306/TCHQ-GSQL năm 2021 về thời gian vận chuyển hàng hóa vận chuyển độc lập bằng đường thủy nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (06/09/2021) Thông báo 233/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Quy hoạch mạng lưới đường sắt và Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (06/09/2021) Công văn 6354/SYT-VP năm 2021 phối hợp cung cấp danh sách cấp giấy đi đường do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 5. (06/09/2021) Công văn 4005/SGTVT-QLVT năm 2021 về hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe 2 bánh tại Vùng 1 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo Chỉ thị 20/CT-UBND
 6. (06/09/2021) Công văn 6212/VPCP-CN năm 2021 về hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa phục vụ đời sống nhân dân, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (05/09/2021) Công văn 3853/SCT-QLTM năm 2021 hướng dẫn cấp giấy đi đường có nhận diện cho người và phương tiện vận chuyển trong Vùng 1 thuộc lĩnh vực Công thương do Sở Công thương thành phố Hà Nội ban hành
 8. (05/09/2021) Công văn 9200/BGTVT-VT năm 2021 về hỗ trợ cán bộ, nhân viên các đơn vị ngành hàng không đang làm việc tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (04/09/2021) Công văn 2901/UBND-ĐT năm 2021 về hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe hai bánh do thành phố Hà Nội ban hành
 10. (03/09/2021) Công văn 9185/BGTVT-TC năm 2021 về xử lý tài sản nhiệm vụ khoa học công nghệ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (03/09/2021) Công văn 9187/BGTVT-HTQT năm 2021 về đánh giá tác động của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu đến lĩnh vực giao thông vận tải Việt Nam sau đại dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 12. (03/09/2021) Công văn 3980/SGTVT-QLVT năm 2021 về đề xuất hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe 2 bánh do Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội ban hành
 13. (02/09/2021) Công văn 6322/TCĐBVN-ATGT năm 2021 chấn chỉnh vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 14. (02/09/2021) Công văn 3977/SGTVT-QLVT năm 2021 triển khai thực hiện Hướng dẫn tạm thời của Bộ Giao thông vận tải về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội ban hành
 15. (01/09/2021) Quyết định 1454/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (01/09/2021) Công văn 2023/CĐSVN-VT&ATGT năm 2021 về tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường sắt do Cục Đường sắt Việt Nam ban hành
 17. (31/08/2021) Công văn 9079/BGTVT-KHĐT về phân khai chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021 công tác chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 18. (31/08/2021) Chỉ thị 07/CT-BGTVT năm 2021 về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 19. (30/08/2021) Công văn 9025/BGTVT-KHĐT năm 2021 về tiếp thu, giải trình kết luận của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 20. (30/08/2021) Công văn 9625/SGTVT-KT năm 2021 về đăng ký nhận Giấy nhận diện phương tiện có mã QR do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 21. (30/08/2021) Công văn 3691/CHK-QLC năm 2021 về tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng các Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 22. (30/08/2021) Quyết định 1502/QĐ-CHK năm 2021 về điều chỉnh thời gian áp dụng Phương thức khai thác hệ thống quản lý tàu bay đến, tàu bay khởi hành (AMAN/DMAN) tại khu vực Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 23. (30/08/2021) Công văn 6000/VPCP-CN năm 2021 về Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) do Văn phòng Chính phủ ban hành
 24. (30/08/2021) Quyết định 1596/QĐ-BGTVT năm 2021 hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng phương tiện giao thông đường sắt trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (06/09/2021) Công văn 6195/VPCP-KTTH năm 2021 về sản xuất và cung ứng phân bón do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (04/09/2021)
 3. (03/09/2021) Công văn 9187/BGTVT-HTQT năm 2021 về đánh giá tác động của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu đến lĩnh vực giao thông vận tải Việt Nam sau đại dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (02/09/2021) Công văn 6115/VPCP-KTTH năm 2021 về giải pháp bình ổn thị trường phân bón do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (01/09/2021) Quyết định 2091/QĐ-BCT năm 2021 về điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm bàn, ghế có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Ma-lai-xi-a do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 6. (01/09/2021) Công văn 2893/UBND-TKBT về tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 và các tháng cuối năm 2021 do Thành phố Hà Nội ban hành
 7. (31/08/2021) Decision No. 2080/QD-BCT dated August 31, 2021 on imposition of provisional anti-dumping duties on certain polyester yarn products imported from People’s Republic of China, Republic of India, Republic of Indonesia and Malaysia
 8. (31/08/2021) Quyết định 2087/QĐ-BCT năm 2021 bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 9. (31/08/2021) Quyết định 2080/QĐ-BCT năm 2021 về áp dụng chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 10. (30/08/2021) Công văn 5479/STC-QLG năm 2021 công khai thông tin giá các mặt hàng thiết yếu trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND, Công điện 19/CĐ-UBND do Sở Tài chính thành phố Hà Nội ban hành
 11. (30/08/2021) Nghị quyết 99/NQ-CP năm 2021 về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do Chính phủ ban hành


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (06/09/2021) Quyết định 1970/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Y tế thành phố Cần Thơ
 2. (06/09/2021) Quyết định 2132/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
 3. (06/09/2021) Quyết định 2231/QĐ-BKHCN năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công của Bộ và Cổng Dịch vụ công Quốc gia giai đoạn 2021-2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ
 4. (06/09/2021) Quyết định 1355/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, quy hoạch xây dựng, quản lý chất lượng công trình và hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 5. (06/09/2021) Quyết định 1460/QĐ-TTg năm 2021 về phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (06/09/2021) Quyết định 1318/QĐ-UBND năm 2021 quy định về tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 7. (06/09/2021) Quyết định 2151/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống thiên tai tại cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
 8. (06/09/2021) Quyết định 2361/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Cấp điện trung áp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương thực hiện trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh Quảng Trị
 9. (06/09/2021) Quyết định 2362/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
 10. (06/09/2021) Quyết định 4097/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội - xây dựng theo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0
 11. (02/09/2021) Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2021 về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (02/09/2021) Công văn 9178/BGTVT-TCCB năm 2021 về công tác cán bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. (02/09/2021) Công văn 6110/VPCP-KGVX năm 2021 thực hiện chế độ gửi Báo cáo do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (01/09/2021) Quyết định 1933/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
 15. (01/09/2021) Quyết định 4218/QĐ-BYT năm 2021 về áp dụng cơ chế một cửa quốc gia đối với 05 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 16. (01/09/2021) Quyết định 86/QĐ-TCT năm 2021 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
 17. (01/09/2021) Quyết định 2184/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 18. (01/09/2021) Quyết định 1942/QĐ-UBND năm 2021 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
 19. (01/09/2021) Quyết định 1707/QĐ-BTNMT năm 2021 về Kế hoạch truyền thông tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013 và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 20. (01/09/2021) Quyết định 1464/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Nông
 21. (01/09/2021) Quyết định 2185/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
 22. (01/09/2021) Quyết định 990/QĐ-BXD năm 2021 về Kế hoạch triển khai Quyết định 695/QĐ-TTg Đề án "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp Nhà nước" giai đoạn 2021-2025 của Bộ Xây dựng
 23. (31/08/2021) Công văn 9090/BGTVT-TCCB năm 2021 về tăng cường công tác cải cách hành chính của Bộ Giao thông vận tải
 24. (31/08/2021) Quyết định 2415/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk
 25. (31/08/2021) Quyết định 2416/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa, du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Đắk Lắk
 26. (31/08/2021) Kế hoạch 604/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027” do tỉnh Đắk Nông ban hành
 27. (31/08/2021) Quyết định 1350/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 28. (31/08/2021) Quyết định 3382/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nhà ở, Kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa
 29. (31/08/2021) Quyết định 3617/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 30. (30/08/2021) Quyết định 1672/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành; phê duyệt quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch, nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
 31. (30/08/2021) Quyết định 1873/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định
 32. (30/08/2021) Quyết định 1238/QĐ-BKHĐT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 33. (30/08/2021) Quyết định 1919/QĐ-UBND năm 2021 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
 34. (30/08/2021) Quyết định 1447/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 35. (30/08/2021) Công văn 6007/VPCP-KTTH về kết quả hoạt động những tháng cuối năm 2020, đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 về triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa Asean, cải cách công tác chuyên ngành và tạo thuận lợi thương mại do Văn phòng Chính phủ ban hành
 36. (30/08/2021) Quyết định 1740/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
 37. (30/08/2021) Quyết định 2076/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre
 38. (30/08/2021) Quyết định 1686/QĐ-BTNMT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 39. (30/08/2021) Công văn 6002/VPCP-DMDN năm 2021 về báo cáo tình hình chuyển đổi và kết quả chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty Cổ phần đến hết năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 40. (30/08/2021) Kế hoạch 1714/KH-UBND triển khai Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2021 theo Quyết định 1149/QĐ-BNV tại tỉnh Quảng Bình
 41. (30/08/2021) Quyết định 2096/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương
 42. (30/08/2021) Công văn 6024/VPCP-DMDN năm 2021 về báo cáo tình hình chuyển đổi và kết quả chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần đến hết năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 43. (03/09/2021) Quyết định 48/2021/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc
 44. (03/09/2021) Quyết định 47/2021/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc
 45. (05/09/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, tổ chức tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 46. (05/09/2021) Quyết định 27/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 02/2016/QĐ-UBND
 47. (01/09/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-KTNN bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
 48. (01/09/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp kèm theo Quyết định 55/2016/QĐ-UBND
 49. (01/09/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp
 50. (01/09/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 05/2016/QĐ-UBND
 51. (03/09/2021) Nghị quyết 01/2021/QH15 về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV do Quốc hội ban hành
 52. (01/09/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-TTg quy định về quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 53. (01/09/2021) Quyết định 829/QĐ-UBND-HC năm 2021 về Quy chế xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 54. (01/09/2021) Thông tư 12/2021/TT-BGTVT quy định về tiêu chí cụ thể phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (06/09/2021) Quyết định 1970/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Y tế thành phố Cần Thơ
 2. (06/09/2021) Công văn 13943/SYT-VP năm 2021 hướng dẫn cấp giấy đi đường cho cá nhân và phương tiện vận chuyển thuộc lĩnh vực Y tế do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (06/09/2021) Quyết định 519/QĐ-QLD năm 2021 sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược
 4. (06/09/2021) Công điện 20/CĐ-UBND năm 2021 về tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
 5. (06/09/2021) Công văn 6354/SYT-VP năm 2021 phối hợp cung cấp danh sách cấp giấy đi đường do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 6. (06/09/2021) Công văn 4005/SGTVT-QLVT năm 2021 về hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe 2 bánh tại Vùng 1 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo Chỉ thị 20/CT-UBND
 7. (06/09/2021) Công văn 7355/BYT-DP năm 2021 về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh trung học phổ thông do Bộ Y tế ban hành
 8. (06/09/2021) Công văn 13897/SYT-NVY năm 2021 về chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng phòng chống dịch COVID-19 tại tuyến Y tế cơ sở do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (06/09/2021) Quyết định 2362/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
 10. (05/09/2021) Kế hoạch 265/KH-UBND năm 2021 thực hiện quyết liệt và hiệu quả biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 11. (05/09/2021) Công điện 1323/CĐ-BYT năm 2021 về quyết liệt triển khai các giải pháp giảm tử vong do COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam do Bộ Y tế điện
 12. (05/09/2021) Công văn 3853/SCT-QLTM năm 2021 hướng dẫn cấp giấy đi đường có nhận diện cho người và phương tiện vận chuyển trong Vùng 1 thuộc lĩnh vực Công thương do Sở Công thương thành phố Hà Nội ban hành
 13. (05/09/2021) Công văn 7343/BYT-QLD năm 2021 về đảm bảo chuỗi cung ứng thuốc, vật tư y tế phòng, chống Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
 14. (04/09/2021) Công văn 6312/SYT-NVY năm 2021 về tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 từ ngày 01/9 đến 15/9 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 15. (04/09/2021) Công điện 1316/CĐ-BYT năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế điện
 16. (04/09/2021) Công văn 7330/BYT-KCB năm 2021 về tăng cường quản lý người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 17. (04/09/2021) Công văn 2903/UBND-KGVX năm 2021 về thay đổi thời gian cách ly y tế tập trung đối với người tiếp xúc gần ca bệnh COVID-19 (F1) tại các khu cách ly do thành phố Hà Nội ban hành
 18. (04/09/2021) Kế hoạch 2975/KH-UBND năm 2021 về vận động, tuyên truyền và tiếp nhận tình nguyện viên là người F0 đã khỏi bệnh tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 19. (04/09/2021) Công văn 7325/BYT-KH-TC năm 2021 về mua thuốc phục vụ phòng chống dịch COVID-19 thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc đàm phán giá do Bộ Y tế ban hành
 20. (03/09/2021) Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2021 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 21. (03/09/2021) Công văn 7301/BYT-AIDS năm 2021 hướng dẫn cấp phát thuốc Methadone về nhà trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg để phòng, chống dịch do Bộ Y tế ban hành
 22. (03/09/2021) Công văn 7316/BYT-MT năm 2021 hướng dẫn an toàn phòng chống dịch COVID-19 đối với lực lượng tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 23. (03/09/2021) Công văn 7317/BYT-MT năm 2021 hướng dẫn an toàn cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cấp xã do Bộ Y tế ban hành
 24. (03/09/2021) Công văn 6296/SYT-NVY năm 2021 về chăm sóc và quản lý người F0 trên địa bàn do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 25. (03/09/2021) Công văn 13827/SYT-NVY năm 2021 về tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 12
 26. (03/09/2021) Công văn 3980/SGTVT-QLVT năm 2021 về đề xuất hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe 2 bánh do Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội ban hành
 27. (02/09/2021) Công điện 1305/CĐ-BYT năm 2021 về tăng cường công tác xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế điện
 28. (02/09/2021) Công văn 6322/TCĐBVN-ATGT năm 2021 chấn chỉnh vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 29. (02/09/2021) Công văn 3977/SGTVT-QLVT năm 2021 triển khai thực hiện Hướng dẫn tạm thời của Bộ Giao thông vận tải về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội ban hành
 30. (02/09/2021) Công văn 6110/VPCP-KGVX năm 2021 thực hiện chế độ gửi Báo cáo do Văn phòng Chính phủ ban hành
 31. (01/09/2021) Quyết định 3419/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Phương án bảo đảm an ninh, trật tự, quản lý công dân, truy vết và cách ly phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 32. (01/09/2021) Quyết định 3408/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Phương án cung ứng lương thực, thực phẩm, các hàng hóa thiết yếu và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp
 33. (01/09/2021) Quyết định 4218/QĐ-BYT năm 2021 về áp dụng cơ chế một cửa quốc gia đối với 05 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 34. (01/09/2021) Kế hoạch 203/KH-UBND năm 2021 về xét nghiệm diện rộng bổ sung Kế hoạch 199/KH-UBND về xét nghiệm sàng lọc diện rộng có trọng điểm phát hiện nhiễm Sars-Cov-2 do thành phố Hà Nội ban hành
 35. (01/09/2021) Quyết định 514/QĐ-QLD năm 2021 về danh mục 03 thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 170 bổ sung do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 36. (01/09/2021) Quyết định 86/QĐ-TCT năm 2021 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
 37. (01/09/2021) Quyết định 512/QĐ-QLD năm 2021 về danh mục 04 thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 170 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 38. (01/09/2021) Công văn 3782/BGDĐT-CSVC năm 2021 về chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 39. (01/09/2021) Quyết định 513/QĐ-QLD năm 2021 về danh mục 71 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 170 bổ sung do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 40. (01/09/2021) Quyết định 4221/QĐ-TBYT năm 2021 về Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên của Tiểu ban Y tế thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
 41. (01/09/2021) Công văn 10228/QLD-PCTTr năm 2021 về tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thuốc dùng trong phòng, chống COVID-19 do Cục Quản lý Dược ban hành
 42. (01/09/2021) Công văn 7252/BYT-DP năm 2021 về tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 43. (01/09/2021) Chỉ thị 09/CT-BYT năm 2021 về tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 44. (01/09/2021) Công văn 7278/BYT-TB-CT năm 2021 về phối hợp đảm bảo các điều kiện vận chuyển, cung ứng trang thiết bị y tế và Oxy y tế phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 45. (01/09/2021) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2021 thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo do tỉnh Quảng Bình ban hành
 46. (01/09/2021) Công văn 2893/UBND-TKBT về tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 và các tháng cuối năm 2021 do Thành phố Hà Nội ban hành
 47. (01/09/2021) Quyết định 3414/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Phương án điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 48. (31/08/2021) Công văn 4251/TCHQ-VP năm 2021 về tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 49. (31/08/2021) Công điện 1108/CĐ-TTg năm 2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 do Thủ tướng Chính phủ điện
 50. (31/08/2021) Quyết định 4211/QĐ-BYT năm 2021 về Quy chế (mẫu) Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế
 51. (31/08/2021) Công văn 2919/LĐTBXH-TE về hướng dẫn tổ chức Tết Trung thu năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 52. (31/08/2021) Kế hoạch 200/KH-UBND năm 2021 về tổ chức thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 53. (31/08/2021) Công văn 3757/BGDĐT-GDTC năm 2021 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 54. (31/08/2021) Thông báo 228/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với tập thể lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội về công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 55. (30/08/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại Khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP
 56. (30/08/2021) Kế hoạch 142/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm nông sản của tỉnh Tuyên Quang trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
 57. (30/08/2021) Công văn 9041/BGTVT-KHCN năm 2021 về nhập khẩu xe cứu thương đã qua sử dụng theo kiến nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 58. (30/08/2021) Công văn 9021/BGTVT-TC năm 2021 về rà soát tình hình giảm một số khoản phí, lệ phí để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 59. (30/08/2021) Công văn 6022/VPCP-KGVX năm 2021 về báo cáo việc sản phẩm mì Hảo Hảo có chất cấm do Văn phòng chính phủ ban hành
 60. (30/08/2021) Công văn 5479/STC-QLG năm 2021 công khai thông tin giá các mặt hàng thiết yếu trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND, Công điện 19/CĐ-UBND do Sở Tài chính thành phố Hà Nội ban hành
 61. (30/08/2021) Quyết định 1447/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 62. (30/08/2021) Thông báo 226/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 63. (30/08/2021) Công văn 7194/BYT-KCB năm 2021 về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 64. (30/08/2021) Quyết định 2801/QĐ-UBND năm 2021 về miễn, giảm tiền sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do ảnh hưởng của dịch Covid-19
 65. (30/08/2021) Công văn 9625/SGTVT-KT năm 2021 về đăng ký nhận Giấy nhận diện phương tiện có mã QR do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 66. (30/08/2021) Công văn 3691/CHK-QLC năm 2021 về tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng các Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 67. (30/08/2021) Quyết định 1596/QĐ-BGTVT năm 2021 hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng phương tiện giao thông đường sắt trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 68. (03/09/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định 18/2019/QĐ-UBND
 69. (01/09/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 70. (01/09/2021) Quyết định 37/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành, phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng đối với các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
 71. (01/09/2021) Circular No. 10/2021/TT-BYT dated June 30, 2021 on prescribing Nomenclature List of agents prohibited from production and business of health protection food
 72. (01/09/2021) Thông tư 31/2020/TT-BYT về 10 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm do Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (02/09/2021) Công văn 6121/VPCP-NN năm 2021 về sử dụng nguồn lực để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (31/08/2021) Quyết định 2804/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2030
 3. (31/08/2021) Công điện 1110/CĐ-TTg năm 2021 về hoàn thành xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh do Thủ tướng Chính phủ điện
 4. (31/08/2021) Quyết định 3382/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nhà ở, Kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa
 5. (30/08/2021) Quyết định 1686/QĐ-BTNMT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 6. (06/09/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 34/2014/QĐ-UBND
 7. (01/09/2021) Quyết định 40/2021/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu được tách thửa đất và điều kiện tách thửa, hợp thửa đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 8. (30/08/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 9. (01/09/2021) Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
 10. (01/09/2021) Decree No. 69/2021/ND-CP dated July 5, 2021 on renovation and reconstruction of apartment buildings
 11. (01/09/2021) Circular No. 09/2021/TT-BTNMT dated June 30, 2021 on amending some articles of circulars elaborating and providing guidelines for Land Law

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (06/09/2021) Quyết định 1355/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, quy hoạch xây dựng, quản lý chất lượng công trình và hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 2. (06/09/2021) Kế hoạch 269/KH-UBND năm 2021 về phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030
 3. (31/08/2021) Quyết định 988/QĐ-BXD năm 2021 về Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Xây dựng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 4. (31/08/2021) Công điện 1110/CĐ-TTg năm 2021 về hoàn thành xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh do Thủ tướng Chính phủ điện
 5. (31/08/2021) Quyết định 3382/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nhà ở, Kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa
 6. (30/08/2021) Công văn 5746/BKHĐT-QLQH năm 2021 hướng dẫn kỹ thuật về khung cơ sở dữ liệu quy hoạch tỉnh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 7. (30/08/2021) Quyết định 3362/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 8. (30/08/2021) Nghị quyết 98/NQ-CP năm 2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành
 9. (01/09/2021) Quyết định 38/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 10. (01/09/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 11. (01/09/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 12. (01/09/2021) Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
 13. (01/09/2021) Decree No. 69/2021/ND-CP dated July 5, 2021 on renovation and reconstruction of apartment buildings

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (06/09/2021) Quyết định 2996/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 2. (06/09/2021) Kế hoạch 267/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 3. (01/09/2021) Kế hoạch 5804/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015-2025” (giai đoạn II)
 4. (01/09/2021) Kế hoạch 1757/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 5. (31/08/2021) Quyết định 1348/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 6. (31/08/2021) Quyết định 1452/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (31/08/2021) Công văn 2919/LĐTBXH-TE về hướng dẫn tổ chức Tết Trung thu năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 8. (31/08/2021) Quyết định 2416/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa, du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Đắk Lắk
 9. (31/08/2021) Quyết định 2391/QÐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN
 10. (30/08/2021) Quyết định 1672/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành; phê duyệt quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch, nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
 11. (30/08/2021) Quyết định 1740/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
 12. (30/08/2021) Công văn 1106/TTg-KGVX năm 2021 về điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án theo Quyết định 219/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (30/08/2021) Quyết định 2096/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương
 14. (01/09/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 15. (01/09/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ nhuận bút đối với các cơ quan báo chí, Phát thanh, Truyền hình, Thông tin điện tử, bản tin trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 06/2015/QĐ-UBND

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (06/09/2021) Nghị quyết 100/NQ-CP năm 2021 thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng do Chính phủ ban hành
 2. (06/09/2021) Công văn 5411/BCT-ĐTĐL năm 2021 về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 do Bô Công thương ban hành
 3. (31/08/2021) Công văn 9079/BGTVT-KHĐT về phân khai chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021 công tác chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (31/08/2021) Chỉ thị 07/CT-BGTVT năm 2021 về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (30/08/2021) Công văn 5479/STC-QLG năm 2021 công khai thông tin giá các mặt hàng thiết yếu trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND, Công điện 19/CĐ-UBND do Sở Tài chính thành phố Hà Nội ban hành
 6. (30/08/2021) Kế hoạch 143/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Chỉ thị 40/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 7. (30/08/2021) Quyết định 2801/QĐ-UBND năm 2021 về miễn, giảm tiền sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do ảnh hưởng của dịch Covid-19
 8. (06/09/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND về phân cấp công tác quản lý duy tu, bảo dưỡng hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 9. (02/09/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND quy định về mức chi cho người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được huy động tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 10. (06/09/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 34/2014/QĐ-UBND
 11. (01/09/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 12. (01/09/2021) Quyết định 37/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành, phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng đối với các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
 13. (01/09/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ nhuận bút đối với các cơ quan báo chí, Phát thanh, Truyền hình, Thông tin điện tử, bản tin trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 06/2015/QĐ-UBND
 14. (01/09/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp kèm theo Quyết định 55/2016/QĐ-UBND
 15. (03/09/2021) Circular No. 60/2021/TT-BTC dated July 21, 2021 on amendments to some Articles of the Government’s Decree No. 38/2014/TT-BTC on elaboration of some Articles of the Government’s Decree No. 89/2013/ND-CP on elaboration of some Articles of the Law on Prices regarding price appraisal
 16. (01/09/2021) Thông tư 06/2021/TT-BNNPTNT quy định về xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
 17. (01/09/2021) Nghị định 67/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
 18. (01/09/2021) Decree No. 67/2021/ND-CP dated July 15, 2021 on amendments to Government’s Decree No. 167/2017/ND-CP on disposition of public property

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (06/09/2021) Kế hoạch 268/KH-UBND năm 2021 về phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
 2. (06/09/2021) Công văn 2802/BHXH-CSXH năm 2021 thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 3. (06/09/2021) Quyết định 2362/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
 4. (30/08/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại Khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP
 5. (30/08/2021) Decision No. 1446/QD-TTg dated August 30, 2021 on approval for “Training and Retraining Program to Meet the Requirements of the Fourth Industrial Revolution”
 6. (30/08/2021) Quyết định 1446/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (02/09/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND quy định về mức chi cho người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được huy động tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 8. (01/09/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ nhuận bút đối với các cơ quan báo chí, Phát thanh, Truyền hình, Thông tin điện tử, bản tin trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 06/2015/QĐ-UBND
 9. (01/09/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 05/2016/QĐ-UBND
 10. (01/09/2021) Thông tư 04/2021/TT-BCT quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc trong hầm lò do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 11. (01/09/2021) Circular No. 04/2021/TT-BCT dated July 16, 2021 on working hours and resting hours of workers working in underground mines

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (06/09/2021) Quyết định 2151/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống thiên tai tại cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
 2. (01/09/2021) Công văn 3782/BGDĐT-CSVC năm 2021 về chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (01/09/2021) Quyết định 1942/QĐ-UBND năm 2021 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
 4. (01/09/2021) Quyết định 2523/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Phương án ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi ro trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 5. (31/08/2021) Kế hoạch 181/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2025 do thành phố Cần Thơ ban hành
 6. (31/08/2021) Kế hoạch 183/KH-UBND năm 2021 triển khai Quyết định 524/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 7. (31/08/2021) Công điện 1107/CĐ-TTg năm 2021 về sẵn sàng ứng phó với thiên tai do Thủ tướng Chính phủ điện
 8. (31/08/2021) Kế hoạch 200/KH-UBND năm 2021 về tổ chức thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 9. (30/08/2021) Kế hoạch 4542/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 10. (30/08/2021) Kế hoạch 4543/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 11. (02/09/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND quy định về phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 12. (02/09/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND quy định về mức chi cho người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được huy động tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 13. (05/09/2021) Quyết định 51/2021/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định
 14. (01/09/2021) Quyết định 38/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 15. (30/08/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (06/09/2021) Công văn 3825/BGDĐT-PC năm 2021 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 về công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (06/09/2021) Công văn 2402/SGDĐT-KHTC năm 2021 về hướng dẫn thực hiện giãn thu và hỗ trợ học phí năm học 2021-2022 cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 3. (06/09/2021) Công văn 3810/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2021 hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên” trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (06/09/2021) Công văn 7355/BYT-DP năm 2021 về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh trung học phổ thông do Bộ Y tế ban hành
 5. (03/09/2021) Chỉ thị 24/CT-TTg năm 2021 về đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (03/09/2021) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2021 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 với mục tiêu "Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua đại dịch, vững vàng phát triển" do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 7. (01/09/2021) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2021 thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo do tỉnh Quảng Bình ban hành
 8. (01/09/2021) Công văn 3799/BGDĐT-GDTH năm 2021 thực hiện kế hoạch giáo dục đối với lớp 5 đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (31/08/2021) Kế hoạch 4556/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 10. (31/08/2021) Kế hoạch 201/KH-UBND năm 2021 về tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
 11. (31/08/2021) Công văn 3761/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2021 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 12. (31/08/2021) Kế hoạch 604/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027” do tỉnh Đắk Nông ban hành
 13. (31/08/2021) Công văn 3757/BGDĐT-GDTC năm 2021 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 14. (30/08/2021) Công văn 3734/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2021 về hỗ trợ học sinh sinh viên bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 và chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 15. (30/08/2021) Công điện 848/CĐ-BGDĐT năm 2021 về tổ chức khai giảng và chuẩn bị cho năm học mới trong tình hình dịch bệnh phức tạp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 16. (30/08/2021) Decision No. 1446/QD-TTg dated August 30, 2021 on approval for “Training and Retraining Program to Meet the Requirements of the Fourth Industrial Revolution”
 17. (30/08/2021) Quyết định 1446/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (06/09/2021) Nghị định 82/2021/NĐ-CP về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi Nghị định 121/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi tại Nghị định 74/2020/NĐ-CP về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
 2. (06/09/2021) Công văn 2802/BHXH-CSXH năm 2021 thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 3. (01/09/2021) Quyết định 2184/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 4. (30/08/2021) Quyết định 1238/QĐ-BKHĐT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 5. (30/08/2021) Quyết định 1447/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (30/08/2021) Công văn 6023/VPCP-DMDN năm 2021 về thu hồi Văn bản 6002/VPCP-ĐMDN do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (30/08/2021) Công văn 6002/VPCP-DMDN năm 2021 về báo cáo tình hình chuyển đổi và kết quả chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty Cổ phần đến hết năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (30/08/2021) Công văn 6024/VPCP-DMDN năm 2021 về báo cáo tình hình chuyển đổi và kết quả chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần đến hết năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (06/09/2021) Quyết định 2109/QĐ-HĐĐGHNNKĐ về Quy chế đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 do Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 ban hành
 2. (06/09/2021) Công văn 4305/TCHQ-GSQL năm 2021 về báo cáo quyết toán do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (06/09/2021) Công văn 4306/TCHQ-GSQL năm 2021 về thời gian vận chuyển hàng hóa vận chuyển độc lập bằng đường thủy nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (06/09/2021) Công văn 6212/VPCP-CN năm 2021 về hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa phục vụ đời sống nhân dân, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (01/09/2021) Công văn 4281/TCHQ-GSQL năm 2021 về giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh có thực hiện đóng hàng do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (01/09/2021) Công văn 4282/TCHQ-GSQL năm 2021 vướng mắc C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (01/09/2021) Công văn 4267/TCHQ-TXNK năm 2021 về Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (31/08/2021) Công văn 9065/BGTVT-TC năm 2021 thực hiện Thông tư 74/2021/TT-BTC do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (31/08/2021) Công văn 4255/TCHQ-GSQL năm 2021 về thủ tục nhập khẩu tàu Loyal do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (30/08/2021) Công văn 9041/BGTVT-KHCN năm 2021 về nhập khẩu xe cứu thương đã qua sử dụng theo kiến nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (30/08/2021) Công văn 4249/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (01/09/2021) Quyết định 2185/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
 2. (31/08/2021) Kế hoạch 182/KH-UBND năm 2021 về đầu tư công năm 2022 thành phố Cần Thơ
 3. (30/08/2021) Nghị quyết 99/NQ-CP năm 2021 về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do Chính phủ ban hành
 4. (30/08/2021) Quyết định 2076/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre
 5. (30/08/2021) Công văn 6000/VPCP-CN năm 2021 về Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (01/09/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (06/09/2021) Công văn 13943/SYT-VP năm 2021 hướng dẫn cấp giấy đi đường cho cá nhân và phương tiện vận chuyển thuộc lĩnh vực Y tế do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (06/09/2021) Công văn 4306/TCHQ-GSQL năm 2021 về thời gian vận chuyển hàng hóa vận chuyển độc lập bằng đường thủy nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (06/09/2021) Thông báo 233/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Quy hoạch mạng lưới đường sắt và Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (06/09/2021) Công văn 6354/SYT-VP năm 2021 phối hợp cung cấp danh sách cấp giấy đi đường do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 5. (06/09/2021) Công văn 4005/SGTVT-QLVT năm 2021 về hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe 2 bánh tại Vùng 1 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo Chỉ thị 20/CT-UBND
 6. (06/09/2021) Công văn 6212/VPCP-CN năm 2021 về hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa phục vụ đời sống nhân dân, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (05/09/2021) Công văn 3853/SCT-QLTM năm 2021 hướng dẫn cấp giấy đi đường có nhận diện cho người và phương tiện vận chuyển trong Vùng 1 thuộc lĩnh vực Công thương do Sở Công thương thành phố Hà Nội ban hành
 8. (05/09/2021) Công văn 9200/BGTVT-VT năm 2021 về hỗ trợ cán bộ, nhân viên các đơn vị ngành hàng không đang làm việc tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (04/09/2021) Công văn 2901/UBND-ĐT năm 2021 về hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe hai bánh do thành phố Hà Nội ban hành
 10. (03/09/2021) Công văn 9185/BGTVT-TC năm 2021 về xử lý tài sản nhiệm vụ khoa học công nghệ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (03/09/2021) Công văn 9187/BGTVT-HTQT năm 2021 về đánh giá tác động của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu đến lĩnh vực giao thông vận tải Việt Nam sau đại dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 12. (03/09/2021) Công văn 3980/SGTVT-QLVT năm 2021 về đề xuất hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe 2 bánh do Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội ban hành
 13. (02/09/2021) Công văn 6322/TCĐBVN-ATGT năm 2021 chấn chỉnh vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 14. (02/09/2021) Công văn 3977/SGTVT-QLVT năm 2021 triển khai thực hiện Hướng dẫn tạm thời của Bộ Giao thông vận tải về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội ban hành
 15. (01/09/2021) Quyết định 1454/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (01/09/2021) Công văn 2023/CĐSVN-VT&ATGT năm 2021 về tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường sắt do Cục Đường sắt Việt Nam ban hành
 17. (31/08/2021) Công văn 9079/BGTVT-KHĐT về phân khai chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021 công tác chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 18. (31/08/2021) Chỉ thị 07/CT-BGTVT năm 2021 về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 19. (30/08/2021) Công văn 9025/BGTVT-KHĐT năm 2021 về tiếp thu, giải trình kết luận của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 20. (30/08/2021) Công văn 9625/SGTVT-KT năm 2021 về đăng ký nhận Giấy nhận diện phương tiện có mã QR do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 21. (30/08/2021) Công văn 3691/CHK-QLC năm 2021 về tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng các Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 22. (30/08/2021) Quyết định 1502/QĐ-CHK năm 2021 về điều chỉnh thời gian áp dụng Phương thức khai thác hệ thống quản lý tàu bay đến, tàu bay khởi hành (AMAN/DMAN) tại khu vực Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 23. (30/08/2021) Công văn 6000/VPCP-CN năm 2021 về Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) do Văn phòng Chính phủ ban hành
 24. (30/08/2021) Quyết định 1596/QĐ-BGTVT năm 2021 hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng phương tiện giao thông đường sắt trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 25. (01/09/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND về phân cấp thỏa thuận xây dựng và công bố hoạt động bến khách ngang sông cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Hải Dương
 26. (04/09/2021) Thông tư 102/2021/TT-BQP sửa đổi Thông tư 102/2016/TT-BQP quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng, được sửa đổi tại Thông tư 172/2018/TT-BQP
 27. (01/09/2021) Thông tư 12/2021/TT-BGTVT quy định về tiêu chí cụ thể phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (06/09/2021) Công văn 6195/VPCP-KTTH năm 2021 về sản xuất và cung ứng phân bón do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (03/09/2021) Công văn 9187/BGTVT-HTQT năm 2021 về đánh giá tác động của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu đến lĩnh vực giao thông vận tải Việt Nam sau đại dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (02/09/2021) Công văn 6115/VPCP-KTTH năm 2021 về giải pháp bình ổn thị trường phân bón do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (01/09/2021) Quyết định 2091/QĐ-BCT năm 2021 về điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm bàn, ghế có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Ma-lai-xi-a do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 5. (01/09/2021) Công văn 2893/UBND-TKBT về tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 và các tháng cuối năm 2021 do Thành phố Hà Nội ban hành
 6. (03/09/2021) Decision No. 2080/QD-BCT dated August 31, 2021 on imposition of provisional anti-dumping duties on certain polyester yarn products imported from People’s Republic of China, Republic of India, Republic of Indonesia and Malaysia
 7. (31/08/2021) Quyết định 2087/QĐ-BCT năm 2021 bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 8. (03/09/2021) Quyết định 2080/QĐ-BCT năm 2021 về áp dụng chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 9. (30/08/2021) Công văn 5479/STC-QLG năm 2021 công khai thông tin giá các mặt hàng thiết yếu trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND, Công điện 19/CĐ-UBND do Sở Tài chính thành phố Hà Nội ban hành
 10. (30/08/2021) Nghị quyết 99/NQ-CP năm 2021 về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (06/09/2021) Công văn 2402/SGDĐT-KHTC năm 2021 về hướng dẫn thực hiện giãn thu và hỗ trợ học phí năm học 2021-2022 cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 2. (31/08/2021) Công văn 9065/BGTVT-TC năm 2021 thực hiện Thông tư 74/2021/TT-BTC do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (30/08/2021) Công văn 9021/BGTVT-TC năm 2021 về rà soát tình hình giảm một số khoản phí, lệ phí để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (30/08/2021) Công văn 4249/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (01/09/2021) Thông tư 13/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 26/2013/TT-NHNN về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 6. (01/09/2021) Circular No. 13/2021/TT-NHNN dated August 23, 2021 on amendments to Circular No. 26/2013/TT-NHNN on promugation of the Tariff of charges for payment services offered via the State Bank of Vietnam
 7. (30/08/2021) Thông tư 59/2021/TT-BTC sửa đổi Điều 8 Thông tư 74/2016/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020 và Điều 10 Thông tư 76/2016/TT-BTC quy định việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1 Văn bản thuộc 2 lĩnh vực đã hết hiệu lực trong khoảng thời gian này

 1. Xây dựng - Đô thị
 2. Bất động sản