Thông báo văn bản mới từ ngày 06-09-2021 đến ngày 13-09-2021

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 06-09-2021 đến 13-09-2021


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (13/09/2021) Công văn 1156/TTg-TCCV năm 2021 về xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (13/09/2021) Công văn 6410/VPCP-CN năm 2021 về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết 66/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (13/09/2021) Quyết định 1039/QĐ-BXD năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
 4. (13/09/2021) Quyết định 50/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tỉnh Hòa Bình
 5. (13/09/2021) Quyết định 51/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải; Trưởng, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; Quản lý đô thị phụ trách theo dõi lĩnh vực giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình
 6. (13/09/2021) Quyết định 52/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình
 7. (13/09/2021) Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 8. (13/09/2021) Quyết định 49/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Ban Dân tộc tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện, thành phố, tỉnh Hòa Bình
 9. (11/09/2021) Quyết định 1498/QĐ-TTg năm 2021 về Danh mục thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
 10. (11/09/2021) Nghị quyết 107/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021
 11. (11/09/2021) Quyết định 3769/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định
 12. (10/09/2021) Quyết định 1407/QĐ-BTP năm 2021 phê duyệt Đề án giải thể Trung tâm Thông tin, hỗ trợ pháp luật thuộc Cục Công tác phía Nam do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 13. (10/09/2021) Công văn 3037/LĐTBXH-TCCB năm 2021 về báo cáo, đề xuất biên chế công chức, số lượng người làm việc, giai đoạn 2022-2026 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 14. (10/09/2021) Quyết định 4158/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội
 15. (10/09/2021) Công văn 4363/TCHQ-CNTT năm 2021 triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (10/09/2021) Quyết định 2186/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La
 17. (10/09/2021) Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội
 18. (10/09/2021) Quyết định 835/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết 22 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
 19. (10/09/2021) Quyết định 3545/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa
 20. (10/09/2021) Quyết định 2243/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế
 21. (09/09/2021) Quyết định 89/QĐ-TCTĐB năm 2021 về Quy chế hoạt động của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương
 22. (09/09/2021) Nghị quyết 104/NQ-CP năm 2021 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế do Chính phủ ban hành
 23. (09/09/2021) Quyết định 1648/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 24. (09/09/2021) Quyết định 1466/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước tổ chức thẩm định Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 25. (09/09/2021) Quyết định 2282/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận
 26. (09/09/2021) Quyết định 2150/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên
 27. (09/09/2021) Quyết định 2416/QĐ-UBND năm 2021 quy định về thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” do tỉnh Quảng Trị ban hành
 28. (09/09/2021) Quyết định 3524/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
 29. (09/09/2021) Quyết định 833/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
 30. (09/09/2021) Quyết định 2425/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
 31. (09/09/2021) Kế hoạch 144/KH-UBND năm 2021 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025
 32. (09/09/2021) Quyết định 3185/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai
 33. (09/09/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 12/2019/QĐ-UBND quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 27/2018/NQ-HĐND do tỉnh Hà Giang ban hành
 34. (09/09/2021) Quyết định 2423/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị
 35. (08/09/2021) Thông tư 08/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 36. (08/09/2021) Quyết định 3498/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
 37. (08/09/2021) Quyết định 1368/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh nội dung bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm; phân loại vị trí việc làm; ngạch công chức tối thiểu, biên chế, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo từng vị trí việc làm của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
 38. (08/09/2021) Quyết định 1340/QĐ-UBND-HC năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 39. (08/09/2021) Quyết định 1396/QĐ-BTP năm 2021 về Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động và kiện toàn tổ chức của Nhà xuất bản Tư pháp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030" do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 40. (08/09/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 09/2016/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Quyết định 38/2017/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và tổ chức liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính của một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
 41. (07/09/2021) Quyết định 1687/QĐ-BTC năm 2021 về Chương trình hành động của Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021
 42. (07/09/2021) Quyết định 2475/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk
 43. (07/09/2021) Quyết định 1634/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 44. (07/09/2021) Quyết định 1375/QĐ-BTTTT năm 2021 về phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
 45. (07/09/2021) Công văn 6250/VPCP-QHQT năm 2021 về Thủ tướng Chính phủ tiếp Đại sứ Indonesia đến chào xã giao do Văn phòng Chính phủ ban hành
 46. (07/09/2021) Quyết định 3101/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai
 47. (07/09/2021) Nghị quyết 102/NQ-CP năm 2021 về thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Chính phủ ban hành
 48. (07/09/2021) Quyết định 4102/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
 49. (07/09/2021) Quyết định 2157/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt hình thức, nội dung, cơ cấu điểm phỏng vấn và cách xác định người đạt điểm phỏng vấn tiếp nhận vào làm công chức do tỉnh Sơn La ban hành
 50. (07/09/2021) Quyết định 571/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 51. (07/09/2021) Quyết định 4103/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
 52. (07/09/2021) Kế hoạch 202/KH-UBND về tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2021 tại thành phố Hải Phòng
 53. (06/09/2021) Quyết định 1970/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Y tế thành phố Cần Thơ
 54. (06/09/2021) Quyết định 2132/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
 55. (06/09/2021) Quyết định 2231/QĐ-BKHCN năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công của Bộ và Cổng Dịch vụ công Quốc gia giai đoạn 2021-2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ
 56. (06/09/2021) Thông tư 12/2021/TT-BYT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 57. (06/09/2021) Quyết định 1355/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, quy hoạch xây dựng, quản lý chất lượng công trình và hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 58. (06/09/2021) Quyết định 1460/QĐ-TTg năm 2021 về phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 59. (06/09/2021) Quyết định 1318/QĐ-UBND năm 2021 quy định về tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 60. (06/09/2021) Quyết định 2151/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống thiên tai tại cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
 61. (06/09/2021) Quyết định 2361/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Cấp điện trung áp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương thực hiện trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh Quảng Trị
 62. (06/09/2021) Quyết định 2362/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
 63. (06/09/2021) Quyết định 4097/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội - xây dựng theo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0
 64. (06/09/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (13/09/2021) Quyết định 1509/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Dự án “Rà tìm và xử lý bom mìn, vật nổ nhằm giảm thiểu các mối nguy hiểm và hỗ trợ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Trị, giai đoạn X (2021-2025)” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (13/09/2021) Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 1492/QĐ-TTg về Kế hoạch 89-KH/TU thực hiện Kết luận 02-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 3. (12/09/2021) Quyết định 2596/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
 4. (11/09/2021) Công văn 6378/VPCP-NN năm 2021 Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (10/09/2021) Chỉ thị 25/CT-TTg năm 2021 về đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (10/09/2021) Công văn 6324/VPCP-KGVX năm 2021 về bảo đảm an sinh xã hội và an toàn phòng, chống dịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (10/09/2021) Công văn 3009/UBND-KGVX năm 2021 về đảm bảo an sinh xã hội và an toàn phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 8. (10/09/2021) Kế hoạch 165/KH-UBND năm 2021 về tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 9. (09/09/2021) Công văn 6308/VPCP-QHĐP năm 2021 triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (08/09/2021) Thông tư 08/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 11. (08/09/2021) Công văn 3250/BVHTTDL-NTBD năm 2021 thực hiện chính sách hỗ trợ đối với nghệ sĩ, diễn viên theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 12. (08/09/2021) Quyết định 953/QĐ-TCTK năm 2021 về Phương án điều tra hộ gia đình thu thập thông tin về du lịch năm 2022 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành
 13. (08/09/2021) Kế hoạch 207/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình 08-CTr/TU về “phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025” do thành phố Hà Nội ban hành
 14. (07/09/2021) Công điện 1118/CĐ-TTg năm 2021 về bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ điện
 15. (07/09/2021) Quyết định 4102/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
 16. (07/09/2021) Quyết định 4103/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
 17. (06/09/2021) Quyết định 2996/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 18. (06/09/2021) Kế hoạch 267/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (13/09/2021) Thông báo 242/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (13/09/2021) Công văn 4390/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để điều trị bệnh Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (13/09/2021) Công văn 5178/SLĐTBXH-LĐTLBH năm 2021 về hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội ban hành
 4. (13/09/2021) Công văn 6144/BKHĐT-QLĐT năm 2021 về thực hiện pháp luật đấu thầu và các Nghị quyết của Chính phủ về mua sắm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 5. (13/09/2021) Quyết định 26/2021/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ người lao động tự do gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 6. (13/09/2021) Công văn 481/SYT-NVY năm 2021 về tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 16
 7. (12/09/2021) Công văn 6383/VPCP-KGVX năm 2021 về dư luận xã hội liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (12/09/2021) Thông báo 241/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (12/09/2021) Công văn 6530/SYT-NVY năm 2021 về xin ý kiến rút ngắn khoảng cách giữa 02 mũi tiêm đối với vắc xin AstraZeneca do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 10. (12/09/2021) Công văn 5159/SLĐTBXH-BTXH năm 2021 về phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp để hỗ trợ đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội ban hành
 11. (12/09/2021) Công văn 6382/VPCP-KGVX năm 2021 về vụ mì ăn liền Hảo Hảo nhiễm etylen oxit bị thu hồi tại một số nước Châu Âu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (12/09/2021) Quyết định 2520/QĐ-CT năm 2021 về áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc
 13. (11/09/2021) Nghị quyết 106/NQ-CP năm 2021 về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành
 14. (11/09/2021) Thông báo 240/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về bảo đảm điều kiện dạy và học phù hợp với tình hình dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (11/09/2021) Quyết định 4377/QĐ-BYT năm 2021 về “Sổ tay hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Trạm Y tế lưu động” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 16. (11/09/2021) Công văn 7559/BYT-TB-CT năm 2021 thực hiện đề án Tăng cường khả năng cung ứng, sử dụng Oxy y tế cho các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 17. (11/09/2021) Resolution No. 106/NQ-CP dated September 11, 2021 on tax policies for goods imported for supporting Covid-19 prevention and control
 18. (10/09/2021) Công văn 7548/BYT-DP năm 2021 về tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 vắc xin Moderna do Bộ Y tế ban hành
 19. (10/09/2021) Quyết định 1494/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình "Nâng cao năng lực hệ thống y học dự phòng Quận đội" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 20. (10/09/2021) Công điện 905/CĐ-BGDĐT năm 2021 về tổ chức dạy học ứng phó diễn biến dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo điện
 21. (10/09/2021) Quyết định 528/QĐ-QLD năm 2021 sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược
 22. (10/09/2021) Công văn 3969/BGDĐT-GDTH năm 2021 hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 23. (10/09/2021) Quyết định 526/QĐ-QLD năm 2021 về danh mục 83 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 106 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
 24. (10/09/2021) Quyết định 1497/QĐ-TTg năm 2021 về Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 25. (10/09/2021) Quyết định 4349/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn triển khai Tổ Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 26. (10/09/2021) Quyết định 4355/QĐ-BYT năm 2021 Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 27. (10/09/2021) Quyết định 1493/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình "Can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 28. (10/09/2021) Công văn 6324/VPCP-KGVX năm 2021 về bảo đảm an sinh xã hội và an toàn phòng, chống dịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 29. (10/09/2021) Công văn 3009/UBND-KGVX năm 2021 về đảm bảo an sinh xã hội và an toàn phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 30. (10/09/2021) Công văn 3493/BTTTT-CVT năm 2021 về phủ sóng di động tại các địa phương đang giãn cách theo Chỉ thị 16 để phục vụ giảng dạy và học tập trực tuyến của Ngành giáo dục do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 31. (10/09/2021) Công văn 3862/CHK-ANHK năm 2021 về gia hạn năng định, giấy phép đã cấp của nhân viên nhân viên kiểm soát an ninh hàng không và phương án tổ chức sát hạch, cấp giấy phép, năng định do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 32. (10/09/2021) Công văn 2993/UBND-ĐT năm 2021 về kiểm tra đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa có Giấy nhận diện QR tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch, các điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận, xếp dỡ hàng hóa trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 33. (10/09/2021) Thông báo 505/TB-VP năm 2021 về kết luận của đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại cuộc họp với đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng về nội dung liên quan đến việc cấp và quản lý giấy đi đường phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 34. (10/09/2021) Công văn 4372/TCHQ-GSQL năm 2021 về đảm bảo hoạt động thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 35. (10/09/2021) Công văn 464/SYT-NVY năm 2021 về tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 14
 36. (10/09/2021) Công văn 4363/TCHQ-CNTT năm 2021 triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
 37. (10/09/2021) Decision No. 4355/QD-BYT dated September 10, 2021 on Provisional guidelines on COVID-19 immunization screening
 38. (09/09/2021) Công văn 14128/SYT-NVY năm 2021 về thay đổi thời gian cách ly y tế tập trung đối với người tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 (F1) tại các khu cách ly do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
 39. (09/09/2021) Công văn 4353/TCHQ-TXNK năm 2021 về nhập khẩu vật tư, thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 40. (09/09/2021) Công văn 4352/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu phòng chống dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 41. (09/09/2021) Kế hoạch 895/KH-BGDĐT năm 2021 về công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của ngành Giáo dục năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 42. (09/09/2021) Nghị quyết 105/NQ-CP năm 2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành
 43. (09/09/2021) Thông báo 237/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp trực tuyến với địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 44. (09/09/2021) Công văn 9396/BGTVT-VT năm 2021 về xây dựng kế hoạch phục hồi hoạt động vận tải thích ứng an toàn với tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 45. (09/09/2021) Công văn 2986/UBND-KGVX năm 2021 về thí điểm thành lập Tổ xét nghiệm COVID-19 tự nguyện do thành phố Hà Nội ban hành
 46. (09/09/2021) Công văn 6313/VPCP-V.I năm 2021 về kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, vận chuyển khẩu trang, găng tay không đảm bảo chất lượng, nguồn gốc do Văn phòng Chính phủ ban hành
 47. (09/09/2021) Công văn 2962/UBND-KT năm 2021 về tăng cường công tác phòng chống dịch và triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin khách mua hàng tại các đơn vị phân phối phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 48. (09/09/2021) Quyết định 1654/QĐ-BGTVT năm 2021 Hướng dẫn tạm thời về kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng không trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 49. (09/09/2021) Công văn 3031/LĐTBXH-VP năm 2021 thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 50. (09/09/2021) Resolution No. 105/NQ-CP dated September 09, 2021 on provision of assistance for enterprises, cooperatives, household businesses amid Covid-19 pandemic
 51. (09/09/2021) Quyết định 3524/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
 52. (09/09/2021) Quyết định 3185/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai
 53. (08/09/2021) Thông tư 07/2021/TT-BVHTTDL quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 54. (08/09/2021) Công văn 4330/TCHQ-ĐTCBL năm 2021 về tạo điều kiện thông quan nhanh cho các lô hàng thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 55. (08/09/2021) Công văn 454/SYT-NVY năm 2021 về tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 13
 56. (08/09/2021) Quyết định 1013/QĐ-LĐTBXH năm 2021 về hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 57. (08/09/2021) Công văn 7439/BYT-KHTC năm 2021 về chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp do Bộ Y tế ban hành
 58. (08/09/2021) Thông báo 234/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc gặp mặt với các nhà khoa học ngành y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 59. (08/09/2021) Công điện 1346/CĐ-BYT năm 2021 việc thần tốc xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế điện
 60. (08/09/2021) Công điện 1356/CĐ-BYT năm 2021 về kiểm tra thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Y tế điện
 61. (08/09/2021) Kế hoạch 206/KH-UBND năm 2021 xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin phòng, chống COVID-19 cho người dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 62. (08/09/2021) Circular No. 07/2021/TT-BVHTTDL dated September 08, 2021 on prescribing sports training for trainers
 63. (08/09/2021) Decision No. 1013/QD-LDTBXH dated September 8, 2021 on supporting children of postpartum mothers infected with COVID-19
 64. (07/09/2021) Quyết định 4308/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Đề án Tăng cường khả năng cung ứng, sử dụng Oxy y tế cho các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 65. (07/09/2021) Công văn 2994/UBND-ĐT năm 2021 về tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 66. (07/09/2021) Thông tư 14/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 67. (07/09/2021) Công văn 4308/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế máy xét nghiệm, ống ngậm xét nghiệm do Tổng cục Hải quan ban hành
 68. (07/09/2021) Công văn 6263/VPCP-KGVX năm 2021 về triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 69. (07/09/2021) Công văn 2939/UBND-KT năm 2021 về phối hợp phát triển sản xuất, hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản thực phẩm từ vùng 2, vùng 3 vào vùng 1 theo Chỉ thị 20/CT-UBND do Thành phố Hà Nội ban hành
 70. (07/09/2021) Công văn 6246/VPCP-KGVX năm 2021 về xử lý việc đưa tin không đúng sự thật về công tác phòng, chống dịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 71. (07/09/2021) Công văn 6247/VPCP-KGVX năm 2021 về bảo đảm hỗ trợ y tế và lương thực, thực phẩm cho người dân do Văn phòng Chính phủ ban hành
 72. (07/09/2021) Công văn 9260/BGTVT-VT năm 2021 về tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho vận chuyển, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh dịch COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 73. (07/09/2021) Công điện 1118/CĐ-TTg năm 2021 về bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ điện
 74. (07/09/2021) Nghị quyết 102/NQ-CP năm 2021 về thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Chính phủ ban hành
 75. (07/09/2021) Official Dispatch No. 2994/UBND-DT dated September 7, 2021 on further strengthening control measures during social distancing period
 76. (07/09/2021) Circular No. 14/2021/TT-NHNN dated September 07, 2021 on amendments to Circular No. 01/2020/TT-NHNN providing instructions for credit institutions and foreign branch banks (FBB) on debt rescheduling, exemption or reduction of interest and fees, retention of debt category to assist borrowers affected by Covid-19 pandemic
 77. (06/09/2021) Quyết định 1970/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Y tế thành phố Cần Thơ
 78. (06/09/2021) Công văn 13943/SYT-VP năm 2021 hướng dẫn cấp giấy đi đường cho cá nhân và phương tiện vận chuyển thuộc lĩnh vực Y tế do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
 79. (06/09/2021) Quyết định 519/QĐ-QLD năm 2021 sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược
 80. (06/09/2021) Công điện 20/CĐ-UBND năm 2021 về tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
 81. (06/09/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người nghèo, cận nghèo và người dân đang ở trọ trong khu vực thực hiện tăng cường giãn cách thuộc 15 phường trên địa bàn thành phố Thuận An, Dĩ An và Thị xã Tân Uyên để thực hiện phòng chống dịch Covid - 19 do tỉnh Bình Dương ban hành
 82. (06/09/2021) Công văn 6354/SYT-VP năm 2021 phối hợp cung cấp danh sách cấp giấy đi đường do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 83. (06/09/2021) Công văn 4005/SGTVT-QLVT năm 2021 về hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe 2 bánh tại Vùng 1 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo Chỉ thị 20/CT-UBND
 84. (06/09/2021) Công văn 7355/BYT-DP năm 2021 về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh trung học phổ thông do Bộ Y tế ban hành
 85. (06/09/2021) Công văn 13897/SYT-NVY năm 2021 về chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng phòng chống dịch COVID-19 tại tuyến Y tế cơ sở do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
 86. (06/09/2021) Quyết định 2362/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (11/09/2021) Thông báo 240/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về bảo đảm điều kiện dạy và học phù hợp với tình hình dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (10/09/2021) Công văn 2463/SGDĐT-CTTT năm 2021 về hỗ trợ cho học sinh khó khăn đầu năm học 2021-2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 3. (10/09/2021) Công điện 905/CĐ-BGDĐT năm 2021 về tổ chức dạy học ứng phó diễn biến dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo điện
 4. (10/09/2021) Công văn 3969/BGDĐT-GDTH năm 2021 hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (10/09/2021) Công văn 2462/SGDĐT-KHTC năm 2021 về tiếp tục hướng dẫn thu, sử dụng các khoản thu khác trong năm học 2021-2022 của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 6. (10/09/2021) Công văn 3493/BTTTT-CVT năm 2021 về phủ sóng di động tại các địa phương đang giãn cách theo Chỉ thị 16 để phục vụ giảng dạy và học tập trực tuyến của Ngành giáo dục do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 7. (10/09/2021) Công văn 3968/BGDĐT-GDDT năm 2021 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục dân tộc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (10/09/2021) Công văn 3961/BGDĐT-CĐN năm 2021 về vận động quyên góp, ủng hộ “Máy tính cho em” do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Công đoàn Giáo dục Việt Nam ban hành
 9. (09/09/2021) Kế hoạch 895/KH-BGDĐT năm 2021 về công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của ngành Giáo dục năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (09/09/2021) Công văn 3916/BGDĐT-KHCNMT năm 2021 về khảo sát hiện trạng các tạp chí khoa học; nhóm nghiên cứu mạnh; kết quả đào tạo tiến sĩ thuộc các nhiệm vụ khoa học công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 11. (09/09/2021) Quyết định 580/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Khung Chương trình giáo dục địa phương tỉnh Gia Lai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT
 12. (08/09/2021) Thông tư 24/2021/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam kèm theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 13. (08/09/2021) Công văn 3255/BHXH-QLT năm 2021 về thu tiền, cấp giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trong thời gian giãn cách xã hội do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 14. (08/09/2021) Quyết định 2814/QĐ-BGDĐT năm 2021 phê duyệt Tài liệu giáo dục địa phương lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Điện Biên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 15. (08/09/2021) Circular No. 24/2021/TT-BGDDT dated September 8, 2021 on amendments to the Regulation on assessment of language proficiency according to Vietnam’s language proficiency framework issued together with Circular No. 23/2017/TT-BGDDT
 16. (07/09/2021) Công văn 6235/VPCP-KGVX năm 2021 về xây dựng và triển khai Chương trình “sóng và máy tính cho em” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (07/09/2021) Kế hoạch 238/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU về phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025
 18. (06/09/2021) Công văn 3825/BGDĐT-PC năm 2021 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 về công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 19. (06/09/2021) Công văn 2402/SGDĐT-KHTC năm 2021 về hướng dẫn thực hiện giãn thu và hỗ trợ học phí năm học 2021-2022 cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 20. (06/09/2021) Công văn 3810/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2021 hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên” trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 21. (06/09/2021) Công văn 7355/BYT-DP năm 2021 về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh trung học phổ thông do Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (13/09/2021) Công văn 6144/BKHĐT-QLĐT năm 2021 về thực hiện pháp luật đấu thầu và các Nghị quyết của Chính phủ về mua sắm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 2. (10/09/2021) Công văn 6073/BKHĐT-QLKKT năm 2021 về hoàn thiện Bài tham luận Hội nghị 30 năm xây dựng và phát triển khu công nghiệp và khu kinh tế (lần 2) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 3. (10/09/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 4. (09/09/2021) Quyết định 89/QĐ-TCTĐB năm 2021 về Quy chế hoạt động của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương
 5. (09/09/2021) Công văn 6294/VPCP-CN năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (09/09/2021) Quyết định 1467/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh”, sử dụng vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (09/09/2021) Quyết định 2425/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
 8. (08/09/2021) Quyết định 555/QĐ-UBND năm 2021 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang
 9. (07/09/2021) Công văn 6244/VPCP-CN năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (07/09/2021) Công văn 6243/VPCP-CN năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (13/09/2021) Công văn 3160/BTP-CNTT năm 2021 hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong tiếp nhận số định danh cá nhân khi cập nhật dữ liệu khai sinh vào Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử do Bộ Tư pháp ban hành
 2. (11/09/2021) Quyết định 1405/QĐ-BTTTT năm 2021 hướng dẫn về các yêu cầu kỹ thuật đối với phân hệ hiển thị mã QR cá nhân thuộc các nền tảng, ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 (Phiên bản 1.1) do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 3. (10/09/2021) Công văn 3493/BTTTT-CVT năm 2021 về phủ sóng di động tại các địa phương đang giãn cách theo Chỉ thị 16 để phục vụ giảng dạy và học tập trực tuyến của Ngành giáo dục do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 4. (10/09/2021) Công văn 3961/BGDĐT-CĐN năm 2021 về vận động quyên góp, ủng hộ “Máy tính cho em” do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Công đoàn Giáo dục Việt Nam ban hành
 5. (10/09/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 6. (07/09/2021) Công văn 9266/BGTVT-MT năm 2021 về phối hợp, cung cấp thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (07/09/2021) Công văn 6246/VPCP-KGVX năm 2021 về xử lý việc đưa tin không đúng sự thật về công tác phòng, chống dịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (07/09/2021) Công văn 3455/BTTTT-CNTT năm 2021 về hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ thông tin - truyền thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 9. (07/09/2021) Công văn 6235/VPCP-KGVX năm 2021 về xây dựng và triển khai Chương trình “sóng và máy tính cho em” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (07/09/2021) Quyết định 1381/QĐ-BTTTT năm 2021 về Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 11. (06/09/2021) Nghị quyết 100/NQ-CP năm 2021 thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng do Chính phủ ban hành
 12. (06/09/2021) Quyết định 4098/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
 13. (06/09/2021) Quyết định 2231/QĐ-BKHCN năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công của Bộ và Cổng Dịch vụ công Quốc gia giai đoạn 2021-2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ
 14. (06/09/2021) Quyết định 4097/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội - xây dựng theo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (09/09/2021) Nghị quyết 105/NQ-CP năm 2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành
 2. (09/09/2021) Resolution No. 105/NQ-CP dated September 09, 2021 on provision of assistance for enterprises, cooperatives, household businesses amid Covid-19 pandemic
 3. (09/09/2021) Quyết định 833/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
 4. (08/09/2021) Quyết định 406/QĐ-UBQLV năm 2021 về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ban hành
 5. (08/09/2021) Quyết định 3498/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
 6. (07/09/2021) Công văn 6007/BKHĐT-PTDN năm 2021 xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 7. (07/09/2021) Công văn 3455/BTTTT-CNTT năm 2021 về hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ thông tin - truyền thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 8. (06/09/2021) Nghị định 82/2021/NĐ-CP về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi Nghị định 121/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi tại Nghị định 74/2020/NĐ-CP về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
 9. (06/09/2021) Công văn 2802/BHXH-CSXH năm 2021 thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (13/09/2021) Quyết định 1507/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thực thi các quy định Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển ngày 10 tháng 12 năm 1982 về bảo tồn và quản lý đàn cá lưỡng cư và di cư xa đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (13/09/2021) Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 3. (13/09/2021) Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh
 4. (10/09/2021) Công văn 6362/VPCP-CN năm 2021 về điều chỉnh cấp điện áp phía trung áp của máy biến áp 220 kV thuộc trạm biến áp nâng áp 35/220 kV tại nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1, tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (10/09/2021) Quyết định 1492/QĐ-TTg năm 2021 Kế hoạch thực hiện Kết luận 02-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (10/09/2021) Dự thảo Nghị định sửa đổi nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ
 7. (09/09/2021) Quyết định 2282/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận
 8. (09/09/2021) Công văn 1282/UBND-NL về hoàn thiện Kế hoạch truy thu Quỹ phòng chống thiên tai năm 2020 và Kế hoạch thu Quỹ phòng chống thiên tai năm 2021 do tỉnh Gia Lai ban hành
 9. (08/09/2021) Quyết định 406/QĐ-UBQLV năm 2021 về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ban hành
 10. (08/09/2021) Công văn 7439/BYT-KHTC năm 2021 về chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp do Bộ Y tế ban hành
 11. (07/09/2021) Công văn 9266/BGTVT-MT năm 2021 về phối hợp, cung cấp thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 12. (06/09/2021) Quyết định 2151/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống thiên tai tại cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
 13. (06/09/2021) Quyết định 42/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định 19/2016/QĐ-UBND

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (11/09/2021) Công văn 6365/VPCP-CN năm 2021 về chủ trương Quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc, tỉnh Long An do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (11/09/2021) Công văn 6368/VPCP-CN năm 2021 thực hiện Dự án Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (11/09/2021) Công văn 6364/VPCP-CN năm 2021 về chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (10/09/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2013/QĐ-UBND quy định chế độ thông tin, báo cáo thống kê tổng hợp về xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 5. (10/09/2021) Quyết định 835/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết 22 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
 6. (09/09/2021) Công văn 6294/VPCP-CN năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (09/09/2021) Quyết định 1467/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh”, sử dụng vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (09/09/2021) Quyết định 2423/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị
 9. (08/09/2021) Thông tư 14/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 10. (08/09/2021) Quyết định 557/QĐ-UBND phê duyệt giá sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ năm 2021 trên các tuyến đường tỉnh 185, 186, 188 tỉnh Tuyên Quang
 11. (07/09/2021) Công văn 6244/VPCP-CN năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (06/09/2021) Quyết định 1355/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, quy hoạch xây dựng, quản lý chất lượng công trình và hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 13. (06/09/2021) Kế hoạch 269/KH-UBND năm 2021 về phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (13/09/2021) Công văn 9472/BGTVT-KHĐT năm 2021 về lập quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và Cảng hàng không Rạch Giá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (13/09/2021) Công văn 1153/TTg-NN năm 2021 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (13/09/2021) Quyết định 51/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải; Trưởng, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; Quản lý đô thị phụ trách theo dõi lĩnh vực giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình
 4. (10/09/2021) Công văn 3862/CHK-ANHK năm 2021 về gia hạn năng định, giấy phép đã cấp của nhân viên nhân viên kiểm soát an ninh hàng không và phương án tổ chức sát hạch, cấp giấy phép, năng định do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 5. (10/09/2021) Công văn 6345/VPCP-KGVX năm 2021 về Kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc, Kiên Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (10/09/2021) Công văn 2993/UBND-ĐT năm 2021 về kiểm tra đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa có Giấy nhận diện QR tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch, các điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận, xếp dỡ hàng hóa trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 7. (10/09/2021) Thông báo 505/TB-VP năm 2021 về kết luận của đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại cuộc họp với đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng về nội dung liên quan đến việc cấp và quản lý giấy đi đường phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 8. (09/09/2021) Công văn 2060/CĐSVN-VTATGT năm 2021 về xây dựng kế hoạch tổ chức vận tải để sẵn sàng mở lại các hoạt động vận tải đường sắt ngay sau khi Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh khác nới lỏng giãn cách trong thời gian tới do Cục Đường sắt Việt Nam ban hành
 9. (09/09/2021) Công văn 9395/BGTVT-KCHT phê duyệt phương án giá sản phẩm dịch vụ bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (09/09/2021) Công văn 9396/BGTVT-VT năm 2021 về xây dựng kế hoạch phục hồi hoạt động vận tải thích ứng an toàn với tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (09/09/2021) Quyết định 1654/QĐ-BGTVT năm 2021 Hướng dẫn tạm thời về kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng không trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 12. (09/09/2021) Quyết định 1648/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 13. (09/09/2021) Công văn 9350/BGTVT-KCHT năm 2021 về phòng chống ảnh hưởng của đường dây 500 kV đến hệ thống thông tin tín hiệu tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. (09/09/2021) Công văn 9387/BGTVT-MT năm 2021 về kế hoạch bảo vệ môi trường dự án nâng cấp, cải tạo QL.19 đoạn Km90-Km108 và các cầu trên địa bàn tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 15. (09/09/2021) Công văn 9402/BGTVT-KCHT năm 2021 về xây dựng đường gom để xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 16. (08/09/2021) Quyết định 557/QĐ-UBND phê duyệt giá sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ năm 2021 trên các tuyến đường tỉnh 185, 186, 188 tỉnh Tuyên Quang
 17. (07/09/2021) Quyết định 1634/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 18. (07/09/2021) Công văn 6224/VPCP-CN năm 2021 về áp dụng khung chính sách bồi thường cho 2 tuyến giao thông kết nối thuộc Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. (06/09/2021) Công văn 13943/SYT-VP năm 2021 hướng dẫn cấp giấy đi đường cho cá nhân và phương tiện vận chuyển thuộc lĩnh vực Y tế do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
 20. (06/09/2021) Công văn 4306/TCHQ-GSQL năm 2021 về thời gian vận chuyển hàng hóa vận chuyển độc lập bằng đường thủy nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành
 21. (06/09/2021) Thông báo 233/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Quy hoạch mạng lưới đường sắt và Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 22. (06/09/2021) Công văn 6354/SYT-VP năm 2021 phối hợp cung cấp danh sách cấp giấy đi đường do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 23. (06/09/2021) Công văn 4005/SGTVT-QLVT năm 2021 về hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe 2 bánh tại Vùng 1 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo Chỉ thị 20/CT-UBND
 24. (06/09/2021) Công văn 6212/VPCP-CN năm 2021 về hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa phục vụ đời sống nhân dân, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (13/09/2021) Nghị định 83/2021/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2021-2022
 2. (13/09/2021) Công văn 4390/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để điều trị bệnh Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (13/09/2021) Công văn 4407/TCHQ-GSQL năm 2021 về công tác giám sát đối với hàng hóa là xăng dầu xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (13/09/2021) Công văn 4395/TCHQ-TXNK năm 2021 về hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (13/09/2021) Thông báo 4386/TB-TCHQ năm 2021 về kết quả xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (13/09/2021) Công văn 4389/TCHQ-TXNK năm 2021 phân loại lốp dùng cho ô tô chở hàng, ô tô đầu kéo, sơ mi rơ moóc do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (13/09/2021) Decree No. 83/2021/ND-CP dated September 13, 2021 on Viet Nam’s special preferential import tariff schedule for implementation of Arrangement on Bilateral Trade Enhancement between the Government of Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Kingdom of Cambodia in the 2021 - 2022 period
 8. (11/09/2021) Nghị quyết 106/NQ-CP năm 2021 về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành
 9. (11/09/2021) Resolution No. 106/NQ-CP dated September 11, 2021 on tax policies for goods imported for supporting Covid-19 prevention and control
 10. (10/09/2021) Công văn 4372/TCHQ-GSQL năm 2021 về đảm bảo hoạt động thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (10/09/2021) Công văn 4364/TCHQ-GSQL năm 2021 trả lời về cơ chế đặc thù của cụm cảng Cái Mép-Thị Vải do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (09/09/2021) Công văn 4353/TCHQ-TXNK năm 2021 về nhập khẩu vật tư, thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (09/09/2021) Công văn 4352/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu phòng chống dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (09/09/2021) Công văn 4346/TCHQ-GSQL năm 2021 về giám sát hàng hóa đưa vào kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (08/09/2021) Công văn 4330/TCHQ-ĐTCBL năm 2021 về tạo điều kiện thông quan nhanh cho các lô hàng thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (08/09/2021) Công văn 4341/TCHQ-GSQL năm 2021 về phân luồng tờ khai tạm nhập tái xuất phương tiện quay vòng do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (08/09/2021) Công văn 4339/TCHQ-GSQL năm 2021 về xuất khẩu đá vôi khai thác từ mỏ tại tỉnh Quảng Bình theo Giấy phép khai thác cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản - Than Đông Bắc do Tổng cục Hải quan ban hành
 18. (08/09/2021) Công văn 4325/TCHQ-PC năm 2021 về vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
 19. (07/09/2021) Công văn 4317/TCHQ-GSQL năm 2021 về hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển giữa các cảng container trong khu vực cụm cảng Cái Mép - Thị Vải do Tổng cục Hải quan ban hành
 20. (06/09/2021) Quyết định 2109/QĐ-HĐĐGHNNKĐ về Quy chế đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 do Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 ban hành
 21. (06/09/2021) Công văn 4305/TCHQ-GSQL năm 2021 về báo cáo quyết toán do Tổng cục Hải quan ban hành
 22. (06/09/2021) Công văn 4306/TCHQ-GSQL năm 2021 về thời gian vận chuyển hàng hóa vận chuyển độc lập bằng đường thủy nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành
 23. (06/09/2021) Công văn 6212/VPCP-CN năm 2021 về hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa phục vụ đời sống nhân dân, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (13/09/2021) Công văn 733/LĐLĐ-TC năm 2021 bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 2. (13/09/2021) Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 3. (10/09/2021) Công văn 2462/SGDĐT-KHTC năm 2021 về tiếp tục hướng dẫn thu, sử dụng các khoản thu khác trong năm học 2021-2022 của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 4. (10/09/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 5. (10/09/2021) Quyết định 53/2021/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 6. (09/09/2021) Nghị quyết 103/NQ-CP về phương án sử dụng nguồn kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021 do Chính phủ ban hành
 7. (09/09/2021) Quyết định 1467/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh”, sử dụng vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (09/09/2021) Công văn 1282/UBND-NL về hoàn thiện Kế hoạch truy thu Quỹ phòng chống thiên tai năm 2020 và Kế hoạch thu Quỹ phòng chống thiên tai năm 2021 do tỉnh Gia Lai ban hành
 9. (09/09/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 12/2019/QĐ-UBND quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 27/2018/NQ-HĐND do tỉnh Hà Giang ban hành
 10. (09/09/2021) Quyết định 52/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế kèm theo Quyết định 24/2019/QĐ-UBND Quy chế mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 11. (08/09/2021) Quyết định 1013/QĐ-LĐTBXH năm 2021 về hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 12. (08/09/2021) Quyết định 1368/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh nội dung bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm; phân loại vị trí việc làm; ngạch công chức tối thiểu, biên chế, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo từng vị trí việc làm của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
 13. (08/09/2021) Quyết định 1695/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 14. (08/09/2021) Quyết định 555/QĐ-UBND năm 2021 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang
 15. (08/09/2021) Quyết định 557/QĐ-UBND phê duyệt giá sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ năm 2021 trên các tuyến đường tỉnh 185, 186, 188 tỉnh Tuyên Quang
 16. (08/09/2021) Decision No. 1013/QD-LDTBXH dated September 8, 2021 on supporting children of postpartum mothers infected with COVID-19
 17. (07/09/2021) Nghị quyết 296/NQ-UBTVQH15 năm 2021 về bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia đã xuất cấp để viện trợ, cứu trợ và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 18. (07/09/2021) Công văn 6224/VPCP-CN năm 2021 về áp dụng khung chính sách bồi thường cho 2 tuyến giao thông kết nối thuộc Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. (07/09/2021) Công văn 6007/BKHĐT-PTDN năm 2021 xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 20. (06/09/2021) Nghị quyết 100/NQ-CP năm 2021 thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng do Chính phủ ban hành
 21. (06/09/2021) Công văn 5411/BCT-ĐTĐL năm 2021 về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 do Bô Công thương ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (13/09/2021) Nghị định 83/2021/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2021-2022
 2. (13/09/2021) Công văn 4390/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để điều trị bệnh Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (13/09/2021) Decree No. 83/2021/ND-CP dated September 13, 2021 on Viet Nam’s special preferential import tariff schedule for implementation of Arrangement on Bilateral Trade Enhancement between the Government of Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Kingdom of Cambodia in the 2021 - 2022 period
 4. (09/09/2021) Công văn 4352/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu phòng chống dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (07/09/2021) Công văn 4308/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế máy xét nghiệm, ống ngậm xét nghiệm do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (07/09/2021) Công văn 4309/TCHQ-TXNK năm 2021 về hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (06/09/2021) Công văn 2402/SGDĐT-KHTC năm 2021 về hướng dẫn thực hiện giãn thu và hỗ trợ học phí năm học 2021-2022 cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (13/09/2021) Công văn 5178/SLĐTBXH-LĐTLBH năm 2021 về hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội ban hành
 2. (13/09/2021) Công văn 733/LĐLĐ-TC năm 2021 bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 3. (13/09/2021) Quyết định 26/2021/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ người lao động tự do gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 4. (13/09/2021) Quyết định 50/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tỉnh Hòa Bình
 5. (13/09/2021) Công văn 3888/CHK-TCCB năm 2021 về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người làm công việc có tính chất đặc biệt do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 6. (10/09/2021) Công văn 9414/BGTVT-TCCB năm 2021 thực hiện Thông tư 09/2021/TT-BLĐTBXH do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (10/09/2021) Công văn 3037/LĐTBXH-TCCB năm 2021 về báo cáo, đề xuất biên chế công chức, số lượng người làm việc, giai đoạn 2022-2026 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 8. (09/09/2021) Quyết định 2150/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên
 9. (07/09/2021) Thông tư 09/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 10. (07/09/2021) Circular No. 09/2021/TT-BLDTBXH dated September 07, 2021 on providing amendments to Circular No. 08/2020/TT-BLDTBXH on guidelines for protection of employment status of whistleblowers working under employment contracts
 11. (06/09/2021) Kế hoạch 268/KH-UBND năm 2021 về phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
 12. (06/09/2021) Công văn 2802/BHXH-CSXH năm 2021 thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 13. (06/09/2021) Quyết định 2362/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (13/09/2021) Công văn 1154/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (13/09/2021) Công văn 1155/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (13/09/2021) Quyết định 1039/QĐ-BXD năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
 4. (10/09/2021) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2021 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động cải tạo đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 5. (10/09/2021) Dự thảo Nghị định sửa đổi nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ
 6. (09/09/2021) Quyết định 1732/QĐ-BTNMT năm 2021 về kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 7. (09/09/2021) Quyết định 3521/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa
 8. (06/09/2021) Quyết định 40/2021/QĐ-UBND quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng của đất đối với từng hành vi vi phạm quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Đồng Nai


Lĩnh vực Thương mại

 1. (10/09/2021) Công văn 5522/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 2. (10/09/2021) Công văn 4360/TCHQ-TXNK năm 2021 thực hiện thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng sợi do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (07/09/2021) Quyết định 1830/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 4. (06/09/2021) Công văn 6195/VPCP-KTTH năm 2021 về sản xuất và cung ứng phân bón do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (13/09/2021) Thông tư 63/2021/TT-BTC quy định về lập, quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên trong quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; trong quá trình thẩm định hồ sơ thông báo tập trung kinh tế; trong quá trình điều tra các vụ việc cạnh tranh và tố tụng cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 6. (13/09/2021) Circular No. 63/2021/TT-BTC dated July 29, 2021 on estimation, management and use of funding for regular expenditures during appraisal of applications for exemption from prohibition on anti-competitive agreements; during appraisal of dossiers for notification of economic concentration; during competition case investigation and competition legal proceedings
 7. (10/09/2021) Resolution No. 16/2021/QH15 dated July 27, 2021 on five-year socio-economic development plan during the 2021-2025 period

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (13/09/2021) Công văn 1156/TTg-TCCV năm 2021 về xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (13/09/2021) Công văn 6410/VPCP-CN năm 2021 về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết 66/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (11/09/2021) Quyết định 1498/QĐ-TTg năm 2021 về Danh mục thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
 4. (11/09/2021) Nghị quyết 107/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021
 5. (11/09/2021) Quyết định 3769/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định
 6. (10/09/2021) Quyết định 1407/QĐ-BTP năm 2021 phê duyệt Đề án giải thể Trung tâm Thông tin, hỗ trợ pháp luật thuộc Cục Công tác phía Nam do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 7. (10/09/2021) Công văn 3037/LĐTBXH-TCCB năm 2021 về báo cáo, đề xuất biên chế công chức, số lượng người làm việc, giai đoạn 2022-2026 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 8. (10/09/2021) Quyết định 4158/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội
 9. (10/09/2021) Công văn 4363/TCHQ-CNTT năm 2021 triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (10/09/2021) Quyết định 2186/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La
 11. (10/09/2021) Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội
 12. (10/09/2021) Quyết định 835/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết 22 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
 13. (10/09/2021) Quyết định 3545/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa
 14. (10/09/2021) Quyết định 2243/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế
 15. (09/09/2021) Quyết định 89/QĐ-TCTĐB năm 2021 về Quy chế hoạt động của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương
 16. (09/09/2021) Nghị quyết 104/NQ-CP năm 2021 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế do Chính phủ ban hành
 17. (09/09/2021) Quyết định 1466/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước tổ chức thẩm định Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 18. (09/09/2021) Quyết định 2282/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận
 19. (09/09/2021) Quyết định 2150/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên
 20. (09/09/2021) Quyết định 2416/QĐ-UBND năm 2021 quy định về thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” do tỉnh Quảng Trị ban hành
 21. (09/09/2021) Quyết định 3524/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
 22. (09/09/2021) Quyết định 833/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
 23. (09/09/2021) Quyết định 2425/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
 24. (09/09/2021) Kế hoạch 144/KH-UBND năm 2021 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025
 25. (09/09/2021) Quyết định 3185/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai
 26. (09/09/2021) Quyết định 2423/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị
 27. (08/09/2021) Quyết định 3498/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
 28. (08/09/2021) Quyết định 1368/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh nội dung bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm; phân loại vị trí việc làm; ngạch công chức tối thiểu, biên chế, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo từng vị trí việc làm của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
 29. (08/09/2021) Quyết định 1340/QĐ-UBND-HC năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 30. (08/09/2021) Quyết định 1396/QĐ-BTP năm 2021 về Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động và kiện toàn tổ chức của Nhà xuất bản Tư pháp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030" do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 31. (07/09/2021) Quyết định 1687/QĐ-BTC năm 2021 về Chương trình hành động của Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021
 32. (07/09/2021) Quyết định 2475/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk
 33. (07/09/2021) Quyết định 1375/QĐ-BTTTT năm 2021 về phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
 34. (07/09/2021) Công văn 6250/VPCP-QHQT năm 2021 về Thủ tướng Chính phủ tiếp Đại sứ Indonesia đến chào xã giao do Văn phòng Chính phủ ban hành
 35. (07/09/2021) Quyết định 3101/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai
 36. (07/09/2021) Nghị quyết 102/NQ-CP năm 2021 về thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Chính phủ ban hành
 37. (07/09/2021) Quyết định 4102/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
 38. (07/09/2021) Quyết định 2157/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt hình thức, nội dung, cơ cấu điểm phỏng vấn và cách xác định người đạt điểm phỏng vấn tiếp nhận vào làm công chức do tỉnh Sơn La ban hành
 39. (07/09/2021) Quyết định 571/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 40. (07/09/2021) Quyết định 4103/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
 41. (07/09/2021) Kế hoạch 202/KH-UBND về tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2021 tại thành phố Hải Phòng
 42. (06/09/2021) Quyết định 1970/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Y tế thành phố Cần Thơ
 43. (06/09/2021) Quyết định 2132/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
 44. (06/09/2021) Quyết định 2231/QĐ-BKHCN năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công của Bộ và Cổng Dịch vụ công Quốc gia giai đoạn 2021-2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ
 45. (06/09/2021) Quyết định 1355/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, quy hoạch xây dựng, quản lý chất lượng công trình và hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 46. (06/09/2021) Quyết định 1460/QĐ-TTg năm 2021 về phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 47. (06/09/2021) Quyết định 1318/QĐ-UBND năm 2021 quy định về tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 48. (06/09/2021) Quyết định 2151/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống thiên tai tại cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
 49. (06/09/2021) Quyết định 2361/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Cấp điện trung áp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương thực hiện trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh Quảng Trị
 50. (06/09/2021) Quyết định 2362/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
 51. (06/09/2021) Quyết định 4097/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội - xây dựng theo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0
 52. (10/09/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động kèm theo Quyết định 26/2019/QĐ-UBND do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 53. (11/09/2021) Nghị quyết 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (13/09/2021) Thông báo 242/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (13/09/2021) Công văn 4390/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để điều trị bệnh Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (13/09/2021) Công văn 5178/SLĐTBXH-LĐTLBH năm 2021 về hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội ban hành
 4. (13/09/2021) Công văn 6144/BKHĐT-QLĐT năm 2021 về thực hiện pháp luật đấu thầu và các Nghị quyết của Chính phủ về mua sắm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 5. (13/09/2021) Công văn 481/SYT-NVY năm 2021 về tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 16
 6. (12/09/2021) Công văn 6383/VPCP-KGVX năm 2021 về dư luận xã hội liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (12/09/2021) Thông báo 241/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (12/09/2021) Công văn 6530/SYT-NVY năm 2021 về xin ý kiến rút ngắn khoảng cách giữa 02 mũi tiêm đối với vắc xin AstraZeneca do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 9. (12/09/2021) Công văn 5159/SLĐTBXH-BTXH năm 2021 về phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp để hỗ trợ đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội ban hành
 10. (12/09/2021) Công văn 6382/VPCP-KGVX năm 2021 về vụ mì ăn liền Hảo Hảo nhiễm etylen oxit bị thu hồi tại một số nước Châu Âu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (13/09/2021) Quyết định 2520/QĐ-CT năm 2021 về áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc
 12. (11/09/2021) Nghị quyết 106/NQ-CP năm 2021 về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành
 13. (11/09/2021) Thông báo 240/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về bảo đảm điều kiện dạy và học phù hợp với tình hình dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (11/09/2021) Quyết định 4377/QĐ-BYT năm 2021 về “Sổ tay hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Trạm Y tế lưu động” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 15. (11/09/2021) Công văn 7559/BYT-TB-CT năm 2021 thực hiện đề án Tăng cường khả năng cung ứng, sử dụng Oxy y tế cho các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 16. (11/09/2021) Resolution No. 106/NQ-CP dated September 11, 2021 on tax policies for goods imported for supporting Covid-19 prevention and control
 17. (10/09/2021) Công văn 7548/BYT-DP năm 2021 về tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 vắc xin Moderna do Bộ Y tế ban hành
 18. (10/09/2021) Quyết định 1494/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình "Nâng cao năng lực hệ thống y học dự phòng Quận đội" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. (10/09/2021) Công điện 905/CĐ-BGDĐT năm 2021 về tổ chức dạy học ứng phó diễn biến dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo điện
 20. (10/09/2021) Quyết định 528/QĐ-QLD năm 2021 sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược
 21. (10/09/2021) Công văn 3969/BGDĐT-GDTH năm 2021 hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 22. (10/09/2021) Quyết định 526/QĐ-QLD năm 2021 về danh mục 83 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 106 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
 23. (10/09/2021) Quyết định 1497/QĐ-TTg năm 2021 về Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 24. (10/09/2021) Quyết định 4349/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn triển khai Tổ Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 25. (10/09/2021) Quyết định 4355/QĐ-BYT năm 2021 Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 26. (10/09/2021) Quyết định 1493/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình "Can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 27. (10/09/2021) Công văn 6324/VPCP-KGVX năm 2021 về bảo đảm an sinh xã hội và an toàn phòng, chống dịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 28. (10/09/2021) Công văn 3009/UBND-KGVX năm 2021 về đảm bảo an sinh xã hội và an toàn phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 29. (10/09/2021) Công văn 3493/BTTTT-CVT năm 2021 về phủ sóng di động tại các địa phương đang giãn cách theo Chỉ thị 16 để phục vụ giảng dạy và học tập trực tuyến của Ngành giáo dục do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 30. (10/09/2021) Công văn 3862/CHK-ANHK năm 2021 về gia hạn năng định, giấy phép đã cấp của nhân viên nhân viên kiểm soát an ninh hàng không và phương án tổ chức sát hạch, cấp giấy phép, năng định do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 31. (10/09/2021) Công văn 2993/UBND-ĐT năm 2021 về kiểm tra đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa có Giấy nhận diện QR tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch, các điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận, xếp dỡ hàng hóa trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 32. (10/09/2021) Thông báo 505/TB-VP năm 2021 về kết luận của đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại cuộc họp với đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng về nội dung liên quan đến việc cấp và quản lý giấy đi đường phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 33. (10/09/2021) Công văn 4372/TCHQ-GSQL năm 2021 về đảm bảo hoạt động thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 34. (10/09/2021) Công văn 464/SYT-NVY năm 2021 về tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 14
 35. (10/09/2021) Công văn 4363/TCHQ-CNTT năm 2021 triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
 36. (10/09/2021) Decision No. 4355/QD-BYT dated September 10, 2021 on Provisional guidelines on COVID-19 immunization screening
 37. (09/09/2021) Công văn 14128/SYT-NVY năm 2021 về thay đổi thời gian cách ly y tế tập trung đối với người tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 (F1) tại các khu cách ly do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
 38. (09/09/2021) Công văn 4353/TCHQ-TXNK năm 2021 về nhập khẩu vật tư, thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 39. (09/09/2021) Công văn 4352/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu phòng chống dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 40. (09/09/2021) Kế hoạch 895/KH-BGDĐT năm 2021 về công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của ngành Giáo dục năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 41. (09/09/2021) Nghị quyết 105/NQ-CP năm 2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành
 42. (09/09/2021) Thông báo 237/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp trực tuyến với địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 43. (09/09/2021) Công văn 9396/BGTVT-VT năm 2021 về xây dựng kế hoạch phục hồi hoạt động vận tải thích ứng an toàn với tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 44. (09/09/2021) Công văn 2986/UBND-KGVX năm 2021 về thí điểm thành lập Tổ xét nghiệm COVID-19 tự nguyện do thành phố Hà Nội ban hành
 45. (09/09/2021) Công văn 6313/VPCP-V.I năm 2021 về kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, vận chuyển khẩu trang, găng tay không đảm bảo chất lượng, nguồn gốc do Văn phòng Chính phủ ban hành
 46. (09/09/2021) Công văn 2962/UBND-KT năm 2021 về tăng cường công tác phòng chống dịch và triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin khách mua hàng tại các đơn vị phân phối phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 47. (09/09/2021) Quyết định 1654/QĐ-BGTVT năm 2021 Hướng dẫn tạm thời về kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng không trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 48. (09/09/2021) Công văn 3031/LĐTBXH-VP năm 2021 thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 49. (09/09/2021) Resolution No. 105/NQ-CP dated September 09, 2021 on provision of assistance for enterprises, cooperatives, household businesses amid Covid-19 pandemic
 50. (09/09/2021) Quyết định 3524/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
 51. (09/09/2021) Quyết định 3185/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai
 52. (08/09/2021) Công văn 4330/TCHQ-ĐTCBL năm 2021 về tạo điều kiện thông quan nhanh cho các lô hàng thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 53. (08/09/2021) Công văn 454/SYT-NVY năm 2021 về tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 13
 54. (08/09/2021) Quyết định 1013/QĐ-LĐTBXH năm 2021 về hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 55. (08/09/2021) Công văn 7439/BYT-KHTC năm 2021 về chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp do Bộ Y tế ban hành
 56. (08/09/2021) Thông báo 234/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc gặp mặt với các nhà khoa học ngành y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 57. (08/09/2021) Công điện 1346/CĐ-BYT năm 2021 việc thần tốc xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế điện
 58. (08/09/2021) Công điện 1356/CĐ-BYT năm 2021 về kiểm tra thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Y tế điện
 59. (08/09/2021) Kế hoạch 206/KH-UBND năm 2021 xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin phòng, chống COVID-19 cho người dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 60. (08/09/2021) Decision No. 1013/QD-LDTBXH dated September 8, 2021 on supporting children of postpartum mothers infected with COVID-19
 61. (07/09/2021) Quyết định 4308/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Đề án Tăng cường khả năng cung ứng, sử dụng Oxy y tế cho các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 62. (07/09/2021) Công văn 2994/UBND-ĐT năm 2021 về tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 63. (07/09/2021) Thông tư 14/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 64. (07/09/2021) Công văn 4308/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế máy xét nghiệm, ống ngậm xét nghiệm do Tổng cục Hải quan ban hành
 65. (07/09/2021) Công văn 6263/VPCP-KGVX năm 2021 về triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 66. (07/09/2021) Công văn 2939/UBND-KT năm 2021 về phối hợp phát triển sản xuất, hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản thực phẩm từ vùng 2, vùng 3 vào vùng 1 theo Chỉ thị 20/CT-UBND do Thành phố Hà Nội ban hành
 67. (07/09/2021) Công văn 6246/VPCP-KGVX năm 2021 về xử lý việc đưa tin không đúng sự thật về công tác phòng, chống dịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 68. (07/09/2021) Công văn 6247/VPCP-KGVX năm 2021 về bảo đảm hỗ trợ y tế và lương thực, thực phẩm cho người dân do Văn phòng Chính phủ ban hành
 69. (07/09/2021) Công văn 9260/BGTVT-VT năm 2021 về tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho vận chuyển, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh dịch COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 70. (07/09/2021) Công điện 1118/CĐ-TTg năm 2021 về bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ điện
 71. (07/09/2021) Nghị quyết 102/NQ-CP năm 2021 về thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Chính phủ ban hành
 72. (07/09/2021) Official Dispatch No. 2994/UBND-DT dated September 7, 2021 on further strengthening control measures during social distancing period
 73. (07/09/2021) Circular No. 14/2021/TT-NHNN dated September 07, 2021 on amendments to Circular No. 01/2020/TT-NHNN providing instructions for credit institutions and foreign branch banks (FBB) on debt rescheduling, exemption or reduction of interest and fees, retention of debt category to assist borrowers affected by Covid-19 pandemic
 74. (06/09/2021) Quyết định 1970/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Y tế thành phố Cần Thơ
 75. (06/09/2021) Công văn 13943/SYT-VP năm 2021 hướng dẫn cấp giấy đi đường cho cá nhân và phương tiện vận chuyển thuộc lĩnh vực Y tế do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
 76. (06/09/2021) Quyết định 519/QĐ-QLD năm 2021 sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược
 77. (06/09/2021) Công điện 20/CĐ-UBND năm 2021 về tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
 78. (06/09/2021) Công văn 6354/SYT-VP năm 2021 phối hợp cung cấp danh sách cấp giấy đi đường do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 79. (06/09/2021) Công văn 4005/SGTVT-QLVT năm 2021 về hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe 2 bánh tại Vùng 1 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo Chỉ thị 20/CT-UBND
 80. (06/09/2021) Công văn 7355/BYT-DP năm 2021 về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh trung học phổ thông do Bộ Y tế ban hành
 81. (06/09/2021) Công văn 13897/SYT-NVY năm 2021 về chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng phòng chống dịch COVID-19 tại tuyến Y tế cơ sở do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
 82. (06/09/2021) Quyết định 2362/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (13/09/2021) Công văn 6144/BKHĐT-QLĐT năm 2021 về thực hiện pháp luật đấu thầu và các Nghị quyết của Chính phủ về mua sắm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 2. (10/09/2021) Công văn 6073/BKHĐT-QLKKT năm 2021 về hoàn thiện Bài tham luận Hội nghị 30 năm xây dựng và phát triển khu công nghiệp và khu kinh tế (lần 2) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 3. (09/09/2021) Quyết định 89/QĐ-TCTĐB năm 2021 về Quy chế hoạt động của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương
 4. (09/09/2021) Công văn 6294/VPCP-CN năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (09/09/2021) Quyết định 1467/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh”, sử dụng vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (09/09/2021) Quyết định 2425/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
 7. (08/09/2021) Quyết định 555/QĐ-UBND năm 2021 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang
 8. (07/09/2021) Công văn 6244/VPCP-CN năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (07/09/2021) Công văn 6243/VPCP-CN năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (10/09/2021) Quyết định 52/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý đầu tư công một số lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 11. (09/09/2021) Quyết định 40/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 12. (10/09/2021) Resolution No. 16/2021/QH15 dated July 27, 2021 on five-year socio-economic development plan during the 2021-2025 period

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (11/09/2021) Thông báo 240/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về bảo đảm điều kiện dạy và học phù hợp với tình hình dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (10/09/2021) Công văn 2463/SGDĐT-CTTT năm 2021 về hỗ trợ cho học sinh khó khăn đầu năm học 2021-2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 3. (10/09/2021) Công điện 905/CĐ-BGDĐT năm 2021 về tổ chức dạy học ứng phó diễn biến dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo điện
 4. (10/09/2021) Công văn 3969/BGDĐT-GDTH năm 2021 hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (10/09/2021) Công văn 2462/SGDĐT-KHTC năm 2021 về tiếp tục hướng dẫn thu, sử dụng các khoản thu khác trong năm học 2021-2022 của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 6. (10/09/2021) Công văn 3493/BTTTT-CVT năm 2021 về phủ sóng di động tại các địa phương đang giãn cách theo Chỉ thị 16 để phục vụ giảng dạy và học tập trực tuyến của Ngành giáo dục do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 7. (10/09/2021) Công văn 3968/BGDĐT-GDDT năm 2021 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục dân tộc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (10/09/2021) Công văn 3961/BGDĐT-CĐN năm 2021 về vận động quyên góp, ủng hộ “Máy tính cho em” do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Công đoàn Giáo dục Việt Nam ban hành
 9. (09/09/2021) Kế hoạch 895/KH-BGDĐT năm 2021 về công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của ngành Giáo dục năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (09/09/2021) Công văn 3916/BGDĐT-KHCNMT năm 2021 về khảo sát hiện trạng các tạp chí khoa học; nhóm nghiên cứu mạnh; kết quả đào tạo tiến sĩ thuộc các nhiệm vụ khoa học công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 11. (09/09/2021) Quyết định 580/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Khung Chương trình giáo dục địa phương tỉnh Gia Lai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT
 12. (08/09/2021) Công văn 3255/BHXH-QLT năm 2021 về thu tiền, cấp giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trong thời gian giãn cách xã hội do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 13. (08/09/2021) Quyết định 2814/QĐ-BGDĐT năm 2021 phê duyệt Tài liệu giáo dục địa phương lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Điện Biên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 14. (07/09/2021) Công văn 6235/VPCP-KGVX năm 2021 về xây dựng và triển khai Chương trình “sóng và máy tính cho em” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (07/09/2021) Kế hoạch 238/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU về phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025
 16. (06/09/2021) Công văn 3825/BGDĐT-PC năm 2021 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 về công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 17. (06/09/2021) Công văn 2402/SGDĐT-KHTC năm 2021 về hướng dẫn thực hiện giãn thu và hỗ trợ học phí năm học 2021-2022 cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 18. (06/09/2021) Công văn 3810/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2021 hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên” trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 19. (06/09/2021) Công văn 7355/BYT-DP năm 2021 về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh trung học phổ thông do Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (13/09/2021) Công văn 3160/BTP-CNTT năm 2021 hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong tiếp nhận số định danh cá nhân khi cập nhật dữ liệu khai sinh vào Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử do Bộ Tư pháp ban hành
 2. (11/09/2021) Quyết định 1405/QĐ-BTTTT năm 2021 hướng dẫn về các yêu cầu kỹ thuật đối với phân hệ hiển thị mã QR cá nhân thuộc các nền tảng, ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 (Phiên bản 1.1) do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 3. (10/09/2021) Công văn 3493/BTTTT-CVT năm 2021 về phủ sóng di động tại các địa phương đang giãn cách theo Chỉ thị 16 để phục vụ giảng dạy và học tập trực tuyến của Ngành giáo dục do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 4. (10/09/2021) Công văn 3961/BGDĐT-CĐN năm 2021 về vận động quyên góp, ủng hộ “Máy tính cho em” do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Công đoàn Giáo dục Việt Nam ban hành
 5. (07/09/2021) Công văn 9266/BGTVT-MT năm 2021 về phối hợp, cung cấp thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (07/09/2021) Công văn 6246/VPCP-KGVX năm 2021 về xử lý việc đưa tin không đúng sự thật về công tác phòng, chống dịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (07/09/2021) Công văn 3455/BTTTT-CNTT năm 2021 về hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ thông tin - truyền thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 8. (07/09/2021) Công văn 6235/VPCP-KGVX năm 2021 về xây dựng và triển khai Chương trình “sóng và máy tính cho em” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (07/09/2021) Quyết định 1381/QĐ-BTTTT năm 2021 về Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 10. (06/09/2021) Nghị quyết 100/NQ-CP năm 2021 thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng do Chính phủ ban hành
 11. (06/09/2021) Quyết định 4098/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
 12. (06/09/2021) Quyết định 2231/QĐ-BKHCN năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công của Bộ và Cổng Dịch vụ công Quốc gia giai đoạn 2021-2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ
 13. (06/09/2021) Quyết định 4097/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội - xây dựng theo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0
 14. (10/09/2021) Quyết định 44/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (13/09/2021) Công văn 733/LĐLĐ-TC năm 2021 bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 2. (10/09/2021) Công văn 2462/SGDĐT-KHTC năm 2021 về tiếp tục hướng dẫn thu, sử dụng các khoản thu khác trong năm học 2021-2022 của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 3. (09/09/2021) Nghị quyết 103/NQ-CP về phương án sử dụng nguồn kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021 do Chính phủ ban hành
 4. (09/09/2021) Quyết định 1467/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh”, sử dụng vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (09/09/2021) Công văn 1282/UBND-NL về hoàn thiện Kế hoạch truy thu Quỹ phòng chống thiên tai năm 2020 và Kế hoạch thu Quỹ phòng chống thiên tai năm 2021 do tỉnh Gia Lai ban hành
 6. (08/09/2021) Quyết định 1013/QĐ-LĐTBXH năm 2021 về hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 7. (08/09/2021) Quyết định 1368/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh nội dung bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm; phân loại vị trí việc làm; ngạch công chức tối thiểu, biên chế, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo từng vị trí việc làm của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
 8. (08/09/2021) Quyết định 1695/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 9. (08/09/2021) Quyết định 555/QĐ-UBND năm 2021 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang
 10. (08/09/2021) Quyết định 557/QĐ-UBND phê duyệt giá sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ năm 2021 trên các tuyến đường tỉnh 185, 186, 188 tỉnh Tuyên Quang
 11. (08/09/2021) Decision No. 1013/QD-LDTBXH dated September 8, 2021 on supporting children of postpartum mothers infected with COVID-19
 12. (07/09/2021) Nghị quyết 296/NQ-UBTVQH15 năm 2021 về bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia đã xuất cấp để viện trợ, cứu trợ và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 13. (07/09/2021) Công văn 6224/VPCP-CN năm 2021 về áp dụng khung chính sách bồi thường cho 2 tuyến giao thông kết nối thuộc Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (07/09/2021) Công văn 6007/BKHĐT-PTDN năm 2021 xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 15. (06/09/2021) Nghị quyết 100/NQ-CP năm 2021 thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng do Chính phủ ban hành
 16. (06/09/2021) Công văn 5411/BCT-ĐTĐL năm 2021 về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 do Bô Công thương ban hành
 17. (11/09/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 57/2014/QĐ-UBND quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 18. (10/09/2021) Quyết định 43/2021/QĐ-UBND quy định về định mức tiền ăn thêm ngày lễ, Tết cho người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 19. (06/09/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND về phân cấp công tác quản lý duy tu, bảo dưỡng hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 20. (10/09/2021) Quyết định 53/2021/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong phạm vi vùng biển 06 hải lý trên địa bàn tỉnh Bình Định
 21. (06/09/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 34/2014/QĐ-UBND
 22. (11/09/2021) Resolution No. 23/2021/QH15 dated July 28, 2021 on regarding national financial, borrowing and public debt repayment plan for 2021-2025 period
 23. (09/09/2021) Thông tư 61/2021/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (13/09/2021) Công văn 1154/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (13/09/2021) Công văn 1155/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (10/09/2021) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2021 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động cải tạo đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 4. (09/09/2021) Quyết định 1732/QĐ-BTNMT năm 2021 về kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 5. (09/09/2021) Quyết định 3521/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa
 6. (11/09/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 57/2014/QĐ-UBND quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 7. (10/09/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 8. (09/09/2021) Quyết định 40/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 9. (06/09/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 34/2014/QĐ-UBND

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (09/09/2021) Nghị quyết 105/NQ-CP năm 2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành
 2. (09/09/2021) Resolution No. 105/NQ-CP dated September 09, 2021 on provision of assistance for enterprises, cooperatives, household businesses amid Covid-19 pandemic
 3. (09/09/2021) Quyết định 833/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
 4. (08/09/2021) Quyết định 406/QĐ-UBQLV năm 2021 về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ban hành
 5. (08/09/2021) Quyết định 3498/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
 6. (07/09/2021) Công văn 6007/BKHĐT-PTDN năm 2021 xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 7. (07/09/2021) Công văn 3455/BTTTT-CNTT năm 2021 về hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ thông tin - truyền thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 8. (06/09/2021) Nghị định 82/2021/NĐ-CP về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi Nghị định 121/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi tại Nghị định 74/2020/NĐ-CP về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
 9. (06/09/2021) Công văn 2802/BHXH-CSXH năm 2021 thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (13/09/2021) Quyết định 1507/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thực thi các quy định Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển ngày 10 tháng 12 năm 1982 về bảo tồn và quản lý đàn cá lưỡng cư và di cư xa đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (10/09/2021) Công văn 6362/VPCP-CN năm 2021 về điều chỉnh cấp điện áp phía trung áp của máy biến áp 220 kV thuộc trạm biến áp nâng áp 35/220 kV tại nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1, tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (10/09/2021) Quyết định 1492/QĐ-TTg năm 2021 Kế hoạch thực hiện Kết luận 02-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (09/09/2021) Quyết định 2282/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận
 5. (09/09/2021) Công văn 1282/UBND-NL về hoàn thiện Kế hoạch truy thu Quỹ phòng chống thiên tai năm 2020 và Kế hoạch thu Quỹ phòng chống thiên tai năm 2021 do tỉnh Gia Lai ban hành
 6. (08/09/2021) Quyết định 406/QĐ-UBQLV năm 2021 về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ban hành
 7. (08/09/2021) Công văn 7439/BYT-KHTC năm 2021 về chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp do Bộ Y tế ban hành
 8. (07/09/2021) Công văn 9266/BGTVT-MT năm 2021 về phối hợp, cung cấp thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (06/09/2021) Quyết định 2151/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống thiên tai tại cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
 10. (10/09/2021) Quyết định 53/2021/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong phạm vi vùng biển 06 hải lý trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (13/09/2021) Quyết định 1509/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Dự án “Rà tìm và xử lý bom mìn, vật nổ nhằm giảm thiểu các mối nguy hiểm và hỗ trợ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Trị, giai đoạn X (2021-2025)” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (13/09/2021) Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 1492/QĐ-TTg về Kế hoạch 89-KH/TU thực hiện Kết luận 02-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 3. (12/09/2021) Quyết định 2596/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
 4. (11/09/2021) Công văn 6378/VPCP-NN năm 2021 Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (10/09/2021) Chỉ thị 25/CT-TTg năm 2021 về đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (10/09/2021) Công văn 6324/VPCP-KGVX năm 2021 về bảo đảm an sinh xã hội và an toàn phòng, chống dịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (10/09/2021) Công văn 3009/UBND-KGVX năm 2021 về đảm bảo an sinh xã hội và an toàn phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 8. (10/09/2021) Kế hoạch 165/KH-UBND năm 2021 về tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 9. (09/09/2021) Công văn 6308/VPCP-QHĐP năm 2021 triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (08/09/2021) Công văn 3250/BVHTTDL-NTBD năm 2021 thực hiện chính sách hỗ trợ đối với nghệ sĩ, diễn viên theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 11. (08/09/2021) Quyết định 953/QĐ-TCTK năm 2021 về Phương án điều tra hộ gia đình thu thập thông tin về du lịch năm 2022 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành
 12. (08/09/2021) Kế hoạch 207/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình 08-CTr/TU về “phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025” do thành phố Hà Nội ban hành
 13. (07/09/2021) Công điện 1118/CĐ-TTg năm 2021 về bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ điện
 14. (07/09/2021) Quyết định 4102/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
 15. (07/09/2021) Quyết định 4103/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
 16. (06/09/2021) Quyết định 2996/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 17. (06/09/2021) Kế hoạch 267/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (13/09/2021) Công văn 9472/BGTVT-KHĐT năm 2021 về lập quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và Cảng hàng không Rạch Giá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (13/09/2021) Công văn 1153/TTg-NN năm 2021 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (10/09/2021) Công văn 3862/CHK-ANHK năm 2021 về gia hạn năng định, giấy phép đã cấp của nhân viên nhân viên kiểm soát an ninh hàng không và phương án tổ chức sát hạch, cấp giấy phép, năng định do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 4. (10/09/2021) Công văn 6345/VPCP-KGVX năm 2021 về Kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc, Kiên Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (10/09/2021) Công văn 2993/UBND-ĐT năm 2021 về kiểm tra đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa có Giấy nhận diện QR tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch, các điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận, xếp dỡ hàng hóa trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 6. (10/09/2021) Thông báo 505/TB-VP năm 2021 về kết luận của đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại cuộc họp với đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng về nội dung liên quan đến việc cấp và quản lý giấy đi đường phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 7. (09/09/2021) Công văn 2060/CĐSVN-VTATGT năm 2021 về xây dựng kế hoạch tổ chức vận tải để sẵn sàng mở lại các hoạt động vận tải đường sắt ngay sau khi Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh khác nới lỏng giãn cách trong thời gian tới do Cục Đường sắt Việt Nam ban hành
 8. (09/09/2021) Công văn 9395/BGTVT-KCHT phê duyệt phương án giá sản phẩm dịch vụ bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (09/09/2021) Công văn 9396/BGTVT-VT năm 2021 về xây dựng kế hoạch phục hồi hoạt động vận tải thích ứng an toàn với tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (09/09/2021) Quyết định 1654/QĐ-BGTVT năm 2021 Hướng dẫn tạm thời về kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng không trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (09/09/2021) Công văn 9350/BGTVT-KCHT năm 2021 về phòng chống ảnh hưởng của đường dây 500 kV đến hệ thống thông tin tín hiệu tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 12. (09/09/2021) Công văn 9387/BGTVT-MT năm 2021 về kế hoạch bảo vệ môi trường dự án nâng cấp, cải tạo QL.19 đoạn Km90-Km108 và các cầu trên địa bàn tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. (09/09/2021) Công văn 9402/BGTVT-KCHT năm 2021 về xây dựng đường gom để xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. (08/09/2021) Quyết định 557/QĐ-UBND phê duyệt giá sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ năm 2021 trên các tuyến đường tỉnh 185, 186, 188 tỉnh Tuyên Quang
 15. (07/09/2021) Công văn 6224/VPCP-CN năm 2021 về áp dụng khung chính sách bồi thường cho 2 tuyến giao thông kết nối thuộc Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (06/09/2021) Công văn 13943/SYT-VP năm 2021 hướng dẫn cấp giấy đi đường cho cá nhân và phương tiện vận chuyển thuộc lĩnh vực Y tế do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (06/09/2021) Công văn 4306/TCHQ-GSQL năm 2021 về thời gian vận chuyển hàng hóa vận chuyển độc lập bằng đường thủy nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành
 18. (06/09/2021) Thông báo 233/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Quy hoạch mạng lưới đường sắt và Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. (06/09/2021) Công văn 6354/SYT-VP năm 2021 phối hợp cung cấp danh sách cấp giấy đi đường do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 20. (06/09/2021) Công văn 4005/SGTVT-QLVT năm 2021 về hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe 2 bánh tại Vùng 1 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo Chỉ thị 20/CT-UBND
 21. (06/09/2021) Công văn 6212/VPCP-CN năm 2021 về hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa phục vụ đời sống nhân dân, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 22. (10/09/2021) Nghị định 76/2021/NĐ-CP quy định về tiêu chí phân loại cảng biển
 23. (10/09/2021) Decree No. 76/2021/ND-CP dated July 28, 2021 on prescribing criteria for classification of seaports
 24. (08/09/2021) Thông tư 07/2021/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 24 mét do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (13/09/2021) Nghị định 83/2021/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2021-2022
 2. (13/09/2021) Công văn 4390/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để điều trị bệnh Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (13/09/2021) Công văn 4407/TCHQ-GSQL năm 2021 về công tác giám sát đối với hàng hóa là xăng dầu xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (13/09/2021) Công văn 4395/TCHQ-TXNK năm 2021 về hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (13/09/2021) Thông báo 4386/TB-TCHQ năm 2021 về kết quả xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (13/09/2021) Công văn 4389/TCHQ-TXNK năm 2021 phân loại lốp dùng cho ô tô chở hàng, ô tô đầu kéo, sơ mi rơ moóc do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (13/09/2021) Decree No. 83/2021/ND-CP dated September 13, 2021 on Viet Nam’s special preferential import tariff schedule for implementation of Arrangement on Bilateral Trade Enhancement between the Government of Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Kingdom of Cambodia in the 2021 - 2022 period
 8. (11/09/2021) Nghị quyết 106/NQ-CP năm 2021 về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành
 9. (11/09/2021) Resolution No. 106/NQ-CP dated September 11, 2021 on tax policies for goods imported for supporting Covid-19 prevention and control
 10. (10/09/2021) Công văn 4372/TCHQ-GSQL năm 2021 về đảm bảo hoạt động thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (10/09/2021) Công văn 4364/TCHQ-GSQL năm 2021 trả lời về cơ chế đặc thù của cụm cảng Cái Mép-Thị Vải do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (09/09/2021) Công văn 4353/TCHQ-TXNK năm 2021 về nhập khẩu vật tư, thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (09/09/2021) Công văn 4352/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu phòng chống dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (09/09/2021) Công văn 4346/TCHQ-GSQL năm 2021 về giám sát hàng hóa đưa vào kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (08/09/2021) Công văn 4330/TCHQ-ĐTCBL năm 2021 về tạo điều kiện thông quan nhanh cho các lô hàng thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (08/09/2021) Công văn 4341/TCHQ-GSQL năm 2021 về phân luồng tờ khai tạm nhập tái xuất phương tiện quay vòng do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (08/09/2021) Công văn 4339/TCHQ-GSQL năm 2021 về xuất khẩu đá vôi khai thác từ mỏ tại tỉnh Quảng Bình theo Giấy phép khai thác cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản - Than Đông Bắc do Tổng cục Hải quan ban hành
 18. (08/09/2021) Công văn 4325/TCHQ-PC năm 2021 về vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
 19. (07/09/2021) Công văn 4317/TCHQ-GSQL năm 2021 về hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển giữa các cảng container trong khu vực cụm cảng Cái Mép - Thị Vải do Tổng cục Hải quan ban hành
 20. (06/09/2021) Quyết định 2109/QĐ-HĐĐGHNNKĐ về Quy chế đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 do Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 ban hành
 21. (06/09/2021) Công văn 4305/TCHQ-GSQL năm 2021 về báo cáo quyết toán do Tổng cục Hải quan ban hành
 22. (06/09/2021) Công văn 4306/TCHQ-GSQL năm 2021 về thời gian vận chuyển hàng hóa vận chuyển độc lập bằng đường thủy nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành
 23. (06/09/2021) Công văn 6212/VPCP-CN năm 2021 về hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa phục vụ đời sống nhân dân, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (11/09/2021) Công văn 6365/VPCP-CN năm 2021 về chủ trương Quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc, tỉnh Long An do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (11/09/2021) Công văn 6368/VPCP-CN năm 2021 thực hiện Dự án Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (11/09/2021) Công văn 6364/VPCP-CN năm 2021 về chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (10/09/2021) Quyết định 835/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết 22 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
 5. (09/09/2021) Công văn 6294/VPCP-CN năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (09/09/2021) Quyết định 1467/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh”, sử dụng vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (09/09/2021) Quyết định 2423/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị
 8. (08/09/2021) Quyết định 557/QĐ-UBND phê duyệt giá sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ năm 2021 trên các tuyến đường tỉnh 185, 186, 188 tỉnh Tuyên Quang
 9. (07/09/2021) Công văn 6244/VPCP-CN năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (06/09/2021) Quyết định 1355/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, quy hoạch xây dựng, quản lý chất lượng công trình và hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 11. (06/09/2021) Kế hoạch 269/KH-UBND năm 2021 về phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (13/09/2021) Nghị định 83/2021/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2021-2022
 2. (13/09/2021) Công văn 4390/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để điều trị bệnh Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (13/09/2021) Decree No. 83/2021/ND-CP dated September 13, 2021 on Viet Nam’s special preferential import tariff schedule for implementation of Arrangement on Bilateral Trade Enhancement between the Government of Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Kingdom of Cambodia in the 2021 - 2022 period
 4. (09/09/2021) Công văn 4352/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu phòng chống dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (07/09/2021) Công văn 4308/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế máy xét nghiệm, ống ngậm xét nghiệm do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (07/09/2021) Công văn 4309/TCHQ-TXNK năm 2021 về hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (06/09/2021) Công văn 2402/SGDĐT-KHTC năm 2021 về hướng dẫn thực hiện giãn thu và hỗ trợ học phí năm học 2021-2022 cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (13/09/2021) Công văn 5178/SLĐTBXH-LĐTLBH năm 2021 về hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội ban hành
 2. (13/09/2021) Công văn 733/LĐLĐ-TC năm 2021 bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 3. (13/09/2021) Công văn 3888/CHK-TCCB năm 2021 về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người làm công việc có tính chất đặc biệt do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 4. (10/09/2021) Công văn 9414/BGTVT-TCCB năm 2021 thực hiện Thông tư 09/2021/TT-BLĐTBXH do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (10/09/2021) Công văn 3037/LĐTBXH-TCCB năm 2021 về báo cáo, đề xuất biên chế công chức, số lượng người làm việc, giai đoạn 2022-2026 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 6. (09/09/2021) Quyết định 2150/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên
 7. (06/09/2021) Kế hoạch 268/KH-UBND năm 2021 về phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
 8. (06/09/2021) Công văn 2802/BHXH-CSXH năm 2021 thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 9. (06/09/2021) Quyết định 2362/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
 10. (10/09/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động kèm theo Quyết định 26/2019/QĐ-UBND do tỉnh Tuyên Quang ban hành