Quyết định 1797/QĐ-BTP

Quyết định 1797/QĐ-BTP năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tính đến hết ngày 30/6/2016

Nội dung toàn văn Quyết định 1797/QĐ-BTP công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực 2016


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1797/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TƯ PHÁP TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2016

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tính đến hết ngày 30/6/2016.

Điều 2. Căn cứ Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tính đến hết ngày 30/6/2016 được công bố tại Điều 1:

1. Các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương rà soát, tham mưu Bộ trưởng Bộ Tư pháp xử lý hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý đối với các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực nhưng qua rà soát xác định có nội dung không còn phù hợp theo quy định.

2. Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan thực hiện việc đăng tải Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tính đến hết ngày 30/6/2016 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp; cập nhật thông tin của văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để t/h);
- Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, Cục KTrVB (RS).

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC1 THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TƯ PHÁP TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1797/QĐ-BTP ngày 25/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

STT

Tên loại VB

Số ký hiệu, ngày/tháng/năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Ngày có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP

I.1. LĨNH VỰC LUẬT SƯ, TƯ VẤN PHÁP LUẬT

1.

Luật

Số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006

Luật sư

01/01/2007

- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Luật số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư.

2.

Luật

Số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư

01/7/2013

 

3.

Nghị quyết

Số 65/2006/NQ-QH11 ngày 29/6/2006

Về việc thi hành Luật Luật sư

12/7/2006 (Kể từ ngày Chủ tịch nước ký lệnh công bố)

 

4.

Nghị định

Số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008

Về tư vấn pháp luật

11/8/2008

(Sau 15 ngày, kể từ ngày Nghị định số 77/2008/NĐ-CP đăng Công báo)

- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật.

5.

Nghị định

Số 05/2012/NĐ-CP2 ngày 02/02/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật

01/4/2012

- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư có hiệu lực.

6.

Nghị định

Số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

28/11/2013

 

7.

Thông tư liên tịch

Số 191/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 12/12/2014

Hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng

01/02/2015

 

8.

Thông tư

Số 77/2008/NĐ-CP tư vấn pháp luật">01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật

26/3/2010

(Sau 45 ngày, kể từ ngày Thông tư số 77/2008/NĐ-CP tư vấn pháp luật">01/2010/TT-BTP được ký ban hành)

- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008 và Thông tư số 77/2008/NĐ-CP tư vấn pháp luật">01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp.

9.

Thông tư

Số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011

Hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư

01/12/2011

- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư.

10.

Thông tư

Số 19/2011/TT-BTP3 ngày 31/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008 và Thông tư số 77/2008/NĐ-CP tư vấn pháp luật">01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp

14/12/2011

 

11.

Thông tư

Số 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013

Hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư

15/01/2014

 

12.

Thông tư

Số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015

Quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư

05/3/2015

 

I.2. LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG

13.

Luật

Số 53/2014/QH13 ngày 20/6/2014

Công chứng

01/01/2015

 

14.

Nghị định

Số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

01/5/2015

 

15.

Quyết định của TTgCP

Số 27/2012/QĐ-TTg4 ngày 11/6/2012

Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên, Công chứng viên, Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án

01/8/2012

 

16.

Thông tư liên tịch

Số 02/2002/TTLT-NHNN-BTP ngày 05/02/2002

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 149/2001/QĐ-TTg ngày 05/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về thủ tục bán tài sản bảo đảm, công chứng, chứng thực văn bản bán tài sản và giao tài sản cho các ngân hàng thương mại theo bản án, quyết định của tòa án

20/02/2002 (Sau 15 ngày kể từ ngày Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT-NHNN-BTP được ký ban hành)

 

17.

Thông tư liên tịch

Số 01/2006/TTLT-BTP-BNV-BTC5 ngày 23/5/2006

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 233/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên và Công chứng viên

18/6/2006 (Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BTP-BNV-BTC đăng Công báo)

Văn bản được hướng dẫn thực hiện là Quyết định số 233/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 đã hết hiệu lực kể từ ngày 01/8/2012 do được thay thế bằng Quyết định số 27/2012/QĐ-TTg ngày 11/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên, Công chứng viên, Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án.

18.

Thông tư liên tịch

Số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT6 ngày 13/6/2006

Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất

02/8/2006 (Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT đăng Công báo)

Hiện nay, nội dung của văn bản đã không còn phù hợp. Bộ Tư pháp đang trong quá trình rà soát, xử lý theo quy định.

19.

Thông tư liên tịch

Số 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19/01/2012

Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng

15/3/2012

- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung: Thông tư liên tịch số 115/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 11/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

20.

Thông tư

Số 11/2012/TT-BTP ngày 30/10/2012

Ban hành Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng

20/12/2012

 

21.

Thông tư

Số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015

Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

01/6/2015

 

22.

Thông tư

Số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng

01/8/2015

 

23.

Thông tư

Số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015

Hướng dẫn Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

15/02/2016

 

I.3. LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

24.

Luật

Số 13/2012/QH13 ngày 20/6/2012

Giám định tư pháp

01/01/2013

Các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính về giám định tư pháp có nội dung khác với Luật này thì áp dụng quy định của Luật này.

25.

Nghị định

Số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp

15/9/2013

 

26.

Thông tư liên tịch

Số 74/2009/QĐ-TTg">09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV ngày 04/5/2010

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 07/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

18/6/2010 (Sau 45 ngày kể từ ngày Thông tư liên tịch số 74/2009/QĐ-TTg">09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV được ký ban hành)

- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 137/2014/TT-BTC ngày 18/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí chi trả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp của các cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định tại Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp.

- Văn bản được hướng dẫn thực hiện là Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 07/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp đã hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp có hiệu lực (ngày 15/3/2014).

27.

Thông tư

Số 02/2009/TT-BTP ngày 17/9/2009

Quy định về chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp

01/01/2009 (Sau 45 ngày, kể từ ngày Thông tư số 02/2009/TT-BTP được ký ban hành)

 

I.4. LĨNH VỰC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

28.

Nghị định

Số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010

Về bán đấu giá tài sản

01/7/2010

- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.

29.

Thông tư liên tịch

Số 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC ngày 28/3/2014

Hướng dẫn thi hành Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự về định giá tài sản, thẩm định giá tài sản

01/6/2014

 

30.

Thông tư liên tịch

Số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015

Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

20/5/2015

 

31.

Thông tư

Số 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản">23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010

Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản

24/01/2011

 

I.5. LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

32.

Luật

Số 54/2010/QH12 ngày 17/6/2010

Trọng tài thương mại

01/01/2011

 

33.

Nghị định

Số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại

20/9/2011

 

34.

Thông tư

Số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012

Ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại

25/12/2012

- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp.

I.6. LĨNH VỰC QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN

35.

Nghị định

Số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

06/4/2015

 

I.7. LĨNH VỰC THỪA PHÁT LẠI

36.

Nghị định

Số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009

Về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh

09/9/2009

- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh.

37.

Nghị định

Số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013

Sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh

05/12/2013

 

38.

Thông tư liên tịch

Số 03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN ngày 17/01/2014

Hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại các tổ chức tín dụng

05/3/2014

 

39.

Thông tư liên tịch

Số 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 28/02/2014

Hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội

20/4/2014

 

II. LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

40.

Luật

Số 35/2009/QH12 ngày 18/6/2009

Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

01/01/2010

 

41.

Nghị định

Số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

20/4/2010

 

42.

Thông tư liên tịch

Số 71/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 09/5/2012

Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

25/6/2012

 

43.

Thông tư liên tịch

Số 01/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 18/9/2012

Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính

12/11/2012

 

44.

Thông tư liên tịch

Số 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 02/11/2012

Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự

17/12/2012 (Sau 45 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT được ký ban hành)

 

45.

Thông tư liên tịch

Số 04/2013/TTLT-BTP-BQP ngày 01/02/2013

Hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

16/3/2013

- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung: Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 19/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP-BQP ngày 01/02/2013.

46.

Thông tư liên tịch

Số 11/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 06/11/2013

Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án hình sự

21/12/2013

 

47.

Thông tư liên tịch

Số 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23/01/2014

Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

08/3/2014

 

48.

Thông tư liên tịch

Số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP ngày 14/02/2014

Hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự

31/3/2014

 

49.

Thông tư liên tịch

Số 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNNPTNT ngày 21/11/2014

Hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng

05/01/2015

 

50.

Thông tư liên tịch

16/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 19/11/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP-BQP ngày 01/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

2/1/2016

 

51.

Thông tư liên tịch

Số 17/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 7/12/2015

Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

21/1/2016

 

52.

Thông tư

Số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013

Hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

15/3/2013

- Hết hiệu lực một phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung: Thông tư số 13/2015/TT-BTP ngày 29/09/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013.

53.

Thông tư

13/2015/TT-BTP ngày 29/09/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

12/11/2015

 

54.

Thông tư

Số 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 14/12/2015

Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

28/01/2016

 

III. LĨNH VỰC DÂN SỰ - KINH TẾ

55.

Luật

Số 52/2014/QH13 ngày 19/06/2014

Hôn nhân và gia đình

01/01/2015

 

56.

Bộ luật

Số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005

Dân sự

01/01/2006

Sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017, được thay thế bởi Bộ luật Dân sự 2015 ngày 24/11/2015.

57.

Bộ luật

Số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015

Dân sự

01/01/2017

Chưa có hiệu lực.

58.

Nghị quyết

Số 35/2000/NQ-QH107 ngày 09/6/2000

Về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

Kể từ ngày Chủ tịch nước ký lệnh công bố

 

59.

Nghị định

Số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006

Về họ, hụi, biêu, phường

22/12/2006 (Sau 15 ngày, kể từ ngày Nghị định số 144/2006/NĐ-CP đăng Công báo)

 

60.

Nghị định

Số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008

Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

20/5/2008

 

61.

Nghị định

Số 126/2014/NĐ-CP8 ngày 31/12/2014

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

15/02/2015

- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

62.

Thông tư liên tịch

Số 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP9 ngày 03/01/2001

Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 9 tháng 6 năm 2000 của Quốc hội “Về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình”

18/01/2001

 

63.

Thông tư liên tịch

Số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

26/11/2010

 

64.

Thông tư liên tịch

Số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06/01/2016

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình

01/3/2016

 

65.

Thông tư

Số 07/2002/TT-BTP

Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

02/01/2003

- Hết hiệu lực một phần

- Văn bản bãi bỏ một phần: Thông tư số 08/2006/TT-BTP ngày 08/12/2006 hướng dẫn thực hiện một số quy định về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

IV. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

66.

Nghị định

Số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006

Giao dịch bảo đảm

27/01/2007

- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần:

+ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;

+ Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm.

67.

Nghị định

Số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010

Đăng ký giao dịch bảo đảm

09/9/2010

- Hết hiệu lực một phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật;

68.

Nghị định

Số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật

01/4/2012

- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư có hiệu lực.

69.

Nghị định

Số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm

10/4/2012

 

70.

Quyết định của TTgCP

Số 104/2001/QĐ-TTg ngày 10/7/2001

Về việc thành lập Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

25/7/2001 (Sau 15 ngày, kể từ ngày Quyết định số 104/2001/QĐ-TTg được ký ban hành)

 

71.

Thông tư liên tịch

Số 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP ngày 11/07/2007

Hướng dẫn chi tiết một số vấn đề về nội dung hợp đồng bảo lãnh và việc thanh lý hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

10/8/2007 (Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP đăng Công báo)

 

72.

Thông tư liên tịch

Số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011

Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

15/01/2012

- Văn bản này sẽ hết hiệu lực kề từ ngày 08/8/2016

- Văn bản thay thế: Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

73.

Thông tư liên tịch

Số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/5/2011

Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên

02/7/2011

 

74.

Thông tư liên tịch

Số 02/2012/TTLT-BTP-BGTVT ngày 30/3/2012

Hướng dẫn việc đăng ký, cung cấp thông tin về cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển

15/5/2012

 

75.

Thông tư liên tịch

Số 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA10 ngày 05/11/2013

Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản

25/02/2014

 

76.

Thông tư liên tịch

Số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT ngày 25/4/2014

Hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại khoản 2 Điều 61 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

16/6/2014

- Văn bản này sẽ hết hiệu lực kề từ ngày 08/8/2016.

- Văn bản thay thế: Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

77.

Thông tư liên tịch

Số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/6/2014

Hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm

22/7/2014

 

78.

Thông tư liên tịch

Số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016

Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

08/8/2016

Chưa có hiệu lực

79.

Thông tư

Số 22/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010

Hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án.

01/3/2011

- Hết hiệu lực một phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án.

80.

Thông tư

Số 05/2011/TT-BTP ngày 16/02/2011

Hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

20/4/2011

- Hết hiệu lực một phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án.

81.

Thông tư

Số 08/2014/TT-BTP ngày 26/02/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản của cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc bộ tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

15/4/2014

- Hết hiệu lực một phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 11/2015/TT-BTP ngày 01/9/2015 của Bộ Tư pháp Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án.

82.

Thông tư

Số 11/2015/TT-BTP ngày 01/9/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án.

15/10/2015

 

83.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Số 172/2005/QĐ-BTP ngày 24/3/2005

Về việc thành lập Trung tâm Đăng ký giao dịch tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm tại thành phố Hà Nội

15/4/2005 (Sau 15 ngày, kể từ ngày Quyết định số 172/2005/QĐ-BTP đăng Công báo)

 

84.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Số 173/2005/QĐ-BTP ngày 24/3/2005

Về việc thành lập Trung tâm đăng ký giao dịch tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm tại thành phố Hồ Chí Minh

15/4/2005 (Sau 15 ngày, kể từ ngày Quyết định số 173/2005/QĐ-BTP đăng Công báo)

 

85.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Số 174/2005/QĐ-BTP ngày 24/3/2005

Về việc thành lập Trung tâm Đăng ký giao dịch tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm tại thành phố Đà Nẵng

15/4/2005 (Sau 15 ngày, kể từ ngày Quyết định số 174/2005/QĐ-BTP đăng Công báo)

 

V. LĨNH VỰC HÌNH SỰ - HÀNH CHÍNH

86.

Bộ luật

Số 15/1999/QH10 ngày 21/12/1999

Hình sự

01/7/2000

- Hết hiệu lực một phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần:

+ Luật số 37/2009/QH12 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự;

+ Luật số 15/2008/QH12 của Quốc hội về Trưng mua, trưng dụng tài sản.

- Văn bản này sẽ hết hiệu lực toàn bộ kể từ ngày Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 có hiệu lực.

- Văn bản quy định về hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016 của Quốc hội về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 và bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

87.

Luật

Số 37/2009/QH12 ngày 19/6/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự

01/01/2010

- Văn bản này sẽ hết hiệu lực toàn bộ kể từ ngày Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 có hiệu lực.

- Văn bản quy định về hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016 của Quốc hội về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 và bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

88.

Bộ luật

Số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015

Hình sự

Chưa xác định được thời điểm có hiệu lực

- Chưa có hiệu lực.

- Văn bản đính chính: Công văn số 3613/UBPL13 ngày 11/01/2016 của Ủy ban Pháp luật, Quốc hội Khóa XIII về việc đính chính Luật số 100/2015/QH13.

- Văn bản lùi hiệu lực thi hành: Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016 của Quốc hội về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 và bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

89.

Nghị quyết

Số 32/1999/NQ-QH10 ngày 21/12/1999

Về việc thi hành Bộ luật Hình sự

Kể từ ngày Chủ tịch nước ký lệnh công bố

 

90.

Nghị quyết

Số 109/2015/QH13 ngày 27/11/2015

Về việc thi hành Bộ luật Hình sự

Không quy định cụ thể hiệu lực trong văn bản

 

91.

Nghị định

Số 70/2008/NĐ-CP ngày 04/6/2008

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới

03/7/2008 (Sau 15 ngày, kể từ ngày Nghị định số 70/2008/NĐ-CP đăng Công báo)

 

92.

Thông tư liên tịch

Số 06/1998/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTC-BTP ngày 24/10/1998

Hướng dẫn một số vấn đề về bảo quản và xử lý tài sản là vật chứng, tài sản bị kê biên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự

10/11/1998

 

93.

Thông tư liên tịch

Số 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA ngày 05/7/2000

Hướng dẫn thi hành Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 1999 và Mục 2 Nghị quyết số 32/1999/QH10 ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Quốc hội

20/7/2000

 

94.

Thông tư liên tịch

Số 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 25/9/2001

Hướng dẫn áp dụng các quy định tại chương XV “Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình” của Bộ luật Hình sự năm 1999

10/10/2001

 

95.

Thông tư liên tịch

Số 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP ngày 11/8/2003

Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XXIII "Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân" của Bộ luật Hình sự năm 1999

21/9/2003 (Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP đăng Công báo)

 

96.

Thông tư liên tịch

Số 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP ngày 10/8/2005

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo

10/9/2005 (Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP đăng Công báo)

 

97.

Thông tư liên tịch

Số 19/2007/TTLT-BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 08/3/2007

Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

02/5/2007 (Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT-BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC đăng Công báo)

Văn bản đính chính: Quyết định số 2486/QĐ-BNN ngày 14/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

98.

Thông tư liên tịch

Số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007

Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII “ Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật Hình sự năm 1999

18/01/2008 (Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP đăng Công báo)

- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung: Thông tư liên tịch số 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP của Bộ trưởng Bộ Công an - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật hình sự năm 1999.

99.

Thông tư liên tịch

Số 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 29/02/2008

Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

02/4/2004 (Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC- BCA-BTP đăng Công báo)

 

100.

Thông tư liên tịch

Số 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 12/7/2011

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự đối với người tham gia tố tụng là người chưa thành niên

26/10/2011 (Sau 45 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC- BCA-BTP-BLĐTBXH đăng Công báo)

 

101.

Thông tư liên tịch

Số 01/2013/TTLT-BCA-BTP-BNG-VKSNDTC-TANDTC11 ngày 22/02/2013

Hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao, tiếp tục thi hành án đối với người đang chấp hành án phạt tù

15/4/2013

 

102.

Thông tư liên tịch

Số 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG12 ngày 16/8/2013

Hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, vật chứng của vụ án để yêu cầu nước ngoài tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự của người phạm tội

01/11/2013

 

103.

Thông tư liên tịch

Số 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 26/6/2013

Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính - kế toán và chứng khoán

15/8/2013

 

104.

Thông tư liên tịch

Số 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 28/8/2013

Hướng dẫn áp dụng quy định tại Chương XIX của Bộ luật Hình sự về các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông

06/11/2013

 

105.

Thông tư liên tịch

Số 17/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 14/11/2013

Hướng dẫn về việc đặt tiền để bảo đảm theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Tố tụng hình sự

15/01/2014

 

106.

Thông tư liên tịch

Số 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP Ngày 14/11/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật hình sự năm 1999

30/12/2015

 

VI. LĨNH VỰC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC

VI.1. LĨNH VỰC HỘ TỊCH

107.

Luật

Số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014

Hộ tịch

01/01/2016

 

108.

Nghị quyết

Số 35/2000/QH10 ngày 09/6/2000

Về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình

Kể từ ngày Chủ tịch nước ký lệnh công bố

 

109.

Nghị định

Số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014

Hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

15/02/2015

- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

110.

Nghị định

Số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

01/01/2016

 

111.

Thông tư liên tịch

Số 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 03/01/2001

Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 9 tháng 6 năm 2000 của Quốc hội “Về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình”

18/01/2001

 

112.

Thông tư liên tịch

Số 11/2008/TTLT-BTP-BNG ngày 31/12/2008

Hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài

01/3/2009

- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản này sẽ hết hiệu lực toàn bộ vào ngày 15/8/2016 do bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BNG-BTP.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần:

+ Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi;

+ Thông tư liên tịch số 06/2012/TTLT-BTP-BNG ngày 19/6/2012 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BTP-BNG ngày 31/12/2008 của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;

+ Quyết định số 3924/QĐ-BTP ngày 18/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phê duyệt Đề án “Cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch và phân cấp việc in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch”.

113.

Thông tư liên tịch

Số 06/2012/TTLT-BTP-BNG ngày 19/6/2012

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BTP-BNG ngày 31/12/2008 của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài

03/8/2012

- Văn bản này sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 15/8/2016.

- Văn bản thay thế: Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BNG-BTP ngày 30/6/2016 Hướng dẫn thực hiện việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài

114.

Thông tư liên tịch

Số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015

Hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

01/7/2015

 

115.

Thông tư liên tịch

Số 02/2016/TTLT-BNG-BTP ngày 30/6/2016

Hướng dẫn thực hiện việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài

15/8/2016

Chưa có hiệu lực.

116.

Thông tư

Số 03/2015/TT-BTP ngày 01/4/2015

Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam và đăng ký khai sinh, kết hôn cho người di cư tự do tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp với Lào

16/5/2015

 

117.

Thông tư

Số 23/2015/NĐ-CP">15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

02/01/2016

 

VI.2. LĨNH VỰC QUỐC TỊCH

118.

Luật

Số 24/2008/QH12 ngày 13/11/2008

Quốc tịch Việt Nam

01/7/2009

- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Luật số 56/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.

119.

Luật

Số 56/2014/QH13 ngày 24/6/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

26/6/2014

 

120.

Nghị định

Số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

10/11/2009

- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần:

Nghị định số 97/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.

121.

Nghị định

Số 97/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

01/12/2014

 

122.

Thông tư liên tịch

Số 09/1998/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 31/12/1998

Hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận trình độ tiếng Việt cho người nước ngoài xin nhập quốc tịch Việt Nam

01/01/1999

 

123.

Thông tư liên tịch

Số 78/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật quốc tịch Việt Nam">05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA ngày 01/3/2010

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

15/4/2010

- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an sửa đổi, bổ sung điều 13 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.

124.

Thông tư liên tịch

Số 05/2013/TTLT-BTP-BNG-BCA ngày 31/01/2013

Sửa đổi, bổ sung Điều 13 Thông tư liên tịch số 78/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật quốc tịch Việt Nam">05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA ngày 01 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

16/3/2013

 

125.

Thông tư

Số 08/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010

Hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch

10/5/2010

 

VI.3. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

126.

Nghị định

Số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

01/4/2012

- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần:

+ Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình;

+ Nghị định số 23/2015/NĐ-Cp ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

+ Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

127.

Nghị định

Số 23/2015/NĐ-CP Ngày 16/02/2015

Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

10/4/2015

 

128.

Thông tư liên tịch

Số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006

Hướng dẫn công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất

02/8/2006 (Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT đăng Công báo)

Hiện nay, nội dung của văn bản đã không còn phù hợp. Bộ Tư pháp đang trong quá trình rà soát, xử lý theo quy định

129.

Thông tư liên tịch

Số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch

30/11/2015

 

130.

Thông tư

Số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 77/2008/NĐ-CP tư vấn pháp luật">01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp

14/12/2011

- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

131.

Thông tư

Số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

15/02/2016

 

VII. LĨNH VỰC HỢP TÁC QUỐC TẾ

132.

Nghị định

Số 138/2006/NĐ-CP ngày 15/11/2006

Quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật Dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

13/12/2006 (Sau 15 ngày, kể từ ngày Nghị định số 138/2006/NĐ-CP đăng Công báo)

 

133.

Nghị định

Số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

02/5/2016

 

134.

Nghị định

Số 113/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014

Về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật

01/3/2015

 

135.

Thông tư

Số 113/2014/NĐ-CP về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật">07/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số quy định của Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật

01/8/2015

 

VIII. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

136.

Thông tư liên tịch

Số 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 14/7/2014

Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

01/9/2014

 

137.

Thông tư

Số 03/2011/TT-BTP ngày 17/01/2011

Phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự

08/3/2011

Những quy định trước đây của Bộ trái với quy định tại Thông tư này đều bãi bỏ.

138.

Thông tư

Số 16/2011/TT-BTP ngày 28/9/2011

Quy định về phân cấp và ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp

15/11/2011

 

139.

Thông tư

Số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013

Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

16/01/2014

- Văn bản đính chính: Quyết định số 1191/QĐ-BTP ngày 28/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Văn bản này sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016.

- Văn bản thay thế: Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016.

140.

Thông tư

Số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016

Quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

01/7/2016

Chưa có hiệu lực

(Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016).

IX. LĨNH VỰC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

141.

Nghị định

Số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008

Về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

03/3/2008

- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính.

142.

Nghị định

Số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010

Về kiểm soát thủ tục hành chính

14/10/2010

- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính.

143.

Nghị định

Số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

01/7/2013

 

144.

Quyết định của TTgCP

Số 74/2010/QĐ-TTg ngày 22/11/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Chính phủ

06/01/2011

Không còn phù hợp: Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính sửa đổi Điều 5 của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính quy định: “Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Bộ Tư pháp…”.

145.

Thông tư liên tịch

Số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 26/01/2011

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ, Cơ quan ngang Bộ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

15/3/2011

- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

- Các điều còn lại của Thông tư không còn phù hợp do Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính sửa đổi Điều 5 của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính quy định: “2. Tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thực hiện quản lý nhà nước về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ có chức năng tham mưu, giúp người đứng đầu Tổ chức pháp chế thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

3. Sở Tư pháp có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý nhà nước về công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại địa phương.

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính”.

146.

Thông tư liên tịch

Số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015

Hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

01/7/2015

 

147.

Thông tư

Số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014

Hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

24/3/2014

 

148.

Thông tư

Số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014

Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

15/4/2014

 

149.

Thông tư

Số 19/2014/TT-BTP ngày 15/9/2014

Quy định về nhập, đăng tải, khai thác dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

01/11/2014

 

150.

Thông tư

Số 25/2014/TT-BTP ngày 31/12/2014

Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

15/02/2015

 

X. LĨNH VỰC KIỂM TRA, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA, HỢP NHẤT VĂN BẢN QPPL, PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QPPL

151.

Pháp lệnh

Số 01/2012/UBTVQH13 ngày 22/3/2012

Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

01/7/2012

 

152.

Pháp lệnh

Số 03/2012/UBTVQH13 ngày 16/4/2012

Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

01/7/2013

 

153.

Nghị định

Số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010

Về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

01/6/2010

Văn bản này sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016 theo Khoản 2 Điều 189 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL.

154.

Nghị định

Số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013

Về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

01/7/2013

Văn bản này sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016 theo Khoản 2 Điều 189 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL.

155.

Nghị định

Số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013

Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

15/8/2013

 

156.

Thông tư liên tịch

Số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011

Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

15/10/2011

 

157.

Thông tư liên tịch

Số 192/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/12/2013

Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hợp nhất văn bản và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

30/01/2014

 

158.

Thông tư

Số 40/2010/NĐ-CP">20/2010/TT-BTP ngày 30/11/2010

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

15/01/2011

- Văn bản đính chính: Quyết định đính chính số 2837/QĐĐC-BTP ngày 09/12/2010.

- Văn bản này sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016 theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015.

159.

Thông tư

Số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013

Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

01/8/2013

Văn bản này sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016 theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015.

160.

Thông tư

Số 13/2014/TT-BTP ngày 29/4/2014

Hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

15/6/2014

 

161.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Số 336/2003/QĐ-BTP ngày 05/8/2003

Về việc thành lập Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc Bộ Tư pháp

05/8/2003

 

162.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Số 1523/2005/QĐ-BTP ngày 15/8/2005

Ban hành “Quy chế tự kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành”

14/9/2005 (Sau 15 ngày, kể từ ngày Quyết định số 1523/2005/QĐ-BTP đăng Công báo)

 

XI. LĨNH VỰC LÝ LỊCH TƯ PHÁP

163.

Luật

Số 28/2009/QH12 ngày 17/6/2009

Lý lịch tư pháp

01/7/2010

 

164.

Nghị định

Số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp

10/01/2011

 

165.

Thông tư liên tịch

Số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012

Hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

28/6/2012

 

166.

Thông tư

Số 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011

Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp

12/8/2011

- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 26/7/2011 về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

167.

Thông tư

Số 06/2013/TT-BTP ngày 06/02/2013

Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp

01/4/2013

 

168.

Thông tư

Số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 26/7/2011 về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp

10/01/2014

 

XII. LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

169.

Luật

Số 52/2010/QH12 ngày 17/6/2010

Luật Nuôi con nuôi

01/01/2011

 

170.

Nghị định

Số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi

08/5/2011

 

171.

Thông tư liên tịch

Số 146/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 07/9/2012

Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi từ nguồn thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài, chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài

25/10/2012

 

172.

Thông tư liên tịch

03/2016/TTLT-BTP-BNG-BCA-BLĐTBXH ngày 22/02/2016

Hướng dẫn việc theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài và bảo vệ trẻ em trong trường hợp cần thiết

06/4/2016

 

173.

Thông tư

Số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011

Về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi

15/8/2011

- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi.

174.

Thông tư

Số 21/2011/TT-BTP ngày 21/11/2011

Về việc quản lý văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

05/01/2012

 

175.

Thông tư

Số 15/2014/TT-BTP ngày 20/5/2014

Hướng dẫn tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em từ 5 tuổi trở lên, hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột cần tìm gia đình thay thế

05/7/2014

 

176.

Thông tư

Số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi

11/02/2015

 

XIII. LĨNH VỰC PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

177.

Luật

Số 08/2007/QH12 ngày 21/11/2007

Tương trợ tư pháp

01/7/2008

 

178.

Nghị định

Số 92/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tương trợ tư pháp

23/9/2008 (Sau 15 ngày, kể từ ngày Nghị định số 92/2008/NĐ-CP đăng Công báo)

 

179.

Nghị định

Số 51/2015/NĐ-CP ngày 26/5/2015

Về cấp ý kiến pháp lý

15/7/2015

 

180.

Quyết định của TTgCP

Số 04/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

03/3/2014

 

181.

Thông tư liên tịch

Số 15/2011/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 15/9/2011

Hướng dẫn áp dụng một số quy định về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của Luật Tương trợ Tư pháp

01/12/2011

Hiện nay, Bộ Tư pháp đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Thông tư thay thế văn bản này.

182.

Thông tư liên tịch

Số 01/2013/TTLT-BCA-BTP-BNG-VKSNDTC-TANDTC ngày 22/02/2013

Hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao, tiếp tục thi hành án đối với người đang chấp hành án phạt tù

15/4/2013

 

183.

Thông tư liên tịch

Số 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG ngày 16/8/2013

Hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, vật chứng của vụ án để yêu cầu nước ngoài tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự của người phạm tội

01/11/2013

 

184.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Số 06/2006/QĐ-BTP ngày 24/7/2006

Về việc ban hành Quy chế thẩm định điều ước quốc tế

15/8/2006 (Sau 15 ngày, kể từ ngày Quyết định số 06/2006/QĐ-BTP đăng Công báo)

Hiện nay, Bộ Tư pháp đang nghiên cứu, sửa đổi văn bản này.

XIV. LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

185.

Luật

Số 14/2012/QH13 ngày 20/6/2012

Phổ biến, giáo dục pháp luật

01/01/2013

 

186.

Luật

Số 35/2013/QH13 ngày 20/6/2013

Về hòa giải ở cơ sở

01/01/2014

 

187.

Nghị định

Số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

27/5/2013

 

188.

Nghị định

Số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

25/4/2014

 

189.

Nghị quyết

Số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007

Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

29/12/2007 (Sau 15 ngày, kể từ ngày Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP đăng Công báo)

 

190.

Nghị quyết liên tịch của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 18/11/2014

Hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở

10/01/2015

 

191.

Quyết định của TTgCP

Số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008

Phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012

02/4/2008 (Sau 15 ngày, kể từ ngày Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg đăng Công báo)

- Hết hiệu lực một phần.

- Các quy định tại Quyết định đã hết hiệu lực do đã hết thời gian thực hiện Chương trình. Riêng quy định về 04 Đề án quy định tại Mục 6 Phần B thuộc Chương trình và các quy định liên quan đến nội dung này vẫn được tiếp tục triển khai trong giai đoạn 2013-2016.

192.

Quyết định của TTgCP

Số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010

Về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật

02/4/2010

 

193.

Quyết định của TTgCP

Số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013

Ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở

31/3/2013

Văn bản đính chính: Văn bản số 1928/TTg-PL ngày 13/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

194.

Quyết định của TTgCP

Số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013

Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

05/7/2013

 

195.

Chỉ thị của TTgCP

Số 24/1998/CT-TTg ngày 19/6/1998

Về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư

04/7/1998 (Văn bản không quy định cụ thể thời điểm có hiệu lực. Việc xác định thời điểm có hiệu lực được thực hiện theo quy định tại Điều 75 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996)

 

196.

Thông tư liên tịch

Số 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN ngày 31/3/2000

Hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư

15/4/2000 (Văn bản không quy định cụ thể thời điểm có hiệu lực. Việc xác định thời điểm có hiệu lực được thực hiện theo quy định tại Điều 75 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996)

Văn bản bổ sung: Thông tư liên tịch số 04/2001/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBMTTQVN-UBQGDS ngày 09/07/2001 của Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa - Thông tin, Uỷ ban Quốc gia Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

197.

Thông tư liên tịch

Số 04/2001/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBMTTQVN-UBQGDS ngày 09/7/2001

Hướng dẫn bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư về việc thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình

15/4/2000 (Văn bản không quy định cụ thể thời điểm có hiệu lực. Việc xác định thời điểm có hiệu lực được thực hiện theo quy định tại Điều 75 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996)

 

198.

Thông tư liên tịch

Số 02/2008/TTLT-BTP-TWHCCBVN ngày 09/6/2008

Hướng dẫn phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với cựu chiến binh

09/7/2008 (Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BTP-TWHCCBVN đăng Công báo)

 

199.

Thông tư liên tịch

Số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 16/11/2010

Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường

31/12/2010

 

200.

Thông tư liên tịch

Số 02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT ngày 06/02/2012

Hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân

26/3/2012

 

201.

Thông tư liên tịch

Số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014

Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở

14/3/2014

 

202.

Thông tư liên tịch

Số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/07/2014

Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở

15/9/2014

 

203.

Thông tư

Số 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013

Quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

01/02/2014

 

204.

Nghị quyết liên tịch của Bộ Tư pháp Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Số 04/1985/NQLT-BTP-TNCSHCM ngày 16/11/1985

Về phổ biến giáo dục cho thanh thiếu niên

16/11/1985

 

205.

Nghị quyết liên tịch của Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban Dân tộc và Hội Nông dân Việt Nam

Số 01/1999/NQLT/TP-VHTT-NNPTNT-DTMN-ND

ngày 07/9/1999

Về phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người.

22/9/1999

 

XV. LĨNH VỰC THANH TRA

206.

Nghị định

Số 54/2014/NĐ-CP ngày 29/5/2014

Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp

20/7/2014

 

XVI. LĨNH VỰC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

207.

Thông tư

Số 14/2015/TT-BTP ngày 14/10/2015

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong Ngành Tư pháp

27/11/2015

 

208.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Số 101/2005/QĐ-BTP ngày 02/3/2005

Về việc ban hành Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"

27/3/2005 (Sau 15 ngày, kể từ ngày Quyết định số 101/2005/QĐ-BTP đăng Công báo)

 

209.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Số 04/2008/QĐ-BTP ngày 19/3/2008

Về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"

12/4/2008 (Sau 15 ngày, kể từ ngày Quyết định số 04/2008/QĐ-BTP đăng Công báo)

 

XVII. LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

210.

Luật

Số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008

Thi hành án dân sự

01/7/2009

- Hết hiệu lực một phần. - Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Luật số 64/2014/QH13 ngày 25/11/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự.

211.

Luật

Số 64/2014/QH13 ngày 25/11/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự

01/7/2015

 

212.

Nghị quyết

Số 24/2008/QH12 ngày 14/11/2008

Về thi hành Luật THADS

Không được quy định cụ thể thời điểm có hiệu lực

Hết hiệu lực một phần kể từ ngày 01/7/2015 do việc giao Chính phủ quy định những cơ quan thi hành án dân sự cụ thể ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa được tuyển chọn người có trình độ cử nhân luật làm Chấp hành viên không qua thi tuyển trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày Luật thi hành án dân sự có hiệu lực thi hành đến ngày 01/7/2015 đã hết 5 năm (Điều 3).

213.

Nghị quyết

Số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012

Về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại

Không được quy định cụ thể thời điểm có hiệu lực

 

214.

Nghị định

Số 173/2004/NĐ-CP ngày 30/9/2004

Về thủ tục, cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự

21/10/2004 (Sau 15 ngày, kể từ ngày Nghị định số 173/2004/NĐ-CP đăng Công báo)

- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 76/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp.

- Các điều: Điều 1, Điều 3, Điều 6, khoản 1 Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 26, Điều 27, Điều 28, Điều 31, Điều 32 của Nghị định này không áp dụng kể từ ngày 01/7/2009 theo Công văn số 2315/BTP-THA ngày 17/7/2009 của Bộ Tư pháp.

215.

Nghị định

Số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

01/9/2015

 

216.

Quyết định của TTgCP

Số 73/2007/QĐ-TTg ngày 25/5/2007

Về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

22/6/2007 (Sau 15 ngày, kể từ ngày Quyết định số 73/2007/QĐ-TTg đăng Công báo)

 

217.

Quyết định của TTgCP

Số 27/2012/QĐ-TTg ngày 11/6/2012

Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên, Công chứng viên, Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án

01/8/2012

 

218.

Quyết định của TTgCP

Số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp

15/12/2014

 

219.

Thông tư liên tịch

Số 15/2002/TTLT-BTC-BTP ngày 08/02/2002

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự, kinh phí để lại cho Uỷ ban nhân dân xã, phường tham gia thực hiện công tác thi hành án đã thu được nộp vào ngân sách Nhà nước

23/02/2002 (Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 15/2002/TTLT-BTC-BTP đăng Công báo)

- Hết hiệu lực một phần.

-Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Thông tư liên tịch số 68/2006/TTLT-BTC-BTP ngày 26/7/2006 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự.

 

220.

Thông tư liên tịch

Số 08/2005/TTLT-BTP-BTC ngày 16/9/2005

Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý, cấp phát thẻ chấp hành viên trang phục, phù hiệu của công chức làm công tác thi hành án dân sự

15/10/2005 (Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BTP-BTC đăng Công báo)

 

221.

Thông tư liên tịch

Số 01/2006/TTLT-BTP-BNV-BTC ngày 23/5/2006

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 233/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên và Công chứng viên

18/6/2006 (Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BTP-BNV-BTC đăng Công báo)

Văn bản được hướng dẫn thực hiện là Quyết định số 233/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 đã hết hiệu lực kể từ ngày 01/8/2012 do được thay thế bằng Quyết định số 27/2012/QĐ-TTg ngày 11/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên, Công chứng viên, Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án.

222.

Thông tư liên tịch

Số 05/2006/TTLT-BTP-BCA ngày 29/8/2006

Hướng dẫn việc trang bị, quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ của cơ quan thi hành án dân sự

28/9/2006 (Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 05/2006/TTLT-BTP-BCA đăng Công báo)

 

223.

Thông tư liên tịch

Số 01/2007/TTLT-BTP-BNV ngày 29/3/2007

Hướng dẫn về tổ chức, cán bộ của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

17/8/2007 (Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BTP-BNV đăng Công báo)

Một số nội dung của văn bản không còn phù hợp với quy định của Nghị định số 74/2009/NĐ-CP

224.

Thông tư liên tịch

Số 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC ngày 27/11/2008

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg ngày 11/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự

29/12/2008 (Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC đăng Công báo)

Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg đã hết hiệu lực.

225.

Thông tư liên tịch

Số 04/2009/TTLT-BTP-BTC ngày 15/10/2009

Hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án

29/11/2009

 

226.

Thông tư liên tịch

Số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26/7/2010

Hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự

15/9/2010

 

227.

Thông tư liên tịch

Số 141/2010/TTLT-BQP-BTP ngày 19/10/2010

Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thi hành án dân sự trong Quân đội

03/12/2010 (Sau 45 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 141/2010/TTLT-BQP-BTP được ký ban hành)

 

228.

Thông tư liên tịch

Số 144/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 22/9/2010

Hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự

06/11/2010

 

229.

Thông tư liên tịch

Số 02/2011/TTLT-BNV-BTP ngày 15/4/2011

Hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức ngạch chấp hành viên thi hành án dân sự

01/6/2011

 

230.

Thông tư liên tịch

Số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 11/7/2011

Hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự

30/9/2011

 

231.

Thông tư liên tịch

Số 184/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 19/12/2011

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự

10/02/2012

 

232.

Thông tư liên tịch

Số 03/2012/TTLT-BTP-BCA ngày 30/3/2012

Quy định cụ thể việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự

15/5/2012

 

233.

Thông tư liên tịch

Số 136/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/8/2012

Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và Tổ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản

02/10/2012

 

234.

Thông tư liên tịch

Số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013

Hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân

01/4/2013

Những văn bản hướng dẫn trước đây của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính về trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

235.

Thông tư liên tịch

Số 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA ngày 05/11/2013

Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản

25/02/2014

 

236.

Thông tư liên tịch

Số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 14/01/2014

Hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự

01/3/2014

 

237.

Thông tư liên tịch

12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/9/2015

Hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước

01/11/2015

 

238.

Thông tư liên tịch

16/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 19/11/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP-BQP ngày 01/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

02/01/2016

 

239.

Thông tư liên tịch

17/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 07/12/2015

Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

21/01/2016

 

240.

Thông tư liên tịch

Số 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/5/2016

Hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự

01/8/2016

Chưa có hiệu lực.

241.

Thông tư liên tịch

Số 06/2016/TTLT-BTP-BTC ngày 10/6/2016

Hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án

25/7/2016

Chưa có hiệu lực.

242.

Thông tư

Số 04/1999/TT-BTP ngày 11/01/1999

Về chế độ sử dụng máy điện thoại trong các tòa án nhân dân và cơ quan thi hành án dân sự địa phương

26/01/1999

 

243.

Thông tư

Số 06/2005/TT-BTP ngày 24/6/2005

Hướng dẫn tuyển chọn bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chức danh chấp hành viên

Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư số 06/2005/TT-BTP đăng Công báo

 

244.

Thông tư

Số 01/2011/TT-BTP ngày 10/01/2011

Quy định mẫu, nguyên tắc cấp phát, sử dụng Thẻ Chấp hành viên, Thẻ Thẩm tra viên thi hành án và trang phục, phù hiệu, cấp hiệu công chức trong hệ thống thi hành án dân sự

25/02/2011

 

245.

Thông tư

Số 03/2011/TT-BTP ngày 17/01/2011

Phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự

08/3/2011

Những quy định trước đây của Bộ trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ.

246.

Thông tư

Số 09/2012/TT-BTP ngày 01/9/2012

Quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức công chức lãnh đạo cấp Vụ thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự; lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục Thi hành án dân sự; lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự

15/10/2012

 

247.

Thông tư

Số 10/2012/TT-BTP ngày 15/10/2012

Quy định tổ chức thi tuyển vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp

01/12/2012

 

248.

Thông tư

Số 13/2012/TT-BTP ngày 26/11/2012

Quy định chi tiết khoản 2 Điều 2 Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07/3/2012 của Chính phủ về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP

15/01/2013

 

249.

Thông tư

Số 13/2013/TT-BTP ngày 13/9/2013

Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Cục THADS và Chi cục THADS

01/11/2013

 

250.

Thông tư

Số 08/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự

01/10/2015

 

251.

Thông tư

Số 09/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015

Quy định việc phân cấp quản lý công chức, công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự

10/8/2015

 

252.

Thông tư

Số 02/2015/TT-BTP ngày 13/10/2015

Quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự

01/12/2015

 

253.

Thông tư

Số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016

Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự

16/3/2016

 

254.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Số 1145/2005/QĐ-BTP ngày 18/5/2005

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự

15/6/2005 (Sau 15 ngày kể từ ngày Quyết định số 1145/2005/QĐ-BTP đăng Công báo)

 

XVIII. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

255.

Nghị định

Số 55/2011/NĐ-CP13 ngày 04/7/2011

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

25/8/2011

- Hết hiệu lực một phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung: Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

- Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung (thay thế) Nghị định này đang được soạn thảo.

256.

Nghị định

Số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

01/5/2013

 

257.

Thông tư liên tịch

Số 02/2010/TTLT-BTP-BNV ngày 11/02/2010

Hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ngành Tư pháp

28/3/2010 (Sau 45 ngày kể từ ngày Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTP-BNV được ký ban hành)

 

258.

Thông tư liên tịch

Số 11/2010/TTLT-BTP-BNV ngày 17/6/2010

Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp

01/7/2010 (Sau 45 ngày kể từ ngày Thông tư liên tịch số 11/2010/TTLT-BTP-BNV được ký ban hành)

 

259.

Thông tư liên tịch

Số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

15/02/2015

 

260.

Thông tư

Số 1611/TT ngày 27/11/1996

Hướng dẫn thực việc chia tách tỉnh đối với các cơ quan tư pháp địa phương

12/12/1996

 

261.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Số 07/2006/QĐ-BTP ngày 01/8/2006

Về việc ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tư pháp

23/8/2006 (Sau 15 ngày kể từ ngày Quyết định số 07/2006/QĐ-BTP đăng Công báo)

 

XIX. LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

262.

Luật

Số 69/2006/QH11 ngày 29/6/2006

Trợ giúp pháp lý

01/01/2007

- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

263.

Nghị định

Số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

08/02/2007 (Sau 15 ngày, kể từ ngày Nghị định số 07/2007/NĐ-CP đăng Công báo)

-Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần:

+ Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật tự vấn pháp luật;

+ Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

+ Những quy định trước đây trái với Nghị định này bị bãi bỏ.

264.

Nghị định

Số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật

01/4/2012

- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư có hiệu lực.

265.

Nghị định

Số 14/2013/NĐ-CP ngày 05/02/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

31/3/2013

- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 80/2015/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007.

266.

Quyết định của TTg

Số 734/TTg ngày 06/9/1997

Về việc thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách

21/9/1997 (Sau 15 ngày kể từ ngày Quyết định số 734/TTg được ký ban hành)

 

267.

Quyết định của TTg

Số 84/2008/QĐ-TTg ngày 30/6/2008

Về việc thành lập Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam

26/7/2008 (Sau 15 ngày, kể từ ngày Quyết định số 84/2008/QĐ-TTg đăng Công báo)

 

268.

Quyết định của TTg

Số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010

Về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011-2020

02/10/2010

 

269.

Quyết định của TTg

Số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012

Về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020

15/02/2013

 

270.

Thông tư liên tịch

Số 08/2008/TTLT-BTP-BNV ngày 07/11/2008

Hướng dẫn về tổ chức và biên chế của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

13/12/2008 (Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 08/2008/TTLT-BTP-BNV đăng Công báo)

Các quy định trước đây trái với Thông tư liên tịch này đều bị bãi bỏ.

271.

Thông tư liên tịch

Số 10/2011/TTLT-BTP-TTCP ngày 06/6/2011

Hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính

01/8/2011

 

272.

Thông tư liên tịch

Số 23/2011/TTLT-BTP-BNV ngày 08/12/2011

Hướng dẫn thực hiện chuyển ngạch và xếp lương đối với viên chức trợ giúp pháp lý

15/02/2012

Văn bản này sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 08/8/2016 do được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BTP-BNV ngày 23/6/2016 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý

273.

Thông tư liên tịch

Số 01/2012/TTLT-BTP-UBDT ngày 17/01/2012

Hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số

10/3/2012

 

274.

Thông tư liên tịch

Số 209/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 30/11/2012

Hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan, tổ chức trợ giúp pháp lý nhà nước

15/01/2013

 

275.

Thông tư liên tịch

Số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/7/2013

Hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

21/8/2013

 

276.

Thông tư liên tịch

Số 24/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 17/02/2014

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020

10/4/2014

 

277.

Thông tư liên tịch

Số 58/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 08/5/2014

Hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của Trợ giúp viên pháp lý

01/7/2014

 

278.

Thông tư

Số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008

Hướng dẫn về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý

29/10/2008 (Sau 15 ngày kể từ ngày Thông tư 05/2008/TT-BTP đăng Công báo)

- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần:

+ Thông tư số 02/2011/TT-BTP ngày 13/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung thống kê trợ giúp pháp lý;

+ Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 77/2008/NĐ-CP tư vấn pháp luật">01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp.

279.

Thông tư

Số 15/2010/TT-BTP ngày 04/10/2010

Quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý

18/11/2010 (Sau 45 ngày, kể từ ngày Thông tư số 15/2010/TT-BTP được ký ban hành)

 

280.

Thông tư

Số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 77/2008/NĐ-CP tư vấn pháp luật">01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp

14/12/2011

- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

281.

Thông tư

Số 07/2012/TT-BTP ngày 30/7/2012

Hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

15/9/2012

 

282.

Thông tư

Số 02/2013/TT-BTP ngày 05/01/2013

Ban hành Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

01/3/2013

 

283.

Thông tư

Số 18/2013/TT-BTP ngày 20/11/2013

Hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

10/01/2014

 

284.

Thông tư

Số 11/2014/TT-BTP ngày 17/4/2014

Quy định về bảo đảm bình đẳng giới trong trợ giúp pháp lý

01/7/2014

 

285.

Thông tư

Số 21/2014/TT-BTP ngày 07/11/2014

Quy định mẫu trang phục, việc quản lý, sử dụng trang phục của Trợ giúp viên pháp lý

25/12/2014

 

286.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Số 03/2007/QĐ-BTP ngày 01/6/2007

Về việc ban hành một số biểu mẫu dùng trong hoạt động trợ giúp pháp lý

27/7/2007 (Sau 15 ngày, kể từ ngày Quyết định số 03/2007/QĐ-BTP đăng Công báo)

 

287.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Số 02/2008/QĐ-BTP ngày 28/02/2008

Ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

25/3/2008 (Sau 15 ngày, kể từ ngày Quyết định số 02/2008/QĐ-BTP đăng Công báo)

 

288.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Số 03/2008/QĐ-BTP ngày 28/02/2008

Ban hành điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý

25/3/2008 (Sau 15 ngày, kể từ ngày Quyết định số 03/2008/QĐ-BTP đăng Công báo)

 

289.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Số 07/2008/QĐ-BTP ngày 05/12/2008

Ban hành Quy chế bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý

13/01/2009 (Sau 15 ngày kể từ ngày Quyết định số 07/2008/QĐ-BTP đăng Công báo)

- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 878/QĐ-BTP ngày 15/3/2010 của Bộ Tư pháp ban hành Quy chế quản lý chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp.

290.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Số 08/2008/QĐ-BTP ngày 08/12/2008

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam

13/01/2009 (Sau 15 ngày, kể từ ngày Quyết định số 08/2008/QĐ-BTP đăng Công báo)

Trên thực tế, hiện nay Quỹ Trợ giúp pháp lý đã tạm dừng hoạt động theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 phê duyệt Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 – 2025.

291.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Số 09/2008/QĐ-BTP ngày 08/12/2008

Ban hành Quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý

13/01/2009 (Sau 15 ngày, kể từ ngày Quyết định số 09/2008/QĐ-BTP đăng Công báo)

 

292.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Số 10/2008/QĐ-BTP ngày 10/12/2008

Về việc phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015”

13/01/2009 (Sau 15 ngày kể từ ngày Quyết định số 10/2008/QĐ-BTP đăng Công báo)

 

XX. LĨNH VỰC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT, PHÁP CHẾ

293.

Luật

Số 31/2004/QH11 ngày 03/12/2004

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân

01/4/2005

Hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016 theo quy định tại Khoản 3 Điều 172 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

294.

Luật

Số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

01/01/2009

Hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016 theo quy định tại Khoản 3 Điều 172 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

295.

Luật

Số 25/2012/QH13 ngày 21/11/2012

Thủ đô

01/7/2013

 

296.

Luật

Số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

01/7/2016

Chưa có hiệu lực Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016

297.

Nghị định

Số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

04/10/2006 (Sau 15 ngày, kể từ ngày Nghị định số 91/2006/NĐ-CP đăng Công báo)

Hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016 theo quy định tại Khoản 2 Điều 189 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

298.

Nghị định

Số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

20/4/2009

Hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016 theo quy định tại Khoản 2 Điều 189 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

299.

Nghị định

Số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

25/8/2011

- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung: Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung (thay thế) Nghị định này đang được soạn thảo.

300.

Nghị định

Số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

01/7/2016

Chưa có hiệu lực.

301.

Quyết định của TTgCP

Số 05/2007/QĐ-TTg ngày 10/01/2007

Về quy chế thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

06/02/2007 (Sau 15 ngày kể từ ngày Quyết định số 05/2007/QĐ-TTg đăng Công báo)

 

302.

Thông tư liên tịch

Số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/3/2012

Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

01/5/2012

 

303.

Thông tư

Số 07/2005/TT-BTP ngày 31/8/2005

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/05/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước

02/10/2005 (Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư số 07/2005/TT-BTP đăng Công báo)

Nghị định số 122/2004/NĐ-CP đã hết hiệu lực kể từ ngày 25/8/2011 do được thay thế bằng Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

304.

Thông tư

Số 25/2011/TT-BTP ngày 27/12/2011

Về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch

01/3/2012

- Văn bản đính chính: Quyết định số 1857/QĐ-BTP ngày 26/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

- Hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016 theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015.

305.

Thông tư

Số 17/2014/TT-BTP ngày 13/8/2014

Quy định về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

01/10/2014

 

306.

Thông tư

Số 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015

Hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế

28/02/2015

 

XXI. LĨNH VỰC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

307.

Luật

Số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012

Xử lý vi phạm hành chính

01/7/2012 (Các quy định liên quan đến việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do Tòa án nhân dân xem xét, quyết định thì có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014)

- Hết hiệu lực một phần: Khoản 1 Điều 122; Khoản 1 Điều 123;

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội.

308.

Nghị định

Số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới

01/8/2009

 

309.

Nghị định

Số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật

01/10/2012

 

310.

Nghị định

Số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

19/7/2013

Văn bản đính chính: Công văn số 1500/TTg-PL ngày 25/09/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

311.

Nghị định

Số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

11/11/2013

- Hết hiệu lực một phần.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung: Nghị định số 67/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

312.

Nghị định

Số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013

Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

15/11/2013

 

313.

Nghị định

Số 65/2015/NĐ-CP ngày 07/8/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật

01/10/2015

 

314.

Nghị định

Số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

01/10/2015

 

315.

Nghị định

Số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016

Quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

15/5/2016

 

316.

Nghị định

Số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

15/8/2016

Chưa có hiệu lực.

317.

Thông tư liên tịch

Số 100/2008/TTLT-BTC-BGTVT-BCA-BTP-NHNNVN ngày 06/11/2008

Hướng dẫn thi hành Khoản 2 Điều 47 Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

07/12/2008 (Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 100/2008/TTLT-BTC-BGTVT-BCA-BTP-NHNNVN đăng Công báo)

 

318.

Thông tư

Số 59/2012/NĐ-CP theo dõi tình hình thi hành pháp luật">14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014

Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

01/7/2014

 

319.

Thông tư

Số 20/2014/TT-BTP ngày 25/9/2014

Ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong quá trình áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, biện pháp thay thế xử lý hành chính quản lý tại gia đình đối với người chưa thành niên theo quy định của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

10/11/2014

 

320.

Thông tư

Số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015

Quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật

15/10/2015

 

321.

Thông tư

Số 19/2015/TT-BTP ngày 28/12/2015

Quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

15/02/2016

 

XXII. LĨNH VỰC KHÁC

322.

Luật

Số 104/2016/QH13 ngày 06/4/2016

Tiếp cận thông tin

01/7/2018

Chưa có hiệu lực.

323.

Nghị định

Số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015

Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

20/7/2015

 

324.

Thông tư liên tịch

Số 01/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06/01/2014

Hướng dẫn thi hành Điều 32a của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự

03/3/2014

 

325.

Thông tư

Số 12/2013/TT-BTP ngày 07/8/2013

Quy định quy trình ra thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

23/9/2013

 

326.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Số 03/2006/QĐ-BTP ngày 29/5/2006

Về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tư pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

25/6/2006

 

327.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Số 10/2007/QĐ-BTP ngày 07/12/2007

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp

11/01/2008

 

Tổng số: 313 văn bản

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Các văn bản có nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực:

- Nghị quyết số 35/2000/NQ-QH10 (02 lĩnh vực);

- Nghị định số 05/2012/NĐ-CP (03 lĩnh vực);

- Nghị định số 55/2011/NĐ-CP (02 lĩnh vực);

- Nghị định số 126/2014/NĐ-CP (02 lĩnh vực);

- Quyết định số 27/2012/QĐ-TTg (02 lĩnh vực);

- Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BCA-BTP-BNG-VKSNDTC-TANDTC (02 lĩnh vực);

- Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG (02 lĩnh vực);

- Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP (02 lĩnh vực);

- Thông tư liên tịch số 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA (02 lĩnh vực);

- Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BTP-BNV-BTC (02 lĩnh vực);

- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT (02 lĩnh vực);

- Thông tư số 19/2011/TT-BTP (03 lĩnh vực).1 Bao gồm cả văn bản hết hiệu lực một phần và văn bản đã được ban hành nhưng chưa có hiệu lực tính đến hết ngày 30/6/2015.

2 Văn bản này có nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực: Luật sư, tư vấn pháp luật, Đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý.

3 Văn bản này có nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực: Luật sư, tư vấn pháp luật, Trợ giúp pháp lý, Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

4 Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Công chứng, Tổ chức cán bộ.

5 Văn bản này có nội dung liên quan đến lĩnh vực: Công chứng, Thi hành án dân sự

6 Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Công chứng, và  Chứng thực.

7 Văn bản này liên quan đến các lĩnh vưc: Dân sự - kinh tế; Hộ tịch

8 Văn bản này có nội dung liên quan đến lĩnh vực: Dân sự - kinh tế và Hộ tịch.

9 Văn bản này có nội dung liên quan đến lĩnh vực: Dân sự - kinh tế và Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

10 Văn bản có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Đăng ký giao dịch bảo đảm và Thi hành án dân sự.

11 Văn bản này liên quan đến các lĩnh vực: Hình sự và Pháp luật quốc tế.

12 Văn bản này liên quan đến các lĩnh vực: Hình sự và Pháp luật quốc tế.

13 Văn bản này có nội dung liên quan đến lĩnh vực pháp chế.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1797/QĐ-BTP

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1797/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/08/2016
Ngày hiệu lực 25/08/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1797/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 1797/QĐ-BTP công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1797/QĐ-BTP công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1797/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Người ký Lê Thành Long
Ngày ban hành 25/08/2016
Ngày hiệu lực 25/08/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất