Quyết định 696/QĐ-BNN-PC

Quyết định 696/QĐ-BNN-PC năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 696/QĐ-BNN-PC danh mục văn bản hết hiệu lực 2015 2016


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 696/QĐ-BNN-PC

Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/2/2013 của Chính phủ về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày 06/2/2013 của Chính phủ về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2015 (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;

- Văn phòng Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, quan thuộc CP;
- Viện Kiểm sát ND tối cao; Tòa án ND tối cao;
- UBND các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- SNN&PTNT các tỉnh thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Website Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Lưu: VT, PC. (120)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 696/QĐ-BNN-PC ngày 04 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2015

TT

Tên loại
văn bản

S, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO QUC HỘI, CHÍNH PH, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

1.

Pháp lệnh

Pháp lệnh 36/2001/PL-UBTVQH ngày 08/8/2001

Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Được thay thế bằng Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật 2013

01/01/2015

2.

Nghị định

Nghị định 58/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002

Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Nghị định

Được thay thế bằng Nghị định 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật

18/01/2015

3.

Nghị định

Nghị định 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007

Quy định vkiểm dịch thực vật

Được thay thế bằng Nghị định 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật

18/01/2015

4.

Nghị định

170/2004/NĐ-CP ngày 22/9/2004

Về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh

Được thay thế bằng Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

01/02/2015

5.

Nghị định

200/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004

Về sp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh

Được thay thế bằng Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

01/02/2015

6.

Nghị định

153/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005

Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra nông nghiệp và PTNT

Được thay thế bằng Nghị định 47/2015/NĐ-CP ngày 14/5/2015 về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

30/06/2015

7.

Nghị định

107/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005

Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thủy sản

Được thay thế bằng Nghị định 47/2015/NĐ-CP ngày 14/5/2015 về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

30/06/2015

8.

Nghị định

42/2012/NĐ-CP ngày 11/05/2012

Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Được thay thế bằng Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

01/07/2015

9.

Quyết định của Thủ tướng CP

147/2007/QĐ-TTg ngày 10/09/2007

Về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định tại Quyết định

31/12/2015

10.

Quyết định của Thủ tướng CP

66/2011/QĐ-TTg ngày 9/12/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/09/2007 về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định tại Quyết định

31/12/2015

11.

Quyết định của Thủ tướng CP

34/2010/QĐ-TTg ngày 8/4/2010

Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy lợi, thủy đin

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 Chính sách đặc thù về di dân tái định cư các dự án thủy lợi

15/01/2015

II. VĂN BN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO B NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH

1. T chức cán b

12.

Thông tư liên tịch

22/2007/TTLT-BNN-BNV ngày 27/3/2007

Hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm lâm ở địa phương

Được thay thế bằng Thông tư 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

11/5/2015

13.

Thông tư liên tịch

61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn; thay thế các nội dung liên quan của các

Được thay thế bằng Thông tư 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

11/5/2015

14.

Quyết định

68/2008/QĐ-BNN ngày 27/5/2008

Ban hành tiêu chuẩn, điều kiện chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Được thay thế bằng Thông tư 27/2015/TT-BNNPTNT ngày 07 tháng 8 năm 2015 Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương

1/10/2015

15.

Quyết định

3486/QĐ-BNN-TCCB ngày 05/11/2008

Ban hành danh mục các vị trí công tác trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn phải thực hiện định kỳ chuyển đổi

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 32/2015/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 10 năm 2015 Quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

1/12/2015

16.

Thông tư liên tịch

31/2009/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 05/06/2009

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Được thay thế bằng Thông tư 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

11/5/2015

17.

Thông tư liên tịch

37/2011/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 23/5/2011

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Được thay thế bằng Thông tư 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

11/5/2015

18.

Thông tư

02/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/01/2011

Hướng dẫn nhiệm vụ quản lý nhà nước về chăn nuôi

Được thay thế bằng Thông tư 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

11/5/2015

2. Khoa học Công nghệ và Môi trường

19.

Quyết định

36/2006/QĐ-BNN ngày 15/5/2006

Ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bằng Thông tư 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10/06/2015

20.

Quyết định

86/2008/QĐ-BNN ngày 11/8/2008

Ban hành Quy chế công nhận tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Được thay thế bằng Thông tư 13/2015/TT-BNNPTNT ngày 25/3/2015 Hướng dẫn trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10/05/2015

21.

Thông tư

37/2009/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2009

Thông tư 37/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bằng Thông tư 48/2014/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2014 hướng dẫn quản lý, xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, công bố tiêu chuẩn quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/02/2015

22.

Thông tư

38/2009/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2009

Thông tư 38/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bằng Thông tư 48/2014/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2014 hướng dẫn quản lý, xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, công bố tiêu chuẩn quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/02/2015

23.

Thông tư

06/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/01/2011

Sa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 37/2009/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2009 và Thông tư số 38/2009/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2009

Được thay thế bằng Thông tư 48/2014/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2014 hướng dẫn quản lý, xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, công bố tiêu chuẩn quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/02/2015

3. Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

24.

Quyết định

130/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008

Ban hành quy chế kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi

Được thay thế bằng Thông tư số 31/2015/TT-BNNPTNT ngày 06/10/2015 quy định về giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi

19/11/2015

25.

Quyết định

131/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008

Ban hành quy chế kiểm soát vệ sinh an toàn trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ

Được thay thế bằng Thông tư số 33/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/10/2015 quy định về giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ

10/12/2015

26.

Thông tư

13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2011

Hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

Được thay thế bằng Thông tư số 12/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2015 hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

05/5/2015

27.

Thông tư

14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011

Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản

Được thay thế bằng Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

17/1/2015

28.

Thông tư

23/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010

Được thay thế bằng Thông tư số 33/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/10/2015 quy định về giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ

10/12/2015

29.

Thông tư

Thông tư 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/8/2011

Về việc sửa đổi Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản

Được thay thế bằng Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

17/1/2015

30.

Thông tư

35/2012/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2012

Về việc sửa đổi Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản

Được thay thế bằng Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

17/1/2015

31.

Thông tư

59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012

Quy định về quản lý sản xut rau, quả và chè an toàn

Được thay thế bằng Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

17/1/2015

32.

Thông tư

01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/1/2013

Về việc sửa đổi Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản

Được thay thế bằng Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

17/1/2015

33.

Thông tư

05/2013/TT-BNNPTNT ngày 21/1/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2011 Hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

Được thay thế bằng Thông tư số 12/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2015 Hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

05/5/2015

4. Chế biến nông lâm sản và thủy sản

34.

Thông tư

60/2011/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2011

Hướng dẫn kiểm tra về chất lượng muối nhập khẩu.

Được thay thế bằng Thông tư số 34/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014 hướng dẫn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu.

01/01/2015

35.

Thông tư

68/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 60/2011/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra về chất lượng muối nhập khẩu.

Được thay thế bằng Thông tư số 34/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014 hướng dẫn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu.

10/01/2015

36.

Thông tư

88/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2011

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Được thay thế bằng Thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 02 năm 2015 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

29/3/2015

5. Chăn nuôi

37.

Thông tư

01/2010/TT-BNNPTNT ngày 07/01/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung ging vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Vit Nam

Được thay thế bằng Thông tư số 25/2015/TT-BNNPTNT ngày 01/7/2015 ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

14/08/2015

38.

Thông tư

33/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/6/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh”

Được thay thế bằng Thông tư số 25/2015/TT-BNNPTNT ngày 01/7/2015 ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

14/08/2015

39.

Thông tư

58/2011/TT-BNNPTNT ngày 24/08/2011

Ban hành “Danh mục bổ sung ging vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Vit Nam

Được thay thế bằng Thông tư số 25/2015/TT-BNNPTNT ngày 01/7/2015 ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

14/08/2015

40.

Thông tư

49/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/09/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung giống được phép sản xuất, kinh doanh”

Được thay thế bằng Thông tư số 25/2015/TT-BNNPTNT ngày 01/7/2015 ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

14/08/2015

41.

Thông tư

18/2013/TT-BNNPTNT ngày 14/3/2013

Ban hành “Danh mục bổ sung ging vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Vit Nam

Được thay thế bằng Thông tư số 25/2015/TT-BNNPTNT ngày 01/7/2015 ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

14/08/2015

42.

Thông tư

18/2014/TT-BNNPTNT ngày 23/6/2014

Ban hành “Danh mục bổ sung ging vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Vit Nam

Được thay thế bằng Thông tư số 25/2015/TT-BNNPTNT ngày 01/7/2015 ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

14/08/2015

43.

Quyết định

67/2005/QĐ-BNN ngày 31/10/2005

Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2015/TT-BNNPTNT ngày 01/7/2015 ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

14/08/2015

44.

Quyết định

42/2007/QĐ-BNN ngày 16/05/2007

Bổ sung giống vật nuôi vào Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 67/2005/QĐ-BNN ngày 31/10/2007

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2015/TT-BNNPTNT ngày 01/7/2015 ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

14/08/2015

6. Trng trọt

45.

Quyết định

1213/QĐ-BNN-TT ngày 8/4/2002

Về việc ban hành Danh mục 05 loài cây trồng được bảo hộ

Được thay thế bằng Thông tư số 28/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/8/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục loài cây trồng được bảo hộ.

29/09/2015

46.

Quyết định

68/2004/QĐ-BNN ngày 24/11/2004

Về việc bổ sung 10 loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ

Được thay thế bằng Thông tư số 28/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/8/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục loài cây trồng được bảo hộ.

29/09/2015

47.

Quyết định

56/2007/QĐ-BNN ngày 12/6/2007

Về việc bổ sung 12 loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ và phân công đơn vị thực hiện khảo nghiệm DUS

Được thay thế bằng Thông tư số 28/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/8/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục loài cây trồng được bảo hộ.

29/09/2015

48.

Quyết định

103/2007/QĐ-BNN ngày 24/12/2007

Về việc bổ sung 10 loài cây trồng được bảo hộ và phân công đơn vị thực hiện khảo nghiệm DUS

Được thay thế bằng Thông tư số 28/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/8/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục loài cây trồng được bảo hộ.

29/09/2015

49.

Quyết định

98/2008/QĐ-BNN ngày 09/10/2008

Về việc bổ sung 15 loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ và phân công đơn vị thực hiện khảo nghiệm DUS

Được thay thế bằng Thông tư số 28/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/8/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục loài cây trồng được bảo hộ.

29/09/2015

50.

Thông tư

33/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2009

Về việc bổ sung 11 loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ

Được thay thế bằng Thông tư số 28/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/8/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục loài cây trồng được bảo hộ.

29/09/2015

51.

Thông tư

21/2010/TT-BNNPTNT ngày 5/4/2010

Về việc bổ sung 05 loài cây trng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ

Được thay thế bằng Thông tư số 28/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/8/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục loài cây trồng được bảo hộ.

29/09/2015

52.

Thông tư

11/2013/TT-BNNPTNT ngày 6/2/2013

Về việc Ban hành Danh mục bổ sung 21 loài cây trồng được bảo hộ

Được thay thế bằng Thông tư số 28/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/8/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục loài cây trồng được bảo hộ.

29/09/2015

53.

Thông tư

59/2012/TT-BNNPTNT ngày 9/11/2012

Quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn

Được thay thế bằng Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 3/12/2014 Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm

17/01/2015

7. Bảo vệ thực vật

54.

Quyết định

89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007

Ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khtrùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

Được thay thế bằng Thông tư 05/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/2/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

30/3/2015

55.

Thông tư

21/2013/TT-BNNPTNT ngày 17/04/2013

Ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

Được thay thế bằng Thông tư 03/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng Việt Nam.

15/03/2015

56.

Thông tư

37/2013/TT-BNNPTNT ngày 02/08/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2013/TT-BNNPTNT ngày 17/04/2013 ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

Được thay thế bằng Thông tư 03/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng Việt Nam.

15/03/2015

57.

Quyết định

55/2007/QĐ-BNN ngày 12/06/2007

Về việc công bố mã số HS thuốc bảo vệ thực vật xuất khẩu, nhập khẩu ở Việt Nam

Được thay thế bằng Thông tư 03/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng Việt Nam.

15/03/2015

58.

Quyết định

35/2007/QĐ-BNN ngày 23/04/2007

Về việc công bố bảng mã HS của Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Được thay thế bằng Quyết định 2515/QĐ-BNN-BVTV ngày 29/06/2015 về việc ban hành bảng mã số HS của Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam

01/07/2015

59.

Thông tư

03/2013/TT-BNNPTNT ngày 11/01/2013

Quản lý thuc bảo vệ thực vật

Được thay thế bằng Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 8/6/2015 về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

01/08/2015

60.

Thông tư

14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25/02/2013

Quy định cấp Giy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Được thay thế bằng Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 8/6/2015 về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

01/08/2015

61.

Thông tư

77/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/12/2009

Quy định về kiểm tra nhà nước cht lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu

Được thay thế bằng Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 8/6/2015 về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

01/08/2015

62.

Thông tư

88/2007/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2007

Thực hiện công tác kiểm dịch nội địa

Được thay thế bằng Thông tư số 35/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/10/2015 về kiểm dịch nội địa

30/11/2015

63.

Thông tư

39/2012/TT-BNNPTNT ngày 13/08/2012

Danh mục vật ththuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

Được thay thế bằng Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 5/9/2014 Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

01/01/2015

64.

Thông tư

40/2012/TT-BNNPTNT ngày 15/08/2012

Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa Xã hội Chnghĩa Việt Nam

Được thay thế bằng Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 5/9/2014 Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

01/01/2015

65.

Thông tư

65/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2012

Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật

Được thay thế bằng Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

01/01/2015

66.

Quyết định

58/2007/QĐ-BNN ngày 15/6/2007

Về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, bin hiệu, thẻ công chức kiểm dịch thực vật và chế độ cấp phát, sử dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức kiểm dịch thực vật

Được thay thế bằng Thông tư số 30/2015/TT-BNNPTNT ngày 8/9/2015 Quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và thẻ công chức kiểm dịch thực vật

23/10/2015

67.

Quyết định

97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008

Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật;

Được thay thế bằng Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 8/6/2015 về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

01/08/2015

68.

Quyết định

73/2005/QĐ-BNN ngày 14/11/2005

Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Được thay thế bằng Thông tư số 35/2014/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

01/01/2015

69.

Thông tư

18/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12

Được thay thế bằng Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/06/2015 quản lý thuốc bảo vệ thực vật

01/8/2015

70.

Thông tư

85/2011/TT-BNNPTNT ngày 14/12/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 89/2007/QĐ-BNN ngày 1/11/2007 quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Quyết định 97/2008/QĐ-BNN ngày 6/10/2008 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Được thay thế từng phần bởi 02 văn bản:

1. Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/06/2015 về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

2. Thông tư 05/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/2/2015 quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

01/8/2015

8. Lâm nghiệp - kiểm lâm

71.

Thông tư

42/2012/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản

Được thay thế bằng Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản

02/12/2015

72.

Thông tư

21/2007/TT-BNN ngày 27/03/2007

Hướng dn một số nội dung của Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2015

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định tại Quyết định

31/12/2015

73.

Thông tư liên tịch

04/2013/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 19/8/2013

Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 05/6/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định tại Quyết định

31/12/2015

74.

Thông tư liên tịch

70/2009/TTLT-BNN-KHĐT ngày 04/11/2009

Sửa đổi và bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-KHĐT-TC về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 6 tháng 7 năm 2007 và Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-KH-NN-TC về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định tại Quyết định

31/12/2015

9. Kinh tế hp tác và PTNT

75.

Thông tư

14/2010/TT-BNNPTNT ngày 19/03/2010

Quy định quy trình bố trí, n định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ

Được thay thế bng Thông tư 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 Quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ

10/6/2015

76.

Thông tư

39/2011/TT-BNNPTNT ngày 24/5/2011

Về việc hướng dẫn xây dựng quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết về di dân tái định cư và tổ chức phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm vùng tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.

Bị bãi bỏ bởi thông tư 22/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2015 Hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện

25/7/2015

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2015

TT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

77.

Nghị định

67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

- Khoản 2 Điều 2

- Điểm a khoản 1 Điều 4

- Điểm c khoản 1 Điều 4

- Điểm đ khoản 1 Điều 4

- Điều 5

- Khoản 3 Điều 7

- Khoản 5 Điều 7

- Điểm b khoản 1 Điều 9

- Khoản 6 Điều 9

- Khoản 7 Điều 10

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

25/11/2015

78.

Nghị định

157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

- Điều 1;

- Khoản 2 Điều 3;

- Khoản 1 Điều 7.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 40/2015/NĐ-CP ngày 27/04/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

20/06/2015

- Khoản 2 Điều 7

- Khoản 5 Khoản 6 Điều 24

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 40/2015/NĐ-CP ngày 27/04/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

20/06/2015

79.

Quyết định của Thủ tướng CP

62/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16/4/2004 về tín dụng thực hiện Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Điều 3

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 18/2014/QĐ-TTg ngày 03/3/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/04/2004 về tín dụng thực hiện Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

01/05/2014

80.

Quyết định của Thủ tướng CP

186/2006/QĐ-TTg ngày 14/08/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chế quản lý rừng

- Điều 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33;

- Điểm a khoản 4 Điều 42;

- Khoản 2 Điều 12.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09/6/2015 về việc ban hành quy chế quản lý rừng phòng hộ

30/07/2015

II. VĂN BN QUY PHẠM PHÁP LUT DO B NN PTNT BAN HÀNH

1. T chức cán b

81.

Quyết định

417/TCCP-VC ngày 29/5/1993 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Nông nghiệp - Công nghiệp thực phẩm.

Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch bảo vệ thực vật, dự tính, dự báo bảo vệ thực vật, kiểm nghiệm giống cây trồng

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật

5/12/2015

82.

Quyết định

78/2004/QĐ-BNV ngày 03/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và các ngạch viên chức

Quy định về danh mục các ngạch viên chức chuyên ngành dự báo bảo vệ thực vật, kiểm nghiệm giống cây trồng

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật

5/12/2015

83.

Quyết định

417/TCCP-VC ngày 29/5/1993 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Nông nghiệp - Công nghiệp thực phẩm.

Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch chn đoán bệnh động vật, kiểm nghiệm thuốc thú y

Bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y

5/12/2015

84.

Quyết định

78/2004/QĐ-BNV ngày 03/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và các ngạch viên chức.

Quy định về danh mục các ngạch viên chức chuyên ngành chẩn đoán bệnh động vật, kiểm nghiệm thuốc thú y

Bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y

5/12/2015

2. Khoa học công nghệ

85.

Thông tư

02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2014 quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đđiều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

Khoản 2 Điều 18

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 06/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/2/2015 sửa đổi khoản 2 Điều 18 Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

31/03/2015

3. Pháp chế

86.

Thông tư

50/2013/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013 Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Khoản 3 Điều 3;

- Khoản 4 Điều 5;

- Khoản 1, khoản 3 Điều 8;

- Điểm e khoản 2 Điều 17;

- Điểm h khoản 1 Điều 25;

- Khoản 2 Điều 26;

- Khoản 8 Điều 28;

- Điểm g khoản 1, khoản 3 Điều 30;

- Điều 33.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 24/2015/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2013/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013 Quy định trình tự, thủ tục soạn tho, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10/08/2015

4. Thú y

87.

Thông tư

27/2009/TT-BNN ngày 28 tháng 05 năm 2009 ban hành quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào và Campuchia vào Việt Nam

- Điểm c, d, đ, e khoản 2 Điều 6

- Điểm c khoản 2 Điều 7

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 53/2014/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2009/TT-BNN ngày 28/5/2009 của Bộ trưng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào và Cămpuchia vào Việt Nam

14/02/2015

88.

Quyết định

75/2006/QĐ-BNN ngày 18 tháng 09 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành lập Cơ quan Thú y vùng I trực thuộc Cục Thú y trên cơ sở Trung tâm Thú y vùng Hà Nội

- Khoản 2, 3, 4 Điều 1 quy định về vị trí, chức năng.

- Điều 2 quy định về nhiệm vụ quyn hạn.

- Điều 3 quy định về tổ chức bộ máy.

- Điều 4 về trách nhiệm thi hành của cơ quan thú y vùng I

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 3089/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/8/2015 về việc thay thế, bãi bỏ các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, Chi cục vùng và các tổ chức sự nghiệp của Cục Thú y

12/05/2015

89.

Quyết định

76/2006/QĐ-BNN ngày 18/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Cơ quan Thú y vùng II trực thuộc Cục Thú y trên cơ sở Trung tâm Thú y vùng Hải Phòng

- Khoản 2, 3, 4 Điều 1 quy định về vị trí, chức năng.

- Điều 2 quy định về nhiệm vụ quyền hạn.

- Điều 3 quy định về tổ chức bộ máy.

- Điều 4 về trách nhiệm thi hành của cơ quan thú y vùng II

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 3089/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/8/2015 về việc thay thế, bãi bỏ các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, Chi cục vùng và các tổ chức sự nghiệp của Cục Thú y

12/05/2015

90.

Quyết định

77/2006/QĐ-BNN ngày 18/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Cơ quan Thú y vùng III trực thuộc Cục Thú y trên cơ sở Trung tâm Thú y vùng Vinh

- Khoản 2, 3, 4 Điều 1 quy định về vị trí, chức năng.

- Điều 2 quy định về nhiệm vụ quyền hạn.

- Điều 3 quy định về tổ chức bộ máy.

- Điều 4 về trách nhiệm thi hành của cơ quan thú y vùng III

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 3089/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/8/2015 về việc thay thế, bãi bỏ các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, Chi cục vùng và các tổ chức sự nghiệp của Cục Thú y

12/05/2015

91.

Quyết định

78/2006/QĐ-BNN ngày 18/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Cơ quan Thú y vùng IV trực thuộc Cục Thú y trên cơ sở Trung tâm Thú y vùng Đà Nng

- Khoản 2, 3, 4 Điều 1 quy định về vị trí, chức năng.

- Điều 2 quy định về nhiệm vụ quyền hạn.

- Điều 3 quy định về tổ chức bộ máy.

- Điều 4 về trách nhiệm thi hành của cơ quan thú y vùng IV

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 3089/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/8/2015 về việc thay thế, bãi bỏ các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, Chi cục vùng và các tổ chức sự nghiệp của Cục Thú y

12/05/2015

92.

Quyết định

79/2006/QĐ-BNN ngày 18/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Cơ quan Thú y vùng V trực thuộc Cục Thú y

- Khoản 2, 3, 4 Điều 1 quy định về vị trí, chức năng.

- Điều 2 quy định về nhiệm vụ quyền hạn.

- Điều 3 quy định về tổ chức bộ máy.

- Điều 4 về trách nhiệm thi hành của cơ quan thú y vùng V

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 3089/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/8/2015 về việc thay thế, bãi bỏ các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, Chi cục vùng và các tổ chức sự nghiệp của Cục Thú y

12/05/2015

93.

Quyết định

80/2006/QĐ-BNN ngày 18/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Cơ quan Thú y vùng VI trực thuộc Cục Thú y trên cơ sở hp nhất và tổ chức lại Trung tâm Thú y vùng thành phố Hồ Chí Minh và Bộ phận thường trực Cục Thú y tại thành phố Hồ Chí Minh

- Khoản 2, 3, 4 Điều 1 quy định về vị trí, chức năng.

- Điều 2 quy định về nhiệm vụ quyền hạn.

- Điều 3 quy định về tổ chức bộ máy.

- Điều 4 về trách nhiệm thi hành của cơ quan thú y vùng VI

B bãi bỏ bởi Quyết định 3089/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/8/2015 về việc thay thế, bãi bỏ các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, Chi cục vùng và các tổ chức sự nghiệp của Cục Thú y

12/05/2015

94.

Quyết định

81/2006/QĐ-BNN ngày 18/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Cơ quan Thú y vùng VII trực thuộc Cục Thú y trên cơ sở Trung tâm Thú y vùng Cần Thơ

- Khoản 2, 3, 4 Điều 1 quy định về vị trí, chức năng.

- Điều 2 quy định về nhiệm vụ quyền hạn.

- Điều 3 quy định về tổ chức bộ máy.

- Điều 4 về trách nhiệm thi hành của cơ quan thú y vùng VII

B bãi bỏ bởi Quyết định 3089/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/8/2015 về việc thay thế, bãi bỏ các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, Chi cục vùng và các tổ chức sự nghiệp của Cục Thú y

12/05/2015

95.

Quyết định

82/2006/QĐ-BNN ngày 18/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn trực thuộc Cục Thú y trên cơ sở Trạm Kiểm dịch động vật Đồng Đăng

- Khoản 2, 3, 4 Điều 1 quy định về vị trí, chức năng.

- Điều 2 quy định về nhiệm vụ quyền hạn.

- Điều 3 quy định về tổ chức bộ máy.

- Điều 4 về trách nhiệm thi hành của Chi cục Kiểm dịch vùng Lạng Sơn

B bãi bỏ bởi Quyết định 3089/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/8/2015 về việc thay thế, bãi bỏ các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, Chi cục vùng và các tổ chức sự nghiệp của Cục Thú y

12/05/2015

96.

Quyết định

83/2006/QĐ-BNN ngày 18/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lào Cai trực thuộc Cục Thú y trên cơ sở Trạm Kiểm dịch động vật Cầu Kiều

- Khoản 2, 3, 4 Điều 1 quy định về vị trí, chức năng.

Điều 2 quy định về nhiệm vụ quyền hạn. Điều 3 quy định về tổ chức bộ máy. Điều 4 về trách nhiệm thi hành của Chi cục Kiểm dịch vùng Lào Cai

B bãi bỏ bởi Quyết định 3089/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/8/2015 về việc thay thế, bãi bỏ các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, Chi cục vùng và các tổ chức sự nghiệp của Cục Thú y

12/05/2015

97.

Quyết định

84/2006/QĐ-BNN ngày 18/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Quảng Ninh trực thuộc Cục Thú y trên cơ sở hợp nhất Trạm Kiểm dịch động vật Móng Cái và Trạm Kiểm dịch động vật Hạ Long

- Khoản 2, 3, 4 Điều 1 quy định về vị trí, chức năng.

- Điều 2 quy định về nhiệm vụ quyền hn.

- Điều 3 quy định về tổ chức bộ máy.

- Điều 4 về trách nhiệm thi hành của Chi cục Kiểm dịch vùng Quảng Ninh

B bãi bỏ bởi Quyết định 3089/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/8/2015 về việc thay thế, bãi bỏ các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, Chi cục vùng và các tổ chức sự nghiệp của Cục Thú y

12/05/2015

5. Chăn nuôi

98

Thông tư

66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi

- Điều 5, Điều 6,

- Khoản 2 Điều 7,

- Điểm a khoản 1 Điều 10,

- Điều 12,

- Điểm a khoản 2 Điều 14,

- Điểm a khoản 1 Điều 30,

- Khoản 5 Điều 34,

- Khoản 5 Điều 35,

- Các Phụ lục số 1, 2A, 2B, 3, 4, 5, 9, 19, 20, 21.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi.

07/02/2015

Nội dung quy định tại gạch đu dòng thứ 3 khoản 1 Điều 27.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi.

Cụm từ “kết quả khảo nghiệm đối với thức ăn chăn nuôi hỗn hợp hoàn chỉnh” tại gạch đầu dòng thứ 4 điểm a khoản 3 Điều 5.

Bị bãi bỏ bi Thông tư số 29/2015/TT-BNNPTNT ngày 4/9/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi

04/09/2015

- Khoản 1 Điều 5;

- Điểm c khoản 2 Điều 5;

- Điểm b khoản 5 Điều 5;

- Điểm c khoản 5 Điều 5;

- Điểm d khoản 2 Điều 6;

- Điểm a khoản 2 Điều 21a;

- Nội dung “Phương pháp phân tích” tại Phụ lục 19.

Được sửa đổi, bổ sung bi Thông tư số 29/2015/TT-BNNPTNT ngày 4/9/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi

- Phụ lục 6;

- Phụ lục 7;

- Phụ lục 8.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 02 năm 2015 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

29/3/2015

6. Bảo vệ thực vật

99.

Thông tư

14/2012/TT-BNNPTNT ngày 27/03/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật

Mu giấy 3, 7, 8, 9, 10, 11 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 14/2012/TT-BNNPTNT

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

01/01/2015

7. Thủy sản

100.

Thông tư

04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

- Điểm b khoản 1 Điều 32.

- Đoạn “hoặc Danh mục giống thủy sản nhập khẩu có điều kiện quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này” trong khoản 2 Điều 32.

- Phụ lục 3 Danh mục giống thủy sản nhập khẩu có điều kiện.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 1786/QĐ-BNN-CB 18/05/2015 vviệc bãi bỏ một số điều của Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

18/05/2015

101.

Quyết định

03/2007/QĐ-BTS ngày 03/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc ban hành Quy chế đăng ký lưu hành thuốc thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản

Nội dung liên quan đến sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản

Được thay thế bằng Thông tư 23/2015/TT-BNNPTNT ngày 22/6/2015 về quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

06/08/2015

102.

Quyết định

18/2002/QĐ-BTS ngày 03/6/2002 ban hành Quy chế khảo nghiệm giống thủy sản, thức ăn, thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản.

Nội dung liên quan đến sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản

Được thay thế bằng Thông tư 23/2015/TT-BNNPTNT ngày 22/6/2015 về quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

06/08/2015

8. Kinh tế hợp tác và PTNT

103.

Thông tư

08/2009/TT-BNN ngày 26/02/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008.

Khoản 1, 2, 3 và 6 Mục II

Được thay thế bằng Thông tư 52/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2014 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ

15/02/2015

104.

Thông tư

22/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, thi đua khen thưởng, quản lý đề tài khoa học theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.

Điều 1

Được thay thế bằng Thông tư 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 Quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ

10/6/2015

105.

Thông tư

03/2014/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 1 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020

Khoản 1 Điều 12

Được thay thế bằng Thông tư 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 Quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ

10/6/2015

9. Lâm nghiệp

106.

Thông tư

01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản

- Khoản 7 Điều 3;

- Khoản 1 Điều 4;

- Điểm c khoản 3 Điều 5

- Điểm a và điểm c khoản 1 Điều 7

- Điểm b Khoản 1 Điều 9

- Điều 13

- Điều 14

- Điểm a Khoản 2 Điều 18

- Khoản 3 Điều 22

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản

02/12/2015

- Cụm từ: “hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính” tại điểm b Khoản 2 Điều 7, Điều 12, Điều 15, Điều 16 và Điều 17.

- Cụm từ: “phiếu xuất kho nội bộ” tại Khoản 1 và điểm b Khoản 2 Điều 18.

Được thay thế bằng Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản

02/12/2015

107.

Thông tư

24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

- Khoản 2 Điều 2;

- Khoản 1 Điều 3;

- Điểm a Khoản 2 Điều 3;

- Khoản 2 Điều 4, Điu 6.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 26/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/07/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

15/09/2015

C. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2015

TT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiu Iực

Ngày hết hiệu lực

I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

108.

Nghị định

26/2003/NĐ-CP ngày 19/03/2003

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Được thay thế bằng Nghị định số 114/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

20/11/2013

109.

Nghị định

57/2005/NĐ-CP ngày 27/04/2005

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng

Được thay thế bằng Nghị định số 114/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

20/11/2013

110.

Nghị định

172/2007/NĐ-CP ngày 28/11/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng.

Được thay thế bằng Nghị định số 114/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 quy định xphạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

20/11/2013

111.

Quyết định của Thủ tướng CP

415/TTg ngày 10/8/1994

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thanh tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản

B bãi bỏ bởi Nghị định 107/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thủy sản

13/09/2005

112.

Quyết định của Thủ tướng CP

443/TTg ngày 08/8/1995

Sửa đổi Điều 13 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản ban hành kèm theo Quyết định số 415/TTg ngày 10 tháng 8 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ.

Bị bãi bỏ bởi Nghị định 107/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thủy sản

13/09/2005

113.

Quyết định của Thủ tướng CP

192/2003/QĐ-TTg ngày 17/9/2003

Về việc phê duyệt chiến lược quản lý hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam đến năm 2010

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định tại Quyết định

31/12/2010

114.

Quyết định của Thủ tướng CP

99/2006/QĐ-TTg ngày 08/05/2006

Về việc phê duyệt Chương trình thí điểm khoanh nuôi bảo vệ rừng phòng hộ rất xung yếu tại 21 xã biên giới tỉnh Lai Châu

Hết hiệu lực theo thời gian được quy định tại Quyết định

31/12/2010

II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NN VÀ PTNT BAN HÀNH

115.

Quyết định

54/2002/QĐ-BNN ngày 20/6/2002

Về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và sử dụng một số loại kháng sinh, hóa chất trong sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi.

Được thay thế bằng Thông tư số 28/2014/TT-BNNPTNT ngày 4/9/2014 ban hành Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, sử dụng tại Việt Nam

20/10/2014

D. VĂN BẢN HT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2015

TT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiu Iực

Ngày hết
hiệu lực

116.

Thông tư

26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 về quản lý giống thủy sản

Quy định về thời gian sử dụng tôm thẻ chân trắng tại mục 1 khoản 2 Phụ lục 4

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 11/2014/TT-BNNPTNT ngày 01/04/2014 sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 5 năm 2013 về quản lý giống thủy sản

14/05/2014

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 696/QĐ-BNN-PC

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 696/QĐ-BNN-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/03/2016
Ngày hiệu lực 04/03/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 696/QĐ-BNN-PC

Lược đồ Quyết định 696/QĐ-BNN-PC danh mục văn bản hết hiệu lực 2015 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 696/QĐ-BNN-PC danh mục văn bản hết hiệu lực 2015 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 696/QĐ-BNN-PC
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký Hà Công Tuấn
Ngày ban hành 04/03/2016
Ngày hiệu lực 04/03/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 696/QĐ-BNN-PC danh mục văn bản hết hiệu lực 2015 2016

Lịch sử hiệu lực Quyết định 696/QĐ-BNN-PC danh mục văn bản hết hiệu lực 2015 2016

  • 04/03/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/03/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực