Thông báo văn bản mới từ ngày 10-04-2023 đến ngày 17-04-2023

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 10-04-2023 đến 17-04-2023


Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (17/04/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 18/2021/QĐ-UBND chức năng Sở Tài nguyên Trà Vinh
 2. (17/04/2023) Thông báo 364/TB-UBND 2023 kết luận nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy Hà Nội
 3. (14/04/2023) Kế hoạch 81/KH-UBND 2023 tăng cường bảo vệ môi trường an toàn thực phẩm Tuyên Quang
 4. (14/04/2023) Quyết định 35/2023/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban tỉnh Lâm Đồng
 5. (14/04/2023) Thông tư 21/2023/TT-BTC quản lý kinh phí sự nghiệp Phát triển lâm nghiệp bền vững 2021-2025
 6. (13/04/2023) Quyết định 755/QĐ-UBND 2023 quy trình công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai Quảng Nam
 7. (13/04/2023)
 8. (12/04/2023) Kế hoạch 2092/KH-UBND 2023 thực hiện Chương trình 24-CTr/TU khí tượng thủy văn Bến Tre
 9. (12/04/2023)
 10. (12/04/2023)
 11. (12/04/2023)
 12. (12/04/2023) Quyết định 899/QĐ-BCT 2023 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg phòng cháy chữa cháy tình hình mới
 13. (12/04/2023)
 14. (12/04/2023) Quyết định 21/QĐ-HĐTĐQH 2023 thẩm định Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia 2021 2030
 15. (11/04/2023) Công văn 1091/C07-P3,P4,P7 2023 tháo gỡ khó khăn vướng mắc công tác phòng cháy chữa cháy
 16. (11/04/2023) Công văn 1678/CATP-PC07 2023 tháo gỡ khó khăn lĩnh vực phòng cháy chữa cháy Công an Hồ Chí Minh
 17. (11/04/2023) Quyết định 14/2023/QĐ-UBND giá tối đa dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt huyện Phù Mỹ Bình Định
 18. (11/04/2023)
 19. (11/04/2023) Công văn 3498/BGTVT-KCHT 2023 thực hiện Công điện 220/CĐ-TTg phòng cháy chữa cháy
 20. (11/04/2023) Công văn 3499/BGTVT-KCHT 2023 thực hiện Quyết định 146/QĐ-TTg ứng phó sự cố chất thải
 21. (11/04/2023) Công văn 1091/C07-P3,P4,P7 2023 tháo gỡ khó khăn vướng mắc công tác phòng cháy chữa cháy
 22. (10/04/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND 2023 bãi bỏ Quyết định 12/2017/QĐ-UBND bảo vệ môi trường Nam Định
 23. (10/04/2023) Quyết định 445/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước Sở Tài nguyên Gia Lai
 24. (10/04/2023) Quyết định 525/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp Sơn La
 25. (10/04/2023) Quyết định 751/QĐ-UBND 2023 giải quyết thủ tục hành chính lâm nghiệp Sở Nông nghiệp Bến Tre
 26. (10/04/2023) Quyết định 446/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính tài nguyên nước Ủy ban huyện Gia Lai
 27. (10/04/2023) Quyết định 1107/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Môi trường Sở Tài nguyên Bình Định
 28. (10/04/2023)

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (17/04/2023) Quyết định 1244/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội thuộc Ủy ban xã Thanh Hóa
 2. (17/04/2023) Quyết định 457/QĐ-UBND 2023 giải quyết thủ tục hành chính tiếp công dân Ủy ban Gia Lai
 3. (17/04/2023) Quyết định 458/QĐ-UBND 2023 giải quyết 02 thủ tục hành chính tiếp công dân thuộc Ủy ban xã Gia Lai
 4. (17/04/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 18/2021/QĐ-UBND chức năng Sở Tài nguyên Trà Vinh
 5. (17/04/2023) Kế hoạch 870/KH-UBND 2023 kiểm tra công tác cải cách hành chính Gia Lai
 6. (17/04/2023) Quyết định 565/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính việc làm thuộc Sở Lao động Quảng Ngãi
 7. (17/04/2023) Quyết định 308/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ Sở Giáo dục Ninh Bình
 8. (17/04/2023) Công văn 1470/BXD-TCCB 2023 phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng
 9. (17/04/2023) Kế hoạch 71/KH-UBND 2023 thực hiện Nghị quyết 108/NQ-HĐND phân cấp Ủy ban cấp huyện Nam Định
 10. (17/04/2023) Quyết định 584/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Giáo dục thuộc Ủy ban huyện Lạng Sơn
 11. (17/04/2023) Quyết định 790/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm Sở Giao thông Bến Tre
 12. (17/04/2023) Chỉ thị 07/CT-UBND 2023 tăng cường vai trò đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ công chức Cần Thơ
 13. (17/04/2023) Công văn 344/VTLTNN-VP 2023 kiến nghị người dân trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Nội vụ
 14. (17/04/2023) Công văn 1117/UBND-KSTTHC 2023 quy trình thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Hà Nội
 15. (17/04/2023) Quyết định 855/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Văn hóa Vĩnh Long
 16. (17/04/2023) Quyết định 336/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Việc làm Sở Lao động Tuyên Quang
 17. (17/04/2023) Công văn 1123/UBND-NC 2023 triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức Hà Nội
 18. (17/04/2023) Kế hoạch 98/KH-UBND 2023 đào tạo kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ công chức viên chức Yên Bái
 19. (17/04/2023) Quyết định 564/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Quảng Ngãi
 20. (17/04/2023) Quyết định 959/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ Ủy ban nhân dân Cần Thơ
 21. (17/04/2023) Quyết định 841/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Vĩnh Long
 22. (17/04/2023) Quyết định 562/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch Sở Tư pháp Yên Bái
 23. (16/04/2023) Công văn 2610/VPCP-KSTT 2023 tổ chức Phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính
 24. (15/04/2023) Kế hoạch 862/KH-UBND 2023 thực hiện Kết luận 44-KL/TW lãnh đạo công tác Hội Chữ thập đỏ Gia Lai
 25. (15/04/2023) Quyết định 849/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực điện thuộc Sở Công Thương Lào Cai
 26. (14/04/2023) Quyết định 974/QÐ-BVHTTDL 2023 truyền thông chính sách bảo vệ giá trị di sản văn hóa phi vật thể
 27. (14/04/2023) Thông tư 08/2023/TT-BYT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
 28. (14/04/2023) Quyết định 322/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng kiểm Sở Giao thông Tuyên Quang
 29. (14/04/2023) Quyết định 557/QĐ-UBND 2023 Quản lý biên chế công chức cơ quan Hội đồng nhân dân Sơn La
 30. (14/04/2023) Quyết định 32/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định lĩnh vực tài chính Ủy ban Lâm Đồng
 31. (14/04/2023) Quyết định 33/2023/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban tỉnh Lâm Đồng
 32. (14/04/2023) Quyết định 34/2023/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban tỉnh Lâm Đồng
 33. (14/04/2023) Quyết định 36/2023/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định quản lý Ban Quản lý khu công nghiệp Lâm Đồng
 34. (14/04/2023) Quyết định 844/QĐ-UBND 2023 công bố 01 thủ tục hành chính tuyển sinh thuộc Sở Giáo dục Lào Cai
 35. (14/04/2023) Quyết định 193/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm Sở Lao động Kon Tum
 36. (14/04/2023) Quyết định 664/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội Sở Lao động Bắc Kạn
 37. (14/04/2023) Nghị quyết 52/NQ-CP 2023 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 04
 38. (14/04/2023) Quyết định 35/2023/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban tỉnh Lâm Đồng
 39. (14/04/2023) Quyết định 839/QĐ-UBND 2023 04 thủ tục hành chính bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Lào Cai
 40. (14/04/2023) Quyết định 1453/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản Sở Thông tin Hồ Chí Minh
 41. (14/04/2023) Quyết định 14/2023/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ của Sở Xây dựng Quảng Ngãi
 42. (14/04/2023)
 43. (14/04/2023) Quyết định 560/QĐ-UBND 2023 tổng kết Đề án Đổi mới thi hành pháp luật Sơn La 2018 2022
 44. (14/04/2023) Quyết định 06/2023/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Sở Y tế Thái Bình
 45. (14/04/2023) Quyết định 20/2023/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Xây dựng Đồng Tháp
 46. (14/04/2023)
 47. (14/04/2023)
 48. (14/04/2023) Quyết định 777/QĐ-CHK 2023 phê duyệt tạm thời bản mô tả công việc Cục Hàng không Việt Nam
 49. (13/04/2023) Quyết định 401/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính tổ chức cán bộ thuộc Sở Y tế Cao Bằng
 50. (13/04/2023) Công văn 3683/QLD-ĐK 2023 tiếp nhận hồ sơ thay đổi giấy lưu hành thuốc trên Dịch vụ công trực tuyến
 51. (13/04/2023) Công văn 3682/QLD-ĐK 2023 tiếp nhận hồ sơ giấy đăng ký lưu hành thuốc trên Dịch vụ công trực tuyến
 52. (13/04/2023) Quyết định 418/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm ngành Lao động Hà Nam
 53. (13/04/2023) Quyết định 809/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội thuộc Ủy ban xã Huế
 54. (13/04/2023)
 55. (13/04/2023) Quyết định 822/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Văn hóa thuộc Ủy ban huyện Vĩnh Long
 56. (13/04/2023) Quyết định 314/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thi tuyển sinh Sở Giáo dục Tuyên Quang
 57. (13/04/2023) Quyết định 1198/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thi Sở Giáo dục Bình Định
 58. (13/04/2023) Quyết định 2984/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Long An
 59. (13/04/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Ủy ban tỉnh Sơn La
 60. (13/04/2023)
 61. (13/04/2023)
 62. (13/04/2023) Quyết định 378/QĐ-TTg 2023 giám sát của Hội đồng Dân tộc ban hành văn bản công tác dân tộc
 63. (13/04/2023) Quyết định 720/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính bảo trợ xã hội Ủy ban cấp xã Nam Định
 64. (13/04/2023) Nghị định 11/2023/NĐ-CP Quy chế hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa
 65. (13/04/2023) Công văn 1631/BNV-VP 2023 cập nhật kết nối dữ liệu Cơ sở dữ liệu cán bộ công chức viên chức
 66. (13/04/2023) Quyết định 1197/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính cấp huyện Việc làm Sở Lao động Bình Định
 67. (13/04/2023) Quyết định 18/2023/QĐ-UBND phối hợp tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục đất đai Bạc Liêu
 68. (13/04/2023) Quyết định 1210/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính đường sắt Sở Giao thông Thanh Hóa
 69. (13/04/2023)
 70. (12/04/2023)
 71. (12/04/2023)
 72. (12/04/2023)
 73. (12/04/2023)
 74. (12/04/2023) Quyết định 2173/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động Sở Lao động Hà Nội
 75. (12/04/2023) Quyết định 2122/QĐ-UBND 2023 giải quyết thủ tục hành chính Nông nghiệp Sở Nông nghiệp Hà Nội
 76. (12/04/2023)
 77. (12/04/2023)
 78. (12/04/2023)
 79. (12/04/2023)
 80. (12/04/2023) Quyết định 06/2023/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Trị
 81. (12/04/2023) Kế hoạch 65/KH-UBND 2023 đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp Ninh Bình
 82. (12/04/2023)
 83. (12/04/2023)
 84. (12/04/2023)
 85. (12/04/2023)
 86. (12/04/2023)
 87. (12/04/2023)
 88. (12/04/2023) Quyết định 777/QĐ-BTC 2023 Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Tài chính
 89. (12/04/2023) Quyết định 20/QĐ-UBQG 2023 Quy chế tổ chức và hoạt động Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS
 90. (12/04/2023)
 91. (12/04/2023)
 92. (11/04/2023) Chỉ thị 556/CT-UBND 2023 chấn chỉnh công tác thanh tra thực hiện kết luận sau thanh tra Hà Giang
 93. (11/04/2023) Kế hoạch 2121/KH-UBND 2023 tuyển dụng công chức người dân tộc thiểu số Quảng Nam
 94. (11/04/2023) Quyết định 699/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thi Sở Giáo dục Hòa Bình
 95. (11/04/2023) Quyết định 534/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi Sở Giao thông Sơn La
 96. (11/04/2023) Quyết định 912/QÐ-BVHTTDL 2023 chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Cục Bản quyền tác giả
 97. (11/04/2023)
 98. (11/04/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-UBND điều kiện tiêu chuẩn chức danh đơn vị sự nghiệp công lập Sơn La
 99. (11/04/2023) Quyết định 677/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thi Sở Giáo dục Đắk Lắk
 100. (11/04/2023) Quyết định 1136/QĐ-UBND 2023 đính chính Quyết định 56/2022/QĐ-UBND chức năng Sở Du lịch Bình Định
 101. (11/04/2023) Quyết định 1443/QĐ-BNN-TL 2023 giải quyết thủ tục hành chính Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp
 102. (11/04/2023) Quyết định 960/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Mỹ phẩm Sở Y tế Kiên Giang
 103. (11/04/2023) Công văn 2133/BCT-KHCN 2023 đề xuất nhiệm vụ chương trình năng suất chất lượng 2024
 104. (11/04/2023)
 105. (11/04/2023)
 106. (11/04/2023)
 107. (11/04/2023) Quyết định 572/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi Sở Lao động Lai Châu
 108. (11/04/2023)
 109. (10/04/2023) Quyết định 269/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm Sở Lao động Ninh Bình
 110. (10/04/2023)
 111. (10/04/2023) Quyết định 1174/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Giáo dục Sở Giáo dục Thanh Hóa
 112. (10/04/2023) Quyết định 1173/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính Quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Thanh Hóa
 113. (10/04/2023) Quyết định 767/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thi Sở Giáo dục Huế
 114. (10/04/2023) Quyết định 914/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương Hải Phòng
 115. (10/04/2023) Thông báo 120/TB-VPCP 2023 kết luận cuộc họp về thuế suất tối thiểu toàn cầu tác động Việt Nam
 116. (10/04/2023) Thông báo 119/TB-VPCP 2023 kết luận Phó Thủ tướng về An toàn giao thông Quốc gia quý I
 117. (10/04/2023) Quyết định 915/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục Hải Phòng
 118. (10/04/2023) Quyết định 445/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước Sở Tài nguyên Gia Lai
 119. (10/04/2023) Quyết định 908/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Công Thương Cần Thơ
 120. (10/04/2023) Quyết định 604/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính chất lượng nông lâm sản Sở Nông nghiệp Điện Biên
 121. (10/04/2023) Quyết định 1106/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính Quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Bình Định
 122. (10/04/2023) Quyết định 907/QĐ-UBND 2023 giải quyết thủ tục hành chính thuộc Sở Xây dựng Cần Thơ
 123. (10/04/2023) Quyết định 526/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp Sơn La
 124. (10/04/2023) Quyết định 525/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp Sơn La
 125. (10/04/2023) Quyết định 279/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính tài nguyên nước Sở Tài nguyên Tuyên Quang
 126. (10/04/2023) Quyết định 751/QĐ-UBND 2023 giải quyết thủ tục hành chính lâm nghiệp Sở Nông nghiệp Bến Tre
 127. (10/04/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Trà Vinh
 128. (10/04/2023) Quyết định 444/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội thuộc Ủy ban Gia Lai
 129. (10/04/2023) Kế hoạch 119/KH-UBND 2023 Thông tin tuyên truyền Kiểm soát thủ tục hành chính Hà Nội
 130. (10/04/2023)
 131. (10/04/2023)
 132. (10/04/2023) Quyết định 446/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính tài nguyên nước Ủy ban huyện Gia Lai
 133. (10/04/2023)
 134. (10/04/2023) Quyết định 1107/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Môi trường Sở Tài nguyên Bình Định
 135. (10/04/2023) Quyết định 750/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thi tuyển sinh Sở Giáo dục Bến Tre
 136. (10/04/2023) Quyết định 458/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính việc làm Sở Lao động Trà Vinh

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (17/04/2023) Quyết định 565/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính việc làm thuộc Sở Lao động Quảng Ngãi
 2. (17/04/2023) Quyết định 336/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Việc làm Sở Lao động Tuyên Quang
 3. (17/04/2023) Kế hoạch 147/KH-UBND 2023 Đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động Huế
 4. (17/04/2023) Kế hoạch 87/KH-UBND 2023 triển khai Nghị quyết 06/NQ-CP phát triển thị trường lao động Quảng Ngãi
 5. (14/04/2023) Quyết định 193/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm Sở Lao động Kon Tum
 6. (13/04/2023) Quyết định 418/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm ngành Lao động Hà Nam
 7. (13/04/2023) Quyết định 437/QĐ-UBND-HC 2023 mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp nghề nông nghiệp Đồng Tháp
 8. (13/04/2023) Quyết định 1197/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính cấp huyện Việc làm Sở Lao động Bình Định
 9. (12/04/2023) Quyết định 2173/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động Sở Lao động Hà Nội
 10. (12/04/2023)
 11. (11/04/2023) Quyết định 572/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi Sở Lao động Lai Châu
 12. (10/04/2023) Quyết định 269/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm Sở Lao động Ninh Bình
 13. (10/04/2023) Công văn 1080/SGDĐT-VP 2023 nghỉ dịp lễ Giổ tổ Hùng Vương ngành Giáo dục Sở Giáo dục Hà Nội
 14. (10/04/2023) Quyết định 458/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính việc làm Sở Lao động Trà Vinh
 15. (10/04/2023)

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (17/04/2023) Quyết định 397/QĐ-TTg 2023 thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức 50 năm quan hệ ngoại giao Nhật Bản
 2. (17/04/2023) Kế hoạch 69/KH-UBND 2023 bảo tồn và phát triển làng nghề nghề truyền thống Ninh Bình
 3. (17/04/2023) Quyết định 565/QĐ-UBND 2023 phòng chống ma túy bạo lực học đường Sơn La 2023 2024
 4. (17/04/2023) Quyết định 855/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Văn hóa Vĩnh Long
 5. (17/04/2023) Công văn 1369/BTTTT-CBC 2023 triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến 2025
 6. (17/04/2023) Kế hoạch 87/KH-UBND 2023 triển khai Nghị quyết 06/NQ-CP phát triển thị trường lao động Quảng Ngãi
 7. (15/04/2023) Kế hoạch 82/KH-UBND 2023 thực hiện Nghị quyết 169/NQ-CP công tác người Việt ở nước ngoài Tuyên Quang
 8. (15/04/2023) Kế hoạch 854/KH-UBND 2023 kiểm tra thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo Gia Lai
 9. (14/04/2023) Quyết định 974/QÐ-BVHTTDL 2023 truyền thông chính sách bảo vệ giá trị di sản văn hóa phi vật thể
 10. (14/04/2023)
 11. (14/04/2023) Kế hoạch 77/KH-UBND 2023 giám sát Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững Tuyên Quang
 12. (14/04/2023) Kế hoạch 79/KH-UBND 2023 Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên trên mạng Tuyên Quang
 13. (14/04/2023) Quyết định 664/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội Sở Lao động Bắc Kạn
 14. (14/04/2023) Quyết định 20/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế xét tặng danh hiệu Nghệ nhân mỹ nghệ Huế
 15. (14/04/2023)
 16. (14/04/2023)
 17. (13/04/2023) Kế hoạch 1234/KH-UBND 2023 thực hiện Quyết định 1520/QĐ-TTg học tập suốt đời Bình Thuận
 18. (13/04/2023) Quyết định 380/QĐ-TTg 2023 lập Quy hoạch phục hồi di tích lịch sử Chùa Hương huyện Mỹ Đức Hà Nội
 19. (13/04/2023) Kế hoạch 667/KH-UBND 2023 thực hiện phát triển du lịch nông thôn Quảng Bình 2021 2025
 20. (13/04/2023) Quyết định 822/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Văn hóa thuộc Ủy ban huyện Vĩnh Long
 21. (13/04/2023) Kế hoạch 2205/KH-UBND 2023 phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Nam
 22. (13/04/2023) Quyết định 461/QĐ-UBND 2023 Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau Bắc Ninh
 23. (13/04/2023)
 24. (12/04/2023) Quyết định 375/QĐ-TTg 2023 phê duyệt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam
 25. (12/04/2023) Kế hoạch 1380/KH-BVHTTDL 2023 tuyên truyền Giỗ tổ Hùng Vương Lễ hội đền Hùng
 26. (12/04/2023)
 27. (12/04/2023) Công văn 3487/BTC-HCSN 2023 quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử văn hóa Quảng Ninh
 28. (12/04/2023) Quyết định 20/QĐ-UBQG 2023 Quy chế tổ chức và hoạt động Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS
 29. (11/04/2023) Kế hoạch 2143/KH-UBND 2023 theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng Quảng Nam
 30. (11/04/2023) Quyết định 368/QĐ-TTg 2023 tổ chức kỷ niệm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
 31. (11/04/2023) Quyết định 912/QÐ-BVHTTDL 2023 chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Cục Bản quyền tác giả
 32. (11/04/2023) Quyết định 1136/QĐ-UBND 2023 đính chính Quyết định 56/2022/QĐ-UBND chức năng Sở Du lịch Bình Định
 33. (11/04/2023) Kế hoạch 73/KH-UBND 2023 thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg xây dựng văn hóa học đường Tuyên Quang
 34. (11/04/2023) Kế hoạch 74/KH-UBND 2023 thực hiện Biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban tỉnh Tuyên Quang và Vĩnh Phúc
 35. (11/04/2023)
 36. (10/04/2023) Kế hoạch 2073/KH-UBND 2023 Chương trình Bơi an toàn phòng đuối nước trẻ em Quảng Nam
 37. (10/04/2023) Kế hoạch 243/KH-UBND 2023 công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ Nghệ An
 38. (10/04/2023) Kế hoạch 75/KH-UBND 2023 Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy Cần Thơ
 39. (10/04/2023) Quyết định 13/2023/QĐ-UBND Quy chế xét Giải thưởng Văn học Nghệ thuật hàng năm Thanh Hóa
 40. (10/04/2023) Quyết định 12/2023/QĐ-UBND Quy chế xét Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Lê Thánh Tông Thanh Hóa

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (17/04/2023) Quyết định 308/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ Sở Giáo dục Ninh Bình
 2. (15/04/2023) Quyết định 160/QĐ-UBND 2023 Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn Gia Lai 2022 2030
 3. (13/04/2023) Kế hoạch 1234/KH-UBND 2023 thực hiện Quyết định 1520/QĐ-TTg học tập suốt đời Bình Thuận
 4. (13/04/2023) Quyết định 379/QĐ-TTg 2023 thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch trung tâm giáo dục quốc phòng
 5. (13/04/2023) Quyết định 17/2023/QĐ-UBND dạy thêm học thêm Bạc Liêu
 6. (13/04/2023) Quyết định 314/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thi tuyển sinh Sở Giáo dục Tuyên Quang
 7. (13/04/2023) Kế hoạch 76/KH-UBND 2023 Đẩy mạnh hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện Tuyên Quang
 8. (12/04/2023)
 9. (12/04/2023)
 10. (12/04/2023)
 11. (12/04/2023)
 12. (12/04/2023)
 13. (11/04/2023) Quyết định 699/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thi Sở Giáo dục Hòa Bình
 14. (11/04/2023)
 15. (11/04/2023) Quyết định 677/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thi Sở Giáo dục Đắk Lắk
 16. (11/04/2023) Kế hoạch 73/KH-UBND 2023 thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg xây dựng văn hóa học đường Tuyên Quang
 17. (11/04/2023)
 18. (11/04/2023)
 19. (10/04/2023)
 20. (10/04/2023) Quyết định 1174/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Giáo dục Sở Giáo dục Thanh Hóa
 21. (10/04/2023) Quyết định 767/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thi Sở Giáo dục Huế
 22. (10/04/2023) Thông tư 07/2023/TT-BGDĐT Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
 23. (10/04/2023) Quyết định 915/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục Hải Phòng
 24. (10/04/2023) Công văn 1080/SGDĐT-VP 2023 nghỉ dịp lễ Giổ tổ Hùng Vương ngành Giáo dục Sở Giáo dục Hà Nội
 25. (10/04/2023)
 26. (10/04/2023) Quyết định 750/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thi tuyển sinh Sở Giáo dục Bến Tre
 27. (10/04/2023)

Lĩnh vực Thương mại

 1. (17/04/2023) Công điện 265/CĐ-TTg 2023 tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất tiêu thụ nông sản
 2. (17/04/2023) Kế hoạch 1367/KH-UBND 2023 thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm Lai Châu
 3. (17/04/2023) Kế hoạch 68/KH-UBND 2023 phát triển kinh tế tập thể Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình
 4. (17/04/2023) Công văn 2635/VPCP-V.I 2023 kết quả thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg
 5. (17/04/2023) Kế hoạch 69/KH-UBND 2023 bảo tồn và phát triển làng nghề nghề truyền thống Ninh Bình
 6. (17/04/2023) Kế hoạch 87/KH-UBND 2023 triển khai Nghị quyết 06/NQ-CP phát triển thị trường lao động Quảng Ngãi
 7. (14/04/2023) Quyết định 383/QĐ-TTg 2023 giải thể Trạm Kiểm sát liên hợp chống buôn lậu
 8. (14/04/2023) Kế hoạch 78/KH-UBND 2023 thực hiện Nghị quyết 09/NQ-CP kinh tế tập thể Tuyên Quang
 9. (13/04/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 34/2021/QĐ-UBND giá sử dụng diện tích chợ Yên Bái
 10. (13/04/2023) Kế hoạch 2205/KH-UBND 2023 phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Nam
 11. (13/04/2023) Quyết định 2984/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Long An
 12. (13/04/2023)
 13. (13/04/2023) Công văn 2156/BCT-TTTN 2023 tháo gỡ khó khăn đầu tư công đối với chợ hạng 1 hạng 2 Hà Nội
 14. (13/04/2023) Công văn 3567/BTC-HTQT 2023 thông báo WTO biện pháp thương mại
 15. (12/04/2023)
 16. (12/04/2023) Quyết định 09/2023/QĐ-TTg trình tự thủ tục cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC
 17. (11/04/2023) Công văn 2075/BCT-TTTN 2023 điều hành kinh doanh xăng dầu
 18. (11/04/2023) Công văn 2095/BCT-KHTC 2023 hướng dẫn thực hiện hoạt động môi giới thương mại
 19. (11/04/2023) Kế hoạch 74/KH-UBND 2023 thực hiện Biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban tỉnh Tuyên Quang và Vĩnh Phúc
 20. (10/04/2023) Quyết định 1173/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính Quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Thanh Hóa
 21. (10/04/2023) Quyết định 914/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương Hải Phòng
 22. (10/04/2023) Quyết định 1106/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính Quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Bình Định
 23. (10/04/2023)

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (17/04/2023)
 2. (17/04/2023) Quyết định 261/QĐ-UBND 2023 Chiến lược phát triển Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Ninh Bình
 3. (14/04/2023) Công văn 3593/BTC-ĐT 2023 quản lý giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách
 4. (14/04/2023)
 5. (14/04/2023) Quyết định 32/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định lĩnh vực tài chính Ủy ban Lâm Đồng
 6. (14/04/2023) Nghị quyết 53/NQ-CP 2023 thực hiện Nghị quyết 74/2022/QH15 thực hành tiết kiệm
 7. (14/04/2023) Công văn 2167/BYT-KH-TC 2023 cung cấp giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu tại cơ sở Nhà nước
 8. (14/04/2023) Thông tư 21/2023/TT-BTC quản lý kinh phí sự nghiệp Phát triển lâm nghiệp bền vững 2021-2025
 9. (14/04/2023)
 10. (13/04/2023) Quyết định 08/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 34/2021/QĐ-UBND giá sử dụng diện tích chợ Yên Bái
 11. (13/04/2023) Quyết định 757/QĐ-UBND 2023 phê duyệt kế hoạch tài chính Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Quảng Nam
 12. (13/04/2023)
 13. (13/04/2023) Công văn 1446/UBND-KT 2023 sử dụng tài sản công tại cơ quan tổ chức đơn vị Hồ Chí Minh
 14. (13/04/2023) Quyết định 437/QĐ-UBND-HC 2023 mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp nghề nông nghiệp Đồng Tháp
 15. (13/04/2023)
 16. (12/04/2023)
 17. (12/04/2023) Công văn 3487/BTC-HCSN 2023 quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử văn hóa Quảng Ninh
 18. (11/04/2023) Chỉ thị 556/CT-UBND 2023 chấn chỉnh công tác thanh tra thực hiện kết luận sau thanh tra Hà Giang
 19. (11/04/2023) Quyết định 14/2023/QĐ-UBND giá tối đa dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt huyện Phù Mỹ Bình Định
 20. (11/04/2023)
 21. (11/04/2023)
 22. (10/04/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng nhà xác định bồi thường thu hồi đất Thanh Hóa
 23. (10/04/2023) Quyết định 735/QĐ-UBND 2023 Kế hoạch kinh phí Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ Lâm Đồng
 24. (10/04/2023)

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (17/04/2023) Quyết định 962/QĐ-UBND 2023 Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất Cần Thơ
 2. (17/04/2023) Kế hoạch 68/KH-UBND 2023 phát triển kinh tế tập thể Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình
 3. (17/04/2023) Công văn 2670/VPCP-ĐMDN 2023 hướng dẫn thực hiện Quyết định 22/2021/QĐ-TTg
 4. (17/04/2023) Công văn 23833/CTHN-TTHT 2023 chi phí được trừ tính thuế thu nhập doanh nghiệp Cục Thuế Hà Nội
 5. (17/04/2023) Quyết định 261/QĐ-UBND 2023 Chiến lược phát triển Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Ninh Bình
 6. (17/04/2023) Kế hoạch 147/KH-UBND 2023 Đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động Huế
 7. (14/04/2023) Công điện 02/CĐ-TCT 2023 triển khai Nghị định 12/2023/NĐ-CP gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng
 8. (14/04/2023) Kế hoạch 78/KH-UBND 2023 thực hiện Nghị quyết 09/NQ-CP kinh tế tập thể Tuyên Quang
 9. (14/04/2023) Nghị định 12/2023/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cá nhân tiền thuê đất
 10. (13/04/2023) Công văn 2158/BCT-KHCN 2023 hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc
 11. (13/04/2023) Quyết định 769/QĐ-UBND 2023 Đề án Năm khởi nghiệp Quảng Nam
 12. (12/04/2023)
 13. (11/04/2023) Quyết định 382/QĐ-BXD 2023 Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước 2022 2025
 14. (10/04/2023) Kế hoạch 244/KH-UBND 2023 phát triển doanh nghiệp công nghệ số Nghệ An 2023 2025
 15. (10/04/2023)

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (17/04/2023) Công văn 2213/BYT-KCB 2023 tăng cường công tác thu dung điều tra ca bệnh COVID19
 2. (17/04/2023) Công văn 2422/BNN-VP 2023 tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid19
 3. (14/04/2023) Kế hoạch 81/KH-UBND 2023 tăng cường bảo vệ môi trường an toàn thực phẩm Tuyên Quang
 4. (14/04/2023) Kế hoạch 80/KH-UBND 2023 đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản Tuyên Quang
 5. (14/04/2023) Công văn 2167/BYT-KH-TC 2023 cung cấp giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu tại cơ sở Nhà nước
 6. (14/04/2023) Công văn 1498/UBND-VX 2023 tăng cường phòng chống dịch COVID 19 Hồ Chí Minh
 7. (13/04/2023) Quyết định 401/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính tổ chức cán bộ thuộc Sở Y tế Cao Bằng
 8. (13/04/2023) Công văn 3683/QLD-ĐK 2023 tiếp nhận hồ sơ thay đổi giấy lưu hành thuốc trên Dịch vụ công trực tuyến
 9. (13/04/2023) Công văn 3682/QLD-ĐK 2023 tiếp nhận hồ sơ giấy đăng ký lưu hành thuốc trên Dịch vụ công trực tuyến
 10. (12/04/2023) Công văn 2116/BYT-DP 2023 tăng cường công tác phòng chống dịch COVID 19
 11. (12/04/2023)
 12. (12/04/2023) Công văn 2116/BYT-DP 2023 tăng cường công tác phòng chống dịch COVID 19
 13. (12/04/2023)
 14. (12/04/2023) Quyết định 1207/QĐ-UBND 2023 phê duyệt Kế hoạch lộ trình tăng số lượng vắc xin Thanh Hóa
 15. (11/04/2023) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT 2023 Nghị định quản lý trang thiết bị y tế
 16. (11/04/2023) Quyết định 960/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Mỹ phẩm Sở Y tế Kiên Giang
 17. (11/04/2023)
 18. (11/04/2023)
 19. (10/04/2023)

Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

 1. (14/04/2023)

0 Văn bản thuộc 0 lĩnh vực bắt đầu có hiệu lực trong khoảng thời gian này  0 Văn bản thuộc 0 lĩnh vực đã hết hiệu lực trong khoảng thời gian này