Thông báo văn bản mới từ ngày 24-04-2023 đến ngày 01-05-2023

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 24-04-2023 đến 01-05-2023


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (30/04/2023)
 2. (28/04/2023)
 3. (28/04/2023)
 4. (28/04/2023)
 5. (28/04/2023)
 6. (28/04/2023)
 7. (28/04/2023)
 8. (28/04/2023) Quyết định 1009/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính hóa chất Sở Công Thương Lào Cai
 9. (28/04/2023)
 10. (28/04/2023)
 11. (28/04/2023)
 12. (28/04/2023)
 13. (28/04/2023)
 14. (28/04/2023)
 15. (28/04/2023)
 16. (28/04/2023)
 17. (28/04/2023)
 18. (28/04/2023)
 19. (28/04/2023)
 20. (28/04/2023)
 21. (28/04/2023)
 22. (28/04/2023)
 23. (28/04/2023)
 24. (28/04/2023)
 25. (28/04/2023)
 26. (28/04/2023)
 27. (28/04/2023)
 28. (28/04/2023)
 29. (28/04/2023)
 30. (28/04/2023)
 31. (28/04/2023)
 32. (28/04/2023)
 33. (28/04/2023)
 34. (28/04/2023)
 35. (28/04/2023)
 36. (28/04/2023)
 37. (28/04/2023)
 38. (28/04/2023)
 39. (27/04/2023) Kế hoạch 1543/KH-UBND 2023 nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến Lai Châu
 40. (27/04/2023)
 41. (27/04/2023)
 42. (27/04/2023)
 43. (27/04/2023)
 44. (27/04/2023)
 45. (27/04/2023)
 46. (27/04/2023)
 47. (27/04/2023)
 48. (27/04/2023)
 49. (27/04/2023)
 50. (27/04/2023)
 51. (27/04/2023)
 52. (27/04/2023)
 53. (27/04/2023)
 54. (27/04/2023)
 55. (26/04/2023)
 56. (26/04/2023)
 57. (26/04/2023)
 58. (26/04/2023) Quyết định 492/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính hộ tịch thuộc Sở Tư pháp Gia Lai
 59. (26/04/2023)
 60. (26/04/2023)
 61. (26/04/2023)
 62. (26/04/2023)
 63. (26/04/2023)
 64. (26/04/2023)
 65. (26/04/2023)
 66. (26/04/2023)
 67. (26/04/2023)
 68. (26/04/2023)
 69. (26/04/2023)
 70. (26/04/2023)
 71. (26/04/2023)
 72. (26/04/2023)
 73. (26/04/2023)
 74. (26/04/2023) Quyết định 982/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục ngành Giáo dục Tây Ninh
 75. (26/04/2023)
 76. (26/04/2023)
 77. (26/04/2023)
 78. (25/04/2023)
 79. (25/04/2023) Quyết định 23/2023/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Ban Quản lý các khu công nghiệp Hà Nam
 80. (25/04/2023) Quyết định 863/QĐ-UBND 2023 ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ lĩnh vực Công Thương Đà Nẵng
 81. (25/04/2023) Thông báo 3011/TB-SYT 2023 nhu cầu tuyển dụng công chức tại Sở Y tế Hồ Chí Minh
 82. (25/04/2023)
 83. (25/04/2023) Quyết định 29/QĐ-BCĐCTMTQG 2023 Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo chương trình quốc gia
 84. (25/04/2023)
 85. (25/04/2023)
 86. (25/04/2023) Quyết định 439/QĐ-TTg 2023 thành lập Ban Chỉ đạo quản lý vị trí việc làm đơn vị sự nghiệp công lập
 87. (25/04/2023) Nghị định 16/2023/NĐ-CP tổ chức quản lý doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh
 88. (25/04/2023)
 89. (25/04/2023) Quyết định 940/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Sở Giao thông Hưng Yên
 90. (25/04/2023)
 91. (25/04/2023)
 92. (25/04/2023)
 93. (25/04/2023) Quyết định 799/QĐ-UBND 2023 Quy chế tổ chức Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp Nam Định
 94. (25/04/2023) Quyết định 937/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội Sở Lao động Hưng Yên
 95. (25/04/2023) Quyết định 938/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Đăng kiểm Sở Giao thông Hưng Yên
 96. (25/04/2023) Quyết định 11/2023/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh
 97. (25/04/2023)
 98. (25/04/2023)
 99. (24/04/2023) Quyết định 1340/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch Sở Tư pháp Bình Định
 100. (24/04/2023) Quyết định 10/2023/QĐ-TTg chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Tổng cục Khí tượng Thủy văn
 101. (24/04/2023) Thông báo 151/TB-VPCP 2023 kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa
 102. (24/04/2023) Quyết định 435/QĐ-TTg 2023 phân công Thành viên Chính phủ về tình hình sản xuất kinh doanh
 103. (24/04/2023) Quyết định 2400/QĐ-UBND 2023 Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính Hà Nội
 104. (24/04/2023)
 105. (24/04/2023)
 106. (24/04/2023) Quyết định 436/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục Sở Giáo dục Cao Bằng
 107. (24/04/2023) Quyết định 1014/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Giao thông Cần Thơ
 108. (24/04/2023) Quyết định 902/QĐ-UBND 2023 giải quyết thủ tục hành chính Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Vĩnh Long
 109. (24/04/2023) Quyết định 435/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Việc làm Ban Quản lý Khu kinh tế Cao Bằng
 110. (24/04/2023)

Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

 1. (26/04/2023)
 2. (25/04/2023)

Lĩnh vực Trách nhiệm hình sự

 1. (25/04/2023)

0 Văn bản thuộc 0 lĩnh vực bắt đầu có hiệu lực trong khoảng thời gian này  0 Văn bản thuộc 0 lĩnh vực đã hết hiệu lực trong khoảng thời gian này