Thông báo văn bản mới từ ngày 13-07-2020 đến ngày 20-07-2020

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 13-07-2020 đến 20-07-2020


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (20/07/2020) Công văn 2641/BGDĐT-GDĐH năm 2020 về đính chính thông tin tại Công văn 419/BGDĐT-GDĐH do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (20/07/2020) Quyết định 949/QĐ-BXD năm 2020 sửa đổi một số điểm, khoản thuộc Điều 2 của Quyết định 168/QĐ-BXD về phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Xây dựng
 3. (20/07/2020) Nghị quyết 978/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 4. (20/07/2020) Quyết định 37/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định
 5. (17/07/2020) Công văn 5849/VPCP-V.I năm 2020 về kết quả kiểm tra phản ánh việc thanh tra Công ty cổ phần Vinamit do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (17/07/2020) Quyết định 187/QĐ-TANDTC năm 2020 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 7. (17/07/2020) Nghị quyết 108/NQ-CP năm 2020 về Nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Chính phủ ban hành
 8. (17/07/2020) Công văn 3866/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 về Đánh giá việc thực hiện và đề xuất nội dung sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 9. (17/07/2020) Quyết định 2258/QĐ-BQP năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực khen thưởng về Dân quân tự vệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
 10. (17/07/2020) Resolution No. 108/NQ-CP dated July 17, 2020 on tasks and solutions for dealing with difficulties implementation of Decree 68/2019/ND-CP on management of construction investment expenditure
 11. (16/07/2020) Công văn 4759/TCHQ-PC năm 2020 vướng mắc về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (16/07/2020) Công văn 2640/LĐTBXH-TCCB năm 2020 về Báo cáo thực hiện quy định về đối tượng, tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng và xác nhận trình độ lý luận chính trị năm 2009-2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 13. (16/07/2020) Công văn 11966-CV/BTCTW năm 2020 về nâng cao chất lượng các văn kiện và tổ chức thật tốt việc thảo luận tại đại hội do Ban Tổ chức Trung ương ban hành
 14. (16/07/2020) Quyết định 573/QĐ-TCTHADS năm 2020 về phân công công tác giữa Tổng Cục trưởng và các Phó Tổng cục trưởng của Tổng cục Thi hành án dân sự
 15. (16/07/2020) Quyết định 893/QĐ-UBND năm 2020 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
 16. (16/07/2020) Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 17. (16/07/2020) Nghị quyết 36/2020/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 18. (16/07/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND quy định về số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 19. (16/07/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về tổ chức lại Sở Tài chính Hưng Yên
 20. (16/07/2020) Quyết định 2032/QĐ-BVHTTDL năm 2020 Kế hoạch thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 21. (15/07/2020) Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND sửa đổi Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Nông kèm theo Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND
 22. (15/07/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND quy định về mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 23. (15/07/2020) Công văn 2284/BHXH-TCCB năm 2020 về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 24. (15/07/2020) Nghị quyết 188/2020/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 25. (15/07/2020) Nghị quyết 977/NQ-UBTVQH14 thực hiện Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 26. (15/07/2020) Quyết định 2543/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt về quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Hồ Chí Minh
 27. (14/07/2020) Quyết định 2203/QĐ-BQP năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Quốc phòng
 28. (14/07/2020) Quyết định 1047/QĐ-BTC năm 2020 về phân công lĩnh vực phụ trách của Lãnh đạo Bộ Tài chính
 29. (14/07/2020) Quyết định 1572/QĐ-BTP năm 2020 Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 30. (14/07/2020) Quyết định 1281/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
 31. (14/07/2020) Nghị quyết 35/2020/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Nghị quyết, nội dung trong Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
 32. (14/07/2020) Thông tư 02/2020/TT-BNV sửa đổi Thông tư 09/2014/TT-BNV hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lữu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 33. (13/07/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND bãi Nghị quyết 197/2015/NQ-HĐND về ban hành Tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 34. (13/07/2020) Công văn 846/UBDT-KHTC năm 2020 về khảo sát hệ thống tabmis do Ủy ban Dân tộc ban hành
 35. (13/07/2020) Quyết định 1564/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 và Kế hoạch về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 36. (13/07/2020) Quyết định 878/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực chứng thực; lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
 37. (13/07/2020) Quyết định 1570/QĐ-BTP năm 2020 kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và tình hình thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật tại Bộ Công Thương do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 38. (13/07/2020) Quyết định 1122/QĐ-BKHĐT năm 2020 về Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2045 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 39. (13/07/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật, nội dung trong văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
 40. (13/07/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (20/07/2020) Quyết định 1056/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt về Nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (20/07/2020) Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 3. (20/07/2020) Circular No. 02/2020/TT-BXD dated July 20, 2020 on amendents to 04 Circulars to construction cost management
 4. (17/07/2020) Công văn 2675/LĐTBXH-KHTC năm 2020 báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý II/2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 5. (17/07/2020) Thông tư 18/2020/TT-BCT quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho dự án điện mặt trời do Bộ Công thương ban hành
 6. (17/07/2020) Quyết định 1053/QĐ-TTg về thành lập Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 tại một số Bộ, cơ quan, địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (17/07/2020) Circular 18/2020/TT-BCT dated July 17, 2020 on project development and sample of electricity sale contract applicable to solar power projects
 8. (16/07/2020) Công văn 2854/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 9. (16/07/2020) Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 10. (15/07/2020) Công văn 2841/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 11. (15/07/2020) Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 58/NQ-CP và Kế hoạch 344-KH/TU thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 12. (14/07/2020) Công văn 902/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (14/07/2020) Công văn 903/TTg-CN năm 2020 về điều chỉnh quốc lộ 15B đoạn qua khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (14/07/2020) Nghị quyết 105/NQ-CP về phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2020
 15. (13/07/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND bãi Nghị quyết 197/2015/NQ-HĐND về ban hành Tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (20/07/2020) Công văn 2881/TCT-DNNCN năm 2020 về Hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (20/07/2020) Quyết định 1900/QĐ-BCT năm 2020 về áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen có xuất xứ từ Trung Hoa, Thái Lan và Ma-lai-xi-a do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 3. (20/07/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 4. (20/07/2020) Decision No. 1900/QD-BCT dated July 20, 2020 on imposition of official anti-dumping duty on plastics and articles thereof made of polymers of propylene originating from the People’s Republic of China, the Kingdom of Thailand and Malaysia
 5. (20/07/2020) Integrated document No. 32/VBHN-BTC dated July 20, 2020 Decree on schedules of export tariff and preferential import tariff, list of commodities and their flat tax, compound tariff, and out-of-quota import tariff
 6. (17/07/2020) Công văn 66768/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (16/07/2020) Công văn 66288/CT-TTHT năm 2020 về chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (16/07/2020) Công văn 66294/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ tư vấn thủ tục xin hủy đại chúng và dịch vụ cung cấp quản lý sổ cổ đông cho doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (16/07/2020) Công văn 66296/CT-TTHT năm 2020 về chi phí trong giao dịch liên kết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (16/07/2020) Công văn 66300/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với chi phí sửa chữa, cải tạo kho và chi phí thuê kho do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (16/07/2020) Công văn 2854/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 12. (15/07/2020) Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, quản lý, sử dụng phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông
 13. (15/07/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu một số loại phí và lệ phí; tỷ lệ (%) để lại cho các tổ chức, cá nhân thu phí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 14. (15/07/2020) Công văn 2841/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 15. (15/07/2020) Công văn 2838/TCT-DNNCN năm 2020 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 do Tổng cục Thuế ban hành
 16. (15/07/2020) Nghị quyết 183/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 17. (15/07/2020) Công văn 2842/TCT-KK năm 2020 về lệ phí môn bài đối với trường hợp tạm ngừng kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành
 18. (15/07/2020) Thông tư 69/2020/TT-BTC quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 19. (15/07/2020) Circular No. 69/2020/TT-BTC dated July 15, 2020 on applications and procedures for debt settlement in accordance with Resolution No. 94/2019/QH14 of the National Assembly
 20. (14/07/2020) Công văn 65272/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 21. (14/07/2020) Công văn 65273/CT-TTHT năm 2020 về lệ phí trước bạ đối với trường hợp đổi tên doanh nghiệp đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 22. (14/07/2020) Công văn 65276/CT-TTHT năm 2020 về miễn chữ ký điện tử người mua trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 23. (14/07/2020) Công văn 65278/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng trái phiếu trước hạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 24. (14/07/2020) Công văn 65283/CT-TTHT năm 2020 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 25. (14/07/2020) Công văn 65286/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn về Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 26. (14/07/2020) Công văn 2835/TCT-TTKT năm 2020 về Hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định 68/2020/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành
 27. (14/07/2020) Official Dispatch No. 2835/TCT-TTKT dated July 14, 2020 on providing guidance on Decree No. 68/2020/ND-CP
 28. (13/07/2020) Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 29. (13/07/2020) Nghị quyết 33/2020/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021
 30. (13/07/2020) Công văn 64911/CT-TTHT năm 2020 về địa chỉ hóa đơn thiếu chữ Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 31. (13/07/2020) Công văn 64915/CT-TTHT năm 2020 về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 32. (13/07/2020) Công văn 64918/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với hàng hóa tài trợ thành phố do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 33. (13/07/2020) Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (17/07/2020) Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 628/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 51-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do tỉnh Ninh Bình ban hành
 2. (17/07/2020) Nghị định 84/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục
 3. (17/07/2020) Decree No. 84/2020/ND-CP dated July 17, 2020 on elaborating to Education Law
 4. (16/07/2020) Công văn 2592/BGDĐT-KHTC năm 2020 về chấn chỉnh việc thực hiện xây dựng Báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 kế hoạch 5 năm 2021-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (15/07/2020) Công văn 2582/BGDĐT-GDĐH năm 2020 về tiếp nhận du học sinh Việt Nam và sinh viên quốc tế không tiếp tục học tập ở nước ngoài do dịch COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (15/07/2020) Công văn 2580/BGDĐT-GDDT năm 2020 về báo cáo tình hình 05 năm thực hiện Quyết định 5596/QĐ-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (15/07/2020) Nghị quyết 189/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND quy định về mức học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 8. (14/07/2020) Công văn 2570/BGDĐT-GDĐH năm 2020 về in ấn bộ giáo trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (14/07/2020) Nghị quyết 105/NQ-CP về phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2020
 10. (13/07/2020) Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 11. (13/07/2020) Công văn 2548/BGDĐT-GDTC năm 2020 hướng dẫn về tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 1076/QĐ-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 12. (13/07/2020) Nghị quyết 33/2020/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (20/07/2020) Quyết định 1056/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt về Nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (20/07/2020) Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 3. (20/07/2020) Quyết định 3170/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường trục tổ dân phố Tu Hoàng ra đường 70, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
 4. (20/07/2020) Circular No. 02/2020/TT-BXD dated July 20, 2020 on amendents to 04 Circulars to construction cost management
 5. (17/07/2020) Nghị định 85/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kiến trúc
 6. (17/07/2020) Nghị quyết 108/NQ-CP năm 2020 về Nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Chính phủ ban hành
 7. (17/07/2020) Decree No. 85/2020/ND-CP dated July 17, 2020 on elaboration of the Law on Architecture
 8. (17/07/2020) Resolution No. 108/NQ-CP dated July 17, 2020 on tasks and solutions for dealing with difficulties implementation of Decree 68/2019/ND-CP on management of construction investment expenditure
 9. (14/07/2020) Quyết định 1016/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (14/07/2020) Quyết định 1015/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (14/07/2020) Công văn 903/TTg-NN năm 2020 về điều chỉnh quốc lộ 15B đoạn qua khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (14/07/2020) Thông báo 239/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (13/07/2020) Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
 14. (13/07/2020) Công văn 5697/VPCP-NN năm 2020 về kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 1766/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (13/07/2020) Thông báo 7839/TB-SXD-VLXD năm 2020 về công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh quý II/2020
 16. (13/07/2020) Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND về tiêu chí xác định đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định đặt, đổi tên của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum
 17. (13/07/2020) Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền quyết định việc khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (20/07/2020) Quyết định 1055/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (20/07/2020) Công văn 5890/VPCP-NN năm 2020 về chỉ đạo ứng phó, hỗ trợ phòng, chống hạn tại các tỉnh Bắc Trung Bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (20/07/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 4. (20/07/2020) Decision No. 1055/QD-TTg dated July 20, 2020 on promulgating National climate change adaptation plan for 2021 - 2030 period with a vision by 2050
 5. (17/07/2020) Thông tư 17/2020/TT-BCT quy định về bảo quản và hủy bỏ giếng khoan dầu khí do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 6. (17/07/2020) Circular 17/2020/TT-BCT dated July 17, 2020 on preservation and disposal of oil wells
 7. (15/07/2020) Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 8. (15/07/2020) Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND bổ sung nội dung Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND về quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
 9. (15/07/2020) Nghị định 83/2020/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp
 10. (15/07/2020) Nghị quyết 185/2020/NQ-HĐND quy định về khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 11. (15/07/2020) Decree No. 83/2020/ND-CP dated July 15, 2020 on amendments to the Government’s Decree No. 156/2018/ND-CP on guidelines for the Law on Forestry
 12. (14/07/2020) Công văn 4686/TCHQ-GSQL năm 2020 Kế hoạch thực hiện Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (13/07/2020) Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
 14. (13/07/2020) Công văn 78/TWPCTT năm 2020 về tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai do Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai ban hành
 15. (13/07/2020) Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền quyết định việc khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (20/07/2020) Công văn 879/UBDT-KHTC năm 2020 về gửi tài liệu, số liệu công khai trên ứng dụng công khai ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính do Ủy ban Dân tộc ban hành
 2. (20/07/2020) Công văn 5890/VPCP-NN năm 2020 về chỉ đạo ứng phó, hỗ trợ phòng, chống hạn tại các tỉnh Bắc Trung Bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (20/07/2020) Quyết định 1081/QĐ-BTC về Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 4. (20/07/2020) Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 5. (20/07/2020) Circular No. 02/2020/TT-BXD dated July 20, 2020 on amendents to 04 Circulars to construction cost management
 6. (17/07/2020) Công văn 66768/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (17/07/2020) Công văn 2682/LĐTBXH-KHTC năm 2020 báo cáo về biên chế, tiền lương để xây dựng dự toán ngân sách năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 8. (17/07/2020) Công văn 2677/LĐTBXH-KHTC năm 2020 về xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 9. (17/07/2020) Thông tư 70/2020/TT-BTC về kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư 14/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 127/2018/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
 10. (17/07/2020) Công văn 2675/LĐTBXH-KHTC năm 2020 báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý II/2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 11. (17/07/2020) Nghị quyết 108/NQ-CP năm 2020 về Nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Chính phủ ban hành
 12. (17/07/2020) Công văn 3866/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 về Đánh giá việc thực hiện và đề xuất nội dung sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 13. (17/07/2020) Công văn 2681/LĐTBXH-KHTC năm 2020 về xây dựng dự toán ngân sách năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 14. (17/07/2020) Công văn 2680/LĐTBXH-KHTC năm 2020 về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023 (Vốn sự nghiệp) do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 15. (17/07/2020) Circular No. 70/2020/TT-BTC dated July 17, 2020 on extension of effective period of the Circular No. 14/2020/TT-BTC on amendments to the Circular No. 127/2018/TT-BTC prescribing prices of securities-related services rendered by Stock Exchanges and Vietnam Securities Depository for the purpose of assisting organizations and individuals facing difficulties amid Covid-19 pandemic
 16. (17/07/2020) Resolution No. 108/NQ-CP dated July 17, 2020 on tasks and solutions for dealing with difficulties implementation of Decree 68/2019/ND-CP on management of construction investment expenditure
 17. (16/07/2020) Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 18. (16/07/2020) Công văn 2592/BGDĐT-KHTC năm 2020 về chấn chỉnh việc thực hiện xây dựng Báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 kế hoạch 5 năm 2021-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 19. (16/07/2020) Công văn 912/TTg-CN năm 2020 về phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hình thức hợp đồng BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 20. (16/07/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 21. (16/07/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020
 22. (15/07/2020) Công văn 3784/BYT-AIDS năm 2020 về xây dựng kế hoạch đảm bảo tài chính cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS để thực hiện mục tiêu chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030 và kế hoạch PCAIDS năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 23. (15/07/2020) Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND sửa đổi Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Nông kèm theo Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND
 24. (15/07/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND quy định về mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 25. (15/07/2020) Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 26. (15/07/2020) Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 27. (15/07/2020) Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 28. (15/07/2020) Nghị quyết 186/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông địa phương do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 29. (15/07/2020) Nghị quyết 188/2020/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 30. (15/07/2020) Nghị quyết 189/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND quy định về mức học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 31. (15/07/2020) Thông tư 68/2020/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 32. (15/07/2020) Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 33. (15/07/2020) Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 68/2004/NQ-HĐND quy định về thời gian gửi báo cáo dự toán, phương án phân bổ và quyết toán ngân sách địa phương của Uỷ ban nhân dân các cấp đến Hội đồng nhân dân cùng cấp; thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng nhân dân các cấp do tỉnh Phú Thọ ban hành
 34. (15/07/2020) Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi thực hiện hỗ trợ các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 35. (15/07/2020) Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 36. (14/07/2020) Công văn 849/UBDT-CSDT năm 2020 hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban Dân tộc ban hành
 37. (14/07/2020) Quyết định 833/QĐ-LĐTBXH năm 2020 bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 38. (13/07/2020) Công văn 846/UBDT-KHTC năm 2020 về khảo sát hệ thống tabmis do Ủy ban Dân tộc ban hành
 39. (13/07/2020) Thông báo 7839/TB-SXD-VLXD năm 2020 về công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh quý II/2020
 40. (13/07/2020) Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 41. (13/07/2020) Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 42. (13/07/2020) Nghị quyết 23/2020/NQ-HĐND sửa đổi Điều của Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND quy định về chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 43. (13/07/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 44. (13/07/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND quy định về mức trần thu, quản lý, sử dụng chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản khi thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 45. (13/07/2020) Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Thông tư 84/2019/TT-BTC được đưa vào tạm trú tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (20/07/2020) Quyết định 37/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định
 2. (17/07/2020) Công văn 888/KCB-NV năm 2020 về tăng cường công tác điều trị bệnh tay chân miệng do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
 3. (17/07/2020) Quyết định 3133/QĐ-BYT năm 2020 về Tài liệu "Hướng dẫn chăm sóc và hỗ trợ y tế cho người bị xâm hại tình dục" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 4. (17/07/2020) Quyết định 3129/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư biểu mô tế bào gan" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 5. (17/07/2020) Quyết định 3128/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư vú" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 6. (17/07/2020) Quyết định 3130/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến tiền liệt" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 7. (17/07/2020) Quyết định 3127/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư dạ dày" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 8. (16/07/2020) Quyết định 3087/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tiền đái tháo đường" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 9. (16/07/2020) Quyết định 3088/QĐ-BYT năm 2020 về Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 10. (16/07/2020) Decision No. 3088/QD-BYT dated July 16, 2020 on promulgating criteria for hospitals safe from COVID-19 and epidemics of acute respiratory infections
 11. (15/07/2020) Công văn 3784/BYT-AIDS năm 2020 về xây dựng kế hoạch đảm bảo tài chính cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS để thực hiện mục tiêu chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030 và kế hoạch PCAIDS năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 12. (15/07/2020) Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 13. (13/07/2020) Công văn 583/DP-DT năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng do Cục Y tế dự phòng ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (20/07/2020) Công văn 5882/VPCP-CN năm 2020 về giải quyết khung giờ các chuyến bay chuyên chở hàng xuất nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (20/07/2020) Decision No. 1900/QD-BCT dated July 20, 2020 on imposition of official anti-dumping duty on plastics and articles thereof made of polymers of propylene originating from the People’s Republic of China, the Kingdom of Thailand and Malaysia
 3. (17/07/2020) Công văn 4796/TCHQ-GSQL năm 2020 về vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (17/07/2020) Thông tư 70/2020/TT-BTC về kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư 14/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 127/2018/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
 5. (17/07/2020) Kế hoạch 75/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP, Chỉ thị 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tỉnh Ninh Bình ban hành
 6. (16/07/2020) Công văn 4759/TCHQ-PC năm 2020 vướng mắc về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (16/07/2020) Công văn 4747/TCHQ-GSQL năm 2020 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, quá cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (16/07/2020) Quyết định 863/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021-2025
 9. (16/07/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 10. (15/07/2020) Công văn 5760/VPCP-CN năm 2020 xử lý thông tin báo nêu về chi phí vận chuyển nội địa đối với hàng nông sản do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (14/07/2020) Chỉ thị 28/CT-TTg năm 2020 về triển khai các giải pháp phát triển ngành mía đường Việt Nam trong tình hình mới do Chính Phủ ban hành
 12. (13/07/2020) Quyết định 1564/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 và Kế hoạch về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 13. (13/07/2020) Công văn 5046/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (20/07/2020) Công văn 878/UBDT-KHTC năm 2020 về thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc và công bố kết quả điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2019 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 2. (20/07/2020) Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 634/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết 96/2019/QH14 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án do tỉnh Ninh Bình ban hành
 3. (17/07/2020) Công văn 933/TTg-CN năm 2020 về chạy tàu an sinh xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (17/07/2020) Công văn 2677/LĐTBXH-KHTC năm 2020 về xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 5. (16/07/2020) Kế hoạch 79/KH-UBND năm 2020 về tổng kết Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 6. (16/07/2020) Quyết định 2032/QĐ-BVHTTDL năm 2020 Kế hoạch thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 7. (15/07/2020) Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 8. (15/07/2020) Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 9. (15/07/2020) Quyết định 931/QĐ-BXD năm 2020 Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 10. (15/07/2020) Công văn 863/UBDT-CSDT năm 2020 xử lý kiến nghị của địa phương về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số do Ủy ban Dân tộc ban hành
 11. (15/07/2020) Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 12. (14/07/2020) Quyết định 1014/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (13/07/2020) Công văn 843/UBDT-CSDT năm 2020 về Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 14. (13/07/2020) Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 15. (13/07/2020) Nghị quyết 23/2020/NQ-HĐND sửa đổi Điều của Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND quy định về chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 16. (13/07/2020) Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Thông tư 84/2019/TT-BTC được đưa vào tạm trú tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (20/07/2020) Công văn 5882/VPCP-CN năm 2020 về giải quyết khung giờ các chuyến bay chuyên chở hàng xuất nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (20/07/2020) Quyết định 3170/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường trục tổ dân phố Tu Hoàng ra đường 70, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
 3. (17/07/2020) Công văn 5833/VPCP-CN năm 2020 về rà soát, xem xét việc thành lập thêm các hãng hàng không mới trong tình hình mới do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (17/07/2020) Công văn 933/TTg-CN năm 2020 về chạy tàu an sinh xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (16/07/2020) Quyết định 893/QĐ-UBND năm 2020 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
 6. (16/07/2020) Công văn 912/TTg-CN năm 2020 về phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hình thức hợp đồng BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (15/07/2020) Công văn 5760/VPCP-CN năm 2020 xử lý thông tin báo nêu về chi phí vận chuyển nội địa đối với hàng nông sản do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (14/07/2020) Công văn 903/TTg-CN năm 2020 về điều chỉnh quốc lộ 15B đoạn qua khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (14/07/2020) Công văn 903/TTg-NN năm 2020 về điều chỉnh quốc lộ 15B đoạn qua khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (17/07/2020) Công văn 5849/VPCP-V.I năm 2020 về kết quả kiểm tra phản ánh việc thanh tra Công ty cổ phần Vinamit do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (16/07/2020) Công văn 66288/CT-TTHT năm 2020 về chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (16/07/2020) Công văn 66294/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ tư vấn thủ tục xin hủy đại chúng và dịch vụ cung cấp quản lý sổ cổ đông cho doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (16/07/2020) Công văn 66296/CT-TTHT năm 2020 về chi phí trong giao dịch liên kết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (16/07/2020) Công văn 5806/VPCP-ĐMDN báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 5 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (15/07/2020) Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
 7. (14/07/2020) Công văn 65272/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (14/07/2020) Công văn 65273/CT-TTHT năm 2020 về lệ phí trước bạ đối với trường hợp đổi tên doanh nghiệp đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (14/07/2020) Công văn 2835/TCT-TTKT năm 2020 về Hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định 68/2020/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành
 10. (14/07/2020) Official Dispatch No. 2835/TCT-TTKT dated July 14, 2020 on providing guidance on Decree No. 68/2020/ND-CP
 11. (13/07/2020) Quyết định 1564/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 và Kế hoạch về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (17/07/2020) Công văn 3866/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 về Đánh giá việc thực hiện và đề xuất nội dung sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 2. (16/07/2020) Công văn 912/TTg-CN năm 2020 về phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hình thức hợp đồng BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (16/07/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020
 4. (15/07/2020) Công văn 5765/VPCP-V.I năm 2020 về giải quyết tranh chấp đất đai của công dân bản Bưa Đa, xã Bắc Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (15/07/2020) Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục dự án chuyển tiếp tại Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND; danh mục dự án điều chỉnh, bổ sung diện tích tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đang còn hiệu lực; danh mục dự án thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ chấp thuận do tỉnh Phú Thọ ban hành
 6. (15/07/2020) Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 7. (14/07/2020) Công văn 902/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành


Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (20/07/2020) Công văn 879/UBDT-KHTC năm 2020 về gửi tài liệu, số liệu công khai trên ứng dụng công khai ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính do Ủy ban Dân tộc ban hành
 2. (20/07/2020) Công văn 5890/VPCP-NN năm 2020 về chỉ đạo ứng phó, hỗ trợ phòng, chống hạn tại các tỉnh Bắc Trung Bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (20/07/2020) Quyết định 1081/QĐ-BTC về Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 4. (17/07/2020) Công văn 66768/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (17/07/2020) Công văn 2682/LĐTBXH-KHTC năm 2020 báo cáo về biên chế, tiền lương để xây dựng dự toán ngân sách năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 6. (17/07/2020) Công văn 2677/LĐTBXH-KHTC năm 2020 về xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 7. (17/07/2020) Công văn 2675/LĐTBXH-KHTC năm 2020 báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý II/2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 8. (17/07/2020) Nghị quyết 108/NQ-CP năm 2020 về Nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Chính phủ ban hành
 9. (17/07/2020) Công văn 3866/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 về Đánh giá việc thực hiện và đề xuất nội dung sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 10. (17/07/2020) Công văn 2681/LĐTBXH-KHTC năm 2020 về xây dựng dự toán ngân sách năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 11. (17/07/2020) Công văn 2680/LĐTBXH-KHTC năm 2020 về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023 (Vốn sự nghiệp) do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 12. (17/07/2020) Resolution No. 108/NQ-CP dated July 17, 2020 on tasks and solutions for dealing with difficulties implementation of Decree 68/2019/ND-CP on management of construction investment expenditure
 13. (16/07/2020) Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 14. (16/07/2020) Công văn 2592/BGDĐT-KHTC năm 2020 về chấn chỉnh việc thực hiện xây dựng Báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 kế hoạch 5 năm 2021-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 15. (16/07/2020) Công văn 912/TTg-CN năm 2020 về phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hình thức hợp đồng BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (15/07/2020) Công văn 3784/BYT-AIDS năm 2020 về xây dựng kế hoạch đảm bảo tài chính cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS để thực hiện mục tiêu chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030 và kế hoạch PCAIDS năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 17. (14/07/2020) Công văn 849/UBDT-CSDT năm 2020 hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban Dân tộc ban hành
 18. (14/07/2020) Quyết định 833/QĐ-LĐTBXH năm 2020 bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 19. (13/07/2020) Công văn 846/UBDT-KHTC năm 2020 về khảo sát hệ thống tabmis do Ủy ban Dân tộc ban hành
 20. (13/07/2020) Thông báo 7839/TB-SXD-VLXD năm 2020 về công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh quý II/2020
 21. (17/07/2020) Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Thông tư 84/2019/TT-BTC được đưa vào tạm trú tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 22. (20/07/2020) Nghị quyết 329/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi kinh phí đối với hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 23. (20/07/2020) Nghị quyết 330/2020/NQ-HĐND về thông qua phương án lập kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Tỉnh Đồng Tháp quản lý và phân bổ (lần 2)
 24. (19/07/2020) Nghị quyết 276/2020/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 8 Điều 4 Nghị quyết 220/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, khu phố chịu tác động do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; sắp xếp thôn, bản, khu phố thuộc tỉnh Quảng Ninh
 25. (20/07/2020) Nghị quyết 268/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 26. (20/07/2020) Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố phải nghỉ công tác do thực hiện Đề án 21-ĐA/TU và chức danh ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác do sáp nhập thôn, tổ dân phố theo Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội
 27. (13/07/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND về bảng giá và quy định bảng giá đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2024
 28. (15/07/2020) Quyết định 1389/QĐ-UBND năm 2020 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La
 29. (15/07/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 30. (20/07/2020) Circular No. 51/2020/TT-BTC dated June 2, 2020 on regulating processes for removal, dispensing, delivery, distribution and use of national reserve goods used for aid, support and relief purposes, and management of funding for removal and delivery of aid, support and relief goods
 31. (14/07/2020) Circular No. 12/2020/TT-BTTTT dated May 29, 2020 instructions how to determine costs of outsourcing for information technology services covered by state budget capital by employing the costing method
 32. (15/07/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-TTg về áp dụng cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 33. (14/07/2020) Thông tư 12/2020/TT-BTTTT về hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 34. (15/07/2020) Thông tư 48/2020/TT-BTC sửa đổi 1: 2020 QCVN 08: 2018/BTC quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (20/07/2020) Công văn 4816/TCHQ-TXNK năm 2020 về phần mềm nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (20/07/2020) Công văn 879/UBDT-KHTC năm 2020 về gửi tài liệu, số liệu công khai trên ứng dụng công khai ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính do Ủy ban Dân tộc ban hành
 3. (16/07/2020) Quyết định 863/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021-2025
 4. (16/07/2020) Quyết định 2032/QĐ-BVHTTDL năm 2020 Kế hoạch thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 5. (14/07/2020) Công văn 2595/BTTTT-CBC năm 2020 về phối hợp triển khai quy hoạch báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 6. (13/07/2020) Công văn 846/UBDT-KHTC năm 2020 về khảo sát hệ thống tabmis do Ủy ban Dân tộc ban hành
 7. (14/07/2020) Circular No. 12/2020/TT-BTTTT dated May 29, 2020 instructions how to determine costs of outsourcing for information technology services covered by state budget capital by employing the costing method
 8. (14/07/2020) Thông tư 12/2020/TT-BTTTT về hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 9. (15/07/2020) Circular No. 03/2020/TT-BTNMT dated May 29, 2020 on technical regulations on national satellite navigation network

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (20/07/2020) Công văn 2641/BGDĐT-GDĐH năm 2020 về đính chính thông tin tại Công văn 419/BGDĐT-GDĐH do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (20/07/2020) Quyết định 949/QĐ-BXD năm 2020 sửa đổi một số điểm, khoản thuộc Điều 2 của Quyết định 168/QĐ-BXD về phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Xây dựng
 3. (20/07/2020) Nghị quyết 978/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 4. (17/07/2020) Công văn 5849/VPCP-V.I năm 2020 về kết quả kiểm tra phản ánh việc thanh tra Công ty cổ phần Vinamit do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (17/07/2020) Quyết định 187/QĐ-TANDTC năm 2020 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 6. (17/07/2020) Nghị quyết 108/NQ-CP năm 2020 về Nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Chính phủ ban hành
 7. (17/07/2020) Công văn 3866/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 về Đánh giá việc thực hiện và đề xuất nội dung sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 8. (17/07/2020) Quyết định 2258/QĐ-BQP năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực khen thưởng về Dân quân tự vệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
 9. (17/07/2020) Resolution No. 108/NQ-CP dated July 17, 2020 on tasks and solutions for dealing with difficulties implementation of Decree 68/2019/ND-CP on management of construction investment expenditure
 10. (16/07/2020) Công văn 4759/TCHQ-PC năm 2020 vướng mắc về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (16/07/2020) Công văn 2640/LĐTBXH-TCCB năm 2020 về Báo cáo thực hiện quy định về đối tượng, tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng và xác nhận trình độ lý luận chính trị năm 2009-2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 12. (16/07/2020) Công văn 11966-CV/BTCTW năm 2020 về nâng cao chất lượng các văn kiện và tổ chức thật tốt việc thảo luận tại đại hội do Ban Tổ chức Trung ương ban hành
 13. (16/07/2020) Quyết định 573/QĐ-TCTHADS năm 2020 về phân công công tác giữa Tổng Cục trưởng và các Phó Tổng cục trưởng của Tổng cục Thi hành án dân sự
 14. (16/07/2020) Quyết định 893/QĐ-UBND năm 2020 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
 15. (16/07/2020) Quyết định 2032/QĐ-BVHTTDL năm 2020 Kế hoạch thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 16. (15/07/2020) Công văn 2284/BHXH-TCCB năm 2020 về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 17. (15/07/2020) Nghị quyết 977/NQ-UBTVQH14 thực hiện Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 18. (15/07/2020) Quyết định 2543/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt về quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Hồ Chí Minh
 19. (14/07/2020) Quyết định 2203/QĐ-BQP năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Quốc phòng
 20. (14/07/2020) Quyết định 1047/QĐ-BTC năm 2020 về phân công lĩnh vực phụ trách của Lãnh đạo Bộ Tài chính
 21. (14/07/2020) Quyết định 1572/QĐ-BTP năm 2020 Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 22. (14/07/2020) Quyết định 1281/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
 23. (17/07/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND bãi Nghị quyết 197/2015/NQ-HĐND về ban hành Tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 24. (13/07/2020) Công văn 846/UBDT-KHTC năm 2020 về khảo sát hệ thống tabmis do Ủy ban Dân tộc ban hành
 25. (13/07/2020) Quyết định 1564/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 và Kế hoạch về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 26. (13/07/2020) Quyết định 878/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực chứng thực; lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
 27. (13/07/2020) Quyết định 1570/QĐ-BTP năm 2020 kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và tình hình thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật tại Bộ Công Thương do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 28. (13/07/2020) Quyết định 1122/QĐ-BKHĐT năm 2020 về Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2045 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 29. (20/07/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2014/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng viên chức do tỉnh Cao Bằng ban hành
 30. (19/07/2020) Nghị quyết 276/2020/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 8 Điều 4 Nghị quyết 220/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, khu phố chịu tác động do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; sắp xếp thôn, bản, khu phố thuộc tỉnh Quảng Ninh
 31. (18/07/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 32. (20/07/2020) Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố phải nghỉ công tác do thực hiện Đề án 21-ĐA/TU và chức danh ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác do sáp nhập thôn, tổ dân phố theo Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội
 33. (15/07/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 12/2019/QĐ-UBND và 14/2019/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Nam ban hành
 34. (20/07/2020) Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức
 35. (15/07/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-TTg về áp dụng cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (20/07/2020) Quyết định 1055/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (20/07/2020) Công văn 5890/VPCP-NN năm 2020 về chỉ đạo ứng phó, hỗ trợ phòng, chống hạn tại các tỉnh Bắc Trung Bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (20/07/2020) Decision No. 1055/QD-TTg dated July 20, 2020 on promulgating National climate change adaptation plan for 2021 - 2030 period with a vision by 2050
 4. (15/07/2020) Nghị định 83/2020/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp
 5. (15/07/2020) Decree No. 83/2020/ND-CP dated July 15, 2020 on amendments to the Government’s Decree No. 156/2018/ND-CP on guidelines for the Law on Forestry
 6. (14/07/2020) Công văn 4686/TCHQ-GSQL năm 2020 Kế hoạch thực hiện Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (17/07/2020) Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
 8. (13/07/2020) Công văn 78/TWPCTT năm 2020 về tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai do Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai ban hành
 9. (20/07/2020) Nghị quyết 328/2020/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp
 10. (15/07/2020) Quyết định 1389/QĐ-UBND năm 2020 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La
 11. (20/07/2020) Thông tư 04/2020/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (17/07/2020) Công văn 5849/VPCP-V.I năm 2020 về kết quả kiểm tra phản ánh việc thanh tra Công ty cổ phần Vinamit do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (16/07/2020) Công văn 66288/CT-TTHT năm 2020 về chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (16/07/2020) Công văn 66294/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ tư vấn thủ tục xin hủy đại chúng và dịch vụ cung cấp quản lý sổ cổ đông cho doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (16/07/2020) Công văn 66296/CT-TTHT năm 2020 về chi phí trong giao dịch liên kết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (16/07/2020) Công văn 5806/VPCP-ĐMDN báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 5 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (14/07/2020) Công văn 65272/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (14/07/2020) Công văn 65273/CT-TTHT năm 2020 về lệ phí trước bạ đối với trường hợp đổi tên doanh nghiệp đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (14/07/2020) Công văn 2835/TCT-TTKT năm 2020 về Hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định 68/2020/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành
 9. (14/07/2020) Official Dispatch No. 2835/TCT-TTKT dated July 14, 2020 on providing guidance on Decree No. 68/2020/ND-CP
 10. (13/07/2020) Quyết định 1564/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 và Kế hoạch về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 11. (20/07/2020) Nghị quyết 331/2020/NQ-HĐND về Chính sách tiếp cận, hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 12. (18/07/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 13. (15/07/2020) Decree No. 55/2020/ND-CP dated May 22, 2020 on guidelines for the Law on Enforcement of Criminal Judgments concerning enforcement of judgments against corporate entities
 14. (15/07/2020) Nghị định 55/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (20/07/2020) Công văn 5882/VPCP-CN năm 2020 về giải quyết khung giờ các chuyến bay chuyên chở hàng xuất nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (20/07/2020) Quyết định 3170/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường trục tổ dân phố Tu Hoàng ra đường 70, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
 3. (17/07/2020) Công văn 5833/VPCP-CN năm 2020 về rà soát, xem xét việc thành lập thêm các hãng hàng không mới trong tình hình mới do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (17/07/2020) Công văn 933/TTg-CN năm 2020 về chạy tàu an sinh xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (16/07/2020) Quyết định 893/QĐ-UBND năm 2020 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
 6. (16/07/2020) Công văn 912/TTg-CN năm 2020 về phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hình thức hợp đồng BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (15/07/2020) Công văn 5760/VPCP-CN năm 2020 xử lý thông tin báo nêu về chi phí vận chuyển nội địa đối với hàng nông sản do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (14/07/2020) Công văn 903/TTg-CN năm 2020 về điều chỉnh quốc lộ 15B đoạn qua khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (14/07/2020) Công văn 903/TTg-NN năm 2020 về điều chỉnh quốc lộ 15B đoạn qua khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (15/07/2020) Thông tư 48/2020/TT-BTC sửa đổi 1: 2020 QCVN 08: 2018/BTC quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính ban hành
 11. (15/07/2020) Thông tư 12/2020/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 12. (15/07/2020) Circular No. 12/2020/TT-BGTVT dated May 29, 2020 on organization and management of auto transport operations and supporting services for road transport

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (20/07/2020) Quyết định 1056/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt về Nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (17/07/2020) Công văn 2675/LĐTBXH-KHTC năm 2020 báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý II/2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 3. (17/07/2020) Quyết định 1053/QĐ-TTg về thành lập Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 tại một số Bộ, cơ quan, địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (16/07/2020) Công văn 2854/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 5. (16/07/2020) Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 6. (15/07/2020) Công văn 2841/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 7. (15/07/2020) Kế hoạch 78/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 58/NQ-CP và Kế hoạch 344-KH/TU thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 8. (14/07/2020) Công văn 902/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (14/07/2020) Công văn 903/TTg-CN năm 2020 về điều chỉnh quốc lộ 15B đoạn qua khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (14/07/2020) Nghị quyết 105/NQ-CP về phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2020
 11. (17/07/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND bãi Nghị quyết 197/2015/NQ-HĐND về ban hành Tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 12. (20/07/2020) Nghị quyết 331/2020/NQ-HĐND về Chính sách tiếp cận, hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 13. (20/07/2020) Nghị quyết 330/2020/NQ-HĐND về thông qua phương án lập kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Tỉnh Đồng Tháp quản lý và phân bổ (lần 2)

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (20/07/2020) Công văn 2881/TCT-DNNCN năm 2020 về Hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (20/07/2020) Integrated document No. 32/VBHN-BTC dated July 20, 2020 Decree on schedules of export tariff and preferential import tariff, list of commodities and their flat tax, compound tariff, and out-of-quota import tariff
 3. (17/07/2020) Công văn 66768/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (16/07/2020) Công văn 66288/CT-TTHT năm 2020 về chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (16/07/2020) Công văn 66294/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ tư vấn thủ tục xin hủy đại chúng và dịch vụ cung cấp quản lý sổ cổ đông cho doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (16/07/2020) Công văn 66296/CT-TTHT năm 2020 về chi phí trong giao dịch liên kết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (16/07/2020) Công văn 66300/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với chi phí sửa chữa, cải tạo kho và chi phí thuê kho do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (16/07/2020) Công văn 2854/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 9. (15/07/2020) Công văn 2841/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 10. (15/07/2020) Công văn 2838/TCT-DNNCN năm 2020 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 do Tổng cục Thuế ban hành
 11. (15/07/2020) Công văn 2842/TCT-KK năm 2020 về lệ phí môn bài đối với trường hợp tạm ngừng kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành
 12. (14/07/2020) Công văn 65272/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (14/07/2020) Công văn 65273/CT-TTHT năm 2020 về lệ phí trước bạ đối với trường hợp đổi tên doanh nghiệp đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (14/07/2020) Công văn 65276/CT-TTHT năm 2020 về miễn chữ ký điện tử người mua trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (14/07/2020) Công văn 65278/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng trái phiếu trước hạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (14/07/2020) Công văn 65283/CT-TTHT năm 2020 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (14/07/2020) Công văn 65286/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn về Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (14/07/2020) Công văn 2835/TCT-TTKT năm 2020 về Hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định 68/2020/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành
 19. (14/07/2020) Official Dispatch No. 2835/TCT-TTKT dated July 14, 2020 on providing guidance on Decree No. 68/2020/ND-CP
 20. (17/07/2020) Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 21. (13/07/2020) Công văn 64911/CT-TTHT năm 2020 về địa chỉ hóa đơn thiếu chữ Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 22. (13/07/2020) Công văn 64915/CT-TTHT năm 2020 về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 23. (13/07/2020) Công văn 64918/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với hàng hóa tài trợ thành phố do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (17/07/2020) Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 628/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 51-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do tỉnh Ninh Bình ban hành
 2. (16/07/2020) Công văn 2592/BGDĐT-KHTC năm 2020 về chấn chỉnh việc thực hiện xây dựng Báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 kế hoạch 5 năm 2021-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (15/07/2020) Công văn 2582/BGDĐT-GDĐH năm 2020 về tiếp nhận du học sinh Việt Nam và sinh viên quốc tế không tiếp tục học tập ở nước ngoài do dịch COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (15/07/2020) Công văn 2580/BGDĐT-GDDT năm 2020 về báo cáo tình hình 05 năm thực hiện Quyết định 5596/QĐ-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (14/07/2020) Công văn 2570/BGDĐT-GDĐH năm 2020 về in ấn bộ giáo trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (14/07/2020) Nghị quyết 105/NQ-CP về phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2020
 7. (17/07/2020) Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 8. (13/07/2020) Công văn 2548/BGDĐT-GDTC năm 2020 hướng dẫn về tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 1076/QĐ-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (20/07/2020) Quyết định 1056/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt về Nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (20/07/2020) Quyết định 3170/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường trục tổ dân phố Tu Hoàng ra đường 70, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
 3. (17/07/2020) Nghị quyết 108/NQ-CP năm 2020 về Nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Chính phủ ban hành
 4. (17/07/2020) Resolution No. 108/NQ-CP dated July 17, 2020 on tasks and solutions for dealing with difficulties implementation of Decree 68/2019/ND-CP on management of construction investment expenditure
 5. (14/07/2020) Quyết định 1016/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (14/07/2020) Quyết định 1015/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (14/07/2020) Công văn 903/TTg-NN năm 2020 về điều chỉnh quốc lộ 15B đoạn qua khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (14/07/2020) Thông báo 239/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (17/07/2020) Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
 10. (13/07/2020) Công văn 5697/VPCP-NN năm 2020 về kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 1766/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (13/07/2020) Thông báo 7839/TB-SXD-VLXD năm 2020 về công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh quý II/2020
 12. (20/07/2020) Nghị quyết 328/2020/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (17/07/2020) Công văn 888/KCB-NV năm 2020 về tăng cường công tác điều trị bệnh tay chân miệng do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
 2. (17/07/2020) Quyết định 3133/QĐ-BYT năm 2020 về Tài liệu "Hướng dẫn chăm sóc và hỗ trợ y tế cho người bị xâm hại tình dục" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 3. (17/07/2020) Quyết định 3129/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư biểu mô tế bào gan" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 4. (17/07/2020) Quyết định 3128/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư vú" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 5. (17/07/2020) Quyết định 3130/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến tiền liệt" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 6. (17/07/2020) Quyết định 3127/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư dạ dày" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 7. (16/07/2020) Quyết định 3087/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tiền đái tháo đường" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 8. (16/07/2020) Quyết định 3088/QĐ-BYT năm 2020 về Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 9. (16/07/2020) Decision No. 3088/QD-BYT dated July 16, 2020 on promulgating criteria for hospitals safe from COVID-19 and epidemics of acute respiratory infections
 10. (15/07/2020) Công văn 3784/BYT-AIDS năm 2020 về xây dựng kế hoạch đảm bảo tài chính cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS để thực hiện mục tiêu chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030 và kế hoạch PCAIDS năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 11. (13/07/2020) Công văn 583/DP-DT năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng do Cục Y tế dự phòng ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (20/07/2020) Công văn 5882/VPCP-CN năm 2020 về giải quyết khung giờ các chuyến bay chuyên chở hàng xuất nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (17/07/2020) Công văn 4796/TCHQ-GSQL năm 2020 về vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (17/07/2020) Kế hoạch 75/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP, Chỉ thị 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tỉnh Ninh Bình ban hành
 4. (16/07/2020) Công văn 4759/TCHQ-PC năm 2020 vướng mắc về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (16/07/2020) Công văn 4747/TCHQ-GSQL năm 2020 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, quá cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (16/07/2020) Quyết định 863/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021-2025
 7. (15/07/2020) Công văn 5760/VPCP-CN năm 2020 xử lý thông tin báo nêu về chi phí vận chuyển nội địa đối với hàng nông sản do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (14/07/2020) Chỉ thị 28/CT-TTg năm 2020 về triển khai các giải pháp phát triển ngành mía đường Việt Nam trong tình hình mới do Chính Phủ ban hành
 9. (13/07/2020) Quyết định 1564/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 và Kế hoạch về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 10. (13/07/2020) Công văn 5046/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (20/07/2020) Công văn 878/UBDT-KHTC năm 2020 về thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc và công bố kết quả điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2019 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 2. (20/07/2020) Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 634/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết 96/2019/QH14 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án do tỉnh Ninh Bình ban hành
 3. (17/07/2020) Công văn 933/TTg-CN năm 2020 về chạy tàu an sinh xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (17/07/2020) Công văn 2677/LĐTBXH-KHTC năm 2020 về xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 5. (16/07/2020) Kế hoạch 79/KH-UBND năm 2020 về tổng kết Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 6. (16/07/2020) Quyết định 2032/QĐ-BVHTTDL năm 2020 Kế hoạch thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 7. (15/07/2020) Quyết định 931/QĐ-BXD năm 2020 Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 8. (15/07/2020) Công văn 863/UBDT-CSDT năm 2020 xử lý kiến nghị của địa phương về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số do Ủy ban Dân tộc ban hành
 9. (14/07/2020) Quyết định 1014/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (13/07/2020) Công văn 843/UBDT-CSDT năm 2020 về Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 11. (17/07/2020) Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Thông tư 84/2019/TT-BTC được đưa vào tạm trú tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (17/07/2020) Công văn 3866/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 về Đánh giá việc thực hiện và đề xuất nội dung sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 2. (16/07/2020) Công văn 912/TTg-CN năm 2020 về phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hình thức hợp đồng BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (15/07/2020) Công văn 5765/VPCP-V.I năm 2020 về giải quyết tranh chấp đất đai của công dân bản Bưa Đa, xã Bắc Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (14/07/2020) Công văn 902/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (20/07/2020) Nghị quyết 332/2020/NQ-HĐND về sửa đổi danh mục dự án thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 6. (20/07/2020) Nghị quyết 333/2020/NQ-HĐND về bổ sung diện tích đất trồng lúa nước chuyển mục đích thực hiện dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 7. (20/07/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND quy định về nội dung tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật đất đai do tỉnh Phú Thọ ban hành
 8. (15/07/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung một số quy định ban hành kèm theo Quyết định 12/2014/QĐ-UBND Quy định nội dung về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 9. (13/07/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND về bảng giá và quy định bảng giá đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2024