Thông báo văn bản mới từ ngày 29-06-2020 đến ngày 06-07-2020

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 29-06-2020 đến 06-07-2020


Lĩnh vực Quyền dân sự

 1. (03/07/2020) Công văn 2147/BNG-UBBG năm 2020 về thông báo của phía Campuchia bãi bỏ việc hạn chế xuất cảnh, nhập cảnh đối với công dân hai nước Việt Nam và Campuchia do Bộ Ngoại giao ban hành
 2. (02/07/2020) Quyết định 1520/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 3. (01/07/2020) Decree No. 77/2020/ND-CP dated July 01, 2020 on prescribing management and use of information in National immigration database, online public services on issuance, management and control of passports of Vietnamese citizens, and entry/exit control through automated border control gates
 4. (01/07/2020) Nghị định 76/2020/NĐ-CP hướng dẫn về đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành
 5. (01/07/2020) Thông tư 74/2020/TT-BCA quy định về việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 6. (01/07/2020) Nghị định 77/2020/NĐ-CP quy định về quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động
 7. (01/07/2020) Nghị định 75/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi
 8. (01/07/2020) Decree No. 76/2020/ND-CP dated July 1, 2020 on guidelines for eligible entities, procedures and powers to issue, revoke, annul laissez-passers
 9. (01/07/2020) Decree No. 75/2020/ND-CP dated July 1, 2020 on elaborating to Law on amendments to Law on entry, exit, transit and residence of foreigners in Vietnam
 10. (30/06/2020) Quyết định 1097/QĐ-BTTTT năm 2020 thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 11. (30/06/2020) Decree No. 73/2020/ND-CP dated June 30, 2020 on immigration control of persons entering or exiting Vietnam territory on national defense and security transport for national defense and security purposes
 12. (30/06/2020) Nghị định 73/2020/NĐ-CP quy định về việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (06/07/2020) Công văn 2456/BGDĐT-KHCNMT năm 2020 về hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp bộ thực hiện từ năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (03/07/2020) Thông tư 13/2020/TT-BTTTT về quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 3. (03/07/2020) Circular No. 13/2020/TT-BTTTT dated July 3, 2020 on determining procedural compliance of software product manufacturing operations
 4. (01/07/2020) Decree No. 77/2020/ND-CP dated July 01, 2020 on prescribing management and use of information in National immigration database, online public services on issuance, management and control of passports of Vietnamese citizens, and entry/exit control through automated border control gates
 5. (01/07/2020) Nghị định 77/2020/NĐ-CP quy định về quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động
 6. (30/06/2020) Circular No. 05/2020/TT-BKHDT dated June 30, 2020 on amendments to certain articles of the Circular No. 04/2017/TT-BKHDT on guidelines for selection of bidders through National bidding network system
 7. (30/06/2020) Quyết định 992/QĐ-BTC về danh mục chế độ báo cáo định kỳ của Bộ Tài chính kết nối lên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ năm 2020
 8. (30/06/2020) Quyết định 923/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (06/07/2020) Decision No. 956/QD-TTg dated July 6, 2020 on Establishment of National Medical Council
 2. (06/07/2020) Quyết định 1303/QĐ-BGTVT năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Đăng kiểm thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (06/07/2020) Quyết định 955/QĐ-TTg năm 2020 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (06/07/2020) Nghị định 78/2020/NĐ-CP về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam
 5. (06/07/2020) Quyết định 1122/QĐ-BTTTT năm 2020 quy định về biểu mẫu chỉ tiêu báo cáo phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông
 6. (06/07/2020) Quyết định 349/QĐ-UBDT về phê duyệt Kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025" năm 2020 theo Quyết định 771/QĐ-TTg do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
 7. (06/07/2020) Quyết định 956/QĐ-TTg năm 2020 về Thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (06/07/2020) Quyết định 2538/QĐ-BNN-VP năm 2020 về Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 9. (03/07/2020) Quyết định 637/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
 10. (03/07/2020) Quyết định 636/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
 11. (03/07/2020) Quyết định 2078/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục 16 thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
 12. (03/07/2020) Quyết định 635/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
 13. (03/07/2020) Quyết định 1534/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 kèm theo Quyết định 749/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 14. (03/07/2020) Nghị quyết 102/NQ-CP năm 2020 về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế do Chính phủ ban hành
 15. (02/07/2020) Quyết định 1383/QĐ-UBND năm 2020 về định hướng nội dung hương ước, quy ước bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La
 16. (02/07/2020) Quyết định 621/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
 17. (02/07/2020) Công văn 4481/BNN-TT năm 2020 về xác nhận các loại giống cây trồng cần thiết phải nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 18. (02/07/2020) Quyết định 1520/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 19. (02/07/2020) Công văn 784/UBDT-PC năm 2020 về góp ý danh mục văn bản pháp điển đề mục “Một số hoạt động kinh doanh đặc thù” do Ủy ban Dân tộc ban hành
 20. (02/07/2020) Dự thảo Thông tư quy định thời hạn người có chức vụ, quyền hạn trong Quân đội không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ; quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
 21. (01/07/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 12/2019/QĐ-UBND và 14/2019/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Nam ban hành
 22. (01/07/2020) Quyết định 255/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
 23. (01/07/2020) Nghị định 76/2020/NĐ-CP hướng dẫn về đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành
 24. (01/07/2020) Quyết định 1444/QĐ-BTNMT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 06 tháng đầu năm 2020
 25. (01/07/2020) Decree No. 76/2020/ND-CP dated July 1, 2020 on guidelines for eligible entities, procedures and powers to issue, revoke, annul laissez-passers
 26. (30/06/2020) Thông tư 84/2020/TT-BQP quy định về hình thức, nội dung, thời gian sinh hoạt của quân nhân dự bị do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 27. (30/06/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 25/2014/QĐ-UBND quy định nhiệm vụ, tiêu chuẩn, bố trí và quản lý đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 28. (30/06/2020) Quyết định 1097/QĐ-BTTTT năm 2020 thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 29. (30/06/2020) Thông tư 14/2020/TT-BCT hướng dẫn quy định về thanh tra chuyên ngành Công thương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 30. (30/06/2020) Quyết định 992/QĐ-BTC về danh mục chế độ báo cáo định kỳ của Bộ Tài chính kết nối lên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ năm 2020
 31. (30/06/2020) Quyết định 1805/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 32. (29/06/2020) Quyết định 615/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Điện Biên
 33. (29/06/2020) Quyết định 2426/QĐ-BNN-KTHT năm 2020 về đính chính Quyết định 492/QĐ-BNN-KTHT công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 34. (29/06/2020) Quyết định 2722/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 35. (29/06/2020) Công văn 2307/BGDĐT-GDCTHSSV về tổ chức hoạt động đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, hưởng ứng Tháng hàng động phòng, chống ma túy năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (06/07/2020) Quyết định 487/QĐ-BNV năm 2020 về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Từ thiện bệnh nhân nghèo bị đột quỵ khu vực đồng bằng sông Cửu Long do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 2. (03/07/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND về bảng giá và quy định bảng giá đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2024
 3. (03/07/2020) Quyết định 1490/QĐ-UBND năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên
 4. (02/07/2020) Quyết định 1292/QĐ-BGTVT năm 2020 về định mức sử dụng phương tiện phà, ca nô tại bến phà Quang Thiện, QL21B tỉnh Ninh Bình đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (02/07/2020) Quyết định 1389/QĐ-UBND năm 2020 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La
 6. (02/07/2020) Quyết định 259/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ các tuyến đường huyện, đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020
 7. (02/07/2020) Quyết định 1009/QĐ-BTC năm 2020 về bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của các đơn vị sự nghiệp thuộc các Cục thuộc khối cơ quan Bộ Tài chính
 8. (02/07/2020) Quyết định 1007/QĐ-BTC năm 2020 về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính theo quy định tại Điều 9 Nghị định 152/2017/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 9. (02/07/2020) Quyết định 1008/QĐ-BTC năm 2020 quy định về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính
 10. (02/07/2020) Công văn 5357/VPCP-CN năm 2020 về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (01/07/2020) Quyết định 1004/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 12. (01/07/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 13. (01/07/2020) Kế hoạch 73/KH-UBND về tài chính ngân sách nhà nước năm 2020 và 03 năm (2021-2023) từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 14. (30/06/2020) Thông tư 07/2020/TT-NHNN về quy định việc đầu tư, mua sắm hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 15. (30/06/2020) Quyết định 252/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ năm 2020 trên các tuyến đường tỉnh 185, 186, 188 tỉnh Tuyên Quang
 16. (30/06/2020) Quyết định 922/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (30/06/2020) Circular No. 07/2020/TT-NHNN dated June 30, 2020 on investment and procurement serving currency printing and minting operations of State Bank of Vietnam
 18. (30/06/2020) Chương trình 07/CTr-UBND năm 2020 hành động thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do tỉnh Lào Cai ban hành
 19. (30/06/2020) Công văn 818/TTg-CN năm 2020 về phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần 1A của Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 20. (29/06/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 8 Điều 7 Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút lĩnh vực phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 26/2017/QĐ-UBND
 21. (29/06/2020) Quyết định 983/QĐ-BTC năm 2020 công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
 22. (29/06/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND Quy định về quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu
 23. (29/06/2020) Quyết định 908/QĐ-TTg về phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (06/07/2020) Công văn 5432/VPCP-CN năm 2020 về di dời ga đường sắt Đà Nẵng và tái phát triển đô thị do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (05/07/2020) Thông tư 87/2020/TT-BQP quy định về màu sắc và dấu hiệu nhận biết trên các bộ phận khác của từng loại máy bay Cảnh sát biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 3. (04/07/2020) Quyết định 954/QĐ-TTg về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2020 từ Bộ Giao thông vận tải sang Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (03/07/2020) Công văn 844/CT-TTg năm 2020 về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (02/07/2020) Quyết định 1292/QĐ-BGTVT năm 2020 về định mức sử dụng phương tiện phà, ca nô tại bến phà Quang Thiện, QL21B tỉnh Ninh Bình đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (02/07/2020) Quyết định 259/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ các tuyến đường huyện, đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020
 7. (02/07/2020) Quyết định 621/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
 8. (02/07/2020) Công văn 5357/VPCP-CN năm 2020 về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (01/07/2020) Công văn 5294/VPCP-CN năm 2020 về đề xuất giải pháp thu hút đóng du thuyền cỡ trung do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (30/06/2020) Quyết định 252/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ năm 2020 trên các tuyến đường tỉnh 185, 186, 188 tỉnh Tuyên Quang
 11. (30/06/2020) Quyết định 923/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (30/06/2020) Công văn 813/TTg-CN năm 2020 về điều chỉnh, tách đoạn tuyến từ nút giao Vũng Vằn tới nút giao đường ven biển thuộc dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thành đường địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (29/06/2020) Thông tư 13/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 50/2015/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư 35/2017/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 50/2015/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. (29/06/2020) Circular No. 13/2020/TT-BGTVT dated June 29, 2020 on amendments to Circular No. 50/2015/TT-BGTVT on guiding implementation of Decree No. 11/2010/ND-CP on management and protection of road infrastructure facilities and Circular No. 35/2017/TT-BGTVT on amendments to Circular No. 50/2015/TT-BGTVT on guiding implementation of Decree No. 11/2010/ND-CP on management and protection of road infrastructure facilities

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (06/07/2020) Công văn 61915/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (06/07/2020) Công văn 61916/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (03/07/2020) Công văn 61465/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (03/07/2020) Thông tư 13/2020/TT-BTTTT về quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 5. (03/07/2020) Circular No. 13/2020/TT-BTTTT dated July 3, 2020 on determining procedural compliance of software product manufacturing operations
 6. (02/07/2020) Công văn 60771/CT-TTHT năm 2020 xử lý đối với hóa đơn đã lập có sai sót do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (02/07/2020) Công văn 60973/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (02/07/2020) Công văn 60992/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng dự án do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (01/07/2020) Công văn 60285/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn, thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ thực hiện giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (01/07/2020) Công văn 2701/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng khi sáp nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
 11. (01/07/2020) Công văn 2698/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 12. (01/07/2020) Công văn 2697/TCT-KK năm 2020 về khai thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản do Tổng cục Thuế ban hành
 13. (30/06/2020) Công văn 2683/TCT-KK năm 2020 về chậm nộp hồ sơ khai thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 14. (30/06/2020) Công văn 59706/CT-TTHT năm 2020 về ghi nhận chi phí hoạt động Văn phòng đại diện do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (29/06/2020) Công văn 2715/UBND-KGVX năm 2020 về thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 16. (29/06/2020) Công văn 2662/TCT-KK năm 2020 về thanh toán qua ngân hàng bằng hình thức L/C do Tổng cục Thuế ban hành
 17. (29/06/2020) Công văn 2676/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 18. (29/06/2020) Công văn 2671/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đào tạo kỹ năng do Tổng cục Thuế ban hành

Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

 1. (06/07/2020) Công văn 61915/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (06/07/2020) Công văn 61916/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (03/07/2020) Công văn 61465/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (02/07/2020) Công văn 60771/CT-TTHT năm 2020 xử lý đối với hóa đơn đã lập có sai sót do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (01/07/2020) Công văn 60285/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn, thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ thực hiện giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (01/07/2020) Công văn 4428/TCHQ-GSQL năm 2020 về gửi chứng từ thuộc hồ sơ hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (30/06/2020) Thông tư 06/2020/TT-NHNN quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 8. (30/06/2020) Circular No. 06/2020/TT-NHNN dated June 30, 2020 on internal control and internal audit of the State Bank of Vietnam
 9. (29/06/2020) Quyết định 983/QĐ-BTC năm 2020 công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (06/07/2020) Decision No. 956/QD-TTg dated July 6, 2020 on Establishment of National Medical Council
 2. (06/07/2020) Công văn 3629/CV-BCĐQG năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong tình hình mới do Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
 3. (06/07/2020) Công văn 1589/BHXH-CST về thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh/thành phố năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 4. (06/07/2020) Quyết định 487/QĐ-BNV năm 2020 về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Từ thiện bệnh nhân nghèo bị đột quỵ khu vực đồng bằng sông Cửu Long do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 5. (06/07/2020) Quyết định 956/QĐ-TTg năm 2020 về Thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (03/07/2020) Công văn 2147/BNG-UBBG năm 2020 về thông báo của phía Campuchia bãi bỏ việc hạn chế xuất cảnh, nhập cảnh đối với công dân hai nước Việt Nam và Campuchia do Bộ Ngoại giao ban hành
 7. (03/07/2020) Quyết định 637/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
 8. (03/07/2020) Nghị quyết 102/NQ-CP năm 2020 về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế do Chính phủ ban hành
 9. (02/07/2020) Công điện 3592/CĐ-BYT năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh bạch hầu và tiếp nhận điều trị bệnh nhân bạch hầu tại tỉnh Đắc Nông do Bộ Y tế ban hành
 10. (30/06/2020) Công văn 1516/TTP-NĐTT về đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020 do Cục An toàn thực phẩm ban hành
 11. (30/06/2020) Thông báo 219/TB-VPCP năm 2020 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (30/06/2020) Công văn 9456/QLD-CL năm 2020 về Dung dịch thuốc tiêm Bupivacaine 5mg/ml, VN-20879-17 lô: 06DB0919, 07DB0919, 08DB0919 do Cục Quản lý Dược ban hành
 13. (29/06/2020) Quyết định 2722/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 14. (29/06/2020) Công văn 2306/BGDĐT-GDTC năm 2020 về cung cấp bánh xà phòng Colgate đến các trường học tại 13 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 15. (29/06/2020) Công văn 2101/BHXH-DVT năm 2020 về đấu thầu mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 16. (29/06/2020) Công văn 812/KCB-NV năm 2020 về triển khai thí điểm hệ thống thông tin quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (06/07/2020) Quyết định 957/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (03/07/2020) Quyết định 635/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
 3. (02/07/2020) Kế hoạch 183/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 do tỉnh Lào Cai ban hành
 4. (02/07/2020) Quyết định 1389/QĐ-UBND năm 2020 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La
 5. (02/07/2020) Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2020 về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 6. (01/07/2020) Kế hoạch 73/KH-UBND về tài chính ngân sách nhà nước năm 2020 và 03 năm (2021-2023) từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 7. (30/06/2020) Công văn 5256/VPCP-NN năm 2020 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (29/06/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 9. (29/06/2020) Công văn 3454/BTNMT-TNN về vận hành hồ Đại Ninh trong tháng 6/2020 phục vụ chống hạn vụ Hè Thu năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (06/07/2020) Quyết định 1916/QÐ-BVHTTDL về thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát thi, tuyển sinh và tốt nghiệp sau đại học các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao trực thuộc Bộ năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 2. (06/07/2020) Quyết định 957/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (06/07/2020) Quyết định 487/QĐ-BNV năm 2020 về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Từ thiện bệnh nhân nghèo bị đột quỵ khu vực đồng bằng sông Cửu Long do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 4. (03/07/2020) Công văn 5402/VPCP-KGVX năm 2020 về kiểm soát chất lượng phục vụ du lịch hậu Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (02/07/2020) Quyết định 1383/QĐ-UBND năm 2020 về định hướng nội dung hương ước, quy ước bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La
 6. (02/07/2020) Công văn 5371/VPCP-NC năm 2020 về vụ cháy kho chứa hóa chất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Cường Việt tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (01/07/2020) Quyết định 2059/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Phốt pho vàng tỉnh Lào Cai khóa I (nhiệm kỳ 2020–2023)
 8. (30/06/2020) Chương trình 07/CTr-UBND năm 2020 hành động thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do tỉnh Lào Cai ban hành
 9. (30/06/2020) Công văn 2425/BVHTTDL-TV năm 2020 về tăng cường hoạt động phục vụ người cao tuổi trong các thư viện công cộng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 10. (29/06/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 8 Điều 7 Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút lĩnh vực phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 26/2017/QĐ-UBND
 11. (29/06/2020) Công văn 2306/BGDĐT-GDTC năm 2020 về cung cấp bánh xà phòng Colgate đến các trường học tại 13 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 12. (29/06/2020) Circular No. 17/2020/TT-BGDDT dated June 29, 2020 on Regulations on national sign language standards for persons with disabilities
 13. (29/06/2020) Công văn 766/UBDT-PC năm 2020 đề nghị báo cáo về công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Dân tộc ban hành
 14. (29/06/2020) Thông tư 17/2020/TT-BGDĐT Quy định về chuẩn quốc gia về ngôn ngữ kí hiệu cho người khuyết tật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 15. (29/06/2020) Công văn 2307/BGDĐT-GDCTHSSV về tổ chức hoạt động đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, hưởng ứng Tháng hàng động phòng, chống ma túy năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (06/07/2020) Quyết định 1914/QÐ-BVHTTDL về thành lập Đoàn Kiểm tra, giám sát thi tuyển sinh và tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
 2. (06/07/2020) Quyết định 1916/QÐ-BVHTTDL về thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát thi, tuyển sinh và tốt nghiệp sau đại học các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao trực thuộc Bộ năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 3. (06/07/2020) Công văn 2456/BGDĐT-KHCNMT năm 2020 về hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp bộ thực hiện từ năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (06/07/2020) Công văn 2457/BGDĐT-KHCNMT năm 2020 thông báo xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ Khung gen cấp Bộ giai đoạn 2021-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (03/07/2020) Nghị quyết 102/NQ-CP năm 2020 về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế do Chính phủ ban hành
 6. (03/07/2020) Công văn 2430/BGDĐT-QLCL về miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển thẳng trong tuyển sinh năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (03/07/2020) Quyết định 1849/QĐ-BGDĐT về điều động cơ sở giáo dục đại học tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (03/07/2020) Công văn 2113/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn trường học, thực hiện quyền và bảo vệ trẻ em do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 9. (30/06/2020) Công văn 1516/TTP-NĐTT về đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020 do Cục An toàn thực phẩm ban hành
 10. (30/06/2020) Nghị định 71/2020/NĐ-CP quy định về lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
 11. (29/06/2020) Quyết định 1722/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phê duyệt danh mục Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 12. (29/06/2020) Công văn 2715/UBND-KGVX năm 2020 về thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 13. (29/06/2020) Công văn 2306/BGDĐT-GDTC năm 2020 về cung cấp bánh xà phòng Colgate đến các trường học tại 13 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 14. (29/06/2020) Circular No. 17/2020/TT-BGDDT dated June 29, 2020 on Regulations on national sign language standards for persons with disabilities
 15. (29/06/2020) Quyết định 1719/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phê duyệt Đề án khung "Bảo tồn nguồn gen cây trồng, vi sinh vật, vật nuôi phục vụ đào tạo, nghiên cứu và trao đổi thông tin về nguồn gen giai đoạn 2021-2025" của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 16. (29/06/2020) Công văn 2671/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đào tạo kỹ năng do Tổng cục Thuế ban hành
 17. (29/06/2020) Thông tư 18/2020/TT-BGDĐT quy định về mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 18. (29/06/2020) Công văn 2307/BGDĐT-GDCTHSSV về tổ chức hoạt động đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, hưởng ứng Tháng hàng động phòng, chống ma túy năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (06/07/2020) Công văn 5432/VPCP-CN năm 2020 về di dời ga đường sắt Đà Nẵng và tái phát triển đô thị do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (06/07/2020) Quyết định 955/QĐ-TTg năm 2020 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (04/07/2020) Quyết định 954/QĐ-TTg về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2020 từ Bộ Giao thông vận tải sang Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (03/07/2020) Công văn 3239/BXD-GĐ năm 2020 về tăng cường quản lý chất lượng công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn do Bộ Xây dựng ban hành
 5. (03/07/2020) Quyết định 952/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (01/07/2020) Công văn 5292/VPCP-CN năm 2020 về chuẩn bị đầu tư dự án nâng cấp tĩnh không cầu Đuống do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (30/06/2020) Quyết định 252/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ năm 2020 trên các tuyến đường tỉnh 185, 186, 188 tỉnh Tuyên Quang
 8. (30/06/2020) Quyết định 915/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (30/06/2020) Quyết định 916/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021­2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (30/06/2020) Quyết định 922/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (29/06/2020) Công văn 800/TTg-CN bổ sung quy hoạch khu công nghiệp thuộc khu công nghiệp và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt, tỉnh Hưng Yên vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (29/06/2020) Quyết định 907/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (06/07/2020) Công văn 5448/VPCP-KSTT năm 2020 thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nền kinh tế Việt Nam trong thị trường EuroCham do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (03/07/2020) Công văn 5402/VPCP-KGVX năm 2020 về kiểm soát chất lượng phục vụ du lịch hậu Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (02/07/2020) Công văn 784/UBDT-PC năm 2020 về góp ý danh mục văn bản pháp điển đề mục “Một số hoạt động kinh doanh đặc thù” do Ủy ban Dân tộc ban hành
 4. (30/06/2020) Circular No. 05/2020/TT-BKHDT dated June 30, 2020 on amendments to certain articles of the Circular No. 04/2017/TT-BKHDT on guidelines for selection of bidders through National bidding network system
 5. (30/06/2020) Thông tư 14/2020/TT-BCT hướng dẫn quy định về thanh tra chuyên ngành Công thương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 6. (30/06/2020) Quyết định 924/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (30/06/2020) Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 8. (30/06/2020) Chương trình 07/CTr-UBND năm 2020 hành động thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do tỉnh Lào Cai ban hành
 9. (30/06/2020) Quyết định 1805/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 10. (29/06/2020) Quyết định 2426/QĐ-BNN-KTHT năm 2020 về đính chính Quyết định 492/QĐ-BNN-KTHT công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 11. (29/06/2020) Quyết định 1715/QĐ-BCT năm 2020 về điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm đường lỏng chiết xuất từ tinh bột ngô có xuất xứ từ Trung Hoa và Đại Hàn do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 12. (29/06/2020) Công văn 5216/VPCP-KSTT năm 2020 về thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (02/07/2020) Công văn 5363/VPCP-CN năm 2020 về điện gió phát triển xứng tầm, tận dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (02/07/2020) Dự thảo Thông tư quy định thời hạn người có chức vụ, quyền hạn trong Quân đội không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ; quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
 3. (01/07/2020) Công văn 60285/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn, thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ thực hiện giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (01/07/2020) Công văn 2701/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng khi sáp nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
 5. (01/07/2020) Nghị định 74/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 121/2016/NĐ-CP về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016-2020
 6. (01/07/2020) Công văn 832/TTg-ĐMDN về phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (01/07/2020) Công văn 2697/TCT-KK năm 2020 về khai thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản do Tổng cục Thuế ban hành
 8. (30/06/2020) Công văn 59706/CT-TTHT năm 2020 về ghi nhận chi phí hoạt động Văn phòng đại diện do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (30/06/2020) Quyết định 1805/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 10. (29/06/2020) Quyết định 908/QĐ-TTg về phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (29/06/2020) Công văn 5225/VPCP-ĐMDN năm 2020 về đẩy mạnh triền khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (06/07/2020) Công văn 850/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (04/07/2020) Quyết định 954/QĐ-TTg về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2020 từ Bộ Giao thông vận tải sang Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (02/07/2020) Công văn 5357/VPCP-CN năm 2020 về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (01/07/2020) Công văn 2698/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 5. (01/07/2020) Công văn 5294/VPCP-CN năm 2020 về đề xuất giải pháp thu hút đóng du thuyền cỡ trung do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (01/07/2020) Công văn 5292/VPCP-CN năm 2020 về chuẩn bị đầu tư dự án nâng cấp tĩnh không cầu Đuống do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (30/06/2020) Circular No. 05/2020/TT-BKHDT dated June 30, 2020 on amendments to certain articles of the Circular No. 04/2017/TT-BKHDT on guidelines for selection of bidders through National bidding network system
 8. (30/06/2020) Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 9. (30/06/2020) Công văn 818/TTg-CN năm 2020 về phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần 1A của Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (29/06/2020) Công văn 800/TTg-CN bổ sung quy hoạch khu công nghiệp thuộc khu công nghiệp và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt, tỉnh Hưng Yên vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (29/06/2020) Công văn 2101/BHXH-DVT năm 2020 về đấu thầu mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 12. (29/06/2020) Công văn 5216/VPCP-KSTT năm 2020 về thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh do Văn phòng Chính phủ ban hành


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (06/07/2020) Decision No. 956/QD-TTg dated July 6, 2020 on Establishment of National Medical Council
 2. (06/07/2020) Quyết định 1303/QĐ-BGTVT năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Đăng kiểm thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (06/07/2020) Quyết định 955/QĐ-TTg năm 2020 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (06/07/2020) Quyết định 1122/QĐ-BTTTT năm 2020 quy định về biểu mẫu chỉ tiêu báo cáo phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông
 5. (06/07/2020) Quyết định 349/QĐ-UBDT về phê duyệt Kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025" năm 2020 theo Quyết định 771/QĐ-TTg do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
 6. (06/07/2020) Quyết định 956/QĐ-TTg năm 2020 về Thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (06/07/2020) Quyết định 2538/QĐ-BNN-VP năm 2020 về Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 8. (03/07/2020) Quyết định 637/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
 9. (03/07/2020) Quyết định 636/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
 10. (03/07/2020) Quyết định 2078/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục 16 thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
 11. (03/07/2020) Quyết định 635/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
 12. (03/07/2020) Quyết định 1534/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 kèm theo Quyết định 749/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 13. (03/07/2020) Nghị quyết 102/NQ-CP năm 2020 về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế do Chính phủ ban hành
 14. (02/07/2020) Quyết định 1383/QĐ-UBND năm 2020 về định hướng nội dung hương ước, quy ước bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La
 15. (02/07/2020) Quyết định 621/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
 16. (02/07/2020) Công văn 4481/BNN-TT năm 2020 về xác nhận các loại giống cây trồng cần thiết phải nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 17. (02/07/2020) Quyết định 1520/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 18. (02/07/2020) Công văn 784/UBDT-PC năm 2020 về góp ý danh mục văn bản pháp điển đề mục “Một số hoạt động kinh doanh đặc thù” do Ủy ban Dân tộc ban hành
 19. (01/07/2020) Quyết định 255/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
 20. (01/07/2020) Nghị định 76/2020/NĐ-CP hướng dẫn về đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành
 21. (01/07/2020) Quyết định 1444/QĐ-BTNMT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 06 tháng đầu năm 2020
 22. (01/07/2020) Decree No. 76/2020/ND-CP dated July 1, 2020 on guidelines for eligible entities, procedures and powers to issue, revoke, annul laissez-passers
 23. (30/06/2020) Quyết định 1097/QĐ-BTTTT năm 2020 thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 24. (30/06/2020) Quyết định 992/QĐ-BTC về danh mục chế độ báo cáo định kỳ của Bộ Tài chính kết nối lên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ năm 2020
 25. (30/06/2020) Quyết định 1805/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 26. (29/06/2020) Quyết định 615/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Điện Biên
 27. (29/06/2020) Quyết định 2426/QĐ-BNN-KTHT năm 2020 về đính chính Quyết định 492/QĐ-BNN-KTHT công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 28. (29/06/2020) Quyết định 2722/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 29. (29/06/2020) Công văn 2307/BGDĐT-GDCTHSSV về tổ chức hoạt động đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, hưởng ứng Tháng hàng động phòng, chống ma túy năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 30. (01/07/2020) Quyết định 967/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
 31. (04/07/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 32. (01/07/2020) Nghị định 69/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
 33. (29/06/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1930/2007/QĐ-UBND và 3755/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành về lĩnh vực Khoa học và Công nghệ
 34. (29/06/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 37/2014/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hậu Giang
 35. (01/07/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh
 36. (01/07/2020) Quyết định 872/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật Nhà nước mức độ mật của Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 37. (30/06/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng
 38. (01/07/2020) Quyết định 808/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 39. (01/07/2020) Quyết định 809/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 40. (01/07/2020) Quyết định 33/2020/QĐ-UBND Quy định về quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Định
 41. (01/07/2020) Quyết định 774/QĐ-TTg năm 2020 về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 42. (01/07/2020) Quyết định 941/QĐ-BTTTT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 43. (01/07/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương
 44. (01/07/2020) Thông tư 58/2020/TT-BQP quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng
 45. (01/07/2020) Thông tư 38/2020/TT-BCA quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
 46. (01/07/2020) Nghị định 26/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
 47. (01/07/2020) Luật Lực lượng dự bị động viên 2019
 48. (01/07/2020) Law No. 53/2019/QH14 dated November 26, 2019 military reserve forces
 49. (01/07/2020) Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019
 50. (01/07/2020) Law No. 48/2019/QH14 dated November 22, 2019 on Militia and Self-defense Forces
 51. (01/07/2020) Law No. 47/2019/QH14 dated November 22, 2019 on amendments to some Articles of the Law on Government Organization and Law on Local Government Organization
 52. (01/07/2020) Luật Dân quân tự vệ 2019
 53. (01/07/2020) Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
 54. (01/07/2020) Luật Thư viện 2019
 55. (01/07/2020) Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018
 56. (01/07/2020) Law No. 29/2018/QH14 dated October 28, 2015 on state secrets protection Law

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (06/07/2020) Công văn 5432/VPCP-CN năm 2020 về di dời ga đường sắt Đà Nẵng và tái phát triển đô thị do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (06/07/2020) Quyết định 955/QĐ-TTg năm 2020 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (04/07/2020) Quyết định 954/QĐ-TTg về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2020 từ Bộ Giao thông vận tải sang Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (03/07/2020) Công văn 3239/BXD-GĐ năm 2020 về tăng cường quản lý chất lượng công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn do Bộ Xây dựng ban hành
 5. (03/07/2020) Quyết định 952/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (01/07/2020) Công văn 5292/VPCP-CN năm 2020 về chuẩn bị đầu tư dự án nâng cấp tĩnh không cầu Đuống do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (30/06/2020) Quyết định 252/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ năm 2020 trên các tuyến đường tỉnh 185, 186, 188 tỉnh Tuyên Quang
 8. (30/06/2020) Quyết định 915/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (30/06/2020) Quyết định 916/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021­2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (30/06/2020) Quyết định 922/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (29/06/2020) Công văn 800/TTg-CN bổ sung quy hoạch khu công nghiệp thuộc khu công nghiệp và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt, tỉnh Hưng Yên vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (29/06/2020) Quyết định 907/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (05/07/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND Quy định về bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội
 14. (01/07/2020) Quyết định 35/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định kèm theo Quyết định 25/2019/QĐ-UBND
 15. (01/07/2020) Quyết định 33/2020/QĐ-UBND Quy định về quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Định
 16. (01/07/2020) Thông tư 01/2020/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình do Bộ Xây dựng ban hành
 17. (01/07/2020) Circular No. 01/2020/TT-BXD dated April 6, 2020 on issuance of National Technical Regulations on fire safety for buildings and constructions
 18. (01/07/2020) Luật Kiến trúc 2019
 19. (01/07/2020) Law No. 40/2019/QH14 dated June 13, 2019 on Architecture

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (06/07/2020) Công văn 2456/BGDĐT-KHCNMT năm 2020 về hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp bộ thực hiện từ năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (01/07/2020) Decree No. 77/2020/ND-CP dated July 01, 2020 on prescribing management and use of information in National immigration database, online public services on issuance, management and control of passports of Vietnamese citizens, and entry/exit control through automated border control gates
 3. (01/07/2020) Nghị định 77/2020/NĐ-CP quy định về quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động
 4. (30/06/2020) Quyết định 992/QĐ-BTC về danh mục chế độ báo cáo định kỳ của Bộ Tài chính kết nối lên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ năm 2020
 5. (30/06/2020) Quyết định 923/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (01/07/2020) Quyết định 941/QĐ-BTTTT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 7. (01/07/2020) Thông tư 10/2020/TT-BTTTT năm 2020 sửa đổi Thông tư 30/2011/TT-BTTTT quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 8. (01/07/2020) Circular No. 10/2020/TT-BTTTT dated on May 07, 2020 amendments to Circular No. 30/2011/TT-BTTTT on certification and submission of declarations of conformity of information technology and communications commodities
 9. (01/07/2020) Thông tư 32/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 268/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông do Bộ Tài chính ban hành
 10. (01/07/2020) Circular No. 32/2020/TT-BTC dated May 4, 2020 on amendments to Circular No. 268/2016/TT-BTC on fees for allocation and use of telecommunication codes and collection, submission, management and use thereof
 11. (01/07/2020) Thông tư 20/2019/TT-BTTTT ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 12. (01/07/2020) Thông tư 14/2019/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến và dẫn đường hàng hải do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 13. (01/07/2020) Thông tư 10/2019/TT-BTTTT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Lĩnh vực Quyền dân sự

 1. (03/07/2020) Công văn 2147/BNG-UBBG năm 2020 về thông báo của phía Campuchia bãi bỏ việc hạn chế xuất cảnh, nhập cảnh đối với công dân hai nước Việt Nam và Campuchia do Bộ Ngoại giao ban hành
 2. (02/07/2020) Quyết định 1520/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 3. (01/07/2020) Decree No. 77/2020/ND-CP dated July 01, 2020 on prescribing management and use of information in National immigration database, online public services on issuance, management and control of passports of Vietnamese citizens, and entry/exit control through automated border control gates
 4. (01/07/2020) Nghị định 76/2020/NĐ-CP hướng dẫn về đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành
 5. (01/07/2020) Nghị định 77/2020/NĐ-CP quy định về quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động
 6. (01/07/2020) Nghị định 75/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi
 7. (01/07/2020) Decree No. 76/2020/ND-CP dated July 1, 2020 on guidelines for eligible entities, procedures and powers to issue, revoke, annul laissez-passers
 8. (01/07/2020) Decree No. 75/2020/ND-CP dated July 1, 2020 on elaborating to Law on amendments to Law on entry, exit, transit and residence of foreigners in Vietnam
 9. (30/06/2020) Quyết định 1097/QĐ-BTTTT năm 2020 thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 10. (01/07/2020) Decree No. 73/2020/ND-CP dated June 30, 2020 on immigration control of persons entering or exiting Vietnam territory on national defense and security transport for national defense and security purposes
 11. (01/07/2020) Nghị định 73/2020/NĐ-CP quy định về việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh
 12. (01/07/2020) Resolution No. 80/NQ-CP dated May 25, 2020 on exemption of visas for foreigners entering Phu Quoc economic zone in Kien Giang Province
 13. (01/07/2020) Nghị quyết 80/NQ-CP năm 2020 về miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Chính phủ ban hành
 14. (01/07/2020) Resolution No. 79/NQ-CP dated May 25, 2020 on List of countries whose citizens are eligible to apply for e-visa; List of international border checkpoints that allow entry and exit of e-visa holders
 15. (01/07/2020) Nghị quyết 79/NQ-CP năm 2020 về danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử do Chính phủ ban hành
 16. (01/07/2020) Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT về hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 17. (01/07/2020) Thông tư 19/2020/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 18. (01/07/2020) Law No. 51/2019/QH14 dated November 25, 2019 on amendments to a number of Articles of Law on entry, exit, transit and residence of foreigners in Vietnam
 19. (01/07/2020) Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019
 20. (01/07/2020) Law No. 49/2019/QH14 dated November 22, 2019 on Entry and Exit of Vietnamese Citizens
 21. (01/07/2020) Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (01/07/2020) Thông tư 69/2020/TT-BTC quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 2. (01/07/2020) Circular No. 69/2020/TT-BTC dated July 15, 2020 on applications and procedures for debt settlement in accordance with Resolution No. 94/2019/QH14 of the National Assembly
 3. (06/07/2020) Công văn 61915/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (06/07/2020) Công văn 61916/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (03/07/2020) Công văn 61465/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (02/07/2020) Công văn 60771/CT-TTHT năm 2020 xử lý đối với hóa đơn đã lập có sai sót do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (02/07/2020) Công văn 60973/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (02/07/2020) Công văn 60992/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng dự án do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (01/07/2020) Công văn 60285/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn, thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ thực hiện giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (01/07/2020) Công văn 2701/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng khi sáp nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
 11. (01/07/2020) Công văn 2698/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 12. (01/07/2020) Công văn 2697/TCT-KK năm 2020 về khai thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản do Tổng cục Thuế ban hành
 13. (30/06/2020) Công văn 2683/TCT-KK năm 2020 về chậm nộp hồ sơ khai thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 14. (30/06/2020) Công văn 59706/CT-TTHT năm 2020 về ghi nhận chi phí hoạt động Văn phòng đại diện do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (29/06/2020) Công văn 2715/UBND-KGVX năm 2020 về thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 16. (29/06/2020) Công văn 2662/TCT-KK năm 2020 về thanh toán qua ngân hàng bằng hình thức L/C do Tổng cục Thuế ban hành
 17. (29/06/2020) Công văn 2676/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 18. (29/06/2020) Công văn 2671/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đào tạo kỹ năng do Tổng cục Thuế ban hành
 19. (06/07/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu phí và tỷ lệ phân chia số thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 20. (01/07/2020) Quyết định 967/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
 21. (01/07/2020) Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 22. (01/07/2020) Resolution No. 954/2020/UBTVQH14 dated June 2, 2020 on changes to Personal Income Tax exemptions
 23. (01/07/2020) Nghị định 53/2020/NĐ-CP quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
 24. (01/07/2020) Thông tư 31/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
 25. (01/07/2020) Thông tư 32/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 268/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông do Bộ Tài chính ban hành
 26. (01/07/2020) Circular No. 32/2020/TT-BTC dated May 4, 2020 on amendments to Circular No. 268/2016/TT-BTC on fees for allocation and use of telecommunication codes and collection, submission, management and use thereof
 27. (01/07/2020) Circular No. 31/2020/TT-BTC dated May 04, 2020b providing amendments to Circular No. 263/2016/TT-BTC on fees and charges related to industrial property rights, collection, management and use thereof
 28. (01/07/2020) Resolution No. 94/2019/QH14 dated November 26, 2019 tax debt relief and cancellation of late payment fines and interest for insolvent taxpayers
 29. (01/07/2020) Nghị quyết 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước do Quốc hội ban hành
 30. (01/07/2020) Law No. 38/2019/QH14 dated June 13, 2019 on Tax administration
 31. (01/07/2020) Luật Quản lý thuế 2019

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (06/07/2020) Quyết định 1914/QÐ-BVHTTDL về thành lập Đoàn Kiểm tra, giám sát thi tuyển sinh và tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
 2. (06/07/2020) Quyết định 1916/QÐ-BVHTTDL về thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát thi, tuyển sinh và tốt nghiệp sau đại học các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao trực thuộc Bộ năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 3. (06/07/2020) Công văn 2456/BGDĐT-KHCNMT năm 2020 về hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp bộ thực hiện từ năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (06/07/2020) Công văn 2457/BGDĐT-KHCNMT năm 2020 thông báo xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ Khung gen cấp Bộ giai đoạn 2021-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (03/07/2020) Nghị quyết 102/NQ-CP năm 2020 về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế do Chính phủ ban hành
 6. (03/07/2020) Công văn 2430/BGDĐT-QLCL về miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển thẳng trong tuyển sinh năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (03/07/2020) Quyết định 1849/QĐ-BGDĐT về điều động cơ sở giáo dục đại học tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (03/07/2020) Công văn 2113/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn trường học, thực hiện quyền và bảo vệ trẻ em do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 9. (30/06/2020) Công văn 1516/TTP-NĐTT về đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020 do Cục An toàn thực phẩm ban hành
 10. (29/06/2020) Quyết định 1722/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phê duyệt danh mục Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 11. (29/06/2020) Công văn 2715/UBND-KGVX năm 2020 về thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 12. (29/06/2020) Công văn 2306/BGDĐT-GDTC năm 2020 về cung cấp bánh xà phòng Colgate đến các trường học tại 13 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 13. (29/06/2020) Quyết định 1719/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phê duyệt Đề án khung "Bảo tồn nguồn gen cây trồng, vi sinh vật, vật nuôi phục vụ đào tạo, nghiên cứu và trao đổi thông tin về nguồn gen giai đoạn 2021-2025" của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 14. (29/06/2020) Công văn 2671/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đào tạo kỹ năng do Tổng cục Thuế ban hành
 15. (29/06/2020) Công văn 2307/BGDĐT-GDCTHSSV về tổ chức hoạt động đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, hưởng ứng Tháng hàng động phòng, chống ma túy năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 16. (01/07/2020) Quyết định 809/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (01/07/2020) Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT về hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 18. (29/06/2020) Thông tư 10/2020/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 19. (01/07/2020) Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT về Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 20. (01/07/2020) Law No. 43/2019/QH14 dated June 14, 2019 Education
 21. (01/07/2020) Luật giáo dục 2019

Lĩnh vực Thương mại

 1. (06/07/2020) Công văn 5448/VPCP-KSTT năm 2020 thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nền kinh tế Việt Nam trong thị trường EuroCham do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (03/07/2020) Công văn 5402/VPCP-KGVX năm 2020 về kiểm soát chất lượng phục vụ du lịch hậu Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (02/07/2020) Công văn 784/UBDT-PC năm 2020 về góp ý danh mục văn bản pháp điển đề mục “Một số hoạt động kinh doanh đặc thù” do Ủy ban Dân tộc ban hành
 4. (30/06/2020) Quyết định 924/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (30/06/2020) Chương trình 07/CTr-UBND năm 2020 hành động thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do tỉnh Lào Cai ban hành
 6. (30/06/2020) Quyết định 1805/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 7. (29/06/2020) Quyết định 2426/QĐ-BNN-KTHT năm 2020 về đính chính Quyết định 492/QĐ-BNN-KTHT công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 8. (29/06/2020) Quyết định 1715/QĐ-BCT năm 2020 về điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm đường lỏng chiết xuất từ tinh bột ngô có xuất xứ từ Trung Hoa và Đại Hàn do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 9. (29/06/2020) Công văn 5216/VPCP-KSTT năm 2020 về thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (06/07/2020) Thông tư 07/2020/TT-BNNPTNT quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 11. (01/07/2020) Circular No. 11/2020/TT-BTTTT dated May 14, 2020 provides for the list of potentially unsafe commodities under the management of the Ministry of Information and Communications
 12. (01/07/2020) Thông tư 11/2020/TT-BTTTT quy định về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (02/07/2020) Công văn 4481/BNN-TT năm 2020 về xác nhận các loại giống cây trồng cần thiết phải nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 2. (01/07/2020) Công văn 4428/TCHQ-GSQL năm 2020 về gửi chứng từ thuộc hồ sơ hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (30/06/2020) Công văn 4395/TCHQ-GSQL năm 2020 về chấn chỉnh các kho hàng không quốc tế tại Cảng hàng không Nội Bài do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (30/06/2020) Công văn 4397/TCHQ-GSQL năm 2020 trả lời kiến nghị về giải quyết khó khăn sau dịch bệnh Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (06/07/2020) Thông tư 42/2020/TT-BTC quy định về chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa theo quy định tại Nghị định 46/2020/NĐ-CP về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành
 6. (06/07/2020) Circular No. 42/2020/TT-BTC dated May 22, 2020 on information fields and forms for adoption of procedures for transiting goods according to Decree No. 46/2020/ND-CP on customs procedures and customs examination, supervision for goods in transit via ASEAN customs transit system for implementation of Protocol 7 on customs transit system
 7. (30/06/2020) Thông tư 09/2020/TT-BCT về quy định lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan do Bộ Công Thương ban hành
 8. (30/06/2020) Circular No. 09/2020/TT-BCT dated May 14, 2020 on roadmap for application of border checkpoints for import and export in case of goods for temporary import for re-export, transit or storage in bonded warehouses

Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

 1. (06/07/2020) Công văn 61915/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (06/07/2020) Công văn 61916/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (03/07/2020) Công văn 61465/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (02/07/2020) Công văn 60771/CT-TTHT năm 2020 xử lý đối với hóa đơn đã lập có sai sót do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (01/07/2020) Công văn 60285/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn, thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ thực hiện giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (01/07/2020) Công văn 4428/TCHQ-GSQL năm 2020 về gửi chứng từ thuộc hồ sơ hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (29/06/2020) Quyết định 983/QĐ-BTC năm 2020 công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
 8. (06/07/2020) Thông tư 42/2020/TT-BTC quy định về chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa theo quy định tại Nghị định 46/2020/NĐ-CP về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành
 9. (06/07/2020) Circular No. 42/2020/TT-BTC dated May 22, 2020 on information fields and forms for adoption of procedures for transiting goods according to Decree No. 46/2020/ND-CP on customs procedures and customs examination, supervision for goods in transit via ASEAN customs transit system for implementation of Protocol 7 on customs transit system
 10. (01/07/2020) Circular No. 40/2020/TT-BTC dated May 15, 2020 providing guidance on reporting regulations in the independent accounting and audit sector in Government’s Decree No. 174/2016/ND-CP elaborating on several articles of the Accounting Law and Government’s Decree No. 17/2012/ND-CP providing details and instructions about implementation of several articles of the Law on Independent Audit
 11. (01/07/2020) Thông tư 39/2020/TT-BTC sửa đổi chế độ báo cáo tại Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập do Bộ Tài chính ban hành
 12. (01/07/2020) Law No. 55/2019/QH14 dated November 26, 2019 amendments to some Articles of the Law on State Audit Office of Vietnam
 13. (01/07/2020) Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (06/07/2020) Quyết định 1916/QÐ-BVHTTDL về thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát thi, tuyển sinh và tốt nghiệp sau đại học các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao trực thuộc Bộ năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 2. (06/07/2020) Quyết định 957/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (06/07/2020) Quyết định 487/QĐ-BNV năm 2020 về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Từ thiện bệnh nhân nghèo bị đột quỵ khu vực đồng bằng sông Cửu Long do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 4. (03/07/2020) Công văn 5402/VPCP-KGVX năm 2020 về kiểm soát chất lượng phục vụ du lịch hậu Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (02/07/2020) Quyết định 1383/QĐ-UBND năm 2020 về định hướng nội dung hương ước, quy ước bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La
 6. (02/07/2020) Công văn 5371/VPCP-NC năm 2020 về vụ cháy kho chứa hóa chất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Cường Việt tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (01/07/2020) Quyết định 2059/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Phốt pho vàng tỉnh Lào Cai khóa I (nhiệm kỳ 2020–2023)
 8. (30/06/2020) Chương trình 07/CTr-UBND năm 2020 hành động thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do tỉnh Lào Cai ban hành
 9. (30/06/2020) Công văn 2425/BVHTTDL-TV năm 2020 về tăng cường hoạt động phục vụ người cao tuổi trong các thư viện công cộng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 10. (29/06/2020) Công văn 2306/BGDĐT-GDTC năm 2020 về cung cấp bánh xà phòng Colgate đến các trường học tại 13 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 11. (29/06/2020) Công văn 766/UBDT-PC năm 2020 đề nghị báo cáo về công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Dân tộc ban hành
 12. (29/06/2020) Công văn 2307/BGDĐT-GDCTHSSV về tổ chức hoạt động đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, hưởng ứng Tháng hàng động phòng, chống ma túy năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 13. (06/07/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu phí và tỷ lệ phân chia số thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 14. (01/07/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương
 15. (01/07/2020) Circular No. 11/2020/TT-BTTTT dated May 14, 2020 provides for the list of potentially unsafe commodities under the management of the Ministry of Information and Communications
 16. (01/07/2020) Thông tư 11/2020/TT-BTTTT quy định về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 17. (01/07/2020) Law No. 46/2019/QH14 dated November 21, 2019 Library Law

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (06/07/2020) Quyết định 487/QĐ-BNV năm 2020 về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Từ thiện bệnh nhân nghèo bị đột quỵ khu vực đồng bằng sông Cửu Long do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 2. (03/07/2020) Quyết định 1490/QĐ-UBND năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên
 3. (02/07/2020) Quyết định 1292/QĐ-BGTVT năm 2020 về định mức sử dụng phương tiện phà, ca nô tại bến phà Quang Thiện, QL21B tỉnh Ninh Bình đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (02/07/2020) Quyết định 259/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ các tuyến đường huyện, đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020
 5. (02/07/2020) Quyết định 1009/QĐ-BTC năm 2020 về bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của các đơn vị sự nghiệp thuộc các Cục thuộc khối cơ quan Bộ Tài chính
 6. (02/07/2020) Quyết định 1007/QĐ-BTC năm 2020 về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính theo quy định tại Điều 9 Nghị định 152/2017/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 7. (02/07/2020) Quyết định 1008/QĐ-BTC năm 2020 quy định về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính
 8. (02/07/2020) Công văn 5357/VPCP-CN năm 2020 về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (01/07/2020) Quyết định 1004/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 10. (01/07/2020) Kế hoạch 73/KH-UBND về tài chính ngân sách nhà nước năm 2020 và 03 năm (2021-2023) từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 11. (30/06/2020) Quyết định 252/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ năm 2020 trên các tuyến đường tỉnh 185, 186, 188 tỉnh Tuyên Quang
 12. (30/06/2020) Quyết định 922/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (30/06/2020) Chương trình 07/CTr-UBND năm 2020 hành động thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do tỉnh Lào Cai ban hành
 14. (30/06/2020) Công văn 818/TTg-CN năm 2020 về phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần 1A của Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (29/06/2020) Quyết định 983/QĐ-BTC năm 2020 công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
 16. (29/06/2020) Quyết định 908/QĐ-TTg về phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (02/07/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 29/2019/QĐ-UBND và 54/2019/QĐ-UBND về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm (2016-2020) nguồn vốn ngân sách tỉnh Tây Ninh
 18. (29/06/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 19. (01/07/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về tài sản công có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình
 20. (01/07/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lâm Đồng
 21. (01/07/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-TTg về Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 22. (01/07/2020) Thông tư 10/2020/TT-BGTVT quy định về việc đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 23. (01/07/2020) Circular No. 10/2020/TT-BGTVT dated May 11, 2020 on order placement and bidding for provision of national inland waterways management and maintenance public services utilizing state budget from recurrent funding sources

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (06/07/2020) Công văn 5432/VPCP-CN năm 2020 về di dời ga đường sắt Đà Nẵng và tái phát triển đô thị do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (04/07/2020) Quyết định 954/QĐ-TTg về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2020 từ Bộ Giao thông vận tải sang Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (03/07/2020) Công văn 844/CT-TTg năm 2020 về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (02/07/2020) Quyết định 1292/QĐ-BGTVT năm 2020 về định mức sử dụng phương tiện phà, ca nô tại bến phà Quang Thiện, QL21B tỉnh Ninh Bình đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (02/07/2020) Quyết định 259/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ các tuyến đường huyện, đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020
 6. (02/07/2020) Quyết định 621/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
 7. (02/07/2020) Công văn 5357/VPCP-CN năm 2020 về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (01/07/2020) Công văn 5294/VPCP-CN năm 2020 về đề xuất giải pháp thu hút đóng du thuyền cỡ trung do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (30/06/2020) Quyết định 252/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ năm 2020 trên các tuyến đường tỉnh 185, 186, 188 tỉnh Tuyên Quang
 10. (30/06/2020) Quyết định 923/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (30/06/2020) Công văn 813/TTg-CN năm 2020 về điều chỉnh, tách đoạn tuyến từ nút giao Vũng Vằn tới nút giao đường ven biển thuộc dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thành đường địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (05/07/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về hình thức đào tạo, nội dung và phương án tổ chức sát hạch lái xe mô tô 2 bánh hạng A1, máy kéo nhỏ hạng A4 đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 13. (01/07/2020) Thông tư 10/2020/TT-BGTVT quy định về việc đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. (01/07/2020) Circular No. 10/2020/TT-BGTVT dated May 11, 2020 on order placement and bidding for provision of national inland waterways management and maintenance public services utilizing state budget from recurrent funding sources
 15. (01/07/2020) Circular No. 41/2019/TT-BGTVT dated October 30, 2019 amendments to the Circular No. 25/2017/TT-BGTVT prescribing forms of certificates and records of satisfaction of technical safety and environmental protection requirements issued to ships, inland waterway vehicles and industrial products used for inland waterway vehicles
 16. (01/07/2020) Thông tư 41/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 25/2017/TT-BGTVT quy định về biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (06/07/2020) Decision No. 956/QD-TTg dated July 6, 2020 on Establishment of National Medical Council
 2. (06/07/2020) Công văn 3629/CV-BCĐQG năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong tình hình mới do Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
 3. (06/07/2020) Công văn 1589/BHXH-CST về thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh/thành phố năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 4. (06/07/2020) Quyết định 487/QĐ-BNV năm 2020 về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Từ thiện bệnh nhân nghèo bị đột quỵ khu vực đồng bằng sông Cửu Long do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 5. (06/07/2020) Quyết định 956/QĐ-TTg năm 2020 về Thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (03/07/2020) Công văn 2147/BNG-UBBG năm 2020 về thông báo của phía Campuchia bãi bỏ việc hạn chế xuất cảnh, nhập cảnh đối với công dân hai nước Việt Nam và Campuchia do Bộ Ngoại giao ban hành
 7. (03/07/2020) Quyết định 637/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
 8. (03/07/2020) Nghị quyết 102/NQ-CP năm 2020 về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế do Chính phủ ban hành
 9. (02/07/2020) Công điện 3592/CĐ-BYT năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh bạch hầu và tiếp nhận điều trị bệnh nhân bạch hầu tại tỉnh Đắc Nông do Bộ Y tế ban hành
 10. (30/06/2020) Công văn 1516/TTP-NĐTT về đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020 do Cục An toàn thực phẩm ban hành
 11. (30/06/2020) Thông báo 219/TB-VPCP năm 2020 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (30/06/2020) Công văn 9456/QLD-CL năm 2020 về Dung dịch thuốc tiêm Bupivacaine 5mg/ml, VN-20879-17 lô: 06DB0919, 07DB0919, 08DB0919 do Cục Quản lý Dược ban hành
 13. (29/06/2020) Quyết định 2722/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 14. (29/06/2020) Công văn 2306/BGDĐT-GDTC năm 2020 về cung cấp bánh xà phòng Colgate đến các trường học tại 13 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 15. (29/06/2020) Công văn 2101/BHXH-DVT năm 2020 về đấu thầu mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 16. (29/06/2020) Công văn 812/KCB-NV năm 2020 về triển khai thí điểm hệ thống thông tin quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
 17. (30/06/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng
 18. (01/07/2020) Thông tư 6/2020/TT-BYT quy định về hệ thống chỉ tiêu thống kê dược - mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (06/07/2020) Quyết định 957/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (03/07/2020) Quyết định 635/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
 3. (02/07/2020) Kế hoạch 183/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 do tỉnh Lào Cai ban hành
 4. (02/07/2020) Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2020 về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 5. (01/07/2020) Kế hoạch 73/KH-UBND về tài chính ngân sách nhà nước năm 2020 và 03 năm (2021-2023) từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 6. (30/06/2020) Công văn 5256/VPCP-NN năm 2020 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (29/06/2020) Công văn 3454/BTNMT-TNN về vận hành hồ Đại Ninh trong tháng 6/2020 phục vụ chống hạn vụ Hè Thu năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 8. (01/07/2020) Nghị định 53/2020/NĐ-CP quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
 9. (01/07/2020) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-32-2:2020/BNNPTNT về Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản - Phần 2: Hỗn hợp khoáng (premix khoáng), hỗn hợp vitamin (premix vitamin)

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (02/07/2020) Công văn 5363/VPCP-CN năm 2020 về điện gió phát triển xứng tầm, tận dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (01/07/2020) Công văn 60285/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn, thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ thực hiện giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (01/07/2020) Công văn 2701/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng khi sáp nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (01/07/2020) Công văn 832/TTg-ĐMDN về phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (01/07/2020) Công văn 2697/TCT-KK năm 2020 về khai thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản do Tổng cục Thuế ban hành
 6. (30/06/2020) Công văn 59706/CT-TTHT năm 2020 về ghi nhận chi phí hoạt động Văn phòng đại diện do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (30/06/2020) Quyết định 1805/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 8. (29/06/2020) Quyết định 908/QĐ-TTg về phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (29/06/2020) Công văn 5225/VPCP-ĐMDN năm 2020 về đẩy mạnh triền khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (06/07/2020) Công văn 850/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (04/07/2020) Quyết định 954/QĐ-TTg về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2020 từ Bộ Giao thông vận tải sang Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (02/07/2020) Công văn 5357/VPCP-CN năm 2020 về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (01/07/2020) Công văn 2698/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 5. (01/07/2020) Công văn 5294/VPCP-CN năm 2020 về đề xuất giải pháp thu hút đóng du thuyền cỡ trung do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (01/07/2020) Công văn 5292/VPCP-CN năm 2020 về chuẩn bị đầu tư dự án nâng cấp tĩnh không cầu Đuống do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (30/06/2020) Công văn 818/TTg-CN năm 2020 về phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần 1A của Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (29/06/2020) Công văn 800/TTg-CN bổ sung quy hoạch khu công nghiệp thuộc khu công nghiệp và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt, tỉnh Hưng Yên vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (29/06/2020) Công văn 2101/BHXH-DVT năm 2020 về đấu thầu mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 10. (29/06/2020) Công văn 5216/VPCP-KSTT năm 2020 về thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (02/07/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 29/2019/QĐ-UBND và 54/2019/QĐ-UBND về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm (2016-2020) nguồn vốn ngân sách tỉnh Tây Ninh
 12. (01/07/2020) Thông tư 10/2020/TT-BGTVT quy định về việc đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. (01/07/2020) Circular No. 10/2020/TT-BGTVT dated May 11, 2020 on order placement and bidding for provision of national inland waterways management and maintenance public services utilizing state budget from recurrent funding sources


Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (01/07/2020) Thông tư 38/2017/TT-BTNMT về quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 2. (01/07/2020) Nghị định 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
 3. (01/07/2020) Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính ban hành
 4. (01/07/2020) Thông tư 49/2015/TT-BTNMT quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 5. (01/07/2020) Thông tư 48/2015/TT-BTNMT quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ do bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 6. (01/07/2020) Thông tư 46/2015/TT-BTNMT về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 7. (01/07/2020) Thông tư 66/2014/TT-BTNMT quy định thủ tục thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường ban hành
 8. (01/07/2020) Thông tư 55/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 9. (01/07/2020) Thông tư 26/2013/TT-BTNMT hướng dẫn việc xác định diện tích đất loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp quy định tại Điều 31 Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 10. (01/07/2020) Thông tư 01/2013/TT-BTNMT quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 11. (01/07/2020) Thông tư 10/2012/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong sản xuất, thử nghiệm và nghiệm thu vật liệu nổ công nghiệp do Bộ Công thương ban hành
 12. (01/07/2020) Thông tư liên tịch 30/2010/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn chuyển xếp ngạch và xếp lương viên chức ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 13. (01/07/2020) Thông tư 11/2009/TT-BTNMT quy định công tác nghiệm thu kết quả thi công và thẩm định các dự án, báo cáo thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 14. (01/07/2020) Quyết định 15/2008/QĐ-BTNMT về Bảo vệ tài nguyên nước dưới đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 15. (01/07/2020) Quyết định 07/2008/QĐ-BTNMT về Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 16. (01/07/2020) Thông tư liên tịch 12/2007/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn Nghị định 81/2007/NĐ-CP quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ ban hành
 17. (01/07/2020) Quyết định 19/2007/QĐ-BTNMT Quy định về điều kiện và hoạt động dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành
 18. (01/07/2020) Thông tư 07/2007/TT-BTNMT hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.
 19. (01/07/2020) Quyết định 14/2006/QĐ-BTNMT về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành
 20. (01/07/2020) Quyết định 10/2006/QĐ-BTNMT Ban hành Quy định chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành
 21. (01/07/2020) Quyết định 02/2006/QĐ-BTNMT về tài liệu và thủ tục công nhận chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản rắn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (01/07/2020) Thông tư 46/2015/TT-BTNMT về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 2. (01/07/2020) Law. No. 21/2012/QH13 of November 20, 2012, amending and supplementing a number of articles of the Law on Tax Administration
 3. (01/07/2020) Luật quản lý thuế sửa đổi 2012
 4. (01/07/2020) Thông tư liên tịch 30/2010/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn chuyển xếp ngạch và xếp lương viên chức ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 5. (01/07/2020) Luật dân quân tự vệ năm 2009
 6. (01/07/2020) Law No. 43/2009/QH12 of November 23, 2009, on militia and self-defense forces
 7. (01/07/2020) Quyết định 07/2008/QĐ-BTNMT về Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 8. (01/07/2020) Thông tư liên tịch 12/2007/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn Nghị định 81/2007/NĐ-CP quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ ban hành
 9. (01/07/2020) Quyết định 19/2007/QĐ-BTNMT Quy định về điều kiện và hoạt động dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành
 10. (01/07/2020) Nghị định 33/2002/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước
 11. (01/07/2020) Ordinance No. 30/2000/PL-UBTVQH10 of December 28, 2000 on state secrets protection
 12. (01/07/2020) Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2000