Thông báo văn bản mới từ ngày 08-06-2020 đến ngày 15-06-2020

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 08-06-2020 đến 15-06-2020


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (15/06/2020) Quyết định 1003/QĐ-BTTTT về phê duyệt bổ sung dự án “Xây dựng Chính phủ điện tử (giai đoạn 1)” thuộc Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông
 2. (15/06/2020) Thông báo 206/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (15/06/2020) Quyết định 1010/QĐ-BTTTT năm 2020 sửa đổi Quyết định 927a/QĐ-BTTTT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 4. (12/06/2020) Quyết định 673/QĐ-LĐTBXH về điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 5. (12/06/2020) Công văn 2114/LĐTBXH-TTr về định hướng công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 6. (12/06/2020) Quyết định 825/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (12/06/2020) Quyết định 1355/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre
 8. (12/06/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan, tổ chức thuộc thành phố Hà Nội
 9. (12/06/2020) Công văn 369/TTr-THGS năm 2020 về đề cương thanh tra do Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 10. (12/06/2020) Công văn 1887/BHXH-TTKT năm 2020 về rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 11. (11/06/2020) Nghị quyết 92/NQ-CP năm 2020 về ký Hiệp định giữa Việt Nam và Xri Lan-ca về hợp tác và trợ giúp lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan do Chính phủ ban hành
 12. (11/06/2020) Nghị định 66/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
 13. (11/06/2020) Công văn 4676/VPCP-QHĐP năm 2020 về bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (11/06/2020) Decree No. 66/2020/ND-CP dated June 11, 2020 on amendments to the Government’s Decree No. 68/2017/ND-CP on management and development of industrial clusters
 15. (11/06/2020) Quyết định 677/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
 16. (11/06/2020) Kế hoạch 123/KH-UBND về tiếp tục duy trì, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội
 17. (11/06/2020) Kế hoạch 124/KH-UBND về cải thiện, nâng cao Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính của thành phố Hà Nội năm 2020 và các năm tiếp theo
 18. (10/06/2020) Quyết định 808/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. (10/06/2020) Quyết định 277/QĐ-UBDT năm 2020 về chuyển danh mục nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030, mã số CTDT/16-20 điều chỉnh, bổ sung thành nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2021 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
 20. (10/06/2020) Quyết định 279/QĐ-UBDT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc
 21. (10/06/2020) Công văn 4622/VPCP-KSTT năm 2020 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính do Văn phòng Chính phủ ban hành
 22. (10/06/2020) Quyết định 809/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 23. (10/06/2020) Kế hoạch 1829/KH-BHXH năm 2020 thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 24. (10/06/2020) Quyết định 1335/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre
 25. (10/06/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định 57/2018/QĐ-UBND
 26. (10/06/2020) Quyết định 1565/QĐ-BKHCN năm 2020 về phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
 27. (10/06/2020) Quyết định 2389/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội
 28. (09/06/2020) Quyết định 824/QĐ-BHXH năm 2020 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 29. (09/06/2020) Quyết định 33/2020/QĐ-UBND Quy định về quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Định
 30. (08/06/2020) Quyết định 217/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
 31. (08/06/2020) Quyết định 393/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
 32. (08/06/2020) Quyết định 216/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
 33. (08/06/2020) Quyết định 215/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác quản lý hoạt động về lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 34. (08/06/2020) Decree No. 63/2020/ND-CP dated June 08, 2020 on Security Industry
 35. (08/06/2020) Công văn 4572/VPCP-KSTT năm 2020 về vướng mắc trong nhiều thủ tục hải quan do Văn phòng Chính phủ ban hành
 36. (08/06/2020) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật do thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (15/06/2020) Thông tư 10/2020/TT-BCT bãi bỏ Thông tư 03/2014/TT-BCT quy định về công nghệ, thiết bị sản xuất gang, thép do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 2. (15/06/2020) Công văn 2410/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư bị giãn tiến độ do Tổng cục Thuế ban hành
 3. (15/06/2020) Quyết định 835/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Việt Yên tại các xã Hương Mai và Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
 4. (15/06/2020) Quyết định 836/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (15/06/2020) Quyết định 838/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf và nghỉ dưỡng Bắc Giang tại các xã Chu Điện, Khám Lạng và Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (12/06/2020) Quyết định 828/QĐ-TTg năm 2020 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Trần Đề do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (12/06/2020) Nghị quyết 96/NQ-CP năm 2020 về thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công do Chính phủ ban hành
 8. (11/06/2020) Nghị định 66/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
 9. (11/06/2020) Decree No. 66/2020/ND-CP dated June 11, 2020 on amendments to the Government’s Decree No. 68/2017/ND-CP on management and development of industrial clusters
 10. (11/06/2020) Công văn 711/TTg-CN năm 2020 về Dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (11/06/2020) Quyết định 677/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
 12. (10/06/2020) Quyết định 840/QĐ-UBND-HC năm 2020 về Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020-2025
 13. (08/06/2020) Quyết định 393/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
 14. (08/06/2020) Thông báo 200/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (08/06/2020) Resolution No. 103/2020/QH14 dated June 8, 2020 on ratification of EU-Vietnam Investment Protection Agreement
 16. (08/06/2020) Công văn 4564/VPCP-CN năm 2020 về thông tin Báo Diễn đàn doanh nghiệp phản ánh về Tập đoàn Super Energy thâu tóm các dự án điện mặt trời tại Bình Phước do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (08/06/2020) Quyết định 784/QĐ-TTg năm 2020 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 18. (08/06/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội được đầu tư không phải bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (15/06/2020) Quyết định 838/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf và nghỉ dưỡng Bắc Giang tại các xã Chu Điện, Khám Lạng và Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (15/06/2020) Quyết định 35/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định kèm theo Quyết định 25/2019/QĐ-UBND
 3. (12/06/2020) Quyết định 828/QĐ-TTg năm 2020 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Trần Đề do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (12/06/2020) Quyết định 817/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển thành phố Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (12/06/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND bãi bỏ các quy hoạch theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch năm 2017 và Nghị quyết 63/NQ-CP do tỉnh Tây Ninh ban hành
 6. (10/06/2020) Quyết định 810/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (09/06/2020) Quyết định 804/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (09/06/2020) Quyết định 33/2020/QĐ-UBND Quy định về quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Định
 9. (08/06/2020) Công văn 4530/VPCP-NN năm 2020 về tình trạng Người nước ngoài sở hữu đất tại Việt Nam Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (08/06/2020) Quyết định 775/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (08/06/2020) Quyết định 776/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (08/06/2020) Quyết định 783/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (08/06/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 14. (08/06/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội được đầu tư không phải bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (15/06/2020) Thông báo 206/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (12/06/2020) Quyết định 827/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ-TW do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (12/06/2020) Quyết định 817/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển thành phố Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (12/06/2020) Công văn 2110/BGDĐT-GDCTHSSV về tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (12/06/2020) Công văn 369/TTr-THGS năm 2020 về đề cương thanh tra do Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 6. (11/06/2020) Kế hoạch 125/KH-UBND triển khai mô hình Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn các quận Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Thanh Xuân và huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội năm 2020
 7. (11/06/2020) Kế hoạch 304/KH-UBND năm 2020 về thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo chính sách được quy định tại Quyết định 33/2015/QĐ-TTg và lồng ghép từ các nguồn kinh phí của các tổ chức, đơn vị tài trợ cho tỉnh Đắk Nông; Ngân sách tỉnh theo Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND
 8. (11/06/2020) Nghị quyết 93/NQ-CP năm 2020 thông qua Tờ trình về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế do Chính phủ ban hành
 9. (10/06/2020) Quyết định 1561/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về khảo sát xây dựng Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam" do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 10. (10/06/2020) Quyết định 1560/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về phê duyệt Tiêu chí tuyển chọn tài năng lĩnh vực Sân khấu, Điện ảnh trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 11. (10/06/2020) Thông báo 203/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (10/06/2020) Notice No. 203/TB-VPCP dated June 10, 2020 conclusions of Prime Minister Nguyen Xuan Phuc in Regular Government’s Meeting on COVID-19 epidemic management
 13. (09/06/2020) Thông báo 201/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy du lịch hậu COVID-19 và cơ cấu lại thị trường du lịch do Chính phủ ban hành
 14. (09/06/2020) Công văn 4591/VPCP-KGVX năm 2020 về dự kiến lập hồ sơ các di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu của Việt Nam trình UNESCO do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (09/06/2020) Thông tư 03/2020/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim có sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 16. (08/06/2020) Công văn 4548/VPCP-KGVX năm 2020 về thông tin "Cảnh báo khan hiếm văn học cho thiếu nhi" và "Việt Nam nên tham gia chuỗi bong bóng du lịch”do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (08/06/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, bảo vệ và phát triển Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang
 18. (08/06/2020) Quyết định 2017/QĐ-UBND năm 2020 về Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực Thương mại

 1. (15/06/2020) Decree No. 67/2020/ND-CP dated June 15, 2020 on providing amendments to the Government’s Decree No. 68/2016/ND-CP on requirements for trading of duty-free goods, storage facilities, locations for customs clearance procedures, commodity gathering, customs inspection and supervision
 2. (15/06/2020) Thông tư 11/2020/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Bộ Công thương ban hành
 3. (15/06/2020) Circular No. 11/2020/TT-BCT dated June 15, 2020 on rules of origin in EU-Vietnam Free Trade Agreement
 4. (15/06/2020) Thông báo 206/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (12/06/2020) Quyết định 827/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ-TW do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (12/06/2020) Công văn 4227/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 7. (12/06/2020) Nghị quyết 95/NQ-CP năm 2020 về phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An do Chính phủ ban hành
 8. (12/06/2020) Công văn 3905/TCHQ-TXNK năm 2020 về mã số hàng hóa nhập khẩu của Công ty Xuất nhập khẩu Hà Nội Thăng Long do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (11/06/2020) Công văn 3936/BNN-VP năm 2020 về nhập khẩu lợn sống từ các nước vào Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành
 10. (11/06/2020) Nghị quyết 91/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2020
 11. (11/06/2020) Nghị quyết 93/NQ-CP năm 2020 thông qua Tờ trình về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế do Chính phủ ban hành
 12. (10/06/2020) Thông báo 203/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (10/06/2020) Quyết định 264/QĐ-QLD năm 2020 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
 14. (10/06/2020) Notice No. 203/TB-VPCP dated June 10, 2020 conclusions of Prime Minister Nguyen Xuan Phuc in Regular Government’s Meeting on COVID-19 epidemic management
 15. (09/06/2020) Thông báo 201/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy du lịch hậu COVID-19 và cơ cấu lại thị trường du lịch do Chính phủ ban hành
 16. (09/06/2020) Công văn 3761/TCHQ-TXNK năm 2020 về mã HS mặt hàng lốp xe do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (08/06/2020) Công văn 4570/VPCP-NN năm 2020 về báo cáo tình hình ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến sản xuất thủy sản và đề xuất giải pháp hỗ trợ ngư dân, doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (08/06/2020) Thông báo 200/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. (08/06/2020) Quyết định 781/QĐ-TTg năm 2020 sửa đổi Phụ lục Quyết định 1048/QĐ-TTg về Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 20. (08/06/2020) Resolution No. 102/2020/QH14 dated June 8, 2020 on ratification of EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA)
 21. (08/06/2020) Công văn 4557/VPCP-NN năm 2020 về báo cáo tình hình sản xuất khai thác hải sản, đề xuất giải pháp hỗ trợ tiêu thụ hải sản cho ngư dân do Văn phòng Chính phủ ban hành
 22. (08/06/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (15/06/2020) Dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi
 2. (12/06/2020) Thông tư 54/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
 3. (12/06/2020) Quyết định 673/QĐ-LĐTBXH về điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 4. (12/06/2020) Công văn 2114/LĐTBXH-TTr về định hướng công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 5. (12/06/2020) Circular No. 54/2020/TT-BTC dated June 12, 2020 on regulating rates of fees for verification of papers and documents upon request of domestic organizations and individuals; fees for granting permits for sending workers abroad under definite-term contracts
 6. (12/06/2020) Công văn 1870/BHXH-TCKT năm 2020 về đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 7. (09/06/2020) Kế hoạch 1823/KH-BHXH đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng từ năm 2020 đến năm 2025 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 8. (09/06/2020) Quyết định 2362/QĐ-UBND phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tổ chức xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố Hà Nội từ năm 2015 trở về trước

Lĩnh vực Bảo hiểm

 1. (12/06/2020) Công văn 1870/BHXH-TCKT năm 2020 về đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 2. (12/06/2020) Công văn 1887/BHXH-TTKT năm 2020 về rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 3. (10/06/2020) Kế hoạch 1829/KH-BHXH năm 2020 thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 4. (09/06/2020) Kế hoạch 1823/KH-BHXH đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng từ năm 2020 đến năm 2025 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 5. (09/06/2020) Quyết định 824/QĐ-BHXH năm 2020 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 6. (09/06/2020) Công văn 1818/BHXH-BT năm 2020 về hướng dẫn thực hiện chi thù lao cho đại lý thu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 7. (08/06/2020) Công văn 1788/BHXH-BT về thực hiện nhiệm vụ thu và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2020 trong trạng thái bình thường mới do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (15/06/2020) Decree No. 67/2020/ND-CP dated June 15, 2020 on providing amendments to the Government’s Decree No. 68/2016/ND-CP on requirements for trading of duty-free goods, storage facilities, locations for customs clearance procedures, commodity gathering, customs inspection and supervision
 2. (15/06/2020) Nghị định 67/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
 3. (15/06/2020) Thông tư 11/2020/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Bộ Công thương ban hành
 4. (15/06/2020) Circular No. 11/2020/TT-BCT dated June 15, 2020 on rules of origin in EU-Vietnam Free Trade Agreement
 5. (12/06/2020) Công văn 4251/BTC-ĐB năm 2020 về cơ chế hạn ngạch thuế quan trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Bộ Công thương ban hành
 6. (12/06/2020) Công văn 3905/TCHQ-TXNK năm 2020 về mã số hàng hóa nhập khẩu của Công ty Xuất nhập khẩu Hà Nội Thăng Long do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (11/06/2020) Công văn 3874/TCHQ-GSQL năm 2020 ý kiến với đề xuất về giải pháp sau ảnh hưởng Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (11/06/2020) Công văn 3936/BNN-VP năm 2020 về nhập khẩu lợn sống từ các nước vào Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành
 9. (11/06/2020) Nghị quyết 92/NQ-CP năm 2020 về ký Hiệp định giữa Việt Nam và Xri Lan-ca về hợp tác và trợ giúp lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan do Chính phủ ban hành
 10. (11/06/2020) Công văn 3864/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế đối với mặt hàng giống cây trồng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (11/06/2020) Công văn 4658/VPCP-V.I năm 2020 về kiểm tra, làm rõ nguồn gốc lô hàng tại Sân bay quốc tế Nội Bài do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (10/06/2020) Thông tư 52/2020/TT-BTC về hướng dẫn biện pháp thực hiện Thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 13. (10/06/2020) Nghị định 64/2020/NĐ-CP hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul
 14. (10/06/2020) Quyết định 2405/QĐ-BYT năm 2020 về giao nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế
 15. (10/06/2020) Decree No. 64/2020/ND-CP dated June 10, 2020 providing guidance on implementation of temporary admission under the Istanbul Convention
 16. (09/06/2020) Công văn 3776/TCHQ-GSQL năm 2020 về sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (09/06/2020) Offical Dispatch No. 3776/TCHQ-GSQL dated June 9, 2020 on use of foreign number and barcode for export goods
 18. (09/06/2020) Công văn 3761/TCHQ-TXNK năm 2020 về mã HS mặt hàng lốp xe do Tổng cục Hải quan ban hành
 19. (08/06/2020) Công văn 3734/TCHQ-GSQL năm 2020 triển khai Thông tư 09/2020/TT-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (15/06/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lâm Đồng
 2. (12/06/2020) Quyết định 741/QĐ-SGDĐT về công khai điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2020
 3. (12/06/2020) Nghị quyết 96/NQ-CP năm 2020 về thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công do Chính phủ ban hành
 4. (12/06/2020) Circular No. 55/2020/TT-BTC dated June 12, 2020 on providing guidelines on management of funding for training foreign students studying under learning agreements in Vietnam
 5. (12/06/2020) Hướng dẫn 23/HD-VKSTC năm 2020 về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 6. (12/06/2020) Thông tư 55/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định học tập tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
 7. (11/06/2020) Kế hoạch 125/KH-UBND triển khai mô hình Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn các quận Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Thanh Xuân và huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội năm 2020
 8. (11/06/2020) Kế hoạch 304/KH-UBND năm 2020 về thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo chính sách được quy định tại Quyết định 33/2015/QĐ-TTg và lồng ghép từ các nguồn kinh phí của các tổ chức, đơn vị tài trợ cho tỉnh Đắk Nông; Ngân sách tỉnh theo Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND
 9. (11/06/2020) Quyết định 677/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
 10. (10/06/2020) Quyết định 840/QĐ-UBND-HC năm 2020 về Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020-2025
 11. (10/06/2020) Circular No. 53/2020/TT-BTC dated June 10, 2020 on providing instructions about estimation, management, use and settlement of expenditures on supervision and education of persons under 18 years of age that commit offences, but are exempted from criminal liability
 12. (10/06/2020) Thông tư 53/2020/TT-BTC về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện việc giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự do Bộ Tài chính ban hành
 13. (10/06/2020) Quyết định 716/QĐ-KTNN năm 2020 về Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của Kiểm toán nhà nước
 14. (10/06/2020) Quyết định 2389/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội
 15. (09/06/2020) Quyết định 60/QĐ-VKSTC công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hà Nội do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 16. (09/06/2020) Công văn 2285/UBND-STC năm 2020 về quản lý, sử dụng phần diện tích thuộc sở hữu nhà nước được bố trí làm nhà sinh hoạt cộng đồng tại các chung cư tái định cư xây dựng bằng vốn ngân sách trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 17. (09/06/2020) Thông tư 03/2020/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim có sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 18. (08/06/2020) Quyết định 784/QĐ-TTg năm 2020 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. (08/06/2020) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật do thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (15/06/2020) Nghị định 67/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
 2. (15/06/2020) Công văn 2410/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư bị giãn tiến độ do Tổng cục Thuế ban hành
 3. (15/06/2020) Công văn 2412/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn cấp bán lẻ do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (15/06/2020) Thông tư 11/2020/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Bộ Công thương ban hành
 5. (15/06/2020) Circular No. 11/2020/TT-BCT dated June 15, 2020 on rules of origin in EU-Vietnam Free Trade Agreement
 6. (15/06/2020) Công văn 3917/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (12/06/2020) Công văn 51237/CT-TTHT năm 2020 về thuế nhà thầu đối với dịch vụ đào tạo Tiếng Anh trực tuyến do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (12/06/2020) Thông tư 54/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
 9. (12/06/2020) Thông tư 57/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB, lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo, lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do Bộ Tài chính ban hành
 10. (12/06/2020) Thông tư 56/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 11. (12/06/2020) Circular No. 54/2020/TT-BTC dated June 12, 2020 on regulating rates of fees for verification of papers and documents upon request of domestic organizations and individuals; fees for granting permits for sending workers abroad under definite-term contracts
 12. (12/06/2020) Circular No. 56/2020/TT-BTC dated June 12, 2020 on regulating rates of fees and charges in the crop growing and forest plant varieties sector
 13. (12/06/2020) Công văn 2387/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 14. (12/06/2020) Công văn 4251/BTC-ĐB năm 2020 về cơ chế hạn ngạch thuế quan trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Bộ Công thương ban hành
 15. (12/06/2020) Circular No. 57/2020/TT-BTC dated June 12, 2020 on fees for issuance of passports, laissez-passers, exit permit, ab stamp, firework management permit, weapon, explosive ordnance and combat gear management permit and submission, collection thereof
 16. (12/06/2020) Circular No. 58/2020/TT-BTC dated June 12, 2020 on stipulating fees for handling of competition cases, collection, transfer, management and use thereof
 17. (12/06/2020) Thông tư 58/2020/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh do Bộ Tài chính ban hành
 18. (11/06/2020) Công văn 3864/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế đối với mặt hàng giống cây trồng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 19. (10/06/2020) Nghị định 64/2020/NĐ-CP hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul
 20. (10/06/2020) Công văn 2355/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 21. (10/06/2020) Decree No. 64/2020/ND-CP dated June 10, 2020 providing guidance on implementation of temporary admission under the Istanbul Convention
 22. (08/06/2020) Integrated document No. 23/VBHN-BTC dated June 08, 2020 Circular on prescribing fees and charges relating to industrial property rights, collection, transfer, management and use thereof
 23. (08/06/2020) Công văn 48057/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với giao dịch liên kết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (12/06/2020) Công văn 51237/CT-TTHT năm 2020 về thuế nhà thầu đối với dịch vụ đào tạo Tiếng Anh trực tuyến do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (12/06/2020) Công văn 2115/BGDĐT-QLCL hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (12/06/2020) Circular No. 55/2020/TT-BTC dated June 12, 2020 on providing guidelines on management of funding for training foreign students studying under learning agreements in Vietnam
 4. (12/06/2020) Thông tư 55/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định học tập tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
 5. (11/06/2020) Nghị quyết 91/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2020
 6. (10/06/2020) Quyết định 1561/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về khảo sát xây dựng Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam" do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 7. (10/06/2020) Công văn 1726/GDĐT-TC năm 2020 hướng dẫn chế độ làm việc đối với giáo viên trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 năm học 2019-2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 8. (10/06/2020) Quyết định 809/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (09/06/2020) Quyết định 2362/QĐ-UBND phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tổ chức xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố Hà Nội từ năm 2015 trở về trước
 10. (08/06/2020) Công văn 4548/VPCP-KGVX năm 2020 về thông tin "Cảnh báo khan hiếm văn học cho thiếu nhi" và "Việt Nam nên tham gia chuỗi bong bóng du lịch”do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (15/06/2020) Quyết định 1003/QĐ-BTTTT về phê duyệt bổ sung dự án “Xây dựng Chính phủ điện tử (giai đoạn 1)” thuộc Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông
 2. (15/06/2020) Công văn 3178/BTNMT-TCMT năm 2020 về thực hiện kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 3. (15/06/2020) Quyết định 1010/QĐ-BTTTT năm 2020 sửa đổi Quyết định 927a/QĐ-BTTTT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 4. (12/06/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan, tổ chức thuộc thành phố Hà Nội
 5. (12/06/2020) Công văn 1870/BHXH-TCKT năm 2020 về đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 6. (10/06/2020) Công văn 2355/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 7. (09/06/2020) Công văn 3865/BNN-KHCN về cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 8. (08/06/2020) Decree No. 63/2020/ND-CP dated June 08, 2020 on Security Industry
 9. (08/06/2020) Công văn 4572/VPCP-KSTT năm 2020 về vướng mắc trong nhiều thủ tục hải quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (15/06/2020) Quyết định 274/QĐ-QLD năm 2020 về danh mục thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 167 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 2. (15/06/2020) Quyết định 273/QĐ-QLD năm 2020 về danh mục thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 166 bổ sung 2 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 3. (15/06/2020) Quyết định 835/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Việt Yên tại các xã Hương Mai và Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
 4. (15/06/2020) Quyết định 836/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (15/06/2020) Quyết định 838/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf và nghỉ dưỡng Bắc Giang tại các xã Chu Điện, Khám Lạng và Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (15/06/2020) Công văn 3917/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (12/06/2020) Công văn 7711/QLD-CL năm 2020 về ghi rõ điều kiện thử nghiệm của phép thử giới hạn nhiễm khuẩn và thử vô khuẩn do Cục Quản lý Dược ban hành
 8. (11/06/2020) Công văn 2176/UBND-VX năm 2020 về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 9. (11/06/2020) Circular No. 10/2020/TT-BYT dated June 11, 2020 on bioequivalence studies for drugs
 10. (11/06/2020) Thông tư 10/2020/TT-BYT quy định về thử tương đương sinh học của thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 11. (11/06/2020) Nghị quyết 93/NQ-CP năm 2020 thông qua Tờ trình về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế do Chính phủ ban hành
 12. (10/06/2020) Thông báo 203/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (10/06/2020) Quyết định 264/QĐ-QLD năm 2020 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
 14. (10/06/2020) Quyết định 2405/QĐ-BYT năm 2020 về giao nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế
 15. (10/06/2020) Notice No. 203/TB-VPCP dated June 10, 2020 conclusions of Prime Minister Nguyen Xuan Phuc in Regular Government’s Meeting on COVID-19 epidemic management
 16. (08/06/2020) Công văn 4548/VPCP-KGVX năm 2020 về thông tin "Cảnh báo khan hiếm văn học cho thiếu nhi" và "Việt Nam nên tham gia chuỗi bong bóng du lịch”do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (08/06/2020) Công văn 4570/VPCP-NN năm 2020 về báo cáo tình hình ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến sản xuất thủy sản và đề xuất giải pháp hỗ trợ ngư dân, doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (08/06/2020) Công văn 1788/BHXH-BT về thực hiện nhiệm vụ thu và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2020 trong trạng thái bình thường mới do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (15/06/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trong Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định
 2. (14/06/2020) Công văn 4740/VPCP-CN năm 2020 về thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (11/06/2020) Kế hoạch 304/KH-UBND năm 2020 về thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo chính sách được quy định tại Quyết định 33/2015/QĐ-TTg và lồng ghép từ các nguồn kinh phí của các tổ chức, đơn vị tài trợ cho tỉnh Đắk Nông; Ngân sách tỉnh theo Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND
 4. (09/06/2020) Công văn 3064/BTNMT-TCQLĐĐ về thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 5. (09/06/2020) Công văn 2285/UBND-STC năm 2020 về quản lý, sử dụng phần diện tích thuộc sở hữu nhà nước được bố trí làm nhà sinh hoạt cộng đồng tại các chung cư tái định cư xây dựng bằng vốn ngân sách trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 6. (08/06/2020) Công văn 4530/VPCP-NN năm 2020 về tình trạng Người nước ngoài sở hữu đất tại Việt Nam Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (08/06/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (14/06/2020) Công văn 4740/VPCP-CN năm 2020 về thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (11/06/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 3. (11/06/2020) Công văn 711/TTg-CN năm 2020 về Dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (10/06/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-TTg về thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (10/06/2020) Decision No. 18/2020/QD-TTg dated June 10, 2020 on establishing prohibited airspace and flight restriction zones for unmanned aerial vehicles and ultra light aerial vehicles
 6. (10/06/2020) Công văn 700/TTg-CN năm 2020 triển khai Báo cáo của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (08/06/2020) Công văn 4581/VPCP-CN năm 2020 về hoạt động thí điểm xe 4 bánh cơ gắn động cơ sử dụng năng lượng điện trên địa bàn thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (15/06/2020) Quyết định 1003/QĐ-BTTTT về phê duyệt bổ sung dự án “Xây dựng Chính phủ điện tử (giai đoạn 1)” thuộc Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông
 2. (15/06/2020) Thông báo 206/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (15/06/2020) Quyết định 1010/QĐ-BTTTT năm 2020 sửa đổi Quyết định 927a/QĐ-BTTTT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 4. (12/06/2020) Quyết định 673/QĐ-LĐTBXH về điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 5. (12/06/2020) Công văn 2114/LĐTBXH-TTr về định hướng công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 6. (12/06/2020) Quyết định 825/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (12/06/2020) Quyết định 1355/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre
 8. (12/06/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan, tổ chức thuộc thành phố Hà Nội
 9. (12/06/2020) Công văn 369/TTr-THGS năm 2020 về đề cương thanh tra do Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 10. (12/06/2020) Công văn 1887/BHXH-TTKT năm 2020 về rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 11. (11/06/2020) Nghị quyết 92/NQ-CP năm 2020 về ký Hiệp định giữa Việt Nam và Xri Lan-ca về hợp tác và trợ giúp lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan do Chính phủ ban hành
 12. (11/06/2020) Công văn 4676/VPCP-QHĐP năm 2020 về bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (11/06/2020) Quyết định 677/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
 14. (11/06/2020) Kế hoạch 123/KH-UBND về tiếp tục duy trì, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội
 15. (11/06/2020) Kế hoạch 124/KH-UBND về cải thiện, nâng cao Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính của thành phố Hà Nội năm 2020 và các năm tiếp theo
 16. (10/06/2020) Quyết định 277/QĐ-UBDT năm 2020 về chuyển danh mục nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030, mã số CTDT/16-20 điều chỉnh, bổ sung thành nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2021 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
 17. (10/06/2020) Quyết định 279/QĐ-UBDT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc
 18. (10/06/2020) Công văn 4622/VPCP-KSTT năm 2020 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. (10/06/2020) Kế hoạch 1829/KH-BHXH năm 2020 thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 20. (10/06/2020) Quyết định 1335/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre
 21. (10/06/2020) Quyết định 1565/QĐ-BKHCN năm 2020 về phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
 22. (10/06/2020) Quyết định 2389/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội
 23. (09/06/2020) Quyết định 824/QĐ-BHXH năm 2020 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 24. (08/06/2020) Quyết định 217/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
 25. (08/06/2020) Quyết định 393/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
 26. (08/06/2020) Quyết định 216/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
 27. (08/06/2020) Quyết định 215/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác quản lý hoạt động về lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 28. (08/06/2020) Công văn 4572/VPCP-KSTT năm 2020 về vướng mắc trong nhiều thủ tục hải quan do Văn phòng Chính phủ ban hành
 29. (08/06/2020) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật do thành phố Hà Nội ban hành
 30. (15/06/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Định
 31. (10/06/2020) Quyết định 814/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài chính
 32. (15/06/2020) Quyết định 1957/QĐ-BNN-PCTT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 33. (08/06/2020) Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 42/2008/NQ-HĐND về mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời làm Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn do tỉnh Tây Ninh ban hành
 34. (10/06/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực du lịch phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Định
 35. (15/06/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 06/2014/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành
 36. (15/06/2020) Quyết định 949/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 37. (15/06/2020) Nghị định 49/2020/NĐ-CP năm 2020 hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
 38. (15/06/2020) Decree No. 49/2020/ND-CP dated April 17, 2020 on guidelines for the Law on Execution of Criminal Judgment in terms of community re-integration

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (15/06/2020) Công văn 2410/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư bị giãn tiến độ do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (15/06/2020) Quyết định 835/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Việt Yên tại các xã Hương Mai và Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
 3. (15/06/2020) Quyết định 836/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (15/06/2020) Quyết định 838/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf và nghỉ dưỡng Bắc Giang tại các xã Chu Điện, Khám Lạng và Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (12/06/2020) Quyết định 828/QĐ-TTg năm 2020 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Trần Đề do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (12/06/2020) Nghị quyết 96/NQ-CP năm 2020 về thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công do Chính phủ ban hành
 7. (11/06/2020) Công văn 711/TTg-CN năm 2020 về Dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (11/06/2020) Quyết định 677/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
 9. (10/06/2020) Quyết định 840/QĐ-UBND-HC năm 2020 về Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020-2025
 10. (08/06/2020) Quyết định 393/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
 11. (08/06/2020) Thông báo 200/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (08/06/2020) Resolution No. 103/2020/QH14 dated June 8, 2020 on ratification of EU-Vietnam Investment Protection Agreement
 13. (08/06/2020) Công văn 4564/VPCP-CN năm 2020 về thông tin Báo Diễn đàn doanh nghiệp phản ánh về Tập đoàn Super Energy thâu tóm các dự án điện mặt trời tại Bình Phước do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (08/06/2020) Quyết định 784/QĐ-TTg năm 2020 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (15/06/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 06/2014/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành
 16. (15/06/2020) Nghị định 52/2020/NĐ-CP về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn
 17. (15/06/2020) Decree No. 52/2020/ND-CP dated April 27, 2020 on golf course investment and business

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (15/06/2020) Quyết định 838/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf và nghỉ dưỡng Bắc Giang tại các xã Chu Điện, Khám Lạng và Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (12/06/2020) Quyết định 828/QĐ-TTg năm 2020 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Trần Đề do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (12/06/2020) Quyết định 817/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển thành phố Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (10/06/2020) Quyết định 810/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (09/06/2020) Quyết định 804/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (08/06/2020) Công văn 4530/VPCP-NN năm 2020 về tình trạng Người nước ngoài sở hữu đất tại Việt Nam Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (08/06/2020) Quyết định 775/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (08/06/2020) Quyết định 776/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (08/06/2020) Quyết định 783/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (15/06/2020) Thông báo 206/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (12/06/2020) Quyết định 827/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ-TW do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (12/06/2020) Quyết định 817/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển thành phố Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (12/06/2020) Công văn 2110/BGDĐT-GDCTHSSV về tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (12/06/2020) Công văn 369/TTr-THGS năm 2020 về đề cương thanh tra do Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 6. (11/06/2020) Kế hoạch 125/KH-UBND triển khai mô hình Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn các quận Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Thanh Xuân và huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội năm 2020
 7. (11/06/2020) Kế hoạch 304/KH-UBND năm 2020 về thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo chính sách được quy định tại Quyết định 33/2015/QĐ-TTg và lồng ghép từ các nguồn kinh phí của các tổ chức, đơn vị tài trợ cho tỉnh Đắk Nông; Ngân sách tỉnh theo Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND
 8. (11/06/2020) Nghị quyết 93/NQ-CP năm 2020 thông qua Tờ trình về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế do Chính phủ ban hành
 9. (10/06/2020) Quyết định 1561/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về khảo sát xây dựng Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam" do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 10. (10/06/2020) Quyết định 1560/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về phê duyệt Tiêu chí tuyển chọn tài năng lĩnh vực Sân khấu, Điện ảnh trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 11. (10/06/2020) Thông báo 203/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (10/06/2020) Notice No. 203/TB-VPCP dated June 10, 2020 conclusions of Prime Minister Nguyen Xuan Phuc in Regular Government’s Meeting on COVID-19 epidemic management
 13. (09/06/2020) Thông báo 201/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy du lịch hậu COVID-19 và cơ cấu lại thị trường du lịch do Chính phủ ban hành
 14. (09/06/2020) Công văn 4591/VPCP-KGVX năm 2020 về dự kiến lập hồ sơ các di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu của Việt Nam trình UNESCO do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (08/06/2020) Công văn 4548/VPCP-KGVX năm 2020 về thông tin "Cảnh báo khan hiếm văn học cho thiếu nhi" và "Việt Nam nên tham gia chuỗi bong bóng du lịch”do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (08/06/2020) Quyết định 2017/QĐ-UBND năm 2020 về Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 17. (15/06/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 18. (15/06/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2016-2020 và bổ sung giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bình Định ban hành
 19. (15/06/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 45/2016/QĐ-UBND quy định về khen thưởng đối với doanh nghiệp, doanh nhân do tỉnh Lạng Sơn ban hành
 20. (10/06/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực du lịch phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực Thương mại

 1. (15/06/2020) Thông báo 206/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (12/06/2020) Quyết định 827/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ-TW do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (12/06/2020) Công văn 4227/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 4. (12/06/2020) Nghị quyết 95/NQ-CP năm 2020 về phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An do Chính phủ ban hành
 5. (12/06/2020) Công văn 3905/TCHQ-TXNK năm 2020 về mã số hàng hóa nhập khẩu của Công ty Xuất nhập khẩu Hà Nội Thăng Long do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (11/06/2020) Công văn 3936/BNN-VP năm 2020 về nhập khẩu lợn sống từ các nước vào Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành
 7. (11/06/2020) Nghị quyết 91/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2020
 8. (11/06/2020) Nghị quyết 93/NQ-CP năm 2020 thông qua Tờ trình về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế do Chính phủ ban hành
 9. (10/06/2020) Thông báo 203/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (10/06/2020) Quyết định 264/QĐ-QLD năm 2020 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
 11. (10/06/2020) Notice No. 203/TB-VPCP dated June 10, 2020 conclusions of Prime Minister Nguyen Xuan Phuc in Regular Government’s Meeting on COVID-19 epidemic management
 12. (09/06/2020) Thông báo 201/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy du lịch hậu COVID-19 và cơ cấu lại thị trường du lịch do Chính phủ ban hành
 13. (09/06/2020) Công văn 3761/TCHQ-TXNK năm 2020 về mã HS mặt hàng lốp xe do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (08/06/2020) Công văn 4570/VPCP-NN năm 2020 về báo cáo tình hình ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến sản xuất thủy sản và đề xuất giải pháp hỗ trợ ngư dân, doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (08/06/2020) Thông báo 200/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (08/06/2020) Quyết định 781/QĐ-TTg năm 2020 sửa đổi Phụ lục Quyết định 1048/QĐ-TTg về Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (08/06/2020) Resolution No. 102/2020/QH14 dated June 8, 2020 on ratification of EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA)
 18. (08/06/2020) Công văn 4557/VPCP-NN năm 2020 về báo cáo tình hình sản xuất khai thác hải sản, đề xuất giải pháp hỗ trợ tiêu thụ hải sản cho ngư dân do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (12/06/2020) Thông tư 54/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
 2. (12/06/2020) Quyết định 673/QĐ-LĐTBXH về điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 3. (12/06/2020) Công văn 2114/LĐTBXH-TTr về định hướng công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 4. (12/06/2020) Circular No. 54/2020/TT-BTC dated June 12, 2020 on regulating rates of fees for verification of papers and documents upon request of domestic organizations and individuals; fees for granting permits for sending workers abroad under definite-term contracts
 5. (12/06/2020) Công văn 1870/BHXH-TCKT năm 2020 về đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 6. (09/06/2020) Kế hoạch 1823/KH-BHXH đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng từ năm 2020 đến năm 2025 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 7. (09/06/2020) Quyết định 2362/QĐ-UBND phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tổ chức xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố Hà Nội từ năm 2015 trở về trước
 8. (08/06/2020) Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 42/2008/NQ-HĐND về mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời làm Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn do tỉnh Tây Ninh ban hành

Lĩnh vực Bảo hiểm

 1. (12/06/2020) Công văn 1870/BHXH-TCKT năm 2020 về đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 2. (12/06/2020) Công văn 1887/BHXH-TTKT năm 2020 về rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 3. (10/06/2020) Kế hoạch 1829/KH-BHXH năm 2020 thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 4. (09/06/2020) Kế hoạch 1823/KH-BHXH đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng từ năm 2020 đến năm 2025 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 5. (09/06/2020) Quyết định 824/QĐ-BHXH năm 2020 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 6. (09/06/2020) Công văn 1818/BHXH-BT năm 2020 về hướng dẫn thực hiện chi thù lao cho đại lý thu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 7. (08/06/2020) Công văn 1788/BHXH-BT về thực hiện nhiệm vụ thu và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2020 trong trạng thái bình thường mới do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (12/06/2020) Công văn 4251/BTC-ĐB năm 2020 về cơ chế hạn ngạch thuế quan trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Bộ Công thương ban hành
 2. (12/06/2020) Công văn 3905/TCHQ-TXNK năm 2020 về mã số hàng hóa nhập khẩu của Công ty Xuất nhập khẩu Hà Nội Thăng Long do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (11/06/2020) Công văn 3874/TCHQ-GSQL năm 2020 ý kiến với đề xuất về giải pháp sau ảnh hưởng Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (11/06/2020) Công văn 3936/BNN-VP năm 2020 về nhập khẩu lợn sống từ các nước vào Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành
 5. (11/06/2020) Nghị quyết 92/NQ-CP năm 2020 về ký Hiệp định giữa Việt Nam và Xri Lan-ca về hợp tác và trợ giúp lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan do Chính phủ ban hành
 6. (11/06/2020) Công văn 3864/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế đối với mặt hàng giống cây trồng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (11/06/2020) Công văn 4658/VPCP-V.I năm 2020 về kiểm tra, làm rõ nguồn gốc lô hàng tại Sân bay quốc tế Nội Bài do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (10/06/2020) Quyết định 2405/QĐ-BYT năm 2020 về giao nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế
 9. (09/06/2020) Công văn 3776/TCHQ-GSQL năm 2020 về sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (09/06/2020) Offical Dispatch No. 3776/TCHQ-GSQL dated June 9, 2020 on use of foreign number and barcode for export goods
 11. (09/06/2020) Công văn 3761/TCHQ-TXNK năm 2020 về mã HS mặt hàng lốp xe do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (08/06/2020) Công văn 3734/TCHQ-GSQL năm 2020 triển khai Thông tư 09/2020/TT-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (15/06/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND bãi bỏ 02 Quyết định của Ủy ban nhân dân về lĩnh vực Công Thương do tỉnh Hà Giang ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (12/06/2020) Quyết định 741/QĐ-SGDĐT về công khai điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2020
 2. (12/06/2020) Nghị quyết 96/NQ-CP năm 2020 về thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công do Chính phủ ban hành
 3. (12/06/2020) Hướng dẫn 23/HD-VKSTC năm 2020 về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 4. (11/06/2020) Kế hoạch 125/KH-UBND triển khai mô hình Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn các quận Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Thanh Xuân và huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội năm 2020
 5. (11/06/2020) Kế hoạch 304/KH-UBND năm 2020 về thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo chính sách được quy định tại Quyết định 33/2015/QĐ-TTg và lồng ghép từ các nguồn kinh phí của các tổ chức, đơn vị tài trợ cho tỉnh Đắk Nông; Ngân sách tỉnh theo Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND
 6. (11/06/2020) Quyết định 677/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
 7. (10/06/2020) Quyết định 840/QĐ-UBND-HC năm 2020 về Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020-2025
 8. (10/06/2020) Quyết định 716/QĐ-KTNN năm 2020 về Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của Kiểm toán nhà nước
 9. (10/06/2020) Quyết định 2389/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội
 10. (09/06/2020) Quyết định 60/QĐ-VKSTC công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hà Nội do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 11. (09/06/2020) Công văn 2285/UBND-STC năm 2020 về quản lý, sử dụng phần diện tích thuộc sở hữu nhà nước được bố trí làm nhà sinh hoạt cộng đồng tại các chung cư tái định cư xây dựng bằng vốn ngân sách trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 12. (08/06/2020) Quyết định 784/QĐ-TTg năm 2020 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (08/06/2020) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật do thành phố Hà Nội ban hành
 14. (15/06/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 15. (15/06/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND quy định về nội dung, mức hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 16. (13/06/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 66/2014/QĐ-UBND Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tây Ninh
 17. (12/06/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND quy định về tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
 18. (12/06/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND về danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Phúc
 19. (10/06/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 339/2014/QĐ-UBND quy định về mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất do tỉnh Bắc Ninh ban hành
 20. (08/06/2020) Thông tư 09/2020/TT-BTTTT về định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 21. (15/06/2020) Nghị định 50/2020/NĐ-CP quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
 22. (15/06/2020) Decree No. 50/2020/ND-CP dated April 20, 2020 on receipt, management and use of international emergency aid for disaster recovery and relief

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (15/06/2020) Công văn 2410/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư bị giãn tiến độ do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (15/06/2020) Công văn 2412/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn cấp bán lẻ do Tổng cục Thuế ban hành
 3. (15/06/2020) Công văn 3917/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (12/06/2020) Công văn 51237/CT-TTHT năm 2020 về thuế nhà thầu đối với dịch vụ đào tạo Tiếng Anh trực tuyến do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (12/06/2020) Thông tư 54/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
 6. (12/06/2020) Thông tư 57/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB, lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo, lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do Bộ Tài chính ban hành
 7. (12/06/2020) Thông tư 56/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 8. (12/06/2020) Circular No. 54/2020/TT-BTC dated June 12, 2020 on regulating rates of fees for verification of papers and documents upon request of domestic organizations and individuals; fees for granting permits for sending workers abroad under definite-term contracts
 9. (12/06/2020) Circular No. 56/2020/TT-BTC dated June 12, 2020 on regulating rates of fees and charges in the crop growing and forest plant varieties sector
 10. (12/06/2020) Công văn 2387/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 11. (12/06/2020) Công văn 4251/BTC-ĐB năm 2020 về cơ chế hạn ngạch thuế quan trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Bộ Công thương ban hành
 12. (12/06/2020) Circular No. 57/2020/TT-BTC dated June 12, 2020 on fees for issuance of passports, laissez-passers, exit permit, ab stamp, firework management permit, weapon, explosive ordnance and combat gear management permit and submission, collection thereof
 13. (11/06/2020) Công văn 3864/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế đối với mặt hàng giống cây trồng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (10/06/2020) Công văn 2355/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 15. (08/06/2020) Integrated document No. 23/VBHN-BTC dated June 08, 2020 Circular on prescribing fees and charges relating to industrial property rights, collection, transfer, management and use thereof
 16. (08/06/2020) Công văn 48057/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với giao dịch liên kết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (14/06/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 18. (13/06/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 50/2015/QĐ-UBND về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với Xe máy điện do tỉnh Tây Ninh ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (12/06/2020) Công văn 51237/CT-TTHT năm 2020 về thuế nhà thầu đối với dịch vụ đào tạo Tiếng Anh trực tuyến do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (12/06/2020) Công văn 2115/BGDĐT-QLCL hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (11/06/2020) Nghị quyết 91/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2020
 4. (10/06/2020) Quyết định 1561/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về khảo sát xây dựng Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam" do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 5. (10/06/2020) Công văn 1726/GDĐT-TC năm 2020 hướng dẫn chế độ làm việc đối với giáo viên trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 năm học 2019-2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 6. (09/06/2020) Quyết định 2362/QĐ-UBND phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tổ chức xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố Hà Nội từ năm 2015 trở về trước
 7. (08/06/2020) Công văn 4548/VPCP-KGVX năm 2020 về thông tin "Cảnh báo khan hiếm văn học cho thiếu nhi" và "Việt Nam nên tham gia chuỗi bong bóng du lịch”do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (15/06/2020) Quyết định 1003/QĐ-BTTTT về phê duyệt bổ sung dự án “Xây dựng Chính phủ điện tử (giai đoạn 1)” thuộc Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông
 2. (15/06/2020) Công văn 3178/BTNMT-TCMT năm 2020 về thực hiện kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 3. (15/06/2020) Quyết định 1010/QĐ-BTTTT năm 2020 sửa đổi Quyết định 927a/QĐ-BTTTT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 4. (12/06/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan, tổ chức thuộc thành phố Hà Nội
 5. (12/06/2020) Công văn 1870/BHXH-TCKT năm 2020 về đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 6. (10/06/2020) Công văn 2355/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
 7. (09/06/2020) Công văn 3865/BNN-KHCN về cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 8. (08/06/2020) Công văn 4572/VPCP-KSTT năm 2020 về vướng mắc trong nhiều thủ tục hải quan do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (15/06/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 06/2014/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành
 10. (08/06/2020) Thông tư 09/2020/TT-BTTTT về định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (15/06/2020) Quyết định 274/QĐ-QLD năm 2020 về danh mục thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 167 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 2. (15/06/2020) Quyết định 273/QĐ-QLD năm 2020 về danh mục thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 166 bổ sung 2 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 3. (15/06/2020) Quyết định 835/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Việt Yên tại các xã Hương Mai và Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
 4. (15/06/2020) Quyết định 836/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (15/06/2020) Quyết định 838/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf và nghỉ dưỡng Bắc Giang tại các xã Chu Điện, Khám Lạng và Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (15/06/2020) Công văn 3917/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (12/06/2020) Công văn 7711/QLD-CL năm 2020 về ghi rõ điều kiện thử nghiệm của phép thử giới hạn nhiễm khuẩn và thử vô khuẩn do Cục Quản lý Dược ban hành
 8. (11/06/2020) Công văn 2176/UBND-VX năm 2020 về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 9. (11/06/2020) Nghị quyết 93/NQ-CP năm 2020 thông qua Tờ trình về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế do Chính phủ ban hành
 10. (10/06/2020) Thông báo 203/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (10/06/2020) Quyết định 264/QĐ-QLD năm 2020 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
 12. (10/06/2020) Quyết định 2405/QĐ-BYT năm 2020 về giao nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế
 13. (10/06/2020) Notice No. 203/TB-VPCP dated June 10, 2020 conclusions of Prime Minister Nguyen Xuan Phuc in Regular Government’s Meeting on COVID-19 epidemic management
 14. (08/06/2020) Công văn 4548/VPCP-KGVX năm 2020 về thông tin "Cảnh báo khan hiếm văn học cho thiếu nhi" và "Việt Nam nên tham gia chuỗi bong bóng du lịch”do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (08/06/2020) Công văn 4570/VPCP-NN năm 2020 về báo cáo tình hình ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến sản xuất thủy sản và đề xuất giải pháp hỗ trợ ngư dân, doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (08/06/2020) Công văn 1788/BHXH-BT về thực hiện nhiệm vụ thu và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2020 trong trạng thái bình thường mới do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (14/06/2020) Công văn 4740/VPCP-CN năm 2020 về thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (11/06/2020) Kế hoạch 304/KH-UBND năm 2020 về thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo chính sách được quy định tại Quyết định 33/2015/QĐ-TTg và lồng ghép từ các nguồn kinh phí của các tổ chức, đơn vị tài trợ cho tỉnh Đắk Nông; Ngân sách tỉnh theo Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND
 3. (09/06/2020) Công văn 3064/BTNMT-TCQLĐĐ về thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 4. (09/06/2020) Công văn 2285/UBND-STC năm 2020 về quản lý, sử dụng phần diện tích thuộc sở hữu nhà nước được bố trí làm nhà sinh hoạt cộng đồng tại các chung cư tái định cư xây dựng bằng vốn ngân sách trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 5. (08/06/2020) Công văn 4530/VPCP-NN năm 2020 về tình trạng Người nước ngoài sở hữu đất tại Việt Nam Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (15/06/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2016-2020 và bổ sung giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bình Định ban hành
 7. (14/06/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 8. (10/06/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 339/2014/QĐ-UBND quy định về mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (14/06/2020) Công văn 4740/VPCP-CN năm 2020 về thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (11/06/2020) Công văn 711/TTg-CN năm 2020 về Dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (10/06/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-TTg về thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (10/06/2020) Decision No. 18/2020/QD-TTg dated June 10, 2020 on establishing prohibited airspace and flight restriction zones for unmanned aerial vehicles and ultra light aerial vehicles
 5. (10/06/2020) Công văn 700/TTg-CN năm 2020 triển khai Báo cáo của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (08/06/2020) Công văn 4581/VPCP-CN năm 2020 về hoạt động thí điểm xe 4 bánh cơ gắn động cơ sử dụng năng lượng điện trên địa bàn thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (10/06/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 17/2010/QĐ-UBND quy định về sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 8. (15/06/2020) Quyết định 949/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 9. (15/06/2020) Thông tư 09/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 19/2017/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (15/06/2020) Circular No. 09/2020/TT-BGTVT dated April 23, 2020 on providing amendments to Circular 19/2017/TT-BGTVT on prescribing air navigation management and provision of air navigation services

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (15/06/2020) Công văn 3178/BTNMT-TCMT năm 2020 về thực hiện kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 2. (08/06/2020) Công văn 4581/VPCP-CN năm 2020 về hoạt động thí điểm xe 4 bánh cơ gắn động cơ sử dụng năng lượng điện trên địa bàn thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (08/06/2020) Công văn 4564/VPCP-CN năm 2020 về thông tin Báo Diễn đàn doanh nghiệp phản ánh về Tập đoàn Super Energy thâu tóm các dự án điện mặt trời tại Bình Phước do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (13/06/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 66/2014/QĐ-UBND Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tây Ninh
 5. (15/06/2020) Quyết định 1957/QĐ-BNN-PCTT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 6. (15/06/2020) Thông tư 01/2020/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 7. (09/06/2020) Thông tư 06/2020/TT-BNNPTNT sửa đổi Điều 2 Thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 8. (15/06/2020) Nghị định 50/2020/NĐ-CP quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
 9. (15/06/2020) Decree No. 50/2020/ND-CP dated April 20, 2020 on receipt, management and use of international emergency aid for disaster recovery and relief

5 Văn bản thuộc 5 lĩnh vực đã hết hiệu lực trong khoảng thời gian này

 1. Văn hóa - Xã hội
 2. Thương mại
 3. Lĩnh vực khác
 4. Bộ máy hành chính
 5. Quyền dân sự