Thông báo văn bản mới từ ngày 06-07-2020 đến ngày 13-07-2020

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 06-07-2020 đến 13-07-2020


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (13/07/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND bãi Nghị quyết 197/2015/NQ-HĐND về ban hành Tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 2. (13/07/2020) Công văn 846/UBDT-KHTC năm 2020 về khảo sát hệ thống tabmis do Ủy ban Dân tộc ban hành
 3. (13/07/2020) Quyết định 1564/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 và Kế hoạch về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 4. (13/07/2020) Quyết định 878/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực chứng thực; lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
 5. (13/07/2020) Quyết định 1570/QĐ-BTP năm 2020 kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và tình hình thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật tại Bộ Công Thương do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 6. (13/07/2020) Quyết định 1122/QĐ-BKHĐT năm 2020 về Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2045 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 7. (13/07/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật, nội dung trong văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
 8. (13/07/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Định
 9. (11/07/2020) Quyết định 999/QĐ-TTg về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật, dự thảo nghị quyết được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (11/07/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, phát hành, quản lý văn bản điện tử và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 11. (10/07/2020) Thông tư 67/2020/TT-BTC về Quy chế mẫu kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Tài chính ban hành
 12. (10/07/2020) Công văn 5659/VPCP-V.I về công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng cuối năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (10/07/2020) Quyết định 2624/QĐ-BNN-PC năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính đến hết ngày 31/5/2020
 14. (10/07/2020) Chỉ thị 27/CT-TTg năm 2020 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư và phòng ngừa việc phát sinh các vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (10/07/2020) Nghị quyết 104/NQ-CP năm 2020 về sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của tỉnh Thái Nguyên do Chính phủ ban hành
 16. (10/07/2020) Công văn 5614/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về Hệ thống thông tin điện tử do Văn phòng Chính phủ ban hành (tỉnh Quảng Bình và Tiền Giang)
 17. (10/07/2020) Công văn 5604/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (10/07/2020) Công văn 5606/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. (10/07/2020) Công văn 5608/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của tỉnh An Giang, Bắc Kạn, Bình Dương, Quảng Bình và Quảng Nam về chính sách hỗ trợ các đối tượng khó khăn do dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 20. (10/07/2020) Công văn 5609/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương Gia Lai, Kon Tum, Quảng Bình về lĩnh vực y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 21. (10/07/2020) Công văn 5623/VPCP-TCCV năm 2020 về đánh giá mô hình tổ chức và đề xuất phương án sắp xếp lại các tổng cục và tương đương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 22. (10/07/2020) Công văn 5602/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức do Văn phòng Chính phủ ban hành
 23. (10/07/2020) Công văn 5618/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của địa phương về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 24. (10/07/2020) Nghị quyết 335/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 107/2013/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 25. (10/07/2020) Nghị quyết 337/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Phó trưởng Công an và Công an viên thường trực xã, thị trấn thuộc lực lượng vũ trang bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020-2021
 26. (10/07/2020) Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND bãi bỏ 02 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành về lĩnh vực Tài chính
 27. (10/07/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2014/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng viên chức do tỉnh Cao Bằng ban hành
 28. (09/07/2020) Quyết định 988/QĐ-TTg năm 2020 về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 29. (09/07/2020) Quyết định 249/QĐ-VKSTC năm 2020 quy định về quy trình tiếp công dân trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 30. (09/07/2020) Quyết định 912/QĐ-BXD năm 2020 về thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
 31. (09/07/2020) Công văn 868/TTg-NC năm 2020 đính chính nội dung 774/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 32. (09/07/2020) Công văn 5583/VPCP-V.I năm 2020 về khiếu nại của Công ty cổ phần công nghệ phẩm Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 33. (09/07/2020) Nghị quyết 276/2020/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 8 Điều 4 Nghị quyết 220/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, khu phố chịu tác động do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; sắp xếp thôn, bản, khu phố thuộc tỉnh Quảng Ninh
 34. (08/07/2020) Kế hoạch 73/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 35. (08/07/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 36. (08/07/2020) Quyết định 1548/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 37. (08/07/2020) Quyết định 352/QĐ-UBDT năm 2020 về phê duyệt Đề án tiếp nhận nhiệm vụ công tác dân tộc và miền núi sau khi các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ kết thúc hoạt động do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
 38. (08/07/2020) Nghị định 79/2020/NĐ-CP về quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên do Chính phủ ban hành
 39. (07/07/2020) Quyết định 971/QĐ-TTg năm 2020 về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực công tác dân tộc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 40. (07/07/2020) Quyết định 1220/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý Khu kinh tế và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 41. (07/07/2020) Quyết định 1240/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
 42. (07/07/2020) Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố phải nghỉ công tác do thực hiện Đề án 21-ĐA/TU và chức danh ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác do sáp nhập thôn, tổ dân phố theo Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội
 43. (07/07/2020) Công văn 4559/TCHQ-TXNK năm 2020 về thực hiện Luật Quản lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 44. (07/07/2020) Quyết định 2117/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
 45. (07/07/2020) Quyết định 973/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 46. (07/07/2020) Công văn 5480/VPCP-KSTT năm 2020 về đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 47. (07/07/2020) Quyết định 960/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 48. (07/07/2020) Quyết định 970/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc Tòa án nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 49. (07/07/2020) Quyết định 969/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 50. (06/07/2020) Decision No. 956/QD-TTg dated July 6, 2020 on Establishment of National Medical Council
 51. (06/07/2020) Quyết định 1303/QĐ-BGTVT năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Đăng kiểm thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 52. (06/07/2020) Quyết định 955/QĐ-TTg năm 2020 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 53. (06/07/2020) Nghị định 78/2020/NĐ-CP về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam
 54. (06/07/2020) Quyết định 1122/QĐ-BTTTT năm 2020 quy định về biểu mẫu chỉ tiêu báo cáo phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông
 55. (06/07/2020) Quyết định 349/QĐ-UBDT về phê duyệt Kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025" năm 2020 theo Quyết định 771/QĐ-TTg do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
 56. (06/07/2020) Quyết định 956/QĐ-TTg năm 2020 về Thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 57. (06/07/2020) Quyết định 2538/QĐ-BNN-VP năm 2020 về Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (13/07/2020) Quyết định 1564/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 và Kế hoạch về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 2. (10/07/2020) Thông tư 66/2020/TT-BTC ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 3. (10/07/2020) Nghị quyết 331/2020/NQ-HĐND về Chính sách tiếp cận, hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 4. (10/07/2020) Công văn 5607/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (10/07/2020) Công văn 5616/VPCP-QHĐP năm 2020 về xử lý kiến nghị của các địa phương tỉnh Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (10/07/2020) Công văn 5608/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của tỉnh An Giang, Bắc Kạn, Bình Dương, Quảng Bình và Quảng Nam về chính sách hỗ trợ các đối tượng khó khăn do dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (10/07/2020) Circular No. 66/2020/TT-BTC dated July 10, 2020 on introducing sample Regulations on internal audits for corporate use
 8. (09/07/2020) Decree No. 81/2020/ND-CP dated July 09, 2020 providing amendments to the Government’s Decree No. 163/2018/ND-CP on issuance of corporate bonds
 9. (09/07/2020) Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 10. (09/07/2020) Công văn 5583/VPCP-V.I năm 2020 về khiếu nại của Công ty cổ phần công nghệ phẩm Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (09/07/2020) Nghị quyết 266/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 256/2020/NQ-HĐND về giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020
 12. (09/07/2020) Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
 13. (08/07/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 14. (07/07/2020) Công văn 62439/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với quỹ đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (13/07/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND bãi Nghị quyết 197/2015/NQ-HĐND về ban hành Tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 2. (11/07/2020) Công văn 5670/VPCP-CN năm 2020 thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo về kết quả kiểm toán chuyên đề về thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (10/07/2020) Nghị quyết 331/2020/NQ-HĐND về Chính sách tiếp cận, hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 4. (10/07/2020) Nghị quyết 330/2020/NQ-HĐND về thông qua phương án lập kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Tỉnh Đồng Tháp quản lý và phân bổ (lần 2)
 5. (10/07/2020) Chỉ thị 27/CT-TTg năm 2020 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư và phòng ngừa việc phát sinh các vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (10/07/2020) Công văn 5613/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về thẩm định quy hoạch sân bay do Văn phòng Chính phủ ban hành (Bà Rịa - Vũng Tàu)
 7. (10/07/2020) Công văn 5603/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về phát triển nông nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (10/07/2020) Công văn 5605/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành (mở rộng cảng hàng không Điện Biên)
 9. (10/07/2020) Công văn 5612/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về các chính sách thuộc lĩnh vực nông nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (10/07/2020) Công văn 5619/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về kế hoạch đầu tư công trung hạn và phân bổ nguồn Ngân sách nhà nước tại các đô thị do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (10/07/2020) Công văn 5621/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về dự án đầu tư công trung hạn xây dựng tuyến đường giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (10/07/2020) Công văn 5617/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của địa phương về vướng mắc về pháp lý các dự án phát triển kinh tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (10/07/2020) Circular No. 14/2020/TT-BYT dated July 10, 2020 on Medical device bidding at public health facilities
 14. (09/07/2020) Quyết định 980/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp trang trại Bò sữa - Bò thịt công nghệ cao Vinamilk - Lao Jagro do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (09/07/2020) Công văn 5560/VPCP-CN năm 2020 về đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các khu tái định cư của Dự án đầu tư một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (09/07/2020) Công văn 4403/BKHĐT-TH về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 17. (08/07/2020) Quyết định 270/QĐ-UBND năm 2020 về đính chính nội dung Quyết định 189/QĐ-UBND về phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Trung tâm thị trấn huyện lỵ Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
 18. (08/07/2020) Nghị định 80/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam
 19. (08/07/2020) Decree No. 80/2020/ND-CP dated July 8, 2020 on management and use of grant aid not in the form of official development assistance of foreign agencies, organizations, and individuals for Vietnam
 20. (07/07/2020) Công văn 62439/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với quỹ đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 21. (07/07/2020) Thông báo 223/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ triển khai Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển đổi phương thức đầu tư dự án thành phần tại Nghị quyết 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 22. (06/07/2020) Công văn 850/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (13/07/2020) Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 2. (13/07/2020) Nghị quyết 33/2020/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021
 3. (13/07/2020) Công văn 64911/CT-TTHT năm 2020 về địa chỉ hóa đơn thiếu chữ Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (13/07/2020) Công văn 64915/CT-TTHT năm 2020 về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (13/07/2020) Công văn 64918/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với hàng hóa tài trợ thành phố do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (13/07/2020) Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 7. (10/07/2020) Nghị quyết 334/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí đối với cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm học 2020-2021
 8. (09/07/2020) Công văn 4606/TCHQ-TXNK năm 2020 xử lý vướng mắc về hoàn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (09/07/2020) Thông tư 65/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 10. (09/07/2020) Circular No. 65/2020/TT-BTC dated July 09, 2020 on amendments to the circular No. 302/2016/TT-BTC on guidelines for license tax
 11. (08/07/2020) Thông tư 64/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 12. (08/07/2020) Circular No. 64/2020/TT-BTC dated July 08, 2020 on providing for fees in the medical sector
 13. (08/07/2020) Notification No. 848/TB-KCB dated July 08, 2020 on amending fees in medical sector from July 08, 2020 to December 31, 2020
 14. (08/07/2020) Thông báo 848/TB-KCB về thay đổi mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế từ ngày 8/7/2020 đến 31/12/2020 do Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh ban hành
 15. (07/07/2020) Công văn 62439/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với quỹ đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (07/07/2020) Công văn 62435/CT-TTHT năm 2020 về dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (07/07/2020) Công văn 62436/CT-TTHT năm 2020 xác định tình trạng cư trú thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (07/07/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND quy định về thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
 19. (07/07/2020) Công văn 4559/TCHQ-TXNK năm 2020 về thực hiện Luật Quản lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 20. (06/07/2020) Công văn 61915/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 21. (06/07/2020) Công văn 61916/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (13/07/2020) Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 2. (13/07/2020) Công văn 2548/BGDĐT-GDTC năm 2020 hướng dẫn về tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 1076/QĐ-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (13/07/2020) Nghị quyết 33/2020/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021
 4. (10/07/2020) Công văn 977/NGCBQLGD-CSNGCB năm 2020 trả lời chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục ban hành
 5. (10/07/2020) Nghị quyết 334/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí đối với cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm học 2020-2021
 6. (10/07/2020) Chỉ thị 07/CT-UBND về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 7. (10/07/2020) Công văn 5599/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương Hà Nam, Phú Thọ và Trà Vinh về giáo dục do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (10/07/2020) Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND sửa đổi Điều 2 Nghị quyết 44/2016/NQ-HĐND quy định về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn tập trung cho học sinh trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 9. (09/07/2020) Công văn 2497/BGDĐT-GDTC năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (06/07/2020) Quyết định 1914/QÐ-BVHTTDL về thành lập Đoàn Kiểm tra, giám sát thi tuyển sinh và tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
 11. (06/07/2020) Quyết định 1916/QÐ-BVHTTDL về thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát thi, tuyển sinh và tốt nghiệp sau đại học các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao trực thuộc Bộ năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 12. (06/07/2020) Công văn 2456/BGDĐT-KHCNMT năm 2020 về hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp bộ thực hiện từ năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 13. (06/07/2020) Công văn 2457/BGDĐT-KHCNMT năm 2020 thông báo xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ Khung gen cấp Bộ giai đoạn 2021-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (13/07/2020) Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
 2. (13/07/2020) Công văn 5697/VPCP-NN năm 2020 về kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 1766/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (13/07/2020) Thông báo 7839/TB-SXD-VLXD năm 2020 về công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh quý II/2020
 4. (13/07/2020) Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND về tiêu chí xác định đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định đặt, đổi tên của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum
 5. (13/07/2020) Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền quyết định việc khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum
 6. (10/07/2020) Nghị quyết 328/2020/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp
 7. (10/07/2020) Quyết định 992/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (10/07/2020) Công văn 5617/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của địa phương về vướng mắc về pháp lý các dự án phát triển kinh tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (10/07/2020) Quyết định 998/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (09/07/2020) Nghị quyết 103/NQ-CP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Kết luận 67-KL/TW về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành
 11. (09/07/2020) Quyết định 912/QĐ-BXD năm 2020 về thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
 12. (07/07/2020) Quyết định 901/QĐ-BXD năm 2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW và 83/NQ-CP do Bộ trưởng Bộ Xây dựng
 13. (07/07/2020) Quyết định 964/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (06/07/2020) Công văn 5432/VPCP-CN năm 2020 về di dời ga đường sắt Đà Nẵng và tái phát triển đô thị do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (06/07/2020) Quyết định 955/QĐ-TTg năm 2020 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (13/07/2020) Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
 2. (13/07/2020) Công văn 78/TWPCTT năm 2020 về tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai do Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai ban hành
 3. (13/07/2020) Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền quyết định việc khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum
 4. (10/07/2020) Nghị quyết 328/2020/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp
 5. (10/07/2020) Công văn 5607/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (10/07/2020) Công văn 5610/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về Quy hoạch phát triển điện lực do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (10/07/2020) Công văn 5620/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương lĩnh vực tài nguyên môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (09/07/2020) Công văn 4604/BNN-KHCN năm 2020 về cung cấp thông tin hiện trạng công tác quản lý nhà nước và hoạt động bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 9. (09/07/2020) Công văn 874/TTg-CN năm 2020 về bổ sung các mỏ đá vôi tại xã Thanh Kỳ, xã Tân Trường và mỏ sét tại xã Tân Trường, tỉnh Thanh Hóa vào Quy hoạch khoáng sản làm xi măng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (09/07/2020) Quyết định 987/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (07/07/2020) Quyết định 267/QĐ-UBND năm 2020 về Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 12. (06/07/2020) Quyết định 957/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (13/07/2020) Công văn 583/DP-DT năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng do Cục Y tế dự phòng ban hành
 2. (12/07/2020) Thông báo 238/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (12/07/2020) Notice No. 238/TB-VPCP dated July 12, 2020 on conclusion of the Prime Minister Nguyen Xuan Phuc chaired the meeting on infection prevention and control of Covid-19 pandemic
 4. (10/07/2020) Nghị quyết 336/2020/NQ-HĐND quy định về số lượng, chế độ, chính sách đối với nhân viên y tế khóm thuộc các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 5. (10/07/2020) Công văn 865/KCB-NV năm 2020 về thực hiện hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh bạch hầu do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
 6. (10/07/2020) Quyết định 2957/QĐ-BYT năm 2020 về hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh bạch hầu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 7. (10/07/2020) Công văn 5609/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương Gia Lai, Kon Tum, Quảng Bình về lĩnh vực y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (10/07/2020) Circular No. 14/2020/TT-BYT dated July 10, 2020 on Medical device bidding at public health facilities
 9. (10/07/2020) Thông tư 14/2020/TT-BYT quy định về nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 10. (09/07/2020) Công văn 2497/BGDĐT-GDTC năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 11. (08/07/2020) Thông tư 64/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 12. (08/07/2020) Circular No. 64/2020/TT-BTC dated July 08, 2020 on providing for fees in the medical sector
 13. (08/07/2020) Notification No. 848/TB-KCB dated July 08, 2020 on amending fees in medical sector from July 08, 2020 to December 31, 2020
 14. (08/07/2020) Công điện 862/CĐ-TTg năm 2020 về tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (08/07/2020) Thông báo 848/TB-KCB về thay đổi mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế từ ngày 8/7/2020 đến 31/12/2020 do Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh ban hành
 16. (07/07/2020) Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP do tỉnh Ninh Bình ban hành
 17. (07/07/2020) Quyết định 972/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2020-2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 18. (06/07/2020) Decision No. 956/QD-TTg dated July 6, 2020 on Establishment of National Medical Council
 19. (06/07/2020) Công văn 3629/CV-BCĐQG năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong tình hình mới do Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
 20. (06/07/2020) Công văn 1589/BHXH-CST về thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh/thành phố năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 21. (06/07/2020) Quyết định 487/QĐ-BNV năm 2020 về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Từ thiện bệnh nhân nghèo bị đột quỵ khu vực đồng bằng sông Cửu Long do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 22. (06/07/2020) Quyết định 956/QĐ-TTg năm 2020 về Thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (13/07/2020) Công văn 846/UBDT-KHTC năm 2020 về khảo sát hệ thống tabmis do Ủy ban Dân tộc ban hành
 2. (13/07/2020) Thông báo 7839/TB-SXD-VLXD năm 2020 về công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh quý II/2020
 3. (13/07/2020) Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 4. (13/07/2020) Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 5. (13/07/2020) Nghị quyết 23/2020/NQ-HĐND sửa đổi Điều của Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND quy định về chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 6. (13/07/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 7. (13/07/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND quy định về mức trần thu, quản lý, sử dụng chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản khi thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 8. (13/07/2020) Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Thông tư 84/2019/TT-BTC được đưa vào tạm trú tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 9. (10/07/2020) Nghị quyết 329/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi kinh phí đối với hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 10. (10/07/2020) Nghị quyết 330/2020/NQ-HĐND về thông qua phương án lập kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Tỉnh Đồng Tháp quản lý và phân bổ (lần 2)
 11. (10/07/2020) Nghị quyết 104/NQ-CP năm 2020 về sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của tỉnh Thái Nguyên do Chính phủ ban hành
 12. (10/07/2020) Công văn 5603/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về phát triển nông nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (10/07/2020) Công văn 5611/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của địa phương về sử dụng, bàn giao lại tài sản công do Văn phòng Chính phủ ban hành (tỉnh Gia Lai)
 14. (10/07/2020) Công văn 5619/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về kế hoạch đầu tư công trung hạn và phân bổ nguồn Ngân sách nhà nước tại các đô thị do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (10/07/2020) Công văn 5621/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về dự án đầu tư công trung hạn xây dựng tuyến đường giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (10/07/2020) Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em từ 24 tháng tuổi đến dưới 36 tháng tuổi trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 17. (10/07/2020) Nghị quyết 335/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 107/2013/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 18. (10/07/2020) Nghị quyết 337/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Phó trưởng Công an và Công an viên thường trực xã, thị trấn thuộc lực lượng vũ trang bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020-2021
 19. (10/07/2020) Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND bãi bỏ 02 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành về lĩnh vực Tài chính
 20. (09/07/2020) Công văn 4403/BKHĐT-TH về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 21. (09/07/2020) Nghị quyết 276/2020/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 8 Điều 4 Nghị quyết 220/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, khu phố chịu tác động do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; sắp xếp thôn, bản, khu phố thuộc tỉnh Quảng Ninh
 22. (09/07/2020) Nghị quyết 268/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 23. (09/07/2020) Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND quy định về mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 24. (08/07/2020) Công văn 8299/BTC-NSNN về đẩy mạnh thực hiện giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành
 25. (08/07/2020) Nghị định 80/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam
 26. (08/07/2020) Decree No. 80/2020/ND-CP dated July 8, 2020 on management and use of grant aid not in the form of official development assistance of foreign agencies, organizations, and individuals for Vietnam
 27. (07/07/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam
 28. (07/07/2020) Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố phải nghỉ công tác do thực hiện Đề án 21-ĐA/TU và chức danh ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác do sáp nhập thôn, tổ dân phố theo Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội
 29. (07/07/2020) Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
 30. (06/07/2020) Quyết định 487/QĐ-BNV năm 2020 về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Từ thiện bệnh nhân nghèo bị đột quỵ khu vực đồng bằng sông Cửu Long do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (13/07/2020) Công văn 846/UBDT-KHTC năm 2020 về khảo sát hệ thống tabmis do Ủy ban Dân tộc ban hành
 2. (11/07/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, phát hành, quản lý văn bản điện tử và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 3. (10/07/2020) Công văn 5607/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (10/07/2020) Quyết định 893/QĐ-BHXH năm 2020 về Quy chế quản trị, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 5. (10/07/2020) Quyết định 1168/QĐ-BTTTT năm 2020 về quy trình tạm thời để thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin chưa sẵn có trên thị trường áp dụng cho các đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông
 6. (10/07/2020) Công văn 5614/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về Hệ thống thông tin điện tử do Văn phòng Chính phủ ban hành (tỉnh Quảng Bình và Tiền Giang)
 7. (10/07/2020) Công văn 5606/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (08/07/2020) Thông tư 14/2020/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 08/2016/TT-BTTTT về hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 9. (08/07/2020) Circular No. 14/2020/TT-BTTTT dated July 8, 2020 on amendments to Circular No. 08/2016/TT-BTTTT providing guidelines for public utility telecommunication service provision program until 2020
 10. (07/07/2020) Công văn 5480/VPCP-KSTT năm 2020 về đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (06/07/2020) Công văn 2456/BGDĐT-KHCNMT năm 2020 về hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp bộ thực hiện từ năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (13/07/2020) Công văn 843/UBDT-CSDT năm 2020 về Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 2. (13/07/2020) Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 3. (13/07/2020) Nghị quyết 23/2020/NQ-HĐND sửa đổi Điều của Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND quy định về chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 4. (13/07/2020) Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Thông tư 84/2019/TT-BTC được đưa vào tạm trú tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 5. (10/07/2020) Dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định 28/2015/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (10/07/2020) Công văn 5615/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương An Giang, Cao Bằng, Hà Nam, Quảng Trị và Thái Nguyên về phát triển du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (10/07/2020) Công văn 5608/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của tỉnh An Giang, Bắc Kạn, Bình Dương, Quảng Bình và Quảng Nam về chính sách hỗ trợ các đối tượng khó khăn do dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (10/07/2020) Công văn 5618/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của địa phương về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (10/07/2020) Công văn 5620/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương lĩnh vực tài nguyên môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (10/07/2020) Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em từ 24 tháng tuổi đến dưới 36 tháng tuổi trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 11. (10/07/2020) Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND sửa đổi Điều 2 Nghị quyết 44/2016/NQ-HĐND quy định về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn tập trung cho học sinh trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 12. (09/07/2020) Nghị quyết 266/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 256/2020/NQ-HĐND về giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020
 13. (08/07/2020) Quyết định 661/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt “Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030”
 14. (08/07/2020) Quyết định 352/QĐ-UBDT năm 2020 về phê duyệt Đề án tiếp nhận nhiệm vụ công tác dân tộc và miền núi sau khi các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ kết thúc hoạt động do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
 15. (08/07/2020) Công điện 06/CĐ-LĐTBXH năm 2020 về đôn đốc hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu theo Chỉ thị 14-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng và triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 16. (07/07/2020) Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chương trình Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng, chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 17. (07/07/2020) Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP do tỉnh Ninh Bình ban hành
 18. (07/07/2020) Quyết định 892/QĐ-BHXH năm 2020 về Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 19. (06/07/2020) Quyết định 1916/QÐ-BVHTTDL về thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát thi, tuyển sinh và tốt nghiệp sau đại học các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao trực thuộc Bộ năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 20. (06/07/2020) Quyết định 957/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 21. (06/07/2020) Quyết định 487/QĐ-BNV năm 2020 về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Từ thiện bệnh nhân nghèo bị đột quỵ khu vực đồng bằng sông Cửu Long do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (10/07/2020) Công văn 5613/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về thẩm định quy hoạch sân bay do Văn phòng Chính phủ ban hành (Bà Rịa - Vũng Tàu)
 2. (10/07/2020) Công văn 5605/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành (mở rộng cảng hàng không Điện Biên)
 3. (10/07/2020) Công văn 5619/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về kế hoạch đầu tư công trung hạn và phân bổ nguồn Ngân sách nhà nước tại các đô thị do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (10/07/2020) Công văn 5621/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về dự án đầu tư công trung hạn xây dựng tuyến đường giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (09/07/2020) Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 6. (09/07/2020) Công văn 5560/VPCP-CN năm 2020 về đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các khu tái định cư của Dự án đầu tư một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (08/07/2020) Công văn 5533/VPCP-NN năm 2020 về kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với tàu đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (08/07/2020) Thông báo 227/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý III và 6 tháng cuối năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (07/07/2020) Quyết định 1240/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
 10. (07/07/2020) Công văn 5453/VPCP-CN năm 2020 về lựa chọn nhà đầu tư Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo hình thức PPP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (07/07/2020) Thông báo 223/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ triển khai Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển đổi phương thức đầu tư dự án thành phần tại Nghị quyết 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (07/07/2020) Quyết định 969/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (06/07/2020) Công văn 5432/VPCP-CN năm 2020 về di dời ga đường sắt Đà Nẵng và tái phát triển đô thị do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (13/07/2020) Quyết định 1564/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 và Kế hoạch về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 2. (13/07/2020) Công văn 5046/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 3. (10/07/2020) Công văn 5615/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương An Giang, Cao Bằng, Hà Nam, Quảng Trị và Thái Nguyên về phát triển du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (10/07/2020) Công văn 5616/VPCP-QHĐP năm 2020 về xử lý kiến nghị của các địa phương tỉnh Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (10/07/2020) Công văn 5603/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về phát triển nông nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (10/07/2020) Công văn 5601/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hoá do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (09/07/2020) Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 8. (09/07/2020) Nghị quyết 266/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 256/2020/NQ-HĐND về giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020
 9. (07/07/2020) Circular No. 16/2020/TT-BCT dated July 7, 2020 on amendments to Circular No. 44/2015/TT-BCT on development of avoidable cost tariff and sample of electricity sale contract applicable to biomass power projects
 10. (07/07/2020) Thông tư 16/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư 44/2015/TT-BCT quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho dự án điện sinh khối do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 11. (06/07/2020) Công văn 5448/VPCP-KSTT năm 2020 thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nền kinh tế Việt Nam trong thị trường EuroCham do Văn phòng Chính phủ ban hành


Lĩnh vực Giáo dục

 1. (13/07/2020) Công văn 2548/BGDĐT-GDTC năm 2020 hướng dẫn về tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 1076/QĐ-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (10/07/2020) Công văn 977/NGCBQLGD-CSNGCB năm 2020 trả lời chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục ban hành
 3. (10/07/2020) Chỉ thị 07/CT-UBND về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 4. (10/07/2020) Công văn 5599/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương Hà Nam, Phú Thọ và Trà Vinh về giáo dục do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (09/07/2020) Công văn 2497/BGDĐT-GDTC năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (06/07/2020) Quyết định 1914/QÐ-BVHTTDL về thành lập Đoàn Kiểm tra, giám sát thi tuyển sinh và tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
 7. (06/07/2020) Quyết định 1916/QÐ-BVHTTDL về thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát thi, tuyển sinh và tốt nghiệp sau đại học các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao trực thuộc Bộ năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 8. (06/07/2020) Công văn 2456/BGDĐT-KHCNMT năm 2020 về hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp bộ thực hiện từ năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (06/07/2020) Công văn 2457/BGDĐT-KHCNMT năm 2020 thông báo xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ Khung gen cấp Bộ giai đoạn 2021-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (11/07/2020) Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT quy định về phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 11. (11/07/2020) Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 12. (07/07/2020) Thông tư 12/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (13/07/2020) Công văn 846/UBDT-KHTC năm 2020 về khảo sát hệ thống tabmis do Ủy ban Dân tộc ban hành
 2. (13/07/2020) Thông báo 7839/TB-SXD-VLXD năm 2020 về công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh quý II/2020
 3. (10/07/2020) Nghị quyết 104/NQ-CP năm 2020 về sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của tỉnh Thái Nguyên do Chính phủ ban hành
 4. (10/07/2020) Công văn 5603/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về phát triển nông nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (10/07/2020) Công văn 5611/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của địa phương về sử dụng, bàn giao lại tài sản công do Văn phòng Chính phủ ban hành (tỉnh Gia Lai)
 6. (10/07/2020) Công văn 5619/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về kế hoạch đầu tư công trung hạn và phân bổ nguồn Ngân sách nhà nước tại các đô thị do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (10/07/2020) Công văn 5621/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về dự án đầu tư công trung hạn xây dựng tuyến đường giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (09/07/2020) Công văn 4403/BKHĐT-TH về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 9. (08/07/2020) Công văn 8299/BTC-NSNN về đẩy mạnh thực hiện giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành
 10. (06/07/2020) Quyết định 487/QĐ-BNV năm 2020 về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Từ thiện bệnh nhân nghèo bị đột quỵ khu vực đồng bằng sông Cửu Long do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 11. (13/07/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND về bảng giá và quy định bảng giá đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2024
 12. (09/07/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 8 Điều 7 Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút lĩnh vực phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 26/2017/QĐ-UBND
 13. (08/07/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND Quy định về quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu
 14. (10/07/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ 08 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về lĩnh vực Tài chính
 15. (11/07/2020) Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 16. (10/07/2020) Thông tư 04/2020/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện quy định về đơn giá khoán, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và Ban điều hành quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Nghị định 20/2020/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (13/07/2020) Quyết định 1564/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 và Kế hoạch về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 2. (13/07/2020) Công văn 5046/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 3. (10/07/2020) Công văn 5615/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương An Giang, Cao Bằng, Hà Nam, Quảng Trị và Thái Nguyên về phát triển du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (10/07/2020) Công văn 5616/VPCP-QHĐP năm 2020 về xử lý kiến nghị của các địa phương tỉnh Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (10/07/2020) Công văn 5603/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về phát triển nông nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (10/07/2020) Công văn 5601/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hoá do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (09/07/2020) Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 8. (09/07/2020) Nghị quyết 266/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 256/2020/NQ-HĐND về giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020
 9. (06/07/2020) Công văn 5448/VPCP-KSTT năm 2020 thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nền kinh tế Việt Nam trong thị trường EuroCham do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (06/07/2020) Thông tư 07/2020/TT-BNNPTNT quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 11. (07/07/2020) Nghị định 54/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2015/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (10/07/2020) Công văn 5654/VPCP-V.I năm 2020 về xử lý thuốc lá nhập lậu bị tịch thu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (10/07/2020) Công văn 5601/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hoá do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (08/07/2020) Công văn 4576/TCHQ-GSQL năm 2020 về nhập khẩu thịt lợn do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (08/07/2020) Công văn 4580/TCHQ-GSQL năm 2020 về phân luồng đối với hàng nhập khẩu là quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (08/07/2020) Công văn 4581/TCHQ-GSQL năm 2020 về Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu CPTPP do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (08/07/2020) Công văn 4589/TCHQ-GSQL năm 2020 về tái xuất phế liệu tồn đọng do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (10/07/2020) Decree No. 57/2020/ND-CP dated May 25, 2020 on amendments and supplements to several Articles of the Government’s Decree No. 122/2016/ND-CP on export and preferential import tariff schedules, lists of products, absolute, mixed and out-of-quota import duty rates, and to the Decree No. 125/2017/ND-CP amending and supplementing several Articles of the Decree No. 122/2016/ND-CP
 8. (10/07/2020) Nghị định 57/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP
 9. (06/07/2020) Thông tư 42/2020/TT-BTC quy định về chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa theo quy định tại Nghị định 46/2020/NĐ-CP về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành
 10. (06/07/2020) Circular No. 42/2020/TT-BTC dated May 22, 2020 on information fields and forms for adoption of procedures for transiting goods according to Decree No. 46/2020/ND-CP on customs procedures and customs examination, supervision for goods in transit via ASEAN customs transit system for implementation of Protocol 7 on customs transit system

Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

 1. (13/07/2020) Công văn 64911/CT-TTHT năm 2020 về địa chỉ hóa đơn thiếu chữ Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (08/07/2020) Công văn 4581/TCHQ-GSQL năm 2020 về Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu CPTPP do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (07/07/2020) Công văn 62435/CT-TTHT năm 2020 về dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (06/07/2020) Công văn 61915/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (06/07/2020) Công văn 61916/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (06/07/2020) Thông tư 42/2020/TT-BTC quy định về chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa theo quy định tại Nghị định 46/2020/NĐ-CP về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành
 7. (06/07/2020) Circular No. 42/2020/TT-BTC dated May 22, 2020 on information fields and forms for adoption of procedures for transiting goods according to Decree No. 46/2020/ND-CP on customs procedures and customs examination, supervision for goods in transit via ASEAN customs transit system for implementation of Protocol 7 on customs transit system

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (13/07/2020) Công văn 64911/CT-TTHT năm 2020 về địa chỉ hóa đơn thiếu chữ Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (13/07/2020) Công văn 64915/CT-TTHT năm 2020 về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (13/07/2020) Công văn 64918/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với hàng hóa tài trợ thành phố do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (09/07/2020) Công văn 4606/TCHQ-TXNK năm 2020 xử lý vướng mắc về hoàn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (08/07/2020) Thông tư 64/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 6. (08/07/2020) Circular No. 64/2020/TT-BTC dated July 08, 2020 on providing for fees in the medical sector
 7. (08/07/2020) Notification No. 848/TB-KCB dated July 08, 2020 on amending fees in medical sector from July 08, 2020 to December 31, 2020
 8. (08/07/2020) Thông báo 848/TB-KCB về thay đổi mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế từ ngày 8/7/2020 đến 31/12/2020 do Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh ban hành
 9. (07/07/2020) Công văn 62439/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với quỹ đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (07/07/2020) Công văn 62435/CT-TTHT năm 2020 về dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (07/07/2020) Công văn 62436/CT-TTHT năm 2020 xác định tình trạng cư trú thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (07/07/2020) Công văn 4559/TCHQ-TXNK năm 2020 về thực hiện Luật Quản lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (06/07/2020) Công văn 61915/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (06/07/2020) Công văn 61916/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (06/07/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu phí và tỷ lệ phân chia số thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 16. (10/07/2020) Quyết định 863/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
 17. (10/07/2020) Decree No. 57/2020/ND-CP dated May 25, 2020 on amendments and supplements to several Articles of the Government’s Decree No. 122/2016/ND-CP on export and preferential import tariff schedules, lists of products, absolute, mixed and out-of-quota import duty rates, and to the Decree No. 125/2017/ND-CP amending and supplementing several Articles of the Decree No. 122/2016/ND-CP
 18. (10/07/2020) Nghị định 57/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (13/07/2020) Công văn 843/UBDT-CSDT năm 2020 về Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 2. (10/07/2020) Công văn 5615/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương An Giang, Cao Bằng, Hà Nam, Quảng Trị và Thái Nguyên về phát triển du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (10/07/2020) Công văn 5608/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của tỉnh An Giang, Bắc Kạn, Bình Dương, Quảng Bình và Quảng Nam về chính sách hỗ trợ các đối tượng khó khăn do dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (10/07/2020) Công văn 5618/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của địa phương về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (10/07/2020) Công văn 5620/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương lĩnh vực tài nguyên môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (09/07/2020) Nghị quyết 266/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 256/2020/NQ-HĐND về giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020
 7. (08/07/2020) Quyết định 661/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt “Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030”
 8. (08/07/2020) Quyết định 352/QĐ-UBDT năm 2020 về phê duyệt Đề án tiếp nhận nhiệm vụ công tác dân tộc và miền núi sau khi các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ kết thúc hoạt động do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
 9. (08/07/2020) Công điện 06/CĐ-LĐTBXH năm 2020 về đôn đốc hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu theo Chỉ thị 14-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng và triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 10. (07/07/2020) Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chương trình Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng, chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 11. (07/07/2020) Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP do tỉnh Ninh Bình ban hành
 12. (07/07/2020) Quyết định 892/QĐ-BHXH năm 2020 về Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 13. (06/07/2020) Quyết định 1916/QÐ-BVHTTDL về thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát thi, tuyển sinh và tốt nghiệp sau đại học các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao trực thuộc Bộ năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 14. (06/07/2020) Quyết định 957/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (06/07/2020) Quyết định 487/QĐ-BNV năm 2020 về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Từ thiện bệnh nhân nghèo bị đột quỵ khu vực đồng bằng sông Cửu Long do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 16. (09/07/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 8 Điều 7 Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút lĩnh vực phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 26/2017/QĐ-UBND
 17. (06/07/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu phí và tỷ lệ phân chia số thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 18. (09/07/2020) Thông tư 02/2020/TT-BVHTTDL về quy định bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện do Bộ văn hóa, thể thao và du lịch ban hành

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (10/07/2020) Công văn 977/NGCBQLGD-CSNGCB năm 2020 trả lời chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục ban hành
 2. (10/07/2020) Nghị quyết 104/NQ-CP năm 2020 về sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của tỉnh Thái Nguyên do Chính phủ ban hành
 3. (10/07/2020) Công văn 5602/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (07/07/2020) Quyết định 1220/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý Khu kinh tế và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 5. (07/07/2020) Công văn 1608/BHXH-QLT năm 2020 về triển khai thực hiện Quyết định 505/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 6. (09/07/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 8 Điều 7 Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút lĩnh vực phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 26/2017/QĐ-UBND
 7. (10/07/2020) Thông tư 04/2020/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện quy định về đơn giá khoán, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và Ban điều hành quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Nghị định 20/2020/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (13/07/2020) Quyết định 1564/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 và Kế hoạch về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 2. (10/07/2020) Công văn 5607/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (10/07/2020) Công văn 5616/VPCP-QHĐP năm 2020 về xử lý kiến nghị của các địa phương tỉnh Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (10/07/2020) Công văn 5608/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của tỉnh An Giang, Bắc Kạn, Bình Dương, Quảng Bình và Quảng Nam về chính sách hỗ trợ các đối tượng khó khăn do dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (09/07/2020) Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 6. (09/07/2020) Công văn 5583/VPCP-V.I năm 2020 về khiếu nại của Công ty cổ phần công nghệ phẩm Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (09/07/2020) Nghị quyết 266/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 256/2020/NQ-HĐND về giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020
 8. (07/07/2020) Công văn 62439/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với quỹ đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (11/07/2020) Công văn 5670/VPCP-CN năm 2020 thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo về kết quả kiểm toán chuyên đề về thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (10/07/2020) Chỉ thị 27/CT-TTg năm 2020 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư và phòng ngừa việc phát sinh các vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (10/07/2020) Công văn 5613/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về thẩm định quy hoạch sân bay do Văn phòng Chính phủ ban hành (Bà Rịa - Vũng Tàu)
 4. (10/07/2020) Công văn 5603/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về phát triển nông nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (10/07/2020) Công văn 5605/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành (mở rộng cảng hàng không Điện Biên)
 6. (10/07/2020) Công văn 5612/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về các chính sách thuộc lĩnh vực nông nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (10/07/2020) Công văn 5619/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về kế hoạch đầu tư công trung hạn và phân bổ nguồn Ngân sách nhà nước tại các đô thị do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (10/07/2020) Công văn 5621/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về dự án đầu tư công trung hạn xây dựng tuyến đường giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (10/07/2020) Công văn 5617/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của địa phương về vướng mắc về pháp lý các dự án phát triển kinh tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (09/07/2020) Quyết định 980/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp trang trại Bò sữa - Bò thịt công nghệ cao Vinamilk - Lao Jagro do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (09/07/2020) Công văn 5560/VPCP-CN năm 2020 về đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các khu tái định cư của Dự án đầu tư một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (09/07/2020) Công văn 4403/BKHĐT-TH về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 13. (08/07/2020) Quyết định 270/QĐ-UBND năm 2020 về đính chính nội dung Quyết định 189/QĐ-UBND về phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Trung tâm thị trấn huyện lỵ Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
 14. (07/07/2020) Công văn 62439/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với quỹ đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (07/07/2020) Thông báo 223/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ triển khai Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển đổi phương thức đầu tư dự án thành phần tại Nghị quyết 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (06/07/2020) Công văn 850/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (13/07/2020) Công văn 846/UBDT-KHTC năm 2020 về khảo sát hệ thống tabmis do Ủy ban Dân tộc ban hành
 2. (13/07/2020) Quyết định 1564/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 và Kế hoạch về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 3. (13/07/2020) Quyết định 878/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực chứng thực; lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
 4. (13/07/2020) Quyết định 1570/QĐ-BTP năm 2020 kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và tình hình thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật tại Bộ Công Thương do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 5. (13/07/2020) Quyết định 1122/QĐ-BKHĐT năm 2020 về Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2045 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 6. (11/07/2020) Quyết định 999/QĐ-TTg về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật, dự thảo nghị quyết được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (10/07/2020) Công văn 5659/VPCP-V.I về công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng cuối năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (10/07/2020) Quyết định 2624/QĐ-BNN-PC năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính đến hết ngày 31/5/2020
 9. (10/07/2020) Chỉ thị 27/CT-TTg năm 2020 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư và phòng ngừa việc phát sinh các vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (10/07/2020) Nghị quyết 104/NQ-CP năm 2020 về sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của tỉnh Thái Nguyên do Chính phủ ban hành
 11. (10/07/2020) Công văn 5614/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về Hệ thống thông tin điện tử do Văn phòng Chính phủ ban hành (tỉnh Quảng Bình và Tiền Giang)
 12. (10/07/2020) Công văn 5604/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (10/07/2020) Công văn 5606/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (10/07/2020) Công văn 5608/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của tỉnh An Giang, Bắc Kạn, Bình Dương, Quảng Bình và Quảng Nam về chính sách hỗ trợ các đối tượng khó khăn do dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (10/07/2020) Công văn 5609/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương Gia Lai, Kon Tum, Quảng Bình về lĩnh vực y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (10/07/2020) Công văn 5623/VPCP-TCCV năm 2020 về đánh giá mô hình tổ chức và đề xuất phương án sắp xếp lại các tổng cục và tương đương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (10/07/2020) Công văn 5602/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (10/07/2020) Công văn 5618/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của địa phương về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. (09/07/2020) Quyết định 988/QĐ-TTg năm 2020 về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 20. (09/07/2020) Quyết định 249/QĐ-VKSTC năm 2020 quy định về quy trình tiếp công dân trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 21. (09/07/2020) Quyết định 912/QĐ-BXD năm 2020 về thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
 22. (09/07/2020) Công văn 868/TTg-NC năm 2020 đính chính nội dung 774/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 23. (09/07/2020) Công văn 5583/VPCP-V.I năm 2020 về khiếu nại của Công ty cổ phần công nghệ phẩm Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 24. (08/07/2020) Kế hoạch 73/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 25. (08/07/2020) Quyết định 1548/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 26. (08/07/2020) Quyết định 352/QĐ-UBDT năm 2020 về phê duyệt Đề án tiếp nhận nhiệm vụ công tác dân tộc và miền núi sau khi các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ kết thúc hoạt động do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
 27. (07/07/2020) Quyết định 971/QĐ-TTg năm 2020 về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực công tác dân tộc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 28. (07/07/2020) Quyết định 1220/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý Khu kinh tế và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 29. (07/07/2020) Quyết định 1240/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
 30. (07/07/2020) Công văn 4559/TCHQ-TXNK năm 2020 về thực hiện Luật Quản lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 31. (07/07/2020) Quyết định 2117/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
 32. (07/07/2020) Quyết định 973/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 33. (07/07/2020) Công văn 5480/VPCP-KSTT năm 2020 về đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 34. (07/07/2020) Quyết định 960/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 35. (07/07/2020) Quyết định 970/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc Tòa án nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 36. (07/07/2020) Quyết định 969/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 37. (06/07/2020) Decision No. 956/QD-TTg dated July 6, 2020 on Establishment of National Medical Council
 38. (06/07/2020) Quyết định 1303/QĐ-BGTVT năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Đăng kiểm thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 39. (06/07/2020) Quyết định 955/QĐ-TTg năm 2020 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 40. (06/07/2020) Quyết định 1122/QĐ-BTTTT năm 2020 quy định về biểu mẫu chỉ tiêu báo cáo phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông
 41. (06/07/2020) Quyết định 349/QĐ-UBDT về phê duyệt Kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025" năm 2020 theo Quyết định 771/QĐ-TTg do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
 42. (06/07/2020) Quyết định 956/QĐ-TTg năm 2020 về Thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 43. (06/07/2020) Quyết định 2538/QĐ-BNN-VP năm 2020 về Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 44. (10/07/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 25/2014/QĐ-UBND quy định nhiệm vụ, tiêu chuẩn, bố trí và quản lý đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 45. (10/07/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ 08 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về lĩnh vực Tài chính
 46. (10/07/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND quy định về cơ quan tiếp nhận, giải quyết và thời gian các bước thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; hòa giải tranh chấp đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 47. (10/07/2020) Quyết định 863/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
 48. (07/07/2020) Thông tư 12/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 49. (07/07/2020) Nghị định 54/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2015/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (13/07/2020) Công văn 846/UBDT-KHTC năm 2020 về khảo sát hệ thống tabmis do Ủy ban Dân tộc ban hành
 2. (10/07/2020) Công văn 5607/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (10/07/2020) Quyết định 893/QĐ-BHXH năm 2020 về Quy chế quản trị, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 4. (10/07/2020) Quyết định 1168/QĐ-BTTTT năm 2020 về quy trình tạm thời để thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin chưa sẵn có trên thị trường áp dụng cho các đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông
 5. (10/07/2020) Công văn 5614/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về Hệ thống thông tin điện tử do Văn phòng Chính phủ ban hành (tỉnh Quảng Bình và Tiền Giang)
 6. (10/07/2020) Công văn 5606/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (07/07/2020) Công văn 5480/VPCP-KSTT năm 2020 về đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (06/07/2020) Công văn 2456/BGDĐT-KHCNMT năm 2020 về hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp bộ thực hiện từ năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (13/07/2020) Công văn 583/DP-DT năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng do Cục Y tế dự phòng ban hành
 2. (12/07/2020) Thông báo 238/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (12/07/2020) Notice No. 238/TB-VPCP dated July 12, 2020 on conclusion of the Prime Minister Nguyen Xuan Phuc chaired the meeting on infection prevention and control of Covid-19 pandemic
 4. (10/07/2020) Công văn 865/KCB-NV năm 2020 về thực hiện hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh bạch hầu do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
 5. (10/07/2020) Quyết định 2957/QĐ-BYT năm 2020 về hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh bạch hầu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 6. (10/07/2020) Công văn 5609/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương Gia Lai, Kon Tum, Quảng Bình về lĩnh vực y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (09/07/2020) Công văn 2497/BGDĐT-GDTC năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (08/07/2020) Thông tư 64/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 9. (08/07/2020) Circular No. 64/2020/TT-BTC dated July 08, 2020 on providing for fees in the medical sector
 10. (08/07/2020) Notification No. 848/TB-KCB dated July 08, 2020 on amending fees in medical sector from July 08, 2020 to December 31, 2020
 11. (08/07/2020) Công điện 862/CĐ-TTg năm 2020 về tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (08/07/2020) Thông báo 848/TB-KCB về thay đổi mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế từ ngày 8/7/2020 đến 31/12/2020 do Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh ban hành
 13. (07/07/2020) Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP do tỉnh Ninh Bình ban hành
 14. (07/07/2020) Quyết định 972/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2020-2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (06/07/2020) Decision No. 956/QD-TTg dated July 6, 2020 on Establishment of National Medical Council
 16. (06/07/2020) Công văn 3629/CV-BCĐQG năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong tình hình mới do Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
 17. (06/07/2020) Công văn 1589/BHXH-CST về thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh/thành phố năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 18. (06/07/2020) Quyết định 487/QĐ-BNV năm 2020 về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Từ thiện bệnh nhân nghèo bị đột quỵ khu vực đồng bằng sông Cửu Long do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 19. (06/07/2020) Quyết định 956/QĐ-TTg năm 2020 về Thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (13/07/2020) Công văn 78/TWPCTT năm 2020 về tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai do Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai ban hành
 2. (10/07/2020) Công văn 5607/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (10/07/2020) Công văn 5610/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về Quy hoạch phát triển điện lực do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (10/07/2020) Công văn 5620/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương lĩnh vực tài nguyên môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (09/07/2020) Công văn 4604/BNN-KHCN năm 2020 về cung cấp thông tin hiện trạng công tác quản lý nhà nước và hoạt động bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 6. (09/07/2020) Công văn 874/TTg-CN năm 2020 về bổ sung các mỏ đá vôi tại xã Thanh Kỳ, xã Tân Trường và mỏ sét tại xã Tân Trường, tỉnh Thanh Hóa vào Quy hoạch khoáng sản làm xi măng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (09/07/2020) Quyết định 987/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (07/07/2020) Quyết định 267/QĐ-UBND năm 2020 về Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 9. (06/07/2020) Quyết định 957/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (10/07/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (13/07/2020) Công văn 5697/VPCP-NN năm 2020 về kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 1766/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (13/07/2020) Thông báo 7839/TB-SXD-VLXD năm 2020 về công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh quý II/2020
 3. (10/07/2020) Quyết định 992/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (10/07/2020) Công văn 5617/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của địa phương về vướng mắc về pháp lý các dự án phát triển kinh tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (10/07/2020) Quyết định 998/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (09/07/2020) Nghị quyết 103/NQ-CP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Kết luận 67-KL/TW về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành
 7. (09/07/2020) Quyết định 912/QĐ-BXD năm 2020 về thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
 8. (07/07/2020) Quyết định 901/QĐ-BXD năm 2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW và 83/NQ-CP do Bộ trưởng Bộ Xây dựng
 9. (07/07/2020) Quyết định 964/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (06/07/2020) Công văn 5432/VPCP-CN năm 2020 về di dời ga đường sắt Đà Nẵng và tái phát triển đô thị do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (06/07/2020) Quyết định 955/QĐ-TTg năm 2020 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (10/07/2020) Công văn 5613/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về thẩm định quy hoạch sân bay do Văn phòng Chính phủ ban hành (Bà Rịa - Vũng Tàu)
 2. (10/07/2020) Công văn 5605/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành (mở rộng cảng hàng không Điện Biên)
 3. (10/07/2020) Công văn 5619/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về kế hoạch đầu tư công trung hạn và phân bổ nguồn Ngân sách nhà nước tại các đô thị do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (10/07/2020) Công văn 5621/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về dự án đầu tư công trung hạn xây dựng tuyến đường giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (09/07/2020) Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 6. (09/07/2020) Công văn 5560/VPCP-CN năm 2020 về đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các khu tái định cư của Dự án đầu tư một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (08/07/2020) Công văn 5533/VPCP-NN năm 2020 về kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với tàu đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (08/07/2020) Thông báo 227/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý III và 6 tháng cuối năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (07/07/2020) Quyết định 1240/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
 10. (07/07/2020) Công văn 5453/VPCP-CN năm 2020 về lựa chọn nhà đầu tư Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo hình thức PPP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (07/07/2020) Thông báo 223/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ triển khai Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển đổi phương thức đầu tư dự án thành phần tại Nghị quyết 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (07/07/2020) Quyết định 969/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (06/07/2020) Công văn 5432/VPCP-CN năm 2020 về di dời ga đường sắt Đà Nẵng và tái phát triển đô thị do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (10/07/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng