Thông báo văn bản mới từ ngày 10-01-2022 đến ngày 17-01-2022

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 10-01-2022 đến 17-01-2022


Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (15/01/2022)
 2. (12/01/2022)
 3. (10/01/2022)

Lĩnh vực Vi phạm hành chính

 1. (17/01/2022)
 2. (13/01/2022)
 3. (10/01/2022)

Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

 1. (17/01/2022)
 2. (17/01/2022)
 3. (14/01/2022)
 4. (14/01/2022)

Lĩnh vực Lĩnh vực khác

 1. (13/01/2022)
 2. (13/01/2022)

Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý

 1. (17/01/2022)
 2. (13/01/2022)

Lĩnh vực Quyền dân sự

 1. (17/01/2022)
 2. (16/01/2022)
 3. (14/01/2022)

Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

 1. (13/01/2022)
 2. (13/01/2022)
 3. (11/01/2022)
 4. (11/01/2022)

Lĩnh vực Bảo hiểm

 1. (14/01/2022)

Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

 1. (13/01/2022)

Lĩnh vực Chứng khoán

 1. (14/01/2022)


Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (14/01/2022)
 2. (13/01/2022)
 3. (12/01/2022)
 4. (12/01/2022)
 5. (12/01/2022)
 6. (11/01/2022)
 7. (11/01/2022)
 8. (11/01/2022)
 9. (11/01/2022)
 10. (11/01/2022)
 11. (11/01/2022)
 12. (11/01/2022)
 13. (11/01/2022)
 14. (11/01/2022)
 15. (11/01/2022)
 16. (11/01/2022)
 17. (11/01/2022)
 18. (11/01/2022)
 19. (11/01/2022)
 20. (11/01/2022)
 21. (11/01/2022)
 22. (11/01/2022)
 23. (11/01/2022)
 24. (10/01/2022)
 25. (10/01/2022)
 26. (10/01/2022)
 27. (15/01/2022) Thông tư 29/2021/TT-BGTVT hướng dẫn quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 28. (15/01/2022)
 29. (15/01/2022) Thông tư 26/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 23/2012/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 30. (15/01/2022) Thông tư 25/2021/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2018/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt; Thông tư 05/2021/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2018/TT-BGTVT và 24/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 31. (15/01/2022) Circular No. 24/2021/TT-BGTVT dated November 22, 2021 on providing for management and maintenance of aeronautical facilities
 32. (15/01/2022) Thông tư 24/2021/TT-BGTVT về quản lý, bảo trì công trình hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Lĩnh vực khác

 1. (13/01/2022)
 2. (13/01/2022)
 3. (10/01/2022)

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (15/01/2022)
 2. (12/01/2022)
 3. (10/01/2022)

Lĩnh vực Vi phạm hành chính

 1. (17/01/2022)
 2. (13/01/2022)
 3. (10/01/2022)

Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

 1. (17/01/2022)
 2. (17/01/2022)
 3. (14/01/2022)
 4. (14/01/2022)

Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý

 1. (17/01/2022)

Lĩnh vực Quyền dân sự

 1. (17/01/2022)
 2. (14/01/2022)

Lĩnh vực Bảo hiểm

 1. (14/01/2022)

Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

 1. (13/01/2022)


Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (12/01/2022) Quyết định 1354/QĐ-BTNMT năm 2021 công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 2. (10/01/2022) Nghị định 54/2021/NĐ-CP quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường
 3. (10/01/2022) Thông tư 25/2019/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 4. (10/01/2022) Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường
 5. (10/01/2022) Thông tư 34/2017/TT-BTNMT quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 6. (11/01/2022) Thông tư 62/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 7. (11/01/2022) Thông tư 59/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 8. (10/01/2022) Thông tư 31/2016/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 9. (10/01/2022) Thông tư 19/2016/TT-BTNMT về báo cáo công tác bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 10. (10/01/2022) Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định về quản lý chất thải y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 11. (10/01/2022) Thông tư 43/2015/TT-BTNMT về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 12. (10/01/2022) Thông tư 35/2015/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao do Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 13. (10/01/2022) Thông tư 38/2015/TT-BTNMT về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 14. (10/01/2022) Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 15. (10/01/2022) Thông tư 22/2015/TT-BTNMT quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng dung dịch khoan; quản lý chất thải và quan trắc môi trường đối với hoạt động dầu khí trên biển do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 16. (10/01/2022) Quyết định 16/2015/QĐ-TTg quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (10/01/2022) Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu
 18. (10/01/2022) Thông tư 19/2015/TT-BTNMT năm 2015 Quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 19. (10/01/2022) Nghị định 19/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường
 20. (10/01/2022) Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
 21. (10/01/2022) Nghị định 03/2015/NĐ-CP quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường
 22. (10/01/2022) Nghị định 127/2014/NĐ-CP quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
 23. (10/01/2022) Thông tư 02/2009/TT-BYT hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hoả táng do Bộ Y tế ban hành