Thông báo văn bản mới từ ngày 29-03-2021 đến ngày 05-04-2021

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 29-03-2021 đến 05-04-2021


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (05/04/2021) Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân do Bộ Quốc phòng ban hành
 2. (05/04/2021) Kế hoạch 87/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
 3. (05/04/2021) Quyết định 810/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa
 4. (05/04/2021) Quyết định 813/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa
 5. (05/04/2021) Quyết định 564/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hà Nam
 6. (05/04/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 15/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 38/2016/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
 7. (05/04/2021) Quyết định 546/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng
 8. (05/04/2021) Quyết định 321/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
 9. (05/04/2021) Công văn 273-CV/BTCTW năm 2021 về sinh hoạt đảng của đảng viên là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã do Ban Tổ chức Trung ương ban hành
 10. (05/04/2021) Quyết định 563/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hà Nam
 11. (05/04/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong cơ quan Nhà nước của tỉnh Bình Dương
 12. (05/04/2021) Quyết định 710/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình
 13. (03/04/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
 14. (03/04/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thừa Thiên Huế
 15. (03/04/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 07/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
 16. (02/04/2021) Quyết định 111/QĐ-VKSTC năm 2021 hướng dẫn sửa đổi của Hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong ngành Kiểm sát nhân dân kèm theo Quyết định 602/QĐ-VKSNDTC-V15 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 17. (02/04/2021) Quyết định 269/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
 18. (02/04/2021) Quyết định 1084/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
 19. (02/04/2021) Quyết định 301/QĐ-UBND năm 2021 công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 20. (02/04/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị
 21. (02/04/2021) Quyết định 1079/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
 22. (02/04/2021) Công văn 2350/VPCP-KSTT năm 2021 thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành
 23. (02/04/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 3 Điều 1 Quyết định 06/2009/QĐ-UBND về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Hải Dương
 24. (02/04/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Mục III Điều 1 Quyết định 18/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương
 25. (02/04/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 10/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 Quyết định 03/2017/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương
 26. (02/04/2021) Quyết định 300/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 27. (02/04/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quyết định 09/2017/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương
 28. (02/04/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 7 Điều 1 Quyết định 12/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 24/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương
 29. (02/04/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 14/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 15/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
 30. (02/04/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Quyết định 34/2008/QĐ-UBND về thành lập Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hải Dương
 31. (02/04/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 08/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Mục III Điều 1 Quyết định 04/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương
 32. (02/04/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 4 Điều 1 Quyết định 13/2020/QĐ-UBND và Khoản 13 Điều 2 Quyết định 02/2017/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương
 33. (02/04/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 07/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 08/2017/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hải Dương
 34. (02/04/2021) Quyết định 357/QĐ-BKHĐT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 35. (01/04/2021) Nghị quyết 41/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2021
 36. (01/04/2021) Quyết định 520/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 37. (01/04/2021) Quyết định 517/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 38. (01/04/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương Quảng Trị
 39. (01/04/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị
 40. (01/04/2021) Quyết định 757/QĐ-BTC năm 2021 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
 41. (01/04/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai
 42. (31/03/2021) Quyết định 508/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt tổng mức kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và phân bổ kinh phí (đợt 2) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 43. (31/03/2021) Quyết định 512/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 44. (31/03/2021) Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2021 về nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 45. (31/03/2021) Nghị định 42/2021/NĐ-CP quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy
 46. (31/03/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 47/2018/QĐ-UBND Quy định về trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng ngoài các khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định
 47. (31/03/2021) Chỉ thị 623/CT-UBND năm 2021 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ, công vụ trong cơ quan, đơn vi trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 48. (30/03/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-TTg sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Quyết định 41/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 49. (30/03/2021) Nghị định 39/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2009/NĐ-CP quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan
 50. (30/03/2021) Quyết định 496/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 51. (30/03/2021) Quyết định 248/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
 52. (30/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát do tỉnh Tây Ninh ban hành
 53. (30/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về tổ chức, chế độ, chính sách và trang bị đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 54. (29/03/2021) Nghị định 34/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng
 55. (29/03/2021) Nghị định 33/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị thành phố Hồ Chí Minh
 56. (29/03/2021) Quyết định 1299/QĐ-BNN-KHCN năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 57. (29/03/2021) Nghị quyết 32/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội
 58. (29/03/2021) Quyết định 480/QĐ-TTg năm 2021 về kết thúc hoạt động Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 59. (29/03/2021) Quyết định 40/QĐ-BCĐCCHC về Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
 60. (29/03/2021) Quyết định 233/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang
 61. (29/03/2021) Quyết định 284/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình
 62. (29/03/2021) Thông tư 22/2021/TT-BTC quy định về thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số do Bộ Tài chính ban hành
 63. (29/03/2021) Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (05/04/2021) Quyết định 397/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
 2. (05/04/2021) Công văn 2372/VPCP-CN năm 2021 về Quyết định quy định Bộ Tiêu chí đô thị văn minh và quy định tổ chức thực hiện do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (03/04/2021) Quyết định 539/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (03/04/2021) Công văn 424/TTg-NN năm 2021 về bàn giao đất để xây dựng Nhà ga T3 và bổ sung quy hoạch sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (02/04/2021) Quyết định 347/QĐ-BXD năm 2021 công bố Hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị do Bộ Xây dựng ban hành
 6. (02/04/2021) Quyết định 348/QĐ-BXD năm 2021 công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) do Bộ Xây dựng ban hành
 7. (01/04/2021) Nghị định 50/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
 8. (01/04/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị
 9. (01/04/2021) Công văn 402/TTg-CN năm 2021 về lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Trảng Bom do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (01/04/2021) Quyết định 529/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên và thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (31/03/2021) Quyết định 512/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (31/03/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 47/2018/QĐ-UBND Quy định về trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng ngoài các khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định
 13. (30/03/2021) Công văn 395/TTg-QHQT năm 2021 phê duyệt Đề xuất Dự án thành phần tỉnh Quảng Nam thuộc Dự án “Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu”, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (29/03/2021) Nghị định 34/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng
 15. (29/03/2021) Nghị định 33/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị thành phố Hồ Chí Minh
 16. (29/03/2021) Nghị quyết 32/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (05/04/2021) Công văn 10141/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với thù lao nhận được từ hoạt động thu hộ phí bảo vệ môi trường nước thải do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (05/04/2021) Chỉ thị 09/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
 3. (05/04/2021) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 4. (05/04/2021) Quyết định 225/QĐ-UBDT năm 2021 về Quy chế quản lý nhiệm vụ bảo vệ môi trường, dự án điều tra cơ bản của Ủy ban Dân tộc
 5. (03/04/2021) Công văn 422/TTg-CN năm 2021 phê duyệt khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (01/04/2021) Nghị quyết 40/NQ-CP năm 2021 về tiếp tục triển khai Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) do Chính phủ ban hành
 7. (01/04/2021) Quyết định 524/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (01/04/2021) Quyết định 523/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (01/04/2021) Nghị định 51/2021/NĐ-CP về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
 10. (01/04/2021) Thông báo 70/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị lần thứ ba về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (01/04/2021) Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2021 về nâng cao năng lực quan trắc khí tượng, thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 12. (01/04/2021) Decree No. 51/2021/ND-CP dated April 01, 2021 on management of minerals in national mineral reserves
 13. (31/03/2021) Công văn 2226/VPCP-NN năm 2021 về kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh "Nhiều người dân mòn mỏi chờ tái định cư sau sạt lở" do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (31/03/2021) Quyết định 509/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (30/03/2021) Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
 16. (30/03/2021) Chỉ thị 1819/CT-BNN-PCTT về tăng cường công tác quản lý đề điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 17. (30/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát do tỉnh Tây Ninh ban hành
 18. (30/03/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 19. (30/03/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 20. (29/03/2021) Quyết định 1299/QĐ-BNN-KHCN năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 21. (29/03/2021) Công văn 102/CP-NN năm 2021 về Đề án tổng thể đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai nhằm quản lý chặt chẽ, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai và ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu vực 5 tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2019-2025 do Chính phủ ban hành
 22. (29/03/2021) Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2021 triển khai Chỉ thị 34/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (05/04/2021) Thông tư 04/2021/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 2. (05/04/2021) Công văn 2447/BYT-DP năm 2021 về rà soát, thông kê đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 3. (05/04/2021) Công văn 860/BHXH-CSYT năm 2021 hướng dẫn mua sắm, sử dụng và thanh, quyết toán chi phí thuốc kháng HIV theo Thông tư 22/2020/TT-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 4. (05/04/2021) Công văn 2461/BYT-KH-TC năm 2021 về đăng ký mua, cam kết bố trí kinh phí để mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 5. (02/04/2021) Quyết định 1157/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 6. (02/04/2021) Chỉ thị 1394/CT-CHK năm 2021 thực hiện nghiêm công tác khai báo y tế trước chuyến bay do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 7. (02/04/2021) Thông tư 03/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 8. (02/04/2021) Quyết định 269/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
 9. (02/04/2021) Quyết định 1084/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
 10. (02/04/2021) Quyết định 1079/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
 11. (02/04/2021) Circular No. 03/2021/TT-NHNN dated April 02, 2021 on amendments to some Articles of Circular No. 01/2020/TT-NHNN providing instructions for credit institutions and foreign branch banks on debt rescheduling, exemption or reduction of interest and fees, retention of debt category to assist borrowers affected by Covid-19 pandemic
 12. (02/04/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 3 Điều 1 Quyết định 06/2009/QĐ-UBND về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Hải Dương
 13. (02/04/2021) Quyết định 300/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 14. (02/04/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Quyết định 34/2008/QĐ-UBND về thành lập Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hải Dương
 15. (02/04/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 07/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 08/2017/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hải Dương
 16. (01/04/2021) Công văn 2307/VPCP-KGVX năm 2021 thông tin báo nêu về quản lý đồ ăn chay do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (01/04/2021) Công văn 2289/BYT-DP năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè do Bộ Y tế ban hành
 18. (31/03/2021) Quyết định 507/QĐ-TTg năm 2021 về bổ sung kinh phí mua và tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. (31/03/2021) Công văn 332/KCB-NV năm 2021 về tăng cường công tác điều trị bệnh tay chân miệng do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
 20. (30/03/2021) Chỉ thị 05/CT-BYT năm 2021 về tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 21. (30/03/2021) Quyết định 495/QĐ-TTg về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 22. (30/03/2021) Quyết định 1745/QĐ-BYT năm 2021 về Kế hoạch phòng chống bệnh ký sinh trùng thường gặp tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 do Bộ Y tế ban hành
 23. (30/03/2021) Thông báo 840/TB-BHXH năm 2021 triển khai thẻ bảo hiểm y tế theo Quyết định 1666/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 24. (30/03/2021) Quyết định 1744/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh ký sinh trùng thường gặp tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành
 25. (29/03/2021) Quyết định 482/QĐ-TTg năm 2021 về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 26. (29/03/2021) Quyết định 481/QĐ-TTg năm 2021 về tạm cấp kinh phí hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 27. (29/03/2021) Công văn 2123/VPCP-KGVX năm 2021 xử lý thông tin báo nêu về Việt Nam không nên mở cửa khi chưa đạt miễn dịch cộng đồng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 28. (29/03/2021) Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (05/04/2021) Thông tư 04/2021/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 2. (05/04/2021) Công văn 10142/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp của chi nhánh hạch toán phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (01/04/2021) Quyết định 538/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (31/03/2021) Nghị định 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19
 5. (31/03/2021) Nghị định 45/2021/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
 6. (31/03/2021) Công văn 9583/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (31/03/2021) Công văn 9579/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (29/03/2021) Nghị định 36/2021/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 9. (29/03/2021) Thông tư 22/2021/TT-BTC quy định về thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (05/04/2021) Quyết định 350/QĐ-BXD về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Bộ Xây dựng
 2. (05/04/2021) Quyết định 223/QĐ-UBDT về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Ủy ban Dân tộc
 3. (05/04/2021) Quyết định 284/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 4. (05/04/2021) Quyết định 564/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hà Nam
 5. (05/04/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công địa phương tỉnh Thanh Hóa
 6. (05/04/2021) Quyết định 563/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hà Nam
 7. (03/04/2021) Công văn 2359/VPCP-NN năm 2021 về Báo điện tử Sài Gòn Giải phóng có bài viết “Chống sốt ảo phải xây dựng dữ liệu giá đất quốc gia” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (02/04/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị
 9. (02/04/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 10. (02/04/2021) Công văn 3498/BTC-QLCS năm 2021 về phát hành 03 cuốn sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, sử dụng tài sản công do Bộ Tài chính ban hành
 11. (01/04/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên
 12. (01/04/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2010/QĐ-UBND quy định chế độ chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 13. (01/04/2021) Công văn 2291/VPCP-KTTH năm 2021 về xuất cấp, quản lý và sử dụng hàng dự trữ quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (31/03/2021) Quyết định 508/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt tổng mức kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và phân bổ kinh phí (đợt 2) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (31/03/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-TTg quy định về mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (31/03/2021) Công văn 2212/VPCP-KTTH về tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan, địa phương Quý I năm 2021 đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (31/03/2021) Nghị định 46/2021/NĐ-CP về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam
 18. (31/03/2021) Nghị định 45/2021/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
 19. (31/03/2021) Quyết định 507/QĐ-TTg năm 2021 về bổ sung kinh phí mua và tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 20. (31/03/2021) Decision No. 17/2021/QD-TTg dated March 31, 2021 on occupational training assistance rates for workers participating in unemployment insurance
 21. (30/03/2021) Quyết định 492/QĐ-TTg bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 22. (30/03/2021) Quyết định 501/QĐ-TTg về giao dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 23. (30/03/2021) Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
 24. (30/03/2021) Nghị quyết 12/NQ-HĐND bổ sung Kế hoạch đầu tư và xây dựng vốn ngân sách địa phương năm 2021, tỉnh Tuyên Quang
 25. (30/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 26. (30/03/2021) Công văn 1454/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2021 về tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 27. (30/03/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 28. (29/03/2021) Nghị định 36/2021/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 29. (29/03/2021) Quyết định 482/QĐ-TTg năm 2021 về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 30. (29/03/2021) Quyết định 481/QĐ-TTg năm 2021 về tạm cấp kinh phí hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 31. (29/03/2021) Công điện 393/CĐ-TTg năm 2021 về giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng công trình đường dây 500 kV mạch 3 do Thủ tướng Chính phủ điện
 32. (29/03/2021) Quyết định 233/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (05/04/2021) Công văn 10142/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp của chi nhánh hạch toán phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (05/04/2021) Công văn 10143/CTHN-TTHT năm 2021 về xuất hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (05/04/2021) Công văn 10144/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (05/04/2021) Công văn 10141/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với thù lao nhận được từ hoạt động thu hộ phí bảo vệ môi trường nước thải do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (05/04/2021) Công văn 10145/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân đối với quà tặng cho nhân viên do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (05/04/2021) Công văn 10146/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (05/04/2021) Công văn 10147/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (05/04/2021) Công văn 1551/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý tiền thuế nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (05/04/2021) Công văn 1561/TCHQ-TXNK năm 2021 thực hiện Thông tư 14/2021/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (02/04/2021) Công văn 1497/TCHQ-TXNK năm 2021 về xác định nguyên liệu, linh kiện vật tư theo Chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (02/04/2021) Công văn 1517/TCHQ-TXNK năm 2021 về triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu và chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (02/04/2021) Quyết định 1162/QĐ-BCT năm 2021 về áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a do Bộ Công thương ban hành
 13. (01/04/2021) Công văn 935/TCT-CS năm 2021 về giải đáp vướng mắc chính sách thu Lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành
 14. (01/04/2021) Công văn 944/TCT-CS năm 2021 về hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với dự án đầu tư mới do Tổng cục Thuế ban hành
 15. (01/04/2021) Công văn 2269/VPCP-KTTH năm 2021 thực hiện thí điểm thu, sử dụng phí bảo đảm hàng hải để nạo vét, duy tu luồng hàng hải Soài Rạp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (01/04/2021) Nghị quyết 42/NQ-CP năm 2021 về xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu bị thiệt hại do hỏa hoạn của Công ty trách nhiệm hữu hạn Vina Korea do Chính phủ ban hành
 17. (01/04/2021) Công văn 2295/VPCP-NN năm 2021 về nghiên cứu, xử lý thông tin báo điện tử Vietnam+ (Vietnamplus) phản ánh mặt hàng chế biến gỗ có rủi ro về lẩn tránh thuế nhập khẩu từ Mỹ bởi tình trạng đầu tư chui, núp bóng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (01/04/2021) Công văn 1485/TCHQ-TXNK năm 2021 bổ sung nội dung Công văn 5485/TCHQ-TXNK về xác định trị giá hải quan của hàng hóa tái nhập sau khi tạm xuất ra nước ngoài để sửa chữa ngoài thời hạn bảo hành do Tổng cục Hải quan ban hành
 19. (01/04/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2017/QĐ-UBND quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 20. (31/03/2021) Nghị định 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19
 21. (31/03/2021) Công văn 9589/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn về hóa đơn điện tử do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
 22. (31/03/2021) Công văn 9582/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thanh toán cho người lao động đã chết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 23. (31/03/2021) Công văn 9580/CTHN-TTHT năm 2021 về hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 24. (31/03/2021) Công văn 9583/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 25. (31/03/2021) Công văn 9579/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 26. (31/03/2021) Công văn 9584/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 27. (31/03/2021) Công văn 9585/CTHN-TTHT năm 2021 về đề nghị được sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 28. (30/03/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-TTg sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Quyết định 41/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 29. (29/03/2021) Công văn 9159/CTHN-TTHT năm 2021 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 30. (29/03/2021) Công văn 9158/CTHN-TTHT năm 2021 về hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 31. (29/03/2021) Công văn 9157/CTHN-TTHT năm 2021 về quyết toán thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 32. (29/03/2021) Công văn 1433/TCHQ-TXNK năm 2021 về khai bổ sung phí bản quyền do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (05/04/2021) Công văn 2389/VPCP-CN năm 2021 về nội dung liên quan đến việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (03/04/2021) Quyết định 539/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (03/04/2021) Công văn 423/TTg-CN năm 2021 về Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn II của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (02/04/2021) Công văn 419/TTg-KTTH năm 2021 dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (02/04/2021) Thông báo 72/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (02/04/2021) Quyết định 1133/QĐ-BCT năm 2021 phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Bộ Công Thương ban hành
 7. (02/04/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 8. (02/04/2021) Quyết định 357/QĐ-BKHĐT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 9. (01/04/2021) Quyết định 535/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (01/04/2021) Quyết định 525/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (01/04/2021) Công văn 403/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (01/04/2021) Công văn 415/TTg-CN năm 2021 về quy hoạch đấu nối Dự án điện mặt trời Thiên Tân 2, tỉnh Ninh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (01/04/2021) Quyết định 529/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên và thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (01/04/2021) Công văn 401/TTg-CN năm 2021 về điều chỉnh quy hoạch vị trí dự án điện mặt trời An Cư, tỉnh An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (31/03/2021) Công văn 2212/VPCP-KTTH về tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan, địa phương Quý I năm 2021 đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (31/03/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 47/2018/QĐ-UBND Quy định về trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng ngoài các khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định
 17. (30/03/2021) Nghị quyết 12/NQ-HĐND bổ sung Kế hoạch đầu tư và xây dựng vốn ngân sách địa phương năm 2021, tỉnh Tuyên Quang
 18. (30/03/2021) Công văn 397/TTg-NN năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án sân golf FLC Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. (29/03/2021) Nghị định 35/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
 20. (29/03/2021) Công văn 9158/CTHN-TTHT năm 2021 về hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 21. (29/03/2021) Công văn 9157/CTHN-TTHT năm 2021 về quyết toán thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (05/04/2021) Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 2215/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do tỉnh Ninh Bình ban hành
 2. (05/04/2021) Kế hoạch 68/KH-UBND công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 3. (05/04/2021) Quyết định 1565/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội
 4. (02/04/2021) Kế hoạch 47/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 1472/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 5. (02/04/2021) Quyết định 1163/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 6. (01/04/2021) Quyết định 520/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (01/04/2021) Thông báo 71/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (01/04/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của thành phố Hà Nội
 9. (01/04/2021) Công văn 939/UBND-SNV thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
 10. (31/03/2021) Quyết định 510/QĐ-TTg năm 2021 về Ngày Thống kê Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (31/03/2021) Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2021 về nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (31/03/2021) Chỉ thị 10/CT-TTg năm 2021 về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (30/03/2021) Nghị định 40/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 89/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"
 14. (30/03/2021) Quyết định 496/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (30/03/2021) Công văn 2154/VPCP-KGVX năm 2021 thông tin báo nêu về hiện tượng tự xưng “lương y”, “thần y” chữa bách bệnh tràn lan trên mạng xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (30/03/2021) Quyết định 248/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
 17. (30/03/2021) Kế hoạch 86/KH-UBND năm 2021 thực hiện Kết luận 94-KL/TU về phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
 18. (30/03/2021) Kế hoạch 87/KH-UBND triển khai hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành
 19. (30/03/2021) Luật Phòng, chống ma túy năm 2021
 20. (29/03/2021) Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo
 21. (29/03/2021) Quyết định 480/QĐ-TTg năm 2021 về kết thúc hoạt động Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

 1. (05/04/2021) Thông tư 04/2021/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 2. (02/04/2021) Thông tư 03/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 3. (02/04/2021) Circular No. 03/2021/TT-NHNN dated April 02, 2021 on amendments to some Articles of Circular No. 01/2020/TT-NHNN providing instructions for credit institutions and foreign branch banks on debt rescheduling, exemption or reduction of interest and fees, retention of debt category to assist borrowers affected by Covid-19 pandemic
 4. (01/04/2021) Quyết định 532/QĐ-TTg năm 2021 về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Điều 16 của Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (31/03/2021) Thông tư 01/2021/TT-NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 6. (31/03/2021) Thông tư 02/2021/TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 7. (31/03/2021) Nghị định 46/2021/NĐ-CP về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam
 8. (30/03/2021) Công văn 395/TTg-QHQT năm 2021 phê duyệt Đề xuất Dự án thành phần tỉnh Quảng Nam thuộc Dự án “Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu”, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (29/03/2021) Quyết định 483/QĐ-TTg năm 2021 về cấp tín dụng vượt giới hạn của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và người có liên quan để thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (05/04/2021) Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân do Bộ Quốc phòng ban hành
 2. (03/04/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 07/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
 3. (02/04/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 4 Điều 1 Quyết định 13/2020/QĐ-UBND và Khoản 13 Điều 2 Quyết định 02/2017/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương
 4. (01/04/2021) Nghị quyết 39/NQ-CP năm 2021 gia hạn Bản Ghi nhớ giữa Việt Nam và Ma-lai-xi-a về tuyển dụng lao động do Chính phủ ban hành
 5. (31/03/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-TTg quy định về mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (31/03/2021) Công văn 9582/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thanh toán cho người lao động đã chết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (31/03/2021) Decision No. 17/2021/QD-TTg dated March 31, 2021 on occupational training assistance rates for workers participating in unemployment insurance
 8. (30/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về tổ chức, chế độ, chính sách và trang bị đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 9. (29/03/2021) Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
 10. (29/03/2021) Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (05/04/2021) Công văn 2368/VPCP-CN năm 2021 về Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2016-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (05/04/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công địa phương tỉnh Thanh Hóa
 3. (02/04/2021) Công văn 375/TCTK-TTDL hướng dẫn kiểm tra, giám sát Tổng điều tra kinh tế 2021 do Tổng cục Thống kê ban hành
 4. (02/04/2021) Thông báo 72/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (01/04/2021) Quyết định 531/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (01/04/2021) Thông báo 71/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (01/04/2021) Quyết định 516/QĐ-TTg năm 2021 về tiếp tục thực hiện Quyết định 673/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (01/04/2021) Quyết định 535/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (01/04/2021) Decision No. 531/QD-TTg dated April 01, 2021 on approving general strategy for development of Vietnam’s service sector for 2021 - 2030, with a vision to 2050
 10. (31/03/2021) Thông tư 01/2021/TT-BCT sửa đổi Thông tư 30/2016/TT-BCT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương do Bộ Công thương ban hành
 11. (30/03/2021) Thông tư 23/2021/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá do Bộ Tài chính ban hành
 12. (29/03/2021) Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo
 13. (29/03/2021) Thông tư 22/2021/TT-BTC quy định về thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số do Bộ Tài chính ban hành
 14. (29/03/2021) Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2021 tổ chức thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU về phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản tập trung, bền vững, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Sơn La ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (05/04/2021) Công văn 1087/BXD-QLN năm 2021 hướng dẫn công tác tổ chức Hội nghị nhà chung cư thành lập Ban quản trị nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
 2. (05/04/2021) Kế hoạch 88/KH-UBND năm 2021 về tổ chức thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện do thành phố Hà Nội ban hành
 3. (03/04/2021) Công văn 2358/VPCP-NN năm 2021 về Báo Diễn đàn doanh nghiệp phản ánh “Nhức nhối tình trạng chiếm đất ven sông Hồng” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (03/04/2021) Công văn 2360/VPCP-NN năm 2021 về Báo Diễn đàn doanh nghiệp có bài “Vaccine ngừa sốt giá đất: Cần chính sách hỗ trợ nhà đầu tư” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (03/04/2021) Công văn 2359/VPCP-NN năm 2021 về Báo điện tử Sài Gòn Giải phóng có bài viết “Chống sốt ảo phải xây dựng dữ liệu giá đất quốc gia” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (03/04/2021) Công văn 424/TTg-NN năm 2021 về bàn giao đất để xây dựng Nhà ga T3 và bổ sung quy hoạch sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (02/04/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 29/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Định
 8. (01/04/2021) Quyết định 532/QĐ-TTg năm 2021 về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Điều 16 của Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (01/04/2021) Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
 10. (01/04/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2017/QĐ-UBND quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 11. (01/04/2021) Quyết định 856/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
 12. (01/04/2021) Công văn 403/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (01/04/2021) Quyết định 857/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
 14. (01/04/2021) Quyết định 854/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
 15. (31/03/2021) Công văn 2226/VPCP-NN năm 2021 về kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh "Nhiều người dân mòn mỏi chờ tái định cư sau sạt lở" do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (30/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 17. (30/03/2021) Công văn 1454/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2021 về tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 18. (29/03/2021) Công điện 393/CĐ-TTg năm 2021 về giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng công trình đường dây 500 kV mạch 3 do Thủ tướng Chính phủ điện
 19. (29/03/2021) Công văn 102/CP-NN năm 2021 về Đề án tổng thể đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai nhằm quản lý chặt chẽ, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai và ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu vực 5 tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2019-2025 do Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (05/04/2021) Quyết định 813/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa
 2. (05/04/2021) Quyết định 546/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng
 3. (03/04/2021) Công văn 423/TTg-CN năm 2021 về Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn II của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (02/04/2021) Quyết định 508/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (02/04/2021) Chỉ thị 1394/CT-CHK năm 2021 thực hiện nghiêm công tác khai báo y tế trước chuyến bay do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 6. (02/04/2021) Công văn 2310/VPCP-CN năm 2021 triển khai dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (02/04/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 8. (01/04/2021) Công văn 417/TTg-CN năm 2021 về điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường Vành đai 5 (Km68 - Km75) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (01/04/2021) Công văn 2269/VPCP-KTTH năm 2021 thực hiện thí điểm thu, sử dụng phí bảo đảm hàng hải để nạo vét, duy tu luồng hàng hải Soài Rạp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (01/04/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND sửa đổi quy định tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định 23/2020/QĐ-UBND
 11. (01/04/2021) Công văn 1910/TCĐBVN-QLPT&NL năm 2021 thực hiện quy định về đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 12. (31/03/2021) Quyết định 43/QĐ-HĐTĐQH năm 2021 về kế hoạch và phân công nhiệm vụ thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Hội đồng thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa ban hành
 13. (31/03/2021) Quyết định 42/QĐ-HĐTĐQH năm 2021 về kế hoạch và phân công nhiệm vụ thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam ban hành
 14. (31/03/2021) Công văn 399/TTg-CN năm 2021 về điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu bến cảng Cà Ná do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (30/03/2021) Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 16. (29/03/2021) Quyết định 284/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (05/04/2021) Công văn 1528/TCHQ-GSQL năm 2021 về nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (05/04/2021) Công văn 1561/TCHQ-TXNK năm 2021 thực hiện Thông tư 14/2021/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (02/04/2021) Công văn 1503/TCHQ-GSQL năm 2021 thực hiện khai báo, tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (02/04/2021) Công văn 1497/TCHQ-TXNK năm 2021 về xác định nguyên liệu, linh kiện vật tư theo Chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (02/04/2021) Quyết định 1162/QĐ-BCT năm 2021 về áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a do Bộ Công thương ban hành
 6. (01/04/2021) Nghị quyết 42/NQ-CP năm 2021 về xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu bị thiệt hại do hỏa hoạn của Công ty trách nhiệm hữu hạn Vina Korea do Chính phủ ban hành
 7. (01/04/2021) Công văn 2295/VPCP-NN năm 2021 về nghiên cứu, xử lý thông tin báo điện tử Vietnam+ (Vietnamplus) phản ánh mặt hàng chế biến gỗ có rủi ro về lẩn tránh thuế nhập khẩu từ Mỹ bởi tình trạng đầu tư chui, núp bóng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (01/04/2021) Công văn 1485/TCHQ-TXNK năm 2021 bổ sung nội dung Công văn 5485/TCHQ-TXNK về xác định trị giá hải quan của hàng hóa tái nhập sau khi tạm xuất ra nước ngoài để sửa chữa ngoài thời hạn bảo hành do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (31/03/2021) Công văn 1467/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng tàu thủy do Tổng cục Hải quan ban hành


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (05/04/2021) Kế hoạch 87/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
 2. (05/04/2021) Quyết định 810/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa
 3. (05/04/2021) Quyết định 813/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa
 4. (05/04/2021) Quyết định 564/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hà Nam
 5. (05/04/2021) Quyết định 546/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng
 6. (05/04/2021) Quyết định 321/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
 7. (05/04/2021) Công văn 273-CV/BTCTW năm 2021 về sinh hoạt đảng của đảng viên là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã do Ban Tổ chức Trung ương ban hành
 8. (05/04/2021) Quyết định 563/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hà Nam
 9. (02/04/2021) Quyết định 111/QĐ-VKSTC năm 2021 hướng dẫn sửa đổi của Hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong ngành Kiểm sát nhân dân kèm theo Quyết định 602/QĐ-VKSNDTC-V15 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 10. (02/04/2021) Quyết định 269/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
 11. (02/04/2021) Quyết định 1084/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
 12. (02/04/2021) Quyết định 301/QĐ-UBND năm 2021 công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 13. (02/04/2021) Quyết định 1079/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
 14. (02/04/2021) Công văn 2350/VPCP-KSTT năm 2021 thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (02/04/2021) Quyết định 300/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 16. (02/04/2021) Quyết định 357/QĐ-BKHĐT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 17. (01/04/2021) Nghị quyết 41/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2021
 18. (01/04/2021) Quyết định 520/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. (01/04/2021) Quyết định 517/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 20. (01/04/2021) Quyết định 757/QĐ-BTC năm 2021 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
 21. (31/03/2021) Quyết định 508/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt tổng mức kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và phân bổ kinh phí (đợt 2) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 22. (31/03/2021) Quyết định 512/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 23. (31/03/2021) Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2021 về nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 24. (31/03/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 47/2018/QĐ-UBND Quy định về trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng ngoài các khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định
 25. (31/03/2021) Chỉ thị 623/CT-UBND năm 2021 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ, công vụ trong cơ quan, đơn vi trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 26. (30/03/2021) Quyết định 496/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 27. (30/03/2021) Quyết định 248/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
 28. (29/03/2021) Nghị định 34/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng
 29. (29/03/2021) Nghị định 33/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị thành phố Hồ Chí Minh
 30. (29/03/2021) Quyết định 1299/QĐ-BNN-KHCN năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 31. (29/03/2021) Nghị quyết 32/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội
 32. (29/03/2021) Quyết định 480/QĐ-TTg năm 2021 về kết thúc hoạt động Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 33. (29/03/2021) Quyết định 40/QĐ-BCĐCCHC về Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
 34. (29/03/2021) Quyết định 233/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang
 35. (29/03/2021) Quyết định 284/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình
 36. (01/04/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 37. (04/04/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 38. (01/04/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình
 39. (29/03/2021) Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND quy định về nội dung chi và mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 40. (01/04/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do thành phố Cần Thơ ban hành
 41. (01/04/2021) Quyết định 5/2021/QĐ-UBND quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (05/04/2021) Quyết định 350/QĐ-BXD về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Bộ Xây dựng
 2. (05/04/2021) Quyết định 223/QĐ-UBDT về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Ủy ban Dân tộc
 3. (05/04/2021) Quyết định 284/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 4. (05/04/2021) Quyết định 564/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hà Nam
 5. (05/04/2021) Quyết định 563/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hà Nam
 6. (03/04/2021) Công văn 2359/VPCP-NN năm 2021 về Báo điện tử Sài Gòn Giải phóng có bài viết “Chống sốt ảo phải xây dựng dữ liệu giá đất quốc gia” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (02/04/2021) Công văn 3498/BTC-QLCS năm 2021 về phát hành 03 cuốn sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, sử dụng tài sản công do Bộ Tài chính ban hành
 8. (01/04/2021) Công văn 2291/VPCP-KTTH năm 2021 về xuất cấp, quản lý và sử dụng hàng dự trữ quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (31/03/2021) Quyết định 508/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt tổng mức kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và phân bổ kinh phí (đợt 2) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (31/03/2021) Công văn 2212/VPCP-KTTH về tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan, địa phương Quý I năm 2021 đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (31/03/2021) Quyết định 507/QĐ-TTg năm 2021 về bổ sung kinh phí mua và tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (30/03/2021) Quyết định 492/QĐ-TTg bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (30/03/2021) Quyết định 501/QĐ-TTg về giao dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (30/03/2021) Công văn 1454/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2021 về tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 15. (29/03/2021) Quyết định 482/QĐ-TTg năm 2021 về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (29/03/2021) Quyết định 481/QĐ-TTg năm 2021 về tạm cấp kinh phí hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (29/03/2021) Công điện 393/CĐ-TTg năm 2021 về giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng công trình đường dây 500 kV mạch 3 do Thủ tướng Chính phủ điện
 18. (29/03/2021) Quyết định 233/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang
 19. (01/04/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 20. (04/04/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 21. (01/04/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về mức thưởng bằng tiền đối với vận động viên, huấn luyện viên của tỉnh lập thành tích tại các đại hội, giải vô địch thể thao quốc gia do tỉnh Bình Thuận ban hành
 22. (01/04/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
 23. (29/03/2021) Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND quy định về nội dung chi và mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 24. (01/04/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 25. (30/03/2021) Quyết định 3/2021/QĐ-UBND quy định về nội dung và mức chi cụ thể hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 26. (01/04/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 37/2016/QĐ-UBND quy định nội dung chi và mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông do thành phố Cần Thơ ban hành
 27. (01/04/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thông qua đấu giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 28. (05/04/2021) Thông tư 16/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 67/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

 1. (05/04/2021) Thông tư 04/2021/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 2. (01/04/2021) Quyết định 532/QĐ-TTg năm 2021 về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Điều 16 của Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (30/03/2021) Công văn 395/TTg-QHQT năm 2021 phê duyệt Đề xuất Dự án thành phần tỉnh Quảng Nam thuộc Dự án “Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu”, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (29/03/2021) Quyết định 483/QĐ-TTg năm 2021 về cấp tín dụng vượt giới hạn của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và người có liên quan để thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (30/03/2021) Quyết định 2/2021/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 28/2015/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (01/04/2021) Circular No. 21/2020/TT-NHNN dated December 31, 2020 on amending and supplementing several Articles of the Circular No. 37/2016/TT-NHNN dated December 30, 2016 of the Governor of the State Bank of Vietnam, regulating management, operation and use of the National interbank electronic payment system

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (05/04/2021) Công văn 10141/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với thù lao nhận được từ hoạt động thu hộ phí bảo vệ môi trường nước thải do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (05/04/2021) Chỉ thị 09/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
 3. (05/04/2021) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 4. (05/04/2021) Quyết định 225/QĐ-UBDT năm 2021 về Quy chế quản lý nhiệm vụ bảo vệ môi trường, dự án điều tra cơ bản của Ủy ban Dân tộc
 5. (03/04/2021) Công văn 422/TTg-CN năm 2021 phê duyệt khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (01/04/2021) Nghị quyết 40/NQ-CP năm 2021 về tiếp tục triển khai Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) do Chính phủ ban hành
 7. (01/04/2021) Quyết định 524/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (01/04/2021) Quyết định 523/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (01/04/2021) Nghị định 51/2021/NĐ-CP về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
 10. (01/04/2021) Thông báo 70/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị lần thứ ba về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (01/04/2021) Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2021 về nâng cao năng lực quan trắc khí tượng, thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 12. (01/04/2021) Decree No. 51/2021/ND-CP dated April 01, 2021 on management of minerals in national mineral reserves
 13. (31/03/2021) Công văn 2226/VPCP-NN năm 2021 về kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh "Nhiều người dân mòn mỏi chờ tái định cư sau sạt lở" do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (31/03/2021) Quyết định 509/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (30/03/2021) Chỉ thị 1819/CT-BNN-PCTT về tăng cường công tác quản lý đề điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 16. (29/03/2021) Quyết định 1299/QĐ-BNN-KHCN năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 17. (29/03/2021) Công văn 102/CP-NN năm 2021 về Đề án tổng thể đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai nhằm quản lý chặt chẽ, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai và ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu vực 5 tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2019-2025 do Chính phủ ban hành
 18. (29/03/2021) Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2021 triển khai Chỉ thị 34/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 19. (01/04/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
 20. (01/04/2021) Quyết định 3/2021/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ khoán quản lý bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên không trồng bổ sung trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 21. (30/03/2021) Nghị định 11/2021/NĐ-CP về giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển
 22. (30/03/2021) Decree No. 11/2021/ND-CP dated February 10, 2021 on assignment of certain sea areas to organizations and individuals for exploitation and use marine resources
 23. (01/04/2021) Circular No. 42/2020/TT-BCT dated November 30, 2020 on declaration, management and use of environment database in industry and trade sectors

Lĩnh vực Thương mại

 1. (05/04/2021) Công văn 2368/VPCP-CN năm 2021 về Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2016-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (02/04/2021) Công văn 375/TCTK-TTDL hướng dẫn kiểm tra, giám sát Tổng điều tra kinh tế 2021 do Tổng cục Thống kê ban hành
 3. (02/04/2021) Thông báo 72/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (01/04/2021) Quyết định 531/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (01/04/2021) Thông báo 71/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (01/04/2021) Quyết định 516/QĐ-TTg năm 2021 về tiếp tục thực hiện Quyết định 673/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (01/04/2021) Quyết định 535/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (01/04/2021) Decision No. 531/QD-TTg dated April 01, 2021 on approving general strategy for development of Vietnam’s service sector for 2021 - 2030, with a vision to 2050
 9. (29/03/2021) Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2021 tổ chức thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU về phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản tập trung, bền vững, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Sơn La ban hành
 10. (30/03/2021) Quyết định 3/2021/QĐ-UBND quy định về nội dung và mức chi cụ thể hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (05/04/2021) Quyết định 397/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
 2. (05/04/2021) Công văn 2372/VPCP-CN năm 2021 về Quyết định quy định Bộ Tiêu chí đô thị văn minh và quy định tổ chức thực hiện do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (03/04/2021) Quyết định 539/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (03/04/2021) Công văn 424/TTg-NN năm 2021 về bàn giao đất để xây dựng Nhà ga T3 và bổ sung quy hoạch sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (02/04/2021) Quyết định 347/QĐ-BXD năm 2021 công bố Hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị do Bộ Xây dựng ban hành
 6. (02/04/2021) Quyết định 348/QĐ-BXD năm 2021 công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) do Bộ Xây dựng ban hành
 7. (01/04/2021) Nghị định 50/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
 8. (01/04/2021) Công văn 402/TTg-CN năm 2021 về lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Trảng Bom do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (01/04/2021) Quyết định 529/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên và thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (31/03/2021) Quyết định 512/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (31/03/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 47/2018/QĐ-UBND Quy định về trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng ngoài các khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định
 12. (30/03/2021) Công văn 395/TTg-QHQT năm 2021 phê duyệt Đề xuất Dự án thành phần tỉnh Quảng Nam thuộc Dự án “Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu”, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (29/03/2021) Nghị định 34/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng
 14. (29/03/2021) Nghị định 33/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị thành phố Hồ Chí Minh
 15. (29/03/2021) Nghị quyết 32/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội
 16. (01/04/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 17. (01/04/2021) Quyết định 5/2021/QĐ-TTg quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (05/04/2021) Thông tư 04/2021/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 2. (05/04/2021) Công văn 2447/BYT-DP năm 2021 về rà soát, thông kê đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 3. (05/04/2021) Công văn 860/BHXH-CSYT năm 2021 hướng dẫn mua sắm, sử dụng và thanh, quyết toán chi phí thuốc kháng HIV theo Thông tư 22/2020/TT-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 4. (05/04/2021) Công văn 2461/BYT-KH-TC năm 2021 về đăng ký mua, cam kết bố trí kinh phí để mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 5. (02/04/2021) Quyết định 1157/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 6. (02/04/2021) Chỉ thị 1394/CT-CHK năm 2021 thực hiện nghiêm công tác khai báo y tế trước chuyến bay do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 7. (02/04/2021) Quyết định 269/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
 8. (02/04/2021) Quyết định 1084/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
 9. (02/04/2021) Quyết định 1079/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
 10. (02/04/2021) Quyết định 300/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 11. (01/04/2021) Công văn 2307/VPCP-KGVX năm 2021 thông tin báo nêu về quản lý đồ ăn chay do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (01/04/2021) Công văn 2289/BYT-DP năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè do Bộ Y tế ban hành
 13. (31/03/2021) Quyết định 507/QĐ-TTg năm 2021 về bổ sung kinh phí mua và tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (31/03/2021) Công văn 332/KCB-NV năm 2021 về tăng cường công tác điều trị bệnh tay chân miệng do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
 15. (30/03/2021) Chỉ thị 05/CT-BYT năm 2021 về tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 16. (30/03/2021) Quyết định 495/QĐ-TTg về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (30/03/2021) Quyết định 1745/QĐ-BYT năm 2021 về Kế hoạch phòng chống bệnh ký sinh trùng thường gặp tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 do Bộ Y tế ban hành
 18. (30/03/2021) Thông báo 840/TB-BHXH năm 2021 triển khai thẻ bảo hiểm y tế theo Quyết định 1666/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 19. (30/03/2021) Quyết định 1744/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh ký sinh trùng thường gặp tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành
 20. (29/03/2021) Quyết định 482/QĐ-TTg năm 2021 về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 21. (29/03/2021) Quyết định 481/QĐ-TTg năm 2021 về tạm cấp kinh phí hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 22. (29/03/2021) Công văn 2123/VPCP-KGVX năm 2021 xử lý thông tin báo nêu về Việt Nam không nên mở cửa khi chưa đạt miễn dịch cộng đồng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 23. (29/03/2021) Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La
 24. (01/04/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về mức thưởng bằng tiền đối với vận động viên, huấn luyện viên của tỉnh lập thành tích tại các đại hội, giải vô địch thể thao quốc gia do tỉnh Bình Thuận ban hành
 25. (01/04/2021) Quyết định 5609/QĐ-BYT năm 2020 về Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hoặc nghi ngờ bị xâm hại tình dục và Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hành hạ, ngược đãi, đánh đập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (05/04/2021) Công văn 1087/BXD-QLN năm 2021 hướng dẫn công tác tổ chức Hội nghị nhà chung cư thành lập Ban quản trị nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
 2. (05/04/2021) Kế hoạch 88/KH-UBND năm 2021 về tổ chức thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện do thành phố Hà Nội ban hành
 3. (03/04/2021) Công văn 2358/VPCP-NN năm 2021 về Báo Diễn đàn doanh nghiệp phản ánh “Nhức nhối tình trạng chiếm đất ven sông Hồng” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (03/04/2021) Công văn 2360/VPCP-NN năm 2021 về Báo Diễn đàn doanh nghiệp có bài “Vaccine ngừa sốt giá đất: Cần chính sách hỗ trợ nhà đầu tư” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (03/04/2021) Công văn 2359/VPCP-NN năm 2021 về Báo điện tử Sài Gòn Giải phóng có bài viết “Chống sốt ảo phải xây dựng dữ liệu giá đất quốc gia” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (03/04/2021) Công văn 424/TTg-NN năm 2021 về bàn giao đất để xây dựng Nhà ga T3 và bổ sung quy hoạch sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (01/04/2021) Quyết định 532/QĐ-TTg năm 2021 về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Điều 16 của Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (01/04/2021) Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
 9. (01/04/2021) Quyết định 856/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
 10. (01/04/2021) Công văn 403/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (01/04/2021) Quyết định 857/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
 12. (01/04/2021) Quyết định 854/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
 13. (31/03/2021) Công văn 2226/VPCP-NN năm 2021 về kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh "Nhiều người dân mòn mỏi chờ tái định cư sau sạt lở" do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (30/03/2021) Công văn 1454/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2021 về tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 15. (29/03/2021) Công điện 393/CĐ-TTg năm 2021 về giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng công trình đường dây 500 kV mạch 3 do Thủ tướng Chính phủ điện
 16. (29/03/2021) Công văn 102/CP-NN năm 2021 về Đề án tổng thể đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai nhằm quản lý chặt chẽ, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai và ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu vực 5 tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2019-2025 do Chính phủ ban hành
 17. (01/04/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình
 18. (01/04/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thông qua đấu giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (05/04/2021) Công văn 2389/VPCP-CN năm 2021 về nội dung liên quan đến việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (03/04/2021) Quyết định 539/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (03/04/2021) Công văn 423/TTg-CN năm 2021 về Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn II của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (02/04/2021) Công văn 419/TTg-KTTH năm 2021 dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (02/04/2021) Thông báo 72/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (02/04/2021) Quyết định 1133/QĐ-BCT năm 2021 phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Bộ Công Thương ban hành
 7. (02/04/2021) Quyết định 357/QĐ-BKHĐT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 8. (01/04/2021) Quyết định 535/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (01/04/2021) Quyết định 525/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (01/04/2021) Công văn 403/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (01/04/2021) Công văn 415/TTg-CN năm 2021 về quy hoạch đấu nối Dự án điện mặt trời Thiên Tân 2, tỉnh Ninh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (01/04/2021) Quyết định 529/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên và thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (01/04/2021) Công văn 401/TTg-CN năm 2021 về điều chỉnh quy hoạch vị trí dự án điện mặt trời An Cư, tỉnh An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (31/03/2021) Công văn 2212/VPCP-KTTH về tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan, địa phương Quý I năm 2021 đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (31/03/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 47/2018/QĐ-UBND Quy định về trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng ngoài các khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định
 16. (30/03/2021) Công văn 397/TTg-NN năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án sân golf FLC Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (29/03/2021) Nghị định 35/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
 18. (29/03/2021) Công văn 9158/CTHN-TTHT năm 2021 về hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (29/03/2021) Công văn 9157/CTHN-TTHT năm 2021 về quyết toán thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (05/04/2021) Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 2215/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do tỉnh Ninh Bình ban hành
 2. (05/04/2021) Kế hoạch 68/KH-UBND công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 3. (05/04/2021) Quyết định 1565/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội
 4. (02/04/2021) Kế hoạch 47/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 1472/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 5. (02/04/2021) Quyết định 1163/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 6. (01/04/2021) Quyết định 520/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (01/04/2021) Thông báo 71/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (01/04/2021) Công văn 939/UBND-SNV thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
 9. (31/03/2021) Quyết định 510/QĐ-TTg năm 2021 về Ngày Thống kê Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (31/03/2021) Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2021 về nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (31/03/2021) Chỉ thị 10/CT-TTg năm 2021 về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (30/03/2021) Quyết định 496/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (30/03/2021) Công văn 2154/VPCP-KGVX năm 2021 thông tin báo nêu về hiện tượng tự xưng “lương y”, “thần y” chữa bách bệnh tràn lan trên mạng xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (30/03/2021) Quyết định 248/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
 15. (30/03/2021) Kế hoạch 86/KH-UBND năm 2021 thực hiện Kết luận 94-KL/TU về phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
 16. (30/03/2021) Kế hoạch 87/KH-UBND triển khai hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành
 17. (29/03/2021) Quyết định 480/QĐ-TTg năm 2021 về kết thúc hoạt động Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 18. (01/04/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 35/2014/QĐ-UBND về tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 19. (01/04/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu “Trí thức Bắc Giang tiêu biểu” do tỉnh Bắc Giang ban hành
 20. (01/04/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (05/04/2021) Công văn 10142/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp của chi nhánh hạch toán phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (05/04/2021) Công văn 10143/CTHN-TTHT năm 2021 về xuất hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (05/04/2021) Công văn 10144/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (05/04/2021) Công văn 10141/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với thù lao nhận được từ hoạt động thu hộ phí bảo vệ môi trường nước thải do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (05/04/2021) Công văn 10145/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân đối với quà tặng cho nhân viên do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (05/04/2021) Công văn 10146/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (05/04/2021) Công văn 10147/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (05/04/2021) Công văn 1551/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý tiền thuế nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (05/04/2021) Công văn 1561/TCHQ-TXNK năm 2021 thực hiện Thông tư 14/2021/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (02/04/2021) Công văn 1497/TCHQ-TXNK năm 2021 về xác định nguyên liệu, linh kiện vật tư theo Chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (02/04/2021) Công văn 1517/TCHQ-TXNK năm 2021 về triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu và chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (01/04/2021) Công văn 935/TCT-CS năm 2021 về giải đáp vướng mắc chính sách thu Lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành
 13. (01/04/2021) Công văn 944/TCT-CS năm 2021 về hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với dự án đầu tư mới do Tổng cục Thuế ban hành
 14. (01/04/2021) Công văn 2269/VPCP-KTTH năm 2021 thực hiện thí điểm thu, sử dụng phí bảo đảm hàng hải để nạo vét, duy tu luồng hàng hải Soài Rạp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (01/04/2021) Nghị quyết 42/NQ-CP năm 2021 về xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu bị thiệt hại do hỏa hoạn của Công ty trách nhiệm hữu hạn Vina Korea do Chính phủ ban hành
 16. (01/04/2021) Công văn 2295/VPCP-NN năm 2021 về nghiên cứu, xử lý thông tin báo điện tử Vietnam+ (Vietnamplus) phản ánh mặt hàng chế biến gỗ có rủi ro về lẩn tránh thuế nhập khẩu từ Mỹ bởi tình trạng đầu tư chui, núp bóng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (01/04/2021) Công văn 1485/TCHQ-TXNK năm 2021 bổ sung nội dung Công văn 5485/TCHQ-TXNK về xác định trị giá hải quan của hàng hóa tái nhập sau khi tạm xuất ra nước ngoài để sửa chữa ngoài thời hạn bảo hành do Tổng cục Hải quan ban hành
 18. (31/03/2021) Nghị định 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19
 19. (31/03/2021) Công văn 9589/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn về hóa đơn điện tử do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
 20. (31/03/2021) Công văn 9582/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thanh toán cho người lao động đã chết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 21. (31/03/2021) Công văn 9580/CTHN-TTHT năm 2021 về hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 22. (31/03/2021) Công văn 9583/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 23. (31/03/2021) Công văn 9579/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 24. (31/03/2021) Công văn 9584/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 25. (31/03/2021) Công văn 9585/CTHN-TTHT năm 2021 về đề nghị được sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 26. (29/03/2021) Công văn 9159/CTHN-TTHT năm 2021 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 27. (29/03/2021) Công văn 9158/CTHN-TTHT năm 2021 về hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 28. (29/03/2021) Công văn 9157/CTHN-TTHT năm 2021 về quyết toán thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 29. (29/03/2021) Công văn 1433/TCHQ-TXNK năm 2021 về khai bổ sung phí bản quyền do Tổng cục Hải quan ban hành
 30. (01/04/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 27/2017/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 31. (05/04/2021) Circular No. 14/2021/TT-BTC dated February 18, 2021 on prescribing customs fees and charges for goods and vehicles in transit, collection, transfer, management and use thereof
 32. (05/04/2021) Thông tư 14/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (05/04/2021) Quyết định 284/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 2. (03/04/2021) Công văn 2359/VPCP-NN năm 2021 về Báo điện tử Sài Gòn Giải phóng có bài viết “Chống sốt ảo phải xây dựng dữ liệu giá đất quốc gia” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (02/04/2021) Công văn 1517/TCHQ-TXNK năm 2021 về triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu và chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (01/04/2021) Circular No. 21/2020/TT-NHNN dated December 31, 2020 on amending and supplementing several Articles of the Circular No. 37/2016/TT-NHNN dated December 30, 2016 of the Governor of the State Bank of Vietnam, regulating management, operation and use of the National interbank electronic payment system
 5. (01/04/2021) Circular No. 42/2020/TT-BCT dated November 30, 2020 on declaration, management and use of environment database in industry and trade sectors
 6. (01/04/2021) Thông tư 28/2020/TT-BTTTT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp số ứng dụng công nghệ DVB-T2" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 7. (01/04/2021) Thông tư 27/2020/TT-BTTTT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 8. (01/04/2021) Thông tư 16/2020/TT-BTTTT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (05/04/2021) Quyết định 813/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa
 2. (05/04/2021) Quyết định 546/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng
 3. (03/04/2021) Công văn 423/TTg-CN năm 2021 về Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn II của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (02/04/2021) Quyết định 508/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (02/04/2021) Chỉ thị 1394/CT-CHK năm 2021 thực hiện nghiêm công tác khai báo y tế trước chuyến bay do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 6. (02/04/2021) Công văn 2310/VPCP-CN năm 2021 triển khai dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (01/04/2021) Công văn 417/TTg-CN năm 2021 về điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường Vành đai 5 (Km68 - Km75) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (01/04/2021) Công văn 2269/VPCP-KTTH năm 2021 thực hiện thí điểm thu, sử dụng phí bảo đảm hàng hải để nạo vét, duy tu luồng hàng hải Soài Rạp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (01/04/2021) Công văn 1910/TCĐBVN-QLPT&NL năm 2021 thực hiện quy định về đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 10. (31/03/2021) Quyết định 43/QĐ-HĐTĐQH năm 2021 về kế hoạch và phân công nhiệm vụ thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Hội đồng thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa ban hành
 11. (31/03/2021) Quyết định 42/QĐ-HĐTĐQH năm 2021 về kế hoạch và phân công nhiệm vụ thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam ban hành
 12. (31/03/2021) Công văn 399/TTg-CN năm 2021 về điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu bến cảng Cà Ná do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (30/03/2021) Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. (29/03/2021) Quyết định 284/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình
 15. (01/04/2021) Thông tư 25/2020/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điều khiển tự động và từ xa, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hoạt động kéo trên biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (05/04/2021) Thông tư 04/2021/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 2. (05/04/2021) Công văn 10142/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp của chi nhánh hạch toán phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (01/04/2021) Quyết định 538/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (31/03/2021) Nghị định 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19
 5. (31/03/2021) Công văn 9583/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (31/03/2021) Công văn 9579/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (05/04/2021) Công văn 1528/TCHQ-GSQL năm 2021 về nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (05/04/2021) Công văn 1561/TCHQ-TXNK năm 2021 thực hiện Thông tư 14/2021/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (02/04/2021) Công văn 1503/TCHQ-GSQL năm 2021 thực hiện khai báo, tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (02/04/2021) Công văn 1497/TCHQ-TXNK năm 2021 về xác định nguyên liệu, linh kiện vật tư theo Chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (01/04/2021) Nghị quyết 42/NQ-CP năm 2021 về xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu bị thiệt hại do hỏa hoạn của Công ty trách nhiệm hữu hạn Vina Korea do Chính phủ ban hành
 6. (01/04/2021) Công văn 2295/VPCP-NN năm 2021 về nghiên cứu, xử lý thông tin báo điện tử Vietnam+ (Vietnamplus) phản ánh mặt hàng chế biến gỗ có rủi ro về lẩn tránh thuế nhập khẩu từ Mỹ bởi tình trạng đầu tư chui, núp bóng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (01/04/2021) Công văn 1485/TCHQ-TXNK năm 2021 bổ sung nội dung Công văn 5485/TCHQ-TXNK về xác định trị giá hải quan của hàng hóa tái nhập sau khi tạm xuất ra nước ngoài để sửa chữa ngoài thời hạn bảo hành do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (31/03/2021) Công văn 1467/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng tàu thủy do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (05/04/2021) Circular No. 14/2021/TT-BTC dated February 18, 2021 on prescribing customs fees and charges for goods and vehicles in transit, collection, transfer, management and use thereof
 10. (05/04/2021) Thông tư 14/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh do Bộ Tài chính ban hành