Thông báo văn bản mới từ ngày 01-02-2021 đến ngày 08-02-2021

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 01-02-2021 đến 08-02-2021


Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (08/02/2021) Quyết định 107/QĐ-BNV năm 2021 về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Ngôi nhà cộng đồng do Bộ Nội vụ ban hành
 2. (08/02/2021) Quyết định 92/QĐ-UBDT về Kế hoạch hoạt động của Báo Dân tộc và Phát triển thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 3. (08/02/2021) Quyết định 350/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Hành động Ngành Du lịch Khánh Hòa năm 2021
 4. (08/02/2021) Công văn 594/BNV-TCPCP năm 2021 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ do Bộ Nội vụ ban hành
 5. (05/02/2021) Công văn 143/UBDT-DTTS thực hiện Quyết định 12/2018/QĐ-TTg năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 6. (05/02/2021) Công văn 452/BVHTTDL-GĐ về hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 7. (04/02/2021) Công văn 137/UBDT-CSDT năm 2021 về giải trình, làm rõ nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 8. (04/02/2021) Công văn 136/UBDT-CSDT năm 2021 về giải trình, làm rõ nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 9. (04/02/2021) Kế hoạch 19/KH-UBND năm 2021 tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 10. (04/02/2021) Quyết định 315/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa
 11. (04/02/2021) Kế hoạch 18/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ, mức đóng góp đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập và tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 12. (04/02/2021) Quyết định 632/QÐ-BVHTTDL năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 13. (04/02/2021) Quyết định 631/QĐ-BVHTTDL năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 14. (03/02/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 29/2003/QĐ-UB về Đề án thực hiện chương trình xây dựng thành phố không có người nghiện ma túy trong cộng đồng do thành phố Đà Nẵng ban hành
 15. (03/02/2021) Công văn 68/CNTT-YTĐT về tăng cường công tác bảo đảm an toàn trật tự trong dịp Tết Nguyên đán 2021 do Cục Công nghệ thông tin ban hành
 16. (03/02/2021) Công văn 269/LĐTBXH-VPQGGN về thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (05/02/2021) Công văn 1623/TLĐ năm 2021 về tạo điều kiện hoàn vé phương tiện vận tải cho công nhân viên chức lao động về quê ăn tết Nguyên đán Tân Sửu do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 2. (05/02/2021) Official Dispatch No. 4256/SLDTBXH-VLATLD dated February 05, 2021 on assistance with entry to Ho Chi Minh City for foreign investors, technical experts, highly skilled workers, enterprise managers, students and relatives
 3. (05/02/2021) Công văn 288/LĐTBXH-KHTC năm 2021 về chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 4. (05/02/2021) Quyết định 176/QĐ-TTg năm 2021 về Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (03/02/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về khen thưởng phong trào thi đua “Công nhân tiên tiến tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 6. (03/02/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương làm cơ sở xác định chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 7. (03/02/2021) Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 8. (03/02/2021) Công văn 857/VPCP-KTTH năm 2021 về sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương còn dư năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (03/02/2021) Công văn 1612/TLĐ năm 2021 về tiếp tục tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành
 10. (02/02/2021) Công văn 787/BYT-KCB năm 2021 về thực hiện cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề là bác sỹ do Bộ Y tế ban hành
 11. (02/02/2021) Công văn 460/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2021 về tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 12. (02/02/2021) Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 13. (02/02/2021) Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 14. (02/02/2021) Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 15. (02/02/2021) Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 16. (01/02/2021) Công văn 310/SGDĐT-TCCB năm 2021 về thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ viên chức và người lao động do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (08/02/2021) Quyết định 109/QĐ-BNV năm 2021 về phê duyệt Điều lệ Hội nuôi dưỡng đường tĩnh mạch và đường tiêu hóa Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành
 2. (08/02/2021) Quyết định 257/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp thực hiện mua sắm tập trung hàng hóa y tế trên địa bàn tỉnh An Giang
 3. (08/02/2021) Decision No. 1125/QD-BYT dated February 08, 2021 on guidelines for the care of COVID-19 patients in healthcare establishments
 4. (08/02/2021) Resolution No. 16/NQ-CP dated February 8, 2021 on quarantine and healthcare expenses and particular regimes in COVID-19 prevention and control
 5. (08/02/2021) Quyết định 1125/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn chăm sóc người bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 6. (08/02/2021) Quyết định 1145/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Dược thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 7. (08/02/2021) Công văn 459/UBND-VX về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 8. (08/02/2021) Thông báo 26/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (08/02/2021) Nghị quyết 16/NQ-CP năm 2021 về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành
 10. (08/02/2021) Công điện 163/CĐ-TTg năm 2021 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người do Thủ tướng Chính phủ điện
 11. (07/02/2021) Quyết định 178/QĐ-TTg năm 2021 về xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia cho các bộ và địa phương để cấp cho đơn vị phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (07/02/2021) Công văn 897/BYT-MT năm 2021 về hướng dẫn cách ly y tế cho trẻ em dưới 15 tuổi do Bộ Y tế ban hành
 13. (07/02/2021) Công văn 898/BYT-MT năm 2021 về hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa do Bộ Y tế ban hành
 14. (06/02/2021) Decision No. 1053/QD-BYT dated February 6, 2021 on issuance of guidelines for wearing masks in the public for COVID-19 prevention and control
 15. (06/02/2021) Quyết định 1053/QĐ-BYT năm 2021 về hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng do Bộ Y tế ban hành
 16. (06/02/2021) Quyết định 1070/QĐ-BYT về Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 17. (05/02/2021) Công văn 1623/TLĐ năm 2021 về tạo điều kiện hoàn vé phương tiện vận tải cho công nhân viên chức lao động về quê ăn tết Nguyên đán Tân Sửu do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 18. (05/02/2021) Công văn 871/BYT-DP năm 2021 về hướng dẫn bổ sung gộp mẫu xét nghiệm SAR-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành
 19. (05/02/2021) Công văn 931/VPCP-KGVX năm 2021 về áp dụng biện pháp hạn chế đi lại, cách ly tại một số địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 20. (05/02/2021) Công văn 43/CV-UBATGTQG năm 2021 về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác vận tải trong dịp nghỉ Tết và lễ hội mùa xuân Tân Sửu gắn liền với công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ban hành
 21. (04/02/2021) Kế hoạch 24/KH-UBND về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021
 22. (04/02/2021) Quyết định 234/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang
 23. (04/02/2021) Quyết định 1021/QĐ-BYT năm 2021 về Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em phiên bản điện tử do Bộ Y tế ban hành
 24. (04/02/2021) Thông báo 05/TB-BCĐ năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội
 25. (04/02/2021) Công văn 275/LĐTBXH-TE năm 2021 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 26. (04/02/2021) Công văn 736/BNN-CBTTNS năm 2021 về báo cáo nhanh tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản trước diễn biến mới của dịch Covid-19 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 27. (04/02/2021) Công văn 828/BYT-DP năm 2021 về Hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Gia Lai do Bộ Y tế ban hành
 28. (03/02/2021) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 29. (03/02/2021) Circular No. 01/2021/TT-BVHTTDL dated February 03, 2021 on some measures for state management of sports applicable to national sports associations
 30. (03/02/2021) Công văn 316/BTTTT-BC về bảo đảm cung ứng dịch vụ bưu chính trong giai đoạn dịch COVID-19 đầu năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 31. (03/02/2021) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2021 về thực hiện quyết liệt biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Hà Nội ban hành
 32. (03/02/2021) Công văn 274/BHXH-CST về thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh/thành phố năm 2021 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 33. (03/02/2021) Công văn 88/DP-DT năm 2021 về hỗ trợ khẩn cấp tỉnh Gia Lai truy vết phòng, chống dịch COVID-19 do Cục Y tế dự phòng ban hành
 34. (03/02/2021) Công văn 117/KCB-NV năm 2021 về tăng cường quản lý, điều trị ca bệnh COVID-19 và báo cáo diễn biến ca bệnh hàng ngày do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
 35. (03/02/2021) Công văn 1612/TLĐ năm 2021 về tiếp tục tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành
 36. (03/02/2021) Thông tư 01/2021/TT-BVHTTDL quy định về biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thể dục, thể thao đối với hội thể thao quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 37. (02/02/2021) Official Dispatch No. 462/CHK-VTHK dated February 02, 2021 on resolution for passengers affected by flight cancellation due to COVID-19
 38. (02/02/2021) Công văn 296/BHXH-CSYT năm 2021 hướng dẫn quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 39. (02/02/2021) Quyết định 370/QĐ-BCĐ năm 2021 về Thiết lập vùng cách ly y tế tại thành phố Chí Linh để phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương ban hành
 40. (02/02/2021) Quyết định 383/QĐ-BCĐ năm 2021 về Thiết lập vùng cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19 do Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương ban hành
 41. (02/02/2021) Công văn 787/BYT-KCB năm 2021 về thực hiện cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề là bác sỹ do Bộ Y tế ban hành
 42. (02/02/2021) Quyết định 384/QĐ-BCĐ năm 2021 về Thiết lập vùng cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19 do Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Hải Dương ban hành
 43. (02/02/2021) Thông báo 04/TB-BCĐ năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 84)
 44. (02/02/2021) Official Dispatch No. 296/BHXH-CSYT dated February 2, 2021 on providing instructions about several regulations of Article 22 in Law on Health Insurance
 45. (01/02/2021) Công văn 324/UBND-VX năm 2021 về cho học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19
 46. (01/02/2021) Công văn 92/AIDS-ĐT năm 2021 về khám và cấp thuốc ARV cho người bệnh trong tình hình dịch COVID-19 do Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành
 47. (01/02/2021) Công văn 951/BGTVT-CYT năm 2021 về tăng cường biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải trước, trong và sau Tết Nguyên đán do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 48. (01/02/2021) Công văn 103/KCB-QLCL&CĐT về tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
 49. (01/02/2021) Công văn 931/BGTVT-VT năm 2021 về tiếp tục triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 50. (01/02/2021) Công văn 807/VPCP-KSTT năm 2021 về tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 51. (01/02/2021) Công điện 105/CĐ-BYT năm 2021 về điều tra, xử lý ổ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh do Bộ Y tế điện
 52. (01/02/2021) Công văn 442/BGDĐT-GDĐH năm 2021 về tăng cường giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 53. (01/02/2021) Công văn 770/CV-BCĐ năm 2021 về hỗ trợ thành phố Hà Nội thực hiện xét nghiệm COVID-19 do Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (08/02/2021) Quyết định 107/QĐ-BNV năm 2021 về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Ngôi nhà cộng đồng do Bộ Nội vụ ban hành
 2. (08/02/2021) Quyết định 257/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp thực hiện mua sắm tập trung hàng hóa y tế trên địa bàn tỉnh An Giang
 3. (08/02/2021) Quyết định 268/QĐ-BGTVT phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2021 đối với các Tổng công ty, Công ty do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan đại diện chủ sở hữu
 4. (08/02/2021) Công văn 34/TANDTC-KHTC năm 2021 hướng dẫn xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 5. (08/02/2021) Công văn 594/BNV-TCPCP năm 2021 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ do Bộ Nội vụ ban hành
 6. (05/02/2021) Chỉ thị 05/CT-UBND về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
 7. (05/02/2021) Thông tư 11/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 161/2014/TT-BTC quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính do Bộ Tài chính ban hành
 8. (04/02/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về Bảng đơn giá xây dựng nhà ở và vật kiến trúc thông dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 9. (04/02/2021) Công văn 160/TTg-CN năm 2021 về cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển cho Bộ Giao thông vận tải để tham gia góp vốn vào Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (04/02/2021) Công văn 669/TCHQ-TXNK năm 2021 về thông tin thu ngân sách nhà nước do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (04/02/2021) Kế hoạch 18/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ, mức đóng góp đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập và tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 12. (04/02/2021) Quyết định 245/QĐ-BGTVT năm 2021 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của một số đơn vị thuộc Cục Đường sắt Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. (04/02/2021) Quyết định 22/QĐ-TANDTC-KHTC về công bố công khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 14. (03/02/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 15. (03/02/2021) Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương
 16. (03/02/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2018/QĐ-UBND về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 17. (03/02/2021) Công văn 857/VPCP-KTTH năm 2021 về sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương còn dư năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (02/02/2021) Quyết định 605/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi Quyết định 1633/QĐ-UBND về thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố Hà Nội

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (08/02/2021) Công văn 388/TCT-DNNCN năm 2021 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập tại một nơi do Tổng Cục thuế ban hành
 2. (08/02/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về bảng giá tính lệ phí trước bạ và tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 3. (08/02/2021) Công văn 4858/CTHN-TTHT năm 2021 về xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo Nghị định 114/2020/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (08/02/2021) Công văn 4859/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế bảo vệ môi trường đối với hoạt động nhập khẩu dầu nhờn để bán do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (08/02/2021) Công văn 4991/CTHN-TTHT năm 2021 về đăng ký người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (08/02/2021) Công văn 4864/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (08/02/2021) Công văn 769/TCHQ-TXNK năm 2021 về hướng dẫn phân loại mặt hàng mỹ phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (08/02/2021) Thông tư 12/2021/TT-BTC quy định mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tâng đường sắt do Bộ Tài chính ban hành
 9. (08/02/2021) Công văn 4860/CTHN-TTHT năm 2021 về đăng ký người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (08/02/2021) Công văn 4863/CTHN-TTHT năm 2021 về hoàn thuế giá trị gia tăng phi dự án ODA không hoàn lại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (08/02/2021) Công văn 4989/CTHN-TTHT năm 2021 về hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (08/02/2021) Công văn 768/TCHQ-TXNK năm 2021 về hàng hóa nhập khẩu để xây dựng văn phòng, nhà xưởng của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (05/02/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên và hệ số quy đổi một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2021
 14. (05/02/2021) Công văn 676/TCHQ-TXNK năm 2021 về chính sách thuế hàng hóa nhập khẩu để bảo hành do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (05/02/2021) Công văn 677/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (05/02/2021) Công văn 368/TCT-TTHT năm 2021 về tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhận cá nhân năm 2020 do Tổng cục Thuế ban hành
 17. (05/02/2021) Công văn 377/TCT-DNNCN năm 2021 về đẩy mạnh tổ chức triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 18. (04/02/2021) Công văn 658/TCHQ-TXNK năm 2021 về khai thuế suất nhóm hàng 211 Biểu thuế xuất khẩu Nghị định 57/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 19. (04/02/2021) Công văn 353/TCT-KK năm 2021 về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành
 20. (03/02/2021) Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND về giảm phí, lệ phí đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 21. (02/02/2021) Công văn 546/TCHQ-TXNK năm 2021 xử lý vướng mắc Luật quản lý thuế năm 2019, Nghị định 126/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 22. (02/02/2021) Công văn 547/TCHQ-TXNK năm 2021 về thông báo ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (08/02/2021) Quyết định 254/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng giải quyết và quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
 2. (08/02/2021) Quyết định 92/QĐ-UBDT về Kế hoạch hoạt động của Báo Dân tộc và Phát triển thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 3. (08/02/2021) Quyết định 93/QĐ-UBDT về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Tạp chí Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành
 4. (08/02/2021) Kế hoạch 501/KH-UBND thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021
 5. (08/02/2021) Quyết định 2/2021/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang
 6. (08/02/2021) Quyết định 262/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang
 7. (08/02/2021) Quyết định 1145/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Dược thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 8. (05/02/2021) Quyết định 101/QĐ-UBND năm 2021 quy định về số lượng Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng Phòng Chính sách Dân tộc thuộc Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang
 9. (05/02/2021) Quyết định 42/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang
 10. (05/02/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về quy chế trách nhiệm, quan hệ phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các cấp và các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 11. (05/02/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 13/2007/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Khánh Hòa
 12. (05/02/2021) Thông tư 17/2021/TT-BCA quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Công an ban hành
 13. (05/02/2021) Thông tư 11/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 161/2014/TT-BTC quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính do Bộ Tài chính ban hành
 14. (04/02/2021) Quyết định 234/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang
 15. (04/02/2021) Quyết định 233/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh An Giang
 16. (04/02/2021) Quyết định 90/QĐ-UBDT về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Vụ Kế hoạch - Tài chính do Ủy ban Dân tộc ban hành
 17. (04/02/2021) Quyết định 315/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa
 18. (04/02/2021) Quyết định 632/QÐ-BVHTTDL năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 19. (04/02/2021) Quyết định 631/QĐ-BVHTTDL năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 20. (04/02/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 21. (03/02/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về khen thưởng phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 22. (03/02/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định về khen thưởng phong trào thi đua “Sản xuất giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao” trong lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 23. (03/02/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về khen thưởng phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 24. (03/02/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 25. (03/02/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về khen thưởng phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 26. (03/02/2021) Kế hoạch 19/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 458/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025” do tỉnh Ninh Bình ban hành
 27. (03/02/2021) Kế hoạch 20/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 do tỉnh Ninh Bình ban hành
 28. (03/02/2021) Quyết định 38/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021
 29. (03/02/2021) Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 30. (03/02/2021) Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với lực lượng Công an viên bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 31. (03/02/2021) Quyết định 629/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 32. (03/02/2021)
 33. (02/02/2021) Chỉ thị 02/CT-VKSTC về phát động phong trào thi đua năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 34. (02/02/2021) Quyết định 48/QĐ-UBDT về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Vụ Dân tộc thiểu số do Ủy ban Dân tộc ban hành
 35. (01/02/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 05/2013/QĐ-UBND và 25/2017/QĐ-UBND do tỉnh Long An ban hành
 36. (01/02/2021) Công văn 807/VPCP-KSTT năm 2021 về tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 37. (01/02/2021) Thông báo 279/TB-BTP năm 2021 về tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2020 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP
 38. (01/02/2021) Nghị quyết về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
 39. (01/02/2021) Quyết định 733/QĐ-BCA-V03 về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 do Bộ Công an ban hành
 40. (01/02/2021) Quyết định 732/QĐ-BCA-V03 về Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2021 do Bộ Công an ban hành
 41. (01/02/2021) Quyết định 726/QĐ-BCA-V03 về Kế hoạch theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (08/02/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về bảng giá tính lệ phí trước bạ và tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 2. (08/02/2021) Công văn 466/BXD-VLXD năm 2021 về tháo gỡ vướng mắc trong việc xuất khẩu đá xây dựng có nguồn gốc từ đá vôi do Bộ Xây dựng ban hành
 3. (08/02/2021) Quyết định 100/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đến năm 2035
 4. (08/02/2021) Quyết định 5/2021/QĐ-TTg quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (04/02/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về Bảng đơn giá xây dựng nhà ở và vật kiến trúc thông dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 6. (04/02/2021) Công văn 909/VPCP-CN năm 2021 về đầu tư xây dựng cấp bách công trình cầu Sông Giăng, huyện Thanh Chương, Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (04/02/2021) Quyết định 173/QĐ-TTg năm 2021 về sửa đổi một số nội dung về chỉ tiêu quy hoạch tại Quyết định số 1438/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng đến năm 2025
 8. (03/02/2021) Nghị quyết 13/NQ-CP năm 2021 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 58-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (08/02/2021) Công văn 762/TCHQ-TXNK năm 2021 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu số 4299/TB-TCHQ đối với mặt hàng có tên khai báo “Casein Protein Hydrolysate 75-80 Powder - casein thủy phân từ đạm- nguyên liệu thực phẩm” do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (08/02/2021) Công văn 764/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại hàng hóa, chính sách thuế, điều kiện, thủ tục đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (08/02/2021) Công văn 769/TCHQ-TXNK năm 2021 về hướng dẫn phân loại mặt hàng mỹ phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (08/02/2021) Công văn 466/BXD-VLXD năm 2021 về tháo gỡ vướng mắc trong việc xuất khẩu đá xây dựng có nguồn gốc từ đá vôi do Bộ Xây dựng ban hành
 5. (08/02/2021) Công văn 761/TCHQ-TXNK năm 2021 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu số 4246/TB-TCHQ đối với mặt hàng có tên khai báo “Hyfoama DS (Protein) nguyên liệu thực phẩm” do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (08/02/2021) Công văn 768/TCHQ-TXNK năm 2021 về hàng hóa nhập khẩu để xây dựng văn phòng, nhà xưởng của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (08/02/2021) Công văn 763/TCHQ-TXNK năm 2021 về hướng dẫn mã số giấy phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (05/02/2021) Quyết định 270/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ Quyết định 1968/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành
 9. (05/02/2021) Công văn 676/TCHQ-TXNK năm 2021 về chính sách thuế hàng hóa nhập khẩu để bảo hành do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (05/02/2021) Công văn 677/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (05/02/2021) Công văn 686/TCHQ-TXNK năm 2021 về nhập khẩu hàng hóa của các dự án điện mặt trời do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (05/02/2021) Công văn 690/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng đá do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (05/02/2021) Quyết định 174/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (04/02/2021) Công văn 658/TCHQ-TXNK năm 2021 về khai thuế suất nhóm hàng 211 Biểu thuế xuất khẩu Nghị định 57/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (01/02/2021) Công văn 475/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với khuôn mẫu của doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp nội địa thuê mượn do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (01/02/2021) Công văn 936/BGTVT-VT năm 2021 về tiếp tục phòng ngừa, ngăn chặn hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn, các sản phẩm từ lợn qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (08/02/2021) Công văn 4858/CTHN-TTHT năm 2021 về xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo Nghị định 114/2020/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (08/02/2021) Quyết định 268/QĐ-BGTVT phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2021 đối với các Tổng công ty, Công ty do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan đại diện chủ sở hữu
 3. (05/02/2021) Công văn 368/TCT-TTHT năm 2021 về tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhận cá nhân năm 2020 do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (05/02/2021) Quyết định 330/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025
 5. (04/02/2021) Công văn 353/TCT-KK năm 2021 về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành
 6. (03/02/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về khen thưởng phong trào thi đua “Doanh nghiệp giỏi”, “Doanh nhân tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 7. (03/02/2021) Kế hoạch 32/KH-UBND năm 2021 về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
 8. (03/02/2021) Quyết định 167/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (02/02/2021) Quyết định 598/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội giai đoạn năm 2021-2025
 10. (01/02/2021) Công văn 475/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với khuôn mẫu của doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp nội địa thuê mượn do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (05/02/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về quy chế trách nhiệm, quan hệ phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các cấp và các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 2. (05/02/2021) Quyết định 327/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang năm 2021
 3. (04/02/2021) Công văn 159/TTg-CN năm 2021 về Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (04/02/2021) Công văn 157/TTg-CN năm 2021 về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (04/02/2021) Công văn 158/TTg-CN năm 2021 về Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (04/02/2021) Công văn 156/TTg-CN năm 2021 về Đề án bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (03/02/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về khen thưởng phong trào thi đua “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 8. (02/02/2021) Quyết định 162/QĐ-TTg năm 2021 về chỉ định các cơ quan đầu mối để thực thi Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam - Cuba do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (01/02/2021) Decision No. 157/QD-TTg dated February 01, 2021 on promulgating program on national product development by 2030
 10. (01/02/2021) Quyết định 157/QĐ-TTg năm 2021 về Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (01/02/2021) Công văn 118/UBDT-CSDT năm 2021 về chuẩn bị thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (08/02/2021) Công văn 4859/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế bảo vệ môi trường đối với hoạt động nhập khẩu dầu nhờn để bán do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (08/02/2021) Quyết định 184/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại tỉnh Bắc Kạn
 3. (05/02/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên và hệ số quy đổi một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2021
 4. (05/02/2021) Thông tư 17/2021/TT-BCA quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Công an ban hành
 5. (05/02/2021) Quyết định 175/QĐ-TTg năm 2021 về Phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (04/02/2021) Quyết định 170/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Điện Biên" vay vốn ODA của Cơ quan Phát triển Pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (01/02/2021) Công văn 795/VPCP-V.I năm 2021 về tình trạng tàu khai thác cát, sỏi, nuôi trồng thủy sản trái phép hoạt động trong lòng hồ Dầu Tiếng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (08/02/2021) Thông tư 03/2021/TT-BGTVT quy định về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (07/02/2021) Công văn 898/BYT-MT năm 2021 về hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa do Bộ Y tế ban hành
 3. (05/02/2021) Quyết định 248/QĐ-BGTVT năm 2021 quy định về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (05/02/2021) Công văn 43/CV-UBATGTQG năm 2021 về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác vận tải trong dịp nghỉ Tết và lễ hội mùa xuân Tân Sửu gắn liền với công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ban hành
 5. (04/02/2021) Công văn 160/TTg-CN năm 2021 về cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển cho Bộ Giao thông vận tải để tham gia góp vốn vào Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (04/02/2021) Công văn 907/VPCP-CN năm 2021 về nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường ngang theo Quyết định 994/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (04/02/2021) Thông tư 02/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2020/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (04/02/2021) Công văn 908/VPCP-CN năm 2021 về quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (03/02/2021) Quyết định 165/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt Đề án "Đầu tư lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (02/02/2021) Official Dispatch No. 462/CHK-VTHK dated February 02, 2021 on resolution for passengers affected by flight cancellation due to COVID-19
 11. (02/02/2021) Công văn 830/VPCP-CN năm 2021 về nghiên cứu phản ánh của Báo Dân Việt về đề xuất làm sân bay tại Ninh Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (02/02/2021) Công văn 462/CHK-VTHK năm 2021 về giải quyết việc hành khách không thể thực hiện được chuyến bay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 13. (01/02/2021) Công văn 951/BGTVT-CYT năm 2021 về tăng cường biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải trước, trong và sau Tết Nguyên đán do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (08/02/2021) Quyết định 2/2021/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang
 2. (08/02/2021) Quyết định 262/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang
 3. (04/02/2021) Quyết định 1021/QĐ-BYT năm 2021 về Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em phiên bản điện tử do Bộ Y tế ban hành
 4. (04/02/2021) Quyết định 169/QĐ-TTg năm 2021 về Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (03/02/2021) Kế hoạch 19/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 458/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025” do tỉnh Ninh Bình ban hành
 6. (03/02/2021) Công văn 316/BTTTT-BC về bảo đảm cung ứng dịch vụ bưu chính trong giai đoạn dịch COVID-19 đầu năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 7. (03/02/2021) Quyết định 165/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt Đề án "Đầu tư lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (02/02/2021) Công văn 547/TCHQ-TXNK năm 2021 về thông báo ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7
 9. (02/02/2021) Chỉ thị 05/CT-BTTTT về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 10. (02/02/2021) Quyết định 100/QĐ-BXD năm 2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW và 50/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành
 11. (01/02/2021) Decision No. 157/QD-TTg dated February 01, 2021 on promulgating program on national product development by 2030
 12. (01/02/2021) Quyết định 157/QĐ-TTg năm 2021 về Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (08/02/2021) Quyết định 254/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng giải quyết và quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
 2. (08/02/2021) Quyết định 317/QĐ-UBND năm 2021 về hướng dẫn đánh giá, chấm điểm, xếp loại đơn vị học tập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. (08/02/2021) Thông báo 138/TB-QLCL năm 2021 về danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ do Cục Quản lý chất lượng ban hành
 4. (02/02/2021) Công văn 460/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2021 về tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (02/02/2021) Nghị quyết 12/NQ-CP năm 2021 phê duyệt Hiệp định về phát triển và mở rộng Trường Đại học Việt Đức (VGU) giữa Việt Nam - Đức và Bang Hessen (Đức) do Chính phủ ban hành
 6. (02/02/2021) Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (02/02/2021) Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (02/02/2021) Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (02/02/2021) Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (01/02/2021) Công văn 324/UBND-VX năm 2021 về cho học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19
 11. (01/02/2021) Công văn 442/BGDĐT-GDĐH năm 2021 về tăng cường giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 12. (01/02/2021) Công văn 310/SGDĐT-TCCB năm 2021 về thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ viên chức và người lao động do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (08/02/2021) Quyết định 180/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Liên Hà Thái (GREEN iP-1) phân khu bắc, hạng mục: khu công nghiệp, tỉnh Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (05/02/2021) Quyết định 327/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang năm 2021
 3. (04/02/2021) Công văn 907/VPCP-CN năm 2021 về nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường ngang theo Quyết định 994/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (04/02/2021) Quyết định 22/QĐ-TANDTC-KHTC về công bố công khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 5. (04/02/2021) Nghị quyết 15/NQ-CP năm 2021 về chấp thuận Danh mục bảo lưu sửa đổi của Philippines trong khuôn khổ Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN do Chính phủ ban hành
 6. (04/02/2021) Quyết định 170/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Điện Biên" vay vốn ODA của Cơ quan Phát triển Pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (04/02/2021) Công văn 909/VPCP-CN năm 2021 về đầu tư xây dựng cấp bách công trình cầu Sông Giăng, huyện Thanh Chương, Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (04/02/2021) Quyết định 173/QĐ-TTg năm 2021 về sửa đổi một số nội dung về chỉ tiêu quy hoạch tại Quyết định số 1438/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng đến năm 2025
 9. (03/02/2021) Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương
 10. (03/02/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2018/QĐ-UBND về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 11. (03/02/2021) Quyết định 166/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả", vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (01/02/2021) Công văn 118/UBDT-CSDT năm 2021 về chuẩn bị thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban Dân tộc ban hành


Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (08/02/2021) Quyết định 107/QĐ-BNV năm 2021 về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Ngôi nhà cộng đồng do Bộ Nội vụ ban hành
 2. (08/02/2021) Quyết định 92/QĐ-UBDT về Kế hoạch hoạt động của Báo Dân tộc và Phát triển thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 3. (08/02/2021) Quyết định 350/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Hành động Ngành Du lịch Khánh Hòa năm 2021
 4. (08/02/2021) Công văn 594/BNV-TCPCP năm 2021 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ do Bộ Nội vụ ban hành
 5. (05/02/2021) Công văn 143/UBDT-DTTS thực hiện Quyết định 12/2018/QĐ-TTg năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 6. (05/02/2021) Công văn 452/BVHTTDL-GĐ về hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 7. (04/02/2021) Công văn 137/UBDT-CSDT năm 2021 về giải trình, làm rõ nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 8. (04/02/2021) Công văn 136/UBDT-CSDT năm 2021 về giải trình, làm rõ nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 9. (04/02/2021) Kế hoạch 19/KH-UBND năm 2021 tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 10. (04/02/2021) Quyết định 315/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa
 11. (04/02/2021) Kế hoạch 18/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ, mức đóng góp đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập và tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 12. (04/02/2021) Quyết định 632/QÐ-BVHTTDL năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 13. (04/02/2021) Quyết định 631/QĐ-BVHTTDL năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 14. (03/02/2021) Công văn 68/CNTT-YTĐT về tăng cường công tác bảo đảm an toàn trật tự trong dịp Tết Nguyên đán 2021 do Cục Công nghệ thông tin ban hành
 15. (03/02/2021) Công văn 269/LĐTBXH-VPQGGN về thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 16. (01/02/2021) Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn
 17. (01/02/2021) Decree No. 144/2020/ND-CP dated December 14, 2020 on performance arts

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (05/02/2021) Công văn 1623/TLĐ năm 2021 về tạo điều kiện hoàn vé phương tiện vận tải cho công nhân viên chức lao động về quê ăn tết Nguyên đán Tân Sửu do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 2. (05/02/2021) Official Dispatch No. 4256/SLDTBXH-VLATLD dated February 05, 2021 on assistance with entry to Ho Chi Minh City for foreign investors, technical experts, highly skilled workers, enterprise managers, students and relatives
 3. (05/02/2021) Công văn 288/LĐTBXH-KHTC năm 2021 về chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 4. (05/02/2021) Quyết định 176/QĐ-TTg năm 2021 về Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (03/02/2021) Công văn 857/VPCP-KTTH năm 2021 về sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương còn dư năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (03/02/2021) Công văn 1612/TLĐ năm 2021 về tiếp tục tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành
 7. (02/02/2021) Công văn 787/BYT-KCB năm 2021 về thực hiện cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề là bác sỹ do Bộ Y tế ban hành
 8. (02/02/2021) Công văn 460/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2021 về tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (01/02/2021) Công văn 310/SGDĐT-TCCB năm 2021 về thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ viên chức và người lao động do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 10. (01/02/2021) Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
 11. (01/02/2021) Decree No. 145/2020/ND-CP dated December 14, 2020 on elaboration of some Articles of the Labor Code on working conditions and labor relations

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (08/02/2021) Quyết định 109/QĐ-BNV năm 2021 về phê duyệt Điều lệ Hội nuôi dưỡng đường tĩnh mạch và đường tiêu hóa Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành
 2. (08/02/2021) Quyết định 257/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp thực hiện mua sắm tập trung hàng hóa y tế trên địa bàn tỉnh An Giang
 3. (08/02/2021) Decision No. 1125/QD-BYT dated February 08, 2021 on guidelines for the care of COVID-19 patients in healthcare establishments
 4. (08/02/2021) Resolution No. 16/NQ-CP dated February 8, 2021 on quarantine and healthcare expenses and particular regimes in COVID-19 prevention and control
 5. (08/02/2021) Quyết định 1125/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn chăm sóc người bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 6. (08/02/2021) Quyết định 1145/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Dược thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 7. (08/02/2021) Công văn 459/UBND-VX về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 8. (08/02/2021) Thông báo 26/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (08/02/2021) Nghị quyết 16/NQ-CP năm 2021 về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành
 10. (08/02/2021) Công điện 163/CĐ-TTg năm 2021 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người do Thủ tướng Chính phủ điện
 11. (07/02/2021) Quyết định 178/QĐ-TTg năm 2021 về xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia cho các bộ và địa phương để cấp cho đơn vị phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (07/02/2021) Công văn 897/BYT-MT năm 2021 về hướng dẫn cách ly y tế cho trẻ em dưới 15 tuổi do Bộ Y tế ban hành
 13. (07/02/2021) Công văn 898/BYT-MT năm 2021 về hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa do Bộ Y tế ban hành
 14. (06/02/2021) Decision No. 1053/QD-BYT dated February 6, 2021 on issuance of guidelines for wearing masks in the public for COVID-19 prevention and control
 15. (06/02/2021) Quyết định 1053/QĐ-BYT năm 2021 về hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng do Bộ Y tế ban hành
 16. (06/02/2021) Quyết định 1070/QĐ-BYT về Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 17. (05/02/2021) Công văn 1623/TLĐ năm 2021 về tạo điều kiện hoàn vé phương tiện vận tải cho công nhân viên chức lao động về quê ăn tết Nguyên đán Tân Sửu do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 18. (05/02/2021) Công văn 871/BYT-DP năm 2021 về hướng dẫn bổ sung gộp mẫu xét nghiệm SAR-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành
 19. (05/02/2021) Công văn 931/VPCP-KGVX năm 2021 về áp dụng biện pháp hạn chế đi lại, cách ly tại một số địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 20. (05/02/2021) Công văn 43/CV-UBATGTQG năm 2021 về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác vận tải trong dịp nghỉ Tết và lễ hội mùa xuân Tân Sửu gắn liền với công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ban hành
 21. (04/02/2021) Kế hoạch 24/KH-UBND về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021
 22. (04/02/2021) Quyết định 234/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang
 23. (04/02/2021) Quyết định 1021/QĐ-BYT năm 2021 về Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em phiên bản điện tử do Bộ Y tế ban hành
 24. (04/02/2021) Thông báo 05/TB-BCĐ năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội
 25. (04/02/2021) Công văn 275/LĐTBXH-TE năm 2021 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 26. (04/02/2021) Công văn 736/BNN-CBTTNS năm 2021 về báo cáo nhanh tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản trước diễn biến mới của dịch Covid-19 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 27. (04/02/2021) Công văn 828/BYT-DP năm 2021 về Hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Gia Lai do Bộ Y tế ban hành
 28. (03/02/2021) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 29. (03/02/2021) Công văn 316/BTTTT-BC về bảo đảm cung ứng dịch vụ bưu chính trong giai đoạn dịch COVID-19 đầu năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 30. (03/02/2021) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2021 về thực hiện quyết liệt biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Hà Nội ban hành
 31. (03/02/2021) Công văn 274/BHXH-CST về thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh/thành phố năm 2021 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 32. (03/02/2021) Công văn 88/DP-DT năm 2021 về hỗ trợ khẩn cấp tỉnh Gia Lai truy vết phòng, chống dịch COVID-19 do Cục Y tế dự phòng ban hành
 33. (03/02/2021) Công văn 117/KCB-NV năm 2021 về tăng cường quản lý, điều trị ca bệnh COVID-19 và báo cáo diễn biến ca bệnh hàng ngày do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
 34. (03/02/2021) Công văn 1612/TLĐ năm 2021 về tiếp tục tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành
 35. (02/02/2021) Official Dispatch No. 462/CHK-VTHK dated February 02, 2021 on resolution for passengers affected by flight cancellation due to COVID-19
 36. (02/02/2021) Công văn 296/BHXH-CSYT năm 2021 hướng dẫn quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 37. (02/02/2021) Quyết định 370/QĐ-BCĐ năm 2021 về Thiết lập vùng cách ly y tế tại thành phố Chí Linh để phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương ban hành
 38. (02/02/2021) Quyết định 383/QĐ-BCĐ năm 2021 về Thiết lập vùng cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19 do Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương ban hành
 39. (02/02/2021) Công văn 787/BYT-KCB năm 2021 về thực hiện cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề là bác sỹ do Bộ Y tế ban hành
 40. (02/02/2021) Quyết định 384/QĐ-BCĐ năm 2021 về Thiết lập vùng cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19 do Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Hải Dương ban hành
 41. (02/02/2021) Thông báo 04/TB-BCĐ năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 84)
 42. (02/02/2021) Official Dispatch No. 296/BHXH-CSYT dated February 2, 2021 on providing instructions about several regulations of Article 22 in Law on Health Insurance
 43. (01/02/2021) Công văn 324/UBND-VX năm 2021 về cho học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19
 44. (01/02/2021) Công văn 92/AIDS-ĐT năm 2021 về khám và cấp thuốc ARV cho người bệnh trong tình hình dịch COVID-19 do Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành
 45. (01/02/2021) Công văn 951/BGTVT-CYT năm 2021 về tăng cường biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải trước, trong và sau Tết Nguyên đán do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 46. (01/02/2021) Công văn 103/KCB-QLCL&CĐT về tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
 47. (01/02/2021) Công văn 931/BGTVT-VT năm 2021 về tiếp tục triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 48. (01/02/2021) Công văn 807/VPCP-KSTT năm 2021 về tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 49. (01/02/2021) Công điện 105/CĐ-BYT năm 2021 về điều tra, xử lý ổ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh do Bộ Y tế điện
 50. (01/02/2021) Công văn 442/BGDĐT-GDĐH năm 2021 về tăng cường giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 51. (01/02/2021) Công văn 770/CV-BCĐ năm 2021 về hỗ trợ thành phố Hà Nội thực hiện xét nghiệm COVID-19 do Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ban hành
 52. (01/02/2021) Circular No. 24/2020/TT-BYT dated December 28, 2020 on medical certificate of cause of death, death certificate and mortality statistics in medical examination and treatment establishments
 53. (01/02/2021) Quyết định 5444/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 54. (01/02/2021) Thông tư 24/2020/TT-BYT quy định về Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong, cấp Giấy báo tử và thống kê tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (08/02/2021) Quyết định 107/QĐ-BNV năm 2021 về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Ngôi nhà cộng đồng do Bộ Nội vụ ban hành
 2. (08/02/2021) Quyết định 257/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp thực hiện mua sắm tập trung hàng hóa y tế trên địa bàn tỉnh An Giang
 3. (08/02/2021) Quyết định 268/QĐ-BGTVT phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2021 đối với các Tổng công ty, Công ty do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan đại diện chủ sở hữu
 4. (08/02/2021) Công văn 34/TANDTC-KHTC năm 2021 hướng dẫn xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 5. (08/02/2021) Công văn 594/BNV-TCPCP năm 2021 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ do Bộ Nội vụ ban hành
 6. (05/02/2021) Chỉ thị 05/CT-UBND về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
 7. (04/02/2021) Công văn 160/TTg-CN năm 2021 về cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển cho Bộ Giao thông vận tải để tham gia góp vốn vào Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (04/02/2021) Công văn 669/TCHQ-TXNK năm 2021 về thông tin thu ngân sách nhà nước do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (04/02/2021) Kế hoạch 18/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ, mức đóng góp đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập và tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. (04/02/2021) Quyết định 245/QĐ-BGTVT năm 2021 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của một số đơn vị thuộc Cục Đường sắt Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (04/02/2021) Quyết định 22/QĐ-TANDTC-KHTC về công bố công khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 12. (03/02/2021) Công văn 857/VPCP-KTTH năm 2021 về sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương còn dư năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (02/02/2021) Quyết định 605/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi Quyết định 1633/QĐ-UBND về thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố Hà Nội
 14. (05/02/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 đối với các trường hợp áp dụng hệ số theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: Thu tiền sử dụng đất khi giao đất không thông qua đấu giá; thu tiền sử dụng đất khi tổ chức được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội
 15. (05/02/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: Thu tiền thuê đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê; thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức trên địa bàn thành phố Hà Nội
 16. (01/02/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn đối với tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định hữu hình; danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Sóc Trăng
 17. (08/02/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 18. (01/02/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động, hướng dẫn nội dung chi, mức chi và việc quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau
 19. (05/02/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn
 20. (08/02/2021) Thông tư 109/2020/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành
 21. (05/02/2021) Nghị định 147/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương
 22. (01/02/2021) Thông tư 06/2020/TT-BTP sửa đổi Thông tư 08/2018/TT-BTP hướng dẫn vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp
 23. (01/02/2021) Circular No. 31/2020/TT-BGTVT dated December 8, 2020 on price range for ferry service affiliated to national highways invested by state budget and managed by central governments
 24. (01/02/2021) Thông tư 31/2020/TT-BGTVT quy định về khung giá dịch vụ sử dụng phà thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, do Trung ương quản lý do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (08/02/2021) Công văn 388/TCT-DNNCN năm 2021 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập tại một nơi do Tổng Cục thuế ban hành
 2. (08/02/2021) Công văn 4858/CTHN-TTHT năm 2021 về xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo Nghị định 114/2020/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (08/02/2021) Công văn 4859/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế bảo vệ môi trường đối với hoạt động nhập khẩu dầu nhờn để bán do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (08/02/2021) Công văn 4991/CTHN-TTHT năm 2021 về đăng ký người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (08/02/2021) Công văn 4864/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (08/02/2021) Công văn 769/TCHQ-TXNK năm 2021 về hướng dẫn phân loại mặt hàng mỹ phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (08/02/2021) Thông tư 12/2021/TT-BTC quy định mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tâng đường sắt do Bộ Tài chính ban hành
 8. (08/02/2021) Công văn 4860/CTHN-TTHT năm 2021 về đăng ký người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (08/02/2021) Công văn 4863/CTHN-TTHT năm 2021 về hoàn thuế giá trị gia tăng phi dự án ODA không hoàn lại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (08/02/2021) Công văn 4989/CTHN-TTHT năm 2021 về hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (08/02/2021) Công văn 768/TCHQ-TXNK năm 2021 về hàng hóa nhập khẩu để xây dựng văn phòng, nhà xưởng của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (05/02/2021) Công văn 676/TCHQ-TXNK năm 2021 về chính sách thuế hàng hóa nhập khẩu để bảo hành do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (05/02/2021) Công văn 677/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (05/02/2021) Công văn 368/TCT-TTHT năm 2021 về tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhận cá nhân năm 2020 do Tổng cục Thuế ban hành
 15. (05/02/2021) Công văn 377/TCT-DNNCN năm 2021 về đẩy mạnh tổ chức triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 16. (04/02/2021) Công văn 658/TCHQ-TXNK năm 2021 về khai thuế suất nhóm hàng 211 Biểu thuế xuất khẩu Nghị định 57/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (04/02/2021) Công văn 353/TCT-KK năm 2021 về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành
 18. (02/02/2021) Công văn 546/TCHQ-TXNK năm 2021 xử lý vướng mắc Luật quản lý thuế năm 2019, Nghị định 126/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 19. (02/02/2021) Công văn 547/TCHQ-TXNK năm 2021 về thông báo ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7
 20. (08/02/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 21. (01/02/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 22. (01/02/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về phân cấp thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 23. (01/02/2021) Circular No. 15/2020/TT-NHNN dated November 20, 2020 on amendments to Circular No. 26/2013/TT-NHNN on schedule for payment services made via State Bank of Vietnam
 24. (01/02/2021) Thông tư 15/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 26/2013/TT-NHNN về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (08/02/2021) Công văn 762/TCHQ-TXNK năm 2021 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu số 4299/TB-TCHQ đối với mặt hàng có tên khai báo “Casein Protein Hydrolysate 75-80 Powder - casein thủy phân từ đạm- nguyên liệu thực phẩm” do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (08/02/2021) Công văn 764/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại hàng hóa, chính sách thuế, điều kiện, thủ tục đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (08/02/2021) Công văn 769/TCHQ-TXNK năm 2021 về hướng dẫn phân loại mặt hàng mỹ phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (08/02/2021) Công văn 466/BXD-VLXD năm 2021 về tháo gỡ vướng mắc trong việc xuất khẩu đá xây dựng có nguồn gốc từ đá vôi do Bộ Xây dựng ban hành
 5. (08/02/2021) Công văn 761/TCHQ-TXNK năm 2021 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu số 4246/TB-TCHQ đối với mặt hàng có tên khai báo “Hyfoama DS (Protein) nguyên liệu thực phẩm” do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (08/02/2021) Công văn 768/TCHQ-TXNK năm 2021 về hàng hóa nhập khẩu để xây dựng văn phòng, nhà xưởng của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (08/02/2021) Công văn 763/TCHQ-TXNK năm 2021 về hướng dẫn mã số giấy phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (05/02/2021) Quyết định 270/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ Quyết định 1968/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành
 9. (05/02/2021) Công văn 676/TCHQ-TXNK năm 2021 về chính sách thuế hàng hóa nhập khẩu để bảo hành do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (05/02/2021) Công văn 677/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (05/02/2021) Công văn 686/TCHQ-TXNK năm 2021 về nhập khẩu hàng hóa của các dự án điện mặt trời do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (05/02/2021) Công văn 690/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng đá do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (05/02/2021) Quyết định 174/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (04/02/2021) Công văn 658/TCHQ-TXNK năm 2021 về khai thuế suất nhóm hàng 211 Biểu thuế xuất khẩu Nghị định 57/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (01/02/2021) Công văn 475/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với khuôn mẫu của doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp nội địa thuê mượn do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (01/02/2021) Công văn 936/BGTVT-VT năm 2021 về tiếp tục phòng ngừa, ngăn chặn hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn, các sản phẩm từ lợn qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 17. (06/02/2021) Thông tư 52/2020/TT-BCT quy định về số lượng và nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (08/02/2021) Công văn 4858/CTHN-TTHT năm 2021 về xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo Nghị định 114/2020/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (08/02/2021) Quyết định 268/QĐ-BGTVT phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2021 đối với các Tổng công ty, Công ty do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan đại diện chủ sở hữu
 3. (05/02/2021) Công văn 368/TCT-TTHT năm 2021 về tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhận cá nhân năm 2020 do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (05/02/2021) Quyết định 330/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025
 5. (04/02/2021) Công văn 353/TCT-KK năm 2021 về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành
 6. (03/02/2021) Kế hoạch 32/KH-UBND năm 2021 về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
 7. (03/02/2021) Quyết định 167/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (02/02/2021) Quyết định 598/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội giai đoạn năm 2021-2025
 9. (01/02/2021) Công văn 475/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với khuôn mẫu của doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp nội địa thuê mượn do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (08/02/2021) Công văn 4859/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế bảo vệ môi trường đối với hoạt động nhập khẩu dầu nhờn để bán do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (08/02/2021) Quyết định 184/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại tỉnh Bắc Kạn
 3. (05/02/2021) Quyết định 175/QĐ-TTg năm 2021 về Phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (04/02/2021) Quyết định 170/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Điện Biên" vay vốn ODA của Cơ quan Phát triển Pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (01/02/2021) Công văn 795/VPCP-V.I năm 2021 về tình trạng tàu khai thác cát, sỏi, nuôi trồng thủy sản trái phép hoạt động trong lòng hồ Dầu Tiếng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (01/02/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động, hướng dẫn nội dung chi, mức chi và việc quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau
 7. (01/02/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 8. (01/02/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về phân cấp thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 9. (01/02/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 10. (08/02/2021) Thông tư 16/2020/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về công tác khai đào công trình và lấy mẫu địa chất, khoáng sản tại công trình khai đào do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 11. (01/02/2021) Nghị định 142/2020/NĐ-CP quy định về tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
 12. (01/02/2021) Decree No. 142/2020/ND-CP dated December 9, 2020 on implementation of radiation-related affairs and provision of auxiliary services for atomic energy application
 13. (01/02/2021) Circular No. 41/2020/TT-BCT dated November 30, 2020 on management of operation of tailings reservoirs in mineral extraction and processing
 14. (01/02/2021) Thông tư 41/2020/TT-BCT quy định về quản lý vận hành hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (05/02/2021) Quyết định 327/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang năm 2021
 2. (04/02/2021) Công văn 159/TTg-CN năm 2021 về Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (04/02/2021) Công văn 157/TTg-CN năm 2021 về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (04/02/2021) Công văn 158/TTg-CN năm 2021 về Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (04/02/2021) Công văn 156/TTg-CN năm 2021 về Đề án bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (02/02/2021) Quyết định 162/QĐ-TTg năm 2021 về chỉ định các cơ quan đầu mối để thực thi Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam - Cuba do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (01/02/2021) Decision No. 157/QD-TTg dated February 01, 2021 on promulgating program on national product development by 2030
 8. (01/02/2021) Quyết định 157/QĐ-TTg năm 2021 về Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (01/02/2021) Công văn 118/UBDT-CSDT năm 2021 về chuẩn bị thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 10. (01/02/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (07/02/2021) Công văn 898/BYT-MT năm 2021 về hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa do Bộ Y tế ban hành
 2. (05/02/2021) Quyết định 248/QĐ-BGTVT năm 2021 quy định về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (05/02/2021) Công văn 43/CV-UBATGTQG năm 2021 về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác vận tải trong dịp nghỉ Tết và lễ hội mùa xuân Tân Sửu gắn liền với công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ban hành
 4. (04/02/2021) Công văn 160/TTg-CN năm 2021 về cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển cho Bộ Giao thông vận tải để tham gia góp vốn vào Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (04/02/2021) Công văn 907/VPCP-CN năm 2021 về nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường ngang theo Quyết định 994/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (04/02/2021) Công văn 908/VPCP-CN năm 2021 về quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (03/02/2021) Quyết định 165/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt Đề án "Đầu tư lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (02/02/2021) Official Dispatch No. 462/CHK-VTHK dated February 02, 2021 on resolution for passengers affected by flight cancellation due to COVID-19
 9. (02/02/2021) Công văn 830/VPCP-CN năm 2021 về nghiên cứu phản ánh của Báo Dân Việt về đề xuất làm sân bay tại Ninh Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (02/02/2021) Công văn 462/CHK-VTHK năm 2021 về giải quyết việc hành khách không thể thực hiện được chuyến bay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 11. (01/02/2021) Công văn 951/BGTVT-CYT năm 2021 về tăng cường biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải trước, trong và sau Tết Nguyên đán do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 12. (01/02/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về thẩm định, thẩm tra an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 13. (02/02/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 14. (01/02/2021) Circular No. 31/2020/TT-BGTVT dated December 8, 2020 on price range for ferry service affiliated to national highways invested by state budget and managed by central governments
 15. (01/02/2021) Thông tư 31/2020/TT-BGTVT quy định về khung giá dịch vụ sử dụng phà thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, do Trung ương quản lý do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (08/02/2021) Quyết định 262/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang
 2. (04/02/2021) Quyết định 1021/QĐ-BYT năm 2021 về Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em phiên bản điện tử do Bộ Y tế ban hành
 3. (04/02/2021) Quyết định 169/QĐ-TTg năm 2021 về Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (03/02/2021) Kế hoạch 19/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 458/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025” do tỉnh Ninh Bình ban hành
 5. (03/02/2021) Công văn 316/BTTTT-BC về bảo đảm cung ứng dịch vụ bưu chính trong giai đoạn dịch COVID-19 đầu năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 6. (03/02/2021) Quyết định 165/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt Đề án "Đầu tư lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (02/02/2021) Công văn 547/TCHQ-TXNK năm 2021 về thông báo ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7
 8. (02/02/2021) Chỉ thị 05/CT-BTTTT về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 9. (02/02/2021) Quyết định 100/QĐ-BXD năm 2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW và 50/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành
 10. (01/02/2021) Decision No. 157/QD-TTg dated February 01, 2021 on promulgating program on national product development by 2030
 11. (01/02/2021) Quyết định 157/QĐ-TTg năm 2021 về Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (08/02/2021) Quyết định 254/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng giải quyết và quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
 2. (08/02/2021) Quyết định 92/QĐ-UBDT về Kế hoạch hoạt động của Báo Dân tộc và Phát triển thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 3. (08/02/2021) Quyết định 93/QĐ-UBDT về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Tạp chí Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành
 4. (08/02/2021) Kế hoạch 501/KH-UBND thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021
 5. (08/02/2021) Quyết định 262/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang
 6. (08/02/2021) Quyết định 1145/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Dược thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 7. (05/02/2021) Quyết định 101/QĐ-UBND năm 2021 quy định về số lượng Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng Phòng Chính sách Dân tộc thuộc Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang
 8. (05/02/2021) Quyết định 42/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang
 9. (04/02/2021) Quyết định 234/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang
 10. (04/02/2021) Quyết định 233/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh An Giang
 11. (04/02/2021) Quyết định 315/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa
 12. (04/02/2021) Quyết định 632/QÐ-BVHTTDL năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 13. (04/02/2021) Quyết định 631/QĐ-BVHTTDL năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 14. (03/02/2021) Kế hoạch 19/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 458/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025” do tỉnh Ninh Bình ban hành
 15. (03/02/2021) Kế hoạch 20/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 do tỉnh Ninh Bình ban hành
 16. (03/02/2021) Quyết định 38/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021
 17. (03/02/2021) Quyết định 629/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 18. (02/02/2021) Chỉ thị 02/CT-VKSTC về phát động phong trào thi đua năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 19. (02/02/2021) Quyết định 48/QĐ-UBDT về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Vụ Dân tộc thiểu số do Ủy ban Dân tộc ban hành
 20. (01/02/2021) Công văn 807/VPCP-KSTT năm 2021 về tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 21. (01/02/2021) Thông báo 279/TB-BTP năm 2021 về tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2020 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP
 22. (01/02/2021) Nghị quyết về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
 23. (01/02/2021) Quyết định 733/QĐ-BCA-V03 về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 do Bộ Công an ban hành
 24. (01/02/2021) Quyết định 732/QĐ-BCA-V03 về Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2021 do Bộ Công an ban hành
 25. (01/02/2021) Quyết định 726/QĐ-BCA-V03 về Kế hoạch theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
 26. (01/02/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về tổ chức và hoạt động của Đội Dân phòng ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 27. (01/02/2021) Quyết định 5444/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 28. (08/02/2021) Decree No. 148/2020/ND-CP dated December 18, 2020 on amendments and supplements to several Decrees, providing detailed regulations on the implementation of the Law on Land
 29. (08/02/2021) Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (08/02/2021) Quyết định 254/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng giải quyết và quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
 2. (08/02/2021) Quyết định 317/QĐ-UBND năm 2021 về hướng dẫn đánh giá, chấm điểm, xếp loại đơn vị học tập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. (08/02/2021) Thông báo 138/TB-QLCL năm 2021 về danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ do Cục Quản lý chất lượng ban hành
 4. (02/02/2021) Công văn 460/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2021 về tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (02/02/2021) Nghị quyết 12/NQ-CP năm 2021 phê duyệt Hiệp định về phát triển và mở rộng Trường Đại học Việt Đức (VGU) giữa Việt Nam - Đức và Bang Hessen (Đức) do Chính phủ ban hành
 6. (01/02/2021) Công văn 324/UBND-VX năm 2021 về cho học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19
 7. (01/02/2021) Công văn 442/BGDĐT-GDĐH năm 2021 về tăng cường giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (01/02/2021) Công văn 310/SGDĐT-TCCB năm 2021 về thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ viên chức và người lao động do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (04/02/2021) Công văn 353/TCT-KK năm 2021 về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (03/02/2021) Công văn 153/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (01/02/2021) Công văn 769/VPCP-V.I năm 2021 về xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm liên quan đến việc quản lý, sử dụng 14,2 ha đất tại khu Đầm Tôm do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (05/02/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 đối với các trường hợp áp dụng hệ số theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: Thu tiền sử dụng đất khi giao đất không thông qua đấu giá; thu tiền sử dụng đất khi tổ chức được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội
 5. (05/02/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: Thu tiền thuê đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê; thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức trên địa bàn thành phố Hà Nội
 6. (08/02/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 7. (08/02/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 8. (01/02/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 29/2016/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 9. (08/02/2021) Decree No. 148/2020/ND-CP dated December 18, 2020 on amendments and supplements to several Decrees, providing detailed regulations on the implementation of the Law on Land

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (08/02/2021) Quyết định 180/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Liên Hà Thái (GREEN iP-1) phân khu bắc, hạng mục: khu công nghiệp, tỉnh Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (05/02/2021) Quyết định 327/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang năm 2021
 3. (04/02/2021) Công văn 907/VPCP-CN năm 2021 về nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường ngang theo Quyết định 994/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (04/02/2021) Quyết định 22/QĐ-TANDTC-KHTC về công bố công khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 5. (04/02/2021) Nghị quyết 15/NQ-CP năm 2021 về chấp thuận Danh mục bảo lưu sửa đổi của Philippines trong khuôn khổ Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN do Chính phủ ban hành
 6. (04/02/2021) Quyết định 170/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Điện Biên" vay vốn ODA của Cơ quan Phát triển Pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (04/02/2021) Công văn 909/VPCP-CN năm 2021 về đầu tư xây dựng cấp bách công trình cầu Sông Giăng, huyện Thanh Chương, Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (04/02/2021) Quyết định 173/QĐ-TTg năm 2021 về sửa đổi một số nội dung về chỉ tiêu quy hoạch tại Quyết định số 1438/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng đến năm 2025
 9. (03/02/2021) Quyết định 166/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả", vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (01/02/2021) Công văn 118/UBDT-CSDT năm 2021 về chuẩn bị thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban Dân tộc ban hành


Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (01/02/2021) Nghị định 29/2019/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
 2. (01/02/2021) Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động
 3. (01/02/2021) Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về tiền lương
 4. (01/02/2021) Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ
 5. (01/02/2021) Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động
 6. (01/02/2021) Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình
 7. (01/02/2021) Nghị định 03/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm
 8. (01/02/2021) Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương
 9. (01/02/2021) Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
 10. (01/02/2021) Nghị định 44/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động
 11. (01/02/2021) Nghị định 46/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về tranh chấp lao động
 12. (01/02/2021) Nghị định 41/2013/NĐ-CP hướng dẫn Điều 220 của Bộ luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công