Thông báo văn bản mới từ ngày 21-12-2020 đến ngày 28-12-2020

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 21-12-2020 đến 28-12-2020


Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (28/12/2020) Decision No. 2950/QĐ-BTNMT dated December 28, 2020 on approving the Program for formulation and promulgation of legislative documents in 2021 under the management of the ministry of natural resources and environment
 2. (28/12/2020) Thông tư 110/2020/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 18/2013/TT-BTC hướng dẫn về trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng do Bộ Tài chính ban hành
 3. (28/12/2020) Quyết định 39/2020/QĐ-UBND quy định về giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 4. (28/12/2020) Decision No. 2233/QD-TTg dated December 28, 2020 on approving for the proposal to develop competitive energy market by 2030 with vision toward 2045
 5. (28/12/2020) Quyết định 2233/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án Phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (25/12/2020) Quyết định 4216/QÐ-BVHTTDL năm 2020 về Quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 7. (25/12/2020) Công văn 15881/BTC-CST năm 2020 về thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay do Bộ Tài chính ban hành
 8. (25/12/2020) Công văn 1829/UBDT-ĐPI về phối hợp thực hiện dự án môi trường năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 9. (25/12/2020) Dự thảo Nghị định về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo
 10. (24/12/2020) Thông tư 17/2020/TT-BTNMT quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác và quy trình, phương pháp, biểu mẫu để xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 11. (23/12/2020) Công văn 10763/VPCP-NN năm 2020 về nghiên cứu, đề xuất cơ chế áp dụng chỉ số môi trường rừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (22/12/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định về khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 13. (22/12/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung nội dung Quyết định 10/2014/QĐ-UBND về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
 14. (22/12/2020) Công văn 10715/VPCP-NN năm 2020 về Hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (21/12/2020) Quyết định 2178/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án "Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (21/12/2020) Quyết định 2183/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (21/12/2020) Quyết định 51/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Long An
 18. (21/12/2020) Nghị quyết 1148/2020/UBTVQH14 sửa đổi Tiểu mục 2 mục 1 Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường đã được sửa đổi theo Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 19. (21/12/2020) Resolution No. 1148/2020/UBTVQH14 dated December 21, 2020 on Amendments to Subsection 2 of Section I of Schedule of environmental taxes in Clause 1 Article 1 of Resolution 579/2018/UBTVQH14 on environmental taxes, amended by Resolution 979/2020/UBTVQH14

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (28/12/2020) Quyết định 2310/QĐ-BTTTT năm 2020 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2021
 2. (28/12/2020) Kế hoạch 2045/KH-BYT năm 2020 về tăng cường công tác thông tin, truyền thông cải cách hành chính năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 3. (24/12/2020) Thông tư 41/2020/TT-BTTTT hướng dẫn về việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san do Bộ Thông tin và Truyền Thông ban hành
 4. (24/12/2020) Circular No. 41/2020/TT-BTTTT dated December 24, 2020 on guidelines for issuance of licenses for operating print newspaper, print magazine, electronic newspaper or electronic magazine, publishing additional publication, operating two types of news media, opening special page for electronic newspaper or electronic magazine, publishing supplement, publishing paper newsletter and publishing special issue
 5. (21/12/2020) Quyết định 2178/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án "Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (21/12/2020) Quyết định 1101/QĐ-BNV về phê duyệt và công bố báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ năm 2020
 7. (21/12/2020) Quyết định 2140/QĐ-BTC năm 2020 về Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số của Bộ Tài chính

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (28/12/2020) Circular No. 24/2020/TT-BYT dated December 28, 2020 on medical certificate of cause of death, death certificate and mortality statistics in medical examination and treatment establishments
 2. (28/12/2020) Thông tư 25/2020/TT-BYT quy định về việc xét tặng Giải thưởng quốc gia về chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành
 3. (28/12/2020) Thông tư 26/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2013/TT-BYT hướng dẫn về việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế do Bộ Y tế ban hành
 4. (28/12/2020) Công văn 8116/TCHQ-TXNK năm 2020 về áp dụng mức thuế nhập khẩu và VAT cho hàng y tế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (28/12/2020) Quyết định 5444/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 6. (28/12/2020) Thông tư 24/2020/TT-BYT quy định về Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong, cấp Giấy báo tử và thống kê tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 7. (28/12/2020) Circular No. 26/2020/TT-BYT dated December 28, 2020 on amendments to Circular No. 22/2013/TT-BYT guiding continuous training for medical officials
 8. (28/12/2020) Công điện 2055/CĐ-BCĐ năm 2020 về tăng cường kiểm soát và quản lý người nhập cảnh do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 điện
 9. (28/12/2020) Công văn 7286/CV-BCĐ năm 2020 về điều tra đối tượng, tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép qua biên giới do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 ban hành
 10. (28/12/2020) Circular No. 25/2020/TT-BYT dated December 28, 2020 on prescribing consideration and presentation of National hospital quality awards
 11. (27/12/2020) Quyết định 5443/QĐ-BYT năm 2020 về Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Y tế
 12. (27/12/2020) Công điện 1838/CĐ-TTg năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ điện
 13. (27/12/2020) Công văn 7272/BYT-KHTC năm 2020 về triển khai giải pháp để duy trì và nâng cao các kết quả của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trong giai đoạn tới do Bộ Y tế ban hành
 14. (25/12/2020) Dự thảo Thông tư về danh mục nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 15. (24/12/2020) Quyết định 5372/QĐ-BYT năm 2020 về Hướng dẫn giám sát viêm phổi nặng do vi rút do Bộ Y tế ban hành
 16. (23/12/2020) Quyết định 5331/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí đột quỵ não” do Bộ Y tế ban hành
 17. (23/12/2020) Quyết định 5333/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn “Dự phòng tiên phát bệnh Tim mạch” do Bộ Y tế ban hành
 18. (23/12/2020) Decision No. 5338/QD-BYT dated December 23, 2020 on promulgation of The 2020’s Criteria for Inspection and Evaluation of Hospital Quality and Satisfaction of Patients and Health Workers
 19. (23/12/2020) Công văn 7376/UBND-KGVX năm 2020 về đính chính Quyết định 30/2020/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 20. (23/12/2020) Công văn 4055/BHXH-CSYT năm 2020 về thực hiện khoản 6 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 21. (23/12/2020) Quyết định 5338/QĐ-BYT về nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2020 do Bộ Y tế ban hành
 22. (23/12/2020) Quyết định 5332/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn “Thực hành chẩn đoán và điều trị bệnh động mạch vành” do Bộ Y tế ban hành
 23. (22/12/2020) Quyết định 5316/QĐ-BYT năm 2020 về phê duyệt chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Bộ Y tế ban hành
 24. (22/12/2020) Nghị quyết 181/NQ-CP năm 2020 về ký Hiệp định Khung pháp lý về an toàn thực phẩm của ASEAN do Chính phủ ban hành
 25. (22/12/2020) Decision No. 5316/QD-BYT dated December 22, 2020 on approving Medical digitalization program until 2025 and orientation to 2030
 26. (21/12/2020) Kế hoạch 1993/KH-BCĐTƯATTP năm 2020 về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021 do Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm ban hành
 27. (21/12/2020) Quyết định 5305/QĐ-BYT năm 2020 về Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 131/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 28. (21/12/2020) Chỉ thị 25/CT-BYT năm 2020 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 29. (21/12/2020) Quyết định 653/QĐ-QLD năm 2020 về Danh mục 54 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 104 bổ sung lần 3 do Cục Quản lý dược ban hành
 30. (21/12/2020) Quyết định 651/QĐ-QLD năm 2020 về Danh mục 02 vắc xin được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 40 do Cục Quản lý Dược ban hành
 31. (21/12/2020) Quyết định 652/QĐ-QLD năm 2020 về danh mục thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 168 do Cục Quản lý dược ban hành
 32. (21/12/2020) Quyết định 654/QĐ-QLD năm 2020 về danh mục thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 167 bổ sung lần 1 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
 33. (21/12/2020) Quyết định 64/2020/QĐ-UBND về tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (28/12/2020) Quyết định 4275/QÐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch công tác quản lý xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 2. (28/12/2020) Quyết định 2232/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (28/12/2020) Công văn 1850/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV về quan tâm chỉ đạo công tác dân tộc, tôn giáo do Ủy ban Dân tộc ban hành
 4. (28/12/2020) Quyết định 47/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 67/2006/QĐ-UBND quy định về mức chi trả nhuận bút một số loại hình tác phẩm trong các lĩnh vực: Báo chí, phát thanh - truyền hình, xuất bản phẩm, văn học nghệ thuật do tỉnh Lai Châu ban hành
 5. (25/12/2020) Quyết định 4216/QÐ-BVHTTDL năm 2020 về Quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 6. (25/12/2020) Công văn 1826/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 7. (25/12/2020) Công văn 1830/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 8. (25/12/2020) Quyết định 2584/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành
 9. (25/12/2020) Công văn 1831/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về quy định thống nhất cách viết tên dân tộc Mông do Ủy ban Dân tộc ban hành
 10. (25/12/2020) Dự thảo Nghị định về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo
 11. (24/12/2020) Công văn 5855/UBND-KGVX năm 2020 về bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 12. (24/12/2020) Công văn 13239/BGTVT-VT năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 44/CT-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. (24/12/2020) Quyết định 2216/QĐ-TTg về bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (24/12/2020) Quyết định 2215/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Kết luận 76-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (23/12/2020) Quyết định 2279/QĐ-BTTTT năm 2020 về công bố mẫu thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 16. (22/12/2020) Thông báo 405/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (21/12/2020) Chỉ thị 44/CT-TTg năm 2020 về tăng cường biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 18. (21/12/2020) Quyết định 1109/QĐ-BNV năm 2020 công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
 19. (21/12/2020) Thông báo 585/TB-VP năm 2020 về nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
 20. (21/12/2020) Quyết định 3978/QĐ-BVHTTDL công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 21. (21/12/2020) Quyết định 2179/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (28/12/2020) Decision No. 2950/QĐ-BTNMT dated December 28, 2020 on approving the Program for formulation and promulgation of legislative documents in 2021 under the management of the ministry of natural resources and environment
 2. (28/12/2020) Thông tư 18/2020/TT-BNNPTNT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 3. (28/12/2020) Thông tư 09/2020/TT-BTP về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành
 4. (28/12/2020) Circular No. 12/2020/TT-BKHDT dated December 28, 2020 on guidelines for functions, tasks, entitlements and organizational structures of management boards of industrial parks, export-processing zones and economic zones
 5. (28/12/2020) Thông tư 26/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2013/TT-BYT hướng dẫn về việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế do Bộ Y tế ban hành
 6. (28/12/2020) Quyết định 2250/QĐ-NHNN năm 2020 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 7. (28/12/2020) Quyết định 2441/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải
 8. (28/12/2020) Quyết định 5444/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 9. (28/12/2020) Quyết định 2310/QĐ-BTTTT năm 2020 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2021
 10. (28/12/2020) Kế hoạch 2045/KH-BYT năm 2020 về tăng cường công tác thông tin, truyền thông cải cách hành chính năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 11. (28/12/2020) Circular No. 26/2020/TT-BYT dated December 28, 2020 on amendments to Circular No. 22/2013/TT-BYT guiding continuous training for medical officials
 12. (28/12/2020) Thông tư 08/2020/TT-BTP sửa đổi Thông tư 03/2017/TT-BTP quy định về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành
 13. (27/12/2020) Quyết định 5443/QĐ-BYT năm 2020 về Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Y tế
 14. (24/12/2020) Công văn 10771/VPCP-QHĐP năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 135/2020/QH14 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (24/12/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2013/QĐ-UBND quy định về quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 16. (24/12/2020) Quyết định 1121/QĐ-BNV năm 2020 công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 62/2020/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bô Nội vụ
 17. (24/12/2020) Quyết định 4900/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai
 18. (23/12/2020) Quyết định 2163/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
 19. (23/12/2020) Quyết định 1605/QĐ-BXD năm 2020 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 do Bộ Xây dựng ban hành
 20. (22/12/2020) Quyết định 2197/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 21. (22/12/2020) Công văn 4777/BTP-TCCB năm 2020 về rà soát bố trí, sử dụng chức danh công chức Tư pháp - hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành
 22. (21/12/2020) Quyết định 1109/QĐ-BNV năm 2020 công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
 23. (21/12/2020) Quyết định 3978/QĐ-BVHTTDL công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 24. (21/12/2020) Quyết định 64/2020/QĐ-UBND về tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế
 25. (21/12/2020) Quyết định 2179/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 26. (21/12/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 27. (21/12/2020) Quyết định 2348/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (28/12/2020) Quyết định 47/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 67/2006/QĐ-UBND quy định về mức chi trả nhuận bút một số loại hình tác phẩm trong các lĩnh vực: Báo chí, phát thanh - truyền hình, xuất bản phẩm, văn học nghệ thuật do tỉnh Lai Châu ban hành
 2. (25/12/2020) Thông tư 109/2020/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành
 3. (24/12/2020) Quyết định 2216/QĐ-TTg về bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (23/12/2020) Quyết định 2163/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
 5. (22/12/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định về khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 6. (21/12/2020) Quyết định 2185/QĐ-TTg năm 2020 về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (21/12/2020) Quyết định 2146/QĐ-BTC năm 2020 về công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ Tài chính
 8. (21/12/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND về Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 9. (21/12/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình
 10. (21/12/2020) Chỉ thị 06/CT-BTC năm 2020 về tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành
 11. (21/12/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm trong Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (28/12/2020) Quyết định 39/2020/QĐ-UBND quy định về giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 2. (28/12/2020) Công văn 110285/CTHN-TTHT năm 2020 về chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (28/12/2020) Công văn 110280/CTHN-TTHT năm 2020 về thanh toán bù trừ công nợ với bên thứ ba do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (28/12/2020) Công văn 110283/CTHN-TTHT năm 2020 về chính sách thuế nhà thầu đối với hợp đồng bán máy móc thiết bị kèm phần mềm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (28/12/2020) Công văn 8115/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế hàng hóa tạm nhập tái xuất đi mượn do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (25/12/2020) Công văn 8086/TCHQ-TXNK năm 2020 về thực hiện miễn thuế theo Quyết định 2138/QĐ-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (25/12/2020) Công văn 15881/BTC-CST năm 2020 về thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay do Bộ Tài chính ban hành
 8. (24/12/2020) Công văn 8055/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế giá trị gia tăng máy thở nhập khẩu viện trợ nhân đạo do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (24/12/2020) Công văn 8054/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế doanh nghiệp bỏ trốn, không nộp báo cáo quyết toán do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (23/12/2020) Công văn 109324/CTHN-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với cổ tức bằng cổ phiếu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (23/12/2020) Công văn 109322/CTHN-TTHT năm 2020 về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (23/12/2020) Công văn 109323/CTHN-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất thanh lý tài sản cố định do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (23/12/2020) Công văn 5465/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 14. (23/12/2020) Công văn 109321/CTHN-TTHT năm 2020 hướng dẫn về thực hiện Nghị định 126/2020/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (23/12/2020) Công văn 109319/CTHN-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (23/12/2020) Công văn 109325/CTHN-TTHT năm 2020 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (23/12/2020) Quyết định 3855/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh danh mục các tuyến đường thu phí sử dụng vỉa hè trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 18. (22/12/2020) Official Dispatch No. 8019/TCHQ-TXNK dated December 22, 2020 on Classification of stone products
 19. (22/12/2020) Công văn 8011/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc vướng mắc đối với mặt hàng tại thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa số 978/TB-KĐ3 do Tổng cục Hải quan ban hành
 20. (22/12/2020) Công văn 109156/CTHN-TTHT năm 2020 về khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 21. (22/12/2020) Công văn 8019/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng Đá xây dựng, Đá vôi xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 22. (21/12/2020) Quyết định 51/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Long An
 23. (21/12/2020) Quyết định 3390/QĐ-BCT năm 2020 về áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm có xuất xứ từ Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 24. (21/12/2020) Resolution No. 1148/2020/UBTVQH14 dated December 21, 2020 on Amendments to Subsection 2 of Section I of Schedule of environmental taxes in Clause 1 Article 1 of Resolution 579/2018/UBTVQH14 on environmental taxes, amended by Resolution 979/2020/UBTVQH14

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (28/12/2020) Circular No. 12/2020/TT-BKHDT dated December 28, 2020 on guidelines for functions, tasks, entitlements and organizational structures of management boards of industrial parks, export-processing zones and economic zones
 2. (25/12/2020) Công văn 1824/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 3. (25/12/2020) Công văn 1836/TTg-CN về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (25/12/2020) Công văn 1823/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 5. (25/12/2020) Công văn 1825/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 6. (25/12/2020) Công văn 1832/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 582/QĐ-TTg và Quyết định 1010/QĐ-TTg đến năm 2025, nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân do Ủy ban Dân tộc ban hành
 7. (25/12/2020) Công văn 1833/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về triển khai các chính sách theo tinh thần Nghị quyết số 88/2019/QH14 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 8. (25/12/2020) Công văn 1829/UBDT-ĐPI về phối hợp thực hiện dự án môi trường năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 9. (24/12/2020) Quyết định 5227/QĐ-BNN-KH năm 2020 phê duyệt Kế hoạch xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 10. (24/12/2020) Công văn 10769/VPCP-NN năm 2020 về việc triển khai đầu tư dự án sân golf Đak Đoa (Gia Lai) phải chuyển đổi hàng trăm ha rừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (24/12/2020) Quyết định 4900/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai
 12. (24/12/2020) Công văn 10825/VPCP-KTTH năm 2020 về rà soát dự án có nội dung chuyển giao không bồi hoàn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (22/12/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 21/2018/QĐ-UBND về chuyển giao, tiếp nhận dự án hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (28/12/2020) Quyết định 2441/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải
 2. (28/12/2020) Thông tư 37/2020/TT-BGTVT về 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị phục vụ quản lý đào tạo lái xe do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (24/12/2020) Công văn 13239/BGTVT-VT năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 44/CT-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (24/12/2020) Thông tư 36/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (24/12/2020) Quyết định 59/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 6. (24/12/2020) Công văn 8069/TCHQ-GSQL năm 2020 về khai chỉ tiêu thông phương tiện giao thông nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (23/12/2020) Thông tư 33/2020/TT-BGTVT sửa đổi 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (23/12/2020) Thông tư 34/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (23/12/2020) Thông tư 35/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (23/12/2020) Quyết định 3855/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh danh mục các tuyến đường thu phí sử dụng vỉa hè trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 11. (22/12/2020) Quyết định 91/2020/QĐ-UBND về phê duyệt đặt tên đường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định năm 2020
 12. (21/12/2020) Quyết định 89/2020/QĐ-UBND về phê duyệt đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định năm 2020
 13. (21/12/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển tại tỉnh Quảng Nam
 14. (21/12/2020) Quyết định 2348/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (26/12/2020) Quyết định 2229/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 (công ty con của Tập đoàn Điện lực Việt Nam) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (25/12/2020) Nghị định 150/2020/NĐ-CP về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
 3. (24/12/2020) Công văn 8054/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế doanh nghiệp bỏ trốn, không nộp báo cáo quyết toán do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (23/12/2020) Công văn 8050/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc doanh nghiệp thực hiện loại hình gia công thuê gia công lại toàn bộ do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (23/12/2020) Công văn 109322/CTHN-TTHT năm 2020 về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (23/12/2020) Công văn 109323/CTHN-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất thanh lý tài sản cố định do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (23/12/2020) Công văn 10739/VPCP-KSTT năm 2020 về Chuyển đổi số tại doanh nghiệp nhỏ và vừa do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (23/12/2020) Công văn 8049/TCHQ-TXNK năm 2020 về chuyển doanh nghiệp chế xuất sang doanh nghiệp không hưởng chế độ chính sách doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (28/12/2020) Công văn 8119/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng vỏ bọc ghế sofa do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (28/12/2020) Công văn 8116/TCHQ-TXNK năm 2020 về áp dụng mức thuế nhập khẩu và VAT cho hàng y tế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (28/12/2020) Công văn 8115/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế hàng hóa tạm nhập tái xuất đi mượn do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (24/12/2020) Công văn 8059/TCHQ-GSQL năm 2020 về xin gia hạn thời hạn tái xuất hàng tái nhập để sửa chữa, tái chế do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (24/12/2020) Công văn 8064/TCHQ-GSQL năm 2020 về việc từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (24/12/2020) Công văn 8058/TCHQ-GSQL năm 2020 về tái xuất phế liệu tồn đọng do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (24/12/2020) Công văn 8069/TCHQ-GSQL năm 2020 về khai chỉ tiêu thông phương tiện giao thông nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (24/12/2020) Công văn 8055/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế giá trị gia tăng máy thở nhập khẩu viện trợ nhân đạo do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (24/12/2020) Thông tư 52/2020/TT-BCT quy định về số lượng và nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 10. (23/12/2020) Công văn 8050/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc doanh nghiệp thực hiện loại hình gia công thuê gia công lại toàn bộ do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (23/12/2020) Integrated document No. 14/VBHN-NHNN dated December 23, 2020 Circular guidance on procedures for approval for export and import of foreign currency cash of authorized banks
 12. (22/12/2020) Official Dispatch No. 8019/TCHQ-TXNK dated December 22, 2020 on Classification of stone products
 13. (22/12/2020) Công văn 8019/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng Đá xây dựng, Đá vôi xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (28/12/2020) Công văn 1840/TTg-CN năm 2020 về điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (26/12/2020) Công văn 10034/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 3. (25/12/2020) Quyết định 3460/QĐ-BCT năm 2020 về bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 4. (25/12/2020) Công văn 1824/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 5. (25/12/2020) Công văn 1823/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 6. (25/12/2020) Công văn 1837/TTg-CN về bổ sung quy hoạch mở rộng khu công nghiệp Thăng Long II (giai đoạn 3) và khu công nghiệp Yên Mỹ II vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (25/12/2020) Công văn 1832/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 582/QĐ-TTg và Quyết định 1010/QĐ-TTg đến năm 2025, nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân do Ủy ban Dân tộc ban hành
 8. (25/12/2020) Công văn 1833/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về triển khai các chính sách theo tinh thần Nghị quyết số 88/2019/QH14 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 9. (22/12/2020) Nghị quyết 183/NQ-CP năm 2020 về nâng cấp cửa khẩu chính Nam Giang, tỉnh Quảng Nam thành cửa khẩu quốc tế do Chính phủ ban hành
 10. (22/12/2020) Nghị quyết 182/NQ-CP năm 2020 về nâng cấp cửa khẩu chính Lóng Sập, tỉnh Sơn La thành cửa khẩu quốc tế do Chính phủ ban hành
 11. (22/12/2020) Thông báo 404/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Tập đoàn Dệt may Việt Nam và một số hiệp hội về giải pháp thúc đẩy phát triển ngành dệt may, da giày - túi xách Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (21/12/2020) Thông tư 45/2020/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quang do Bộ Công thương ban hành
 13. (21/12/2020) Thông tư 46/2020/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng natri hydroxit công nghiệp do Bộ Công thương ban hành
 14. (21/12/2020) Thông tư 48/2020/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm do Bộ Công thương ban hành
 15. (21/12/2020) Thông tư 49/2020/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC) do Bộ Công thương ban hành


Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (28/12/2020) Decision No. 2950/QĐ-BTNMT dated December 28, 2020 on approving the Program for formulation and promulgation of legislative documents in 2021 under the management of the ministry of natural resources and environment
 2. (28/12/2020) Decision No. 2233/QD-TTg dated December 28, 2020 on approving for the proposal to develop competitive energy market by 2030 with vision toward 2045
 3. (28/12/2020) Quyết định 2233/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án Phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (25/12/2020) Quyết định 4216/QÐ-BVHTTDL năm 2020 về Quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 5. (25/12/2020) Công văn 15881/BTC-CST năm 2020 về thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay do Bộ Tài chính ban hành
 6. (25/12/2020) Công văn 1829/UBDT-ĐPI về phối hợp thực hiện dự án môi trường năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 7. (23/12/2020) Công văn 10763/VPCP-NN năm 2020 về nghiên cứu, đề xuất cơ chế áp dụng chỉ số môi trường rừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (22/12/2020) Công văn 10715/VPCP-NN năm 2020 về Hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (21/12/2020) Quyết định 2178/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án "Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (21/12/2020) Quyết định 2183/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (25/12/2020) Circular No. 13/2020/TT-BNNPTNT dated November 9, 2020 on amendments to Circular No. 21/2018/TT-BNNPTNT on record and submission of reports and diaries on fishery activities; announcement of appointed ports for verifying origin of extracted fisheries; list of fishing boats conducting illegal fishery activities; verification of extracted fisheries

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (28/12/2020) Kế hoạch 2045/KH-BYT năm 2020 về tăng cường công tác thông tin, truyền thông cải cách hành chính năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 2. (21/12/2020) Quyết định 2178/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án "Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (21/12/2020) Quyết định 1101/QĐ-BNV về phê duyệt và công bố báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ năm 2020
 4. (21/12/2020) Quyết định 2140/QĐ-BTC năm 2020 về Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số của Bộ Tài chính
 5. (28/12/2020) Quyết định 35/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 6. (25/12/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 1063/2015/QĐ-UBND
 7. (28/12/2020) Quyết định 2188/QĐ-BTTTT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tần số vô tuyến điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (28/12/2020) Công văn 8116/TCHQ-TXNK năm 2020 về áp dụng mức thuế nhập khẩu và VAT cho hàng y tế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (28/12/2020) Công điện 2055/CĐ-BCĐ năm 2020 về tăng cường kiểm soát và quản lý người nhập cảnh do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 điện
 3. (28/12/2020) Công văn 7286/CV-BCĐ năm 2020 về điều tra đối tượng, tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép qua biên giới do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 ban hành
 4. (27/12/2020) Quyết định 5443/QĐ-BYT năm 2020 về Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Y tế
 5. (27/12/2020) Công điện 1838/CĐ-TTg năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ điện
 6. (27/12/2020) Công văn 7272/BYT-KHTC năm 2020 về triển khai giải pháp để duy trì và nâng cao các kết quả của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trong giai đoạn tới do Bộ Y tế ban hành
 7. (24/12/2020) Quyết định 5372/QĐ-BYT năm 2020 về Hướng dẫn giám sát viêm phổi nặng do vi rút do Bộ Y tế ban hành
 8. (23/12/2020) Quyết định 5331/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí đột quỵ não” do Bộ Y tế ban hành
 9. (23/12/2020) Quyết định 5333/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn “Dự phòng tiên phát bệnh Tim mạch” do Bộ Y tế ban hành
 10. (23/12/2020) Decision No. 5338/QD-BYT dated December 23, 2020 on promulgation of The 2020’s Criteria for Inspection and Evaluation of Hospital Quality and Satisfaction of Patients and Health Workers
 11. (23/12/2020) Công văn 7376/UBND-KGVX năm 2020 về đính chính Quyết định 30/2020/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 12. (23/12/2020) Công văn 4055/BHXH-CSYT năm 2020 về thực hiện khoản 6 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 13. (23/12/2020) Quyết định 5338/QĐ-BYT về nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2020 do Bộ Y tế ban hành
 14. (23/12/2020) Quyết định 5332/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn “Thực hành chẩn đoán và điều trị bệnh động mạch vành” do Bộ Y tế ban hành
 15. (22/12/2020) Quyết định 5316/QĐ-BYT năm 2020 về phê duyệt chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Bộ Y tế ban hành
 16. (22/12/2020) Nghị quyết 181/NQ-CP năm 2020 về ký Hiệp định Khung pháp lý về an toàn thực phẩm của ASEAN do Chính phủ ban hành
 17. (22/12/2020) Decision No. 5316/QD-BYT dated December 22, 2020 on approving Medical digitalization program until 2025 and orientation to 2030
 18. (21/12/2020) Kế hoạch 1993/KH-BCĐTƯATTP năm 2020 về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021 do Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm ban hành
 19. (21/12/2020) Quyết định 5305/QĐ-BYT năm 2020 về Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 131/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 20. (21/12/2020) Chỉ thị 25/CT-BYT năm 2020 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 21. (21/12/2020) Quyết định 653/QĐ-QLD năm 2020 về Danh mục 54 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 104 bổ sung lần 3 do Cục Quản lý dược ban hành
 22. (21/12/2020) Quyết định 651/QĐ-QLD năm 2020 về Danh mục 02 vắc xin được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 40 do Cục Quản lý Dược ban hành
 23. (21/12/2020) Quyết định 652/QĐ-QLD năm 2020 về danh mục thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 168 do Cục Quản lý dược ban hành
 24. (21/12/2020) Quyết định 654/QĐ-QLD năm 2020 về danh mục thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 167 bổ sung lần 1 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
 25. (28/12/2020) Quyết định 83/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 7 của Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí cho Chương trình Sữa học đường trong cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm 2018 đến năm 2020 được kèm theo Quyết định 32/2018/QĐ-UBND

Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

 1. (28/12/2020) Quyết định 2250/QĐ-NHNN năm 2020 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 2. (28/12/2020) Integrated document No. 15/VBHN-NHNN dated December 28, 2020 Circular guidelines for opening and maintenance of checking accounts at payment service providers
 3. (25/12/2020) Quyết định 2178/QĐ-BTC năm 2020 công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
 4. (23/12/2020) Integrated document No. 14/VBHN-NHNN dated December 23, 2020 Circular guidance on procedures for approval for export and import of foreign currency cash of authorized banks
 5. (21/12/2020) Quyết định 2182/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Ngân hàng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (21/12/2020) Decision No. 2182/QD-TTg dated December 21, 2020 on issuing the classification list of Banking-sector State secrets
 7. (28/12/2020) Quyết định 2044/QĐ-NHNN năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 8. (28/12/2020) Thông tư 13/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 22/2018/TT-NHNN hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (28/12/2020) Quyết định 4275/QÐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch công tác quản lý xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 2. (28/12/2020) Quyết định 2232/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (28/12/2020) Công văn 1850/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV về quan tâm chỉ đạo công tác dân tộc, tôn giáo do Ủy ban Dân tộc ban hành
 4. (25/12/2020) Quyết định 4216/QÐ-BVHTTDL năm 2020 về Quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 5. (25/12/2020) Công văn 1826/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 6. (25/12/2020) Công văn 1830/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 7. (25/12/2020) Quyết định 2584/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành
 8. (25/12/2020) Công văn 1831/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về quy định thống nhất cách viết tên dân tộc Mông do Ủy ban Dân tộc ban hành
 9. (24/12/2020) Công văn 5855/UBND-KGVX năm 2020 về bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 10. (24/12/2020) Công văn 13239/BGTVT-VT năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 44/CT-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (24/12/2020) Quyết định 2216/QĐ-TTg về bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (24/12/2020) Quyết định 2215/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Kết luận 76-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (23/12/2020) Quyết định 2279/QĐ-BTTTT năm 2020 về công bố mẫu thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 14. (22/12/2020) Thông báo 405/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (21/12/2020) Chỉ thị 44/CT-TTg năm 2020 về tăng cường biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (21/12/2020) Quyết định 1109/QĐ-BNV năm 2020 công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
 17. (21/12/2020) Thông báo 585/TB-VP năm 2020 về nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
 18. (21/12/2020) Quyết định 2179/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. (25/12/2020) Quyết định 38/2020/QĐ-UBND về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 20. (25/12/2020) Thông tư 08/2020/TT-BVHTTDL về Định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Lĩnh vực Bảo hiểm

 1. (25/12/2020) Quyết định 2422/QĐ-BHXH năm 2020 về Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết 134/NQ-CP
 2. (24/12/2020) Quyết định 2418/QĐ-BHXH năm 2020 về Quy chế thi đua, khen thưởng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 3. (23/12/2020) Công văn 4055/BHXH-CSYT năm 2020 về thực hiện khoản 6 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 4. (21/12/2020) Chỉ thị 25/CT-BYT năm 2020 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 5. (26/12/2020) Thông tư 89/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, Thông tư 105/2016/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, ..., bãi bỏ Thông tư 116/2014/TT-BTC hướng dẫn vấn đề tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản và Thông tư 43/2016/TT-BTC sửa đổi Điều 5 Thông tư 116/2014/TT-BTC hướng dẫn vấn đề về tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 6. (26/12/2020) Circular No. 89/2020/TT-BTC dated November 11, 2020 on amendments to Circular 50/2017/TT-BTC on guidelines for Decree 73/2016/ND-CP on elaboration of the Law on Insurance Business and the Law on Amendments to the Law on Insurance Business, Circular 105/2016/TT-BTC on guidelines for outward portfolio investment by securities trading organizations, securities investment funds, investment companies and insurance enterprises, Circular 195/2014/TT-BTC providing guidelines for assessing and ranking insurance enterprises,... Circular 116/2014/TT-BTC providing guidance on certain financial issues for insurance enterprises providing insurance under Government's Decree No. 67/2014/ND-CP on several policies on fishery development

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (28/12/2020) Công văn 110285/CTHN-TTHT năm 2020 về chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (28/12/2020) Công văn 110280/CTHN-TTHT năm 2020 về thanh toán bù trừ công nợ với bên thứ ba do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (28/12/2020) Công văn 110283/CTHN-TTHT năm 2020 về chính sách thuế nhà thầu đối với hợp đồng bán máy móc thiết bị kèm phần mềm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (28/12/2020) Công văn 8115/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế hàng hóa tạm nhập tái xuất đi mượn do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (25/12/2020) Công văn 8086/TCHQ-TXNK năm 2020 về thực hiện miễn thuế theo Quyết định 2138/QĐ-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (25/12/2020) Công văn 15881/BTC-CST năm 2020 về thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay do Bộ Tài chính ban hành
 7. (24/12/2020) Công văn 8055/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế giá trị gia tăng máy thở nhập khẩu viện trợ nhân đạo do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (24/12/2020) Công văn 8054/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế doanh nghiệp bỏ trốn, không nộp báo cáo quyết toán do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (23/12/2020) Công văn 109324/CTHN-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với cổ tức bằng cổ phiếu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (23/12/2020) Công văn 109322/CTHN-TTHT năm 2020 về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (23/12/2020) Công văn 109323/CTHN-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất thanh lý tài sản cố định do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (23/12/2020) Công văn 5465/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 13. (23/12/2020) Công văn 109321/CTHN-TTHT năm 2020 hướng dẫn về thực hiện Nghị định 126/2020/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (23/12/2020) Công văn 109319/CTHN-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (23/12/2020) Công văn 109325/CTHN-TTHT năm 2020 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (23/12/2020) Quyết định 3855/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh danh mục các tuyến đường thu phí sử dụng vỉa hè trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 17. (22/12/2020) Official Dispatch No. 8019/TCHQ-TXNK dated December 22, 2020 on Classification of stone products
 18. (22/12/2020) Công văn 8011/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc vướng mắc đối với mặt hàng tại thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa số 978/TB-KĐ3 do Tổng cục Hải quan ban hành
 19. (22/12/2020) Công văn 109156/CTHN-TTHT năm 2020 về khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 20. (22/12/2020) Công văn 8019/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng Đá xây dựng, Đá vôi xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 21. (28/12/2020) Quyết định 3390/QĐ-BCT năm 2020 về áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm có xuất xứ từ Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 22. (21/12/2020) Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (24/12/2020) Quyết định 2216/QĐ-TTg về bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (23/12/2020) Quyết định 2163/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
 3. (21/12/2020) Quyết định 2185/QĐ-TTg năm 2020 về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (21/12/2020) Quyết định 2146/QĐ-BTC năm 2020 về công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ Tài chính
 5. (21/12/2020) Chỉ thị 06/CT-BTC năm 2020 về tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành
 6. (25/12/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 7. (21/12/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí khuyến công, mức chi cho hoạt động khuyến công; xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương tỉnh Bình Thuận
 8. (28/12/2020) Nghị quyết 129/2020/QH14 năm 2020 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021 do Quốc hội ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (28/12/2020) Decision No. 2950/QĐ-BTNMT dated December 28, 2020 on approving the Program for formulation and promulgation of legislative documents in 2021 under the management of the ministry of natural resources and environment
 2. (28/12/2020) Quyết định 2250/QĐ-NHNN năm 2020 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 3. (28/12/2020) Quyết định 2441/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải
 4. (28/12/2020) Kế hoạch 2045/KH-BYT năm 2020 về tăng cường công tác thông tin, truyền thông cải cách hành chính năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 5. (27/12/2020) Quyết định 5443/QĐ-BYT năm 2020 về Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Y tế
 6. (24/12/2020) Công văn 10771/VPCP-QHĐP năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 135/2020/QH14 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (24/12/2020) Quyết định 1121/QĐ-BNV năm 2020 công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 62/2020/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bô Nội vụ
 8. (24/12/2020) Quyết định 4900/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai
 9. (23/12/2020) Quyết định 2163/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
 10. (23/12/2020) Quyết định 1605/QĐ-BXD năm 2020 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 do Bộ Xây dựng ban hành
 11. (22/12/2020) Quyết định 2197/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (22/12/2020) Công văn 4777/BTP-TCCB năm 2020 về rà soát bố trí, sử dụng chức danh công chức Tư pháp - hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành
 13. (21/12/2020) Quyết định 1109/QĐ-BNV năm 2020 công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
 14. (21/12/2020) Quyết định 2179/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (28/12/2020) Quyết định 40/2020/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị Nhà nước về thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 16. (28/12/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND bãi bỏ một phần Quyết định 05/2016/QĐ-UBND do thành phố Cần Thơ ban hành
 17. (25/12/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị
 18. (28/12/2020) Quyết định 35/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 19. (21/12/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2014/QĐ-UBND quy định về công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức tỉnh Vĩnh Long
 20. (28/12/2020) Quyết định 2188/QĐ-BTTTT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tần số vô tuyến điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 21. (25/12/2020) Quyết định 4911/QĐ-BNN-TCTS năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 22. (28/12/2020) Quyết định 2044/QĐ-NHNN năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 23. (27/12/2020) Nghị quyết 127/2020/QH14 về phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao do Quốc hội ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (25/12/2020) Công văn 1824/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 2. (25/12/2020) Công văn 1836/TTg-CN về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (25/12/2020) Công văn 1823/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 4. (25/12/2020) Công văn 1825/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 5. (25/12/2020) Công văn 1832/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 582/QĐ-TTg và Quyết định 1010/QĐ-TTg đến năm 2025, nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân do Ủy ban Dân tộc ban hành
 6. (25/12/2020) Công văn 1833/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về triển khai các chính sách theo tinh thần Nghị quyết số 88/2019/QH14 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 7. (25/12/2020) Công văn 1829/UBDT-ĐPI về phối hợp thực hiện dự án môi trường năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 8. (24/12/2020) Quyết định 5227/QĐ-BNN-KH năm 2020 phê duyệt Kế hoạch xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 9. (24/12/2020) Công văn 10769/VPCP-NN năm 2020 về việc triển khai đầu tư dự án sân golf Đak Đoa (Gia Lai) phải chuyển đổi hàng trăm ha rừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (24/12/2020) Quyết định 4900/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai
 11. (24/12/2020) Công văn 10825/VPCP-KTTH năm 2020 về rà soát dự án có nội dung chuyển giao không bồi hoàn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (25/12/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về Quản lý đầu tư kèm theo Quyết định 14/2020/QĐ-UBND do tỉnh Yên Bái ban hành
 13. (25/12/2020) Nghị quyết 29/2020/NQ-HĐND quy định về tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên”
 14. (26/12/2020) Circular No. 89/2020/TT-BTC dated November 11, 2020 on amendments to Circular 50/2017/TT-BTC on guidelines for Decree 73/2016/ND-CP on elaboration of the Law on Insurance Business and the Law on Amendments to the Law on Insurance Business, Circular 105/2016/TT-BTC on guidelines for outward portfolio investment by securities trading organizations, securities investment funds, investment companies and insurance enterprises, Circular 195/2014/TT-BTC providing guidelines for assessing and ranking insurance enterprises,... Circular 116/2014/TT-BTC providing guidance on certain financial issues for insurance enterprises providing insurance under Government's Decree No. 67/2014/ND-CP on several policies on fishery development

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (26/12/2020) Quyết định 2229/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 (công ty con của Tập đoàn Điện lực Việt Nam) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (24/12/2020) Công văn 8054/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế doanh nghiệp bỏ trốn, không nộp báo cáo quyết toán do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (23/12/2020) Công văn 8050/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc doanh nghiệp thực hiện loại hình gia công thuê gia công lại toàn bộ do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (23/12/2020) Công văn 109322/CTHN-TTHT năm 2020 về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (23/12/2020) Công văn 109323/CTHN-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất thanh lý tài sản cố định do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (23/12/2020) Công văn 10739/VPCP-KSTT năm 2020 về Chuyển đổi số tại doanh nghiệp nhỏ và vừa do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (23/12/2020) Công văn 8049/TCHQ-TXNK năm 2020 về chuyển doanh nghiệp chế xuất sang doanh nghiệp không hưởng chế độ chính sách doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (24/12/2020) Quyết định 436/QĐ-VKSTC năm 2020 quy định về quy trình kiểm sát việc giải quyết phá sản do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Lĩnh vực Chứng khoán

 1. (26/12/2020) Thông tư 89/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, Thông tư 105/2016/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, ..., bãi bỏ Thông tư 116/2014/TT-BTC hướng dẫn vấn đề tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản và Thông tư 43/2016/TT-BTC sửa đổi Điều 5 Thông tư 116/2014/TT-BTC hướng dẫn vấn đề về tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 2. (26/12/2020) Circular No. 89/2020/TT-BTC dated November 11, 2020 on amendments to Circular 50/2017/TT-BTC on guidelines for Decree 73/2016/ND-CP on elaboration of the Law on Insurance Business and the Law on Amendments to the Law on Insurance Business, Circular 105/2016/TT-BTC on guidelines for outward portfolio investment by securities trading organizations, securities investment funds, investment companies and insurance enterprises, Circular 195/2014/TT-BTC providing guidelines for assessing and ranking insurance enterprises,... Circular 116/2014/TT-BTC providing guidance on certain financial issues for insurance enterprises providing insurance under Government's Decree No. 67/2014/ND-CP on several policies on fishery development

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (28/12/2020) Công văn 8119/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng vỏ bọc ghế sofa do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (28/12/2020) Công văn 8116/TCHQ-TXNK năm 2020 về áp dụng mức thuế nhập khẩu và VAT cho hàng y tế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (28/12/2020) Công văn 8115/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế hàng hóa tạm nhập tái xuất đi mượn do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (24/12/2020) Công văn 8059/TCHQ-GSQL năm 2020 về xin gia hạn thời hạn tái xuất hàng tái nhập để sửa chữa, tái chế do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (24/12/2020) Công văn 8064/TCHQ-GSQL năm 2020 về việc từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (24/12/2020) Công văn 8058/TCHQ-GSQL năm 2020 về tái xuất phế liệu tồn đọng do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (24/12/2020) Công văn 8069/TCHQ-GSQL năm 2020 về khai chỉ tiêu thông phương tiện giao thông nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (24/12/2020) Công văn 8055/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế giá trị gia tăng máy thở nhập khẩu viện trợ nhân đạo do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (23/12/2020) Công văn 8050/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc doanh nghiệp thực hiện loại hình gia công thuê gia công lại toàn bộ do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (23/12/2020) Integrated document No. 14/VBHN-NHNN dated December 23, 2020 Circular guidance on procedures for approval for export and import of foreign currency cash of authorized banks
 11. (22/12/2020) Official Dispatch No. 8019/TCHQ-TXNK dated December 22, 2020 on Classification of stone products
 12. (22/12/2020) Công văn 8019/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng Đá xây dựng, Đá vôi xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (28/12/2020) Công văn 1840/TTg-CN năm 2020 về điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (26/12/2020) Công văn 10034/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 3. (25/12/2020) Quyết định 3460/QĐ-BCT năm 2020 về bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 4. (25/12/2020) Công văn 1824/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 5. (25/12/2020) Công văn 1823/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 6. (25/12/2020) Công văn 1837/TTg-CN về bổ sung quy hoạch mở rộng khu công nghiệp Thăng Long II (giai đoạn 3) và khu công nghiệp Yên Mỹ II vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (25/12/2020) Công văn 1832/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 582/QĐ-TTg và Quyết định 1010/QĐ-TTg đến năm 2025, nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân do Ủy ban Dân tộc ban hành
 8. (25/12/2020) Công văn 1833/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về triển khai các chính sách theo tinh thần Nghị quyết số 88/2019/QH14 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 9. (22/12/2020) Nghị quyết 183/NQ-CP năm 2020 về nâng cấp cửa khẩu chính Nam Giang, tỉnh Quảng Nam thành cửa khẩu quốc tế do Chính phủ ban hành
 10. (22/12/2020) Nghị quyết 182/NQ-CP năm 2020 về nâng cấp cửa khẩu chính Lóng Sập, tỉnh Sơn La thành cửa khẩu quốc tế do Chính phủ ban hành
 11. (22/12/2020) Thông báo 404/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Tập đoàn Dệt may Việt Nam và một số hiệp hội về giải pháp thúc đẩy phát triển ngành dệt may, da giày - túi xách Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (25/12/2020) Nghị quyết 29/2020/NQ-HĐND quy định về tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên”