Thông báo văn bản mới từ ngày 30-11-2020 đến ngày 07-12-2020

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 30-11-2020 đến 07-12-2020


Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (07/12/2020) Công văn 7692/TCHQ-TXNK năm 2020 về tập huấn Luật Quản lý thuế năm 2019, Nghị định 126/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (07/12/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021
 3. (07/12/2020) Công văn 5189/TCT-CS năm 2020 về giới thiệu nội dung mới của Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (07/12/2020) Official Dispatch No. 5189/TCT-CS dated December 7, 2020 on introduction of new points of Decree No. 126/2020/ND-CP elaborating the Law on Tax Administration
 5. (04/12/2020) Công văn 104482/CTHN-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (04/12/2020) Công văn 104478/CTHN-TTHT năm 2020 về lập chứng từ đối với khoản thu bồi thường bằng tiền do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (04/12/2020) Công văn 104477/CTHN-TTHT năm 2020 về hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (03/12/2020) Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 9. (02/12/2020) Công văn 7627/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng xuất trả chủ hàng nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (01/12/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 11. (01/12/2020) Công văn 14767/BTC-TCT năm 2020 về vướng mắc hồ sơ thu lệ phí trước bạ phương tiện theo Thông tư 58/2020/TT-BCA do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (07/12/2020) Công văn 2898/TCGDNN-PCTT năm 2020 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 2. (07/12/2020) Quyết định 3668/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 3. (07/12/2020) Quyết định 3205/QĐ-GDĐT-TC năm 2020 về quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo, viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
 4. (04/12/2020) Công văn 4243/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 5. (04/12/2020) Công văn 5274/BGDĐT-QLCL năm 2020 về báo cáo hoạt động tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (04/12/2020) Quyết định 3621/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ văn hóa xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 7. (03/12/2020) Công văn 5219/BGDĐT-TTr năm 2020 về hoãn tổ chức Hội nghị khu vực phía Nam và thực hiện phòng dịch Covid-19 tại Hội nghị phía Bắc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (01/12/2020) Kế hoạch 231/KH-UBND năm 2020 thông tin, tuyên truyền thực hiện Quyết định 489/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội
 9. (01/12/2020) Công văn 4018/GDĐT-VP năm 2020 về đẩy mạnh biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
 10. (30/11/2020) Quyết định 4008/QĐ-BGDĐT năm 2020 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực cơ sở vật chất và thiết bị trường học; lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (07/12/2020) Quyết định 2267/QĐ-BGTVT năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (04/12/2020) Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với cơ quan Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ
 3. (04/12/2020) Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND về Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến do thành phố Cần Thơ ban hành
 4. (04/12/2020) Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thành phố Cần Thơ
 5. (04/12/2020) Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025 do thành phố Cần Thơ ban hành
 6. (03/12/2020) Quyết định 41/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trang bị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng
 7. (03/12/2020) Quyết định 1927/QĐ-BTC năm 2020 về công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành
 8. (02/12/2020) Quyết định 1975/QĐ-TTg năm 2020 về kế hoạch hành động thực hiện Kết luận 81-KL/TW về "Bảm đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (02/12/2020) Quyết định 77/2020/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá cung cấp nước sinh hoạt của Trạm cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Châu do Nhà máy cấp nước sạch Phù Mỹ quản lý do tỉnh Bình Định ban hành
 10. (02/12/2020) Quyết định 1909/QĐ-BTC về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành
 11. (02/12/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh sử dụng ngân sách nhà nước do tỉnh Tiền Giang ban hành
 12. (01/12/2020) Nghị quyết 332/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025
 13. (01/12/2020) Quyết định 40/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (07/12/2020) Công văn 6459/BNV-CCHC năm 2020 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính định kỳ năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành
 2. (07/12/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị
 3. (04/12/2020) Quyết định 4911/QĐ-BNN-TCTS năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 4. (04/12/2020) Quyết định 41/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong việc thực hiện tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 5. (03/12/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 11 của Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam chuyển đến kèm theo Quyết định 33/2017/QĐ-UBND
 6. (03/12/2020) Quyết định 2394/QĐ-BTP năm 2020 về Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp
 7. (02/12/2020) Hướng dẫn 13-HD/UBKTTW năm 2020 giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp do Ủy ban kiểm tra Trung ương ban hành
 8. (02/12/2020) Quyết định 4583/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 9. (02/12/2020) Thông tư 6/2020/TT-BNV về Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức do Bộ Nội vụ ban hành
 10. (01/12/2020) Thông báo 742/TB-HĐTDCC về thi tuyển công chức Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao năm 2020 do Hội đồng tuyển dụng công chức Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 11. (01/12/2020) Quyết định 2044/QĐ-NHNN năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 12. (01/12/2020) Nghị quyết 333/2020/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 209/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 13. (01/12/2020) Quyết định 1032/QĐ-BNV năm 2020 về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Nội vụ
 14. (01/12/2020) Quyết định 1522/QĐ-BXD bổ sung Quyết định 724/QĐ-BXD về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020
 15. (01/12/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2014/QĐ-UBND về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Tuyên Quang
 16. (01/12/2020) Quyết định 2956/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp, lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
 17. (30/11/2020) Quyết định 4008/QĐ-BGDĐT năm 2020 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực cơ sở vật chất và thiết bị trường học; lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 18. (30/11/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý hoạt động của các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 59/2016/QĐ-UBND
 19. (30/11/2020) Quyết định 2838/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định
 20. (30/11/2020) Quyết định 2949/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình
 21. (30/11/2020) Quyết định 5104/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (07/12/2020) Circular No. 44/2020/TT-BCT dated December 7, 2020 on prescribing temporary suspension of temporary import and re-export of medical masks, gloves and anti-infection protective suits
 2. (07/12/2020) Thông tư 44/2020/TT-BCT quy định về tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 3. (07/12/2020) Công văn 6782/BYT-BM-TE năm 2020 về triển khai sử dụng phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng do Bộ Y tế ban hành
 4. (07/12/2020) Quyết định 5091/QĐ-BYT năm 2020 về tạm thời Quy trình tiếp nhận, điều trị và quản lý người chấp hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 5. (07/12/2020) Quyết định 5092/QĐ-BYT năm 2020 về Quy chế kiểm tra và bảng điểm đánh giá công tác giám định pháp y tâm thần, công tác tiếp nhận, điều trị và quản lý người chấp hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 6. (07/12/2020) Công điện 1711/CĐ-TTg năm 2020 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (07/12/2020) Công văn 8502/BNN-TY năm 2020 về tổ chức triển khai Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 8. (07/12/2020) Quyết định 1999/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (04/12/2020) Công văn 4519/BVHTTDL-ĐT năm 2020 về phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 10. (04/12/2020) Công văn 4243/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 11. (03/12/2020) Quyết định 5053/QĐ-BYT năm 2020 ban hành "Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính" do Bộ Y tế ban hành
 12. (03/12/2020) Công văn 5628/UBND-KGVX năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 13. (03/12/2020) Công văn 1001/TTrB-P5 năm 2020 về đính chính sai sót tại Phụ lục chi tiết các cuộc thanh tra năm 2021 do Thanh tra Bộ Y tế ban hành
 14. (03/12/2020) Quyết định 41/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trang bị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng
 15. (03/12/2020) Công văn 4616/UBND-VX năm 2020 về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 16. (03/12/2020) Quyết định 606/QĐ-QLD năm 2020 về Danh mục 02 sinh phẩm được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 39 bổ sung (lần 01) do Cục Quản lý Dược ban hành
 17. (03/12/2020) Công văn 12388/BGTVT-VP năm 2020 về tổ chức triển khai kiểm điểm theo Công điện 1699/CĐ-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 18. (03/12/2020) Công văn 5219/BGDĐT-TTr năm 2020 về hoãn tổ chức Hội nghị khu vực phía Nam và thực hiện phòng dịch Covid-19 tại Hội nghị phía Bắc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 19. (03/12/2020) Công văn 6398/BNV-VP năm 2020 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Nội vụ ban hành
 20. (03/12/2020) Công văn 17879/QLD-ĐK năm 2020 về cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa mephenesin do Cục Quản lý Dược ban hành
 21. (03/12/2020) Quyết định 605/QĐ-QLD năm 2020 về Danh mục 23 sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 39 bổ sung (lần 01) do Cục Quản lý Dược ban hành
 22. (02/12/2020) Công văn 4750/LĐTBXH-VP năm 2020 về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 23. (02/12/2020) Công điện 1699/CĐ-TTg năm 2020 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 24. (02/12/2020) Công văn 5210/BGDĐT-GDTC năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 25. (02/12/2020) Công văn 6649/BYT-KCB năm 2020 về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 26. (02/12/2020) Thông tư 22/2020/TT-BYT quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 27. (02/12/2020) Circular 22/2020/TT-BYT dated 02/12/2020 on prescribing management of antiretroviral drugs subject to the national centralized procurement with funding derived from health insurance fund and copay support for HIV patients who have health insurance cards
 28. (01/12/2020) Công văn 6603/BYT-BH năm 2020 về đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo khảo sát khám bệnh, chữa bệnh lao và thực hiện Thông tư 04/2016/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành
 29. (01/12/2020) Quyết định 4999/QĐ-BYT năm 2020 về Bộ Tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 và dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 30. (01/12/2020) Quyết định 5013/QĐ-BYT năm 2020 về Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại” do Bộ Y tế ban hành
 31. (01/12/2020) Công văn 12183/BGTVT-CYT năm 2020 về tăng cường phòng chống lây nhiễm Covid-19 đối với thành viên tổ bay quốc tế của các hãng hàng không Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 32. (01/12/2020) Quyết định 5135/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021–2025
 33. (01/12/2020) Chỉ thị 5244/CT-CHK năm 2020 về tiếp tục thực hiện nghiêm biện pháp cách ly và phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 34. (01/12/2020) Công văn 4018/GDĐT-VP năm 2020 về đẩy mạnh biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
 35. (01/12/2020) Công văn 6611/BYT-BH năm 2020 về chuẩn bị ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 36. (01/12/2020) Công văn 2218/UBND-KGVX năm 2020 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Quảng Bình ban hành
 37. (01/12/2020) Decision No. 4999/QD-BYT dated December 01, 2020 on promulgating criteria for clinics safe from COVID-19 and epidemics of acute respiratory infections
 38. (30/11/2020) Quyết định 4976/QĐ-BYT năm 2020 về Phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi" do Bộ Y tế ban hành
 39. (30/11/2020) Công điện 1852/CĐ-BCĐ năm 2020 về tăng cường giám sát và quản lý người nhập cảnh do Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 điện
 40. (30/11/2020) Thông tư 21/2020/TT-BYT hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sỹ y khoa do Bộ Y tế ban hành
 41. (30/11/2020) Circular No. 21/2020/TT-BYT dated November 30, 2020 on providing practice guidelines for issuance of general medical practice license for medical doctors

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (07/12/2020) Công văn 10240/VPCP-CN năm 2020 về nghiên cứu ý kiến góp ý tại Hội thảo “Thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông vùng Đông Nam Bộ” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (07/12/2020) Công văn 1716/TTg-CN năm 2020 về triển khai Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (07/12/2020) Công điện 1711/CĐ-TTg năm 2020 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (04/12/2020) Nghị quyết 31/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 40/2016/NQ-HĐND về thông qua quy hoạch giao thông vận tải đường bộ tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
 5. (04/12/2020) Quyết định 2251/QĐ-BGTVT năm 2020 về chuyển đoạn luồng hàng hải sông Sài Gòn, đoạn từ ngã ba rạch Bến Nghé đến ngã ba rạch Thị Nghè thành luồng đường thủy nội địa quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (04/12/2020) Công văn 1707/TTg-CN năm 2020 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn từ thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (04/12/2020) Quyết định 2249/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 37/CT-TTg về thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (04/12/2020) Quyết định 2250/QĐ-BGTVT năm 2020 về phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (03/12/2020) Công văn 12388/BGTVT-VP năm 2020 về tổ chức triển khai kiểm điểm theo Công điện 1699/CĐ-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (03/12/2020) Công văn 10133/VPCP-CN năm 2020 về điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư Dự án đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) để phục vụ công tác quyết toán dự án hoàn thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (01/12/2020) Công văn 14767/BTC-TCT năm 2020 về vướng mắc hồ sơ thu lệ phí trước bạ phương tiện theo Thông tư 58/2020/TT-BCA do Bộ Tài chính ban hành
 12. (30/11/2020) Công văn 10016/VPCP-CN năm 2020 về đầu tư hoàn thiện cầu Bình Đào và đoạn tuyến nối cầu Cẩm Kim trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Dự án Tín dụng ngành Giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (30/11/2020) Thông báo 387/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về cấp lại Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không của Công ty cổ phần hàng không Tre Việt do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (30/11/2020) Circular No. 37/2020/TT-BCT dated November 30, 2020 on prescribing List of dangerous goods requiring packaging during transport and transport of dangerous goods by road, rail and inland waterway
 15. (30/11/2020) Thông tư 37/2020/TT-BCT quy định về Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa do Bộ Công thương ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (04/12/2020) Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025 do thành phố Cần Thơ ban hành
 2. (04/12/2020) Quyết định 2250/QĐ-BGTVT năm 2020 về phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (01/12/2020) Quyết định 2956/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp, lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
 4. (30/11/2020) Công văn 10019/VPCP-NN năm 2020 về theo dõi, xử lý, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ các quy định trong xuất nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (30/11/2020) Thông báo 387/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về cấp lại Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không của Công ty cổ phần hàng không Tre Việt do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (30/11/2020) Nghị định 140/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP
 7. (30/11/2020) Decree No. 140/2020/ND-CP dated November 30, 2020 on providing amendments to the Government’s Decree No. 126/2017/ND-CP on conversion of state-owned enterprises and wholly state-owned single-member limited liability companies into joint-stock companies, the Government’s Decree No. 91/2015/ND-CP on state capital investment in enterprises, use and management of capital and assets in enterprises, and the Government’s Decree No. 32/2018/ND-CP providing amendments to the Decree No. 91/2015/ND-CP

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (04/12/2020) Thông tư 43/2020/TT-BCT quy định về việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2021 do Bộ Công thương ban hành
 2. (04/12/2020) Circular No. 43/2020/TT-BCT dated December 04, 2020 on import of unmanufactured tobacco per 2021 tariff-rate quota
 3. (03/12/2020) Công văn 7647/TCHQ-GSQL năm 2020 về vướng mắc hàng hóa quá cảnh vận chuyển giữa cảng SP - ITC và cảng Cát Lái do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (03/12/2020) Công văn 7658/TCHQ-GSQL năm 2020 về C/O cấp thay thế do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (02/12/2020) Công văn 7627/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng xuất trả chủ hàng nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (30/11/2020) Công văn 10019/VPCP-NN năm 2020 về theo dõi, xử lý, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ các quy định trong xuất nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (30/11/2020) Công văn 14650/BTC-TCHQ năm 2020 về khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
 8. (30/11/2020) Quyết định 5342/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch Phát triển sản xuất lúa Japonica và lúa chất lượng cao hàng hóa theo tiêu chuẩn xuất khẩu giai đoạn 2021-2025 do thành phố Hà Nội ban hành
 9. (30/11/2020) Công văn 7594/TCHQ-PC năm 2020 về thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (07/12/2020) Công văn 1716/TTg-CN năm 2020 về triển khai Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (07/12/2020) Quyết định 2007/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án giao, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (04/12/2020) Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thành phố Cần Thơ
 4. (03/12/2020) Công văn 10133/VPCP-CN năm 2020 về điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư Dự án đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) để phục vụ công tác quyết toán dự án hoàn thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (30/11/2020) Công văn 1681/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (30/11/2020) Thông tư 40/2020/TT-BTTTT quy định về tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 7. (30/11/2020) Circular No. 40/2020/TT-BTTTT dated November 30, 2020 on prescribing criteria for determining domestically produced information technology products and services given investment, leasing and procurement priority
 8. (30/11/2020) Quyết định 2838/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (07/12/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Bình
 2. (07/12/2020) Quyết định 1533/QĐ-BXD năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng giai đoạn 2021-2025
 3. (07/12/2020) Công văn 6782/BYT-BM-TE năm 2020 về triển khai sử dụng phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng do Bộ Y tế ban hành
 4. (07/12/2020) Công văn 6999/BTNMT-ĐĐBĐVN năm 2020 về quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia để tạo dữ liệu khung cho hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 5. (30/11/2020) Thông tư 40/2020/TT-BTTTT quy định về tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 6. (30/11/2020) Circular No. 40/2020/TT-BTTTT dated November 30, 2020 on prescribing criteria for determining domestically produced information technology products and services given investment, leasing and procurement priority
 7. (30/11/2020) Circular No. 42/2020/TT-BCT dated November 30, 2020 on declaration, management and use of environment database in industry and trade sectors
 8. (30/11/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý hoạt động của các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 59/2016/QĐ-UBND

Lĩnh vực Thương mại

 1. (07/12/2020) Circular No. 44/2020/TT-BCT dated December 7, 2020 on prescribing temporary suspension of temporary import and re-export of medical masks, gloves and anti-infection protective suits
 2. (07/12/2020) Thông tư 44/2020/TT-BCT quy định về tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 3. (02/12/2020) Công văn 10097/VPCP-QHĐP năm 2020 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cho nông dân về tăng trưởng giá trị nông sản Việt do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (01/12/2020) Quyết định 5135/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021–2025
 5. (30/11/2020) Thông tư 32/2020/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng do Bộ Công thương ban hành
 6. (30/11/2020) Quyết định 5343/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch phát triển sản xuất giống bưởi đỏ Tân Lạc và một số giống bưởi đặc sản Hà Nội giai đoạn 2021-2025 do thành phố Hà Nội ban hành
 7. (30/11/2020) Công văn 5578/UBND-KT năm 2020 về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP và 139/NQ-CP do thành phố Hà Nội ban hành
 8. (30/11/2020) Quyết định 5342/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch Phát triển sản xuất lúa Japonica và lúa chất lượng cao hàng hóa theo tiêu chuẩn xuất khẩu giai đoạn 2021-2025 do thành phố Hà Nội ban hành
 9. (30/11/2020) Circular No. 31/2020/TT-BCT dated November 30, 2020 on amending a number of Articles of Circular No. 13/2018/TT-BCT on management and use of industrial explosives and precursors used in explosives manufacturing
 10. (30/11/2020) Thông tư 38/2020/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với máy phát điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò do Bộ Công thương ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (07/12/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Bình
 2. (07/12/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 3. (07/12/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021
 4. (04/12/2020) Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 10/2016/NQ-HĐND về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017-2020
 5. (04/12/2020) Công văn 10180/VPCP-NN năm 2020 về nghiên cứu thông tin báo nêu liên quan đến trượt lở đất do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (04/12/2020) Quyết định 1991/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Ngãi để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (03/12/2020) Thông báo 392/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về ý kiến của Thành viên Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp về dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (02/12/2020) Quyết định 77/2020/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá cung cấp nước sinh hoạt của Trạm cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Châu do Nhà máy cấp nước sạch Phù Mỹ quản lý do tỉnh Bình Định ban hành
 9. (01/12/2020) Chỉ thị 41/CT-TTg năm 2020 về giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (01/12/2020) Quyết định 5354/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Khoản 8 Điều 7 Quyết định 2607/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và Xây dựng nông thôn mới Hà Nội do thành phố Hà Nội ban hành
 11. (01/12/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 12. (30/11/2020) Circular No. 42/2020/TT-BCT dated November 30, 2020 on declaration, management and use of environment database in industry and trade sectors
 13. (30/11/2020) Circular No. 41/2020/TT-BCT dated November 30, 2020 on management of operation of tailings reservoirs in mineral extraction and processing
 14. (30/11/2020) Thông tư 41/2020/TT-BCT quy định về quản lý vận hành hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 15. (30/11/2020) Công văn 6750/BTNMT-TTr về điều chỉnh kế hoạch kiểm tra năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Bộ (lần 2) do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (07/12/2020) Quyết định 3666/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về phê duyệt Đề án “Tổ chức định kỳ ngày hội, giao lưu, liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 2. (07/12/2020) Công văn 4549/BVHTTDL-GĐ năm 2020 về triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 3. (07/12/2020) Quyết định 3668/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 4. (07/12/2020) Công văn 10231/VPCP-KGVX năm 2020 về xử lý thông tin báo nêu về “Hiến kế vực dậy ngành du lịch” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (07/12/2020) Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích đã được xếp hạng (nằm ngoài Quần thể di tích Cố đô Huế) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
 6. (04/12/2020) Quyết định 1991/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Ngãi để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (04/12/2020) Công văn 4782/LĐTBXH-BTXH năm 2020 về trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 8. (04/12/2020) Quyết định 3620/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về phê duyệt Đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch" giai đoạn 2021-2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 9. (04/12/2020) Quyết định 3621/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ văn hóa xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 10. (04/12/2020) Quyết định 3633/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong gia đình trên phương tiện tuyền thông đại chúng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 11. (03/12/2020) Quyết định 1977/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (03/12/2020) Thông báo 391/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về công tác tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (02/12/2020) Quyết định 4583/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 14. (30/11/2020) Công văn 10031/VPCP-KGVX năm 2020 về kế hoạch phát triển các điểm đến vệ tinh để giảm áp lực cho những trung tâm du lịch đông đúc Chính phủ ban hành
 15. (30/11/2020) Quyết định 1958/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử và kiến trúc - nghệ thuật quốc gia đặc biệt Đình Thổ Tang, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (30/11/2020) Quyết định 1959/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử và kiến trúc - nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Bình Sơn, thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (30/11/2020) Công văn 1676/TTg-NC năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 18. (30/11/2020) Thông tư 34/2020/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên do Bộ Công thương ban hành
 19. (30/11/2020) Thông tư 33/2020/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên do Bộ Công thương ban hành
 20. (30/11/2020) Thông tư 36/2020/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (06/12/2020) Nghị quyết 74/NQ-HĐND năm 2020 về giao biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2021
 2. (07/12/2020) Công văn 6459/BNV-CCHC năm 2020 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính định kỳ năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành
 3. (03/12/2020) Quyết định 2394/QĐ-BTP năm 2020 về Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp
 4. (02/12/2020) Hướng dẫn 13-HD/UBKTTW năm 2020 giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp do Ủy ban kiểm tra Trung ương ban hành
 5. (02/12/2020) Quyết định 4583/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 6. (01/12/2020) Thông báo 742/TB-HĐTDCC về thi tuyển công chức Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao năm 2020 do Hội đồng tuyển dụng công chức Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 7. (01/12/2020) Quyết định 1032/QĐ-BNV năm 2020 về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Nội vụ
 8. (01/12/2020) Quyết định 1522/QĐ-BXD bổ sung Quyết định 724/QĐ-BXD về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020
 9. (01/12/2020) Quyết định 2956/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp, lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
 10. (30/11/2020) Quyết định 2838/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định
 11. (30/11/2020) Quyết định 2949/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình
 12. (30/11/2020) Quyết định 5104/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
 13. (01/12/2020) Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
 14. (05/12/2020) Quyết định 40/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 15. (01/12/2020) Quyết định 33/2020/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 16. (01/12/2020) Quyết định 37/2020/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Bắc Giang
 17. (01/12/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tự quản về an ninh, trật tự trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 18. (01/12/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND quy định về tuyển chọn viên chức lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bắc Giang
 19. (01/12/2020) Quyết định 44/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Long An
 20. (05/12/2020) Thông tư 127/2020/TT-BQP sửa đổi Quy chế tổ chức vận chuyển cấp cứu người bị thương, bị bệnh trên các vùng biển, đảo, vùng sâu, vùng xa bằng máy bay quân sự kèm theo Thông tư 193/2016/TT-BQP do Bộ Quốc phòng ban hành
 21. (03/12/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-KTNN về Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành
 22. (05/12/2020) Thông tư 126/2020/TT-BQP về loại khỏi biên chế và xử lý tài sản nhà nước trong Bộ Quốc phòng
 23. (01/12/2020) Thông tư 24/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 24. (01/12/2020) Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (07/12/2020) Công văn 7692/TCHQ-TXNK năm 2020 về tập huấn Luật Quản lý thuế năm 2019, Nghị định 126/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (07/12/2020) Công văn 5189/TCT-CS năm 2020 về giới thiệu nội dung mới của Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 3. (07/12/2020) Official Dispatch No. 5189/TCT-CS dated December 7, 2020 on introduction of new points of Decree No. 126/2020/ND-CP elaborating the Law on Tax Administration
 4. (04/12/2020) Công văn 104482/CTHN-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (04/12/2020) Công văn 104478/CTHN-TTHT năm 2020 về lập chứng từ đối với khoản thu bồi thường bằng tiền do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (04/12/2020) Công văn 104477/CTHN-TTHT năm 2020 về hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (02/12/2020) Công văn 7627/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng xuất trả chủ hàng nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (01/12/2020) Công văn 14767/BTC-TCT năm 2020 về vướng mắc hồ sơ thu lệ phí trước bạ phương tiện theo Thông tư 58/2020/TT-BCA do Bộ Tài chính ban hành
 9. (01/12/2020) Quyết định 54/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 10. (30/11/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 51/2016/QĐ-UBND về mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 11. (05/12/2020) Decree No. 125/2020/ND-CP dated October 19, 2020 on regulating administrative penalties for tax or invoice-related violations
 12. (05/12/2020) Nghị định 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý thuế
 13. (05/12/2020) Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
 14. (05/12/2020) Decree No. 126/2020/ND-CP dated October 19, 2020 on elaboration of the Law on Tax administration

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (07/12/2020) Công văn 2898/TCGDNN-PCTT năm 2020 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 2. (07/12/2020) Quyết định 3668/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 3. (07/12/2020) Quyết định 3205/QĐ-GDĐT-TC năm 2020 về quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo, viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
 4. (04/12/2020) Công văn 4243/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 5. (04/12/2020) Công văn 5274/BGDĐT-QLCL năm 2020 về báo cáo hoạt động tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (04/12/2020) Quyết định 3621/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ văn hóa xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 7. (03/12/2020) Công văn 5219/BGDĐT-TTr năm 2020 về hoãn tổ chức Hội nghị khu vực phía Nam và thực hiện phòng dịch Covid-19 tại Hội nghị phía Bắc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (01/12/2020) Kế hoạch 231/KH-UBND năm 2020 thông tin, tuyên truyền thực hiện Quyết định 489/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội
 9. (01/12/2020) Công văn 4018/GDĐT-VP năm 2020 về đẩy mạnh biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
 10. (05/12/2020) Quyết định 41/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn
 11. (01/12/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tự quản về an ninh, trật tự trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (07/12/2020) Công văn 6782/BYT-BM-TE năm 2020 về triển khai sử dụng phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng do Bộ Y tế ban hành
 2. (07/12/2020) Quyết định 5091/QĐ-BYT năm 2020 về tạm thời Quy trình tiếp nhận, điều trị và quản lý người chấp hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 3. (07/12/2020) Quyết định 5092/QĐ-BYT năm 2020 về Quy chế kiểm tra và bảng điểm đánh giá công tác giám định pháp y tâm thần, công tác tiếp nhận, điều trị và quản lý người chấp hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 4. (07/12/2020) Công điện 1711/CĐ-TTg năm 2020 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (07/12/2020) Công văn 8502/BNN-TY năm 2020 về tổ chức triển khai Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 6. (07/12/2020) Quyết định 1999/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (04/12/2020) Công văn 4519/BVHTTDL-ĐT năm 2020 về phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 8. (04/12/2020) Công văn 4243/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 9. (03/12/2020) Quyết định 5053/QĐ-BYT năm 2020 ban hành "Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính" do Bộ Y tế ban hành
 10. (03/12/2020) Công văn 5628/UBND-KGVX năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 11. (03/12/2020) Công văn 1001/TTrB-P5 năm 2020 về đính chính sai sót tại Phụ lục chi tiết các cuộc thanh tra năm 2021 do Thanh tra Bộ Y tế ban hành
 12. (03/12/2020) Công văn 4616/UBND-VX năm 2020 về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 13. (03/12/2020) Quyết định 606/QĐ-QLD năm 2020 về Danh mục 02 sinh phẩm được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 39 bổ sung (lần 01) do Cục Quản lý Dược ban hành
 14. (03/12/2020) Công văn 12388/BGTVT-VP năm 2020 về tổ chức triển khai kiểm điểm theo Công điện 1699/CĐ-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 15. (03/12/2020) Công văn 5219/BGDĐT-TTr năm 2020 về hoãn tổ chức Hội nghị khu vực phía Nam và thực hiện phòng dịch Covid-19 tại Hội nghị phía Bắc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 16. (03/12/2020) Công văn 6398/BNV-VP năm 2020 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Nội vụ ban hành
 17. (03/12/2020) Công văn 17879/QLD-ĐK năm 2020 về cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa mephenesin do Cục Quản lý Dược ban hành
 18. (03/12/2020) Quyết định 605/QĐ-QLD năm 2020 về Danh mục 23 sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 39 bổ sung (lần 01) do Cục Quản lý Dược ban hành
 19. (02/12/2020) Công văn 4750/LĐTBXH-VP năm 2020 về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 20. (02/12/2020) Công điện 1699/CĐ-TTg năm 2020 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 21. (02/12/2020) Công văn 5210/BGDĐT-GDTC năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 22. (02/12/2020) Công văn 6649/BYT-KCB năm 2020 về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 23. (01/12/2020) Công văn 6603/BYT-BH năm 2020 về đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo khảo sát khám bệnh, chữa bệnh lao và thực hiện Thông tư 04/2016/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành
 24. (01/12/2020) Quyết định 4999/QĐ-BYT năm 2020 về Bộ Tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 và dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 25. (01/12/2020) Quyết định 5013/QĐ-BYT năm 2020 về Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại” do Bộ Y tế ban hành
 26. (01/12/2020) Công văn 12183/BGTVT-CYT năm 2020 về tăng cường phòng chống lây nhiễm Covid-19 đối với thành viên tổ bay quốc tế của các hãng hàng không Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 27. (01/12/2020) Quyết định 5135/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021–2025
 28. (01/12/2020) Chỉ thị 5244/CT-CHK năm 2020 về tiếp tục thực hiện nghiêm biện pháp cách ly và phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 29. (01/12/2020) Công văn 4018/GDĐT-VP năm 2020 về đẩy mạnh biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
 30. (01/12/2020) Công văn 6611/BYT-BH năm 2020 về chuẩn bị ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 31. (01/12/2020) Công văn 2218/UBND-KGVX năm 2020 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Quảng Bình ban hành
 32. (01/12/2020) Decision No. 4999/QD-BYT dated December 01, 2020 on promulgating criteria for clinics safe from COVID-19 and epidemics of acute respiratory infections
 33. (30/11/2020) Quyết định 4976/QĐ-BYT năm 2020 về Phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi" do Bộ Y tế ban hành
 34. (30/11/2020) Công điện 1852/CĐ-BCĐ năm 2020 về tăng cường giám sát và quản lý người nhập cảnh do Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 điện

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (07/12/2020) Quyết định 2267/QĐ-BGTVT năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (03/12/2020) Quyết định 1927/QĐ-BTC năm 2020 về công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành
 3. (02/12/2020) Quyết định 1975/QĐ-TTg năm 2020 về kế hoạch hành động thực hiện Kết luận 81-KL/TW về "Bảm đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (02/12/2020) Quyết định 1909/QĐ-BTC về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành
 5. (06/12/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ
 6. (05/12/2020) Quyết định 41/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn
 7. (30/11/2020) Quyết định 42/2020/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch của Công ty trách nhiệm hữu hạn cấp thoát nước Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
 8. (01/12/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về Bộ đơn giá thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. (01/12/2020) Quyết định 41/2020/QĐ-UBND quy định về danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bến Tre
 10. (05/12/2020) Thông tư 126/2020/TT-BQP về loại khỏi biên chế và xử lý tài sản nhà nước trong Bộ Quốc phòng
 11. (01/12/2020) Thông tư 85/2020/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (07/12/2020) Công văn 10240/VPCP-CN năm 2020 về nghiên cứu ý kiến góp ý tại Hội thảo “Thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông vùng Đông Nam Bộ” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (07/12/2020) Công văn 1716/TTg-CN năm 2020 về triển khai Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (07/12/2020) Công điện 1711/CĐ-TTg năm 2020 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (04/12/2020) Quyết định 2251/QĐ-BGTVT năm 2020 về chuyển đoạn luồng hàng hải sông Sài Gòn, đoạn từ ngã ba rạch Bến Nghé đến ngã ba rạch Thị Nghè thành luồng đường thủy nội địa quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (04/12/2020) Công văn 1707/TTg-CN năm 2020 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn từ thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (04/12/2020) Quyết định 2249/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 37/CT-TTg về thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (04/12/2020) Quyết định 2250/QĐ-BGTVT năm 2020 về phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (03/12/2020) Công văn 12388/BGTVT-VP năm 2020 về tổ chức triển khai kiểm điểm theo Công điện 1699/CĐ-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (03/12/2020) Công văn 10133/VPCP-CN năm 2020 về điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư Dự án đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) để phục vụ công tác quyết toán dự án hoàn thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (01/12/2020) Công văn 14767/BTC-TCT năm 2020 về vướng mắc hồ sơ thu lệ phí trước bạ phương tiện theo Thông tư 58/2020/TT-BCA do Bộ Tài chính ban hành
 11. (30/11/2020) Công văn 10016/VPCP-CN năm 2020 về đầu tư hoàn thiện cầu Bình Đào và đoạn tuyến nối cầu Cẩm Kim trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Dự án Tín dụng ngành Giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (30/11/2020) Thông báo 387/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về cấp lại Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không của Công ty cổ phần hàng không Tre Việt do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (01/12/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 14. (01/12/2020) Thông tư 24/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (04/12/2020) Quyết định 2250/QĐ-BGTVT năm 2020 về phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (01/12/2020) Quyết định 2956/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp, lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
 3. (30/11/2020) Công văn 10019/VPCP-NN năm 2020 về theo dõi, xử lý, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ các quy định trong xuất nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (30/11/2020) Thông báo 387/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về cấp lại Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không của Công ty cổ phần hàng không Tre Việt do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (30/11/2020) Nghị định 140/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP
 6. (30/11/2020) Decree No. 140/2020/ND-CP dated November 30, 2020 on providing amendments to the Government’s Decree No. 126/2017/ND-CP on conversion of state-owned enterprises and wholly state-owned single-member limited liability companies into joint-stock companies, the Government’s Decree No. 91/2015/ND-CP on state capital investment in enterprises, use and management of capital and assets in enterprises, and the Government’s Decree No. 32/2018/ND-CP providing amendments to the Decree No. 91/2015/ND-CP
 7. (01/12/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tự quản về an ninh, trật tự trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (07/12/2020) Nghị quyết 85/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 5 năm 2021-2025 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 2. (07/12/2020) Công văn 1716/TTg-CN năm 2020 về triển khai Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (07/12/2020) Quyết định 2007/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án giao, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (03/12/2020) Công văn 10133/VPCP-CN năm 2020 về điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư Dự án đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) để phục vụ công tác quyết toán dự án hoàn thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (30/11/2020) Công văn 1681/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (30/11/2020) Quyết định 2838/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định
 7. (01/12/2020) Quyết định 2149/QĐ-BGTVT năm 2020 về thông báo các văn bản hết hiệu lực liên quan đến công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà thầu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (03/12/2020) Công văn 10151/VPCP-CN về điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất công trình năng lượng đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (02/12/2020) Công văn 10082/VPCP-CN năm 2020 về tình trạng thiếu nguồn cung đất công nghiệp sẵn sàng bàn giao tại các khu công nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (30/11/2020) Công văn 1681/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (30/11/2020) Công văn 5749/BXD-QLN năm 2020 trả lời văn bản 3006/SXD-QLN&TTBĐS về hướng dẫn một số vướng mắc liên quan đến dự án phát triển nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành
 5. (01/12/2020) Quyết định 54/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 6. (30/11/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
 7. (01/12/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về Bộ đơn giá thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. (01/12/2020) Quyết định 44/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (07/12/2020) Quyết định 3666/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về phê duyệt Đề án “Tổ chức định kỳ ngày hội, giao lưu, liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 2. (07/12/2020) Công văn 4549/BVHTTDL-GĐ năm 2020 về triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 3. (07/12/2020) Quyết định 3668/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 4. (07/12/2020) Công văn 10231/VPCP-KGVX năm 2020 về xử lý thông tin báo nêu về “Hiến kế vực dậy ngành du lịch” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (04/12/2020) Quyết định 1991/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Ngãi để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (04/12/2020) Công văn 4782/LĐTBXH-BTXH năm 2020 về trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 7. (04/12/2020) Quyết định 3620/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về phê duyệt Đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch" giai đoạn 2021-2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 8. (04/12/2020) Quyết định 3621/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ văn hóa xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 9. (04/12/2020) Quyết định 3633/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong gia đình trên phương tiện tuyền thông đại chúng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 10. (03/12/2020) Quyết định 1977/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (03/12/2020) Thông báo 391/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về công tác tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (02/12/2020) Quyết định 4583/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 13. (30/11/2020) Công văn 10031/VPCP-KGVX năm 2020 về kế hoạch phát triển các điểm đến vệ tinh để giảm áp lực cho những trung tâm du lịch đông đúc Chính phủ ban hành
 14. (30/11/2020) Quyết định 1958/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử và kiến trúc - nghệ thuật quốc gia đặc biệt Đình Thổ Tang, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (30/11/2020) Quyết định 1959/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử và kiến trúc - nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Bình Sơn, thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (30/11/2020) Công văn 1676/TTg-NC năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (01/12/2020) Circular No. 07/2020/TT-BVHTTDL dated October 15, 20 on content of safety skill training for operators of vehicles used for water recreation and content of safety skill instructions for participants of water recreation
 18. (01/12/2020) Thông tư 07/2020/TT-BVHTTDL quy định về nội dung tập huấn cho người lái phương tiện và nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 19. (01/12/2020) Circular No. 4/2020/TT-BNV dated October 13, 2020 on elaborating to Decree No. 93/2019/ND-CP on organization and operation of social funds and charitable funds
 20. (01/12/2020) Thông tư 4/2020/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện do Bộ Nội vụ ban hành
 21. (01/12/2020) Decree No. 119/2020/ND-CP dated October 7, 2020 on penalties for administrative violations in journalistic and publishing activities
 22. (01/12/2020) Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Lĩnh vực Thương mại

 1. (07/12/2020) Nghị quyết 85/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 5 năm 2021-2025 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 2. (02/12/2020) Công văn 10097/VPCP-QHĐP năm 2020 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cho nông dân về tăng trưởng giá trị nông sản Việt do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (01/12/2020) Quyết định 5135/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021–2025
 4. (30/11/2020) Quyết định 5343/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch phát triển sản xuất giống bưởi đỏ Tân Lạc và một số giống bưởi đặc sản Hà Nội giai đoạn 2021-2025 do thành phố Hà Nội ban hành
 5. (30/11/2020) Công văn 5578/UBND-KT năm 2020 về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP và 139/NQ-CP do thành phố Hà Nội ban hành
 6. (30/11/2020) Quyết định 5342/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch Phát triển sản xuất lúa Japonica và lúa chất lượng cao hàng hóa theo tiêu chuẩn xuất khẩu giai đoạn 2021-2025 do thành phố Hà Nội ban hành
 7. (05/12/2020) Quyết định 41/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 3, Điều 3 Quyết định 04/2016/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
 8. (01/12/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 71/2009/QĐ-UBND quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 9. (01/12/2020) Circular No. 27/2020/TT-BCT dated September 30, 2020 on contents of and procedures for inspection of administrative violations and actions taken and practices performed by market surveillance authorities

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (04/12/2020) Công văn 10180/VPCP-NN năm 2020 về nghiên cứu thông tin báo nêu liên quan đến trượt lở đất do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (04/12/2020) Quyết định 1991/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Ngãi để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (03/12/2020) Thông báo 392/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về ý kiến của Thành viên Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp về dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (01/12/2020) Chỉ thị 41/CT-TTg năm 2020 về giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (01/12/2020) Quyết định 5354/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Khoản 8 Điều 7 Quyết định 2607/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và Xây dựng nông thôn mới Hà Nội do thành phố Hà Nội ban hành
 6. (30/11/2020) Công văn 6750/BTNMT-TTr về điều chỉnh kế hoạch kiểm tra năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Bộ (lần 2) do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 7. (04/12/2020) Quyết định 60/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 49/2015/QĐ-UBND quy định về quản lý an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 8. (30/11/2020) Quyết định 42/2020/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch của Công ty trách nhiệm hữu hạn cấp thoát nước Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
 9. (30/11/2020) Quyết định 40/2020/QĐ-UBND quy định về phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 10. (01/12/2020) Thông tư 85/2020/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (07/12/2020) Quyết định 1533/QĐ-BXD năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng giai đoạn 2021-2025
 2. (01/12/2020) Quyết định 1522/QĐ-BXD bổ sung Quyết định 724/QĐ-BXD về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020
 3. (01/12/2020) Quyết định 5354/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Khoản 8 Điều 7 Quyết định 2607/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và Xây dựng nông thôn mới Hà Nội do thành phố Hà Nội ban hành
 4. (30/11/2020) Quyết định 2949/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình
 5. (01/12/2020) Quyết định 2149/QĐ-BGTVT năm 2020 về thông báo các văn bản hết hiệu lực liên quan đến công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà thầu do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (01/12/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
 7. (30/11/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 51/2016/QĐ-UBND về mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương