Thông báo văn bản mới từ ngày 23-11-2020 đến ngày 30-11-2020

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 23-11-2020 đến 30-11-2020


Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (30/11/2020) Công văn 10019/VPCP-NN năm 2020 về theo dõi, xử lý, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ các quy định trong xuất nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (30/11/2020) Công văn 14650/BTC-TCHQ năm 2020 về khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
 3. (30/11/2020) Quyết định 5342/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch Phát triển sản xuất lúa Japonica và lúa chất lượng cao hàng hóa theo tiêu chuẩn xuất khẩu giai đoạn 2021-2025 do thành phố Hà Nội ban hành
 4. (30/11/2020) Công văn 7594/TCHQ-PC năm 2020 về thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (27/11/2020) Công văn 8259/BNN-TCLN năm 2020 về thực hiện hồ sơ gỗ nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 6. (27/11/2020) Quyết định 4832/QĐ-BNN-TCLN năm 2020 công bố Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam và Danh sách vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 7. (25/11/2020) Công văn 7469/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng đá dạng khối, dạng tấm, đá xây dựng, đá ốp lát do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (25/11/2020) Công văn 7470/TCHQ-TXNK năm 2020 về kiểm định theo QCVN đối với mặt hàng đất sét nặn do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (25/11/2020) Công văn 7471/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân tích phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (25/11/2020) Công văn 7520/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế đối với hàng hóa thuê doanh nghiệp nội địa gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (24/11/2020) Công văn 6487/BYT-ATTP năm 2020 về thực hiện biện pháp kiểm soát đối với thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch bệnh Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
 12. (24/11/2020) Official Dispatch No. 6487/BYT-ATTP dated November 24, 2020 on control of foods imported from countries affected by Covid-19
 13. (24/11/2020) Công văn 7434/TCHQ-TXNK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (23/11/2020) Công văn 7420/TCHQ-TXNK năm 2020 về hóa đơn hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (23/11/2020) Công văn 7414/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng Giấy giặt do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (23/11/2020) Công văn 7424/TCHQ-KTSTQ năm 2020 về điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (23/11/2020) Công văn 7413/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (30/11/2020) Công văn 10019/VPCP-NN năm 2020 về theo dõi, xử lý, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ các quy định trong xuất nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (30/11/2020) Thông báo 387/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về cấp lại Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không của Công ty cổ phần hàng không Tre Việt do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (30/11/2020) Nghị định 140/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP
 4. (30/11/2020) Decree No. 140/2020/ND-CP dated November 30, 2020 on providing amendments to the Government’s Decree No. 126/2017/ND-CP on conversion of state-owned enterprises and wholly state-owned single-member limited liability companies into joint-stock companies, the Government’s Decree No. 91/2015/ND-CP on state capital investment in enterprises, use and management of capital and assets in enterprises, and the Government’s Decree No. 32/2018/ND-CP providing amendments to the Decree No. 91/2015/ND-CP
 5. (27/11/2020) Quyết định 1648/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam; lĩnh vực đấu thầu; lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
 6. (25/11/2020) Kế hoạch 119/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 7. (24/11/2020) Công văn 9816/VPCP-NN về thời gian cụ thể tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác và hợp tác xã năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (30/11/2020) Quyết định 4008/QĐ-BGDĐT năm 2020 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực cơ sở vật chất và thiết bị trường học; lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 2. (30/11/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý hoạt động của các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 59/2016/QĐ-UBND
 3. (30/11/2020) Quyết định 2838/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định
 4. (30/11/2020) Quyết định 2949/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình
 5. (30/11/2020) Quyết định 5104/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
 6. (27/11/2020) Quyết định 1648/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam; lĩnh vực đấu thầu; lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
 7. (27/11/2020) Quyết định 1666/QĐ-UBND năm 2020 về phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021
 8. (27/11/2020) Quyết định 3297/QĐ-BKHCN năm 2020 về Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị và công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
 9. (27/11/2020) Quyết định 3283/QĐ-BKHCN năm 2020 về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 tại Bộ Khoa học và Công nghệ
 10. (27/11/2020) Decree No. 137/2020/ND-CP dated November 27, 2020 on management and use of pyrotechnics
 11. (27/11/2020) Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo
 12. (27/11/2020) Quyết định 874/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 13. (27/11/2020) Quyết định 2218/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 14. (27/11/2020) Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
 15. (27/11/2020) Quyết định 2978/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lao động - Tiền lương thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
 16. (27/11/2020) Quyết định 46/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 28/2014/QĐ-UBND quy định về xử lý kỷ luật đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Long An
 17. (27/11/2020) Quyết định 3557/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 18. (27/11/2020) Thông báo 735/TB-TANDTC về sơ tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao năm 2020 do Hội đồng tuyển dụng công chức Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 19. (27/11/2020) Nghị định 139/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 13/2014/NĐ-CP hướng dẫn biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh
 20. (26/11/2020) Quyết định 39/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 447/2013/QĐ-UBND; 448/2013/QĐ-UBND; 314/2014/QĐ-UBND do tỉnh Bắc Giang ban hành
 21. (26/11/2020) Quyết định 3005/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
 22. (26/11/2020) Quyết định 3741/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
 23. (26/11/2020) Quyết định 3082/QĐ-BCT năm 2020 về điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Công thương
 24. (25/11/2020) Quyết định 2347/QĐ-BTP năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành
 25. (25/11/2020) Quyết định 2697/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 26. (25/11/2020) Thông báo 384/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II do Văn phòng Chính phủ ban hành
 27. (25/11/2020) Thông báo 383/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 28. (25/11/2020) Quyết định 4942/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 29. (25/11/2020) Quyết định 1922/QĐ-TTg năm 2020 về tổ chức lại Cục Y tế Giao thông vận tải thuộc Bộ Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 30. (24/11/2020) Quyết định 2046/QĐ-BTTTT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 31. (23/11/2020) Quyết định 2742/QĐ-UBND năm 2020 quy định về xác định Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 32. (23/11/2020) Thông tư 102/2020/TT-BTC hướng dẫn về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 33. (23/11/2020) Công văn 5440/UBND-KSTTHC năm 2020 về thực hiện Thông tư 01/2020/TT-VPCP do thành phố Hà Nội ban hành
 34. (23/11/2020) Quyết định 40/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 35. (23/11/2020) Quyết định 989/QĐ-BNV năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Bộ Nội vụ

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (30/11/2020) Công văn 1681/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (30/11/2020) Thông tư 40/2020/TT-BTTTT quy định về tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 3. (30/11/2020) Circular No. 40/2020/TT-BTTTT dated November 30, 2020 on prescribing criteria for determining domestically produced information technology products and services given investment, leasing and procurement priority
 4. (30/11/2020) Quyết định 2838/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định
 5. (28/11/2020) Quyết định 61/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 07/2019/QĐ-UBND quy định về việc lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản công nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế
 6. (27/11/2020) Quyết định 1648/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam; lĩnh vực đấu thầu; lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
 7. (27/11/2020) Quyết định 1453/QĐ-LĐTBXH năm 2020 về phê duyệt thiết kế, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục, gói thầu cải tạo, sửa chữa để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lao động xuất khẩu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 8. (27/11/2020) Công văn 1674/TTg-CN năm 2020 về Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chuyển đổi phương thức đầu tư đối với một số dự án thành phần trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (27/11/2020) Circular No. 09/2020/TT-BKHDT dated November 27, 2020 on guidelines for preparation of bidding documents for procurement of goods under Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership
 10. (27/11/2020) Thông tư 09/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn về lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 11. (26/11/2020) Thông báo 385/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (26/11/2020) Kế hoạch 228/KH-UBND năm 2020 về tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch 138/KH-UBND về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 13. (25/11/2020) Công văn 1655/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (25/11/2020) Thông báo 382/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự án Cảng hàng không: Điện Biên, Phan Thiết và Nhà ga T3 - Tân Sơn Nhất do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (25/11/2020) Công văn 9859/VPCP-CN năm 2020 về nghiên cứu ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (28/11/2020) Quyết định 1950/QĐ-TTg năm 2020 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (28/11/2020) Quyết định 61/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 07/2019/QĐ-UBND quy định về việc lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản công nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế
 3. (27/11/2020) Quyết định 1453/QĐ-LĐTBXH năm 2020 về phê duyệt thiết kế, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục, gói thầu cải tạo, sửa chữa để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lao động xuất khẩu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 4. (26/11/2020) Quyết định 46/2020/QĐ-UBND về giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sơn La
 5. (26/11/2020) Thông báo 385/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (26/11/2020) Official Dispatch No. 5032/TCT-CS dated November 26, 2020 on expenditures on quarantining foreign experts serving prevention and control of Covid-19
 7. (26/11/2020) Thông tư 103/2020/TT-BTC bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công
 8. (26/11/2020) Circular No. 103/2020/TT-BTC dated December 26, 2020 on annulment of certain legislative documents promulgated by the Minister of Finance and jointly promulgated by Ministries in tax, public asset management and public debt management sectors
 9. (26/11/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND quy định Danh mục tài sản cố định đặc thù và Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương
 10. (26/11/2020) Quyết định 73/2020/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn huyện An Lão do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện An Lão, tỉnh Bình Định quản lý
 11. (26/11/2020) Công văn 5032/TCT-CS năm 2020 về chi phí cách ly phòng chống dịch Covid 19 của chuyên gia nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
 12. (26/11/2020) Quyết định 207/QĐ-VKSTC về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hà Nội do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 13. (26/11/2020) Quyết định 1930/QĐ-TTg về hỗ trợ kinh phí cho địa phương khắc phục hậu quả do mưa đá, dông lốc và mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc 8 tháng đầu năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (26/11/2020) Quyết định 208/QĐ-VKSTC về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hà Nội do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 15. (25/11/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ
 16. (25/11/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Giang
 17. (25/11/2020) Quyết định 1916/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bắc Kạn để thực hiện công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 18. (24/11/2020) Quyết định 41/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn
 19. (24/11/2020) Quyết định 1913/QĐ-TTg về hỗ trợ kinh phí cho địa phương khắc phục hậu quả bão số 5, 6, 7, 8, 9 và mưa lũ tháng 10 năm 2020 tại miền Trung và Tây Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 20. (24/11/2020) Quyết định 1910/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 21. (23/11/2020) Thông tư 102/2020/TT-BTC hướng dẫn về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Lĩnh vực khác

 1. (30/11/2020) Thông tư 35/2020/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có độ thoát khí mê tan siêu hạng do Bộ Công thương ban hành
 2. (30/11/2020) Thông tư 39/2020/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện do Bộ Công thương ban hành
 3. (25/11/2020) Quyết định 40/2020/QĐ-UBND sửa đổi khoản 4 Điều 11 quy định về nội dung thực hiện Nghị định 52/2018/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo Quyết định 12/2020/QĐ-UBND
 4. (24/11/2020) Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 703/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 5. (24/11/2020) Chỉ thị 8141/CT-BNN-BVTV năm 2020 về tiếp tục triển khai Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao và có tiềm năng xuất khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 6. (24/11/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 38/2001/QĐ-UB quy định cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn do tỉnh Quảng Bình ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (30/11/2020) Công văn 10031/VPCP-KGVX năm 2020 về kế hoạch phát triển các điểm đến vệ tinh để giảm áp lực cho những trung tâm du lịch đông đúc Chính phủ ban hành
 2. (30/11/2020) Quyết định 1958/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử và kiến trúc - nghệ thuật quốc gia đặc biệt Đình Thổ Tang, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (30/11/2020) Quyết định 1959/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử và kiến trúc - nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Bình Sơn, thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (30/11/2020) Công văn 1676/TTg-NC năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (30/11/2020) Thông tư 34/2020/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên do Bộ Công thương ban hành
 6. (30/11/2020) Thông tư 33/2020/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên do Bộ Công thương ban hành
 7. (30/11/2020) Thông tư 36/2020/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 8. (27/11/2020) Quyết định 1445/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021-2025
 9. (27/11/2020) Decree No. 137/2020/ND-CP dated November 27, 2020 on management and use of pyrotechnics
 10. (27/11/2020) Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo
 11. (27/11/2020) Quyết định 3557/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 12. (27/11/2020) Công văn 9950/VPCP-NC năm 2020 về xử lý hành vi làm, bán, sử dụng biển số ô tô giả do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (25/11/2020) Thông báo 384/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (25/11/2020) Thông báo 383/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (25/11/2020) Quyết định 1929/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (25/11/2020) Công văn 9866/VPCP-KGVX năm 2020 về dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (25/11/2020) Công văn 9852/VPCP-KGVX năm 2020 xử lý thông tin báo nêu về nối lại hoạt động du lịch qua đường hàng không do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (23/11/2020) Quyết định 4886/QĐ-BYT năm 2020 về kế hoạch thực hiện Quyết định 677/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa do Bộ Y tế ban hành
 19. (23/11/2020) Công văn 9767/VPCP-KGVX năm 2020 tổ chức Hội nghị toàn quốc về Du lịch tại Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (30/11/2020) Thông tư 32/2020/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng do Bộ Công thương ban hành
 2. (30/11/2020) Quyết định 5343/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch phát triển sản xuất giống bưởi đỏ Tân Lạc và một số giống bưởi đặc sản Hà Nội giai đoạn 2021-2025 do thành phố Hà Nội ban hành
 3. (30/11/2020) Công văn 5578/UBND-KT năm 2020 về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP và 139/NQ-CP do thành phố Hà Nội ban hành
 4. (30/11/2020) Quyết định 5342/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch Phát triển sản xuất lúa Japonica và lúa chất lượng cao hàng hóa theo tiêu chuẩn xuất khẩu giai đoạn 2021-2025 do thành phố Hà Nội ban hành
 5. (30/11/2020) Circular No. 31/2020/TT-BCT dated November 30, 2020 on amending a number of Articles of Circular No. 13/2018/TT-BCT on management and use of industrial explosives and precursors used in explosives manufacturing
 6. (30/11/2020) Thông tư 38/2020/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với máy phát điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò do Bộ Công thương ban hành
 7. (27/11/2020) Kế hoạch 119/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP và Kế hoạch 402-KH/TU về thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW về chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 8. (26/11/2020) Thông tư 30/2020/TT-BCT hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu về phòng vệ thương mại do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 9. (26/11/2020) Circular No. 30/2020/TT-BCT dated November 26, 2020 on providing guidelines for implementation of the Free Trade Agreement between the Socialist Republic of Vietnam and the European Union regarding trade remedies
 10. (26/11/2020) Kế hoạch 228/KH-UBND năm 2020 về tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch 138/KH-UBND về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 11. (26/11/2020) Công văn 9067/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 12. (25/11/2020) Công văn 7457/TCHQ-GSQL năm 2020 về điều kiện được hưởng ưu đãi theo Hiệp định EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (25/11/2020) Công văn 9881/VPCP-CN năm 2020 về khuyến nghị dừng bảo hộ ngành ô tô và công nghiệp hỗ trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (25/11/2020) Quyết định 41/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 3, Điều 3 Quyết định 04/2016/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
 15. (25/11/2020) Công văn 17465/QLD-MP năm 2020 về tăng cường thanh tra, kiểm tra hậu mại, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuốc nhóm hàng hóa là mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành
 16. (25/11/2020) Công văn 9878/VPCP-CN năm 2020 về Đề án cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (24/11/2020) Công văn 9816/VPCP-NN về thời gian cụ thể tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác và hợp tác xã năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (30/11/2020) Quyết định 4008/QĐ-BGDĐT năm 2020 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực cơ sở vật chất và thiết bị trường học; lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 2. (27/11/2020) Công văn 4169/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh COVID-19 và công tác y tế trong trường học do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 3. (26/11/2020) Công văn 5120/BGDĐT-TTr năm 2020 về dự Hội nghị công tác thanh tra nội bộ các cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (25/11/2020) Công văn 5103/BGDĐT-GDTrH năm 2020 về tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (24/11/2020) Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT về Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (24/11/2020) Quyết định 41/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn
 7. (23/11/2020) Công văn 5033/BGDĐT-GDTC năm 2020 về hướng dẫn thực hiện và báo cáo kết quả triển khai Quyết định 41/QĐ-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (23/11/2020) Công văn 5029/BGDĐT-GDTC năm 2020 về tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (30/11/2020) Công văn 10016/VPCP-CN năm 2020 về đầu tư hoàn thiện cầu Bình Đào và đoạn tuyến nối cầu Cẩm Kim trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Dự án Tín dụng ngành Giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (30/11/2020) Thông báo 387/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về cấp lại Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không của Công ty cổ phần hàng không Tre Việt do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (30/11/2020) Circular No. 37/2020/TT-BCT dated November 30, 2020 on prescribing List of dangerous goods requiring packaging during transport and transport of dangerous goods by road, rail and inland waterway
 4. (30/11/2020) Thông tư 37/2020/TT-BCT quy định về Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa do Bộ Công thương ban hành
 5. (27/11/2020) Quyết định 2218/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 6. (27/11/2020) Công văn 1674/TTg-CN năm 2020 về Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chuyển đổi phương thức đầu tư đối với một số dự án thành phần trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (27/11/2020) Công văn 9950/VPCP-NC năm 2020 về xử lý hành vi làm, bán, sử dụng biển số ô tô giả do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (26/11/2020) Công văn 4155/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tăng cường công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ, tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 9. (25/11/2020) Công văn 4415/BQP-TM năm 2020 về triển khai thiết lập khu vực cấm bay, hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ do Bộ Quốc phòng ban hành
 10. (25/11/2020) Thông báo 382/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự án Cảng hàng không: Điện Biên, Phan Thiết và Nhà ga T3 - Tân Sơn Nhất do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (25/11/2020) Công văn 9878/VPCP-CN năm 2020 về Đề án cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (24/11/2020) Integrated document No. 15/VBHN-BGTVT dated November 24, 2020 Circular on air transport and general aviation operations

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (30/11/2020) Thông tư 40/2020/TT-BTTTT quy định về tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 2. (30/11/2020) Circular No. 40/2020/TT-BTTTT dated November 30, 2020 on prescribing criteria for determining domestically produced information technology products and services given investment, leasing and procurement priority
 3. (30/11/2020) Circular No. 42/2020/TT-BCT dated November 30, 2020 on declaration, management and use of environment database in industry and trade sectors
 4. (30/11/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý hoạt động của các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 59/2016/QĐ-UBND
 5. (27/11/2020) Quyết định 3283/QĐ-BKHCN năm 2020 về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 tại Bộ Khoa học và Công nghệ
 6. (27/11/2020) Quyết định 3016/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp giám sát môi trường thông qua dữ liệu tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế
 7. (25/11/2020) Official Dispatch No. 3717/BHXH-CNTT dated November 25, 2020 on implementation of VssID Application
 8. (25/11/2020) Công văn 5077/BGDĐT-GDTC năm 2020 về thực hiện nghiêm túc cài đặt và sử dụng ứng dụng "An toàn COVID-19" do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (25/11/2020) Công văn 3717/BHXH-CNTT năm 2020 về triển khai ứng dụng VssID do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 10. (24/11/2020) Công văn 7452/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (24/11/2020) Quyết định 2046/QĐ-BTTTT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 12. (24/11/2020) Thông tư 39/2020/TT-BTTTT quy định về quản lý đài truyền thanh xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 13. (23/11/2020) Quyết định 1907/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (23/11/2020) Quyết định 4886/QĐ-BYT năm 2020 về kế hoạch thực hiện Quyết định 677/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa do Bộ Y tế ban hành
 15. (23/11/2020) Công văn 5440/UBND-KSTTHC năm 2020 về thực hiện Thông tư 01/2020/TT-VPCP do thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (30/11/2020) Circular No. 42/2020/TT-BCT dated November 30, 2020 on declaration, management and use of environment database in industry and trade sectors
 2. (30/11/2020) Circular No. 41/2020/TT-BCT dated November 30, 2020 on management of operation of tailings reservoirs in mineral extraction and processing
 3. (30/11/2020) Thông tư 41/2020/TT-BCT quy định về quản lý vận hành hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 4. (30/11/2020) Công văn 6750/BTNMT-TTr về điều chỉnh kế hoạch kiểm tra năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Bộ (lần 2) do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 5. (28/11/2020) Công văn 9990/VPCP-NN năm 2020 về kiểm tra, xử lý tình trạng rừng bị phá sau khi vào tay các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động trồng, phát triển rừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (27/11/2020) Thông tư 14/2020/TT-BTNMT về Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 7. (27/11/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 8. (27/11/2020) Quyết định 3016/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp giám sát môi trường thông qua dữ liệu tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế
 9. (27/11/2020) Quyết định 2676/QĐ-BTNMT về điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (lần 2) do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 10. (27/11/2020) Công văn 9975/VPCP-NN năm 2020 ban hành Nghị định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (26/11/2020) Quyết định 73/2020/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn huyện An Lão do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện An Lão, tỉnh Bình Định quản lý
 12. (26/11/2020) Quyết định 1930/QĐ-TTg về hỗ trợ kinh phí cho địa phương khắc phục hậu quả do mưa đá, dông lốc và mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc 8 tháng đầu năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (26/11/2020) Thông tư liên tịch 14/2020/TTLT-BNNPTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC bãi bỏ Thông tư liên tịch 19/2007/TTLT-BNN-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC về hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự về tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 14. (25/11/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ xen cài trong khu dân cư; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; nhà cho thuê trọ do thành phố Cần Thơ ban hành
 15. (25/11/2020) Quyết định 2664/QĐ-BTNMT năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường giai đoạn 2020-2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 16. (25/11/2020) Quyết định 1916/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bắc Kạn để thực hiện công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (25/11/2020) Công văn 9877/VPCP-NN năm 2020 về Dự thảo Chỉ thị Thủ tướng về tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (24/11/2020) Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi
 19. (24/11/2020) Quyết định 60/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 49/2015/QĐ-UBND quy định về quản lý an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 20. (24/11/2020) Công văn 7452/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 21. (24/11/2020) Quyết định 1913/QĐ-TTg về hỗ trợ kinh phí cho địa phương khắc phục hậu quả bão số 5, 6, 7, 8, 9 và mưa lũ tháng 10 năm 2020 tại miền Trung và Tây Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 22. (24/11/2020) Quyết định 1910/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 23. (24/11/2020) Công văn 9809/VPCP-CN năm 2020 về xử lý thông tin Báo Thanh niên điện tử nêu về xử lý tấm pin mặt trời qua sử dụng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 24. (24/11/2020) Decree No. 136/2020/ND-CP dated November 24, 2020 on providing guidelines for a number of Articles of Law on Fire Prevention and Fighting and Law on Amendments to Law on Fire Prevention and Fighting
 25. (23/11/2020) Công văn 101320/CTHN-TTHT năm 2020 về tính thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm dầu mỡ nhờn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 26. (23/11/2020) Công văn 9777/VPCP-NN năm 2020 về Dự thảo Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (27/11/2020) Công văn 102753/CTHN-TTHT năm 2020 về xác định tiền thuê nhà chịu thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (26/11/2020) Thông tư 103/2020/TT-BTC bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công
 3. (26/11/2020) Circular No. 103/2020/TT-BTC dated December 26, 2020 on annulment of certain legislative documents promulgated by the Minister of Finance and jointly promulgated by Ministries in tax, public asset management and public debt management sectors
 4. (26/11/2020) Công văn 102271/CTHN-TTHT năm 2020 về thay đổi bố cục hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (26/11/2020) Công văn 102272/CTHN-TTHT năm 2020 về định dạng điền mã số thuế người mua trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (25/11/2020) Công văn 101966/CTHN-TTHT năm 2020 về thời điểm lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (25/11/2020) Công văn 7457/TCHQ-GSQL năm 2020 về điều kiện được hưởng ưu đãi theo Hiệp định EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (25/11/2020) Công văn 7519/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (25/11/2020) Công văn 7520/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế đối với hàng hóa thuê doanh nghiệp nội địa gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (25/11/2020) Công văn 101967/CTHN-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (24/11/2020) Integrated document No. 46/VBHN-BTC dated November 24, 2020 on prescribing fees and charges in the field of entry, exit, transit and residence in Vietnam, collection, transfer, management and use thereof
 12. (24/11/2020) Công văn 7434/TCHQ-TXNK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (24/11/2020) Công văn 7450/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng thức ăn chăn nuôi do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (23/11/2020) Công văn 101318/CT-TTHT năm 2020 về hồ sơ đăng ký người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (23/11/2020) Công văn 101320/CTHN-TTHT năm 2020 về tính thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm dầu mỡ nhờn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (23/11/2020) Công văn 101322/CTHN-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (23/11/2020) Công văn 101323/CTHN-TTHT năm 2020 về lãi tiền gửi ngân hàng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (23/11/2020) Công văn 7415/TCHQ-TXNK năm 2020 về áp dụng biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Nghị định 124/2016/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (30/11/2020) Quyết định 4976/QĐ-BYT năm 2020 về Phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi" do Bộ Y tế ban hành
 2. (30/11/2020) Công điện 1852/CĐ-BCĐ năm 2020 về tăng cường giám sát và quản lý người nhập cảnh do Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 điện
 3. (30/11/2020) Thông tư 21/2020/TT-BYT hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sỹ y khoa do Bộ Y tế ban hành
 4. (30/11/2020) Circular No. 21/2020/TT-BYT dated November 30, 2020 on providing practice guidelines for issuance of general medical practice license for medical doctors
 5. (27/11/2020) Công văn 4169/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh COVID-19 và công tác y tế trong trường học do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 6. (27/11/2020) Thông báo 32/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 73)
 7. (27/11/2020) Quyết định 4962/QĐ-BYT năm 2020 về Hướng dẫn giám sát trọng điểm hội chứng cúm do Bộ Y tế ban hành
 8. (26/11/2020) Official Dispatch No. 5032/TCT-CS dated November 26, 2020 on expenditures on quarantining foreign experts serving prevention and control of Covid-19
 9. (26/11/2020) Công văn 5032/TCT-CS năm 2020 về chi phí cách ly phòng chống dịch Covid 19 của chuyên gia nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
 10. (26/11/2020) Quyết định 4946/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu "Hướng dẫn sàng lọc và can thiệp giảm tác hại cho người có nguy cơ sức khỏe do uống rượu, bia tại cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu và tại cộng đồng” do Bộ Y tế ban hành
 11. (26/11/2020) Công văn 1666/TTg-KGVX năm 2020 về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (26/11/2020) Circular No. 20/2020/TT-BYT dated November 26, 2020 on amending and supplementing certain Articles of the Circular No. 30/2018/TT-BYT adopting the schedule, payment rates, conditions of modern drugs, biologicals, radiopharmaceuticals and tracers under health insurance policyholders’ received coverage
 13. (26/11/2020) Thông tư 20/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 30/2018/TT-BYT về Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 14. (25/11/2020) Công văn 5077/BGDĐT-GDTC năm 2020 về thực hiện nghiêm túc cài đặt và sử dụng ứng dụng "An toàn COVID-19" do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 15. (25/11/2020) Công văn 4175/BNG-LS về chuyến bay chở công dân từ Nhật Bản về các ngày 26, 27 và 02/12/2020 do Bộ Ngoại giao ban hành
 16. (25/11/2020) Quyết định 4942/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 17. (25/11/2020) Công văn 6517/BYT-DP năm 2020 về tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, Chikungunya, Zika do Bộ Y tế ban hành
 18. (25/11/2020) Công văn 17465/QLD-MP năm 2020 về tăng cường thanh tra, kiểm tra hậu mại, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuốc nhóm hàng hóa là mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành
 19. (25/11/2020) Quyết định 1922/QĐ-TTg năm 2020 về tổ chức lại Cục Y tế Giao thông vận tải thuộc Bộ Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 20. (24/11/2020) Chỉ thị 24/CT-BYT năm 2020 về tăng cường thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
 21. (24/11/2020) Công văn 6487/BYT-ATTP năm 2020 về thực hiện biện pháp kiểm soát đối với thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch bệnh Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
 22. (24/11/2020) Quyết định 4912/QĐ-BYT năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 23. (24/11/2020) Thông báo 31/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 72)
 24. (24/11/2020) Official Dispatch No. 6487/BYT-ATTP dated November 24, 2020 on control of foods imported from countries affected by Covid-19
 25. (23/11/2020) Quyết định 3822/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phê duyệt tài liệu truyền thông về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và công tác y tế trong trường học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 26. (23/11/2020) Công văn 6451/BYT-QT năm 2020 về biến thể mới của chủng SARS-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành
 27. (23/11/2020) Quyết định 4838/QĐ-BYT năm 2020 về Bảng kiểm tra kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (30/11/2020) Thông tư 21/2020/TT-BYT hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sỹ y khoa do Bộ Y tế ban hành
 2. (30/11/2020) Circular No. 21/2020/TT-BYT dated November 30, 2020 on providing practice guidelines for issuance of general medical practice license for medical doctors
 3. (30/11/2020) Quyết định 39/2020/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá ngày công công trình lâm sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 4. (27/11/2020) Lệnh công bố Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 do Chủ tịch nước ban hành
 5. (27/11/2020) Quyết định 1453/QĐ-LĐTBXH năm 2020 về phê duyệt thiết kế, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục, gói thầu cải tạo, sửa chữa để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lao động xuất khẩu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 6. (27/11/2020) Quyết định 2978/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lao động - Tiền lương thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
 7. (27/11/2020) Circular No. 13/2020/TT-BLDTBXH dated November 27, 2020 on guiding collection, storage, consolidation, provision, publicizing and assessment of occupational accidents and technical difficulties causing serious loss of occupational safety and hygiene
 8. (26/11/2020) Official Dispatch No. 9895/VPCP-KGVX dated November 26, 2020 on Lunar New Year and National Day holidays in 2021 of officials, servants and employees
 9. (26/11/2020) Công văn 9895/VPCP-KGVX năm 2020 về nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (26/11/2020) Decision No. 34/2020/QD-TTg dated November 26, 2020 introducing Classification List of Occupations of Vietnam
 11. (26/11/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-TTg về Danh mục nghề nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (26/11/2020) Dự thảo Thông tư về Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 13. (25/11/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng tải trên hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng
 14. (25/11/2020) Quyết định 2697/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (30/11/2020) Quyết định 2949/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình
 2. (27/11/2020) Quyết định 874/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 3. (27/11/2020) Quyết định 3016/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp giám sát môi trường thông qua dữ liệu tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế
 4. (26/11/2020) Công văn 5704/BXD-KTXD năm 2020 về hướng dẫn chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
 5. (25/11/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ xen cài trong khu dân cư; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; nhà cho thuê trọ do thành phố Cần Thơ ban hành
 6. (25/11/2020) Công văn 9854/VPCP-KSTT năm 2020 về tích hợp, cung cấp dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (25/11/2020) Công văn 7469/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng đá dạng khối, dạng tấm, đá xây dựng, đá ốp lát do Tổng cục Hải quan ban hành


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (30/11/2020) Quyết định 2838/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định
 2. (30/11/2020) Quyết định 2949/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình
 3. (30/11/2020) Quyết định 5104/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
 4. (27/11/2020) Quyết định 1648/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam; lĩnh vực đấu thầu; lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
 5. (27/11/2020) Quyết định 1666/QĐ-UBND năm 2020 về phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021
 6. (27/11/2020) Quyết định 3297/QĐ-BKHCN năm 2020 về Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị và công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
 7. (27/11/2020) Quyết định 3283/QĐ-BKHCN năm 2020 về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 tại Bộ Khoa học và Công nghệ
 8. (27/11/2020) Quyết định 874/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 9. (27/11/2020) Quyết định 2978/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lao động - Tiền lương thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
 10. (27/11/2020) Quyết định 3557/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 11. (27/11/2020) Thông báo 735/TB-TANDTC về sơ tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao năm 2020 do Hội đồng tuyển dụng công chức Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 12. (26/11/2020) Quyết định 3005/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
 13. (26/11/2020) Quyết định 3741/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
 14. (26/11/2020) Quyết định 3082/QĐ-BCT năm 2020 về điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Công thương
 15. (25/11/2020) Quyết định 2347/QĐ-BTP năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành
 16. (25/11/2020) Quyết định 2697/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 17. (25/11/2020) Thông báo 384/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (25/11/2020) Thông báo 383/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. (25/11/2020) Quyết định 4942/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 20. (25/11/2020) Quyết định 1922/QĐ-TTg năm 2020 về tổ chức lại Cục Y tế Giao thông vận tải thuộc Bộ Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 21. (23/11/2020) Quyết định 2742/QĐ-UBND năm 2020 quy định về xác định Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 22. (23/11/2020) Công văn 5440/UBND-KSTTHC năm 2020 về thực hiện Thông tư 01/2020/TT-VPCP do thành phố Hà Nội ban hành
 23. (23/11/2020) Quyết định 989/QĐ-BNV năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Bộ Nội vụ
 24. (25/11/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2014/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 25. (25/11/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định 07/2018/QĐ-UBND
 26. (25/11/2020) Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 27. (25/11/2020) Nghị định 108/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (30/11/2020) Công văn 10019/VPCP-NN năm 2020 về theo dõi, xử lý, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ các quy định trong xuất nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (30/11/2020) Công văn 14650/BTC-TCHQ năm 2020 về khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
 3. (30/11/2020) Quyết định 5342/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch Phát triển sản xuất lúa Japonica và lúa chất lượng cao hàng hóa theo tiêu chuẩn xuất khẩu giai đoạn 2021-2025 do thành phố Hà Nội ban hành
 4. (30/11/2020) Công văn 7594/TCHQ-PC năm 2020 về thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (27/11/2020) Công văn 8259/BNN-TCLN năm 2020 về thực hiện hồ sơ gỗ nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 6. (27/11/2020) Quyết định 4832/QĐ-BNN-TCLN năm 2020 công bố Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam và Danh sách vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 7. (25/11/2020) Công văn 7469/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng đá dạng khối, dạng tấm, đá xây dựng, đá ốp lát do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (25/11/2020) Công văn 7470/TCHQ-TXNK năm 2020 về kiểm định theo QCVN đối với mặt hàng đất sét nặn do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (25/11/2020) Công văn 7471/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân tích phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (25/11/2020) Công văn 7520/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế đối với hàng hóa thuê doanh nghiệp nội địa gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (24/11/2020) Công văn 6487/BYT-ATTP năm 2020 về thực hiện biện pháp kiểm soát đối với thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch bệnh Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
 12. (24/11/2020) Official Dispatch No. 6487/BYT-ATTP dated November 24, 2020 on control of foods imported from countries affected by Covid-19
 13. (24/11/2020) Công văn 7434/TCHQ-TXNK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (23/11/2020) Công văn 7420/TCHQ-TXNK năm 2020 về hóa đơn hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (23/11/2020) Công văn 7414/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng Giấy giặt do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (23/11/2020) Công văn 7424/TCHQ-KTSTQ năm 2020 về điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (23/11/2020) Công văn 7413/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (30/11/2020) Công văn 10019/VPCP-NN năm 2020 về theo dõi, xử lý, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ các quy định trong xuất nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (30/11/2020) Thông báo 387/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về cấp lại Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không của Công ty cổ phần hàng không Tre Việt do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (30/11/2020) Nghị định 140/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP
 4. (30/11/2020) Decree No. 140/2020/ND-CP dated November 30, 2020 on providing amendments to the Government’s Decree No. 126/2017/ND-CP on conversion of state-owned enterprises and wholly state-owned single-member limited liability companies into joint-stock companies, the Government’s Decree No. 91/2015/ND-CP on state capital investment in enterprises, use and management of capital and assets in enterprises, and the Government’s Decree No. 32/2018/ND-CP providing amendments to the Decree No. 91/2015/ND-CP
 5. (27/11/2020) Quyết định 1648/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam; lĩnh vực đấu thầu; lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
 6. (25/11/2020) Kế hoạch 119/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 7. (24/11/2020) Công văn 9816/VPCP-NN về thời gian cụ thể tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác và hợp tác xã năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (30/11/2020) Công văn 1681/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (30/11/2020) Quyết định 2838/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định
 3. (27/11/2020) Quyết định 1648/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam; lĩnh vực đấu thầu; lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
 4. (27/11/2020) Quyết định 1453/QĐ-LĐTBXH năm 2020 về phê duyệt thiết kế, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục, gói thầu cải tạo, sửa chữa để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lao động xuất khẩu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 5. (27/11/2020) Công văn 1674/TTg-CN năm 2020 về Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chuyển đổi phương thức đầu tư đối với một số dự án thành phần trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (26/11/2020) Thông báo 385/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (26/11/2020) Kế hoạch 228/KH-UBND năm 2020 về tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch 138/KH-UBND về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 8. (25/11/2020) Công văn 1655/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (25/11/2020) Thông báo 382/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự án Cảng hàng không: Điện Biên, Phan Thiết và Nhà ga T3 - Tân Sơn Nhất do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (25/11/2020) Công văn 9859/VPCP-CN năm 2020 về nghiên cứu ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (30/11/2020) Công văn 10031/VPCP-KGVX năm 2020 về kế hoạch phát triển các điểm đến vệ tinh để giảm áp lực cho những trung tâm du lịch đông đúc Chính phủ ban hành
 2. (30/11/2020) Quyết định 1958/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử và kiến trúc - nghệ thuật quốc gia đặc biệt Đình Thổ Tang, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (30/11/2020) Quyết định 1959/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử và kiến trúc - nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Bình Sơn, thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (30/11/2020) Công văn 1676/TTg-NC năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (27/11/2020) Quyết định 1445/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021-2025
 6. (27/11/2020) Quyết định 3557/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. (27/11/2020) Công văn 9950/VPCP-NC năm 2020 về xử lý hành vi làm, bán, sử dụng biển số ô tô giả do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (25/11/2020) Thông báo 384/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (25/11/2020) Thông báo 383/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (25/11/2020) Quyết định 1929/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (25/11/2020) Công văn 9866/VPCP-KGVX năm 2020 về dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (25/11/2020) Công văn 9852/VPCP-KGVX năm 2020 xử lý thông tin báo nêu về nối lại hoạt động du lịch qua đường hàng không do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (23/11/2020) Quyết định 4886/QĐ-BYT năm 2020 về kế hoạch thực hiện Quyết định 677/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa do Bộ Y tế ban hành
 14. (23/11/2020) Công văn 9767/VPCP-KGVX năm 2020 tổ chức Hội nghị toàn quốc về Du lịch tại Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (27/11/2020) Quyết định 51/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực Thương mại

 1. (30/11/2020) Quyết định 5343/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch phát triển sản xuất giống bưởi đỏ Tân Lạc và một số giống bưởi đặc sản Hà Nội giai đoạn 2021-2025 do thành phố Hà Nội ban hành
 2. (30/11/2020) Công văn 5578/UBND-KT năm 2020 về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP và 139/NQ-CP do thành phố Hà Nội ban hành
 3. (30/11/2020) Quyết định 5342/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch Phát triển sản xuất lúa Japonica và lúa chất lượng cao hàng hóa theo tiêu chuẩn xuất khẩu giai đoạn 2021-2025 do thành phố Hà Nội ban hành
 4. (27/11/2020) Kế hoạch 119/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP và Kế hoạch 402-KH/TU về thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW về chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 5. (26/11/2020) Kế hoạch 228/KH-UBND năm 2020 về tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch 138/KH-UBND về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 6. (26/11/2020) Công văn 9067/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 7. (25/11/2020) Công văn 7457/TCHQ-GSQL năm 2020 về điều kiện được hưởng ưu đãi theo Hiệp định EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (25/11/2020) Công văn 9881/VPCP-CN năm 2020 về khuyến nghị dừng bảo hộ ngành ô tô và công nghiệp hỗ trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (25/11/2020) Công văn 17465/QLD-MP năm 2020 về tăng cường thanh tra, kiểm tra hậu mại, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuốc nhóm hàng hóa là mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành
 10. (25/11/2020) Công văn 9878/VPCP-CN năm 2020 về Đề án cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (24/11/2020) Công văn 9816/VPCP-NN về thời gian cụ thể tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác và hợp tác xã năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (27/11/2020) Quyết định 51/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (30/11/2020) Công văn 10016/VPCP-CN năm 2020 về đầu tư hoàn thiện cầu Bình Đào và đoạn tuyến nối cầu Cẩm Kim trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Dự án Tín dụng ngành Giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (30/11/2020) Thông báo 387/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về cấp lại Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không của Công ty cổ phần hàng không Tre Việt do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (27/11/2020) Công văn 1674/TTg-CN năm 2020 về Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chuyển đổi phương thức đầu tư đối với một số dự án thành phần trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (27/11/2020) Công văn 9950/VPCP-NC năm 2020 về xử lý hành vi làm, bán, sử dụng biển số ô tô giả do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (26/11/2020) Công văn 4155/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tăng cường công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ, tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 6. (25/11/2020) Công văn 4415/BQP-TM năm 2020 về triển khai thiết lập khu vực cấm bay, hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ do Bộ Quốc phòng ban hành
 7. (25/11/2020) Thông báo 382/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự án Cảng hàng không: Điện Biên, Phan Thiết và Nhà ga T3 - Tân Sơn Nhất do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (25/11/2020) Công văn 9878/VPCP-CN năm 2020 về Đề án cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (24/11/2020) Integrated document No. 15/VBHN-BGTVT dated November 24, 2020 Circular on air transport and general aviation operations

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (27/11/2020) Quyết định 3283/QĐ-BKHCN năm 2020 về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 tại Bộ Khoa học và Công nghệ
 2. (27/11/2020) Quyết định 3016/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp giám sát môi trường thông qua dữ liệu tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế
 3. (25/11/2020) Official Dispatch No. 3717/BHXH-CNTT dated November 25, 2020 on implementation of VssID Application
 4. (25/11/2020) Công văn 5077/BGDĐT-GDTC năm 2020 về thực hiện nghiêm túc cài đặt và sử dụng ứng dụng "An toàn COVID-19" do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (25/11/2020) Công văn 3717/BHXH-CNTT năm 2020 về triển khai ứng dụng VssID do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 6. (24/11/2020) Công văn 7452/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (23/11/2020) Quyết định 1907/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (23/11/2020) Quyết định 4886/QĐ-BYT năm 2020 về kế hoạch thực hiện Quyết định 677/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa do Bộ Y tế ban hành
 9. (23/11/2020) Công văn 5440/UBND-KSTTHC năm 2020 về thực hiện Thông tư 01/2020/TT-VPCP do thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (30/11/2020) Công văn 6750/BTNMT-TTr về điều chỉnh kế hoạch kiểm tra năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Bộ (lần 2) do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 2. (28/11/2020) Công văn 9990/VPCP-NN năm 2020 về kiểm tra, xử lý tình trạng rừng bị phá sau khi vào tay các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động trồng, phát triển rừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (27/11/2020) Quyết định 3016/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp giám sát môi trường thông qua dữ liệu tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế
 4. (27/11/2020) Quyết định 2676/QĐ-BTNMT về điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (lần 2) do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 5. (27/11/2020) Công văn 9975/VPCP-NN năm 2020 ban hành Nghị định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (26/11/2020) Quyết định 1930/QĐ-TTg về hỗ trợ kinh phí cho địa phương khắc phục hậu quả do mưa đá, dông lốc và mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc 8 tháng đầu năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (25/11/2020) Quyết định 2664/QĐ-BTNMT năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường giai đoạn 2020-2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 8. (25/11/2020) Quyết định 1916/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bắc Kạn để thực hiện công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (25/11/2020) Công văn 9877/VPCP-NN năm 2020 về Dự thảo Chỉ thị Thủ tướng về tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (24/11/2020) Công văn 7452/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (24/11/2020) Quyết định 1913/QĐ-TTg về hỗ trợ kinh phí cho địa phương khắc phục hậu quả bão số 5, 6, 7, 8, 9 và mưa lũ tháng 10 năm 2020 tại miền Trung và Tây Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (24/11/2020) Quyết định 1910/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (24/11/2020) Công văn 9809/VPCP-CN năm 2020 về xử lý thông tin Báo Thanh niên điện tử nêu về xử lý tấm pin mặt trời qua sử dụng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (23/11/2020) Công văn 101320/CTHN-TTHT năm 2020 về tính thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm dầu mỡ nhờn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (23/11/2020) Công văn 9777/VPCP-NN năm 2020 về Dự thảo Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (30/11/2020) Quyết định 42/2020/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch của Công ty trách nhiệm hữu hạn cấp thoát nước Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
 17. (24/11/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 18. (30/11/2020) Quyết định 40/2020/QĐ-UBND quy định về phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (28/11/2020) Quyết định 1950/QĐ-TTg năm 2020 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (27/11/2020) Quyết định 1453/QĐ-LĐTBXH năm 2020 về phê duyệt thiết kế, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục, gói thầu cải tạo, sửa chữa để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lao động xuất khẩu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 3. (26/11/2020) Thông báo 385/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (26/11/2020) Official Dispatch No. 5032/TCT-CS dated November 26, 2020 on expenditures on quarantining foreign experts serving prevention and control of Covid-19
 5. (26/11/2020) Công văn 5032/TCT-CS năm 2020 về chi phí cách ly phòng chống dịch Covid 19 của chuyên gia nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
 6. (26/11/2020) Quyết định 207/QĐ-VKSTC về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hà Nội do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 7. (26/11/2020) Quyết định 1930/QĐ-TTg về hỗ trợ kinh phí cho địa phương khắc phục hậu quả do mưa đá, dông lốc và mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc 8 tháng đầu năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (26/11/2020) Quyết định 208/QĐ-VKSTC về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hà Nội do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 9. (25/11/2020) Quyết định 1916/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bắc Kạn để thực hiện công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (24/11/2020) Quyết định 1913/QĐ-TTg về hỗ trợ kinh phí cho địa phương khắc phục hậu quả bão số 5, 6, 7, 8, 9 và mưa lũ tháng 10 năm 2020 tại miền Trung và Tây Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (24/11/2020) Quyết định 1910/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (30/11/2020) Quyết định 42/2020/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch của Công ty trách nhiệm hữu hạn cấp thoát nước Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
 13. (23/11/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cao Bằng
 14. (25/11/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch khuyến công trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (27/11/2020) Công văn 102753/CTHN-TTHT năm 2020 về xác định tiền thuê nhà chịu thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (26/11/2020) Công văn 102271/CTHN-TTHT năm 2020 về thay đổi bố cục hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (26/11/2020) Công văn 102272/CTHN-TTHT năm 2020 về định dạng điền mã số thuế người mua trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (25/11/2020) Công văn 101966/CTHN-TTHT năm 2020 về thời điểm lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (25/11/2020) Công văn 7457/TCHQ-GSQL năm 2020 về điều kiện được hưởng ưu đãi theo Hiệp định EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (25/11/2020) Công văn 7519/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (25/11/2020) Công văn 7520/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế đối với hàng hóa thuê doanh nghiệp nội địa gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (25/11/2020) Công văn 101967/CTHN-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (24/11/2020) Integrated document No. 46/VBHN-BTC dated November 24, 2020 on prescribing fees and charges in the field of entry, exit, transit and residence in Vietnam, collection, transfer, management and use thereof
 10. (24/11/2020) Công văn 7434/TCHQ-TXNK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (24/11/2020) Công văn 7450/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng thức ăn chăn nuôi do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (23/11/2020) Công văn 101318/CT-TTHT năm 2020 về hồ sơ đăng ký người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (23/11/2020) Công văn 101320/CTHN-TTHT năm 2020 về tính thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm dầu mỡ nhờn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (23/11/2020) Công văn 101322/CTHN-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (23/11/2020) Công văn 101323/CTHN-TTHT năm 2020 về lãi tiền gửi ngân hàng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (23/11/2020) Công văn 7415/TCHQ-TXNK năm 2020 về áp dụng biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Nghị định 124/2016/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (25/11/2020) Quyết định 53/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương năm học 2020-2021
 18. (30/11/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 51/2016/QĐ-UBND về mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (30/11/2020) Quyết định 4976/QĐ-BYT năm 2020 về Phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi" do Bộ Y tế ban hành
 2. (30/11/2020) Công điện 1852/CĐ-BCĐ năm 2020 về tăng cường giám sát và quản lý người nhập cảnh do Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 điện
 3. (27/11/2020) Công văn 4169/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh COVID-19 và công tác y tế trong trường học do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 4. (27/11/2020) Thông báo 32/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 73)
 5. (27/11/2020) Quyết định 4962/QĐ-BYT năm 2020 về Hướng dẫn giám sát trọng điểm hội chứng cúm do Bộ Y tế ban hành
 6. (26/11/2020) Official Dispatch No. 5032/TCT-CS dated November 26, 2020 on expenditures on quarantining foreign experts serving prevention and control of Covid-19
 7. (26/11/2020) Công văn 5032/TCT-CS năm 2020 về chi phí cách ly phòng chống dịch Covid 19 của chuyên gia nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
 8. (26/11/2020) Quyết định 4946/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu "Hướng dẫn sàng lọc và can thiệp giảm tác hại cho người có nguy cơ sức khỏe do uống rượu, bia tại cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu và tại cộng đồng” do Bộ Y tế ban hành
 9. (26/11/2020) Công văn 1666/TTg-KGVX năm 2020 về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (25/11/2020) Công văn 5077/BGDĐT-GDTC năm 2020 về thực hiện nghiêm túc cài đặt và sử dụng ứng dụng "An toàn COVID-19" do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 11. (25/11/2020) Công văn 4175/BNG-LS về chuyến bay chở công dân từ Nhật Bản về các ngày 26, 27 và 02/12/2020 do Bộ Ngoại giao ban hành
 12. (25/11/2020) Quyết định 4942/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 13. (25/11/2020) Công văn 6517/BYT-DP năm 2020 về tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, Chikungunya, Zika do Bộ Y tế ban hành
 14. (25/11/2020) Công văn 17465/QLD-MP năm 2020 về tăng cường thanh tra, kiểm tra hậu mại, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuốc nhóm hàng hóa là mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành
 15. (25/11/2020) Quyết định 1922/QĐ-TTg năm 2020 về tổ chức lại Cục Y tế Giao thông vận tải thuộc Bộ Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (24/11/2020) Chỉ thị 24/CT-BYT năm 2020 về tăng cường thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
 17. (24/11/2020) Công văn 6487/BYT-ATTP năm 2020 về thực hiện biện pháp kiểm soát đối với thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch bệnh Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
 18. (24/11/2020) Quyết định 4912/QĐ-BYT năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 19. (24/11/2020) Official Dispatch No. 6487/BYT-ATTP dated November 24, 2020 on control of foods imported from countries affected by Covid-19
 20. (23/11/2020) Quyết định 3822/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phê duyệt tài liệu truyền thông về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và công tác y tế trong trường học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 21. (23/11/2020) Công văn 6451/BYT-QT năm 2020 về biến thể mới của chủng SARS-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành
 22. (23/11/2020) Quyết định 4838/QĐ-BYT năm 2020 về Bảng kiểm tra kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (27/11/2020) Lệnh công bố Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 do Chủ tịch nước ban hành
 2. (27/11/2020) Quyết định 1453/QĐ-LĐTBXH năm 2020 về phê duyệt thiết kế, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục, gói thầu cải tạo, sửa chữa để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lao động xuất khẩu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 3. (27/11/2020) Quyết định 2978/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lao động - Tiền lương thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
 4. (26/11/2020) Official Dispatch No. 9895/VPCP-KGVX dated November 26, 2020 on Lunar New Year and National Day holidays in 2021 of officials, servants and employees
 5. (26/11/2020) Công văn 9895/VPCP-KGVX năm 2020 về nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (25/11/2020) Quyết định 2697/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (30/11/2020) Quyết định 2949/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình
 2. (27/11/2020) Quyết định 874/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 3. (27/11/2020) Quyết định 3016/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp giám sát môi trường thông qua dữ liệu tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế
 4. (26/11/2020) Công văn 5704/BXD-KTXD năm 2020 về hướng dẫn chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
 5. (25/11/2020) Công văn 9854/VPCP-KSTT năm 2020 về tích hợp, cung cấp dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (25/11/2020) Công văn 7469/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng đá dạng khối, dạng tấm, đá xây dựng, đá ốp lát do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (26/11/2020) Quyết định 50/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 8. (25/11/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch khuyến công trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 9. (30/11/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 51/2016/QĐ-UBND về mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (27/11/2020) Công văn 4169/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh COVID-19 và công tác y tế trong trường học do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 2. (26/11/2020) Công văn 5120/BGDĐT-TTr năm 2020 về dự Hội nghị công tác thanh tra nội bộ các cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (25/11/2020) Công văn 5103/BGDĐT-GDTrH năm 2020 về tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (23/11/2020) Công văn 5033/BGDĐT-GDTC năm 2020 về hướng dẫn thực hiện và báo cáo kết quả triển khai Quyết định 41/QĐ-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (23/11/2020) Công văn 5029/BGDĐT-GDTC năm 2020 về tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (25/11/2020) Quyết định 53/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương năm học 2020-2021
 7. (25/11/2020) Circular No. 39/2020/TT-BGDDT dated September 10, 2020 on criteria for assessing quality of distance education program for higher education level
 8. (25/11/2020) Thông tư 39/2020/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành