Thông báo văn bản mới từ ngày 14-09-2020 đến ngày 21-09-2020

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 14-09-2020 đến 21-09-2020


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (21/09/2020) Quyết định 1322/QĐ-UBND năm 2020 về công bố 05 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
 2. (21/09/2020) Công văn 4594/UBND-SNV về khảo sát, đo lường hài lòng về sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội - SIPAS năm 2020 do Bộ Nội vụ tổ chức
 3. (21/09/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải
 4. (21/09/2020) Công văn 3477/BTP-PLHSHC năm 2020 về điều kiện xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn do Bộ Tư pháp ban hành
 5. (21/09/2020) Quyết định 2910/QĐ-BQP năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới và bãi bỏ thủ tục hành chính về Dân quân tự vệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
 6. (18/09/2020) Thông báo 607/TB-TANDTC về tuyển dụng công chức Tòa án nhân dân năm 2020
 7. (18/09/2020) Thông báo 624/TB-BTC về tuyển dụng công chức Bộ Tài chính năm 2020
 8. (18/09/2020) Quyết định 3956/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường liên quan tới tiếp cận nguồn gen thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa
 9. (18/09/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Tuyên Quang
 10. (18/09/2020) Quyết định 533/QĐ-UBDT về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 11. (18/09/2020) Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
 12. (17/09/2020) Hướng dẫn 27/HD-VKSTC năm 2020 về phối hợp kiểm sát việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án; gửi quyết định thi hành án hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 13. (17/09/2020) Công văn 1197/UBDT-CSDT năm 2020 trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về công nhận dân tộc Pa Cô là một trong các dân tộc Việt Nam do Ủy ban Dân tộc ban hành
 14. (17/09/2020) Công văn 1196/UBDT-CSDT năm 2020 trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về đồng bào dân tộc Mông được hưởng chế độ đặc thù theo chính sách dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành
 15. (17/09/2020) Quyết định 3924/QĐ-UBND năm 2020 về bổ sung Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa
 16. (17/09/2020) Quyết định 3936/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư/ Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa
 17. (17/09/2020) Quyết định 1957/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, thành phố Cần Thơ
 18. (16/09/2020) Quyết định 4148/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội
 19. (16/09/2020) Công văn 1187/UBDT-CSDT năm 2020 trả lời kiến nghị của cử tri, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về đề nghị bổ sung đối tượng được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Ủy ban Dân tộc ban hành
 20. (16/09/2020) Quyết định 1107/QĐ-LĐTBXH năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 21. (16/09/2020) Nghị quyết 1000/2020/UBTVQH14 quy định về bộ máy giúp việc của Hội đồng bầu cử quốc gia do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 22. (16/09/2020) Quyết định 2650/QĐ-BGDĐT năm 2020 về ban hành chương trình bồi dưỡng công tác thủ quỹ cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành
 23. (16/09/2020) Quyết định 711/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình
 24. (16/09/2020) Quyết định 3833/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, dược phẩm, y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế/Cấp xã/Cơ quan khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 25. (15/09/2020) Thông báo 3556/TB-LĐTBXH năm 2020 về điều chỉnh phân công công tác của các Thứ trưởng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 26. (15/09/2020) Thông tư 30/2020/TT-BGDĐT về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về chương trình khung giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
 27. (15/09/2020) Quyết định 374/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
 28. (15/09/2020) Thông tư 31/2020/TT-BGDĐT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục
 29. (15/09/2020) Quyết định 702/QĐ-VPCP năm 2020 về Quy chế mẫu tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 30. (15/09/2020) Thông tư 29/2020/TT-BGDĐT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục
 31. (15/09/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 32. (15/09/2020) Quyết định 2290/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện và thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định
 33. (14/09/2020) Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 34. (14/09/2020) Nghị định 108/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 35. (14/09/2020) Quyết định 1282/QĐ-UBND thông qua Phương án đơn giản hóa 08 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang năm 2020
 36. (14/09/2020) Quyết định 524/QĐ-UBDT năm 2020 về Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định 771/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
 37. (14/09/2020) Kế hoạch 194/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 59/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (21/09/2020) Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (18/09/2020) Kế hoạch 819/KH-BGDĐT năm 2020 về tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trong ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (17/09/2020) Công văn 3665/BGDĐT-GDDT năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục dân tộc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (17/09/2020) Kế hoạch 324/KH-HĐND năm 2020 về giám sát việc thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2020
 5. (16/09/2020) Quyết định 2650/QĐ-BGDĐT năm 2020 về ban hành chương trình bồi dưỡng công tác thủ quỹ cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (15/09/2020) Nghị định 110/2020/NĐ-CP quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế
 7. (15/09/2020) Thông tư 30/2020/TT-BGDĐT về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về chương trình khung giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
 8. (15/09/2020) Circular No. 32/2020/TT-BGDDT dated September 15, 2020 on lower secondary school, upper secondary school and multi-level school charter
 9. (15/09/2020) Công văn 3590/BGDĐT-GDMN năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (15/09/2020) Công văn 3589/BGDĐT-GDTX về tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 11. (15/09/2020) Công văn 4467/BXD-GĐ năm 2020 về tăng cường quản lý an toàn kết cấu công trình sau sự cố sập đổ cổng điểm Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng, xã Khánh Yên thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai do Bộ Xây Dựng ban hành
 12. (15/09/2020) Thông tư 31/2020/TT-BGDĐT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục
 13. (15/09/2020) Thông tư 29/2020/TT-BGDĐT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục
 14. (15/09/2020) Quyết định 2290/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện và thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định
 15. (15/09/2020) Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 16. (14/09/2020) Công văn 4445/UBND-KGVX năm 2020 về tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội
 17. (14/09/2020) Công văn 3566/BGDĐT-GDTX năm 2020 về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học và kiểm tra, đánh giá học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 18. (14/09/2020) Công văn 2925/GDĐT-KHTC năm 2020 về hướng dẫn khung mức thu đối với khoản thu thỏa thuận cho các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 19. (14/09/2020) Quyết định 525/QĐ-UBDT năm 2020 về Kế hoạch kiểm tra hoạt động bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số năm 2020 theo Quyết định 771/QĐ-TTg do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (21/09/2020) Công văn 84841/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn khi sử dụng voucher mua hàng hóa do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (21/09/2020) Công văn 84664/CT-TTHT năm 2020 về xác nhận hoạt động sản xuất phần mềm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (21/09/2020) Công văn 84843/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế liên quan khoản tiền hỗ trợ Fair Trade do Cục Thuế thành phố Hà Nội
 4. (21/09/2020) Công văn 84665/CT-TTHT năm 2020 về dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (21/09/2020) Công văn 84666/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (21/09/2020) Công văn 84844/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (18/09/2020) Decree No. 111/2020/ND-CP September 18, 2020 on Preferential Export Tariff Schedule and Special Preferential Import Tariff Schedule of Vietnam under EU-Vietnam Free Trade Agreement in the 2020 - 2022 period
 8. (18/09/2020) Công văn 6130/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (17/09/2020) Công điện 07/CĐ-TCT năm 2020 về thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 84/NQ-TTg do Tổng cục Thuế ban hành
 10. (17/09/2020) Công văn 84107/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn khách lẻ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (17/09/2020) Công văn 84106/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của chủ công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (17/09/2020) Công văn 84103/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (17/09/2020) Công văn 84104/CT-TTHT năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng tiêu dùng cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (17/09/2020) Công văn 84105/CT-TTHT năm 2020 về tên hàng hóa trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (17/09/2020) Công văn 6106/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa là nguyên liệu thuốc bắc (dược liệu) nhập khẩu của công ty do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (17/09/2020) Công văn 3880/TCT-KK năm 2020 về quản lý thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động do Tổng cục Thuế ban hành
 17. (16/09/2020) Công văn 3867/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa do nộp nhầm do Tổng cục Thuế ban hành
 18. (16/09/2020) Công văn 3870/TCT-KK năm 2020 về xử lý tiền thuế nộp thừa vào ngân sách nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành
 19. (15/09/2020) Công văn 7713/VPCP-KTTH năm 2020 về thu phí cách ly y tế tập trung do Văn phòng Chính phủ ban hành
 20. (15/09/2020) Công văn 83409/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với khoản thù lao cho chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 21. (15/09/2020) Decree No. 109/2020/ND-CP dated September 15, 2020 prescribes extension of deadline for submission of excise tax for domestically manufactured or assembled automobiles
 22. (15/09/2020) Công văn 83408/CT-TTHT năm 2020 về miễn chữ ký điện tử người mua trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 23. (15/09/2020) Công văn 83534/CT-TTHT năm 2020 về ngày ký trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 24. (15/09/2020) Nghị định 109/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
 25. (15/09/2020) Công văn 83537/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn điện tử đối với khách hàng không lấy hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 26. (15/09/2020) Công văn 83539/CT-TTHT năm 2020 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội
 27. (15/09/2020) Công văn 83540/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng không lấy hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 28. (15/09/2020) Công văn 6062/TCHQ-TXNK năm 2020 về thỏa thuận đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành
 29. (15/09/2020) Công văn 3847/TCT-KK năm 2020 về khai bổ sung hồ sơ khai thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 30. (15/09/2020) Công văn 3848/TCT-KK năm 2020 về kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 31. (14/09/2020) Công văn 2925/GDĐT-KHTC năm 2020 về hướng dẫn khung mức thu đối với khoản thu thỏa thuận cho các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 32. (14/09/2020) Công văn 6041/TCHQ-TXNK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng mặt hàng gỗ có nguồn gốc nhập khẩu sau đó xuất khẩu sang nước thứ ba do Tổng cục Hải quan ban hành
 33. (14/09/2020) Công văn 6024/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng mặt hàng xơ bông do Tổng cục Hải quan ban hành
 34. (14/09/2020) Công văn 6040/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng hàng tạm nhập khẩu dưới hình thức thuê do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (21/09/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 2. (21/09/2020) Văn bản hợp nhất 38/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về Hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La do Bộ Tài chính ban hành
 3. (21/09/2020) Công văn 1203/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về nâng mức hỗ trợ mua đất xây dựng nhà ở theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
 4. (18/09/2020) Thông tư 115/2020/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn, định lượng ăn và mức tiền ăn của chó, ngựa nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
 5. (18/09/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 6. (18/09/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND về tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Hưng Yên
 7. (18/09/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND Quy chế về hoạt động, hướng dẫn nội dung chi, mức chi và việc quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Tháp
 8. (18/09/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về Bộ đơn giá bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh kèm theo Quyết định 45/2019/QĐ-UBND
 9. (17/09/2020) Quyết định 1423/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án Thí điểm tự chủ của Bệnh viện K giai đoạn 2020-2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (17/09/2020) Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2020 về tổ chức thực hiện Quyết định 149/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 11. (17/09/2020) Công văn 1259/TTg-KTTH năm 2020 về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (17/09/2020) Quyết định 35/2020/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch của Công ty trách nhiệm hữu hạn Cấp thoát nước sinh hoạt Hoàng Tâm do tỉnh Bến Tre ban hành
 13. (17/09/2020) Quyết định 3936/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư/ Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa
 14. (17/09/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Dương
 15. (17/09/2020) Quyết định 1306/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc cấp tỉnh quản lý do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 16. (16/09/2020) Quyết định 4148/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội
 17. (16/09/2020) Quyết định 2546/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế) đối với cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam
 18. (16/09/2020) Công văn 4512/UBND-KT năm 2020 về thực hiện Quyết định 22/2020/QĐ-TTg do thành phố Hà Nội ban hành
 19. (16/09/2020) Công văn 3870/TCT-KK năm 2020 về xử lý tiền thuế nộp thừa vào ngân sách nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành
 20. (15/09/2020) Circular No. 81/2020/TT-BTC dated September 15, 2020 on amending Circular No. 110/2018/TT-BTC providing guidance on repurchase and swap of government debt instruments, government-guaranteed bonds and municipal bonds in domestic market and the Circular No. 342/2016/TT-BTC elaborating the Government's Decree No. 163/2016/ND-CP providing guidelines for the Law on State Budget
 21. (15/09/2020) Công văn 1177/UBDT-KHTC năm 2020 về lắp đặt đường truyền hệ thống tabmis tại 349 Đội Cấn, Liễu Giai, Hà Nội do Ủy ban Dân tộc ban hành
 22. (14/09/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về chi tiết nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng do tỉnh Khánh Hòa ban hành
 23. (14/09/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-TTg về hướng dẫn Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14 quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 24. (14/09/2020) Công văn 3832/TCT-KK năm 2020 về hoàn trả tiền chậm nộp tiền thuê đất nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (18/09/2020) Quyết định 3956/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường liên quan tới tiếp cận nguồn gen thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa
 2. (18/09/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Tuyên Quang
 3. (17/09/2020) Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 59/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự do tỉnh Ninh Bình ban hành
 4. (17/09/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 5. (17/09/2020) Quyết định 3924/QĐ-UBND năm 2020 về bổ sung Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa
 6. (16/09/2020) Quyết định 1569/QĐ-BTTTT năm 2020 về Danh mục yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin cho trạm gốc 5G (5G gNodeB) do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 7. (15/09/2020) Thông tư 25/2020/TT-BTTTT về ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 8. (14/09/2020) Công văn 4863/BYT-CNTT năm 2020 về triển khai một phần mềm quản lý duy nhất tại các Trạm Y tế do Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (21/09/2020) Công văn 6192/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu chuyên dùng trong y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (21/09/2020) Quyết định 4042/QĐ-BYT năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong giai đoạn dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 3. (21/09/2020) Thông báo 337/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (20/09/2020) Official Dispatch No. 4995/BYT-DP dated September 20, 2020 on temporary guidance on supervision of people entering Vietnam
 5. (20/09/2020) Công văn 4995/BYT-DP năm 2020 về hướng dẫn tạm thời giám sát người nhập cảnh vào Việt Nam do Bộ Y tế ban hành
 6. (17/09/2020) Công văn 4965/BYT-KH-TC năm 2020 về bảo đảm cung ứng vật tư, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành
 7. (17/09/2020) Công văn 4974/BYT-DP năm 2020 về xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh do Bộ Y tế ban hành
 8. (17/09/2020) Công văn 6106/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa là nguyên liệu thuốc bắc (dược liệu) nhập khẩu của công ty do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (17/09/2020) Công văn 6107/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (17/09/2020) Quyết định 1957/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, thành phố Cần Thơ
 11. (16/09/2020) Công văn 6068/TCHQ-GSQL năm 2020 về tăng cường kiểm tra thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (16/09/2020) Decision No. 3986/QD-BYT dated September 16, 2020 on promulgation of “Handbook for quarantine practices in areas with reported confirmed COVID-19”
 13. (16/09/2020) Thông báo 24/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 64)
 14. (16/09/2020) Quyết định 3833/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, dược phẩm, y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế/Cấp xã/Cơ quan khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 15. (16/09/2020) Official Dispatch No. 6068/TCHQ-GSQL dated September 16, 2020 on Enhanced inspection of imported drugs and medicinal ingredients
 16. (16/09/2020) Công văn 4522/UBND-KGVX năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trạng thái bình thường mới do thành phố Hà Nội ban hành
 17. (16/09/2020) Quyết định 3986/QĐ-BYT năm 2020 về "Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19" do Bộ Y tế ban hành
 18. (15/09/2020) Công văn 7713/VPCP-KTTH năm 2020 về thu phí cách ly y tế tập trung do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. (15/09/2020) Thông báo 23/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 63)
 20. (15/09/2020) Công văn 6050/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng Thực phẩm dinh dưỡng y học Delical HP HC do Tổng cục Hải quan ban hành
 21. (14/09/2020) Quyết định 1282/QĐ-UBND thông qua Phương án đơn giản hóa 08 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang năm 2020
 22. (14/09/2020) Quyết định 3952/QĐ-BYT năm 2020 về sửa đổi, bổ sung Quyết định 941/QĐ-BYT ban hành Danh mục trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của 01 khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 23. (14/09/2020) Công văn 4868/BYT-AIDS năm 2020 về hướng dẫn bổ sung sử dụng thuốc ARV được chi trả từ Quỹ Bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 24. (14/09/2020) Công văn 4863/BYT-CNTT năm 2020 về triển khai một phần mềm quản lý duy nhất tại các Trạm Y tế do Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (21/09/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải
 2. (18/09/2020) Công văn 7824/VPCP-CN năm 2020 về Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (18/09/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về định mức kinh tế kỹ thuật cho loại hình xe buýt nhanh BRT trên địa bàn thành phố Hà Nội
 4. (18/09/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND về định mức kinh tế kỹ thuật cho loại hình buýt sử dụng nhiên liệu sạch (khí CNG) trên địa bàn thành phố Hà Nội
 5. (18/09/2020) Công văn 7823/VPCP-CN năm 2020 về kiến nghị xử lý các bất cập trong việc đấu thầu các dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (17/09/2020) Thông tư 20/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 63/2013/TT-BGTVT hướng dẫn về thực hiện một số điều của Bản ghi nhớ giữa Campuchia - Lào - Việt Nam về vận tải đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (17/09/2020) Circular No. 20/2020/TT-BGTVT dated September 17, 2020 amending some Articles of Circular No. 63/2013/TT-BGTVT providing guidelines for a number of Articles of the Memorandum of Understanding between and among the Governments of the Kingdom of Cambodia, the Lao People’s Democratic Republic and the Socialist Republic of Vietnam on road transport
 8. (15/09/2020) Công văn 7695/VPCP-CN năm 2020 về xử lý thông tin báo nêu về việc "Loạn" thị trường xe điện và nỗi lo an toàn giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (15/09/2020) Thông báo 330/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại cuộc họp về cho phép các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ giữa Việt Nam và một số đối tác do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (15/09/2020) Notification No. 330/TB-VPCP dated September 15, 2020 on conclusion of Deputy Prime Minister Pham Binh Minh in meeting over permitting regular commercial international flights between Vietnam and some partners

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (21/09/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 2. (21/09/2020) Công văn 1203/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về nâng mức hỗ trợ mua đất xây dựng nhà ở theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
 3. (18/09/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 4. (18/09/2020) Quyết định 377/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thành phố, tỉnh Tuyên Quang
 5. (18/09/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về Bộ đơn giá bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh kèm theo Quyết định 45/2019/QĐ-UBND
 6. (17/09/2020) Công văn 1195/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về vấn đề đất đai, hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số do Ủy ban Dân tộc ban hành
 7. (17/09/2020) Quyết định 3126/QĐ-UBND về phê duyệt (bổ sung) kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
 8. (16/09/2020) Thông báo 332/TB-VPCP năm 2020 về Kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh do Văn phòng chính phủ ban hành
 9. (16/09/2020) Công văn 4512/UBND-KT năm 2020 về thực hiện Quyết định 22/2020/QĐ-TTg do thành phố Hà Nội ban hành
 10. (14/09/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về chi tiết nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng do tỉnh Khánh Hòa ban hành
 11. (14/09/2020) Quyết định 3056/QĐ-UBND về phê duyệt (bổ sung) kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (21/09/2020) Công văn 1203/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về nâng mức hỗ trợ mua đất xây dựng nhà ở theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
 2. (18/09/2020) Decree No. 113/2020/ND-CP dated September 18, 2020 on elaboration of Point dd Clause 3 Article 3 of the Law on Amendments to the Construction Law regarding appraisal of construction designs implemented after fundamental design and construction permit exemption
 3. (18/09/2020) Quyết định 378/QĐ-UBND năm 2020 về kế hoạch thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
 4. (18/09/2020) Công văn 7823/VPCP-CN năm 2020 về kiến nghị xử lý các bất cập trong việc đấu thầu các dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (18/09/2020) Nghị định 113/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Điểm đ Khoản 3 Điều 3 Luật Xây dựng sửa đổi về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng
 6. (17/09/2020) Quyết định 1421/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (17/09/2020) Quyết định 1422/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (17/09/2020) Thông tư 09/2020/TT-BTNMT về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 9. (15/09/2020) Quyết định 1412/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (15/09/2020) Quyết định 1413/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (15/09/2020) Công văn 4467/BXD-GĐ năm 2020 về tăng cường quản lý an toàn kết cấu công trình sau sự cố sập đổ cổng điểm Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai do Bộ Xây dựng ban hành
 12. (15/09/2020) Công điện 1244/CĐ-TTg năm 2020 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 và dự án công trình trọng điểm ngành Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (15/09/2020) Nghị quyết 131/NQ-CP năm 2020 về bổ sung quy hoạch tại Phụ lục Danh mục quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch kèm theo Nghị quyết 110/NQ-CP do Chính phủ ban hành
 14. (14/09/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước kèm theo Quyết định 03/2017/QĐ-UBND

Lĩnh vực Thương mại

 1. (21/09/2020) Công văn 1204/UBDT-CSDT năm 2020 trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 2. (21/09/2020) Công văn 1205/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 3. (21/09/2020) Quyết định 2466/QĐ-BCT năm 2020 về điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan
 4. (18/09/2020) Công văn 7833/VPCP-CN năm 2020 về kiểm tra, xử lý thông tin báo Tiền phong nêu về giấy phép hoạt động tại thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (18/09/2020) Quyết định 4245/QĐ-UBND năm 2020 về Đề án Phát triển năng lực phân tích và chứng nhận sản phẩm nông nghiệp của Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội giai đoạn 2021-2025 do thành phố Hà Nội ban hành
 6. (18/09/2020) Decree No. 111/2020/ND-CP September 18, 2020 on Preferential Export Tariff Schedule and Special Preferential Import Tariff Schedule of Vietnam under EU-Vietnam Free Trade Agreement in the 2020 - 2022 period
 7. (17/09/2020) Công văn 1259/TTg-KTTH năm 2020 về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (17/09/2020) Công văn 6115/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu đối với sản phẩm gia công từ doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (16/09/2020) Thông báo 333/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 mở rộng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (15/09/2020) Công văn 7709/VPCP-CN năm 2020 về phản ánh trên Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp về Hàng nông sản Việt Nam khó vươn ra thế giới vì chi phí logistics do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (15/09/2020) Quyết định 1409/QĐ-TTg năm 2020 về kế hoạch triển khai Nghị quyết 120/2020/QH14 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (21/09/2020) Công văn 5154/BTNMT-TCMT về đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 2. (21/09/2020) Công điện 07/CĐ-BTTTT năm 2020 về khôi phục mạng lưới bưu chính, viễn thông sau bão số 5 và ứng phó với mưa lũ do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 3. (19/09/2020) Thông báo 335/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp lần thứ tư Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (18/09/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND về định mức kinh tế kỹ thuật cho loại hình buýt sử dụng nhiên liệu sạch (khí CNG) trên địa bàn thành phố Hà Nội
 5. (18/09/2020) Chì thị 15/CT-UBND năm 2020 về tăng cường biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động đốt rơm rạ, các phụ phẩm cây trồng và chất thải khác không đúng quy định nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường thành phố Hà Nội
 6. (18/09/2020) Thông tư 24/2020/TT-BCT quy định về phân cấp và lập báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí do Bộ Công thương ban hành
 7. (18/09/2020) Quyết định 3956/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường liên quan tới tiếp cận nguồn gen thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa
 8. (18/09/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND Quy chế về hoạt động, hướng dẫn nội dung chi, mức chi và việc quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Tháp
 9. (17/09/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 10. (17/09/2020) Quyết định 35/2020/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch của Công ty trách nhiệm hữu hạn Cấp thoát nước sinh hoạt Hoàng Tâm do tỉnh Bến Tre ban hành
 11. (17/09/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Dương
 12. (16/09/2020) Công văn 7731/VPCP-NN năm 2020 về triển khai Kế hoạch Quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (16/09/2020) Công văn 7732/VPCP-NN năm 2020 về kiểm tra, xử lý thông tin báo Sài Gòn Giải Phóng nêu về phá rừng tại tỉnh Phú Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (16/09/2020) Công điện 1258/CĐ-TTg về tập trung ứng phó với bão số 5 năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (16/09/2020) Công văn 6087/TCHQ-PC năm 2020 về thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (14/09/2020) Công văn 6041/TCHQ-TXNK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng mặt hàng gỗ có nguồn gốc nhập khẩu sau đó xuất khẩu sang nước thứ ba do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (14/09/2020) Quyết định 1215/QĐ-BXD năm 2020 về Phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai của Bộ Xây dựng

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (21/09/2020) Công văn 1202/UBDT-TCCB năm 2020 về Khen thưởng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Ủy ban Dân tộc ban hành
 2. (21/09/2020) Công văn 1204/UBDT-CSDT năm 2020 trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 3. (21/09/2020) Công văn 1205/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 4. (21/09/2020) Công điện 07/CĐ-BTTTT năm 2020 về khôi phục mạng lưới bưu chính, viễn thông sau bão số 5 và ứng phó với mưa lũ do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 5. (18/09/2020) Kế hoạch 343/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 753/QĐ-TTg về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
 6. (18/09/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND về tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Hưng Yên
 7. (18/09/2020) Kế hoạch 819/KH-BGDĐT năm 2020 về tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trong ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (17/09/2020) Công văn 7772/VPCP-KGVX năm 2020 xử lý thông tin báo nêu về phát triển dịch vụ du lịch đêm ở Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (17/09/2020) Công văn 1194/UBDT-CSDT năm 2020 trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về chính sách đối với người dân tộc thiểu số do Ủy ban Dân tộc ban hành
 10. (16/09/2020) Thông báo 333/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 mở rộng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (16/09/2020) Công điện 1258/CĐ-TTg về tập trung ứng phó với bão số 5 năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (15/09/2020) Quyết định 1409/QĐ-TTg năm 2020 về kế hoạch triển khai Nghị quyết 120/2020/QH14 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (14/09/2020) Quyết định 1282/QĐ-UBND thông qua Phương án đơn giản hóa 08 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang năm 2020
 14. (14/09/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quy trình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Kon Tum kèm theo Quyết định 36/2017/QĐ-UBND
 15. (14/09/2020) Kế hoạch 195/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (21/09/2020) Công văn 84844/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (18/09/2020) Công văn 7824/VPCP-CN năm 2020 về Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (18/09/2020) Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT về hướng dẫn thực hiện Nghị định 25/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 4. (18/09/2020) Công văn 1267/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (18/09/2020) Circular No. 06/2020/TT-BKHDT dated September 18, 2020 guidance on the implementation of Government’s Decree No. 25/2020/ND-CP elaborating on implementation of a number of articles of the Law on Bidding with regard to contractor selection
 6. (18/09/2020) Công văn 7823/VPCP-CN năm 2020 về kiến nghị xử lý các bất cập trong việc đấu thầu các dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (17/09/2020) Quyết định 1306/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc cấp tỉnh quản lý do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 8. (17/09/2020) Công văn 3880/TCT-KK năm 2020 về quản lý thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động do Tổng cục Thuế ban hành
 9. (15/09/2020) Công điện 1244/CĐ-TTg năm 2020 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 và dự án công trình trọng điểm ngành Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (14/09/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 07/2013/QĐ-UBND quy định về chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

 1. (21/09/2020) Công văn 84841/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn khi sử dụng voucher mua hàng hóa do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (21/09/2020) Công văn 84665/CT-TTHT năm 2020 về dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (17/09/2020) Công văn 84107/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn khách lẻ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (17/09/2020) Công văn 84103/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (17/09/2020) Công văn 84105/CT-TTHT năm 2020 về tên hàng hóa trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (16/09/2020) Nghị quyết 999/2020/UBTVQH14 về Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030) do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 7. (15/09/2020) Công văn 83408/CT-TTHT năm 2020 về miễn chữ ký điện tử người mua trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (15/09/2020) Công văn 83534/CT-TTHT năm 2020 về ngày ký trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (15/09/2020) Công văn 1177/UBDT-KHTC năm 2020 về lắp đặt đường truyền hệ thống tabmis tại 349 Đội Cấn, Liễu Giai, Hà Nội do Ủy ban Dân tộc ban hành
 10. (15/09/2020) Công văn 83537/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn điện tử đối với khách hàng không lấy hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (15/09/2020) Công văn 83540/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng không lấy hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (21/09/2020) Decision No. 27/2020/QD-TTg dated September 21, 2020 on List of imports banned from storage in bonded warehouses
 2. (21/09/2020) Công văn 6192/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu chuyên dùng trong y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (21/09/2020) Công văn 6193/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại hàng hóa “Máy xịt rửa xe” do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (21/09/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-TTg quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (18/09/2020) Decree No. 111/2020/ND-CP September 18, 2020 on Preferential Export Tariff Schedule and Special Preferential Import Tariff Schedule of Vietnam under EU-Vietnam Free Trade Agreement in the 2020 - 2022 period
 6. (18/09/2020) Công văn 6131/TCHQ-TXNK năm 2020 về giảm tiền chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (18/09/2020) Công văn 6156/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý vướng mắc thuê mặt hàng Lốp xe dùng cho khai thác mỏ do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (17/09/2020) Công văn 6103/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (17/09/2020) Công văn 6107/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (17/09/2020) Công văn 6093/TCHQ-KĐHQ năm 2020 về việc phân loại mặt hàng thép hình chữ H, chữ I do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (17/09/2020) Công văn 6115/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu đối với sản phẩm gia công từ doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (16/09/2020) Công văn 6085/TCHQ-GSQL năm 2020 về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (16/09/2020) Công văn 6090/TCHQ-GSQL năm 2020 về C/O mẫu E quá thời hạn mẫu E xác minh do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (16/09/2020) Công văn 6087/TCHQ-PC năm 2020 về thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (15/09/2020) Công văn 6050/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng Thực phẩm dinh dưỡng y học Delical HP HC do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (15/09/2020) Công văn 6062/TCHQ-TXNK năm 2020 về thỏa thuận đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (14/09/2020) Công văn 6037/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Nghị định 64/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 18. (14/09/2020) Công văn 6025/TCHQ-TXNK năm 2020 về chính sách thuế hàng nhập khẩu để viện trợ không hoàn lại cho Lào do Tổng cục Hải quan ban hành
 19. (14/09/2020) Công văn 6040/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng hàng tạm nhập khẩu dưới hình thức thuê do Tổng cục Hải quan ban hành


Lĩnh vực Đầu tư

 1. (21/09/2020) Công văn 84844/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (18/09/2020) Công văn 7824/VPCP-CN năm 2020 về Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (18/09/2020) Công văn 1267/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (18/09/2020) Công văn 7823/VPCP-CN năm 2020 về kiến nghị xử lý các bất cập trong việc đấu thầu các dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (17/09/2020) Quyết định 1306/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc cấp tỉnh quản lý do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 6. (17/09/2020) Công văn 3880/TCT-KK năm 2020 về quản lý thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động do Tổng cục Thuế ban hành
 7. (15/09/2020) Công điện 1244/CĐ-TTg năm 2020 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 và dự án công trình trọng điểm ngành Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (17/09/2020) Nghị định 80/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam
 9. (17/09/2020) Decree No. 80/2020/ND-CP dated July 8, 2020 on management and use of grant aid not in the form of official development assistance of foreign agencies, organizations, and individuals for Vietnam

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (21/09/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 2. (21/09/2020) Văn bản hợp nhất 38/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về Hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La do Bộ Tài chính ban hành
 3. (21/09/2020) Công văn 1203/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về nâng mức hỗ trợ mua đất xây dựng nhà ở theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
 4. (18/09/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về Bộ đơn giá bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh kèm theo Quyết định 45/2019/QĐ-UBND
 5. (17/09/2020) Quyết định 1423/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án Thí điểm tự chủ của Bệnh viện K giai đoạn 2020-2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (17/09/2020) Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2020 về tổ chức thực hiện Quyết định 149/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 7. (17/09/2020) Công văn 1259/TTg-KTTH năm 2020 về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (17/09/2020) Quyết định 3936/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư/ Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa
 9. (17/09/2020) Quyết định 1306/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc cấp tỉnh quản lý do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 10. (16/09/2020) Quyết định 4148/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội
 11. (16/09/2020) Quyết định 2546/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế) đối với cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam
 12. (16/09/2020) Công văn 4512/UBND-KT năm 2020 về thực hiện Quyết định 22/2020/QĐ-TTg do thành phố Hà Nội ban hành
 13. (16/09/2020) Công văn 3870/TCT-KK năm 2020 về xử lý tiền thuế nộp thừa vào ngân sách nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành
 14. (15/09/2020) Công văn 1177/UBDT-KHTC năm 2020 về lắp đặt đường truyền hệ thống tabmis tại 349 Đội Cấn, Liễu Giai, Hà Nội do Ủy ban Dân tộc ban hành
 15. (14/09/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-TTg về hướng dẫn Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14 quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (14/09/2020) Công văn 3832/TCT-KK năm 2020 về hoàn trả tiền chậm nộp tiền thuê đất nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành
 17. (19/09/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 18. (21/09/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về Bộ đơn giá Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 19. (17/09/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND về Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 20. (15/09/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 224/2010/QĐ-UBND quy định về giá thu tiền sử dụng hạ tầng Khu công nghiệp Đình Trám; Quyết định 314/2012/QĐ-UBND quy định đơn giá và thu tiền xử lý nước thải trong Khu công nghiệp Đình Trám; Quyết định 409/2012/QĐ-UBND quy định giá cho thuê đất có hạ tầng Khu công nghiệp Đình Trám do tỉnh Bắc Giang ban hành
 21. (15/09/2020) Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 22. (15/09/2020) Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 23. (17/09/2020) Nghị định 80/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam
 24. (17/09/2020) Decree No. 80/2020/ND-CP dated July 8, 2020 on management and use of grant aid not in the form of official development assistance of foreign agencies, organizations, and individuals for Vietnam

Lĩnh vực Thương mại

 1. (21/09/2020) Công văn 1204/UBDT-CSDT năm 2020 trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 2. (21/09/2020) Công văn 1205/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 3. (21/09/2020) Quyết định 2466/QĐ-BCT năm 2020 về điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan
 4. (18/09/2020) Công văn 7833/VPCP-CN năm 2020 về kiểm tra, xử lý thông tin báo Tiền phong nêu về giấy phép hoạt động tại thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (18/09/2020) Quyết định 4245/QĐ-UBND năm 2020 về Đề án Phát triển năng lực phân tích và chứng nhận sản phẩm nông nghiệp của Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội giai đoạn 2021-2025 do thành phố Hà Nội ban hành
 6. (18/09/2020) Decree No. 111/2020/ND-CP September 18, 2020 on Preferential Export Tariff Schedule and Special Preferential Import Tariff Schedule of Vietnam under EU-Vietnam Free Trade Agreement in the 2020 - 2022 period
 7. (17/09/2020) Công văn 1259/TTg-KTTH năm 2020 về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (17/09/2020) Công văn 6115/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu đối với sản phẩm gia công từ doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (16/09/2020) Thông báo 333/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 mở rộng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (15/09/2020) Công văn 7709/VPCP-CN năm 2020 về phản ánh trên Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp về Hàng nông sản Việt Nam khó vươn ra thế giới vì chi phí logistics do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (15/09/2020) Quyết định 1409/QĐ-TTg năm 2020 về kế hoạch triển khai Nghị quyết 120/2020/QH14 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (15/09/2020) Nghị định 86/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển
 13. (15/09/2020) Decree No. 86/2020/ND-CP dated July 23, 2020 on amendments to Government’s Decree No. 171/2016/ND-CP on registration, deregistration, sale and purchase, and building of ships

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (18/09/2020) Công văn 7824/VPCP-CN năm 2020 về Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (18/09/2020) Công văn 7823/VPCP-CN năm 2020 về kiến nghị xử lý các bất cập trong việc đấu thầu các dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (15/09/2020) Công văn 7695/VPCP-CN năm 2020 về xử lý thông tin báo nêu về việc "Loạn" thị trường xe điện và nỗi lo an toàn giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (15/09/2020) Thông báo 330/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại cuộc họp về cho phép các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ giữa Việt Nam và một số đối tác do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (15/09/2020) Notification No. 330/TB-VPCP dated September 15, 2020 on conclusion of Deputy Prime Minister Pham Binh Minh in meeting over permitting regular commercial international flights between Vietnam and some partners
 6. (20/09/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên
 7. (15/09/2020) Quyết định 61/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Định
 8. (15/09/2020) Quyết định 1671/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ giao thông vận tải
 9. (15/09/2020) Nghị định 86/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển
 10. (15/09/2020) Decree No. 86/2020/ND-CP dated July 23, 2020 on amendments to Government’s Decree No. 171/2016/ND-CP on registration, deregistration, sale and purchase, and building of ships
 11. (15/09/2020) Circular No. 15/2020/TT-BGTVT dated July 22, 2020 on operation of toll plazas

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (18/09/2020) Quyết định 3956/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường liên quan tới tiếp cận nguồn gen thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa
 2. (17/09/2020) Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 59/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự do tỉnh Ninh Bình ban hành
 3. (17/09/2020) Quyết định 3924/QĐ-UBND năm 2020 về bổ sung Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa
 4. (16/09/2020) Quyết định 1569/QĐ-BTTTT năm 2020 về Danh mục yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin cho trạm gốc 5G (5G gNodeB) do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 5. (14/09/2020) Công văn 4863/BYT-CNTT năm 2020 về triển khai một phần mềm quản lý duy nhất tại các Trạm Y tế do Bộ Y tế ban hành
 6. (21/09/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về Bộ đơn giá Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. (15/09/2020) Decree No. 87/2020/ND-CP dated July 28, 2020 on electronic civil status database and online civil registration
 8. (15/09/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-TTg về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (21/09/2020) Quyết định 1322/QĐ-UBND năm 2020 về công bố 05 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
 2. (21/09/2020) Công văn 4594/UBND-SNV về khảo sát, đo lường hài lòng về sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội - SIPAS năm 2020 do Bộ Nội vụ tổ chức
 3. (21/09/2020) Công văn 3477/BTP-PLHSHC năm 2020 về điều kiện xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn do Bộ Tư pháp ban hành
 4. (21/09/2020) Quyết định 2910/QĐ-BQP năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới và bãi bỏ thủ tục hành chính về Dân quân tự vệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
 5. (18/09/2020) Thông báo 607/TB-TANDTC về tuyển dụng công chức Tòa án nhân dân năm 2020
 6. (18/09/2020) Thông báo 624/TB-BTC về tuyển dụng công chức Bộ Tài chính năm 2020
 7. (18/09/2020) Quyết định 3956/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường liên quan tới tiếp cận nguồn gen thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa
 8. (18/09/2020) Quyết định 533/QĐ-UBDT về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 9. (20/09/2020) Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
 10. (17/09/2020) Hướng dẫn 27/HD-VKSTC năm 2020 về phối hợp kiểm sát việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án; gửi quyết định thi hành án hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 11. (17/09/2020) Công văn 1197/UBDT-CSDT năm 2020 trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về công nhận dân tộc Pa Cô là một trong các dân tộc Việt Nam do Ủy ban Dân tộc ban hành
 12. (17/09/2020) Công văn 1196/UBDT-CSDT năm 2020 trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về đồng bào dân tộc Mông được hưởng chế độ đặc thù theo chính sách dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành
 13. (17/09/2020) Quyết định 3924/QĐ-UBND năm 2020 về bổ sung Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa
 14. (17/09/2020) Quyết định 3936/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư/ Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa
 15. (17/09/2020) Quyết định 1957/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, thành phố Cần Thơ
 16. (16/09/2020) Quyết định 4148/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội
 17. (16/09/2020) Công văn 1187/UBDT-CSDT năm 2020 trả lời kiến nghị của cử tri, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về đề nghị bổ sung đối tượng được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Ủy ban Dân tộc ban hành
 18. (16/09/2020) Quyết định 1107/QĐ-LĐTBXH năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 19. (16/09/2020) Nghị quyết 1000/2020/UBTVQH14 quy định về bộ máy giúp việc của Hội đồng bầu cử quốc gia do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 20. (16/09/2020) Quyết định 2650/QĐ-BGDĐT năm 2020 về ban hành chương trình bồi dưỡng công tác thủ quỹ cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành
 21. (16/09/2020) Quyết định 711/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình
 22. (16/09/2020) Quyết định 3833/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, dược phẩm, y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế/Cấp xã/Cơ quan khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 23. (15/09/2020) Thông báo 3556/TB-LĐTBXH năm 2020 về điều chỉnh phân công công tác của các Thứ trưởng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 24. (15/09/2020) Quyết định 374/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
 25. (15/09/2020) Quyết định 702/QĐ-VPCP năm 2020 về Quy chế mẫu tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 26. (15/09/2020) Quyết định 2290/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện và thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định
 27. (14/09/2020) Quyết định 1282/QĐ-UBND thông qua Phương án đơn giản hóa 08 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang năm 2020
 28. (14/09/2020) Quyết định 524/QĐ-UBDT năm 2020 về Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định 771/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
 29. (14/09/2020) Kế hoạch 194/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 59/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 30. (20/09/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên
 31. (18/09/2020) Quyết định 63/2020/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định
 32. (17/09/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về số lượng và nội dung về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn do thành phố Hà Nội ban hành
 33. (15/09/2020) Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 34. (15/09/2020) Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành
 35. (15/09/2020) Quyết định 61/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Định
 36. (15/09/2020) Quyết định 33/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu
 37. (14/09/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 38. (15/09/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND bãi bỏ 03 Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành
 39. (15/09/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo khi phát sinh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tập trung đông người trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng hoặc các tỉnh khác
 40. (15/09/2020) Quyết định 37/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 28/2013/QĐ-UBND quy định về phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, khai tử, bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Long An và Quyết định 23/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 28/2013/QĐ-UBND
 41. (15/09/2020) Quyết định 1671/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ giao thông vận tải
 42. (21/09/2020) Thông tư 23/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 43. (20/09/2020) Nghị định 89/2020/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (18/09/2020) Kế hoạch 819/KH-BGDĐT năm 2020 về tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trong ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (17/09/2020) Công văn 3665/BGDĐT-GDDT năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục dân tộc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (17/09/2020) Kế hoạch 324/KH-HĐND năm 2020 về giám sát việc thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2020
 4. (16/09/2020) Quyết định 2650/QĐ-BGDĐT năm 2020 về ban hành chương trình bồi dưỡng công tác thủ quỹ cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (15/09/2020) Công văn 3590/BGDĐT-GDMN năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (15/09/2020) Công văn 3589/BGDĐT-GDTX về tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (15/09/2020) Công văn 4467/BXD-GĐ năm 2020 về tăng cường quản lý an toàn kết cấu công trình sau sự cố sập đổ cổng điểm Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng, xã Khánh Yên thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai do Bộ Xây Dựng ban hành
 8. (15/09/2020) Quyết định 2290/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện và thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định
 9. (14/09/2020) Công văn 4445/UBND-KGVX năm 2020 về tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội
 10. (14/09/2020) Công văn 3566/BGDĐT-GDTX năm 2020 về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học và kiểm tra, đánh giá học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 11. (14/09/2020) Công văn 2925/GDĐT-KHTC năm 2020 về hướng dẫn khung mức thu đối với khoản thu thỏa thuận cho các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 12. (14/09/2020) Quyết định 525/QĐ-UBDT năm 2020 về Kế hoạch kiểm tra hoạt động bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số năm 2020 theo Quyết định 771/QĐ-TTg do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
 13. (21/09/2020) Thông tư 22/2020/TT-BGDĐT quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 14. (21/09/2020) Thông tư 23/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (21/09/2020) Công văn 84841/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn khi sử dụng voucher mua hàng hóa do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (21/09/2020) Công văn 84664/CT-TTHT năm 2020 về xác nhận hoạt động sản xuất phần mềm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (21/09/2020) Công văn 84843/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế liên quan khoản tiền hỗ trợ Fair Trade do Cục Thuế thành phố Hà Nội
 4. (21/09/2020) Công văn 84665/CT-TTHT năm 2020 về dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (21/09/2020) Công văn 84666/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (21/09/2020) Công văn 84844/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (18/09/2020) Decree No. 111/2020/ND-CP September 18, 2020 on Preferential Export Tariff Schedule and Special Preferential Import Tariff Schedule of Vietnam under EU-Vietnam Free Trade Agreement in the 2020 - 2022 period
 8. (18/09/2020) Công văn 6130/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (17/09/2020) Công điện 07/CĐ-TCT năm 2020 về thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 84/NQ-TTg do Tổng cục Thuế ban hành
 10. (17/09/2020) Công văn 84107/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn khách lẻ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (17/09/2020) Công văn 84106/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của chủ công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (17/09/2020) Công văn 84103/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (17/09/2020) Công văn 84104/CT-TTHT năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng tiêu dùng cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (17/09/2020) Công văn 84105/CT-TTHT năm 2020 về tên hàng hóa trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (17/09/2020) Công văn 6106/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa là nguyên liệu thuốc bắc (dược liệu) nhập khẩu của công ty do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (17/09/2020) Công văn 3880/TCT-KK năm 2020 về quản lý thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động do Tổng cục Thuế ban hành
 17. (16/09/2020) Công văn 3867/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa do nộp nhầm do Tổng cục Thuế ban hành
 18. (16/09/2020) Công văn 3870/TCT-KK năm 2020 về xử lý tiền thuế nộp thừa vào ngân sách nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành
 19. (15/09/2020) Công văn 7713/VPCP-KTTH năm 2020 về thu phí cách ly y tế tập trung do Văn phòng Chính phủ ban hành
 20. (15/09/2020) Công văn 83409/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với khoản thù lao cho chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 21. (15/09/2020) Decree No. 109/2020/ND-CP dated September 15, 2020 prescribes extension of deadline for submission of excise tax for domestically manufactured or assembled automobiles
 22. (15/09/2020) Công văn 83408/CT-TTHT năm 2020 về miễn chữ ký điện tử người mua trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 23. (15/09/2020) Công văn 83534/CT-TTHT năm 2020 về ngày ký trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 24. (15/09/2020) Nghị định 109/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
 25. (15/09/2020) Công văn 83537/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn điện tử đối với khách hàng không lấy hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 26. (15/09/2020) Công văn 83539/CT-TTHT năm 2020 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội
 27. (15/09/2020) Công văn 83540/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng không lấy hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 28. (15/09/2020) Công văn 6062/TCHQ-TXNK năm 2020 về thỏa thuận đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành
 29. (15/09/2020) Công văn 3847/TCT-KK năm 2020 về khai bổ sung hồ sơ khai thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 30. (15/09/2020) Công văn 3848/TCT-KK năm 2020 về kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 31. (14/09/2020) Công văn 2925/GDĐT-KHTC năm 2020 về hướng dẫn khung mức thu đối với khoản thu thỏa thuận cho các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 32. (14/09/2020) Công văn 6041/TCHQ-TXNK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng mặt hàng gỗ có nguồn gốc nhập khẩu sau đó xuất khẩu sang nước thứ ba do Tổng cục Hải quan ban hành
 33. (14/09/2020) Công văn 6024/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng mặt hàng xơ bông do Tổng cục Hải quan ban hành
 34. (14/09/2020) Công văn 6040/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng hàng tạm nhập khẩu dưới hình thức thuê do Tổng cục Hải quan ban hành
 35. (20/09/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 36. (15/09/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2017/QĐ-UBND về phân cấp cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng
 37. (15/09/2020) Circular No. 15/2020/TT-BGTVT dated July 22, 2020 on operation of toll plazas

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (21/09/2020) Quyết định 1322/QĐ-UBND năm 2020 về công bố 05 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
 2. (16/09/2020) Quyết định 1107/QĐ-LĐTBXH năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 3. (15/09/2020) Công văn 83409/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với khoản thù lao cho chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (15/09/2020) Quyết định 2290/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện và thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định
 5. (15/09/2020) Nghị định 88/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
 6. (15/09/2020) Decree No. 66/2020/TT-BTC dated July 28, 2020 on elaborating some Articles the Law on Occupational Safety and Health on compulsory insurance for occupational accidents and occupational diseases

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (21/09/2020) Công văn 1203/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về nâng mức hỗ trợ mua đất xây dựng nhà ở theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
 2. (18/09/2020) Decree No. 113/2020/ND-CP dated September 18, 2020 on elaboration of Point dd Clause 3 Article 3 of the Law on Amendments to the Construction Law regarding appraisal of construction designs implemented after fundamental design and construction permit exemption
 3. (18/09/2020) Quyết định 378/QĐ-UBND năm 2020 về kế hoạch thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
 4. (18/09/2020) Công văn 7823/VPCP-CN năm 2020 về kiến nghị xử lý các bất cập trong việc đấu thầu các dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (18/09/2020) Nghị định 113/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Điểm đ Khoản 3 Điều 3 Luật Xây dựng sửa đổi về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng
 6. (17/09/2020) Quyết định 1421/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (17/09/2020) Quyết định 1422/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (15/09/2020) Quyết định 1412/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (15/09/2020) Quyết định 1413/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (15/09/2020) Công văn 4467/BXD-GĐ năm 2020 về tăng cường quản lý an toàn kết cấu công trình sau sự cố sập đổ cổng điểm Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai do Bộ Xây dựng ban hành
 11. (15/09/2020) Công điện 1244/CĐ-TTg năm 2020 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 và dự án công trình trọng điểm ngành Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (15/09/2020) Nghị quyết 131/NQ-CP năm 2020 về bổ sung quy hoạch tại Phụ lục Danh mục quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch kèm theo Nghị quyết 110/NQ-CP do Chính phủ ban hành
 13. (16/09/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND về công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 14. (15/09/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý, xây dựng, sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và cải tạo, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông đi nổi trên cột treo cáp trên địa bàn thành phố Hà Nội
 15. (15/09/2020) Thông tư 03/2020/TT-BXD quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc do Bộ Xây dựng ban hành
 16. (15/09/2020) Circular No. 03/2020/TT-BXD dated July 28, 2020 on architecture design dossiers and sample of architecture practice certificate

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (21/09/2020) Công văn 5154/BTNMT-TCMT về đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 2. (21/09/2020) Công điện 07/CĐ-BTTTT năm 2020 về khôi phục mạng lưới bưu chính, viễn thông sau bão số 5 và ứng phó với mưa lũ do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 3. (19/09/2020) Thông báo 335/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp lần thứ tư Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (18/09/2020) Chì thị 15/CT-UBND năm 2020 về tăng cường biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động đốt rơm rạ, các phụ phẩm cây trồng và chất thải khác không đúng quy định nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường thành phố Hà Nội
 5. (18/09/2020) Quyết định 3956/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường liên quan tới tiếp cận nguồn gen thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa
 6. (16/09/2020) Công văn 7731/VPCP-NN năm 2020 về triển khai Kế hoạch Quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (16/09/2020) Công văn 7732/VPCP-NN năm 2020 về kiểm tra, xử lý thông tin báo Sài Gòn Giải Phóng nêu về phá rừng tại tỉnh Phú Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (16/09/2020) Công điện 1258/CĐ-TTg về tập trung ứng phó với bão số 5 năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (16/09/2020) Công văn 6087/TCHQ-PC năm 2020 về thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (14/09/2020) Công văn 6041/TCHQ-TXNK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng mặt hàng gỗ có nguồn gốc nhập khẩu sau đó xuất khẩu sang nước thứ ba do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (14/09/2020) Quyết định 1215/QĐ-BXD năm 2020 về Phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai của Bộ Xây dựng
 12. (17/09/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND về Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 13. (15/09/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 224/2010/QĐ-UBND quy định về giá thu tiền sử dụng hạ tầng Khu công nghiệp Đình Trám; Quyết định 314/2012/QĐ-UBND quy định đơn giá và thu tiền xử lý nước thải trong Khu công nghiệp Đình Trám; Quyết định 409/2012/QĐ-UBND quy định giá cho thuê đất có hạ tầng Khu công nghiệp Đình Trám do tỉnh Bắc Giang ban hành
 14. (15/09/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2017/QĐ-UBND về phân cấp cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (21/09/2020) Công văn 6192/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu chuyên dùng trong y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (21/09/2020) Quyết định 4042/QĐ-BYT năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong giai đoạn dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 3. (21/09/2020) Thông báo 337/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (20/09/2020) Official Dispatch No. 4995/BYT-DP dated September 20, 2020 on temporary guidance on supervision of people entering Vietnam
 5. (20/09/2020) Công văn 4995/BYT-DP năm 2020 về hướng dẫn tạm thời giám sát người nhập cảnh vào Việt Nam do Bộ Y tế ban hành
 6. (17/09/2020) Công văn 4965/BYT-KH-TC năm 2020 về bảo đảm cung ứng vật tư, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành
 7. (17/09/2020) Công văn 4974/BYT-DP năm 2020 về xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh do Bộ Y tế ban hành
 8. (17/09/2020) Công văn 6106/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa là nguyên liệu thuốc bắc (dược liệu) nhập khẩu của công ty do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (17/09/2020) Công văn 6107/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (17/09/2020) Quyết định 1957/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, thành phố Cần Thơ
 11. (16/09/2020) Công văn 6068/TCHQ-GSQL năm 2020 về tăng cường kiểm tra thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (16/09/2020) Decision No. 3986/QD-BYT dated September 16, 2020 on promulgation of “Handbook for quarantine practices in areas with reported confirmed COVID-19”
 13. (16/09/2020) Thông báo 24/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 64)
 14. (16/09/2020) Quyết định 3833/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, dược phẩm, y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế/Cấp xã/Cơ quan khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 15. (16/09/2020) Official Dispatch No. 6068/TCHQ-GSQL dated September 16, 2020 on Enhanced inspection of imported drugs and medicinal ingredients
 16. (16/09/2020) Công văn 4522/UBND-KGVX năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trạng thái bình thường mới do thành phố Hà Nội ban hành
 17. (16/09/2020) Quyết định 3986/QĐ-BYT năm 2020 về "Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19" do Bộ Y tế ban hành
 18. (15/09/2020) Công văn 7713/VPCP-KTTH năm 2020 về thu phí cách ly y tế tập trung do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. (15/09/2020) Thông báo 23/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 63)
 20. (15/09/2020) Công văn 6050/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng Thực phẩm dinh dưỡng y học Delical HP HC do Tổng cục Hải quan ban hành
 21. (14/09/2020) Quyết định 1282/QĐ-UBND thông qua Phương án đơn giản hóa 08 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang năm 2020
 22. (14/09/2020) Quyết định 3952/QĐ-BYT năm 2020 về sửa đổi, bổ sung Quyết định 941/QĐ-BYT ban hành Danh mục trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của 01 khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 23. (14/09/2020) Công văn 4868/BYT-AIDS năm 2020 về hướng dẫn bổ sung sử dụng thuốc ARV được chi trả từ Quỹ Bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 24. (14/09/2020) Công văn 4863/BYT-CNTT năm 2020 về triển khai một phần mềm quản lý duy nhất tại các Trạm Y tế do Bộ Y tế ban hành
 25. (19/09/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 26. (18/09/2020) Quyết định 62/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ hỗ trợ trong khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (21/09/2020) Công văn 1202/UBDT-TCCB năm 2020 về Khen thưởng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Ủy ban Dân tộc ban hành
 2. (21/09/2020) Công văn 1204/UBDT-CSDT năm 2020 trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 3. (21/09/2020) Công văn 1205/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 4. (21/09/2020) Công điện 07/CĐ-BTTTT năm 2020 về khôi phục mạng lưới bưu chính, viễn thông sau bão số 5 và ứng phó với mưa lũ do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 5. (18/09/2020) Kế hoạch 343/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 753/QĐ-TTg về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
 6. (18/09/2020) Kế hoạch 819/KH-BGDĐT năm 2020 về tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trong ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (17/09/2020) Công văn 7772/VPCP-KGVX năm 2020 xử lý thông tin báo nêu về phát triển dịch vụ du lịch đêm ở Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (17/09/2020) Công văn 1194/UBDT-CSDT năm 2020 trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về chính sách đối với người dân tộc thiểu số do Ủy ban Dân tộc ban hành
 9. (16/09/2020) Thông báo 333/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 mở rộng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (16/09/2020) Công điện 1258/CĐ-TTg về tập trung ứng phó với bão số 5 năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (15/09/2020) Quyết định 1409/QĐ-TTg năm 2020 về kế hoạch triển khai Nghị quyết 120/2020/QH14 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (14/09/2020) Quyết định 1282/QĐ-UBND thông qua Phương án đơn giản hóa 08 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang năm 2020
 13. (14/09/2020) Kế hoạch 195/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (21/09/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 2. (21/09/2020) Công văn 1203/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về nâng mức hỗ trợ mua đất xây dựng nhà ở theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
 3. (18/09/2020) Quyết định 377/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thành phố, tỉnh Tuyên Quang
 4. (18/09/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về Bộ đơn giá bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh kèm theo Quyết định 45/2019/QĐ-UBND
 5. (17/09/2020) Công văn 1195/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về vấn đề đất đai, hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số do Ủy ban Dân tộc ban hành
 6. (17/09/2020) Quyết định 3126/QĐ-UBND về phê duyệt (bổ sung) kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
 7. (16/09/2020) Thông báo 332/TB-VPCP năm 2020 về Kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh do Văn phòng chính phủ ban hành
 8. (16/09/2020) Công văn 4512/UBND-KT năm 2020 về thực hiện Quyết định 22/2020/QĐ-TTg do thành phố Hà Nội ban hành
 9. (14/09/2020) Quyết định 3056/QĐ-UBND về phê duyệt (bổ sung) kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
 10. (20/09/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 11. (21/09/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về Bộ đơn giá Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 12. (14/09/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND sửa đổi quy định về quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

 1. (21/09/2020) Công văn 84841/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn khi sử dụng voucher mua hàng hóa do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (21/09/2020) Công văn 84665/CT-TTHT năm 2020 về dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (17/09/2020) Công văn 84107/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn khách lẻ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (17/09/2020) Công văn 84103/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (17/09/2020) Công văn 84105/CT-TTHT năm 2020 về tên hàng hóa trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (16/09/2020) Nghị quyết 999/2020/UBTVQH14 về Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030) do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 7. (15/09/2020) Công văn 83408/CT-TTHT năm 2020 về miễn chữ ký điện tử người mua trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (15/09/2020) Công văn 83534/CT-TTHT năm 2020 về ngày ký trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (15/09/2020) Công văn 1177/UBDT-KHTC năm 2020 về lắp đặt đường truyền hệ thống tabmis tại 349 Đội Cấn, Liễu Giai, Hà Nội do Ủy ban Dân tộc ban hành
 10. (15/09/2020) Công văn 83537/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn điện tử đối với khách hàng không lấy hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (15/09/2020) Công văn 83540/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng không lấy hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (21/09/2020) Công văn 6192/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu chuyên dùng trong y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (21/09/2020) Công văn 6193/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại hàng hóa “Máy xịt rửa xe” do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (18/09/2020) Decree No. 111/2020/ND-CP September 18, 2020 on Preferential Export Tariff Schedule and Special Preferential Import Tariff Schedule of Vietnam under EU-Vietnam Free Trade Agreement in the 2020 - 2022 period
 4. (18/09/2020) Công văn 6131/TCHQ-TXNK năm 2020 về giảm tiền chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (18/09/2020) Công văn 6156/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý vướng mắc thuê mặt hàng Lốp xe dùng cho khai thác mỏ do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (17/09/2020) Công văn 6103/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (17/09/2020) Công văn 6107/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (17/09/2020) Công văn 6093/TCHQ-KĐHQ năm 2020 về việc phân loại mặt hàng thép hình chữ H, chữ I do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (17/09/2020) Công văn 6115/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu đối với sản phẩm gia công từ doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (16/09/2020) Công văn 6085/TCHQ-GSQL năm 2020 về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (16/09/2020) Công văn 6090/TCHQ-GSQL năm 2020 về C/O mẫu E quá thời hạn mẫu E xác minh do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (16/09/2020) Công văn 6087/TCHQ-PC năm 2020 về thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (15/09/2020) Công văn 6050/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng Thực phẩm dinh dưỡng y học Delical HP HC do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (15/09/2020) Công văn 6062/TCHQ-TXNK năm 2020 về thỏa thuận đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (14/09/2020) Công văn 6037/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Nghị định 64/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (14/09/2020) Công văn 6025/TCHQ-TXNK năm 2020 về chính sách thuế hàng nhập khẩu để viện trợ không hoàn lại cho Lào do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (14/09/2020) Công văn 6040/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng hàng tạm nhập khẩu dưới hình thức thuê do Tổng cục Hải quan ban hành