Thông báo văn bản mới từ ngày 07-09-2020 đến ngày 14-09-2020

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 07-09-2020 đến 14-09-2020


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (14/09/2020) Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 2. (14/09/2020) Nghị định 108/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 3. (14/09/2020) Quyết định 1282/QĐ-UBND thông qua Phương án đơn giản hóa 08 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang năm 2020
 4. (14/09/2020) Quyết định 524/QĐ-UBDT năm 2020 về Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định 771/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
 5. (14/09/2020) Kế hoạch 194/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 59/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 6. (12/09/2020) Công văn 7616/VPCP-KSTT năm 2020 về triển khai công việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (11/09/2020) Quyết định 3801/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
 8. (11/09/2020) Quyết định 3931/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế được quy định tại Thông tư 14/2015/TTBYT do Bộ Y tế ban hành
 9. (11/09/2020) Kế hoạch 96/KH-UBND năm 2020 về tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 10. (11/09/2020) Quyết định 4064/QĐ-UBND về phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan tương đương sở, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2020
 11. (11/09/2020) Quyết định 697/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
 12. (11/09/2020) Quyết định 1394/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (11/09/2020) Quyết định 372/QĐ-BCĐQGTCTD năm 2020 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện
 14. (10/09/2020) Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
 15. (10/09/2020) Quyết định 2491/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
 16. (10/09/2020) Quyết định 3067/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 17. (10/09/2020) Hướng dẫn 151-HD/BTGTW năm 2020 về công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 18. (10/09/2020) Quyết định 688/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình
 19. (10/09/2020) Quyết định 1545/QĐ-BTTTT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thông tin thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 20. (10/09/2020) Công văn 10965/BTC-QLKT năm 2020 về đính chính Thông tư 39/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành
 21. (10/09/2020) Quyết định 38/2020/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang
 22. (10/09/2020) Quyết định 2253/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
 23. (10/09/2020) Quyết định 2250/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định
 24. (09/09/2020) Hướng dẫn 26/HD-VKSTC năm 2020 về khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 25. (08/09/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên
 26. (08/09/2020) Quyết định 63/2020/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định
 27. (08/09/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng
 28. (08/09/2020) Quyết định 1866/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ
 29. (08/09/2020) Quyết định 1816/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 30. (08/09/2020) Thông tư 06/2020/TT-BVHTTDL bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 31. (08/09/2020) Quyết định 2665/QĐ-UBND năm 2020 công bố văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang hết hiệu lực toàn bộ
 32. (08/09/2020) Công văn 7442/VPCP-QHĐP năm 2020 về thay thế nội dung tại Điểm 6, Mục III Thông báo kết luận 307/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 33. (08/09/2020) Công văn 3283/BVHTTDL-TV năm 2020 về triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 34. (08/09/2020) Thông báo 321/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
 35. (08/09/2020) Công văn 5903/TCHQ-TXNK năm 2020 xử lý vướng mắc triển khai thực hiện Luật quản lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 36. (07/09/2020) Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị định 49/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 37. (07/09/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về số lượng và nội dung về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn do thành phố Hà Nội ban hành
 38. (07/09/2020) Kế hoạch 179/KH-UBND năm 2020 về nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội
 39. (07/09/2020) Kế hoạch 502/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 55/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (14/09/2020) Quyết định 1282/QĐ-UBND thông qua Phương án đơn giản hóa 08 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang năm 2020
 2. (14/09/2020) Quyết định 3952/QĐ-BYT năm 2020 về sửa đổi, bổ sung Quyết định 941/QĐ-BYT ban hành Danh mục trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của 01 khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 3. (14/09/2020) Công văn 4868/BYT-AIDS năm 2020 về hướng dẫn bổ sung sử dụng thuốc ARV được chi trả từ Quỹ Bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 4. (14/09/2020) Công văn 4863/BYT-CNTT năm 2020 về triển khai một phần mềm quản lý duy nhất tại các Trạm Y tế do Bộ Y tế ban hành
 5. (13/09/2020) Thông báo 326/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (12/09/2020) Công văn 7625/VPCP-V.I năm 2020 về xử lý văn bằng, chứng chỉ giả do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (11/09/2020) Official Dispatch No. 4847/BYT-DP dated September 11, 2020 on COVID-19 testing for persons wishing to exit Vietnam
 8. (11/09/2020) Resolution No. 129/NQ-CP dated September 11, 2020 on Government’s regular meeting of August 2020
 9. (11/09/2020) Quyết định 3931/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế được quy định tại Thông tư 14/2015/TTBYT do Bộ Y tế ban hành
 10. (11/09/2020) Công văn 5723/UBND-VX năm 2020 về cho phép hoạt động trở lại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu do thành phố Hải Phòng ban hành
 11. (11/09/2020) Công văn 4847/BYT-DP năm 2020 về xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh do Bộ Y tế ban hành
 12. (11/09/2020) Công văn 3520/BGDĐT-GDTC năm 2020 về hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường học năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 13. (11/09/2020) Nghị quyết 129/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020 do Chính phủ ban hành
 14. (11/09/2020) Công văn 4436/UBND-KGVX năm 2020 về tiếp nhận người Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh về cách ly tại khu cách ly tập trung khách sạn có thu phí do thành phố Hà Nội ban hành
 15. (11/09/2020) Công văn 5992/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng mặt hàng dược liệu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (10/09/2020) Công văn 6055/UBND-SYT năm 2020 về tiếp tục chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 17. (10/09/2020) Quyết định 3906/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập Ban biên soạn Hướng dẫn về điều trị, quản lý bệnh thận giai đoạn cuối trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 18. (10/09/2020) Công văn 5949/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 19. (09/09/2020) Decision No. 2566/QD-BGDDT dated September 9, 2020 on Approve Handbook to ensure safety in prevention and control of covid-19 pandemic in schools
 20. (09/09/2020) Thông báo 22/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 62)
 21. (09/09/2020) Quyết định 2566/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 22. (09/09/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 23. (08/09/2020) Quyết định 3888/QĐ-BYT năm 2020 về Sổ tay "Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới" do Bộ Y tế ban hành
 24. (08/09/2020) Quyết định 62/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ hỗ trợ trong khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Định
 25. (08/09/2020) Decision No. 3888/QD-BYT dated September 8, 2020 on promulgation of Handbook “Guidance on prevention and control of covid-19 in community in the new normal”
 26. (08/09/2020) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2020 về tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ biện pháp phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi tái phát do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 27. (08/09/2020) Công văn 5892/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 28. (07/09/2020) Công văn 3432/UBND-VX năm 2020 về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 29. (07/09/2020) Quyết định 3875/QĐ-BYT năm 2020 về Hướng dẫn tạm thời chẩn đoán, điều trị ngộ độc botulinum do Bộ Y tế ban hành
 30. (07/09/2020) Integrated document No. 35/VBHN-BTC dated September 07, 2020 Circular on prescribing food safety and hygiene fees and collection, transfer, management and use thereof

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (14/09/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 07/2013/QĐ-UBND quy định về chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long
 2. (09/09/2020) Công văn 7471/VPCP-CN năm 2020 về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường 991B từ Quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (09/09/2020) Thông báo 322/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (09/09/2020) Thông báo 323/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (07/09/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý, sử dụng và phát triển cụm, tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ sau đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 27/2019/QĐ-UBND
 6. (07/09/2020) Quyết định 2361/QĐ-BCT năm 2020 về phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn các tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam do Bộ Công thương ban hành
 7. (07/09/2020) Công văn 81424/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (07/09/2020) Công văn 7421/VPCP-CN năm 2020 về điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường Vành đai 5 đoạn qua tỉnh Hà Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (07/09/2020) Công văn 81428/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng dự án ODA không hoàn lại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (14/09/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước kèm theo Quyết định 03/2017/QĐ-UBND
 2. (11/09/2020) Công văn 3978/TCT-KK năm 2020 về vướng mắc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành
 3. (09/09/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và vật nuôi là thủy sản do thành phố Cần Thơ ban hành
 4. (08/09/2020) Công văn 3288/C07-P4 năm 2020 về hướng dẫn công tác thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy đối với nhà máy điện mặt trời và hệ thống điện mặt trời mái nhà do Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ban hành
 5. (08/09/2020) Quyết định 1096/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
 6. (07/09/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý, sử dụng và phát triển cụm, tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ sau đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 27/2019/QĐ-UBND
 7. (07/09/2020) Quyết định 2361/QĐ-BCT năm 2020 về phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn các tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam do Bộ Công thương ban hành
 8. (07/09/2020) Công văn 1131/UBDT-CSDT năm 2020 về cung cấp thông tin, số liệu báo cáo về nhu cầu bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Dân tộc ban hành
 9. (07/09/2020) Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2020 về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh Nghệ An ban hành
 10. (07/09/2020) Công văn 81426/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với dự án xây dựng khách sạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (14/09/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về chi tiết nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng do tỉnh Khánh Hòa ban hành
 2. (14/09/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-TTg về hướng dẫn Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14 quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (14/09/2020) Công văn 3832/TCT-KK năm 2020 về hoàn trả tiền chậm nộp tiền thuê đất nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (11/09/2020) Resolution No. 129/NQ-CP dated September 11, 2020 on Government’s regular meeting of August 2020
 5. (11/09/2020) Nghị quyết 129/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020 do Chính phủ ban hành
 6. (11/09/2020) Công văn 4436/UBND-KGVX năm 2020 về tiếp nhận người Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh về cách ly tại khu cách ly tập trung khách sạn có thu phí do thành phố Hà Nội ban hành
 7. (11/09/2020) Quyết định 1394/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (11/09/2020) Quyết định 372/QĐ-BCĐQGTCTD năm 2020 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện
 9. (10/09/2020) Công văn 10946/BTC-HCSN năm 2020 về đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 10. (09/09/2020) Circular No. 23/2020/TT-BTTTT dated September 9, 2020 on regulating particular contents of state-funded information technology service leases
 11. (09/09/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 12. (09/09/2020) Circular No. 23/2020/TT-BCT dated September 9, 2020 on expenditure on power cut and resupply and determination method thereof
 13. (09/09/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đối với hệ thống thoát nước được đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
 14. (09/09/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và vật nuôi là thủy sản do thành phố Cần Thơ ban hành
 15. (09/09/2020) Thông tư 23/2020/TT-BCT quy định về phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại do Bộ Công thương ban hành
 16. (09/09/2020) Thông báo 323/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (09/09/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về Bộ đơn giá Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 18. (08/09/2020) Decree No. 105/2020/ND-CP dated September 08, 2020 on providing for early childhood education development policies
 19. (08/09/2020) Nghị định 105/2020/NĐ-CP quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non
 20. (08/09/2020) Công văn 7432/VPCP-KGVX năm 2020 về đổi mới công tác quản lý, chi trả trợ cấp ưu đãi người có công do Văn phòng Chính phủ ban hành
 21. (07/09/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND về Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 22. (07/09/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 224/2010/QĐ-UBND quy định về giá thu tiền sử dụng hạ tầng Khu công nghiệp Đình Trám; Quyết định 314/2012/QĐ-UBND quy định đơn giá và thu tiền xử lý nước thải trong Khu công nghiệp Đình Trám; Quyết định 409/2012/QĐ-UBND quy định giá cho thuê đất có hạ tầng Khu công nghiệp Đình Trám do tỉnh Bắc Giang ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (14/09/2020) Công văn 6041/TCHQ-TXNK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng mặt hàng gỗ có nguồn gốc nhập khẩu sau đó xuất khẩu sang nước thứ ba do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (14/09/2020) Quyết định 1215/QĐ-BXD năm 2020 về Phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai của Bộ Xây dựng
 3. (11/09/2020) Thông tư 08/2020/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 4. (11/09/2020) Chỉ thị 36/CT-TTg năm 2020 về chủ động triển khai biện pháp ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô 2020-2021 ở Đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (10/09/2020) Quyết định 3576/QĐ-BNN-KHCN năm 2020 về phê duyệt Danh mục nhiệm vụ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 6. (09/09/2020) Circular No. 10/2020/TT-BNNPTNT dated September 9 , 2020 on List of permissible and banned agrochemicals in Vietnam
 7. (09/09/2020) Thông tư 10/2020/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 8. (09/09/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đối với hệ thống thoát nước được đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
 9. (08/09/2020) Công văn 3288/C07-P4 năm 2020 về hướng dẫn công tác thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy đối với nhà máy điện mặt trời và hệ thống điện mặt trời mái nhà do Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ban hành
 10. (08/09/2020) Quyết định 1375/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công thương giai đoạn 2020-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (08/09/2020) Kế hoạch 504/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 29/CT-TTg về giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã do tỉnh Nghệ An ban hành
 12. (08/09/2020) Thông báo 321/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (08/09/2020) Quyết định 1981/QĐ-BTNMT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 14. (07/09/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND về Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 15. (07/09/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 224/2010/QĐ-UBND quy định về giá thu tiền sử dụng hạ tầng Khu công nghiệp Đình Trám; Quyết định 314/2012/QĐ-UBND quy định đơn giá và thu tiền xử lý nước thải trong Khu công nghiệp Đình Trám; Quyết định 409/2012/QĐ-UBND quy định giá cho thuê đất có hạ tầng Khu công nghiệp Đình Trám do tỉnh Bắc Giang ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (13/09/2020) Thông báo 326/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (11/09/2020) Nghị quyết 128/NQ-CP năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển vùng kinh tế trọng điểm do Chính phủ ban hành
 3. (11/09/2020) Công văn 4432/UBND-KT năm 2020 về tăng cường quản lý nhà nước trong công tác phòng vệ thương mại do thành phố Hà Nội ban hành
 4. (11/09/2020) Công văn 6747/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 5. (11/09/2020) Quyết định 4052/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 6. (09/09/2020) Kế hoạch 511/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 7. (09/09/2020) Công văn 81909/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (09/09/2020) Công văn 81912/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập cá nhân đối với cho thuê tài sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (09/09/2020) Kế hoạch 512/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP về kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Nghệ An ban hành
 10. (09/09/2020) Circular No. 22/2020/TT-BCT dated September 9, 2020 on regulating conditions and procedures for electricity supply disconnection and reduction
 11. (09/09/2020) Thông tư 21/2020/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực do Bộ Công Thương ban hành
 12. (09/09/2020) Thông tư 22/TT-BCT năm 2020 quy định về điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện do Bộ Công thương ban hành
 13. (09/09/2020) Thông báo 322/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (08/09/2020) Quyết định 1816/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 15. (08/09/2020) Quyết định 1375/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công thương giai đoạn 2020-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (08/09/2020) Công văn 81763/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn, thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bán hàng theo điều kiện CIF do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (07/09/2020) Circular No. 21/2020/TT-BTTTT dated September 7, 2020 on issuance of Certificate of Free Sale for goods in information technology and communications field
 18. (07/09/2020) Thông tư 21/2020/TT-BTTTT quy định về cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóa trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 19. (07/09/2020) Công văn 4302/UBND-KT về thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại phiên họp Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 20. (07/09/2020) Công văn 81425/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với hoạt động mua, bán vé máy bay do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (11/09/2020) Công văn 82639/CT-TTHT năm 2020 về kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với tài sản thanh lý của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (09/09/2020) Công văn 81907/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chia lợi nhuận chưa phân phối để góp vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (09/09/2020) Quyết định 4027/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập Ban Điều phối Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025”
 4. (09/09/2020) Công văn 81913/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng khi nhận sáp nhập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (09/09/2020) Thông tư 21/2020/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực do Bộ Công Thương ban hành
 6. (07/09/2020) Công văn 81423/CT-TTTH năm 2020 về hóa đơn dịch vụ thành lập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (07/09/2020) Quyết định 1559/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2020-2025
 8. (07/09/2020) Integrated document No. 36/VBHN-BTC dated September 07, 2020 Decree on prescribing issuance of corporate bonds
 9. (07/09/2020) Công văn 81419/CT-TTHT năm 2020 về chuyển nhượng cổ phần cho cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (07/09/2020) Công văn 81422/CT-TTHT năm 2020 về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (07/09/2020) Kế hoạch 502/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 55/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (14/09/2020) Công văn 2925/GDĐT-KHTC năm 2020 về hướng dẫn khung mức thu đối với khoản thu thỏa thuận cho các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 2. (14/09/2020) Công văn 6041/TCHQ-TXNK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng mặt hàng gỗ có nguồn gốc nhập khẩu sau đó xuất khẩu sang nước thứ ba do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (14/09/2020) Công văn 6024/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng mặt hàng xơ bông do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (14/09/2020) Công văn 6040/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng hàng tạm nhập khẩu dưới hình thức thuê do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (11/09/2020) Công văn 3798/TCT-KK năm 2020 về vướng mắc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành
 6. (11/09/2020) Công văn 3978/TCT-KK năm 2020 về vướng mắc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành
 7. (11/09/2020) Công văn 82634/CT-TTHT năm 2020 về viết tắt địa chỉ doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (11/09/2020) Công văn 82635/CT-TTHT năm 2020 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập vãng lai do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (11/09/2020) Công văn 82640/CT-TTHT năm 2020 về ngày ký trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (11/09/2020) Công văn 82639/CT-TTHT năm 2020 về kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với tài sản thanh lý của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (11/09/2020) Công văn 5992/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng mặt hàng dược liệu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (11/09/2020) Công văn 6001/TCHQ-TXNK năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng mặt hàng đất nặn dùng cho học sinh do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (11/09/2020) Công văn 5973/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe chở người bốn bánh chạy trong sân golf do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (10/09/2020) Công văn 3768/TCT-DNNCN năm 2020 về quyết toán thuế đối với thu nhập cá nhân vãng lai do Tổng cục Thuế ban hành
 15. (10/09/2020) Công văn 3769/TCT-DNNCN năm 2020 về hoàn thuế thu nhập cá nhân và Lệ phí trước bạ đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành
 16. (10/09/2020) Công văn 5949/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (09/09/2020) Công văn 81909/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (09/09/2020) Công văn 81907/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chia lợi nhuận chưa phân phối để góp vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (09/09/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 20. (09/09/2020) Công văn 81911/CT-TTHT năm 2020 về miễn tiêu thức chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 21. (09/09/2020) Công văn 81912/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập cá nhân đối với cho thuê tài sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 22. (09/09/2020) Công văn 81913/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng khi nhận sáp nhập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 23. (09/09/2020) Công văn 82018/CT-TTHT năm 2020 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 24. (08/09/2020) Công văn 81762/CT-TTHT năm 2020 về dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 25. (08/09/2020) Công văn 81763/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn, thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bán hàng theo điều kiện CIF do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 26. (08/09/2020) Công văn 5903/TCHQ-TXNK năm 2020 xử lý vướng mắc triển khai thực hiện Luật quản lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 27. (08/09/2020) Công văn 5892/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 28. (07/09/2020) Công văn 81423/CT-TTTH năm 2020 về hóa đơn dịch vụ thành lập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 29. (07/09/2020) Công văn 5882/TCHQ-GSQL năm 2020 về xử lý hàng hóa tồn đọng là mặt hàng dễ cháy, nổ do Tổng cục Hải quan ban hành
 30. (07/09/2020) Công văn 5872/TCHQ-TXNK năm 2020 vướng mắc chính sách thuế xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 31. (07/09/2020) Integrated document No. 35/VBHN-BTC dated September 07, 2020 Circular on prescribing food safety and hygiene fees and collection, transfer, management and use thereof
 32. (07/09/2020) Công văn 81420/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với phí nhượng quyền và phí bản quyền do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 33. (07/09/2020) Công văn 81419/CT-TTHT năm 2020 về chuyển nhượng cổ phần cho cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 34. (07/09/2020) Công văn 81421/CT-TTHT năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết của dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 35. (07/09/2020) Công văn 81422/CT-TTHT năm 2020 về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 36. (07/09/2020) Công văn 81424/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 37. (07/09/2020) Công văn 3682/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế đối với khoản chi trả thu nhập cho cá nhân kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành
 38. (07/09/2020) Công văn 81429/CT-TTHT năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động khoa học công nghệ do Cục Thuế thành phố Hà Nội
 39. (07/09/2020) Công văn 81431/CT-TTHT năm 2020 về khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp tại nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 40. (07/09/2020) Công văn 81430/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng đồng thời hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 41. (07/09/2020) Công văn 81432/CT-TTHT năm 2020 về miễn tiêu thức chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 42. (07/09/2020) Công văn 81425/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với hoạt động mua, bán vé máy bay do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 43. (07/09/2020) Công văn 81426/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với dự án xây dựng khách sạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 44. (07/09/2020) Công văn 81428/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng dự án ODA không hoàn lại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (14/09/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về chi tiết nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng do tỉnh Khánh Hòa ban hành
 2. (14/09/2020) Quyết định 3056/QĐ-UBND về phê duyệt (bổ sung) kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
 3. (12/09/2020) Công văn 1234/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (11/09/2020) Công văn 1233/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (10/09/2020) Công văn 7503/VPCP-NN năm 2020 về kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu về vi phạm pháp luật về đê điều tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (09/09/2020) Công văn 4887/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 về Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 7. (09/09/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 8. (09/09/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về Bộ đơn giá Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. (07/09/2020) Công văn 1203/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (11/09/2020) Công văn 7541/VPCP-CN năm 2020 về triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (11/09/2020) Công văn 7552/VPCP-CN năm 2020 về phản ánh bất cập trong xử lý xe máy cũ và những điểm nghẽn trong kết nối vận chuyển hàng hoá với đường sắt, hàng không do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (11/09/2020) Công văn 5973/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe chở người bốn bánh chạy trong sân golf do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (10/09/2020) Quyết định 688/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình
 5. (09/09/2020) Công văn 7471/VPCP-CN năm 2020 về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường 991B từ Quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (09/09/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 7. (08/09/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên
 8. (08/09/2020) Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2020 về triển khai thực hiện Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ” do tỉnh Ninh Bình ban hành
 9. (08/09/2020) Quyết định 1232/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm đối với “xe hợp đồng trá hình tuyến cố định”, “xe kết hợp” và các xe ô tô vận chuyển khách trái quy định trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 10. (08/09/2020) Thông báo 320/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi kiểm tra tiến độ Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và nghe báo cáo về Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (07/09/2020) Công văn 81421/CT-TTHT năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết của dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (07/09/2020) Công văn 7421/VPCP-CN năm 2020 về điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường Vành đai 5 đoạn qua tỉnh Hà Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (14/09/2020) Quyết định 1282/QĐ-UBND thông qua Phương án đơn giản hóa 08 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang năm 2020
 2. (14/09/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quy trình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Kon Tum kèm theo Quyết định 36/2017/QĐ-UBND
 3. (14/09/2020) Kế hoạch 195/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 4. (13/09/2020) Thông báo 326/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (11/09/2020) Công văn 3506/LĐTBXH-KHTC về báo cáo tình hình thực hiện Dự toán Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 6. (11/09/2020) Công văn 7566/VPCP-KGVX năm 2020 về xử lý thông tin báo nêu về kích cầu du lịch nội địa lần hai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (10/09/2020) Công văn 7510/VPCP-KGVX năm 2020 tổng hợp vướng mắc về thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (10/09/2020) Công văn 7515/VPCP-NN năm 2020 về Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021- 2025 và định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (10/09/2020) Quyết định 2253/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
 10. (09/09/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 11. (08/09/2020) Công văn 7432/VPCP-KGVX năm 2020 về đổi mới công tác quản lý, chi trả trợ cấp ưu đãi người có công do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (07/09/2020) Công văn 1131/UBDT-CSDT năm 2020 về cung cấp thông tin, số liệu báo cáo về nhu cầu bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Dân tộc ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (14/09/2020) Công văn 4445/UBND-KGVX năm 2020 về tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội
 2. (14/09/2020) Công văn 3566/BGDĐT-GDTX năm 2020 về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học và kiểm tra, đánh giá học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (14/09/2020) Công văn 2925/GDĐT-KHTC năm 2020 về hướng dẫn khung mức thu đối với khoản thu thỏa thuận cho các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 4. (14/09/2020) Quyết định 525/QĐ-UBDT năm 2020 về Kế hoạch kiểm tra hoạt động bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số năm 2020 theo Quyết định 771/QĐ-TTg do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
 5. (11/09/2020) Resolution No. 129/NQ-CP dated September 11, 2020 on Government’s regular meeting of August 2020
 6. (11/09/2020) Công văn 3520/BGDĐT-GDTC năm 2020 về hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường học năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (11/09/2020) Công văn 3530/BGDĐT-TTr năm 2020 về hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (11/09/2020) Nghị quyết 129/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020 do Chính phủ ban hành
 9. (10/09/2020) Quyết định 3067/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 10. (09/09/2020) Decision No. 2566/QD-BGDDT dated September 9, 2020 on Approve Handbook to ensure safety in prevention and control of covid-19 pandemic in schools
 11. (09/09/2020) Quyết định 2566/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 12. (08/09/2020) Decree No. 105/2020/ND-CP dated September 08, 2020 on providing for early childhood education development policies
 13. (08/09/2020) Công văn 3453/BGDĐT-GDTH năm 2020 về tăng cường quản lý việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 14. (08/09/2020) Công văn 3455/BGDĐT-CSVC năm 2020 về kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 15. (08/09/2020) Nghị định 105/2020/NĐ-CP quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non
 16. (08/09/2020) Công văn 3465/BGDĐT-QLCL năm 2020 về tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 17. (08/09/2020) Công văn 3455/BGDĐT-CSVC năm 2020 về kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 18. (08/09/2020) Công điện 7423/CĐ-VPCP năm 2020 về học sinh bị tai nạn tại tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. (07/09/2020) Công văn 3431/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (14/09/2020) Công văn 4863/BYT-CNTT năm 2020 về triển khai một phần mềm quản lý duy nhất tại các Trạm Y tế do Bộ Y tế ban hành
 2. (12/09/2020) Công văn 7616/VPCP-KSTT năm 2020 về triển khai công việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (10/09/2020) Quyết định 1545/QĐ-BTTTT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thông tin thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 4. (09/09/2020) Circular No. 24/2020/TT-BTTTT dated September 09, 2020 on the implementation and supervision of implementation and testing of investment projects for information technology application funded by state budget
 5. (09/09/2020) Thông tư 24/2020/TT-BTTTT quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 6. (09/09/2020) Circular No. 23/2020/TT-BTTTT dated September 9, 2020 on regulating particular contents of state-funded information technology service leases
 7. (09/09/2020) Thông tư 23/2020/TT-BTTTT quy định về nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 8. (09/09/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về Bộ đơn giá Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. (08/09/2020) Công văn 7443/VPCP-KSTT năm 2020 về khai thác, sử dụng Nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (08/09/2020) Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2020 về triển khai thực hiện Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ” do tỉnh Ninh Bình ban hành
 11. (08/09/2020) Quyết định 1529/QĐ-BTTTT năm 2020 về Bộ chỉ tiêu kỹ thuật cho thiết bị đầu cuối, trạm gốc và chất lượng dịch vụ mạng 5G do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 12. (07/09/2020) Circular No. 22/2020/TT-BTTTT dated September 07, 2020 on technical requirements applicable to digital signature software and digital signature checking software
 13. (07/09/2020) Circular No. 21/2020/TT-BTTTT dated September 7, 2020 on issuance of Certificate of Free Sale for goods in information technology and communications field
 14. (07/09/2020) Thông tư 21/2020/TT-BTTTT quy định về cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóa trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 15. (07/09/2020) Thông tư 22/2020/TT-BTTTT quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 16. (07/09/2020) Kế hoạch 179/KH-UBND năm 2020 về nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội


Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (11/09/2020) Công văn 3978/TCT-KK năm 2020 về vướng mắc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (08/09/2020) Công văn 3288/C07-P4 năm 2020 về hướng dẫn công tác thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy đối với nhà máy điện mặt trời và hệ thống điện mặt trời mái nhà do Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ban hành
 3. (08/09/2020) Quyết định 1096/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
 4. (07/09/2020) Quyết định 2361/QĐ-BCT năm 2020 về phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn các tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam do Bộ Công thương ban hành
 5. (07/09/2020) Công văn 1131/UBDT-CSDT năm 2020 về cung cấp thông tin, số liệu báo cáo về nhu cầu bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Dân tộc ban hành
 6. (07/09/2020) Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2020 về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh Nghệ An ban hành
 7. (07/09/2020) Công văn 81426/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với dự án xây dựng khách sạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (10/09/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 27/2014/QĐ-UBND quy định về quản lý, khai thác đất làm vật liệu san lấp công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 9. (07/09/2020) Nghị định 85/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kiến trúc
 10. (07/09/2020) Decree No. 85/2020/ND-CP dated July 17, 2020 on elaboration of the Law on Architecture

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (14/09/2020) Công văn 6041/TCHQ-TXNK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng mặt hàng gỗ có nguồn gốc nhập khẩu sau đó xuất khẩu sang nước thứ ba do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (14/09/2020) Quyết định 1215/QĐ-BXD năm 2020 về Phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai của Bộ Xây dựng
 3. (11/09/2020) Chỉ thị 36/CT-TTg năm 2020 về chủ động triển khai biện pháp ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô 2020-2021 ở Đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (10/09/2020) Quyết định 3576/QĐ-BNN-KHCN năm 2020 về phê duyệt Danh mục nhiệm vụ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 5. (08/09/2020) Công văn 3288/C07-P4 năm 2020 về hướng dẫn công tác thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy đối với nhà máy điện mặt trời và hệ thống điện mặt trời mái nhà do Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ban hành
 6. (08/09/2020) Quyết định 1375/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công thương giai đoạn 2020-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (08/09/2020) Kế hoạch 504/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 29/CT-TTg về giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã do tỉnh Nghệ An ban hành
 8. (08/09/2020) Thông báo 321/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (08/09/2020) Quyết định 1981/QĐ-BTNMT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 10. (08/09/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 47/2014/QĐ-UBND và Quyết định 53/2015/QĐ-UBND về Bảng giá các loại lâm sản và động vật rừng thông thường còn sống sau khi xử lý tịch thu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 11. (07/09/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 17/2018/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 12. (10/09/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020
 13. (10/09/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động, nội dung chi, mức chi, quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai; phân cấp và giao Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang
 14. (10/09/2020) Thông tư 17/2020/TT-BCT quy định về bảo quản và hủy bỏ giếng khoan dầu khí do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 15. (10/09/2020) Circular 17/2020/TT-BCT dated July 17, 2020 on preservation and disposal of oil wells

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (14/09/2020) Công văn 4445/UBND-KGVX năm 2020 về tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội
 2. (14/09/2020) Công văn 3566/BGDĐT-GDTX năm 2020 về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học và kiểm tra, đánh giá học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (14/09/2020) Công văn 2925/GDĐT-KHTC năm 2020 về hướng dẫn khung mức thu đối với khoản thu thỏa thuận cho các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 4. (14/09/2020) Quyết định 525/QĐ-UBDT năm 2020 về Kế hoạch kiểm tra hoạt động bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số năm 2020 theo Quyết định 771/QĐ-TTg do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
 5. (11/09/2020) Resolution No. 129/NQ-CP dated September 11, 2020 on Government’s regular meeting of August 2020
 6. (11/09/2020) Công văn 3520/BGDĐT-GDTC năm 2020 về hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường học năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (11/09/2020) Công văn 3530/BGDĐT-TTr năm 2020 về hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (11/09/2020) Nghị quyết 129/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020 do Chính phủ ban hành
 9. (10/09/2020) Quyết định 3067/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 10. (09/09/2020) Decision No. 2566/QD-BGDDT dated September 9, 2020 on Approve Handbook to ensure safety in prevention and control of covid-19 pandemic in schools
 11. (09/09/2020) Quyết định 2566/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 12. (08/09/2020) Công văn 3453/BGDĐT-GDTH năm 2020 về tăng cường quản lý việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 13. (08/09/2020) Công văn 3455/BGDĐT-CSVC năm 2020 về kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 14. (08/09/2020) Công văn 3465/BGDĐT-QLCL năm 2020 về tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 15. (08/09/2020) Công văn 3455/BGDĐT-CSVC năm 2020 về kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 16. (08/09/2020) Công điện 7423/CĐ-VPCP năm 2020 về học sinh bị tai nạn tại tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (07/09/2020) Công văn 3431/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 18. (10/09/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
 19. (11/09/2020) Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT quy định về chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (14/09/2020) Quyết định 1282/QĐ-UBND thông qua Phương án đơn giản hóa 08 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang năm 2020
 2. (14/09/2020) Quyết định 3952/QĐ-BYT năm 2020 về sửa đổi, bổ sung Quyết định 941/QĐ-BYT ban hành Danh mục trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của 01 khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 3. (14/09/2020) Công văn 4868/BYT-AIDS năm 2020 về hướng dẫn bổ sung sử dụng thuốc ARV được chi trả từ Quỹ Bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 4. (14/09/2020) Công văn 4863/BYT-CNTT năm 2020 về triển khai một phần mềm quản lý duy nhất tại các Trạm Y tế do Bộ Y tế ban hành
 5. (13/09/2020) Thông báo 326/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (12/09/2020) Công văn 7625/VPCP-V.I năm 2020 về xử lý văn bằng, chứng chỉ giả do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (11/09/2020) Official Dispatch No. 4847/BYT-DP dated September 11, 2020 on COVID-19 testing for persons wishing to exit Vietnam
 8. (11/09/2020) Resolution No. 129/NQ-CP dated September 11, 2020 on Government’s regular meeting of August 2020
 9. (11/09/2020) Quyết định 3931/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế được quy định tại Thông tư 14/2015/TTBYT do Bộ Y tế ban hành
 10. (11/09/2020) Công văn 5723/UBND-VX năm 2020 về cho phép hoạt động trở lại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu do thành phố Hải Phòng ban hành
 11. (11/09/2020) Công văn 4847/BYT-DP năm 2020 về xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh do Bộ Y tế ban hành
 12. (11/09/2020) Công văn 3520/BGDĐT-GDTC năm 2020 về hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường học năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 13. (11/09/2020) Nghị quyết 129/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020 do Chính phủ ban hành
 14. (11/09/2020) Công văn 4436/UBND-KGVX năm 2020 về tiếp nhận người Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh về cách ly tại khu cách ly tập trung khách sạn có thu phí do thành phố Hà Nội ban hành
 15. (11/09/2020) Công văn 5992/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng mặt hàng dược liệu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (10/09/2020) Công văn 6055/UBND-SYT năm 2020 về tiếp tục chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 17. (10/09/2020) Quyết định 3906/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập Ban biên soạn Hướng dẫn về điều trị, quản lý bệnh thận giai đoạn cuối trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 18. (10/09/2020) Công văn 5949/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 19. (09/09/2020) Decision No. 2566/QD-BGDDT dated September 9, 2020 on Approve Handbook to ensure safety in prevention and control of covid-19 pandemic in schools
 20. (09/09/2020) Thông báo 22/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 62)
 21. (09/09/2020) Quyết định 2566/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 22. (08/09/2020) Quyết định 3888/QĐ-BYT năm 2020 về Sổ tay "Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới" do Bộ Y tế ban hành
 23. (08/09/2020) Decision No. 3888/QD-BYT dated September 8, 2020 on promulgation of Handbook “Guidance on prevention and control of covid-19 in community in the new normal”
 24. (08/09/2020) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2020 về tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ biện pháp phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi tái phát do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 25. (08/09/2020) Công văn 5892/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 26. (07/09/2020) Công văn 3432/UBND-VX năm 2020 về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 27. (07/09/2020) Quyết định 3875/QĐ-BYT năm 2020 về Hướng dẫn tạm thời chẩn đoán, điều trị ngộ độc botulinum do Bộ Y tế ban hành
 28. (07/09/2020) Integrated document No. 35/VBHN-BTC dated September 07, 2020 Circular on prescribing food safety and hygiene fees and collection, transfer, management and use thereof

Lĩnh vực Thương mại

 1. (13/09/2020) Thông báo 326/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (11/09/2020) Nghị quyết 128/NQ-CP năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển vùng kinh tế trọng điểm do Chính phủ ban hành
 3. (11/09/2020) Công văn 4432/UBND-KT năm 2020 về tăng cường quản lý nhà nước trong công tác phòng vệ thương mại do thành phố Hà Nội ban hành
 4. (11/09/2020) Công văn 6747/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 5. (11/09/2020) Quyết định 4052/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 6. (09/09/2020) Kế hoạch 511/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 7. (09/09/2020) Công văn 81909/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (09/09/2020) Công văn 81912/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập cá nhân đối với cho thuê tài sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (09/09/2020) Kế hoạch 512/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP về kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Nghệ An ban hành
 10. (09/09/2020) Thông báo 322/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (08/09/2020) Quyết định 1816/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 12. (08/09/2020) Quyết định 1375/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công thương giai đoạn 2020-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (08/09/2020) Công văn 81763/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn, thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bán hàng theo điều kiện CIF do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (07/09/2020) Công văn 4302/UBND-KT về thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại phiên họp Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 15. (07/09/2020) Công văn 81425/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với hoạt động mua, bán vé máy bay do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (14/09/2020) Quyết định 1282/QĐ-UBND thông qua Phương án đơn giản hóa 08 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang năm 2020
 2. (14/09/2020) Quyết định 524/QĐ-UBDT năm 2020 về Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định 771/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
 3. (14/09/2020) Kế hoạch 194/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 59/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 4. (12/09/2020) Công văn 7616/VPCP-KSTT năm 2020 về triển khai công việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (11/09/2020) Quyết định 3801/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
 6. (11/09/2020) Quyết định 3931/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế được quy định tại Thông tư 14/2015/TTBYT do Bộ Y tế ban hành
 7. (11/09/2020) Kế hoạch 96/KH-UBND năm 2020 về tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 8. (11/09/2020) Quyết định 4064/QĐ-UBND về phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan tương đương sở, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2020
 9. (11/09/2020) Quyết định 697/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
 10. (11/09/2020) Quyết định 1394/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (11/09/2020) Quyết định 372/QĐ-BCĐQGTCTD năm 2020 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện
 12. (10/09/2020) Quyết định 2491/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
 13. (10/09/2020) Quyết định 3067/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 14. (10/09/2020) Hướng dẫn 151-HD/BTGTW năm 2020 về công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 15. (10/09/2020) Quyết định 688/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình
 16. (10/09/2020) Công văn 10965/BTC-QLKT năm 2020 về đính chính Thông tư 39/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành
 17. (10/09/2020) Quyết định 2253/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
 18. (10/09/2020) Quyết định 2250/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định
 19. (09/09/2020) Hướng dẫn 26/HD-VKSTC năm 2020 về khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 20. (08/09/2020) Quyết định 1866/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ
 21. (08/09/2020) Quyết định 1816/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 22. (08/09/2020) Quyết định 2665/QĐ-UBND năm 2020 công bố văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang hết hiệu lực toàn bộ
 23. (08/09/2020) Công văn 7442/VPCP-QHĐP năm 2020 về thay thế nội dung tại Điểm 6, Mục III Thông báo kết luận 307/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 24. (08/09/2020) Công văn 3283/BVHTTDL-TV năm 2020 về triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 25. (08/09/2020) Thông báo 321/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
 26. (08/09/2020) Công văn 5903/TCHQ-TXNK năm 2020 xử lý vướng mắc triển khai thực hiện Luật quản lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 27. (07/09/2020) Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị định 49/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 28. (07/09/2020) Kế hoạch 179/KH-UBND năm 2020 về nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội
 29. (07/09/2020) Kế hoạch 502/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 55/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 30. (14/09/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 31. (10/09/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
 32. (10/09/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 27/2014/QĐ-UBND quy định về quản lý, khai thác đất làm vật liệu san lấp công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 33. (08/09/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 47/2014/QĐ-UBND và Quyết định 53/2015/QĐ-UBND về Bảng giá các loại lâm sản và động vật rừng thông thường còn sống sau khi xử lý tịch thu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 34. (11/09/2020) Quyết định 43/2020/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành
 35. (07/09/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 155/2004/QĐ-UB về thành lập Văn phòng đại diện của thành phố Đà Nẵng tại Tokyo-Nhật Bản

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (11/09/2020) Công văn 82639/CT-TTHT năm 2020 về kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với tài sản thanh lý của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (09/09/2020) Công văn 81907/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chia lợi nhuận chưa phân phối để góp vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (09/09/2020) Quyết định 4027/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập Ban Điều phối Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025”
 4. (09/09/2020) Công văn 81913/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng khi nhận sáp nhập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (07/09/2020) Công văn 81423/CT-TTTH năm 2020 về hóa đơn dịch vụ thành lập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (07/09/2020) Quyết định 1559/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2020-2025
 7. (07/09/2020) Integrated document No. 36/VBHN-BTC dated September 07, 2020 Decree on prescribing issuance of corporate bonds
 8. (07/09/2020) Công văn 81419/CT-TTHT năm 2020 về chuyển nhượng cổ phần cho cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (07/09/2020) Công văn 81422/CT-TTHT năm 2020 về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (07/09/2020) Kế hoạch 502/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 55/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (14/09/2020) Công văn 2925/GDĐT-KHTC năm 2020 về hướng dẫn khung mức thu đối với khoản thu thỏa thuận cho các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 2. (14/09/2020) Công văn 6041/TCHQ-TXNK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng mặt hàng gỗ có nguồn gốc nhập khẩu sau đó xuất khẩu sang nước thứ ba do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (14/09/2020) Công văn 6024/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng mặt hàng xơ bông do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (14/09/2020) Công văn 6040/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng hàng tạm nhập khẩu dưới hình thức thuê do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (11/09/2020) Công văn 3798/TCT-KK năm 2020 về vướng mắc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành
 6. (11/09/2020) Công văn 3978/TCT-KK năm 2020 về vướng mắc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành
 7. (11/09/2020) Công văn 82634/CT-TTHT năm 2020 về viết tắt địa chỉ doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (11/09/2020) Công văn 82635/CT-TTHT năm 2020 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập vãng lai do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (11/09/2020) Công văn 82640/CT-TTHT năm 2020 về ngày ký trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (11/09/2020) Công văn 82639/CT-TTHT năm 2020 về kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với tài sản thanh lý của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (11/09/2020) Công văn 5992/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng mặt hàng dược liệu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (11/09/2020) Công văn 6001/TCHQ-TXNK năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng mặt hàng đất nặn dùng cho học sinh do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (11/09/2020) Công văn 5973/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe chở người bốn bánh chạy trong sân golf do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (10/09/2020) Công văn 3768/TCT-DNNCN năm 2020 về quyết toán thuế đối với thu nhập cá nhân vãng lai do Tổng cục Thuế ban hành
 15. (10/09/2020) Công văn 3769/TCT-DNNCN năm 2020 về hoàn thuế thu nhập cá nhân và Lệ phí trước bạ đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành
 16. (10/09/2020) Công văn 5949/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (09/09/2020) Công văn 81909/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (09/09/2020) Công văn 81907/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chia lợi nhuận chưa phân phối để góp vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (09/09/2020) Công văn 81911/CT-TTHT năm 2020 về miễn tiêu thức chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 20. (09/09/2020) Công văn 81912/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập cá nhân đối với cho thuê tài sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 21. (09/09/2020) Công văn 81913/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng khi nhận sáp nhập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 22. (09/09/2020) Công văn 82018/CT-TTHT năm 2020 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 23. (08/09/2020) Công văn 81762/CT-TTHT năm 2020 về dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 24. (08/09/2020) Công văn 81763/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn, thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bán hàng theo điều kiện CIF do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 25. (08/09/2020) Công văn 5903/TCHQ-TXNK năm 2020 xử lý vướng mắc triển khai thực hiện Luật quản lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 26. (08/09/2020) Công văn 5892/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 27. (07/09/2020) Công văn 81423/CT-TTTH năm 2020 về hóa đơn dịch vụ thành lập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 28. (07/09/2020) Công văn 5882/TCHQ-GSQL năm 2020 về xử lý hàng hóa tồn đọng là mặt hàng dễ cháy, nổ do Tổng cục Hải quan ban hành
 29. (07/09/2020) Công văn 5872/TCHQ-TXNK năm 2020 vướng mắc chính sách thuế xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 30. (07/09/2020) Integrated document No. 35/VBHN-BTC dated September 07, 2020 Circular on prescribing food safety and hygiene fees and collection, transfer, management and use thereof
 31. (07/09/2020) Công văn 81420/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với phí nhượng quyền và phí bản quyền do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 32. (07/09/2020) Công văn 81419/CT-TTHT năm 2020 về chuyển nhượng cổ phần cho cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 33. (07/09/2020) Công văn 81421/CT-TTHT năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết của dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 34. (07/09/2020) Công văn 81422/CT-TTHT năm 2020 về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 35. (07/09/2020) Công văn 81424/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 36. (07/09/2020) Công văn 3682/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế đối với khoản chi trả thu nhập cho cá nhân kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành
 37. (07/09/2020) Công văn 81429/CT-TTHT năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động khoa học công nghệ do Cục Thuế thành phố Hà Nội
 38. (07/09/2020) Công văn 81431/CT-TTHT năm 2020 về khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp tại nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 39. (07/09/2020) Công văn 81430/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng đồng thời hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 40. (07/09/2020) Công văn 81432/CT-TTHT năm 2020 về miễn tiêu thức chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 41. (07/09/2020) Công văn 81425/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với hoạt động mua, bán vé máy bay do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 42. (07/09/2020) Công văn 81426/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với dự án xây dựng khách sạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 43. (07/09/2020) Công văn 81428/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng dự án ODA không hoàn lại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 44. (07/09/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 17/2018/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (14/09/2020) Quyết định 1282/QĐ-UBND thông qua Phương án đơn giản hóa 08 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang năm 2020
 2. (14/09/2020) Kế hoạch 195/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 3. (13/09/2020) Thông báo 326/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (11/09/2020) Công văn 3506/LĐTBXH-KHTC về báo cáo tình hình thực hiện Dự toán Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 5. (11/09/2020) Công văn 7566/VPCP-KGVX năm 2020 về xử lý thông tin báo nêu về kích cầu du lịch nội địa lần hai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (10/09/2020) Công văn 7510/VPCP-KGVX năm 2020 tổng hợp vướng mắc về thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (10/09/2020) Công văn 7515/VPCP-NN năm 2020 về Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021- 2025 và định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (10/09/2020) Quyết định 2253/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
 9. (08/09/2020) Công văn 7432/VPCP-KGVX năm 2020 về đổi mới công tác quản lý, chi trả trợ cấp ưu đãi người có công do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (07/09/2020) Công văn 1131/UBDT-CSDT năm 2020 về cung cấp thông tin, số liệu báo cáo về nhu cầu bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Dân tộc ban hành
 11. (10/09/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 45/2017/QĐ-UBND
 12. (10/09/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (14/09/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-TTg về hướng dẫn Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14 quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (14/09/2020) Công văn 3832/TCT-KK năm 2020 về hoàn trả tiền chậm nộp tiền thuê đất nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành
 3. (11/09/2020) Resolution No. 129/NQ-CP dated September 11, 2020 on Government’s regular meeting of August 2020
 4. (11/09/2020) Nghị quyết 129/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020 do Chính phủ ban hành
 5. (11/09/2020) Công văn 4436/UBND-KGVX năm 2020 về tiếp nhận người Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh về cách ly tại khu cách ly tập trung khách sạn có thu phí do thành phố Hà Nội ban hành
 6. (11/09/2020) Quyết định 1394/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (11/09/2020) Quyết định 372/QĐ-BCĐQGTCTD năm 2020 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện
 8. (10/09/2020) Công văn 10946/BTC-HCSN năm 2020 về đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 9. (09/09/2020) Thông báo 323/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (08/09/2020) Công văn 7432/VPCP-KGVX năm 2020 về đổi mới công tác quản lý, chi trả trợ cấp ưu đãi người có công do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (08/09/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 47/2014/QĐ-UBND và Quyết định 53/2015/QĐ-UBND về Bảng giá các loại lâm sản và động vật rừng thông thường còn sống sau khi xử lý tịch thu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 12. (10/09/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về sửa đổi Quy định quản lý nhà nước về giá kèm theo Quyết định 08/2017/QĐ-UBND do tỉnh Hà Nam ban hành
 13. (10/09/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020
 14. (10/09/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động, nội dung chi, mức chi, quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai; phân cấp và giao Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang
 15. (10/09/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (14/09/2020) Quyết định 3056/QĐ-UBND về phê duyệt (bổ sung) kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
 2. (12/09/2020) Công văn 1234/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (11/09/2020) Công văn 1233/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (10/09/2020) Công văn 7503/VPCP-NN năm 2020 về kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu về vi phạm pháp luật về đê điều tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (09/09/2020) Công văn 4887/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 về Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 6. (07/09/2020) Công văn 1203/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (14/09/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND sửa đổi quy định về quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 8. (10/09/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 45/2017/QĐ-UBND

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (11/09/2020) Công văn 7541/VPCP-CN năm 2020 về triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (11/09/2020) Công văn 7552/VPCP-CN năm 2020 về phản ánh bất cập trong xử lý xe máy cũ và những điểm nghẽn trong kết nối vận chuyển hàng hoá với đường sắt, hàng không do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (11/09/2020) Công văn 5973/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe chở người bốn bánh chạy trong sân golf do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (10/09/2020) Quyết định 688/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình
 5. (09/09/2020) Công văn 7471/VPCP-CN năm 2020 về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường 991B từ Quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (08/09/2020) Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2020 về triển khai thực hiện Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ” do tỉnh Ninh Bình ban hành
 7. (08/09/2020) Quyết định 1232/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm đối với “xe hợp đồng trá hình tuyến cố định”, “xe kết hợp” và các xe ô tô vận chuyển khách trái quy định trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 8. (08/09/2020) Thông báo 320/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi kiểm tra tiến độ Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và nghe báo cáo về Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (07/09/2020) Công văn 81421/CT-TTHT năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết của dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (07/09/2020) Công văn 7421/VPCP-CN năm 2020 về điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường Vành đai 5 đoạn qua tỉnh Hà Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành