Thông báo văn bản mới từ ngày 03-08-2020 đến ngày 10-08-2020

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 03-08-2020 đến 10-08-2020


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (10/08/2020) Quyết định 213/QĐ-TANDTC năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại tại Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 2. (10/08/2020) Thông tư 16/2020/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình, tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thái Bình do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (10/08/2020) Quyết định 1090/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Lâm nghiệp; lĩnh vực Thủy sản; lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
 4. (10/08/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp
 5. (10/08/2020) Quyết định 2284/QĐ-BGDĐT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 6. (08/08/2020) Quyết định 3492/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
 7. (07/08/2020) Quyết định 2845/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh
 8. (07/08/2020) Công văn 6492/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý II năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (07/08/2020) Thông báo 278/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (07/08/2020) Quyết định 1207/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (07/08/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điểm d Khoản 1 Điều 11 và Điểm c Khoản 1 Điều 12 quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ các huyện, thành phố thuộc tỉnh Ninh Bình kèm theo Quyết định 05/2018/QĐ-UBND
 12. (07/08/2020) Quyết định 1083/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Tuyên Quang thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020
 13. (07/08/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2014/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 14. (07/08/2020) Quyết định 1724/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: Thể dục thể thao, Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái
 15. (07/08/2020) Quyết định 1733/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái
 16. (07/08/2020) Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTNMT năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP và 44/2014/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 17. (06/08/2020) Thông tư 23/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 18. (06/08/2020) Công văn 6472/VPCP-V.I năm 2020 về tình hình khiếu nại, tố cáo đông người, kéo dài trên địa bàn Thủ đô Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. (06/08/2020) Thông tư 04/2020/TT-BVHTTDL quy định về biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 20. (06/08/2020) Quyết định 3447/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội
 21. (06/08/2020) Quyết định 1495/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Bưu chính, Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn
 22. (05/08/2020) Quyết định 1191/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 23. (05/08/2020) Quyết định 1192/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 24. (05/08/2020) Chỉ thị 32/CT-TTg năm 2020 về Tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng (2008-2020) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 25. (04/08/2020) Nghị định 89/2020/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 26. (04/08/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
 27. (04/08/2020) Công văn 5135/TCHQ-GSQL năm 2020 triển khai Hệ thống Một cửa quốc gia và Quản lý tự động hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng hàng không Nội Bài do Tổng cục Hải quan ban hành
 28. (04/08/2020) Quyết định 1714/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La về lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật
 29. (04/08/2020) Quyết định 1180/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 30. (04/08/2020) Quyết định 1178/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 31. (04/08/2020) Quyết định 1188/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 32. (04/08/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành
 33. (04/08/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND bãi bỏ 02 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư
 34. (04/08/2020) Công văn 2913/LĐTBXH-VP năm 2020 về triển khai Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 35. (03/08/2020) Quyết định 2172/QĐ-BGDĐT năm 2020 về công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 36. (03/08/2020) Quyết định 1330/QĐ-BTTTT năm 2020 về Quy chế thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Bộ Thông tin và Truyền thông
 37. (03/08/2020) Công văn 2466/BHXH-CSXH năm 2020 về hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực tại các địa bàn mới sáp nhập do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 38. (03/08/2020) Công văn 2795/BTP-VĐCXDPL năm 2020 về trả lời thắc mắc của công dân về văn bản được đăng trên Công báo có hiệu lực pháp lý cao hơn và chính thống hơn do Bộ Tư pháp ban hành
 39. (03/08/2020) Công văn 105/TANDTC-PC năm 2020 về đánh giá thực tiễn thi hành Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP và 02/2004/NQ-HĐTP do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 40. (03/08/2020) Quyết định 2102/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
 41. (03/08/2020) Công văn 3723/BXD-HĐXD năm 2020 hướng dẫn về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (10/08/2020) Quyết định 2182/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam
 2. (10/08/2020) Quyết định 1088/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 3. (10/08/2020) Quyết định 2284/QĐ-BGDĐT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 4. (07/08/2020) Công văn 2949/BGDĐT-HTQT năm 2020 về thực hiện báo cáo về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (07/08/2020) Công văn 708/SGDĐT-VP năm 2020 về thực hiện Khung thời gian năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên ban hành
 6. (07/08/2020) Quyết định 1384/QĐ-UBND năm 2020 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Phú Yên ban hành
 7. (07/08/2020) Công văn 2962/LĐTBXH-VP năm 2020 về đăng kí xét nghiệm nhanh SARS-COV-2 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 8. (07/08/2020) Quyết định 2752/QĐ-UBND năm 2020 về khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Quảng Bình ban hành
 9. (07/08/2020) Quyết định 2350/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng
 10. (06/08/2020) Thông tư 22/2020/TT-BGDĐT quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 11. (06/08/2020) Quyết định 2262/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phê duyệt Danh mục nhiệm vụ giáo dục bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2021
 12. (06/08/2020) Thông tư 23/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 13. (06/08/2020) Công văn 2931/BGDĐT-GDĐH về công tác tuyển sinh 2020 trong tình hình dịch COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 14. (06/08/2020) Quyết định 3163/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 15. (06/08/2020) Quyết định 1783/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
 16. (06/08/2020) Kế hoạch 2959/KH-UBND về đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 Thành phố Hồ Chí Minh
 17. (05/08/2020) Công văn 3648/UBND-KGVX về Chỉ đạo tổ chức và tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
 18. (05/08/2020) Quyết định 1388/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Cao Bằng
 19. (05/08/2020) Công văn 2935/UBND-VX về biện pháp an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 20. (04/08/2020) Công điện 1224/CĐ-BCĐ năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 cho Kỳ tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Y tế ban hành
 21. (04/08/2020) Quyết định 2752/QĐ-UBND năm 2020 về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 22. (04/08/2020) Quyết định 1187/QĐ-TTg năm 2020 về Chương trình phát triển vật lý giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 23. (04/08/2020) Công văn 2908/BGDĐT-GDTC về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 24. (04/08/2020) Quyết định 515/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Bình
 25. (03/08/2020) Quyết định 2172/QĐ-BGDĐT năm 2020 về công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 26. (03/08/2020) Quyết định 2171/QĐ-BGDĐT về điều chỉnh phân công cơ sở giáo dục đại học tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 27. (03/08/2020) Công văn 2873/BGDĐT-QLCL về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (10/08/2020) Công văn 689/DP-TC năm 2020 về thực hiện Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 do Cục Y tế dự phòng ban hành
 2. (10/08/2020) Thông báo 09/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 51)
 3. (10/08/2020) Công văn 7770/BGTVT-CYT năm 2020 thực hiện nghiêm biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (10/08/2020) Thông tư 15/2020/TT-BYT về Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá do Bộ Y tế ban hành
 5. (10/08/2020) Công văn 12791/QLD-KD năm 2020 về tăng cường kiểm tra kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất do Cục Quản lý dược ban hành
 6. (10/08/2020) Công văn 2539/BHXH-CSYT năm 2020 về thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo chế độ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 7. (10/08/2020) Công văn 3827/UBND-ĐT năm 2020 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2020-2021 do thành phố Hà Nội ban hành
 8. (10/08/2020) Công văn 78/BATGT-VP năm 2020 về thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 9. (10/08/2020) Nghị quyết 118/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2020
 10. (10/08/2020) Circular No. 15/2020/TT-BYT dated August 10, 2020 on promulgating List of drugs procured through bidding, List of drugs procured through centralized bidding, and List of drugs procured through price negotiation
 11. (10/08/2020) Official Dispatch No. 2539/BHXH-CSYT dated August 10, 2020 on payment for COVID-19 testing costs according to health insurance regime
 12. (10/08/2020) Công văn 1093/VSDTTƯ-TCQG năm 2020 về triển khai tiêm chủng thường xuyên đảm bảo an toàn, phòng chống lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2 do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành
 13. (09/08/2020) Thông báo 08/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 50)
 14. (09/08/2020) Công điện 1053/CĐ-TTg năm 2020 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (08/08/2020) Quyết định 3492/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
 16. (08/08/2020) Thông báo 283/TB-VPCP năm 2020 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (07/08/2020) Thông báo 06/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các Bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19, thành phố Hà Nội ban hành
 18. (07/08/2020) Công văn 972/UBDT-TT năm 2020 về tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số do Ủy ban Dân tộc ban hành
 19. (07/08/2020) Quyết định 1733/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái
 20. (07/08/2020) Công văn 678/DP-TC năm 2020 về hướng dẫn thực hiện tiêm chủng thường xuyên do Cục Y tế dự phòng ban hành
 21. (07/08/2020) Quyết định 3486/QĐ-BYT năm 2020 về "Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2" do Bộ Y tế ban hành
 22. (07/08/2020) Công điện 1248/CĐ-BYT về tăng cường rà soát, báo cáo kết quả xác minh, quản lý trường hợp đến Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020 đã trở về địa phương do Bộ Y tế ban hành
 23. (07/08/2020) Thông báo 07/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội
 24. (07/08/2020) Decision No. 3486/QD-BYT dated August 07, 2020 on introducing interim guidelines for SARS-CoV-2 sample pooling
 25. (07/08/2020) Quyết định 3468/QĐ-BYT năm 2020 về "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19” do Bộ Y tế ban hành
 26. (06/08/2020) Công văn 109/TANDTC-PC năm 2020 về tổ chức xét xử vụ án liên quan phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 27. (06/08/2020) Công văn 2931/BGDĐT-GDĐH về công tác tuyển sinh 2020 trong tình hình dịch COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 28. (06/08/2020) Thông báo 05/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 48)
 29. (06/08/2020) Công văn 4208/BYT-VPB1 năm 2020 về hoãn tổ chức giao ban trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
 30. (06/08/2020) Công điện 1242/CĐ-BYT năm 2020 về điều tra, xử lý ổ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, thành phố do Bộ Y tế ban hành
 31. (06/08/2020) Công văn 8898/SXD-TT năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 32. (06/08/2020) Kế hoạch 2959/KH-UBND về đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 Thành phố Hồ Chí Minh
 33. (05/08/2020) Quyết định 3455/QĐ-BCĐQG năm 2020 về "Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19" do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành
 34. (05/08/2020) Thông báo 04/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 47)
 35. (05/08/2020) Công văn 1035/KCB-PHCN&GĐ năm 2020 tiếp tục thực hiện về phòng, chống dịch Covid-19 tại các đơn vị có triển khai giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
 36. (05/08/2020) Công văn 3648/UBND-KGVX về Chỉ đạo tổ chức và tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
 37. (05/08/2020) Công điện 1231/CĐ-BYT năm 2020 về điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Bộ Y tế ban hành
 38. (05/08/2020) Công điện 1234/CĐ-BYT năm 2020 về điều tra, xử lý ổ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Bộ Y tế ban hành
 39. (05/08/2020) Công văn 4931/UBND-VX năm 2020 về tiếp tục biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới do thành phố Hải Phòng ban hành
 40. (05/08/2020) Quyết định 1192/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 41. (05/08/2020) Công văn 2935/UBND-VX về biện pháp an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 42. (05/08/2020) Công văn 4199/BYT-VPB1 năm 2020 về triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng BlueZone do Bộ Y tế ban hành
 43. (05/08/2020) Công văn 4193/BYT-MT năm 2020 về tổ chức hoạt động mai táng đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 44. (04/08/2020) Công điện 1224/CĐ-BCĐ năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 cho Kỳ tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Y tế ban hành
 45. (04/08/2020) Công văn 4163/BYT-VPB1 năm 2020 về hỗ trợ Hà Nội xét nghiệm Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
 46. (04/08/2020) Công văn 01/CV-HĐPHPBGDPL năm 2020 về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội ban hành
 47. (04/08/2020) Công văn 2908/BGDĐT-GDTC về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 48. (04/08/2020) Công văn 625/TTrB-P1 năm 2020 về tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Thanh tra Bộ Y tế ban hành
 49. (03/08/2020) Công điện 1212/CĐ-BYT năm 2020 về tăng cường quyết liệt phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt cho các đối tượng có nguy cơ cao do Bộ Y tế ban hành
 50. (03/08/2020) Quyết định 3384/QĐ-BYT năm 2020 về "Hệ số sử dụng vắc xin và vật tư tiêu hao trong tiêm chủng mở rộng" do Bộ Y tế ban hành
 51. (03/08/2020) Thông báo 272/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với địa phương về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 52. (03/08/2020) Công văn 2873/BGDĐT-QLCL về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 53. (03/08/2020) Công văn 9026/UBND-KGVX năm 2020 về việc tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh do Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành
 54. (03/08/2020) Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong tình hình mới

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (07/08/2020) Quyết định 1083/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Tuyên Quang thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020
 2. (07/08/2020) Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTNMT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 3. (07/08/2020) Công văn 9488/BTC-HCSN năm 2020 về hướng dẫn chi trả phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt do Bộ Tài chính ban hành
 4. (07/08/2020) Thông tư 73/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 134/2017/TT-BTC về hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành
 5. (07/08/2020) Circular No. 73/2020/TT-BTC dated August 07, 2020 providing amendments to Circular No. 134/2017/TT-BTC providing guidelines for e-transactions on securities market
 6. (07/08/2020) Công văn 5203/TCHQ-TXNK năm 2020 bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7 do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (06/08/2020) Quyết định 1495/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Bưu chính, Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn
 8. (06/08/2020) Integrated document No. 33/VBHN-BTC dated August 06, 2020 on e-transactions in taxation
 9. (05/08/2020) Quyết định 1191/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (05/08/2020) Công văn 4199/BYT-VPB1 năm 2020 về triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng BlueZone do Bộ Y tế ban hành
 11. (05/08/2020) Quyết định 2096/QĐ-TCHQ năm 2020 quy định về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa Tổng cục Hải quan và Ngân hàng thương mại trong hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua hàng ở Việt Nam và mang theo khi xuất cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (03/08/2020) Quyết định 1330/QĐ-BTTTT năm 2020 về Quy chế thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Bộ Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (10/08/2020) Thông tư 15/2020/TT-BYT về Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá do Bộ Y tế ban hành
 2. (10/08/2020) Quyết định 1212/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (10/08/2020) Circular No. 15/2020/TT-BYT dated August 10, 2020 on promulgating List of drugs procured through bidding, List of drugs procured through centralized bidding, and List of drugs procured through price negotiation
 4. (10/08/2020) Công văn 73661/CT-TTHT năm 2020 về nộp thuế nhà thầu cho nhà thầu nước ngoài do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (07/08/2020) Công văn 6507/VPCP-CN năm 2020 về kế hoạch trình về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao và Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 27-KL/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (07/08/2020) Công văn 2949/BGDĐT-HTQT năm 2020 về thực hiện báo cáo về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (07/08/2020) Quyết định 1207/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (07/08/2020) Thông báo 280/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (07/08/2020) Quyết định 33/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 02/2017/QĐ-UBND về Chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017-2020
 10. (06/08/2020) Nghị quyết 115/NQ-CP năm 2020 về giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ do Chính phủ ban hành
 11. (06/08/2020) Thông báo 275/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi kiểm tra Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (06/08/2020) Thông báo 276/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với Bộ Giao thông vận tải về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (06/08/2020) Công văn 6443/VPCP-CN năm 2020 về Dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (06/08/2020) Công văn 5079/BKHĐT-QLĐT năm 2020 về thực hiện cam kết về đấu thầu trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 15. (05/08/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-TTg về thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (05/08/2020) Công văn 6394/VPCP-CN năm 2020 về sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho Nhà đầu tư Dự án theo hình thức hợp đồng BT do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (04/08/2020) Thông báo 273/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ khó khăn trong thực hiện dự án đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (04/08/2020) Công văn 6339/VPCP-CN năm 2020 về Phương án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. (04/08/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND bãi bỏ 02 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư
 20. (03/08/2020) Công văn 6310/VPCP-CN năm 2020 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Cảng hàng không Sa Pa tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (10/08/2020) Công văn 7770/BGTVT-CYT năm 2020 thực hiện nghiêm biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (10/08/2020) Công văn 6537/VPCP-CN năm 2020 kiến nghị của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (10/08/2020) Thông tư 16/2020/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình, tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thái Bình do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (10/08/2020) Quyết định 1212/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (10/08/2020) Công văn 3827/UBND-ĐT năm 2020 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2020-2021 do thành phố Hà Nội ban hành
 6. (10/08/2020) Công văn 78/BATGT-VP năm 2020 về thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 7. (09/08/2020) Công điện 1053/CĐ-TTg năm 2020 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (07/08/2020) Công văn 6507/VPCP-CN năm 2020 về kế hoạch trình về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao và Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 27-KL/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (07/08/2020) Quyết định 1565/QĐ-BGTVT năm 2020 về công bố Cảng thủy nội địa Tân Cảng Thốt Nốt được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (06/08/2020) Công văn 6454/VPCP-CN năm 2020 về công tác phối hợp, thực thi pháp luật trong bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn hàng không tại cảng hàng không, sân bay do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (06/08/2020) Thông báo 275/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi kiểm tra Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (06/08/2020) Thông báo 276/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với Bộ Giao thông vận tải về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (06/08/2020) Công văn 6443/VPCP-CN năm 2020 về Dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (06/08/2020) Công văn 6462/VPCP-CN năm 2020 về nghiên cứu nội dung phản ánh của báo chí về đường sắt đô thị do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (04/08/2020) Công văn 6339/VPCP-CN năm 2020 về Phương án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (03/08/2020) Công văn 6310/VPCP-CN năm 2020 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Cảng hàng không Sa Pa tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (03/08/2020) Công văn 6333/VPCP-CN năm 2020 về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Quảng Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (10/08/2020) Nghị quyết 118/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2020
 2. (07/08/2020) Công văn 6498/VPCP-KSTT năm 2020 thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chồng chéo trong cấp phép doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu bổ sung thức ăn chăn nuôi do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (07/08/2020) Công văn 6492/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý II năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (07/08/2020) Quyết định 2092/QĐ-BCT năm 2020 về kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Bộ Công thương ban hành
 5. (07/08/2020) Thông báo 280/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (07/08/2020) Công văn 964/UBDT-KHTC năm 2020 về rà soát vướng mắc, khó khăn khi thực hiện theo quy định tại Thông tư 200/2015/TT-BTC do Ủy ban Dân tộc ban hành
 7. (06/08/2020) Thông báo 277/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và kiến nghị, đề xuất trong thời gian tới do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (05/08/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-TTg về thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (04/08/2020) Thông báo 273/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ khó khăn trong thực hiện dự án đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (04/08/2020) Công văn 2913/LĐTBXH-VP năm 2020 về triển khai Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 11. (03/08/2020) Thông báo 271/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị với lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và vùng Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (10/08/2020) Nghị quyết 118/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2020
 2. (10/08/2020) Công văn 73953/CT-TTHT năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động môi giới hưởng hoa hồng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (07/08/2020) Quyết định 1733/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái
 4. (07/08/2020) Công văn 3691/UBND-KT năm 2020 về tăng cường đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép do thành phố Hà Nội ban hành
 5. (07/08/2020) Quyết định 2093/QĐ-BCT năm 2020 về phê duyệt Đề án Thiết kế mô hình thị trường bán lẻ điện cạnh tranh do Bộ Công thương ban hành
 6. (07/08/2020) Công văn 964/UBDT-KHTC năm 2020 về rà soát vướng mắc, khó khăn khi thực hiện theo quy định tại Thông tư 200/2015/TT-BTC do Ủy ban Dân tộc ban hành
 7. (07/08/2020) Công văn 73398/CT-TKT5 năm 2020 về trả lại hàng hóa đã cung cấp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (06/08/2020) Quyết định 1201/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (06/08/2020) Decision No. 1201/QD-TTg dated August 6, 2020 on approval for the plan for implementation of EU-Vietnam free trade agreement (EVFTA)
 10. (05/08/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-TTg về thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (04/08/2020) Quyết định 1175/QĐ-TTg năm 2020 về chỉ định cơ quan đầu mối để thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (04/08/2020) Công văn 2913/LĐTBXH-VP năm 2020 về triển khai Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 13. (03/08/2020) Thông báo 271/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị với lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và vùng Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (03/08/2020) Quyết định 1173/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (03/08/2020) Công văn 3599/UBND-KT năm 2020 thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP về chương trình hành động về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (10/08/2020) Công văn 3827/UBND-ĐT năm 2020 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2020-2021 do thành phố Hà Nội ban hành
 2. (07/08/2020) Công văn 969/UBDT-KHTC năm 2020 về xây dựng kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 3. (07/08/2020) Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2020 về triển khai Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 4. (07/08/2020) Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2020 về khắc phục hậu quả bom mìn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Ninh Bình ban hành
 5. (07/08/2020) Quyết định 1724/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: Thể dục thể thao, Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái
 6. (07/08/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 7. (07/08/2020) Dự thảo Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng và cơ sở hỗ trợ xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 8. (06/08/2020) Thông tư 04/2020/TT-BVHTTDL quy định về biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 9. (06/08/2020) Quyết định 1165/QĐ-BTC năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Quyết định và Chỉ thị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy do Bộ Tài chính ban hành
 10. (05/08/2020) Quyết định 1190/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (05/08/2020) Quyết định 1192/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (05/08/2020) Công văn 4193/BYT-MT năm 2020 về tổ chức hoạt động mai táng đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 13. (05/08/2020) Công văn 6374/VPCP-KGVX năm 2020 về báo cáo việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2019 và giai đoạn 2011-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (04/08/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
 15. (04/08/2020) Quyết định 923/QĐ-LĐTBXH năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 16. (03/08/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 17. (03/08/2020) Công văn 6333/VPCP-CN năm 2020 về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Quảng Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (10/08/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 2. (07/08/2020) Công văn 6516/VPCP-CN năm 2020 về thông tin Báo Diễn đàn Doanh nghiệp phản ánh liên quan đến quy định về điện mặt trời mái nhà do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (06/08/2020) Quyết định 2262/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phê duyệt Danh mục nhiệm vụ giáo dục bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2021
 4. (06/08/2020) Nghị quyết 114/NQ-CP năm 2020 ký Thỏa thuận khung về hợp tác biến đổi khí hậu giữa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn dân quốc do Chính phủ ban hành
 5. (05/08/2020) Quyết định 3455/QĐ-BCĐQG năm 2020 về "Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19" do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành
 6. (05/08/2020) Công điện 06/CĐ-TCT năm 2020 về thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết ngày 31/12/2020 nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải hàng không trong giai đoạn hiện nay do Tổng cục Thuế ban hành
 7. (05/08/2020) Quyết định 1707/QĐ-BTNMT năm 2020 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 8. (04/08/2020) Công văn 5110/TCHQ-GSQL năm 2020 về quản lý động vật hoang dã do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (03/08/2020) Công văn 3579/UBND-KT năm 2020 về đẩy mạnh thực hiện giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 10. (03/08/2020) Công văn 4138/BTNMT-BĐKH năm 2020 về thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 11. (03/08/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

 1. (07/08/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 2. (07/08/2020) Công văn 9488/BTC-HCSN năm 2020 về hướng dẫn chi trả phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt do Bộ Tài chính ban hành
 3. (07/08/2020) Công văn 5203/TCHQ-TXNK năm 2020 bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7 do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (06/08/2020) Quyết định 1350/QĐ-NHNN năm 2020 về mức lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 5. (06/08/2020) Quyết định 1349/QĐ-NHNN năm 2020 về mức lãi suất tiền gửi dữ trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 6. (06/08/2020) Decision No. 1349/QD-NHNN dated August 06, 2020 on prescribing interest rates of required reserves and excess reserves of institutions and foreign bank branches at the State Bank of Vietnam
 7. (06/08/2020) Decision No. 1350/QD-NHNN dated August 06, 2020 on prescribing interest rates of deposits in Vietnam Dong made by Vietnam Development Bank, Vietnam Bank for Social Policies, people’s credit funds and microfinance institutions at the State Bank of Vietnam
 8. (06/08/2020) Decision No. 1351/QD-NHNN dated August 06, 2020 on prescribing interest rates of deposits made by State Treasury and Deposit Insurance of Vietnam at the State Bank of Vietnam
 9. (05/08/2020) Quyết định 2096/QĐ-TCHQ năm 2020 quy định về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa Tổng cục Hải quan và Ngân hàng thương mại trong hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua hàng ở Việt Nam và mang theo khi xuất cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (10/08/2020) Công văn 3242/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với gạo ủy thác xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (07/08/2020) Công văn 5181/TCHQ-GSQL năm 2020 về quản lý hàng tiêu dùng đã qua sử dụng cấm nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (07/08/2020) Công văn 5227/TCHQ-GSQL năm 2020 về sử dụng seal định vị điện tử để niêm phong, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (07/08/2020) Công văn 6498/VPCP-KSTT năm 2020 thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chồng chéo trong cấp phép doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu bổ sung thức ăn chăn nuôi do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (07/08/2020) Công văn 5191/TCHQ-TXNK năm 2020 về miễn thuế hàng hóa gửi cho các Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Thụy Sĩ và Italia do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (06/08/2020) Công văn 5157/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng ray thép đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (06/08/2020) Công văn 5158/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng ray thép đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (05/08/2020) Quyết định 2096/QĐ-TCHQ năm 2020 quy định về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa Tổng cục Hải quan và Ngân hàng thương mại trong hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua hàng ở Việt Nam và mang theo khi xuất cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (04/08/2020) Công văn 5110/TCHQ-GSQL năm 2020 về quản lý động vật hoang dã do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (04/08/2020) Công văn 5135/TCHQ-GSQL năm 2020 triển khai Hệ thống Một cửa quốc gia và Quản lý tự động hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng hàng không Nội Bài do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (10/08/2020) Quyết định 1212/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (07/08/2020) Công văn 6507/VPCP-CN năm 2020 về kế hoạch trình về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao và Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 27-KL/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (07/08/2020) Quyết định 1208/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (07/08/2020) Quyết định 1207/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (07/08/2020) Thông báo 280/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (06/08/2020) Thông tư 04/2020/TT-BVHTTDL quy định về biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 7. (06/08/2020) Công văn 8898/SXD-TT năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 8. (05/08/2020) Quyết định 3433/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu vực Đồng Mai, tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành
 9. (05/08/2020) Quyết định 1195/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (04/08/2020) Quyết định 1177/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (04/08/2020) Quyết định 1179/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (04/08/2020) Công văn 6339/VPCP-CN năm 2020 về Phương án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (03/08/2020) Quyết định 1167/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (03/08/2020) Công văn 3723/BXD-HĐXD năm 2020 hướng dẫn về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (10/08/2020) Công văn 6537/VPCP-CN năm 2020 kiến nghị của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (10/08/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND về Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 3. (10/08/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-TTg về giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết 84/NQ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (10/08/2020) Decision No. 22/2020/QD-TTg dated August 10, 2020 on reduction in land rents of 2020 for those influenced by Covid-19 pandemic in according to the Government's Resolution No. 84/NQ-CP
 5. (07/08/2020) Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTNMT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 6. (07/08/2020) Công văn 6474/VPCP-V.I năm 2020 giải quyết khiếu nại, kiến nghị về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số nhà 45, ngõ 235, phố Yên Hòa, phường Yên Hòa , quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (07/08/2020) Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTNMT năm 2020 hợp nhất Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 8. (07/08/2020) Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTNMT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 9. (06/08/2020) Quyết định 939/QĐ-UBND về phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 do tỉnh Ninh Bình ban hành
 10. (05/08/2020) Quyết định 1708/QĐ-BTNMT năm 2020 về Kế hoạch lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 11. (05/08/2020) Công văn 6394/VPCP-CN năm 2020 về sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho Nhà đầu tư Dự án theo hình thức hợp đồng BT do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (04/08/2020) Công văn 6352/VPCP-NN năm 2020 về vướng mắc khi thực hiện tính toán đối trừ giá trị quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa nơi đi và nơi đến dự án tái định cư Thủy điện Hủa Na tại huyện Quế Phong, Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (10/08/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND về Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 2. (10/08/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 3. (10/08/2020) Thông tư 74/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 4. (10/08/2020) Công văn 3208/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 5. (10/08/2020) Công văn 73658/CT-TTHT năm 2020 về không tính tiền chậm nộp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (10/08/2020) Công văn 73660/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản đóng góp từ thiện do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (10/08/2020) Công văn 73661/CT-TTHT năm 2020 về nộp thuế nhà thầu cho nhà thầu nước ngoài do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (10/08/2020) Công văn 73952/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu tài trợ và thu dịch vụ khoa học và công nghệ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (10/08/2020) Công văn 73953/CT-TTHT năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động môi giới hưởng hoa hồng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (10/08/2020) Công văn 3242/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với gạo ủy thác xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
 11. (10/08/2020) Công văn 3254/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 12. (10/08/2020) Circular No. 74/2020/TT-BTC dated August 10, 2020 on prescribing road toll rates
 13. (07/08/2020) Công văn 73398/CT-TKT5 năm 2020 về trả lại hàng hóa đã cung cấp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (07/08/2020) Công văn 73282/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (07/08/2020) Công văn 5191/TCHQ-TXNK năm 2020 về miễn thuế hàng hóa gửi cho các Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Thụy Sĩ và Italia do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (06/08/2020) Quyết định 939/QĐ-UBND về phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 do tỉnh Ninh Bình ban hành
 17. (06/08/2020) Integrated document No. 33/VBHN-BTC dated August 06, 2020 on e-transactions in taxation
 18. (06/08/2020) Công văn 3146/TCT-CS năm 2020 về trả lời kiến nghị về hướng dẫn áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 19. (05/08/2020) Công điện 06/CĐ-TCT năm 2020 về thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết ngày 31/12/2020 nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải hàng không trong giai đoạn hiện nay do Tổng cục Thuế ban hành
 20. (05/08/2020) Công văn 5143/TCHQ-TXNK năm 2020 vướng mắc áp dụng quy định về thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (10/08/2020) Công văn 2539/BHXH-CSYT năm 2020 về thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo chế độ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 2. (10/08/2020) Thông tư 74/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 3. (10/08/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-TTg về giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết 84/NQ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (10/08/2020) Official Dispatch No. 2539/BHXH-CSYT dated August 10, 2020 on payment for COVID-19 testing costs according to health insurance regime
 5. (10/08/2020) Decision No. 22/2020/QD-TTg dated August 10, 2020 on reduction in land rents of 2020 for those influenced by Covid-19 pandemic in according to the Government's Resolution No. 84/NQ-CP
 6. (10/08/2020) Circular No. 74/2020/TT-BTC dated August 10, 2020 on prescribing road toll rates
 7. (07/08/2020) Quyết định 2092/QĐ-BCT năm 2020 về kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Bộ Công thương ban hành
 8. (07/08/2020) Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTNMT năm 2020 hợp nhất Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 9. (06/08/2020) Quyết định 3447/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội
 10. (06/08/2020) Thông báo 276/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với Bộ Giao thông vận tải về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (06/08/2020) Quyết định 1351/QĐ-NHNN năm 2020 về mức lãi suất tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 12. (05/08/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
 13. (04/08/2020) Thông báo 273/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ khó khăn trong thực hiện dự án đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (04/08/2020) Công văn 6352/VPCP-NN năm 2020 về vướng mắc khi thực hiện tính toán đối trừ giá trị quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa nơi đi và nơi đến dự án tái định cư Thủy điện Hủa Na tại huyện Quế Phong, Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành


Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (10/08/2020) Công văn 689/DP-TC năm 2020 về thực hiện Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 do Cục Y tế dự phòng ban hành
 2. (10/08/2020) Thông báo 09/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 51)
 3. (10/08/2020) Công văn 7770/BGTVT-CYT năm 2020 thực hiện nghiêm biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (10/08/2020) Công văn 12791/QLD-KD năm 2020 về tăng cường kiểm tra kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất do Cục Quản lý dược ban hành
 5. (10/08/2020) Công văn 2539/BHXH-CSYT năm 2020 về thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo chế độ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 6. (10/08/2020) Công văn 3827/UBND-ĐT năm 2020 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2020-2021 do thành phố Hà Nội ban hành
 7. (10/08/2020) Công văn 78/BATGT-VP năm 2020 về thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 8. (10/08/2020) Nghị quyết 118/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2020
 9. (10/08/2020) Official Dispatch No. 2539/BHXH-CSYT dated August 10, 2020 on payment for COVID-19 testing costs according to health insurance regime
 10. (10/08/2020) Công văn 1093/VSDTTƯ-TCQG năm 2020 về triển khai tiêm chủng thường xuyên đảm bảo an toàn, phòng chống lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2 do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành
 11. (09/08/2020) Thông báo 08/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 50)
 12. (09/08/2020) Công điện 1053/CĐ-TTg năm 2020 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (08/08/2020) Quyết định 3492/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
 14. (08/08/2020) Thông báo 283/TB-VPCP năm 2020 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (07/08/2020) Thông báo 06/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các Bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19, thành phố Hà Nội ban hành
 16. (07/08/2020) Công văn 972/UBDT-TT năm 2020 về tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số do Ủy ban Dân tộc ban hành
 17. (07/08/2020) Quyết định 1733/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái
 18. (07/08/2020) Công văn 678/DP-TC năm 2020 về hướng dẫn thực hiện tiêm chủng thường xuyên do Cục Y tế dự phòng ban hành
 19. (07/08/2020) Quyết định 3486/QĐ-BYT năm 2020 về "Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2" do Bộ Y tế ban hành
 20. (07/08/2020) Công điện 1248/CĐ-BYT về tăng cường rà soát, báo cáo kết quả xác minh, quản lý trường hợp đến Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020 đã trở về địa phương do Bộ Y tế ban hành
 21. (07/08/2020) Thông báo 07/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội
 22. (07/08/2020) Decision No. 3486/QD-BYT dated August 07, 2020 on introducing interim guidelines for SARS-CoV-2 sample pooling
 23. (07/08/2020) Quyết định 3468/QĐ-BYT năm 2020 về "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19” do Bộ Y tế ban hành
 24. (06/08/2020) Công văn 109/TANDTC-PC năm 2020 về tổ chức xét xử vụ án liên quan phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 25. (06/08/2020) Công văn 2931/BGDĐT-GDĐH về công tác tuyển sinh 2020 trong tình hình dịch COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 26. (06/08/2020) Thông báo 05/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 48)
 27. (06/08/2020) Công văn 4208/BYT-VPB1 năm 2020 về hoãn tổ chức giao ban trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
 28. (06/08/2020) Công điện 1242/CĐ-BYT năm 2020 về điều tra, xử lý ổ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, thành phố do Bộ Y tế ban hành
 29. (06/08/2020) Công văn 8898/SXD-TT năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 30. (06/08/2020) Kế hoạch 2959/KH-UBND về đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 Thành phố Hồ Chí Minh
 31. (05/08/2020) Quyết định 3455/QĐ-BCĐQG năm 2020 về "Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19" do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành
 32. (05/08/2020) Thông báo 04/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 47)
 33. (05/08/2020) Công văn 1035/KCB-PHCN&GĐ năm 2020 tiếp tục thực hiện về phòng, chống dịch Covid-19 tại các đơn vị có triển khai giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
 34. (05/08/2020) Công văn 3648/UBND-KGVX về Chỉ đạo tổ chức và tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
 35. (05/08/2020) Công điện 1231/CĐ-BYT năm 2020 về điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Bộ Y tế ban hành
 36. (05/08/2020) Công điện 1234/CĐ-BYT năm 2020 về điều tra, xử lý ổ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Bộ Y tế ban hành
 37. (05/08/2020) Công văn 4931/UBND-VX năm 2020 về tiếp tục biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới do thành phố Hải Phòng ban hành
 38. (05/08/2020) Quyết định 1192/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 39. (05/08/2020) Công văn 2935/UBND-VX về biện pháp an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 40. (05/08/2020) Công văn 4199/BYT-VPB1 năm 2020 về triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng BlueZone do Bộ Y tế ban hành
 41. (05/08/2020) Công văn 4193/BYT-MT năm 2020 về tổ chức hoạt động mai táng đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 42. (04/08/2020) Công điện 1224/CĐ-BCĐ năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 cho Kỳ tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Y tế ban hành
 43. (04/08/2020) Công văn 4163/BYT-VPB1 năm 2020 về hỗ trợ Hà Nội xét nghiệm Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
 44. (04/08/2020) Công văn 01/CV-HĐPHPBGDPL năm 2020 về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội ban hành
 45. (04/08/2020) Công văn 2908/BGDĐT-GDTC về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 46. (04/08/2020) Công văn 625/TTrB-P1 năm 2020 về tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Thanh tra Bộ Y tế ban hành
 47. (03/08/2020) Công điện 1212/CĐ-BYT năm 2020 về tăng cường quyết liệt phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt cho các đối tượng có nguy cơ cao do Bộ Y tế ban hành
 48. (03/08/2020) Quyết định 3384/QĐ-BYT năm 2020 về "Hệ số sử dụng vắc xin và vật tư tiêu hao trong tiêm chủng mở rộng" do Bộ Y tế ban hành
 49. (03/08/2020) Thông báo 272/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với địa phương về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 50. (03/08/2020) Công văn 2873/BGDĐT-QLCL về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 51. (03/08/2020) Công văn 9026/UBND-KGVX năm 2020 về việc tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh do Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành
 52. (03/08/2020) Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong tình hình mới
 53. (05/08/2020) Quyết định 37/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định
 54. (06/08/2020) Circular No. 12/2020/TT-BYT dated June 22, 2020 on providing amendments to the Circular No. 02/2018/TT-BYT on good pharmacy practice
 55. (10/08/2020) Circular No. 13/2020/TT-BYT dated June 22, 2019 on amending a number of Articles of the Circular No. 35/2016/TT-BYT on list of medical services covered by health insurance, coinsurance percentages and coverage thereof
 56. (10/08/2020) Thông tư 13/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 35/2016/TT-BYT về Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 57. (06/08/2020) Thông tư 12/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 02/2018/TT-BYT quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 58. (10/08/2020) Circular No. 10/2020/TT-BYT dated June 11, 2020 on bioequivalence studies for drugs
 59. (10/08/2020) Thông tư 10/2020/TT-BYT quy định về thử tương đương sinh học của thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (03/08/2020) Nghị định 114/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
 2. (03/08/2020) Decree No. 114/2020/ND-CP dated September 25, 2020 on elaborating the National Assembly’s Resolution No. 116/2020/QH14 on reduction in corporate income tax payable in 2020 by enterprises, cooperatives, public service providers and other organizations
 3. (10/08/2020) Nghị quyết 118/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2020
 4. (07/08/2020) Công văn 6498/VPCP-KSTT năm 2020 thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chồng chéo trong cấp phép doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu bổ sung thức ăn chăn nuôi do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (07/08/2020) Công văn 6492/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý II năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (07/08/2020) Quyết định 2092/QĐ-BCT năm 2020 về kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Bộ Công thương ban hành
 7. (07/08/2020) Thông báo 280/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (07/08/2020) Công văn 964/UBDT-KHTC năm 2020 về rà soát vướng mắc, khó khăn khi thực hiện theo quy định tại Thông tư 200/2015/TT-BTC do Ủy ban Dân tộc ban hành
 9. (06/08/2020) Thông báo 277/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và kiến nghị, đề xuất trong thời gian tới do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (04/08/2020) Thông báo 273/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ khó khăn trong thực hiện dự án đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (04/08/2020) Công văn 2913/LĐTBXH-VP năm 2020 về triển khai Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 12. (03/08/2020) Thông báo 271/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị với lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và vùng Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (08/08/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 06/2014/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét cho phép sử dụng Thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
 14. (03/08/2020) Resolution No. 116/2020/QH14 dated June 19, 2020 on reduction in corporate income tax payable in 2020 by enterprises, cooperatives, public service providers and other organizations
 15. (03/08/2020) Circular No. 60/2020/TT-BTC dated June 19, 2020 on annulment on certain legislative documents issued by the minister of finance in corporate finance sector
 16. (03/08/2020) Thông tư 60/2020/TT-BTC bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (03/08/2020) Nghị định 114/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
 2. (03/08/2020) Decree No. 114/2020/ND-CP dated September 25, 2020 on elaborating the National Assembly’s Resolution No. 116/2020/QH14 on reduction in corporate income tax payable in 2020 by enterprises, cooperatives, public service providers and other organizations
 3. (10/08/2020) Thông tư 74/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 4. (10/08/2020) Công văn 3208/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 5. (10/08/2020) Công văn 73658/CT-TTHT năm 2020 về không tính tiền chậm nộp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (10/08/2020) Công văn 73660/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản đóng góp từ thiện do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (10/08/2020) Công văn 73661/CT-TTHT năm 2020 về nộp thuế nhà thầu cho nhà thầu nước ngoài do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (10/08/2020) Công văn 73952/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu tài trợ và thu dịch vụ khoa học và công nghệ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (10/08/2020) Công văn 73953/CT-TTHT năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động môi giới hưởng hoa hồng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (10/08/2020) Công văn 3242/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với gạo ủy thác xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
 11. (10/08/2020) Công văn 3254/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 12. (10/08/2020) Circular No. 74/2020/TT-BTC dated August 10, 2020 on prescribing road toll rates
 13. (07/08/2020) Công văn 73398/CT-TKT5 năm 2020 về trả lại hàng hóa đã cung cấp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (07/08/2020) Công văn 73282/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (07/08/2020) Công văn 5191/TCHQ-TXNK năm 2020 về miễn thuế hàng hóa gửi cho các Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Thụy Sĩ và Italia do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (06/08/2020) Quyết định 939/QĐ-UBND về phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 do tỉnh Ninh Bình ban hành
 17. (06/08/2020) Integrated document No. 33/VBHN-BTC dated August 06, 2020 on e-transactions in taxation
 18. (06/08/2020) Công văn 3146/TCT-CS năm 2020 về trả lời kiến nghị về hướng dẫn áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 19. (05/08/2020) Công điện 06/CĐ-TCT năm 2020 về thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết ngày 31/12/2020 nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải hàng không trong giai đoạn hiện nay do Tổng cục Thuế ban hành
 20. (05/08/2020) Công văn 5143/TCHQ-TXNK năm 2020 vướng mắc áp dụng quy định về thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 21. (10/08/2020) Thông tư 72/2020/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 84/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 68/2016/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 22. (03/08/2020) Resolution No. 116/2020/QH14 dated June 19, 2020 on reduction in corporate income tax payable in 2020 by enterprises, cooperatives, public service providers and other organizations
 23. (10/08/2020) Nghị định 67/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (10/08/2020) Công văn 2539/BHXH-CSYT năm 2020 về thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo chế độ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 2. (10/08/2020) Thông tư 74/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 3. (10/08/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-TTg về giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết 84/NQ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (10/08/2020) Official Dispatch No. 2539/BHXH-CSYT dated August 10, 2020 on payment for COVID-19 testing costs according to health insurance regime
 5. (10/08/2020) Decision No. 22/2020/QD-TTg dated August 10, 2020 on reduction in land rents of 2020 for those influenced by Covid-19 pandemic in according to the Government's Resolution No. 84/NQ-CP
 6. (10/08/2020) Circular No. 74/2020/TT-BTC dated August 10, 2020 on prescribing road toll rates
 7. (07/08/2020) Quyết định 2092/QĐ-BCT năm 2020 về kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Bộ Công thương ban hành
 8. (07/08/2020) Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTNMT năm 2020 hợp nhất Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 9. (06/08/2020) Quyết định 3447/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội
 10. (06/08/2020) Thông báo 276/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với Bộ Giao thông vận tải về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (06/08/2020) Quyết định 1351/QĐ-NHNN năm 2020 về mức lãi suất tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 12. (04/08/2020) Thông báo 273/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ khó khăn trong thực hiện dự án đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (04/08/2020) Công văn 6352/VPCP-NN năm 2020 về vướng mắc khi thực hiện tính toán đối trừ giá trị quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa nơi đi và nơi đến dự án tái định cư Thủy điện Hủa Na tại huyện Quế Phong, Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (10/08/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về số lần tạm ứng, tỷ lệ tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 15. (10/08/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND quy định về mức chi thù lao cho Ông Từ tại các Đền thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng do tỉnh Phú Thọ ban hành
 16. (10/08/2020) Circular No. 13/2020/TT-BYT dated June 22, 2019 on amending a number of Articles of the Circular No. 35/2016/TT-BYT on list of medical services covered by health insurance, coinsurance percentages and coverage thereof
 17. (06/08/2020) Thông tư 62/2020/TT-BTC hướng dẫn về kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 18. (10/08/2020) Thông tư 13/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 35/2016/TT-BYT về Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 19. (06/08/2020) Thông tư 03/2020/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim có sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Lĩnh vực Bảo hiểm

 1. (10/08/2020) Công văn 2539/BHXH-CSYT năm 2020 về thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo chế độ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 2. (10/08/2020) Công văn 2533/BHXH-BT năm 2020 về tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 3. (10/08/2020) Official Dispatch No. 2539/BHXH-CSYT dated August 10, 2020 on payment for COVID-19 testing costs according to health insurance regime
 4. (03/08/2020) Công văn 2466/BHXH-CSXH năm 2020 về hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực tại các địa bàn mới sáp nhập do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 5. (03/08/2020) Công văn 2456/BHXH-TCKT về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 8,9/2020 trong thời gian tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 6. (10/08/2020) Circular No. 13/2020/TT-BYT dated June 22, 2019 on amending a number of Articles of the Circular No. 35/2016/TT-BYT on list of medical services covered by health insurance, coinsurance percentages and coverage thereof
 7. (10/08/2020) Thông tư 13/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 35/2016/TT-BYT về Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (10/08/2020) Nghị quyết 118/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2020
 2. (10/08/2020) Công văn 73953/CT-TTHT năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động môi giới hưởng hoa hồng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (07/08/2020) Quyết định 1733/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái
 4. (07/08/2020) Công văn 3691/UBND-KT năm 2020 về tăng cường đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép do thành phố Hà Nội ban hành
 5. (07/08/2020) Quyết định 2093/QĐ-BCT năm 2020 về phê duyệt Đề án Thiết kế mô hình thị trường bán lẻ điện cạnh tranh do Bộ Công thương ban hành
 6. (07/08/2020) Công văn 964/UBDT-KHTC năm 2020 về rà soát vướng mắc, khó khăn khi thực hiện theo quy định tại Thông tư 200/2015/TT-BTC do Ủy ban Dân tộc ban hành
 7. (07/08/2020) Công văn 73398/CT-TKT5 năm 2020 về trả lại hàng hóa đã cung cấp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (06/08/2020) Quyết định 1201/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (06/08/2020) Decision No. 1201/QD-TTg dated August 6, 2020 on approval for the plan for implementation of EU-Vietnam free trade agreement (EVFTA)
 10. (04/08/2020) Quyết định 1175/QĐ-TTg năm 2020 về chỉ định cơ quan đầu mối để thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (04/08/2020) Công văn 2913/LĐTBXH-VP năm 2020 về triển khai Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 12. (03/08/2020) Thông báo 271/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị với lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và vùng Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (03/08/2020) Quyết định 1173/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (03/08/2020) Công văn 3599/UBND-KT năm 2020 thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP về chương trình hành động về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do thành phố Hà Nội ban hành
 15. (10/08/2020) Thông tư 72/2020/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 84/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 68/2016/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 16. (08/08/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 06/2014/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét cho phép sử dụng Thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
 17. (03/08/2020) Quyết định 3253/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giài quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 18. (03/08/2020) Circular No. 13/2020/TT-BCT dated June 18, 2020 on amendments to and annulment of certain regulations on business conditions under management of the Ministry of Industry and Trade
 19. (03/08/2020) Thông tư 13/2020/TT-BCT sửa đổi quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương
 20. (10/08/2020) Decree No. 67/2020/ND-CP dated June 15, 2020 on providing amendments to the Government’s Decree No. 68/2016/ND-CP on requirements for trading of duty-free goods, storage facilities, locations for customs clearance procedures, commodity gathering, customs inspection and supervision

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (10/08/2020) Công văn 3242/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với gạo ủy thác xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (07/08/2020) Công văn 5181/TCHQ-GSQL năm 2020 về quản lý hàng tiêu dùng đã qua sử dụng cấm nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (07/08/2020) Công văn 5227/TCHQ-GSQL năm 2020 về sử dụng seal định vị điện tử để niêm phong, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (07/08/2020) Công văn 6498/VPCP-KSTT năm 2020 thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chồng chéo trong cấp phép doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu bổ sung thức ăn chăn nuôi do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (07/08/2020) Công văn 5191/TCHQ-TXNK năm 2020 về miễn thuế hàng hóa gửi cho các Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Thụy Sĩ và Italia do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (06/08/2020) Công văn 5157/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng ray thép đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (06/08/2020) Công văn 5158/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng ray thép đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (05/08/2020) Quyết định 2096/QĐ-TCHQ năm 2020 quy định về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa Tổng cục Hải quan và Ngân hàng thương mại trong hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua hàng ở Việt Nam và mang theo khi xuất cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (04/08/2020) Công văn 5110/TCHQ-GSQL năm 2020 về quản lý động vật hoang dã do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (04/08/2020) Công văn 5135/TCHQ-GSQL năm 2020 triển khai Hệ thống Một cửa quốc gia và Quản lý tự động hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng hàng không Nội Bài do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (10/08/2020) Decree No. 67/2020/ND-CP dated June 15, 2020 on providing amendments to the Government’s Decree No. 68/2016/ND-CP on requirements for trading of duty-free goods, storage facilities, locations for customs clearance procedures, commodity gathering, customs inspection and supervision
 12. (10/08/2020) Nghị định 67/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (10/08/2020) Quyết định 213/QĐ-TANDTC năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại tại Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 2. (10/08/2020) Quyết định 1090/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Lâm nghiệp; lĩnh vực Thủy sản; lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
 3. (08/08/2020) Quyết định 3492/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
 4. (07/08/2020) Quyết định 2845/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh
 5. (07/08/2020) Công văn 6492/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý II năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (07/08/2020) Thông báo 278/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (07/08/2020) Quyết định 1207/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (07/08/2020) Quyết định 1083/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Tuyên Quang thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020
 9. (07/08/2020) Quyết định 1724/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: Thể dục thể thao, Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái
 10. (07/08/2020) Quyết định 1733/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái
 11. (07/08/2020) Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTNMT năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP và 44/2014/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 12. (06/08/2020) Công văn 6472/VPCP-V.I năm 2020 về tình hình khiếu nại, tố cáo đông người, kéo dài trên địa bàn Thủ đô Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (06/08/2020) Quyết định 3447/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội
 14. (06/08/2020) Quyết định 1495/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Bưu chính, Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn
 15. (05/08/2020) Quyết định 1191/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (05/08/2020) Quyết định 1192/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (05/08/2020) Chỉ thị 32/CT-TTg năm 2020 về Tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng (2008-2020) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 18. (04/08/2020) Công văn 5135/TCHQ-GSQL năm 2020 triển khai Hệ thống Một cửa quốc gia và Quản lý tự động hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng hàng không Nội Bài do Tổng cục Hải quan ban hành
 19. (04/08/2020) Quyết định 1714/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La về lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật
 20. (04/08/2020) Quyết định 1180/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 21. (04/08/2020) Quyết định 1178/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 22. (04/08/2020) Quyết định 1188/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 23. (04/08/2020) Công văn 2913/LĐTBXH-VP năm 2020 về triển khai Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 24. (03/08/2020) Quyết định 2172/QĐ-BGDĐT năm 2020 về công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 25. (03/08/2020) Quyết định 1330/QĐ-BTTTT năm 2020 về Quy chế thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Bộ Thông tin và Truyền thông
 26. (03/08/2020) Công văn 2466/BHXH-CSXH năm 2020 về hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực tại các địa bàn mới sáp nhập do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 27. (03/08/2020) Công văn 2795/BTP-VĐCXDPL năm 2020 về trả lời thắc mắc của công dân về văn bản được đăng trên Công báo có hiệu lực pháp lý cao hơn và chính thống hơn do Bộ Tư pháp ban hành
 28. (03/08/2020) Công văn 105/TANDTC-PC năm 2020 về đánh giá thực tiễn thi hành Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP và 02/2004/NQ-HĐTP do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 29. (03/08/2020) Quyết định 2102/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
 30. (03/08/2020) Công văn 3723/BXD-HĐXD năm 2020 hướng dẫn về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 31. (10/08/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 32. (10/08/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND sửa đổi quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long kèm theo Quyết định 30/2015/QĐ-UBND
 33. (10/08/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế về xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” kèm theo Quyết định 43/2014/QĐ-UBND
 34. (10/08/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang; Phó Trưởng Ban Di dân, tái định cư thuộc Ủy ban nhân dân huyện, tỉnh Tuyên Quang
 35. (08/08/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 06/2014/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét cho phép sử dụng Thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
 36. (10/08/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang
 37. (03/08/2020) Quyết định 3253/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giài quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 38. (05/08/2020) Quyết định 37/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định
 39. (03/08/2020) Circular No. 60/2020/TT-BTC dated June 19, 2020 on annulment on certain legislative documents issued by the minister of finance in corporate finance sector
 40. (03/08/2020) Thông tư 60/2020/TT-BTC bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp
 41. (10/08/2020) Thông tư 01/2020/TT-TANDTC quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Tòa án nhân dân

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (10/08/2020) Quyết định 2182/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam
 2. (10/08/2020) Quyết định 1088/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 3. (07/08/2020) Công văn 2949/BGDĐT-HTQT năm 2020 về thực hiện báo cáo về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (07/08/2020) Công văn 708/SGDĐT-VP năm 2020 về thực hiện Khung thời gian năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên ban hành
 5. (07/08/2020) Quyết định 1384/QĐ-UBND năm 2020 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Phú Yên ban hành
 6. (07/08/2020) Công văn 2962/LĐTBXH-VP năm 2020 về đăng kí xét nghiệm nhanh SARS-COV-2 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 7. (07/08/2020) Quyết định 2752/QĐ-UBND năm 2020 về khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Quảng Bình ban hành
 8. (07/08/2020) Quyết định 2350/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng
 9. (06/08/2020) Quyết định 2262/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phê duyệt Danh mục nhiệm vụ giáo dục bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2021
 10. (06/08/2020) Công văn 2931/BGDĐT-GDĐH về công tác tuyển sinh 2020 trong tình hình dịch COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 11. (06/08/2020) Quyết định 3163/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 12. (06/08/2020) Quyết định 1783/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
 13. (06/08/2020) Kế hoạch 2959/KH-UBND về đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 Thành phố Hồ Chí Minh
 14. (05/08/2020) Công văn 3648/UBND-KGVX về Chỉ đạo tổ chức và tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
 15. (05/08/2020) Quyết định 1388/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Cao Bằng
 16. (05/08/2020) Công văn 2935/UBND-VX về biện pháp an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 17. (04/08/2020) Công điện 1224/CĐ-BCĐ năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 cho Kỳ tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Y tế ban hành
 18. (04/08/2020) Quyết định 2752/QĐ-UBND năm 2020 về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 19. (04/08/2020) Quyết định 1187/QĐ-TTg năm 2020 về Chương trình phát triển vật lý giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 20. (04/08/2020) Công văn 2908/BGDĐT-GDTC về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 21. (04/08/2020) Quyết định 515/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Bình
 22. (03/08/2020) Quyết định 2172/QĐ-BGDĐT năm 2020 về công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 23. (03/08/2020) Quyết định 2171/QĐ-BGDĐT về điều chỉnh phân công cơ sở giáo dục đại học tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 24. (03/08/2020) Công văn 2873/BGDĐT-QLCL về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (07/08/2020) Quyết định 1083/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Tuyên Quang thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020
 2. (07/08/2020) Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTNMT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 3. (07/08/2020) Công văn 9488/BTC-HCSN năm 2020 về hướng dẫn chi trả phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt do Bộ Tài chính ban hành
 4. (07/08/2020) Công văn 5203/TCHQ-TXNK năm 2020 bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7 do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (06/08/2020) Quyết định 1495/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Bưu chính, Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn
 6. (06/08/2020) Integrated document No. 33/VBHN-BTC dated August 06, 2020 on e-transactions in taxation
 7. (05/08/2020) Quyết định 1191/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (05/08/2020) Công văn 4199/BYT-VPB1 năm 2020 về triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng BlueZone do Bộ Y tế ban hành
 9. (05/08/2020) Quyết định 2096/QĐ-TCHQ năm 2020 quy định về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa Tổng cục Hải quan và Ngân hàng thương mại trong hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua hàng ở Việt Nam và mang theo khi xuất cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (03/08/2020) Quyết định 1330/QĐ-BTTTT năm 2020 về Quy chế thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Bộ Thông tin và Truyền thông
 11. (10/08/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin mạng tin học diện rộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long kèm theo Quyết định 26/2019/QĐ-UBND

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (10/08/2020) Quyết định 1212/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (10/08/2020) Công văn 73661/CT-TTHT năm 2020 về nộp thuế nhà thầu cho nhà thầu nước ngoài do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (07/08/2020) Công văn 6507/VPCP-CN năm 2020 về kế hoạch trình về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao và Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 27-KL/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (07/08/2020) Công văn 2949/BGDĐT-HTQT năm 2020 về thực hiện báo cáo về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (07/08/2020) Quyết định 1207/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (07/08/2020) Thông báo 280/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (06/08/2020) Nghị quyết 115/NQ-CP năm 2020 về giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ do Chính phủ ban hành
 8. (06/08/2020) Thông báo 275/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi kiểm tra Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (06/08/2020) Thông báo 276/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với Bộ Giao thông vận tải về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (06/08/2020) Công văn 6443/VPCP-CN năm 2020 về Dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (06/08/2020) Công văn 5079/BKHĐT-QLĐT năm 2020 về thực hiện cam kết về đấu thầu trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 12. (05/08/2020) Công văn 6394/VPCP-CN năm 2020 về sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho Nhà đầu tư Dự án theo hình thức hợp đồng BT do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (04/08/2020) Thông báo 273/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ khó khăn trong thực hiện dự án đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (04/08/2020) Công văn 6339/VPCP-CN năm 2020 về Phương án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (03/08/2020) Công văn 6310/VPCP-CN năm 2020 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Cảng hàng không Sa Pa tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (03/08/2020) Circular No. 13/2020/TT-BCT dated June 18, 2020 on amendments to and annulment of certain regulations on business conditions under management of the Ministry of Industry and Trade
 17. (03/08/2020) Thông tư 13/2020/TT-BCT sửa đổi quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (10/08/2020) Công văn 7770/BGTVT-CYT năm 2020 thực hiện nghiêm biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (10/08/2020) Công văn 6537/VPCP-CN năm 2020 kiến nghị của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (10/08/2020) Quyết định 1212/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (10/08/2020) Công văn 3827/UBND-ĐT năm 2020 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2020-2021 do thành phố Hà Nội ban hành
 5. (10/08/2020) Công văn 78/BATGT-VP năm 2020 về thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 6. (09/08/2020) Công điện 1053/CĐ-TTg năm 2020 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (07/08/2020) Công văn 6507/VPCP-CN năm 2020 về kế hoạch trình về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao và Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 27-KL/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (07/08/2020) Quyết định 1565/QĐ-BGTVT năm 2020 về công bố Cảng thủy nội địa Tân Cảng Thốt Nốt được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (06/08/2020) Công văn 6454/VPCP-CN năm 2020 về công tác phối hợp, thực thi pháp luật trong bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn hàng không tại cảng hàng không, sân bay do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (06/08/2020) Thông báo 275/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi kiểm tra Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (06/08/2020) Thông báo 276/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với Bộ Giao thông vận tải về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (06/08/2020) Công văn 6443/VPCP-CN năm 2020 về Dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (06/08/2020) Công văn 6462/VPCP-CN năm 2020 về nghiên cứu nội dung phản ánh của báo chí về đường sắt đô thị do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (04/08/2020) Công văn 6339/VPCP-CN năm 2020 về Phương án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (03/08/2020) Công văn 6310/VPCP-CN năm 2020 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Cảng hàng không Sa Pa tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (03/08/2020) Công văn 6333/VPCP-CN năm 2020 về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Quảng Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (05/08/2020) Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (07/08/2020) Công văn 6516/VPCP-CN năm 2020 về thông tin Báo Diễn đàn Doanh nghiệp phản ánh liên quan đến quy định về điện mặt trời mái nhà do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (06/08/2020) Quyết định 2262/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phê duyệt Danh mục nhiệm vụ giáo dục bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2021
 3. (06/08/2020) Nghị quyết 114/NQ-CP năm 2020 ký Thỏa thuận khung về hợp tác biến đổi khí hậu giữa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn dân quốc do Chính phủ ban hành
 4. (05/08/2020) Quyết định 3455/QĐ-BCĐQG năm 2020 về "Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19" do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành
 5. (05/08/2020) Công điện 06/CĐ-TCT năm 2020 về thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết ngày 31/12/2020 nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải hàng không trong giai đoạn hiện nay do Tổng cục Thuế ban hành
 6. (05/08/2020) Quyết định 1707/QĐ-BTNMT năm 2020 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 7. (04/08/2020) Công văn 5110/TCHQ-GSQL năm 2020 về quản lý động vật hoang dã do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (03/08/2020) Công văn 3579/UBND-KT năm 2020 về đẩy mạnh thực hiện giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 9. (03/08/2020) Công văn 4138/BTNMT-BĐKH năm 2020 về thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 10. (10/08/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về số lần tạm ứng, tỷ lệ tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 11. (06/08/2020) Thông tư 69/2020/TT-BCA quy định về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 12. (06/08/2020) Thông tư 70/2020/TT-BCA quy định về quản lý, sử dụng các hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (10/08/2020) Quyết định 1212/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (07/08/2020) Công văn 6507/VPCP-CN năm 2020 về kế hoạch trình về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao và Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 27-KL/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (07/08/2020) Quyết định 1208/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (07/08/2020) Quyết định 1207/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (07/08/2020) Thông báo 280/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (06/08/2020) Công văn 8898/SXD-TT năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 7. (05/08/2020) Quyết định 3433/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu vực Đồng Mai, tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành
 8. (05/08/2020) Quyết định 1195/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (04/08/2020) Quyết định 1177/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (04/08/2020) Quyết định 1179/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (04/08/2020) Công văn 6339/VPCP-CN năm 2020 về Phương án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (03/08/2020) Quyết định 1167/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (03/08/2020) Công văn 3723/BXD-HĐXD năm 2020 hướng dẫn về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 14. (10/08/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND sửa đổi quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long kèm theo Quyết định 30/2015/QĐ-UBND

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (10/08/2020) Công văn 3827/UBND-ĐT năm 2020 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2020-2021 do thành phố Hà Nội ban hành
 2. (07/08/2020) Công văn 969/UBDT-KHTC năm 2020 về xây dựng kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 3. (07/08/2020) Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2020 về triển khai Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 4. (07/08/2020) Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2020 về khắc phục hậu quả bom mìn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Ninh Bình ban hành
 5. (07/08/2020) Quyết định 1724/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: Thể dục thể thao, Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái
 6. (06/08/2020) Quyết định 1165/QĐ-BTC năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Quyết định và Chỉ thị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy do Bộ Tài chính ban hành
 7. (05/08/2020) Quyết định 1190/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (05/08/2020) Quyết định 1192/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (05/08/2020) Công văn 4193/BYT-MT năm 2020 về tổ chức hoạt động mai táng đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 10. (05/08/2020) Công văn 6374/VPCP-KGVX năm 2020 về báo cáo việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2019 và giai đoạn 2011-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (04/08/2020) Quyết định 923/QĐ-LĐTBXH năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 12. (03/08/2020) Công văn 6333/VPCP-CN năm 2020 về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Quảng Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (10/08/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND quy định về mức chi thù lao cho Ông Từ tại các Đền thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng do tỉnh Phú Thọ ban hành
 14. (06/08/2020) Thông tư 03/2020/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim có sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

 1. (07/08/2020) Công văn 9488/BTC-HCSN năm 2020 về hướng dẫn chi trả phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt do Bộ Tài chính ban hành
 2. (07/08/2020) Công văn 5203/TCHQ-TXNK năm 2020 bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7 do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (06/08/2020) Quyết định 1350/QĐ-NHNN năm 2020 về mức lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 4. (06/08/2020) Quyết định 1349/QĐ-NHNN năm 2020 về mức lãi suất tiền gửi dữ trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 5. (06/08/2020) Decision No. 1349/QD-NHNN dated August 06, 2020 on prescribing interest rates of required reserves and excess reserves of institutions and foreign bank branches at the State Bank of Vietnam
 6. (06/08/2020) Decision No. 1350/QD-NHNN dated August 06, 2020 on prescribing interest rates of deposits in Vietnam Dong made by Vietnam Development Bank, Vietnam Bank for Social Policies, people’s credit funds and microfinance institutions at the State Bank of Vietnam
 7. (06/08/2020) Decision No. 1351/QD-NHNN dated August 06, 2020 on prescribing interest rates of deposits made by State Treasury and Deposit Insurance of Vietnam at the State Bank of Vietnam
 8. (05/08/2020) Quyết định 2096/QĐ-TCHQ năm 2020 quy định về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa Tổng cục Hải quan và Ngân hàng thương mại trong hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua hàng ở Việt Nam và mang theo khi xuất cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (10/08/2020) Công văn 6537/VPCP-CN năm 2020 kiến nghị của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (10/08/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-TTg về giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết 84/NQ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (10/08/2020) Decision No. 22/2020/QD-TTg dated August 10, 2020 on reduction in land rents of 2020 for those influenced by Covid-19 pandemic in according to the Government's Resolution No. 84/NQ-CP
 4. (07/08/2020) Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTNMT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 5. (07/08/2020) Công văn 6474/VPCP-V.I năm 2020 giải quyết khiếu nại, kiến nghị về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số nhà 45, ngõ 235, phố Yên Hòa, phường Yên Hòa , quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (07/08/2020) Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTNMT năm 2020 hợp nhất Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 7. (07/08/2020) Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTNMT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 8. (06/08/2020) Quyết định 939/QĐ-UBND về phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 do tỉnh Ninh Bình ban hành
 9. (05/08/2020) Quyết định 1708/QĐ-BTNMT năm 2020 về Kế hoạch lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 10. (05/08/2020) Công văn 6394/VPCP-CN năm 2020 về sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho Nhà đầu tư Dự án theo hình thức hợp đồng BT do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (04/08/2020) Công văn 6352/VPCP-NN năm 2020 về vướng mắc khi thực hiện tính toán đối trừ giá trị quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa nơi đi và nơi đến dự án tái định cư Thủy điện Hủa Na tại huyện Quế Phong, Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (10/08/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (06/08/2020) Thông tư 39/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 161/2012/TT-BTC Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 2. (03/08/2020) Thông tư 178/2014/TT-BTC hướng dẫn về tài chính khi thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch, đối với đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thuỷ lợi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 3. (03/08/2020) Thông tư 21/2014/TT-BTC về Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 4. (03/08/2020) Thông tư 206/2012/TT-BTC hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng Quỹ tập trung của Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 5. (06/08/2020) Thông tư 161/2012/TT-BTC quy định chế độ kiểm soát, thanh toán khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 6. (03/08/2020) Thông tư 198/2011/TT-BTC hướng dẫn việc thu, quản lý, sử dụng, nộp ngân sách nhà nước phí hoa tiêu hàng hải và cơ chế đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải do Bộ Tài chính ban hành
 7. (06/08/2020) Thông tư 172/2009/TT-BTC sửa đổi Thông tư 81/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính do Bộ Tài Chính ban hành
 8. (03/08/2020) Thông tư 92/2007/TT-BTC hướng dẫn xác định tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 9. (06/08/2020) Thông tư 84/2007/TT-BTC sửa đổi Thông tư 18/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính do Bộ Tài chính ban hành
 10. (06/08/2020) Thông tư 81/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ,tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính do Bộ Tài chính ban hành
 11. (06/08/2020) Thông tư 18/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính do Bộ Tài chính ban hành