Thông báo văn bản mới từ ngày 24-08-2020 đến ngày 31-08-2020

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 24-08-2020 đến 31-08-2020


Lĩnh vực Giáo dục

 1. (31/08/2020) Công văn 2772/GDĐT-KHTC năm 2020 về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2020-2021 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 2. (31/08/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
 3. (31/08/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-TTg về sửa đổi Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiễm chức danh giáo sư, phó giáo sư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (31/08/2020) Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2020 về biên soạn, thẩm định và tổ chức thực hiện nội dung Giáo dục địa phương do tỉnh Thái Bình ban hành
 5. (31/08/2020) Công văn 79908/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng thiết bị lắp đặt cho trường học do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (29/08/2020) Quyết định 165/QĐ-BCĐ năm 2020 về bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 7. (28/08/2020) Quyết định 2571/QĐ-UBND năm 2020 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 8. (28/08/2020) Công văn 3321/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2020 về hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên” trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (28/08/2020) Công văn 3313/BGDĐT-GDĐH về điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (28/08/2020) Công văn 2718/GDĐT-VP năm về thực hiện chuyển phát học bạ, bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp do Sở Giáo dục và Đào tạo, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 11. (28/08/2020) Công văn 2742/SGDĐT-CTTT năm 2020 về Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học, giáo dục an toàn giao thông năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 12. (28/08/2020) Kế hoạch 680/KH-BGDĐT năm 2020 về bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ tổ chức hoạt động thể thao cho đội ngũ nhà giáo cốt cán làm công tác giáo dục thể chất do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 13. (28/08/2020) Công văn 3323/BGDĐT-GDTC năm 2020 về tuyên truyền bài tập thể dục dành cho học sinh tập luyện nâng cao sức khỏe phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 14. (27/08/2020) Kế hoạch 171/KH-UBND năm 2020 về triển khai công tác Y tế trường học năm học 2020-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 15. (27/08/2020) Quyết định 3831/QĐ-UBND năm 2020 về sửa đổi nội dung tại Mẫu quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng: Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 1414/QĐ-UBND, 1422/QĐ-UBND
 16. (27/08/2020) Công văn 3281/BGDĐT-KHTC năm 2020 về chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 17. (27/08/2020) Quyết định 2472/QĐ-BGDĐT về điều chỉnh phân công cơ sở giáo dục đại học tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (đợt 2) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 18. (27/08/2020) Quyết định 1143/QĐ-BXD năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Kết luận 51-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do Bộ Xây dựng ban hành
 19. (27/08/2020) Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH năm 2020 về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 20. (26/08/2020) Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT quy định về việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 21. (26/08/2020) Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT về sửa đổi Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 22. (25/08/2020) Thông tư 24/2020/TT-BGDĐT quy định về việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 23. (25/08/2020) Kế hoạch 3763/KH-UBND năm 2020 về Khung thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Phú Thọ ban hành
 24. (25/08/2020) Circular No. 24/2020/TT-BGDDT dated August 25, 2020 on employment of unqualified teachers and educational administrators in preschools, primary schools, and lower secondary schools
 25. (25/08/2020) Hướng dẫn liên ngành 2686/HDLN:GDĐT-YT năm 2020 về phòng chống dịch COVID-19 đầu năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
 26. (25/08/2020) Quyết định 2438/QĐ-BGDĐT về điều động cơ sở giáo dục đại học tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (Đợt 2) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 27. (24/08/2020) Quyết định 2163/QĐ-UBND năm 2020 về kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 28. (24/08/2020) Công văn 3219/BGDĐT-QLCL về hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đợt 2 do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành
 29. (24/08/2020) Chỉ thị 666/CT-BGDĐT năm 2020 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (31/08/2020) Quyết định 1325/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (31/08/2020) Quyết định 1322/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (28/08/2020) Decree No. 100/2020/ND-CP dated August 28, 2020 on duty-free business
 4. (28/08/2020) Chỉ thị 34/CT-TTg năm 2020 về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (27/08/2020) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
 6. (27/08/2020) Công văn 6393/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 7. (26/08/2020) Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
 8. (26/08/2020) Decree No. 99/2020/ND-CP dated August 26, 2020 on penalties for administrative violations against regulations on petroleum, and petrol, oil and gas trading
 9. (26/08/2020) Quyết định 3822/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương Hà Nội
 10. (26/08/2020) Decree No. 98/2020/ND-CP dated August 26, 2020 prescribing penalties for administrative violations against regulations on commerce, production and trade in counterfeit and prohibited goods, and protection of consumer rights
 11. (24/08/2020) Công văn 78002/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với hoạt động quảng cáo trên Facebook, Google do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (24/08/2020) Quyết định 2189/QĐ-UBND năm 2020 về Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
 13. (24/08/2020) Công văn 5618/TCHQ-TXNK năm 2020 về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (31/08/2020) Công văn 79916/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế nhà thầu đối với cá nhân kinh doanh nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (31/08/2020) Công văn 79917/CT-TTHT năm 2020 về ấn định thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (31/08/2020) Công văn 80132/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn hóa đơn, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có cơ sở hạ tầng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (31/08/2020) Công văn 79918/CT-TTHT năm 2020 về xử lý hóa đơn đã lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (31/08/2020) Công văn 79919/CT-TTHT năm 2020 về đăng ký người phụ thuộc là bà nội do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (31/08/2020) Công văn 80130/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (31/08/2020) Công văn 2772/GDĐT-KHTC năm 2020 về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2020-2021 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 8. (31/08/2020) Công văn 3581/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 9. (31/08/2020) Công văn 5767/TCHQ-TXNK năm 2020 thực hiện công văn 7190/BTC-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (31/08/2020) Công văn 5741/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc C/O mẫu D điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (31/08/2020) Công văn 79906/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (31/08/2020) Công văn 79907/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cho thuê mặt bằng mái của nhà máy do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (31/08/2020) Công văn 79908/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng thiết bị lắp đặt cho trường học do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (31/08/2020) Công văn 79915/CT-TTHT năm 2020 về giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (28/08/2020) Nghị định 100/2020/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế
 16. (28/08/2020) Decree No. 100/2020/ND-CP dated August 28, 2020 on duty-free business
 17. (28/08/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 17/2018/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 18. (28/08/2020) Công văn 3569/TCT-DNNCN năm 2020 về Chứng từ thu hợp pháp khi đóng góp từ thiện, nhân đạo do Tổng cục Thuế ban hành
 19. (28/08/2020) Công văn 7188/VPCP-CN năm 2020 về chỉ thị đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 20. (28/08/2020) Công văn 79492/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 21. (28/08/2020) Công văn 79493/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 22. (28/08/2020) Công văn 79494/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế nhà thầu đối với bản quyền do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 23. (28/08/2020) Công văn 79495/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 24. (28/08/2020) Công văn 79496/CT-TTHT năm 2020 về tiêu thức tên, địa chỉ trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 25. (27/08/2020) Công văn 3529/TCT-KK năm 2020 chính sách về thuế đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động do Tổng cục Thuế ban hành
 26. (27/08/2020) Công văn 3281/BGDĐT-KHTC năm 2020 về chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 27. (26/08/2020) Công văn 3515/TCT-DNNCN năm 2020 về đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc là con đẻ do Tổng cục Thuế ban hành
 28. (26/08/2020) Integrated document No. 34/VBHN-BTC dated August 26, 2020 Circular on refund of value-added tax on goods carried by foreigners and overseas Vietnamese upon their exit from Vietnam
 29. (26/08/2020) Công văn 78931/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu đối với hoạt động mua, bán quyền truy cập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 30. (26/08/2020) Công văn 78929/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng chứng từ đối với hoạt động giám định tư pháp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 31. (26/08/2020) Công văn 78769/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn giá trị gia tăng trong trường hợp thu hộ hãng giao nhận kho vận, chuyển phát nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 32. (26/08/2020) Công văn 78764/CT-TTHT năm 2020 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân sau khi chấm dứt hợp đồng lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 33. (26/08/2020) Công văn 78928/CT-TTHT năm 2020 về cấp hóa đơn lẻ đối với hợp đồng thuê khoán công việc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 34. (25/08/2020) Công văn 3486/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 35. (25/08/2020) Công văn 3487/TCT-DNNCN năm 2020 về hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 do Tổng cục Thuế ban hành
 36. (25/08/2020) Công văn 3496/TCT-KK về khai thuế giá trị gia tăng tháng/quý năm 2020 do Tổng cục Thuế ban hành
 37. (25/08/2020) Công văn 3488/TCT-DNNCN năm 2020 về hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2019 do Tổng cục Thuế ban hành
 38. (24/08/2020) Công văn 78002/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với hoạt động quảng cáo trên Facebook, Google do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 39. (24/08/2020) Công văn 3479/TCT-KK năm 2020 về khôi phục mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (31/08/2020) Công văn 5771/TCHQ-GSQL năm 2020 về quản lý vôi, đôlômit xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (31/08/2020) Công văn 5763/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (31/08/2020) Công văn 5767/TCHQ-TXNK năm 2020 thực hiện công văn 7190/BTC-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (31/08/2020) Công văn 5765/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc ấn định thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công sau đó thuê gia công lại do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (31/08/2020) Official Dispatch No. 5771/TCHQ-GSQL dated August 31, 2020 on management of exported lime and dolomites
 6. (28/08/2020) Nghị định 100/2020/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế
 7. (25/08/2020) Công văn 5638/TCHQ-GSQL năm 2020 về gia hạn thời hạn lưu giữ xăng dầu cung ứng hàng không và tàu biển kinh doanh tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (24/08/2020) Công văn 5608/TCHQ-TXNK năm 2020 về quyết định truy thu thuế nhập khẩu đối với hàng hóa gia công lại trong khu phi thuế quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (24/08/2020) Công văn 5618/TCHQ-TXNK năm 2020 về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (24/08/2020) Quyết định 2250/QĐ-BCT năm 2020 về phê duyệt và công bố Danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2019 do Bộ Công thương ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (31/08/2020) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 42:2020/BTNMT về Chuẩn thông tin địa lý cơ sở
 2. (31/08/2020) Quyết định 2026/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Hưng Yên năm 2020 (đợt 1)
 3. (31/08/2020) Thông tư 05/2020/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 4. (31/08/2020) Công văn 5771/TCHQ-GSQL năm 2020 về quản lý vôi, đôlômit xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (31/08/2020) Official Dispatch No. 5771/TCHQ-GSQL dated August 31, 2020 on management of exported lime and dolomites
 6. (28/08/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 47/2014/QĐ-UBND và Quyết định 53/2015/QĐ-UBND về Bảng giá các loại lâm sản và động vật rừng thông thường còn sống sau khi xử lý tịch thu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 7. (28/08/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 17/2018/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 8. (28/08/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020
 9. (27/08/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động, nội dung chi, mức chi, quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai; phân cấp và giao Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang
 10. (27/08/2020) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về quản lý động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 11. (26/08/2020) Quyết định 825/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 01 bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 12. (26/08/2020) Quyết định 823/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ gồm 02 thủ tục hành chính mới, 07 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
 13. (25/08/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về bổ sung ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 14. (25/08/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND bãi bỏ 02 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành về lĩnh vực lâm nghiệp
 15. (25/08/2020) Quyết định 635/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình
 16. (24/08/2020) Công văn 1144/TTg-NN năm 2020 về gia hạn thời hạn giao khu vực biển của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất do Thủ tướng Chính Phủ ban hành
 17. (24/08/2020) Công văn 7014/VPCP-NN năm 2020 dự thảo Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (24/08/2020) Quyết định 1868/QĐ-BTNMT năm 2020 về ban hành Quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 19. (24/08/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1208/2006/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong lĩnh vực đất đai và Quyết định 05/2017/QĐ-UBND quy định hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 20. (24/08/2020) Quyết định 1860/QĐ-BTNMT năm 2020 về phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Hà Giang do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 21. (24/08/2020) Quyết định 1861/QĐ-BTNMT năm 2020 về phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ khu vực tại tỉnh Lào Cai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (31/08/2020) Quyết định 3442/QĐ-BNN-TCCB về Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020
 2. (31/08/2020) Kế hoạch 172/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị định 55/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại do thành phố Hà Nội ban hành
 3. (31/08/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
 4. (31/08/2020) Quyết định 1336/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (31/08/2020) Quyết định 1323/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (31/08/2020) Nghị quyết 123/NQ-CP về phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2020 do Chính phủ ban hành
 7. (31/08/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-TTg về sửa đổi Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiễm chức danh giáo sư, phó giáo sư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (31/08/2020) Quyết định 1326/QĐ-TTg năm 2020 về phân công Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (28/08/2020) Kế hoạch 93/KH-UBND về thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Tuyên Quang trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020
 10. (28/08/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 27/2014/QĐ-UBND quy định về quản lý, khai thác đất làm vật liệu san lấp công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 11. (28/08/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 47/2014/QĐ-UBND và Quyết định 53/2015/QĐ-UBND về Bảng giá các loại lâm sản và động vật rừng thông thường còn sống sau khi xử lý tịch thu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 12. (28/08/2020) Quyết định 43/2020/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành
 13. (28/08/2020) Thông báo 312/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (28/08/2020) Quyết định 1327/QĐ-BKHĐT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 15. (28/08/2020) Nghị định 101/2020/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ
 16. (28/08/2020) Công văn 7156/VPCP-V.I năm 2020 về xử lý đơn tố cáo “bến” đón, trả khách trái phép tồn tại, hoạt động trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (27/08/2020) Quyết định 1180/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Đường bộ; lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
 18. (27/08/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 155/2004/QĐ-UB về thành lập Văn phòng đại diện của thành phố Đà Nẵng tại Tokyo-Nhật Bản
 19. (27/08/2020) Quyết định 3831/QĐ-UBND năm 2020 về sửa đổi nội dung tại Mẫu quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng: Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 1414/QĐ-UBND, 1422/QĐ-UBND
 20. (27/08/2020) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2020 về tăng cường hoạt động cung cấp thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 21. (27/08/2020) Quyết định 3841/QĐ-UBND năm 2020 về bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội
 22. (27/08/2020) Quyết định 1995/QĐ-UBND năm 2020 ban hành Danh mục đính chính sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày trong các Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành trong thời điểm từ ngày 16/10/2019 đến 20/7/2020
 23. (27/08/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 28/2017/QĐ-TTg quy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 24. (27/08/2020) Quyết định 2397/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực điện ảnh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 25. (27/08/2020) Quyết định 3096/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
 26. (27/08/2020) Công văn 7121/VPCP-V.I năm 2020 tố cáo hành vi gây khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty do Văn phòng Chính phủ ban hành
 27. (27/08/2020) Công văn 7124/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong tháng 7 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 28. (27/08/2020) Công văn 5622/BKHĐT-ĐTNN năm 2020 về kiến nghị bãi bỏ điểm đ khoản 2 Điều 10 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2014 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 29. (26/08/2020) Quyết định 2527/QĐ-CT năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 30. (26/08/2020) Quyết định 825/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 01 bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 31. (26/08/2020) Quyết định 3822/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương Hà Nội
 32. (26/08/2020) Quyết định 2533/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Hải Dương
 33. (26/08/2020) Quyết định 1306/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục Bí mật nhà nước của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 34. (26/08/2020) Quyết định 1250/QĐ-BTC về phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành
 35. (26/08/2020) Công văn 1086/UBDT-VP năm 2020 về báo cáo kết quả tham mưu giải quyết đề xuất, kiến nghị và đề xuất, kiến nghị của các vụ, đơn vị do Ủy ban Dân tộc ban hành
 36. (26/08/2020) Quyết định 823/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ gồm 02 thủ tục hành chính mới, 07 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
 37. (26/08/2020) Quyết định 17/QĐ-BCĐPCD năm 2020 về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội
 38. (26/08/2020) Quyết định 2347/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
 39. (26/08/2020) Quyết định 3525/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh hóa
 40. (25/08/2020) Thông tư 24/2020/TT-BGDĐT quy định về việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 41. (25/08/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo khi phát sinh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tập trung đông người trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng hoặc các tỉnh khác
 42. (25/08/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND bãi bỏ 02 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành về lĩnh vực lâm nghiệp
 43. (25/08/2020) Quyết định 37/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 28/2013/QĐ-UBND quy định về phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, khai tử, bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Long An và Quyết định 23/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 28/2013/QĐ-UBND
 44. (25/08/2020) Quyết định 635/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình
 45. (25/08/2020) Circular No. 24/2020/TT-BGDDT dated August 25, 2020 on employment of unqualified teachers and educational administrators in preschools, primary schools, and lower secondary schools
 46. (25/08/2020) Quyết định 1671/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ giao thông vận tải
 47. (25/08/2020) Quyết định 2522/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Hải Phòng
 48. (25/08/2020) Quyết định 303/QĐ-VKSTC năm 2020 về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 49. (24/08/2020) Quyết định 1122/QĐ-BXD năm 2020 về thành lập Tổ điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020-2025 do Bộ Xây dựng ban hành
 50. (24/08/2020) Quyết định 2189/QĐ-UBND năm 2020 về Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
 51. (24/08/2020) Quyết định 2650/QĐ-BQP năm 2020 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
 52. (24/08/2020) Quyết định 1868/QĐ-BTNMT năm 2020 về ban hành Quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 53. (24/08/2020) Quyết định 1294/QĐ-TTg năm 2020 về ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 54. (24/08/2020) Nghị định 96/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
 55. (24/08/2020) Quyết định 1292/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 56. (24/08/2020) Quyết định 1291/QĐ-TTg năm 2020 về bổ sung Thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 57. (24/08/2020) Quyết định 1295/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (31/08/2020) Công văn 80132/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn hóa đơn, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có cơ sở hạ tầng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (28/08/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 45/2017/QĐ-UBND
 3. (28/08/2020) Công văn 1155/TTg-CN năm 2020 về Đề án điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Đức Hòa III, tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (28/08/2020) Công văn 4203/BXD-QLN năm 2020 về bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành
 5. (28/08/2020) Công văn 4230/BXD-QLN năm 2020 về bán bất động sản hình thành trong tương lai và cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án Thăng Long Victory do Bộ Xây dựng ban hành
 6. (27/08/2020) Công văn 4618/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 về đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 7. (25/08/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP do tỉnh Ninh Bình ban hành
 8. (24/08/2020) Quyết định 2504/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
 9. (24/08/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1208/2006/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong lĩnh vực đất đai và Quyết định 05/2017/QĐ-UBND quy định hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 10. (24/08/2020) Nghị định 95/2020/NĐ-CP về hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (31/08/2020) Thông báo 19/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội
 2. (31/08/2020) Official Dispatch No. 4674/BYT-MT dated August 31, 2020 on Guidance on Covid-19 prevention and control regarding short-term work visit (less than 14 days) of foreigners
 3. (31/08/2020) Công văn 4674/BYT-MT năm 2020 về hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) do Bộ Y tế ban hành
 4. (29/08/2020) Quyết định 165/QĐ-BCĐ năm 2020 về bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 5. (29/08/2020) Thông báo 313/TB-VPCP năm 2020 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (29/08/2020) Công văn 1995/ATTP-NĐTT năm 2020 về xử lý khẩn cấp sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm do Cục An toàn thực phẩm ban hành
 7. (28/08/2020) Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2020-2025
 8. (28/08/2020) Quyết định 3781/QĐ-BYT năm 2020 về "Kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2020-2025" do Bộ Y tế ban hành
 9. (28/08/2020) Kế hoạch 680/KH-BGDĐT năm 2020 về bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ tổ chức hoạt động thể thao cho đội ngũ nhà giáo cốt cán làm công tác giáo dục thể chất do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (28/08/2020) Công văn 3323/BGDĐT-GDTC năm 2020 về tuyên truyền bài tập thể dục dành cho học sinh tập luyện nâng cao sức khỏe phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 11. (27/08/2020) Kế hoạch 171/KH-UBND năm 2020 về triển khai công tác Y tế trường học năm học 2020-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 12. (27/08/2020) Công văn 1156/KCB-QLCL&CĐT năm 2020 về kiểm điểm công tác sàng lọc, phân luồng, kiểm soát nhiễm khuẩn và điều dưỡng tại các bệnh viện do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
 13. (27/08/2020) Công văn 1155/KCB-QLCL&CĐT năm 2020 về biểu dương Sở Y tế Hà Nội và triển khai đánh giá thực chất theo Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
 14. (27/08/2020) Thông báo 18/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội ban hành
 15. (26/08/2020) Quyết định 17/QĐ-BCĐPCD năm 2020 về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội
 16. (25/08/2020) Hướng dẫn liên ngành 2686/HDLN:GDĐT-YT năm 2020 về phòng chống dịch COVID-19 đầu năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (24/08/2020) Công văn 3916/UBND-KGVX năm 2020 về thực hiện biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hànhtrong tình hình hiện nay
 18. (24/08/2020) Công văn 3216/BGDĐT-VP năm 2020 về triển khai hoạt động đầu năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 19. (24/08/2020) Thông báo 309/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 20. (24/08/2020) Quyết định 1291/QĐ-TTg năm 2020 về bổ sung Thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 21. (24/08/2020) Quyết định 1295/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 22. (24/08/2020) Official Dispatch No. 7038/VPCP-KTTH dated August 24, 2020 on COVID-19 quarantine and treatment costs

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (31/08/2020) Quyết định 483/QĐ-UBDT năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định nội dung bản thảo sổ tay hỏi đáp chính sách pháp luật về giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
 2. (31/08/2020) Quyết định 1336/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (31/08/2020) Công văn 1107/UBDT-DTTS năm 2020 về xây dựng tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù do Ủy ban Dân tộc ban hành
 4. (28/08/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 45/2017/QĐ-UBND
 5. (28/08/2020) Công văn 3321/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2020 về hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên” trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (28/08/2020) Thông tư 05/2020/TT-BVHTTDL quy định về đánh giá hoạt động thư viện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 7. (28/08/2020) Công văn 7156/VPCP-V.I năm 2020 về xử lý đơn tố cáo “bến” đón, trả khách trái phép tồn tại, hoạt động trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (27/08/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 9. (27/08/2020) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
 10. (27/08/2020) Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới do tỉnh Hưng Yên ban hành
 11. (27/08/2020) Quyết định 2397/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực điện ảnh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 12. (26/08/2020) Quyết định 2527/QĐ-CT năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 13. (26/08/2020) Công văn 7088/VPCP-KGVX năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (26/08/2020) Quyết định 3525/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh hóa
 15. (25/08/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 16. (24/08/2020) Quyết định 1290/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích khảo cổ hang con Moong và các di tích phụ cận, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (24/08/2020) Quyết định 1296/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình "Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu và công bố tác phẩm văn học nghệ thuật Việt Nam trên nền tảng cách mạng công nghiệp lần thứ tư" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (31/08/2020) Thông báo 314/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về triển khai Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (29/08/2020) Công văn 7211/VPCP-CN năm 2020 về triển khai đầu tư hệ thống đường vành đai vùng Thủ đô và vùng Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (29/08/2020) Công văn 7212/VPCP-CN năm 2020 về điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) để phục vụ công tác quyết toán dự án hoàn thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (28/08/2020) Thông báo 311/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về triển khai Nghị quyết về chuyển đổi phương thức đầu tư dự án thành phần tại Nghị quyết 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (28/08/2020) Quyết định 1317/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, giai đoạn 2020-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (28/08/2020) Công văn 2742/SGDĐT-CTTT năm 2020 về Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học, giáo dục an toàn giao thông năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 7. (28/08/2020) Công văn 7156/VPCP-V.I năm 2020 về xử lý đơn tố cáo “bến” đón, trả khách trái phép tồn tại, hoạt động trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (27/08/2020) Quyết định 1180/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Đường bộ; lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
 9. (27/08/2020) Công văn 7146/VPCP-CN năm 2020 về xử lý thông tin báo nêu về rà soát trong công tác quy hoạch, quản lý cảng biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (26/08/2020) Quyết định 1310/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 208/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giao thông vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (26/08/2020) Công văn 7094/VPCP-CN năm 2020 về xử lý thông tin báo nêu về nâng cao hiệu quả, giảm chi phí vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (26/08/2020) Nghị định 97/2020/NĐ-CP về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không
 13. (25/08/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 14. (25/08/2020) Quyết định 1671/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ giao thông vận tải

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (31/08/2020) Quyết định 1065/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
 2. (31/08/2020) Quyết định 1325/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (29/08/2020) Công văn 7211/VPCP-CN năm 2020 về triển khai đầu tư hệ thống đường vành đai vùng Thủ đô và vùng Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (29/08/2020) Công văn 7212/VPCP-CN năm 2020 về điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) để phục vụ công tác quyết toán dự án hoàn thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (28/08/2020) Thông báo 311/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về triển khai Nghị quyết về chuyển đổi phương thức đầu tư dự án thành phần tại Nghị quyết 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (28/08/2020) Quyết định 1318/QĐ-TTg năm 2020 về Quy chế hoạt động của Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (28/08/2020) Quyết định 1327/QĐ-BKHĐT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 8. (28/08/2020) Công văn 7189/VPCP-NN năm 2020 về cơ chế, chính sách mới, hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thúc đẩy sản xuất lâm nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (28/08/2020) Công văn 79494/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế nhà thầu đối với bản quyền do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (27/08/2020) Công văn 3529/TCT-KK năm 2020 chính sách về thuế đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động do Tổng cục Thuế ban hành
 11. (27/08/2020) Quyết định 3841/QĐ-UBND năm 2020 về bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội
 12. (27/08/2020) Quyết định 1987/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển vùng sản xuất cây ăn quả, hoa, cây cảnh tập trung trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025
 13. (26/08/2020) Công văn 7088/VPCP-KGVX năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (26/08/2020) Công văn 7101/VPCP-NN năm 2020 về tình trạng dự án “treo”, “bỏ hoang” ở các địa bàn quận, huyện thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (26/08/2020) Công văn 78931/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu đối với hoạt động mua, bán quyền truy cập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (24/08/2020) Nghị định 95/2020/NĐ-CP về hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (31/08/2020) Quyết định 2026/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Hưng Yên năm 2020 (đợt 1)
 2. (31/08/2020) Công văn 2771/BHXH-TCKT về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 9, 10/2020 trong thời gian tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 3. (28/08/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 47/2014/QĐ-UBND và Quyết định 53/2015/QĐ-UBND về Bảng giá các loại lâm sản và động vật rừng thông thường còn sống sau khi xử lý tịch thu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 4. (28/08/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về sửa đổi Quy định quản lý nhà nước về giá kèm theo Quyết định 08/2017/QĐ-UBND do tỉnh Hà Nam ban hành
 5. (28/08/2020) Quyết định 1327/QĐ-BKHĐT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 6. (28/08/2020) Công văn 7189/VPCP-NN năm 2020 về cơ chế, chính sách mới, hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thúc đẩy sản xuất lâm nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (28/08/2020) Công văn 4192/BXD-KTXD năm 2020 hướng dẫn quy định về tổ chức thẩm định các hạng mục mua sắm tài sản, đồ dùng trang thiết bị (không bao gồm thiết bị công trình xây dựng) trong dự án đầu tư công theo Luật Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 8. (28/08/2020) Công văn 4203/BXD-QLN năm 2020 về bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành
 9. (28/08/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020
 10. (27/08/2020) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
 11. (27/08/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động, nội dung chi, mức chi, quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai; phân cấp và giao Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang
 12. (27/08/2020) Quyết định 3096/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
 13. (26/08/2020) Quyết định 150/QĐ-VKSTC năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe máy công chuyên dùng của ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 14. (26/08/2020) Công văn 7094/VPCP-CN năm 2020 về xử lý thông tin báo nêu về nâng cao hiệu quả, giảm chi phí vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (25/08/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cao Bằng
 16. (25/08/2020) Quyết định 140/QĐ-VKSTC năm 2020 về ban hành quy định quản lý và sử dụng xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 17. (24/08/2020) Official Dispatch No. 7038/VPCP-KTTH dated August 24, 2020 on COVID-19 quarantine and treatment costs

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (31/08/2020) Thông báo 314/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về triển khai Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (28/08/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 27/2014/QĐ-UBND quy định về quản lý, khai thác đất làm vật liệu san lấp công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 3. (27/08/2020) Quyết định 3831/QĐ-UBND năm 2020 về sửa đổi nội dung tại Mẫu quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng: Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 1414/QĐ-UBND, 1422/QĐ-UBND
 4. (27/08/2020) Quyết định 2549/QĐ-UBND năm 2020 về đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Hải Dương, Chí Linh và thị xã Kinh Môn tỉnh Hải Dương
 5. (27/08/2020) Quyết định 1143/QĐ-BXD năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Kết luận 51-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do Bộ Xây dựng ban hành
 6. (27/08/2020) Quyết định 2520/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án xây dựng Đô thị thông minh tỉnh Thái Bình giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
 7. (26/08/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND quy định về Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 8. (26/08/2020) Công văn 7101/VPCP-NN năm 2020 về tình trạng dự án “treo”, “bỏ hoang” ở các địa bàn quận, huyện thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (24/08/2020) Công văn 7013/VPCP-NN năm 2020 về nghiên cứu, xử lý thông tin báo nêu về hiệu quả các dự án đầu tư cho chống ngập do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (24/08/2020) Nghị định 95/2020/NĐ-CP về hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (31/08/2020) Quyết định 1706/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (31/08/2020) Quyết định 1321/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (28/08/2020) Kế hoạch 93/KH-UBND về thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Tuyên Quang trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020
 4. (28/08/2020) Quyết định 1317/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, giai đoạn 2020-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (28/08/2020) Công văn 7188/VPCP-CN năm 2020 về chỉ thị đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (27/08/2020) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2020 về tăng cường hoạt động cung cấp thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 7. (24/08/2020) Quyết định 1296/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình "Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu và công bố tác phẩm văn học nghệ thuật Việt Nam trên nền tảng cách mạng công nghiệp lần thứ tư" do Thủ tướng Chính phủ ban hành


Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (27/08/2020) Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2020 về sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Sơn Dương, huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang; hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh Thôn đội trưởng, Công an viên, Bảo vệ dân phố, Nhân viên y tế dôi dư do ghép cụm dân cư và sáp nhập tổ dân phố thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
 2. (27/08/2020) Quyết định 34/QĐ-UBND năm 2020 về sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Sơn Dương, huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang; hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh Thôn đội trưởng, Công an viên, Bảo vệ dân phố, Nhân viên y tế dôi dư do ghép cụm dân cư và sáp nhập tổ dân phố thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
 3. (31/08/2020) Quyết định 2026/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Hưng Yên năm 2020 (đợt 1)
 4. (31/08/2020) Công văn 2771/BHXH-TCKT về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 9, 10/2020 trong thời gian tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 5. (28/08/2020) Quyết định 1327/QĐ-BKHĐT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 6. (28/08/2020) Công văn 7189/VPCP-NN năm 2020 về cơ chế, chính sách mới, hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thúc đẩy sản xuất lâm nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (28/08/2020) Công văn 4192/BXD-KTXD năm 2020 hướng dẫn quy định về tổ chức thẩm định các hạng mục mua sắm tài sản, đồ dùng trang thiết bị (không bao gồm thiết bị công trình xây dựng) trong dự án đầu tư công theo Luật Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 8. (28/08/2020) Công văn 4203/BXD-QLN năm 2020 về bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành
 9. (27/08/2020) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
 10. (27/08/2020) Quyết định 3096/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
 11. (26/08/2020) Quyết định 150/QĐ-VKSTC năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe máy công chuyên dùng của ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 12. (26/08/2020) Công văn 7094/VPCP-CN năm 2020 về xử lý thông tin báo nêu về nâng cao hiệu quả, giảm chi phí vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (25/08/2020) Quyết định 140/QĐ-VKSTC năm 2020 về ban hành quy định quản lý và sử dụng xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 14. (24/08/2020) Official Dispatch No. 7038/VPCP-KTTH dated August 24, 2020 on COVID-19 quarantine and treatment costs
 15. (26/08/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND về quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Long An
 16. (26/08/2020) Quyết định 35/2020/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND về quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi hỗ trợ trực tiếp nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Long An
 17. (31/08/2020) Thông tư 70/2020/TT-BTC về kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư 14/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 127/2018/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
 18. (31/08/2020) Circular No. 70/2020/TT-BTC dated July 17, 2020 on extension of effective period of the Circular No. 14/2020/TT-BTC on amendments to the Circular No. 127/2018/TT-BTC prescribing prices of securities-related services rendered by Stock Exchanges and Vietnam Securities Depository for the purpose of assisting organizations and individuals facing difficulties amid Covid-19 pandemic

Lĩnh vực Thương mại

 1. (31/08/2020) Quyết định 1325/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (31/08/2020) Quyết định 1322/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (28/08/2020) Chỉ thị 34/CT-TTg năm 2020 về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (27/08/2020) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
 5. (27/08/2020) Công văn 6393/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 6. (26/08/2020) Quyết định 3822/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương Hà Nội
 7. (24/08/2020) Công văn 78002/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với hoạt động quảng cáo trên Facebook, Google do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (24/08/2020) Quyết định 2189/QĐ-UBND năm 2020 về Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
 9. (24/08/2020) Công văn 5618/TCHQ-TXNK năm 2020 về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (31/08/2020) Thông tư 70/2020/TT-BTC về kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư 14/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 127/2018/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (31/08/2020) Quyết định 1706/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (31/08/2020) Quyết định 1321/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (28/08/2020) Kế hoạch 93/KH-UBND về thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Tuyên Quang trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020
 4. (28/08/2020) Quyết định 1317/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, giai đoạn 2020-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (28/08/2020) Công văn 7188/VPCP-CN năm 2020 về chỉ thị đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (27/08/2020) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2020 về tăng cường hoạt động cung cấp thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 7. (24/08/2020) Quyết định 1296/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình "Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu và công bố tác phẩm văn học nghệ thuật Việt Nam trên nền tảng cách mạng công nghiệp lần thứ tư" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (25/08/2020) Thông tư 14/2020/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 08/2016/TT-BTTTT về hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 9. (25/08/2020) Circular No. 14/2020/TT-BTTTT dated July 8, 2020 on amendments to Circular No. 08/2016/TT-BTTTT providing guidelines for public utility telecommunication service provision program until 2020

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (27/08/2020) Nghị quyết 37/NQ-HĐND bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 2. (31/08/2020) Quyết định 1065/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
 3. (31/08/2020) Quyết định 1325/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (29/08/2020) Công văn 7211/VPCP-CN năm 2020 về triển khai đầu tư hệ thống đường vành đai vùng Thủ đô và vùng Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (29/08/2020) Công văn 7212/VPCP-CN năm 2020 về điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) để phục vụ công tác quyết toán dự án hoàn thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (28/08/2020) Thông báo 311/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về triển khai Nghị quyết về chuyển đổi phương thức đầu tư dự án thành phần tại Nghị quyết 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (28/08/2020) Quyết định 1318/QĐ-TTg năm 2020 về Quy chế hoạt động của Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (28/08/2020) Quyết định 1327/QĐ-BKHĐT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 9. (28/08/2020) Công văn 7189/VPCP-NN năm 2020 về cơ chế, chính sách mới, hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thúc đẩy sản xuất lâm nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (28/08/2020) Công văn 79494/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế nhà thầu đối với bản quyền do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (27/08/2020) Công văn 3529/TCT-KK năm 2020 chính sách về thuế đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động do Tổng cục Thuế ban hành
 12. (27/08/2020) Quyết định 3841/QĐ-UBND năm 2020 về bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội
 13. (27/08/2020) Quyết định 1987/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển vùng sản xuất cây ăn quả, hoa, cây cảnh tập trung trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025
 14. (26/08/2020) Công văn 7088/VPCP-KGVX năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (26/08/2020) Công văn 7101/VPCP-NN năm 2020 về tình trạng dự án “treo”, “bỏ hoang” ở các địa bàn quận, huyện thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (26/08/2020) Công văn 78931/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu đối với hoạt động mua, bán quyền truy cập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (24/08/2020) Nghị định 95/2020/NĐ-CP về hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
 18. (31/08/2020) Thông tư 18/2020/TT-BCT quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho dự án điện mặt trời do Bộ Công thương ban hành
 19. (31/08/2020) Circular 18/2020/TT-BCT dated July 17, 2020 on project development and sample of electricity sale contract applicable to solar power projects

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (31/08/2020) Công văn 79916/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế nhà thầu đối với cá nhân kinh doanh nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (31/08/2020) Công văn 79917/CT-TTHT năm 2020 về ấn định thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (31/08/2020) Công văn 80132/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn hóa đơn, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có cơ sở hạ tầng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (31/08/2020) Công văn 79918/CT-TTHT năm 2020 về xử lý hóa đơn đã lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (31/08/2020) Công văn 79919/CT-TTHT năm 2020 về đăng ký người phụ thuộc là bà nội do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (31/08/2020) Công văn 80130/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (31/08/2020) Công văn 2772/GDĐT-KHTC năm 2020 về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2020-2021 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 8. (31/08/2020) Công văn 3581/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 9. (31/08/2020) Công văn 5767/TCHQ-TXNK năm 2020 thực hiện công văn 7190/BTC-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (31/08/2020) Công văn 5741/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc C/O mẫu D điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (31/08/2020) Công văn 79906/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (31/08/2020) Công văn 79907/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cho thuê mặt bằng mái của nhà máy do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (31/08/2020) Công văn 79908/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng thiết bị lắp đặt cho trường học do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (31/08/2020) Công văn 79915/CT-TTHT năm 2020 về giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (28/08/2020) Công văn 3569/TCT-DNNCN năm 2020 về Chứng từ thu hợp pháp khi đóng góp từ thiện, nhân đạo do Tổng cục Thuế ban hành
 16. (28/08/2020) Công văn 7188/VPCP-CN năm 2020 về chỉ thị đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (28/08/2020) Công văn 79492/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (28/08/2020) Công văn 79493/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (28/08/2020) Công văn 79494/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế nhà thầu đối với bản quyền do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 20. (28/08/2020) Công văn 79495/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 21. (28/08/2020) Công văn 79496/CT-TTHT năm 2020 về tiêu thức tên, địa chỉ trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 22. (27/08/2020) Công văn 3529/TCT-KK năm 2020 chính sách về thuế đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động do Tổng cục Thuế ban hành
 23. (27/08/2020) Công văn 3281/BGDĐT-KHTC năm 2020 về chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 24. (26/08/2020) Công văn 3515/TCT-DNNCN năm 2020 về đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc là con đẻ do Tổng cục Thuế ban hành
 25. (26/08/2020) Integrated document No. 34/VBHN-BTC dated August 26, 2020 Circular on refund of value-added tax on goods carried by foreigners and overseas Vietnamese upon their exit from Vietnam
 26. (26/08/2020) Công văn 78931/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu đối với hoạt động mua, bán quyền truy cập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 27. (26/08/2020) Công văn 78929/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng chứng từ đối với hoạt động giám định tư pháp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 28. (26/08/2020) Công văn 78769/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn giá trị gia tăng trong trường hợp thu hộ hãng giao nhận kho vận, chuyển phát nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 29. (26/08/2020) Công văn 78764/CT-TTHT năm 2020 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân sau khi chấm dứt hợp đồng lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 30. (26/08/2020) Công văn 78928/CT-TTHT năm 2020 về cấp hóa đơn lẻ đối với hợp đồng thuê khoán công việc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 31. (25/08/2020) Công văn 3486/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 32. (25/08/2020) Công văn 3487/TCT-DNNCN năm 2020 về hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 do Tổng cục Thuế ban hành
 33. (25/08/2020) Công văn 3496/TCT-KK về khai thuế giá trị gia tăng tháng/quý năm 2020 do Tổng cục Thuế ban hành
 34. (25/08/2020) Công văn 3488/TCT-DNNCN năm 2020 về hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2019 do Tổng cục Thuế ban hành
 35. (24/08/2020) Công văn 78002/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với hoạt động quảng cáo trên Facebook, Google do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 36. (24/08/2020) Công văn 3479/TCT-KK năm 2020 về khôi phục mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 37. (25/08/2020) Quyết định 1238/QĐ-BTC năm 2020 về điều chỉnh Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy do Bộ Tài chính ban hành
 38. (25/08/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND về Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (27/08/2020) Nghị quyết 37/NQ-HĐND bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 2. (31/08/2020) Công văn 80132/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn hóa đơn, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có cơ sở hạ tầng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (28/08/2020) Công văn 1155/TTg-CN năm 2020 về Đề án điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Đức Hòa III, tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (28/08/2020) Công văn 4203/BXD-QLN năm 2020 về bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành
 5. (28/08/2020) Công văn 4230/BXD-QLN năm 2020 về bán bất động sản hình thành trong tương lai và cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án Thăng Long Victory do Bộ Xây dựng ban hành
 6. (27/08/2020) Công văn 4618/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 về đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 7. (24/08/2020) Quyết định 2504/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
 8. (24/08/2020) Nghị định 95/2020/NĐ-CP về hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
 9. (25/08/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND về Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (27/08/2020) Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2020 về sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Sơn Dương, huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang; hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh Thôn đội trưởng, Công an viên, Bảo vệ dân phố, Nhân viên y tế dôi dư do ghép cụm dân cư và sáp nhập tổ dân phố thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
 2. (26/08/2020) Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
 3. (27/08/2020) Quyết định 34/QĐ-UBND năm 2020 về sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Sơn Dương, huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang; hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh Thôn đội trưởng, Công an viên, Bảo vệ dân phố, Nhân viên y tế dôi dư do ghép cụm dân cư và sáp nhập tổ dân phố thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
 4. (31/08/2020) Quyết định 3442/QĐ-BNN-TCCB về Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020
 5. (31/08/2020) Kế hoạch 172/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị định 55/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại do thành phố Hà Nội ban hành
 6. (31/08/2020) Quyết định 1336/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (31/08/2020) Quyết định 1323/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (31/08/2020) Nghị quyết 123/NQ-CP về phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2020 do Chính phủ ban hành
 9. (31/08/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-TTg về sửa đổi Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiễm chức danh giáo sư, phó giáo sư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (31/08/2020) Quyết định 1326/QĐ-TTg năm 2020 về phân công Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (28/08/2020) Kế hoạch 93/KH-UBND về thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Tuyên Quang trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020
 12. (28/08/2020) Thông báo 312/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (28/08/2020) Quyết định 1327/QĐ-BKHĐT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 14. (28/08/2020) Công văn 7156/VPCP-V.I năm 2020 về xử lý đơn tố cáo “bến” đón, trả khách trái phép tồn tại, hoạt động trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (27/08/2020) Quyết định 1180/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Đường bộ; lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
 16. (27/08/2020) Quyết định 3831/QĐ-UBND năm 2020 về sửa đổi nội dung tại Mẫu quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng: Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 1414/QĐ-UBND, 1422/QĐ-UBND
 17. (27/08/2020) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2020 về tăng cường hoạt động cung cấp thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 18. (27/08/2020) Quyết định 3841/QĐ-UBND năm 2020 về bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội
 19. (27/08/2020) Quyết định 1995/QĐ-UBND năm 2020 ban hành Danh mục đính chính sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày trong các Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành trong thời điểm từ ngày 16/10/2019 đến 20/7/2020
 20. (27/08/2020) Quyết định 2397/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực điện ảnh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 21. (27/08/2020) Quyết định 3096/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
 22. (27/08/2020) Công văn 7121/VPCP-V.I năm 2020 tố cáo hành vi gây khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty do Văn phòng Chính phủ ban hành
 23. (27/08/2020) Công văn 7124/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong tháng 7 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 24. (27/08/2020) Công văn 5622/BKHĐT-ĐTNN năm 2020 về kiến nghị bãi bỏ điểm đ khoản 2 Điều 10 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2014 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 25. (26/08/2020) Quyết định 2527/QĐ-CT năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 26. (26/08/2020) Quyết định 825/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 01 bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 27. (26/08/2020) Quyết định 3822/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương Hà Nội
 28. (26/08/2020) Quyết định 2533/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Hải Dương
 29. (26/08/2020) Quyết định 1306/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục Bí mật nhà nước của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 30. (26/08/2020) Quyết định 1250/QĐ-BTC về phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành
 31. (26/08/2020) Công văn 1086/UBDT-VP năm 2020 về báo cáo kết quả tham mưu giải quyết đề xuất, kiến nghị và đề xuất, kiến nghị của các vụ, đơn vị do Ủy ban Dân tộc ban hành
 32. (26/08/2020) Quyết định 823/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ gồm 02 thủ tục hành chính mới, 07 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
 33. (26/08/2020) Quyết định 17/QĐ-BCĐPCD năm 2020 về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội
 34. (26/08/2020) Quyết định 2347/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
 35. (26/08/2020) Quyết định 3525/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh hóa
 36. (25/08/2020) Quyết định 635/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình
 37. (25/08/2020) Quyết định 2522/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Hải Phòng
 38. (25/08/2020) Quyết định 303/QĐ-VKSTC năm 2020 về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 39. (24/08/2020) Quyết định 1122/QĐ-BXD năm 2020 về thành lập Tổ điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020-2025 do Bộ Xây dựng ban hành
 40. (24/08/2020) Quyết định 2189/QĐ-UBND năm 2020 về Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
 41. (24/08/2020) Quyết định 2650/QĐ-BQP năm 2020 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
 42. (24/08/2020) Quyết định 1868/QĐ-BTNMT năm 2020 về ban hành Quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 43. (24/08/2020) Quyết định 1294/QĐ-TTg năm 2020 về ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 44. (24/08/2020) Quyết định 1292/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 45. (24/08/2020) Quyết định 1291/QĐ-TTg năm 2020 về bổ sung Thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 46. (24/08/2020) Quyết định 1295/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 47. (27/08/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 48. (27/08/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố Hà Nội

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (31/08/2020) Công văn 2772/GDĐT-KHTC năm 2020 về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2020-2021 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 2. (31/08/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-TTg về sửa đổi Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiễm chức danh giáo sư, phó giáo sư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (31/08/2020) Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2020 về biên soạn, thẩm định và tổ chức thực hiện nội dung Giáo dục địa phương do tỉnh Thái Bình ban hành
 4. (31/08/2020) Công văn 79908/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng thiết bị lắp đặt cho trường học do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (29/08/2020) Quyết định 165/QĐ-BCĐ năm 2020 về bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 6. (28/08/2020) Quyết định 2571/QĐ-UBND năm 2020 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 7. (28/08/2020) Công văn 3321/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2020 về hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên” trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (28/08/2020) Công văn 3313/BGDĐT-GDĐH về điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (28/08/2020) Công văn 2718/GDĐT-VP năm về thực hiện chuyển phát học bạ, bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp do Sở Giáo dục và Đào tạo, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 10. (28/08/2020) Công văn 2742/SGDĐT-CTTT năm 2020 về Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học, giáo dục an toàn giao thông năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 11. (28/08/2020) Kế hoạch 680/KH-BGDĐT năm 2020 về bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ tổ chức hoạt động thể thao cho đội ngũ nhà giáo cốt cán làm công tác giáo dục thể chất do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 12. (28/08/2020) Công văn 3323/BGDĐT-GDTC năm 2020 về tuyên truyền bài tập thể dục dành cho học sinh tập luyện nâng cao sức khỏe phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 13. (27/08/2020) Kế hoạch 171/KH-UBND năm 2020 về triển khai công tác Y tế trường học năm học 2020-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 14. (27/08/2020) Quyết định 3831/QĐ-UBND năm 2020 về sửa đổi nội dung tại Mẫu quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng: Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 1414/QĐ-UBND, 1422/QĐ-UBND
 15. (27/08/2020) Công văn 3281/BGDĐT-KHTC năm 2020 về chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 16. (27/08/2020) Quyết định 2472/QĐ-BGDĐT về điều chỉnh phân công cơ sở giáo dục đại học tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (đợt 2) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 17. (27/08/2020) Quyết định 1143/QĐ-BXD năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Kết luận 51-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do Bộ Xây dựng ban hành
 18. (27/08/2020) Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH năm 2020 về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 19. (25/08/2020) Kế hoạch 3763/KH-UBND năm 2020 về Khung thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Phú Thọ ban hành
 20. (25/08/2020) Hướng dẫn liên ngành 2686/HDLN:GDĐT-YT năm 2020 về phòng chống dịch COVID-19 đầu năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
 21. (25/08/2020) Quyết định 2438/QĐ-BGDĐT về điều động cơ sở giáo dục đại học tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (Đợt 2) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 22. (24/08/2020) Quyết định 2163/QĐ-UBND năm 2020 về kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 23. (24/08/2020) Công văn 3219/BGDĐT-QLCL về hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đợt 2 do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành
 24. (24/08/2020) Chỉ thị 666/CT-BGDĐT năm 2020 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (31/08/2020) Thông báo 19/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội
 2. (31/08/2020) Official Dispatch No. 4674/BYT-MT dated August 31, 2020 on Guidance on Covid-19 prevention and control regarding short-term work visit (less than 14 days) of foreigners
 3. (31/08/2020) Công văn 4674/BYT-MT năm 2020 về hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) do Bộ Y tế ban hành
 4. (29/08/2020) Quyết định 165/QĐ-BCĐ năm 2020 về bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 5. (29/08/2020) Thông báo 313/TB-VPCP năm 2020 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (29/08/2020) Công văn 1995/ATTP-NĐTT năm 2020 về xử lý khẩn cấp sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm do Cục An toàn thực phẩm ban hành
 7. (28/08/2020) Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2020-2025
 8. (28/08/2020) Quyết định 3781/QĐ-BYT năm 2020 về "Kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2020-2025" do Bộ Y tế ban hành
 9. (28/08/2020) Kế hoạch 680/KH-BGDĐT năm 2020 về bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ tổ chức hoạt động thể thao cho đội ngũ nhà giáo cốt cán làm công tác giáo dục thể chất do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (28/08/2020) Công văn 3323/BGDĐT-GDTC năm 2020 về tuyên truyền bài tập thể dục dành cho học sinh tập luyện nâng cao sức khỏe phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 11. (27/08/2020) Kế hoạch 171/KH-UBND năm 2020 về triển khai công tác Y tế trường học năm học 2020-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 12. (27/08/2020) Công văn 1156/KCB-QLCL&CĐT năm 2020 về kiểm điểm công tác sàng lọc, phân luồng, kiểm soát nhiễm khuẩn và điều dưỡng tại các bệnh viện do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
 13. (27/08/2020) Công văn 1155/KCB-QLCL&CĐT năm 2020 về biểu dương Sở Y tế Hà Nội và triển khai đánh giá thực chất theo Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
 14. (27/08/2020) Thông báo 18/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội ban hành
 15. (26/08/2020) Quyết định 17/QĐ-BCĐPCD năm 2020 về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội
 16. (25/08/2020) Hướng dẫn liên ngành 2686/HDLN:GDĐT-YT năm 2020 về phòng chống dịch COVID-19 đầu năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (24/08/2020) Công văn 3916/UBND-KGVX năm 2020 về thực hiện biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hànhtrong tình hình hiện nay
 18. (24/08/2020) Công văn 3216/BGDĐT-VP năm 2020 về triển khai hoạt động đầu năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 19. (24/08/2020) Thông báo 309/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 20. (24/08/2020) Quyết định 1291/QĐ-TTg năm 2020 về bổ sung Thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 21. (24/08/2020) Quyết định 1295/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 22. (24/08/2020) Official Dispatch No. 7038/VPCP-KTTH dated August 24, 2020 on COVID-19 quarantine and treatment costs
 23. (24/08/2020) Quyết định 55/2020/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (31/08/2020) Quyết định 483/QĐ-UBDT năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định nội dung bản thảo sổ tay hỏi đáp chính sách pháp luật về giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
 2. (31/08/2020) Quyết định 1336/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (31/08/2020) Công văn 1107/UBDT-DTTS năm 2020 về xây dựng tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù do Ủy ban Dân tộc ban hành
 4. (28/08/2020) Công văn 3321/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2020 về hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên” trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (28/08/2020) Công văn 7156/VPCP-V.I năm 2020 về xử lý đơn tố cáo “bến” đón, trả khách trái phép tồn tại, hoạt động trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (27/08/2020) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
 7. (27/08/2020) Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới do tỉnh Hưng Yên ban hành
 8. (27/08/2020) Quyết định 2397/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực điện ảnh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 9. (26/08/2020) Quyết định 2527/QĐ-CT năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 10. (26/08/2020) Công văn 7088/VPCP-KGVX năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (26/08/2020) Quyết định 3525/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh hóa
 12. (24/08/2020) Quyết định 1290/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích khảo cổ hang con Moong và các di tích phụ cận, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (24/08/2020) Quyết định 1296/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình "Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu và công bố tác phẩm văn học nghệ thuật Việt Nam trên nền tảng cách mạng công nghiệp lần thứ tư" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (26/08/2020) Quyết định 35/2020/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND về quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi hỗ trợ trực tiếp nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (31/08/2020) Quyết định 2026/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Hưng Yên năm 2020 (đợt 1)
 2. (31/08/2020) Công văn 5771/TCHQ-GSQL năm 2020 về quản lý vôi, đôlômit xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (31/08/2020) Official Dispatch No. 5771/TCHQ-GSQL dated August 31, 2020 on management of exported lime and dolomites
 4. (27/08/2020) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về quản lý động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 5. (26/08/2020) Quyết định 825/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 01 bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 6. (26/08/2020) Quyết định 823/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ gồm 02 thủ tục hành chính mới, 07 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
 7. (25/08/2020) Quyết định 635/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình
 8. (24/08/2020) Công văn 1144/TTg-NN năm 2020 về gia hạn thời hạn giao khu vực biển của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất do Thủ tướng Chính Phủ ban hành
 9. (24/08/2020) Công văn 7014/VPCP-NN năm 2020 dự thảo Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (24/08/2020) Quyết định 1868/QĐ-BTNMT năm 2020 về ban hành Quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 11. (24/08/2020) Quyết định 1860/QĐ-BTNMT năm 2020 về phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Hà Giang do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 12. (24/08/2020) Quyết định 1861/QĐ-BTNMT năm 2020 về phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ khu vực tại tỉnh Lào Cai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (31/08/2020) Thông báo 314/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về triển khai Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (29/08/2020) Công văn 7211/VPCP-CN năm 2020 về triển khai đầu tư hệ thống đường vành đai vùng Thủ đô và vùng Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (29/08/2020) Công văn 7212/VPCP-CN năm 2020 về điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) để phục vụ công tác quyết toán dự án hoàn thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (28/08/2020) Thông báo 311/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về triển khai Nghị quyết về chuyển đổi phương thức đầu tư dự án thành phần tại Nghị quyết 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (28/08/2020) Quyết định 1317/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, giai đoạn 2020-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (28/08/2020) Công văn 2742/SGDĐT-CTTT năm 2020 về Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học, giáo dục an toàn giao thông năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 7. (28/08/2020) Công văn 7156/VPCP-V.I năm 2020 về xử lý đơn tố cáo “bến” đón, trả khách trái phép tồn tại, hoạt động trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (27/08/2020) Quyết định 1180/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Đường bộ; lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
 9. (27/08/2020) Công văn 7146/VPCP-CN năm 2020 về xử lý thông tin báo nêu về rà soát trong công tác quy hoạch, quản lý cảng biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (26/08/2020) Quyết định 1310/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 208/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giao thông vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (26/08/2020) Công văn 7094/VPCP-CN năm 2020 về xử lý thông tin báo nêu về nâng cao hiệu quả, giảm chi phí vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (27/08/2020) Quyết định 34/QĐ-UBND năm 2020 về sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Sơn Dương, huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang; hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh Thôn đội trưởng, Công an viên, Bảo vệ dân phố, Nhân viên y tế dôi dư do ghép cụm dân cư và sáp nhập tổ dân phố thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
 2. (31/08/2020) Thông báo 314/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về triển khai Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (27/08/2020) Quyết định 3831/QĐ-UBND năm 2020 về sửa đổi nội dung tại Mẫu quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng: Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 1414/QĐ-UBND, 1422/QĐ-UBND
 4. (27/08/2020) Quyết định 2549/QĐ-UBND năm 2020 về đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Hải Dương, Chí Linh và thị xã Kinh Môn tỉnh Hải Dương
 5. (27/08/2020) Quyết định 1143/QĐ-BXD năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Kết luận 51-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do Bộ Xây dựng ban hành
 6. (27/08/2020) Quyết định 2520/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án xây dựng Đô thị thông minh tỉnh Thái Bình giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
 7. (26/08/2020) Công văn 7101/VPCP-NN năm 2020 về tình trạng dự án “treo”, “bỏ hoang” ở các địa bàn quận, huyện thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (24/08/2020) Công văn 7013/VPCP-NN năm 2020 về nghiên cứu, xử lý thông tin báo nêu về hiệu quả các dự án đầu tư cho chống ngập do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (24/08/2020) Nghị định 95/2020/NĐ-CP về hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
 10. (26/08/2020) Quyết định 33/2020/QĐ-UBND về thực hiện Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

5 Văn bản thuộc 4 lĩnh vực đã hết hiệu lực trong khoảng thời gian này

 1. Giáo dục
 2. Bộ máy hành chính
 3. Tài nguyên - Môi trường
 4. Thương mại