Thông báo văn bản mới từ ngày 31-08-2020 đến ngày 07-09-2020

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 31-08-2020 đến 07-09-2020


Lĩnh vực Giáo dục

 1. (07/09/2020) Công văn 3431/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (04/09/2020) Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (04/09/2020) Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (04/09/2020) Công văn 7337/VPCP-KGVX năm 2020 về lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 và phát động Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 toàn quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (04/09/2020) Công văn 3414/BGDĐT-GDTrH năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (04/09/2020) Công văn 3415/BGDĐT-GDTH năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (03/09/2020) Nghị quyết 125/NQ-CP năm 2020 về ký Bản Ghi nhớ giữa Việt Nam - Thái Lan về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục do Chính phủ ban hành
 8. (03/09/2020) Quyết định 2601/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án Phát triển đội ngũ trí thức tỉnh Thái Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
 9. (01/09/2020) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình năm học 2020-2021
 10. (31/08/2020) Công văn 2772/GDĐT-KHTC năm 2020 về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2020-2021 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 11. (31/08/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
 12. (31/08/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-TTg về sửa đổi Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiễm chức danh giáo sư, phó giáo sư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (31/08/2020) Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2020 về biên soạn, thẩm định và tổ chức thực hiện nội dung Giáo dục địa phương do tỉnh Thái Bình ban hành
 14. (31/08/2020) Công văn 79908/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng thiết bị lắp đặt cho trường học do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (07/09/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý, sử dụng và phát triển cụm, tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ sau đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 27/2019/QĐ-UBND
 2. (07/09/2020) Quyết định 2361/QĐ-BCT năm 2020 về phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn các tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam do Bộ Công thương ban hành
 3. (07/09/2020) Công văn 81424/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (07/09/2020) Công văn 7421/VPCP-CN năm 2020 về điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường Vành đai 5 đoạn qua tỉnh Hà Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (07/09/2020) Công văn 81428/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng dự án ODA không hoàn lại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (05/09/2020) Nghị quyết 36/NQ-HĐND về bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020 tỉnh Tuyên Quang
 7. (05/09/2020) Nghị quyết 38/NQ-HĐND năm 2020 về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Tuyên Quang
 8. (05/09/2020) Công văn 7377/VPCP-CN năm 2020 về chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Cánh Diều do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (05/09/2020) Nghị quyết 37/NQ-HĐND bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 10. (04/09/2020) Công văn 4324/BXD-KTXD năm 2020 về hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 11. (04/09/2020) Công văn 1200/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (03/09/2020) Công văn 1192/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (03/09/2020) Công văn 1188/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (03/09/2020) Công văn 1189/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (03/09/2020) Công văn 1190/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (03/09/2020) Công văn 4308/BXD-HĐXD năm 2020 về quản lý đầu tư xây dựng dự án có bố trí căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà ở thương mại liên kế do Bộ Xây dựng ban hành
 17. (03/09/2020) Nghị quyết 124/NQ-CP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành
 18. (03/09/2020) Quyết định 1368/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. (03/09/2020) Quyết định 1370/QĐ-TTg về điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 và 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 20. (31/08/2020) Quyết định 1065/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
 21. (31/08/2020) Quyết định 1325/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (07/09/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý, sử dụng và phát triển cụm, tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ sau đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 27/2019/QĐ-UBND
 2. (07/09/2020) Quyết định 2361/QĐ-BCT năm 2020 về phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn các tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam do Bộ Công thương ban hành
 3. (07/09/2020) Công văn 1131/UBDT-CSDT năm 2020 về cung cấp thông tin, số liệu báo cáo về nhu cầu bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Dân tộc ban hành
 4. (07/09/2020) Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2020 về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh Nghệ An ban hành
 5. (07/09/2020) Công văn 81426/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với dự án xây dựng khách sạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (05/09/2020) Quyết định 34/QĐ-UBND năm 2020 về sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Sơn Dương, huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang; hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh Thôn đội trưởng, Công an viên, Bảo vệ dân phố, Nhân viên y tế dôi dư do ghép cụm dân cư và sáp nhập tổ dân phố thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
 7. (04/09/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND về công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 8. (04/09/2020) Thông báo 317/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (04/09/2020) Công văn 4324/BXD-KTXD năm 2020 về hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 10. (04/09/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý, xây dựng, sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và cải tạo, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông đi nổi trên cột treo cáp trên địa bàn thành phố Hà Nội
 11. (03/09/2020) Công văn 4308/BXD-HĐXD năm 2020 về quản lý đầu tư xây dựng dự án có bố trí căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà ở thương mại liên kế do Bộ Xây dựng ban hành
 12. (03/09/2020) Công văn 4308/BXD-HĐXD năm 2020 về quản lý đầu tư xây dựng dự án có bố trí căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà ở thương mại liên kế do Bộ Xây dựng ban hành
 13. (01/09/2020) Công văn 4262/BXD-KHCN năm 2020 về hướng dẫn, xác nhận sản phẩm bê tông khí chưng áp đạt giới hạn chịu lửa danh định do Bộ Xây dựng ban hành
 14. (01/09/2020) Công văn 4263/BXD-KHCN năm 2020 vướng mắc về Chứng nhận hợp quy và kiểm tra chất lượng kính xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 15. (01/09/2020) Công văn 4265/BXD-QLN năm 2020 về cách tính tỷ lệ quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong các đồ án quy hoạch chi tiết do Bộ Xây dựng ban hành
 16. (31/08/2020) Thông báo 314/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về triển khai Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (07/09/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND về Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 2. (07/09/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 224/2010/QĐ-UBND quy định về giá thu tiền sử dụng hạ tầng Khu công nghiệp Đình Trám; Quyết định 314/2012/QĐ-UBND quy định đơn giá và thu tiền xử lý nước thải trong Khu công nghiệp Đình Trám; Quyết định 409/2012/QĐ-UBND quy định giá cho thuê đất có hạ tầng Khu công nghiệp Đình Trám do tỉnh Bắc Giang ban hành
 3. (05/09/2020) Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 4. (05/09/2020) Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 5. (05/09/2020) Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2020 về sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Sơn Dương, huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang; hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh Thôn đội trưởng, Công an viên, Bảo vệ dân phố, Nhân viên y tế dôi dư do ghép cụm dân cư và sáp nhập tổ dân phố thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
 6. (05/09/2020) Quyết định 34/QĐ-UBND năm 2020 về sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Sơn Dương, huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang; hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh Thôn đội trưởng, Công an viên, Bảo vệ dân phố, Nhân viên y tế dôi dư do ghép cụm dân cư và sáp nhập tổ dân phố thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
 7. (04/09/2020) Thông báo 318/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (04/09/2020) Công văn 7353/VPCP-NN năm 2020 về miễn tiền thuê đất dự án Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (03/09/2020) Quyết định 1370/QĐ-TTg về điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 và 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (01/09/2020) Thông tư 19/2020/TT-BGTVT quy định về mức giá, khung giá dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 01 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (01/09/2020) Quyết định 1273/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành
 12. (01/09/2020) Circular No. 19/2020/TT-BGTVT dated September 1, 2020 on price and price range of aviation services at airports and aerodromes of Vietnam from March 1, 2020 to September 30, 2020 inclusively
 13. (31/08/2020) Quyết định 2026/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Hưng Yên năm 2020 (đợt 1)
 14. (31/08/2020) Công văn 2771/BHXH-TCKT về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 9, 10/2020 trong thời gian tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (07/09/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND về Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 2. (07/09/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 224/2010/QĐ-UBND quy định về giá thu tiền sử dụng hạ tầng Khu công nghiệp Đình Trám; Quyết định 314/2012/QĐ-UBND quy định đơn giá và thu tiền xử lý nước thải trong Khu công nghiệp Đình Trám; Quyết định 409/2012/QĐ-UBND quy định giá cho thuê đất có hạ tầng Khu công nghiệp Đình Trám do tỉnh Bắc Giang ban hành
 3. (03/09/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2017/QĐ-UBND về phân cấp cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng
 4. (03/09/2020) Công văn 4729/BTNMT-TCMT năm 2020 về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 5. (01/09/2020) Decree No. 102/2020/ND-CP dated September 01, 2020 on Vietnam Timber Legality Assurance System
 6. (01/09/2020) Công văn 1113/UBDT-PC năm 2020 về rà soát, bổ sung Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện pháp điển Đề mục Khí tượng thủy văn do Ủy ban Dân tộc ban hành
 7. (01/09/2020) Nghị định 102/2020/NĐ-CP quy định về Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam
 8. (01/09/2020) Chỉ thị 35/CT-TTg năm 2020 về triển khai biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (31/08/2020) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 42:2020/BTNMT về Chuẩn thông tin địa lý cơ sở
 10. (31/08/2020) Quyết định 2026/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Hưng Yên năm 2020 (đợt 1)
 11. (31/08/2020) Thông tư 05/2020/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 12. (31/08/2020) Công văn 5771/TCHQ-GSQL năm 2020 về quản lý vôi, đôlômit xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (31/08/2020) Official Dispatch No. 5771/TCHQ-GSQL dated August 31, 2020 on management of exported lime and dolomites

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (07/09/2020) Công văn 81423/CT-TTTH năm 2020 về hóa đơn dịch vụ thành lập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (07/09/2020) Quyết định 1559/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2020-2025
 3. (07/09/2020) Integrated document No. 36/VBHN-BTC dated September 07, 2020 Decree on prescribing issuance of corporate bonds
 4. (07/09/2020) Công văn 81419/CT-TTHT năm 2020 về chuyển nhượng cổ phần cho cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (07/09/2020) Công văn 81422/CT-TTHT năm 2020 về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (07/09/2020) Kế hoạch 502/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 55/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 7. (03/09/2020) Công văn 4729/BTNMT-TCMT năm 2020 về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 8. (01/09/2020) Kế hoạch 175/KH-UBND năm 2020 về triển khai Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
 9. (31/08/2020) Công văn 80130/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (31/08/2020) Kế hoạch 172/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị định 55/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại do thành phố Hà Nội ban hành
 11. (31/08/2020) Quyết định 1322/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (07/09/2020) Công văn 81423/CT-TTTH năm 2020 về hóa đơn dịch vụ thành lập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (07/09/2020) Công văn 5882/TCHQ-GSQL năm 2020 về xử lý hàng hóa tồn đọng là mặt hàng dễ cháy, nổ do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (07/09/2020) Công văn 5872/TCHQ-TXNK năm 2020 vướng mắc chính sách thuế xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (07/09/2020) Integrated document No. 35/VBHN-BTC dated September 07, 2020 Circular on prescribing food safety and hygiene fees and collection, transfer, management and use thereof
 5. (07/09/2020) Công văn 81420/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với phí nhượng quyền và phí bản quyền do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (07/09/2020) Công văn 81419/CT-TTHT năm 2020 về chuyển nhượng cổ phần cho cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (07/09/2020) Công văn 81421/CT-TTHT năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết của dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (07/09/2020) Công văn 81422/CT-TTHT năm 2020 về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (07/09/2020) Công văn 81424/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (07/09/2020) Công văn 3682/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế đối với khoản chi trả thu nhập cho cá nhân kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành
 11. (07/09/2020) Công văn 81429/CT-TTHT năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động khoa học công nghệ do Cục Thuế thành phố Hà Nội
 12. (07/09/2020) Công văn 81431/CT-TTHT năm 2020 về khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp tại nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (07/09/2020) Công văn 81430/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng đồng thời hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (07/09/2020) Công văn 81432/CT-TTHT năm 2020 về miễn tiêu thức chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (07/09/2020) Công văn 81425/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với hoạt động mua, bán vé máy bay do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (07/09/2020) Công văn 81426/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với dự án xây dựng khách sạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (07/09/2020) Công văn 81428/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng dự án ODA không hoàn lại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (04/09/2020) Công văn 5864/TCHQ-TXNK năm 2020 về quyết định truy thu thuế đối với hàng hóa thuê doanh nghiệp trong khu phi thuế quan gia công lại do Tổng cục Hải quan ban hành
 19. (04/09/2020) Công văn 81088/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với hoạt động xuất khẩu tại chỗ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 20. (04/09/2020) Công văn 81005/CT-TTHT năm 2020 về thuế nhà thầu nước ngoài đối với phí môi giới dịch vụ tiền gửi tại ngân hàng nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 21. (04/09/2020) Công văn 81086/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với chi nhánh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 22. (03/09/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2017/QĐ-UBND về phân cấp cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng
 23. (03/09/2020) Công văn 80739/CT-TTHT năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ tư vấn cho tổ chức nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 24. (03/09/2020) Công văn 80741/CT-TTHT năm 2020 về dấu, chữ ký người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 25. (03/09/2020) Công văn 80746/CT-TTHT năm 2020 về miễn chữ ký điện tử người mua trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 26. (03/09/2020) Công văn 80747/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 27. (03/09/2020) Công văn 5817/TCHQ-TXNK năm 2020 về hoàn thuế đối với 03 tàu tạm nhập tái xuất đã xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 28. (01/09/2020) Công văn 80417/CT-TTHT năm 2020 về chi phí lãi vay theo quy định tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 29. (31/08/2020) Công văn 79916/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế nhà thầu đối với cá nhân kinh doanh nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 30. (31/08/2020) Công văn 79917/CT-TTHT năm 2020 về ấn định thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 31. (31/08/2020) Công văn 80132/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn hóa đơn, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có cơ sở hạ tầng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 32. (31/08/2020) Công văn 79918/CT-TTHT năm 2020 về xử lý hóa đơn đã lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 33. (31/08/2020) Công văn 79919/CT-TTHT năm 2020 về đăng ký người phụ thuộc là bà nội do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 34. (31/08/2020) Công văn 80130/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 35. (31/08/2020) Công văn 2772/GDĐT-KHTC năm 2020 về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2020-2021 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 36. (31/08/2020) Công văn 3581/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 37. (31/08/2020) Công văn 5767/TCHQ-TXNK năm 2020 thực hiện công văn 7190/BTC-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành
 38. (31/08/2020) Công văn 5741/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc C/O mẫu D điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành
 39. (31/08/2020) Công văn 79906/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 40. (31/08/2020) Công văn 79907/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cho thuê mặt bằng mái của nhà máy do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 41. (31/08/2020) Công văn 79908/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng thiết bị lắp đặt cho trường học do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 42. (31/08/2020) Công văn 79915/CT-TTHT năm 2020 về giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

 1. (07/09/2020) Công văn 81423/CT-TTTH năm 2020 về hóa đơn dịch vụ thành lập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (07/09/2020) Công văn 81430/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng đồng thời hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (07/09/2020) Công văn 81432/CT-TTHT năm 2020 về miễn tiêu thức chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (04/09/2020) Quyết định 1144/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về tiêu chí, thang điểm đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại chất lượng Thành viên đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và Đoàn kiểm toán nhà nước do Kiểm toán Nhà nước ban hành
 5. (03/09/2020) Công văn 80741/CT-TTHT năm 2020 về dấu, chữ ký người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (03/09/2020) Công văn 80746/CT-TTHT năm 2020 về miễn chữ ký điện tử người mua trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (03/09/2020) Công văn 80747/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (31/08/2020) Công văn 79918/CT-TTHT năm 2020 về xử lý hóa đơn đã lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (31/08/2020) Công văn 5741/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc C/O mẫu D điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (31/08/2020) Công văn 79906/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (07/09/2020) Công văn 5872/TCHQ-TXNK năm 2020 vướng mắc chính sách thuế xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (04/09/2020) Decree No. 103/2020/ND-CP dated September 04, 2020 on certification of fragrant rice varieties exported to the European Union
 3. (04/09/2020) Công văn 81088/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với hoạt động xuất khẩu tại chỗ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (03/09/2020) Công văn 5817/TCHQ-TXNK năm 2020 về hoàn thuế đối với 03 tàu tạm nhập tái xuất đã xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (01/09/2020) Decree No. 102/2020/ND-CP dated September 01, 2020 on Vietnam Timber Legality Assurance System
 6. (01/09/2020) Nghị định 102/2020/NĐ-CP quy định về Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam
 7. (01/09/2020) Công văn 4268/BXD-VLXD năm 2020 hướng dẫn về hàng hóa xuất khẩu mặt hàng thạch cao (gypsum) do Bộ Xây dựng ban hành
 8. (31/08/2020) Công văn 5771/TCHQ-GSQL năm 2020 về quản lý vôi, đôlômit xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (31/08/2020) Công văn 5763/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (31/08/2020) Công văn 5767/TCHQ-TXNK năm 2020 thực hiện công văn 7190/BTC-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (31/08/2020) Công văn 5765/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc ấn định thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công sau đó thuê gia công lại do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (31/08/2020) Official Dispatch No. 5771/TCHQ-GSQL dated August 31, 2020 on management of exported lime and dolomites

Lĩnh vực Thương mại

 1. (07/09/2020) Circular No. 21/2020/TT-BTTTT dated September 7, 2020 on issuance of Certificate of Free Sale for goods in information technology and communications field
 2. (07/09/2020) Thông tư 21/2020/TT-BTTTT quy định về cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóa trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 3. (07/09/2020) Công văn 4302/UBND-KT về thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại phiên họp Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 4. (07/09/2020) Công văn 81425/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với hoạt động mua, bán vé máy bay do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (04/09/2020) Decree No. 103/2020/ND-CP dated September 04, 2020 on certification of fragrant rice varieties exported to the European Union
 6. (04/09/2020) Nghị định 103/2020/NĐ-CP quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu
 7. (04/09/2020) Thông báo 318/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (04/09/2020) Thông báo 317/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (04/09/2020) Nghị quyết 126/NQ-CP năm 2020 về xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo do Chính phủ ban hành
 10. (03/09/2020) Quyết định 1369/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Công nghiệp và Thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (01/09/2020) Decree No. 102/2020/ND-CP dated September 01, 2020 on Vietnam Timber Legality Assurance System
 12. (01/09/2020) Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 13. (01/09/2020) Nghị định 102/2020/NĐ-CP quy định về Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam
 14. (31/08/2020) Quyết định 1325/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (31/08/2020) Quyết định 1322/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (07/09/2020) Circular No. 22/2020/TT-BTTTT dated September 07, 2020 on technical requirements applicable to digital signature software and digital signature checking software
 2. (07/09/2020) Circular No. 21/2020/TT-BTTTT dated September 7, 2020 on issuance of Certificate of Free Sale for goods in information technology and communications field
 3. (07/09/2020) Thông tư 21/2020/TT-BTTTT quy định về cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóa trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 4. (07/09/2020) Thông tư 22/2020/TT-BTTTT quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 5. (07/09/2020) Kế hoạch 179/KH-UBND năm 2020 về nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội
 6. (03/09/2020) Quyết định 1369/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Công nghiệp và Thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (03/09/2020) Thông tư 20/2020/TT-BTTTT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 8. (31/08/2020) Quyết định 1706/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (31/08/2020) Quyết định 1321/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (07/09/2020) Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị định 49/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 2. (07/09/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về số lượng và nội dung về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn do thành phố Hà Nội ban hành
 3. (07/09/2020) Kế hoạch 179/KH-UBND năm 2020 về nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội
 4. (07/09/2020) Kế hoạch 502/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 55/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 5. (05/09/2020) Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 6. (05/09/2020) Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2020 về sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Sơn Dương, huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang; hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh Thôn đội trưởng, Công an viên, Bảo vệ dân phố, Nhân viên y tế dôi dư do ghép cụm dân cư và sáp nhập tổ dân phố thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
 7. (05/09/2020) Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
 8. (05/09/2020) Quyết định 2456/QĐ-UBND năm 2020 về chấm dứt thực hiện Quyết định 2220/QĐ-UBND, Công văn 4232/UBND-KGVX do tỉnh Quảng Nam ban hành
 9. (05/09/2020) Quyết định 34/QĐ-UBND năm 2020 về sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Sơn Dương, huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang; hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh Thôn đội trưởng, Công an viên, Bảo vệ dân phố, Nhân viên y tế dôi dư do ghép cụm dân cư và sáp nhập tổ dân phố thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
 10. (05/09/2020) Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành
 11. (04/09/2020) Quyết định 61/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Định
 12. (04/09/2020) Quyết định 33/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu
 13. (04/09/2020) Nghị định 104/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 53/2015/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
 14. (04/09/2020) Quyết định 1144/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về tiêu chí, thang điểm đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại chất lượng Thành viên đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và Đoàn kiểm toán nhà nước do Kiểm toán Nhà nước ban hành
 15. (04/09/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội
 16. (04/09/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 17. (04/09/2020) Quyết định 1872/QĐ-BTP năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
 18. (04/09/2020) Quyết định 38/2020/QĐ-UBND sửa đổi khoản 4 Điều 2 Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về ngành đào tạo đối với từng chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 19. (04/09/2020) Kế hoạch 178/KH-UBND về triển khai xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2020 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố Hà Nội ban hành
 20. (03/09/2020) Quyết định 362/QĐ-UBQG2020 sửa đổi Danh sách Ủy viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 do Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 ban hành
 21. (03/09/2020) Quyết định 1369/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Công nghiệp và Thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 22. (01/09/2020) Công văn 1113/UBDT-PC năm 2020 về rà soát, bổ sung Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện pháp điển Đề mục Khí tượng thủy văn do Ủy ban Dân tộc ban hành
 23. (01/09/2020) Kế hoạch 176/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 do thành phố Hà Nội ban hành
 24. (01/09/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND bãi bỏ 03 Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành
 25. (01/09/2020) Công văn 5765/BKHĐT-PC năm 2020 về gia nhập Công ước Washington năm 1965 (Công ước ICSID) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 26. (31/08/2020) Quyết định 3442/QĐ-BNN-TCCB về Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020
 27. (31/08/2020) Kế hoạch 172/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị định 55/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại do thành phố Hà Nội ban hành
 28. (31/08/2020) Quyết định 16/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
 29. (31/08/2020) Quyết định 1336/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 30. (31/08/2020) Quyết định 1323/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 31. (31/08/2020) Nghị quyết 123/NQ-CP về phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2020 do Chính phủ ban hành
 32. (31/08/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-TTg về sửa đổi Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiễm chức danh giáo sư, phó giáo sư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 33. (31/08/2020) Quyết định 1326/QĐ-TTg năm 2020 về phân công Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (07/09/2020) Công văn 81421/CT-TTHT năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết của dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (07/09/2020) Công văn 7421/VPCP-CN năm 2020 về điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường Vành đai 5 đoạn qua tỉnh Hà Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (06/09/2020) Công văn 8777/BGTVT-VT năm 2020 về khôi phục hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách đi/đến thành phố Đà Nẵng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (05/09/2020) Công văn 7377/VPCP-CN năm 2020 về chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Cánh Diều do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (04/09/2020) Quyết định 61/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Định
 6. (04/09/2020) Công văn 7331/VPCP-CN năm 2020 về nâng cấp, cải tạo đường ngang trên hệ thống đường sắt quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (03/09/2020) Thông báo 315/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (01/09/2020) Thông tư 19/2020/TT-BGTVT quy định về mức giá, khung giá dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 01 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (01/09/2020) Circular No. 19/2020/TT-BGTVT dated September 1, 2020 on price and price range of aviation services at airports and aerodromes of Vietnam from March 1, 2020 to September 30, 2020 inclusively
 10. (31/08/2020) Thông báo 314/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về triển khai Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (07/09/2020) Công văn 3432/UBND-VX năm 2020 về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 2. (07/09/2020) Quyết định 3875/QĐ-BYT năm 2020 về Hướng dẫn tạm thời chẩn đoán, điều trị ngộ độc botulinum do Bộ Y tế ban hành
 3. (07/09/2020) Integrated document No. 35/VBHN-BTC dated September 07, 2020 Circular on prescribing food safety and hygiene fees and collection, transfer, management and use thereof
 4. (06/09/2020) Công văn 8777/BGTVT-VT năm 2020 về khôi phục hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách đi/đến thành phố Đà Nẵng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (05/09/2020) Quyết định 2456/QĐ-UBND năm 2020 về chấm dứt thực hiện Quyết định 2220/QĐ-UBND, Công văn 4232/UBND-KGVX do tỉnh Quảng Nam ban hành
 6. (04/09/2020) Thông báo 21/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 61)
 7. (04/09/2020) Công văn 5896/UBND-VHXH năm 2020 về chuyển trạng thái áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 8. (04/09/2020) Công văn 2025/ATTP-KN năm 2020 về xử lý phản ánh, kiến nghị sửa đổi danh mục chất hỗ trợ chế biến được sử dụng trong thực phẩm và thủ tục đăng ký công bố do Cục An toàn thực phẩm ban hành
 9. (04/09/2020) Quyết định 3287/QĐ-UBND năm 2020 về Quy định áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tình hình hiện nay
 10. (03/09/2020) Quy chế 1374/QC-BYT-BHXH năm 2020 về phối hợp giữa Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế
 11. (03/09/2020) Quyết định 168/QĐ-BCĐ năm 2020 về Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh game online trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 12. (01/09/2020) Thông báo 20/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội
 13. (01/09/2020) Kế hoạch 174/KH-UBND về đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
 14. (01/09/2020) Công văn 1175/KCB-NV năm 2020 về phát hiện sớm ca bệnh ngộ độc Botulinum do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
 15. (31/08/2020) Thông báo 19/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội
 16. (31/08/2020) Official Dispatch No. 4674/BYT-MT dated August 31, 2020 on Guidance on Covid-19 prevention and control regarding short-term work visit (less than 14 days) of foreigners
 17. (31/08/2020) Công văn 4674/BYT-MT năm 2020 về hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) do Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (07/09/2020) Công văn 1203/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (05/09/2020) Nghị quyết 37/NQ-HĐND bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 3. (04/09/2020) Công văn 7353/VPCP-NN năm 2020 về miễn tiền thuê đất dự án Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (04/09/2020) Công văn 1200/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (03/09/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND sửa đổi quy định về quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 6. (03/09/2020) Công văn 1192/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (03/09/2020) Công văn 1188/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (03/09/2020) Công văn 1189/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (03/09/2020) Công văn 1190/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (01/09/2020) Công văn 4265/BXD-QLN năm 2020 về cách tính tỷ lệ quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong các đồ án quy hoạch chi tiết do Bộ Xây dựng ban hành
 11. (31/08/2020) Công văn 80132/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn hóa đơn, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có cơ sở hạ tầng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (07/09/2020) Công văn 1131/UBDT-CSDT năm 2020 về cung cấp thông tin, số liệu báo cáo về nhu cầu bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Dân tộc ban hành
 2. (04/09/2020) Thông báo 318/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (04/09/2020) Thông báo 317/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (04/09/2020) Nghị quyết 126/NQ-CP năm 2020 về xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo do Chính phủ ban hành
 5. (03/09/2020) Quyết định 168/QĐ-BCĐ năm 2020 về Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh game online trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 6. (03/09/2020) Quyết định 2601/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án Phát triển đội ngũ trí thức tỉnh Thái Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
 7. (03/09/2020) Kế hoạch 3239/CTr-BVHTTDL-BCA năm 2020 về phối hợp tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện trong trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng giai đoạn 2020-2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Công an ban hành
 8. (01/09/2020) Chỉ thị 13/CT-BCT năm 2020 về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 do Bộ Công thương ban hành
 9. (31/08/2020) Quyết định 483/QĐ-UBDT năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định nội dung bản thảo sổ tay hỏi đáp chính sách pháp luật về giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
 10. (31/08/2020) Quyết định 1336/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (31/08/2020) Công văn 1107/UBDT-DTTS năm 2020 về xây dựng tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù do Ủy ban Dân tộc ban hành


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (07/09/2020) Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị định 49/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 2. (07/09/2020) Kế hoạch 179/KH-UBND năm 2020 về nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội
 3. (07/09/2020) Kế hoạch 502/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 55/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 4. (05/09/2020) Quyết định 2456/QĐ-UBND năm 2020 về chấm dứt thực hiện Quyết định 2220/QĐ-UBND, Công văn 4232/UBND-KGVX do tỉnh Quảng Nam ban hành
 5. (04/09/2020) Nghị định 104/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 53/2015/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
 6. (04/09/2020) Quyết định 1144/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về tiêu chí, thang điểm đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại chất lượng Thành viên đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và Đoàn kiểm toán nhà nước do Kiểm toán Nhà nước ban hành
 7. (04/09/2020) Quyết định 1872/QĐ-BTP năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
 8. (04/09/2020) Quyết định 38/2020/QĐ-UBND sửa đổi khoản 4 Điều 2 Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về ngành đào tạo đối với từng chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 9. (04/09/2020) Kế hoạch 178/KH-UBND về triển khai xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2020 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố Hà Nội ban hành
 10. (03/09/2020) Quyết định 362/QĐ-UBQG2020 sửa đổi Danh sách Ủy viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 do Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 ban hành
 11. (03/09/2020) Quyết định 1369/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Công nghiệp và Thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (01/09/2020) Công văn 1113/UBDT-PC năm 2020 về rà soát, bổ sung Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện pháp điển Đề mục Khí tượng thủy văn do Ủy ban Dân tộc ban hành
 13. (01/09/2020) Kế hoạch 176/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 do thành phố Hà Nội ban hành
 14. (01/09/2020) Công văn 5765/BKHĐT-PC năm 2020 về gia nhập Công ước Washington năm 1965 (Công ước ICSID) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 15. (31/08/2020) Quyết định 3442/QĐ-BNN-TCCB về Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020
 16. (31/08/2020) Kế hoạch 172/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị định 55/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại do thành phố Hà Nội ban hành
 17. (31/08/2020) Quyết định 1336/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 18. (31/08/2020) Quyết định 1323/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. (31/08/2020) Nghị quyết 123/NQ-CP về phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2020 do Chính phủ ban hành
 20. (31/08/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-TTg về sửa đổi Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiễm chức danh giáo sư, phó giáo sư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 21. (31/08/2020) Quyết định 1326/QĐ-TTg năm 2020 về phân công Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 22. (07/09/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 155/2004/QĐ-UB về thành lập Văn phòng đại diện của thành phố Đà Nẵng tại Tokyo-Nhật Bản
 23. (05/09/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND bãi bỏ 02 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành về lĩnh vực lâm nghiệp
 24. (05/09/2020) Quyết định 1443/QĐ-BTTTT năm 2020 sửa đổi Quyết định 1458/QĐ-BTTTT quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 25. (01/09/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 26. (01/09/2020) Quyết đinh 25/2020/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
 27. (01/09/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 28. (01/09/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội
 29. (01/09/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp
 30. (01/09/2020) Quyết định 2284/QĐ-BGDĐT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 31. (01/09/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điểm d Khoản 1 Điều 11 và Điểm c Khoản 1 Điều 12 quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ các huyện, thành phố thuộc tỉnh Ninh Bình kèm theo Quyết định 05/2018/QĐ-UBND
 32. (05/09/2020) Thông tư 3/2020/TT-BNV quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 33. (01/09/2020) Thông tư 02/2020/TT-BNV sửa đổi Thông tư 09/2014/TT-BNV hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lữu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 34. (01/09/2020) Thông tư 67/2020/TT-BTC về Quy chế mẫu kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Tài chính ban hành
 35. (01/09/2020) Thông tư 59/2020/TT-BTC về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động trợ giúp pháp lý do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

 1. (07/09/2020) Công văn 81423/CT-TTTH năm 2020 về hóa đơn dịch vụ thành lập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (07/09/2020) Công văn 81430/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng đồng thời hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (07/09/2020) Công văn 81432/CT-TTHT năm 2020 về miễn tiêu thức chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (04/09/2020) Quyết định 1144/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về tiêu chí, thang điểm đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại chất lượng Thành viên đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và Đoàn kiểm toán nhà nước do Kiểm toán Nhà nước ban hành
 5. (03/09/2020) Công văn 80741/CT-TTHT năm 2020 về dấu, chữ ký người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (03/09/2020) Công văn 80746/CT-TTHT năm 2020 về miễn chữ ký điện tử người mua trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (03/09/2020) Công văn 80747/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (31/08/2020) Công văn 79918/CT-TTHT năm 2020 về xử lý hóa đơn đã lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (31/08/2020) Công văn 5741/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc C/O mẫu D điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (31/08/2020) Công văn 79906/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (01/09/2020) Thông tư 67/2020/TT-BTC về Quy chế mẫu kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Tài chính ban hành
 12. (01/09/2020) Thông tư 66/2020/TT-BTC ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 13. (01/09/2020) Circular No. 66/2020/TT-BTC dated July 10, 2020 on introducing sample Regulations on internal audits for corporate use

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (07/09/2020) Công văn 81423/CT-TTTH năm 2020 về hóa đơn dịch vụ thành lập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (07/09/2020) Quyết định 1559/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2020-2025
 3. (07/09/2020) Integrated document No. 36/VBHN-BTC dated September 07, 2020 Decree on prescribing issuance of corporate bonds
 4. (07/09/2020) Công văn 81419/CT-TTHT năm 2020 về chuyển nhượng cổ phần cho cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (07/09/2020) Công văn 81422/CT-TTHT năm 2020 về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (07/09/2020) Kế hoạch 502/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 55/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 7. (03/09/2020) Công văn 4729/BTNMT-TCMT năm 2020 về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 8. (01/09/2020) Kế hoạch 175/KH-UBND năm 2020 về triển khai Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
 9. (31/08/2020) Công văn 80130/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (31/08/2020) Kế hoạch 172/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị định 55/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại do thành phố Hà Nội ban hành
 11. (31/08/2020) Quyết định 1322/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (01/09/2020) Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
 13. (01/09/2020) Thông tư 66/2020/TT-BTC ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 14. (01/09/2020) Circular No. 66/2020/TT-BTC dated July 10, 2020 on introducing sample Regulations on internal audits for corporate use
 15. (01/09/2020) Decree No. 81/2020/ND-CP dated July 09, 2020 providing amendments to the Government’s Decree No. 163/2018/ND-CP on issuance of corporate bonds
 16. (01/09/2020) Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (07/09/2020) Quyết định 2361/QĐ-BCT năm 2020 về phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn các tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam do Bộ Công thương ban hành
 2. (07/09/2020) Công văn 1131/UBDT-CSDT năm 2020 về cung cấp thông tin, số liệu báo cáo về nhu cầu bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Dân tộc ban hành
 3. (07/09/2020) Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2020 về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh Nghệ An ban hành
 4. (07/09/2020) Công văn 81426/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với dự án xây dựng khách sạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (04/09/2020) Thông báo 317/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (04/09/2020) Công văn 4324/BXD-KTXD năm 2020 về hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 7. (03/09/2020) Công văn 4308/BXD-HĐXD năm 2020 về quản lý đầu tư xây dựng dự án có bố trí căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà ở thương mại liên kế do Bộ Xây dựng ban hành
 8. (03/09/2020) Công văn 4308/BXD-HĐXD năm 2020 về quản lý đầu tư xây dựng dự án có bố trí căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà ở thương mại liên kế do Bộ Xây dựng ban hành
 9. (01/09/2020) Công văn 4262/BXD-KHCN năm 2020 về hướng dẫn, xác nhận sản phẩm bê tông khí chưng áp đạt giới hạn chịu lửa danh định do Bộ Xây dựng ban hành
 10. (01/09/2020) Công văn 4263/BXD-KHCN năm 2020 vướng mắc về Chứng nhận hợp quy và kiểm tra chất lượng kính xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 11. (01/09/2020) Công văn 4265/BXD-QLN năm 2020 về cách tính tỷ lệ quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong các đồ án quy hoạch chi tiết do Bộ Xây dựng ban hành
 12. (31/08/2020) Thông báo 314/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về triển khai Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (01/09/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND quy định về Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 14. (05/09/2020) Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 15. (05/09/2020) Circular No. 02/2020/TT-BXD dated July 20, 2020 on amendents to 04 Circulars to construction cost management
 16. (07/09/2020) Nghị định 85/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kiến trúc
 17. (07/09/2020) Decree No. 85/2020/ND-CP dated July 17, 2020 on elaboration of the Law on Architecture

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (04/09/2020) Thông báo 318/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (04/09/2020) Công văn 7353/VPCP-NN năm 2020 về miễn tiền thuê đất dự án Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (03/09/2020) Quyết định 1370/QĐ-TTg về điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 và 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (01/09/2020) Quyết định 1273/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành
 5. (31/08/2020) Quyết định 2026/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Hưng Yên năm 2020 (đợt 1)
 6. (31/08/2020) Công văn 2771/BHXH-TCKT về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 9, 10/2020 trong thời gian tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 7. (01/09/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 quy định về mật độ và đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định 49/2017/QĐ-UBND
 8. (05/09/2020) Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 9. (05/09/2020) Circular No. 02/2020/TT-BXD dated July 20, 2020 on amendents to 04 Circulars to construction cost management
 10. (31/08/2020) Thông tư 70/2020/TT-BTC về kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư 14/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 127/2018/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
 11. (31/08/2020) Circular No. 70/2020/TT-BTC dated July 17, 2020 on extension of effective period of the Circular No. 14/2020/TT-BTC on amendments to the Circular No. 127/2018/TT-BTC prescribing prices of securities-related services rendered by Stock Exchanges and Vietnam Securities Depository for the purpose of assisting organizations and individuals facing difficulties amid Covid-19 pandemic
 12. (01/09/2020) Thông tư 68/2020/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 13. (01/09/2020) Thông tư 59/2020/TT-BTC về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động trợ giúp pháp lý do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (07/09/2020) Công văn 4302/UBND-KT về thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại phiên họp Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 2. (07/09/2020) Công văn 81425/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với hoạt động mua, bán vé máy bay do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (04/09/2020) Decree No. 103/2020/ND-CP dated September 04, 2020 on certification of fragrant rice varieties exported to the European Union
 4. (04/09/2020) Nghị định 103/2020/NĐ-CP quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu
 5. (04/09/2020) Thông báo 318/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (04/09/2020) Thông báo 317/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (04/09/2020) Nghị quyết 126/NQ-CP năm 2020 về xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo do Chính phủ ban hành
 8. (03/09/2020) Quyết định 1369/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Công nghiệp và Thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (01/09/2020) Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 10. (31/08/2020) Quyết định 1325/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (31/08/2020) Quyết định 1322/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (31/08/2020) Thông tư 70/2020/TT-BTC về kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư 14/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 127/2018/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
 13. (01/09/2020) Circular No. 05/2020/TT-BKHDT dated June 30, 2020 on amendments to certain articles of the Circular No. 04/2017/TT-BKHDT on guidelines for selection of bidders through National bidding network system
 14. (01/09/2020) Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (07/09/2020) Công văn 3431/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (04/09/2020) Công văn 7337/VPCP-KGVX năm 2020 về lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 và phát động Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 toàn quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (04/09/2020) Công văn 3414/BGDĐT-GDTrH năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (04/09/2020) Công văn 3415/BGDĐT-GDTH năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (03/09/2020) Nghị quyết 125/NQ-CP năm 2020 về ký Bản Ghi nhớ giữa Việt Nam - Thái Lan về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục do Chính phủ ban hành
 6. (03/09/2020) Quyết định 2601/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án Phát triển đội ngũ trí thức tỉnh Thái Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
 7. (01/09/2020) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình năm học 2020-2021
 8. (31/08/2020) Công văn 2772/GDĐT-KHTC năm 2020 về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2020-2021 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 9. (31/08/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-TTg về sửa đổi Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiễm chức danh giáo sư, phó giáo sư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (31/08/2020) Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2020 về biên soạn, thẩm định và tổ chức thực hiện nội dung Giáo dục địa phương do tỉnh Thái Bình ban hành
 11. (31/08/2020) Công văn 79908/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng thiết bị lắp đặt cho trường học do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (01/09/2020) Quyết định 2284/QĐ-BGDĐT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 13. (01/09/2020) Nghị định 84/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục
 14. (01/09/2020) Decree No. 84/2020/ND-CP dated July 17, 2020 on elaborating to Education Law
 15. (01/09/2020) Circular No. 17/2020/TT-BGDDT dated June 29, 2020 on Regulations on national sign language standards for persons with disabilities

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (07/09/2020) Quyết định 2361/QĐ-BCT năm 2020 về phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn các tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam do Bộ Công thương ban hành
 2. (07/09/2020) Công văn 81424/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (07/09/2020) Công văn 7421/VPCP-CN năm 2020 về điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường Vành đai 5 đoạn qua tỉnh Hà Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (07/09/2020) Công văn 81428/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng dự án ODA không hoàn lại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (05/09/2020) Nghị quyết 36/NQ-HĐND về bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020 tỉnh Tuyên Quang
 6. (05/09/2020) Nghị quyết 38/NQ-HĐND năm 2020 về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Tuyên Quang
 7. (05/09/2020) Công văn 7377/VPCP-CN năm 2020 về chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Cánh Diều do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (04/09/2020) Công văn 4324/BXD-KTXD năm 2020 về hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 9. (04/09/2020) Công văn 1200/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (03/09/2020) Công văn 1192/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (03/09/2020) Công văn 1188/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (03/09/2020) Công văn 1189/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (03/09/2020) Công văn 1190/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (03/09/2020) Công văn 4308/BXD-HĐXD năm 2020 về quản lý đầu tư xây dựng dự án có bố trí căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà ở thương mại liên kế do Bộ Xây dựng ban hành
 15. (03/09/2020) Nghị quyết 124/NQ-CP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành
 16. (03/09/2020) Quyết định 1368/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (03/09/2020) Quyết định 1370/QĐ-TTg về điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 và 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 18. (31/08/2020) Quyết định 1065/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
 19. (31/08/2020) Quyết định 1325/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 20. (05/09/2020) Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 21. (05/09/2020) Circular No. 02/2020/TT-BXD dated July 20, 2020 on amendents to 04 Circulars to construction cost management
 22. (31/08/2020) Thông tư 18/2020/TT-BCT quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho dự án điện mặt trời do Bộ Công thương ban hành
 23. (31/08/2020) Circular 18/2020/TT-BCT dated July 17, 2020 on project development and sample of electricity sale contract applicable to solar power projects
 24. (01/09/2020) Circular No. 14/2020/TT-BYT dated July 10, 2020 on Medical device bidding at public health facilities
 25. (01/09/2020) Circular No. 05/2020/TT-BKHDT dated June 30, 2020 on amendments to certain articles of the Circular No. 04/2017/TT-BKHDT on guidelines for selection of bidders through National bidding network system
 26. (01/09/2020) Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (07/09/2020) Công văn 81423/CT-TTTH năm 2020 về hóa đơn dịch vụ thành lập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (07/09/2020) Công văn 5882/TCHQ-GSQL năm 2020 về xử lý hàng hóa tồn đọng là mặt hàng dễ cháy, nổ do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (07/09/2020) Công văn 5872/TCHQ-TXNK năm 2020 vướng mắc chính sách thuế xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (07/09/2020) Integrated document No. 35/VBHN-BTC dated September 07, 2020 Circular on prescribing food safety and hygiene fees and collection, transfer, management and use thereof
 5. (07/09/2020) Công văn 81420/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với phí nhượng quyền và phí bản quyền do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (07/09/2020) Công văn 81419/CT-TTHT năm 2020 về chuyển nhượng cổ phần cho cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (07/09/2020) Công văn 81421/CT-TTHT năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết của dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (07/09/2020) Công văn 81422/CT-TTHT năm 2020 về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (07/09/2020) Công văn 81424/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (07/09/2020) Công văn 3682/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế đối với khoản chi trả thu nhập cho cá nhân kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành
 11. (07/09/2020) Công văn 81429/CT-TTHT năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động khoa học công nghệ do Cục Thuế thành phố Hà Nội
 12. (07/09/2020) Công văn 81431/CT-TTHT năm 2020 về khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp tại nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (07/09/2020) Công văn 81430/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng đồng thời hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (07/09/2020) Công văn 81432/CT-TTHT năm 2020 về miễn tiêu thức chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (07/09/2020) Công văn 81425/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với hoạt động mua, bán vé máy bay do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (07/09/2020) Công văn 81426/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với dự án xây dựng khách sạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (07/09/2020) Công văn 81428/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng dự án ODA không hoàn lại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (04/09/2020) Công văn 5864/TCHQ-TXNK năm 2020 về quyết định truy thu thuế đối với hàng hóa thuê doanh nghiệp trong khu phi thuế quan gia công lại do Tổng cục Hải quan ban hành
 19. (04/09/2020) Công văn 81088/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với hoạt động xuất khẩu tại chỗ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 20. (04/09/2020) Công văn 81005/CT-TTHT năm 2020 về thuế nhà thầu nước ngoài đối với phí môi giới dịch vụ tiền gửi tại ngân hàng nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 21. (04/09/2020) Công văn 81086/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với chi nhánh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 22. (03/09/2020) Công văn 80739/CT-TTHT năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ tư vấn cho tổ chức nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 23. (03/09/2020) Công văn 80741/CT-TTHT năm 2020 về dấu, chữ ký người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 24. (03/09/2020) Công văn 80746/CT-TTHT năm 2020 về miễn chữ ký điện tử người mua trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 25. (03/09/2020) Công văn 80747/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 26. (03/09/2020) Công văn 5817/TCHQ-TXNK năm 2020 về hoàn thuế đối với 03 tàu tạm nhập tái xuất đã xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 27. (01/09/2020) Công văn 80417/CT-TTHT năm 2020 về chi phí lãi vay theo quy định tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 28. (31/08/2020) Công văn 79916/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế nhà thầu đối với cá nhân kinh doanh nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 29. (31/08/2020) Công văn 79917/CT-TTHT năm 2020 về ấn định thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 30. (31/08/2020) Công văn 80132/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn hóa đơn, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có cơ sở hạ tầng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 31. (31/08/2020) Công văn 79918/CT-TTHT năm 2020 về xử lý hóa đơn đã lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 32. (31/08/2020) Công văn 79919/CT-TTHT năm 2020 về đăng ký người phụ thuộc là bà nội do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 33. (31/08/2020) Công văn 80130/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 34. (31/08/2020) Công văn 2772/GDĐT-KHTC năm 2020 về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2020-2021 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 35. (31/08/2020) Công văn 3581/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 36. (31/08/2020) Công văn 5767/TCHQ-TXNK năm 2020 thực hiện công văn 7190/BTC-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành
 37. (31/08/2020) Công văn 5741/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc C/O mẫu D điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành
 38. (31/08/2020) Công văn 79906/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 39. (31/08/2020) Công văn 79907/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cho thuê mặt bằng mái của nhà máy do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 40. (31/08/2020) Công văn 79908/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng thiết bị lắp đặt cho trường học do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 41. (31/08/2020) Công văn 79915/CT-TTHT năm 2020 về giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 42. (07/09/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 17/2018/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 43. (01/09/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND quy định về giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (03/09/2020) Công văn 4729/BTNMT-TCMT năm 2020 về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 2. (01/09/2020) Công văn 1113/UBDT-PC năm 2020 về rà soát, bổ sung Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện pháp điển Đề mục Khí tượng thủy văn do Ủy ban Dân tộc ban hành
 3. (01/09/2020) Chỉ thị 35/CT-TTg năm 2020 về triển khai biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (31/08/2020) Quyết định 2026/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Hưng Yên năm 2020 (đợt 1)
 5. (31/08/2020) Công văn 5771/TCHQ-GSQL năm 2020 về quản lý vôi, đôlômit xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (31/08/2020) Official Dispatch No. 5771/TCHQ-GSQL dated August 31, 2020 on management of exported lime and dolomites
 7. (07/09/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 17/2018/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 8. (05/09/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về bổ sung ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 9. (05/09/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND bãi bỏ 02 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành về lĩnh vực lâm nghiệp
 10. (03/09/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1208/2006/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong lĩnh vực đất đai và Quyết định 05/2017/QĐ-UBND quy định hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 11. (01/09/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND quy định về giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (07/09/2020) Công văn 3432/UBND-VX năm 2020 về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 2. (07/09/2020) Quyết định 3875/QĐ-BYT năm 2020 về Hướng dẫn tạm thời chẩn đoán, điều trị ngộ độc botulinum do Bộ Y tế ban hành
 3. (07/09/2020) Integrated document No. 35/VBHN-BTC dated September 07, 2020 Circular on prescribing food safety and hygiene fees and collection, transfer, management and use thereof
 4. (06/09/2020) Công văn 8777/BGTVT-VT năm 2020 về khôi phục hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách đi/đến thành phố Đà Nẵng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (05/09/2020) Quyết định 2456/QĐ-UBND năm 2020 về chấm dứt thực hiện Quyết định 2220/QĐ-UBND, Công văn 4232/UBND-KGVX do tỉnh Quảng Nam ban hành
 6. (04/09/2020) Thông báo 21/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 61)
 7. (04/09/2020) Công văn 5896/UBND-VHXH năm 2020 về chuyển trạng thái áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 8. (04/09/2020) Công văn 2025/ATTP-KN năm 2020 về xử lý phản ánh, kiến nghị sửa đổi danh mục chất hỗ trợ chế biến được sử dụng trong thực phẩm và thủ tục đăng ký công bố do Cục An toàn thực phẩm ban hành
 9. (04/09/2020) Quyết định 3287/QĐ-UBND năm 2020 về Quy định áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tình hình hiện nay
 10. (03/09/2020) Quy chế 1374/QC-BYT-BHXH năm 2020 về phối hợp giữa Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế
 11. (03/09/2020) Quyết định 168/QĐ-BCĐ năm 2020 về Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh game online trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 12. (01/09/2020) Thông báo 20/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội
 13. (01/09/2020) Kế hoạch 174/KH-UBND về đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
 14. (01/09/2020) Công văn 1175/KCB-NV năm 2020 về phát hiện sớm ca bệnh ngộ độc Botulinum do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
 15. (31/08/2020) Thông báo 19/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội
 16. (31/08/2020) Official Dispatch No. 4674/BYT-MT dated August 31, 2020 on Guidance on Covid-19 prevention and control regarding short-term work visit (less than 14 days) of foreigners
 17. (31/08/2020) Công văn 4674/BYT-MT năm 2020 về hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) do Bộ Y tế ban hành
 18. (01/09/2020) Quyết định 35/2020/QĐ-UBND quy định về phân công, phân quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 19. (01/09/2020) Circular No. 14/2020/TT-BYT dated July 10, 2020 on Medical device bidding at public health facilities
 20. (01/09/2020) Thông tư 14/2020/TT-BYT quy định về nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (07/09/2020) Công văn 1131/UBDT-CSDT năm 2020 về cung cấp thông tin, số liệu báo cáo về nhu cầu bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Dân tộc ban hành
 2. (04/09/2020) Thông báo 318/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (04/09/2020) Thông báo 317/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (04/09/2020) Nghị quyết 126/NQ-CP năm 2020 về xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo do Chính phủ ban hành
 5. (03/09/2020) Quyết định 168/QĐ-BCĐ năm 2020 về Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh game online trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 6. (03/09/2020) Quyết định 2601/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án Phát triển đội ngũ trí thức tỉnh Thái Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
 7. (03/09/2020) Kế hoạch 3239/CTr-BVHTTDL-BCA năm 2020 về phối hợp tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện trong trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng giai đoạn 2020-2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Công an ban hành
 8. (01/09/2020) Chỉ thị 13/CT-BCT năm 2020 về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 do Bộ Công thương ban hành
 9. (31/08/2020) Quyết định 483/QĐ-UBDT năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định nội dung bản thảo sổ tay hỏi đáp chính sách pháp luật về giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
 10. (31/08/2020) Quyết định 1336/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (31/08/2020) Công văn 1107/UBDT-DTTS năm 2020 về xây dựng tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù do Ủy ban Dân tộc ban hành
 12. (01/09/2020) Circular No. 17/2020/TT-BGDDT dated June 29, 2020 on Regulations on national sign language standards for persons with disabilities
 13. (01/09/2020) Thông tư 17/2020/TT-BGDĐT Quy định về chuẩn quốc gia về ngôn ngữ kí hiệu cho người khuyết tật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (07/09/2020) Công văn 1203/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (04/09/2020) Công văn 7353/VPCP-NN năm 2020 về miễn tiền thuê đất dự án Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (04/09/2020) Công văn 1200/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (03/09/2020) Công văn 1192/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (03/09/2020) Công văn 1188/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (03/09/2020) Công văn 1189/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (03/09/2020) Công văn 1190/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (01/09/2020) Công văn 4265/BXD-QLN năm 2020 về cách tính tỷ lệ quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong các đồ án quy hoạch chi tiết do Bộ Xây dựng ban hành
 9. (31/08/2020) Công văn 80132/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn hóa đơn, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có cơ sở hạ tầng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (05/09/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP do tỉnh Ninh Bình ban hành
 11. (03/09/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1208/2006/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong lĩnh vực đất đai và Quyết định 05/2017/QĐ-UBND quy định hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (07/09/2020) Công văn 81421/CT-TTHT năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết của dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (07/09/2020) Công văn 7421/VPCP-CN năm 2020 về điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường Vành đai 5 đoạn qua tỉnh Hà Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (06/09/2020) Công văn 8777/BGTVT-VT năm 2020 về khôi phục hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách đi/đến thành phố Đà Nẵng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (05/09/2020) Công văn 7377/VPCP-CN năm 2020 về chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Cánh Diều do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (04/09/2020) Công văn 7331/VPCP-CN năm 2020 về nâng cấp, cải tạo đường ngang trên hệ thống đường sắt quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (03/09/2020) Thông báo 315/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (31/08/2020) Thông báo 314/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về triển khai Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành