Thông báo văn bản mới từ ngày 26-10-2020 đến ngày 02-11-2020

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 26-10-2020 đến 02-11-2020


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (02/11/2020) Công văn 5262/BXD-QHKT năm 2020 về hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục về quy hoạch, xây dựng trong Khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng do Bộ Xây dựng ban hành
 2. (02/11/2020) Quyết định 1968/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 3. (02/11/2020) Quyết định 2694/QĐ-UBND năm 2020 quy định về Quy trình đánh giá và Bộ tiêu chí đánh giá Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố do tỉnh Yên Bái ban hành
 4. (02/11/2020) Công văn 6151/BTNMT-VP về xây dựng kiểm điểm chỉ đạo, điều hành và xây dựng báo cáo tổng kết năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 5. (02/11/2020) Quyết định 1969/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 6. (02/11/2020) Quyết định 4368/QĐ-BNN-TCCB năm 2020 về phân công công tác đối với Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 7. (01/11/2020) Quyết định 2197/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Bắc Giang ban hành
 8. (30/10/2020) Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
 9. (30/10/2020) Decree No. 130/2020/ND-CP dated October 30, 2020 on controlling asset and income of persons holding titles and powers in agencies, organizations and entities
 10. (30/10/2020) Quyết định 4487/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực Thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
 11. (30/10/2020) Quyết định 4489/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục tiểu học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định
 12. (30/10/2020) Quyết định 2084/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Lâm nghiệp áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 13. (30/10/2020) Quyết định 2639/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Nam Định ban hành
 14. (30/10/2020) Quyết định 2648/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng do tỉnh Yên Bái ban hành
 15. (30/10/2020) Quyết định 44/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Long An
 16. (30/10/2020) Hướng dẫn 33-HD/BTCTW năm 2020 về thực hiện nội dung trong Quy định 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú do Ban Tổ chức Trung ương ban hành
 17. (30/10/2020) Quyết định 1314/QĐ-LĐTBXH năm 2020 về phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 18. (30/10/2020) Công văn 4288/LĐTBXH-TTr năm 2020 về hướng dẫn công tác thanh tra năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 19. (29/10/2020) Quyết định 308/QĐ-TANDTC năm 2020 về Nội quy tiếp công dân của Tòa án nhân dân tối cao
 20. (29/10/2020) Quyết định 307/QĐ-TANDTC năm 2020 về Quy chế tiếp công dân của Tòa án nhân dân tối cao
 21. (29/10/2020) Quyết định 4500/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 22. (29/10/2020) Công văn 9025/VPCP-QHĐP năm 2020 về xử lý kiến nghị từ kết quả giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 23. (29/10/2020) Công văn 4598/TCT-HĐTD vướng mắc trong công tác tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020 do Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020 ban hành
 24. (28/10/2020) Quyết định 2035/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
 25. (28/10/2020) Quyết định 2411/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp do thành phố Cần Thơ ban hành
 26. (28/10/2020) Quyết định 3429/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông do tỉnh Thái Nguyên ban hành
 27. (28/10/2020) Quyết định 46/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2014/QĐ-UBND quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh An Giang
 28. (28/10/2020) Quyết định 47/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Nội vụ; người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang
 29. (28/10/2020) Quyết định 2419/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn do thành phố Cần Thơ ban hành
 30. (28/10/2020) Quyết định 4446/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực công thương tỉnh Bình Định
 31. (28/10/2020) Quyết định 2620/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Yên Bái
 32. (28/10/2020) Quyết định 911/QĐ-BNV năm 2020 về Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ
 33. (28/10/2020) Quyết định 3132/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 34. (28/10/2020) Thông tư 29/2020/TT-BTTTT về hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 35. (28/10/2020) Quyết định 1686/QĐ-TTg năm 2020 về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương
 36. (27/10/2020) Thông báo 1623/TB-VKSTC về thi tuyển công chức ngành kiểm sát nhân dân năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 37. (27/10/2020) Kế hoạch 122/KH-VKSTC năm 2020 về triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân sửa đổi do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 38. (26/10/2020) Decision No. 1660/QD-TTg dated October 26, 2020 on promulgating list of State Secrets in field of natural resources and environment
 39. (26/10/2020) Công văn 5126/UBND-NC năm 2020 thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế do thành phố Hà Nội ban hành
 40. (26/10/2020) Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 41. (26/10/2020) Quyết định 1660/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 42. (26/10/2020) Quyết định 343/QĐ-TCLN-VP năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đại diện CITES phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành
 43. (26/10/2020) Công văn 10709/BGTVT-TTr năm 2020 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 44. (26/10/2020) Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 45. (26/10/2020) Thông báo 5623/TB-BNV về tuyển dụng công chức Bộ Nội vụ năm 2020 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (30/10/2020) Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
 2. (30/10/2020) Decree No. 130/2020/ND-CP dated October 30, 2020 on controlling asset and income of persons holding titles and powers in agencies, organizations and entities
 3. (30/10/2020) Thông báo 7517/TB-BNN-VP năm 2020 về kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại cuộc họp về bảo tồn và phát triển các ngành nghề: Gốm, mây, tre đan, lá và thêu, dệt thủ công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 4. (28/10/2020) Thông tư 29/2020/TT-BTTTT về hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 5. (28/10/2020) Thông tư 30/2020/TT-BTTTT về hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 6. (27/10/2020) Thông tư 11/2020/TT-BNNPTNT về Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 7. (26/10/2020) Công văn 4215/LĐTBXH-TCCB năm 2020 về báo cáo, đánh giá thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2010-2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (02/11/2020) Công văn 4670/TCT-CS năm 2020 vướng mắc chính sách giảm lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (30/10/2020) Circular No. 29/2020/TT-BGTVT dated October 30, 2020 on amending Circular No. 23/2012/TT-BGTVT providing guidelines for Agreement and Protocols on Road Transport between the Governments of the Socialist Republic of Vietnam and the People's Republic of China
 3. (30/10/2020) Công văn 9065/VPCP-CN năm 2020 về nghiên cứu, đánh giá về tình hình triển khai các dự án giao thông theo phương thức PPP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (30/10/2020) Thông báo 373/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Báo cáo của Ban cán sự đảng Chính phủ về Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 27-KL/TW về chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (30/10/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến, nhà hàng nổi, phương tiện thủy nội địa hoạt động phục vụ tham quan du lịch, vui chơi giải trí trên các sông, hồ, đầm, vịnh, ven bờ biển và các đảo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 6. (30/10/2020) Quyết định 2031/QĐ-BGTVT năm 2020 về đính chính Thông tư 23/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 89/2015/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng và Thông tư 42/2018/TT-BGTVT quy định về sửa đổi Thông tư trong lĩnh vực Đăng kiểm do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (30/10/2020) Công văn 11005/BGTVT-ATGT về triển khai nhiệm vụ trọng tâm về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Quý IV năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (29/10/2020) Thông tư 28/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (29/10/2020) Thông tư 27/2020/TT-BGTVT về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, vùng nước cảng biển Ninh Thuận tại khu vực vịnh Phan Rang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (29/10/2020) Quyết định 2027/QĐ-BGTVT năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (28/10/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 12. (27/10/2020) Công văn 8934/VPCP-CN năm 2020 về xử lý thông tin vướng mắc về xã hội hóa trung tâm đăng kiểm do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (26/10/2020) Công văn 10709/BGTVT-TTr năm 2020 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (02/11/2020) Quyết định 4683/QĐ-UBND năm 2020 quy định về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khắc phục ngay sự cố do thiên tai gây ra do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 2. (02/11/2020) Công văn 95849/CT-TTHT năm 2020 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (02/11/2020) Công văn 6118/BTNMT-TCMT năm 2020 về tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là cơ sở xử lý chất thải nguy hại trong tình hình tiếp tục thực hiện "mục tiêu kép" của Chính phủ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 4. (02/11/2020) Công điện 8319/CĐ-PCTT năm 2020 về chủ động ứng phó với siêu bão GONI do Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công thương ban hành
 5. (31/10/2020) Công văn 1509/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án hệ thống hồ chứa nước Kiền Kiền, tỉnh Ninh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (30/10/2020) Quyết định 2084/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Lâm nghiệp áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 7. (30/10/2020) Công điện 4036/CĐ-BVHTTDL năm 2020 về chủ động ứng phó với bão Goni do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 8. (30/10/2020) Quyết định 2031/QĐ-BGTVT năm 2020 về đính chính Thông tư 23/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 89/2015/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng và Thông tư 42/2018/TT-BGTVT quy định về sửa đổi Thông tư trong lĩnh vực Đăng kiểm do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (30/10/2020) Thông báo 372/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với các tỉnh miền Trung về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và tìm kiếm cứu nạn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (29/10/2020) Quyết định 48/2020/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh An Giang
 11. (29/10/2020) Thông báo 76/TB-BTNMT năm 2020 về gia hạn Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 12. (29/10/2020) Công điện 1714/CĐ-BYT năm 2020 về triển khai công tác y tế khắc phục hậu quả của cơn bão số 9 do Bộ Y tế điện
 13. (29/10/2020) Thông báo 370/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trong chuyến công tác chỉ đạo, kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh duyên hải miền Trung do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (29/10/2020) Công điện 1503/CĐ-TTg năm 2020 về khẩn trương cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ điện
 15. (29/10/2020) Thông báo 371/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về biện pháp khắc phục thiệt hại do mưa lũ, sạt lở và bão số 9 gây ra tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (29/10/2020) Quyết định 4511/QĐ-BYT về thành lập các Tổ công tác hỗ trợ các tỉnh miền Trung xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống dịch sau mưa, lũ tháng 10 năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 17. (28/10/2020) Quyết định 2395/QĐ-BTNMT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và Quyết định 1746/QĐ-TTg về Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 18. (27/10/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND quy định về tổ chức thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 19. (27/10/2020) Công văn 7079/UBND-KTTC năm 2020 về chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả do bão số 9 gây ra do thành phố Đà Nẵng ban hành
 20. (27/10/2020) Quyết định 1667/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương để chỉ đạo ứng phó bão số 9 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 21. (27/10/2020) Công điện 1490/CĐ-TTg năm 2020 về khẩn cấp ứng phó bão số 9 do Thủ tướng Chính phủ điện
 22. (27/10/2020) Công điện 34/CĐ-BGTVT năm 2020 về tập trung ứng phó với cơn bão số 9 trên biển Đông và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 23. (27/10/2020) Công điện 1253/CĐ-BGDĐT năm 2020 về chủ động ứng phó với Bão số 9 trong bối cảnh ngập lụt, sạt lở đất đang diễn biến phức tạp tại miền Trung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 24. (27/10/2020) Công văn 7440/BNN-TCLN năm 2020 về triển khai lập Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 25. (26/10/2020) Decision No. 1660/QD-TTg dated October 26, 2020 on promulgating list of State Secrets in field of natural resources and environment
 26. (26/10/2020) Quyết định 1660/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 27. (26/10/2020) Quyết định 343/QĐ-TCLN-VP năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đại diện CITES phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành
 28. (26/10/2020) Công điện 1470/CĐ-TTg năm 2020 về triển khai ứng phó khẩn cấp với bão MOLAVE (bão số 9) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 29. (26/10/2020) Thông báo 7376/TB-BNN-VP năm 2020 về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị về công tác quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (02/11/2020) Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
 2. (02/11/2020) Quyết định 2227/QĐ-BTP về bổ sung Danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2020 của Bộ Tư pháp
 3. (02/11/2020) Quyết định 2228/QĐ-BTP về mua sắm xe ô tô chuyên dùng năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 4. (02/11/2020) Quyết định 2376/QĐ-UBND năm 2020 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do tỉnh Sơn La ban hành
 5. (02/11/2020) Chỉ thị 40/CT-TTg năm 2020 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (30/10/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 46/2019/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 7. (30/10/2020) Thông tư 87/2020/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc tẻ dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính ban hành
 8. (30/10/2020) Công văn 3623/GDĐT-KHTC năm 2020 về xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2021-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 9. (30/10/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt có một phần hoặc toàn bộ diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 10. (30/10/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND quy định về tài sản công có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Tĩnh
 11. (30/10/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND quy định về đơn giá bồi thường nhà ở, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 12. (30/10/2020) Công văn 9086/VPCP-V.I năm 2020 về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu Công nghiệp Yên Phong II-C do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (29/10/2020) Quyết định 3659/QĐ-UBND năm 2020 quy định tạm thời nội dung về hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ, ổn định đời sống do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
 14. (29/10/2020) Quyết định 1691/QĐ-TTg về điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương trong nước giai đoạn 2016-2020; năm 2018, 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 và năm 2020 của các bộ, cơ quan địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (29/10/2020) Công văn 9021/VPCP-KTTH về kết quả công tác điều hành giá 9 tháng đầu năm 2020 và định hướng điều hành giá những tháng còn lại năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (28/10/2020) Công văn 8999/VPCP-V.I năm 2020 về khiếu nại bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (28/10/2020) Quyết định 2620/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Yên Bái
 18. (28/10/2020) Quyết định 39/2020/QĐ-UBND quy định về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn
 19. (28/10/2020) Quyết định 1318/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt đơn giá cây giống đối với: cây Đinh Lăng, cây Dừa, cây Cau, cây Đào phục vụ công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư cho các hộ dân thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghiệp Phúc Sơn, tại xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
 20. (27/10/2020) Official Dispatch No. 5834/BYT-KH-TC dated October 27, 2020 on provisional guidelines for payment for COVID-19 test for persons wanting to migrate
 21. (27/10/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 08/2019/QĐ-UBND quy định về giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 22. (27/10/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND về bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 23. (27/10/2020) Quyết định 43/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 26/2013/QĐ-UBND về danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Long An đầu tư trực tiếp và cho vay
 24. (27/10/2020) Công văn 5834/BYT-KH-TC năm 2020 hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh do Bộ Y tế ban hành
 25. (27/10/2020) Quyết định 1676/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp bổ sung từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam để cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 26. (27/10/2020) Quyết định 3285/QĐ-BQP năm 2020 về Ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Bộ Quốc phòng
 27. (26/10/2020) Công văn 8901/VPCP-QHQT năm 2020 về chuẩn bị Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thực hiện, giải ngân ODA, vay ưu đãi nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành
 28. (26/10/2020) Công văn 13075/BTC-ĐT về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước lũy kế 9 tháng và ước thực hiện 10 tháng năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành
 29. (26/10/2020) Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (30/10/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 46/2019/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 2. (30/10/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt có một phần hoặc toàn bộ diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 3. (30/10/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND quy định về đơn giá bồi thường nhà ở, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 4. (30/10/2020) Quyết định 44/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Long An
 5. (30/10/2020) Công văn 9086/VPCP-V.I năm 2020 về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu Công nghiệp Yên Phong II-C do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (28/10/2020) Công văn 8999/VPCP-V.I năm 2020 về khiếu nại bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (28/10/2020) Công văn 4585/TCT-KK năm 2020 về hoàn tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
 8. (27/10/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 08/2019/QĐ-UBND quy định về giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 9. (27/10/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND về bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 10. (26/10/2020) Công văn 5170/BXD-QLN năm 2020 về trả lời văn bản 3085/SXD-QLNĐT&HT của Sở Xây dựng về công tác quản lý và xây dựng phát triển nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (02/11/2020) Công văn 9109/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 8 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (02/11/2020) Công văn 95655/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn ghi nhận chi phí giá thành của dự án do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (02/11/2020) Công văn 95846/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (31/10/2020) Công văn 1509/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án hệ thống hồ chứa nước Kiền Kiền, tỉnh Ninh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (30/10/2020) Quyết định 2038/QĐ-BGTVT năm 2020 về phê duyệt Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (30/10/2020) Công văn 7528/BNN-XD về đánh giá kết quả giải ngân 9 tháng đầu năm 2020 của các chủ đầu tư, chủ dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển ban hành
 7. (30/10/2020) Công văn 9065/VPCP-CN năm 2020 về nghiên cứu, đánh giá về tình hình triển khai các dự án giao thông theo phương thức PPP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (30/10/2020) Quyết định 1701/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (29/10/2020) Official Dispatch No. 5888/BYT-TB-CT dated October 29, 2020 on guidance on bidding for procurement of medical devices under Circular No. 14/2020/TT-BYT
 10. (29/10/2020) Quyết định 1691/QĐ-TTg về điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương trong nước giai đoạn 2016-2020; năm 2018, 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 và năm 2020 của các bộ, cơ quan địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (29/10/2020) Công văn 5888/BYT-TB-CT năm 2020 về hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư 14/2020/TT-BYT do Bộ Y tế ban hảnh
 12. (27/10/2020) Công văn 8932/VPCP-KGVX năm 2020 về đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (27/10/2020) Quyết định 43/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 26/2013/QĐ-UBND về danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Long An đầu tư trực tiếp và cho vay
 14. (26/10/2020) Công văn 8901/VPCP-QHQT năm 2020 về chuẩn bị Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thực hiện, giải ngân ODA, vay ưu đãi nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (26/10/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (02/11/2020) Nghị định 131/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 2. (02/11/2020) Decree No. 131/2020/ND-CP dated November 02, 2020 on providing for clinical pharmacology organization and activities in healthcare establishments
 3. (02/11/2020) Công văn 4047/BVHTTDL-ĐT năm 2020 về phòng, chống dịch Covid-19 và phòng, chống bão lụt tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch
 4. (30/10/2020) Công văn 3773/BNG-LS năm 2020 về triển khai Thỏa thuận về Quy trình đi lại ngắn ngày với Nhật Bản do Bộ Ngoại giao ban hành
 5. (30/10/2020) Thông báo 1143/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội (Tại phiên họp số 69)
 6. (30/10/2020) Công văn 10991/BGTVT-CYT năm 2020 về thực hiện kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo 367/TB-VPCP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (29/10/2020) Official Dispatch No. 5888/BYT-TB-CT dated October 29, 2020 on guidance on bidding for procurement of medical devices under Circular No. 14/2020/TT-BYT
 8. (29/10/2020) Quyết định 4500/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 9. (29/10/2020) Quyết định 4493/QĐ-BCĐQG năm 2020 về thành lập Tổ an toàn COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ban hành
 10. (29/10/2020) Quyết định 4501/QĐ-BYT năm 2020 về sửa đổi Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Bỏng kèm theo Quyết định 635/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành
 11. (29/10/2020) Công văn 5888/BYT-TB-CT năm 2020 về hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư 14/2020/TT-BYT do Bộ Y tế ban hảnh
 12. (28/10/2020) Quyết định 4469/QĐ-BYT năm 2020 về "Bảng phân loại quốc tế mã hóa bệnh tật, nguyên nhân tử vong ICD-10" và "Hướng dẫn mã hóa bệnh tật theo ICD-10" tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 13. (28/10/2020) Quyết định 4466/QĐ-BYT năm 2020 về "Danh mục chuyển đổi giữa Danh mục kỹ thuật tương đương và Bảng phân loại phẫu thuật, thủ thuật quốc tế ICD-9 CM" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 14. (28/10/2020) Công văn 5151/UBND-KGVX năm 2020 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Hà Nội ban hành
 15. (28/10/2020) Quyết định 4490/QĐ-BYT năm 2020 về triển khai Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính khác liên quan đến lĩnh vực y tế do Bộ Y tế ban hành
 16. (27/10/2020) Official Dispatch No. 5834/BYT-KH-TC dated October 27, 2020 on provisional guidelines for payment for COVID-19 test for persons wanting to migrate
 17. (27/10/2020) Công văn 16249/QLD-CL năm 2020 sử dụng Dung dịch thuốc tiêm Bupivacaine 5mg/ml, VN-20879-17, lô: 04DB1119, 07DB0919, 08DB0919 do Cục Quản lý dược ban hành
 18. (27/10/2020) Quyết định 4440/QĐ-BYT năm 2020 về "Bảng phân loại quốc tế phẫu thuật, thủ thuật ICD-9 CM" áp dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 19. (27/10/2020) Công văn 5834/BYT-KH-TC năm 2020 hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh do Bộ Y tế ban hành
 20. (27/10/2020) Công văn 4243/LĐTBXH-VP năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 154/NQ-CP và Quyết định 32/2020/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 21. (26/10/2020) Thông tư 86/2020/TT-BTC hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 22. (26/10/2020) Circular 86/2020/TT-BTC dated October 26, 2020 on elaborating to specific diet for highly acclaimed sport trainers and highly acclaimed athletes
 23. (26/10/2020) Công văn 5126/UBND-NC năm 2020 thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế do thành phố Hà Nội ban hành
 24. (26/10/2020) Công văn 6906/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 25. (26/10/2020) Công văn 6907/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 26. (26/10/2020) Công điện 1690/CĐ-BYT năm 2020 về triển khai công tác y tế ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 9 (bão MOLAVE) do Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

 1. (02/11/2020) Thông tư 10/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 28/2015/TT-NHNN quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước
 2. (02/11/2020) Circular No. 10/2020/TT-NHNN dated November 2, 2020 on amendments to Circular No. 28/2015/TT-NHNN on management and use of digital signature, digital certificate and digital signature certifying service of State bank
 3. (02/11/2020) Circular No. 11/2020/TT-NHNN dated November 02, 2020 providing amendments to the Circular No. 24/2017/TT-NHNN prescribing procedures for revocation of license and liquidation of assets of credit institutions and foreign bank branches, and procedures for revocation of license of representative offices of foreign credit institutions and other foreign organizations performing banking activities
 4. (02/11/2020) Thông tư 11/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 24/2017/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng do Bộ Tài chính ban hành
 5. (30/10/2020) Công văn 7928/NHNN-TTGSNH năm 2020 về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (02/11/2020) Thông tư 10/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 28/2015/TT-NHNN quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước
 2. (02/11/2020) Circular No. 10/2020/TT-NHNN dated November 2, 2020 on amendments to Circular No. 28/2015/TT-NHNN on management and use of digital signature, digital certificate and digital signature certifying service of State bank
 3. (02/11/2020) Quyết định 2376/QĐ-UBND năm 2020 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do tỉnh Sơn La ban hành
 4. (29/10/2020) Công văn 4218/BTTTT-CATTT về đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 5. (28/10/2020) Quyết định 3429/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông do tỉnh Thái Nguyên ban hành
 6. (28/10/2020) Thông tư 29/2020/TT-BTTTT về hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 7. (28/10/2020) Thông tư 30/2020/TT-BTTTT về hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 8. (26/10/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND về sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cà Mau kèm theo Quyết định 25/2018/QĐ-UBND
 9. (26/10/2020) Quyết định 1659/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ tăng cường năng lực sản xuất chương trình truyền hình tiếng dân tộc giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (26/10/2020) Quyết định 2168/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến do Bộ Tư pháp ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (02/11/2020) Công văn 95849/CT-TTHT năm 2020 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (02/11/2020) Công văn 95833/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ viết bài đăng báo do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (02/11/2020) Công văn 95835/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (02/11/2020) Công văn 95838/CT-TTHT năm 2020 về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (02/11/2020) Công văn 95657/CT-TTHT năm 2020 về kê khai hoàn thuế giá trị gia tăng đối với chương trình, dự án hỗ trợ phát triển, trợ giúp nhân đạo tại Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (02/11/2020) Công văn 95655/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn ghi nhận chi phí giá thành của dự án do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (02/11/2020) Công văn 95839/CT-TTHT năm 2020 xử lý sai sót đối với biên lai điện tử đã lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (02/11/2020) Công văn 95840/CT-TTHT năm 2020 về ngày lập hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (02/11/2020) Công văn 95841/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng không lấy hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (02/11/2020) Công văn 95842/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn đối với khoản thu tiền học phí do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (02/11/2020) Công văn 95844/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng dịch vụ cung cấp cho khách hàng của đối tác nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (02/11/2020) Công văn 95845/CT-TTHT năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (02/11/2020) Công văn 4670/TCT-CS năm 2020 vướng mắc chính sách giảm lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước do Tổng cục Thuế ban hành
 14. (02/11/2020) Công văn 95846/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (29/10/2020) Công văn 6956/TCHQ-TXNK năm 2020 về tiền chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (29/10/2020) Công văn 4601/TCT-KK năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành
 17. (29/10/2020) Công văn 94768/CT-TTHT năm 2020 về đăng ký người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (29/10/2020) Công văn 4598/TCT-HĐTD vướng mắc trong công tác tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020 do Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020 ban hành
 19. (28/10/2020) Công văn 4590/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách giảm trừ gia cảnh cho người nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
 20. (28/10/2020) Công văn 4585/TCT-KK năm 2020 về hoàn tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
 21. (28/10/2020) Công văn 6943/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế nguyên liệu chênh lệch tồn kho do Tổng cục Hải quan ban hành
 22. (27/10/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND quy định về tổ chức thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 23. (26/10/2020) Công văn 6905/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành
 24. (26/10/2020) Công văn 4553/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 25. (26/10/2020) Công văn 4554/TCT-DNL năm 2020 về hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 26. (26/10/2020) Công văn 6906/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 27. (26/10/2020) Công văn 6907/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (02/11/2020) Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
 2. (02/11/2020) Công văn 95657/CT-TTHT năm 2020 về kê khai hoàn thuế giá trị gia tăng đối với chương trình, dự án hỗ trợ phát triển, trợ giúp nhân đạo tại Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (02/11/2020) Quyết định 1712/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (31/10/2020) Kế hoạch 108/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh đến năm 2030 tỉnh Ninh Bình
 5. (30/10/2020) Quyết định 4487/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực Thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
 6. (30/10/2020) Circular No. 05/2020/TT-BKHCN dated October 30, 2020 regulations on nuclear safety for research reactors
 7. (30/10/2020) Công văn 1505/TTg-CN năm 2020 về thí điểm triển khai hoạt động dịch vụ tàu lặn tại vịnh Nha Trang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (30/10/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến, nhà hàng nổi, phương tiện thủy nội địa hoạt động phục vụ tham quan du lịch, vui chơi giải trí trên các sông, hồ, đầm, vịnh, ven bờ biển và các đảo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 9. (30/10/2020) Thông tư 05/2020/TT-BKHCN quy định về an toàn hạt nhân đối với cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 10. (30/10/2020) Thông báo 7517/TB-BNN-VP năm 2020 về kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại cuộc họp về bảo tồn và phát triển các ngành nghề: Gốm, mây, tre đan, lá và thêu, dệt thủ công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 11. (30/10/2020) Thông báo 372/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với các tỉnh miền Trung về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và tìm kiếm cứu nạn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (29/10/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND quy định về đơn giá dịch vụ quảng cáo, chuyên trang, chuyên mục trên Báo Ấp Bắc in do tỉnh Tiền Giang ban hành
 13. (29/10/2020) Quyết định 3659/QĐ-UBND năm 2020 quy định tạm thời nội dung về hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ, ổn định đời sống do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
 14. (29/10/2020) Thông báo 371/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về biện pháp khắc phục thiệt hại do mưa lũ, sạt lở và bão số 9 gây ra tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (28/10/2020) Quyết định 2419/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn do thành phố Cần Thơ ban hành
 16. (28/10/2020) Quyết định 3132/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 17. (27/10/2020) Công văn 8932/VPCP-KGVX năm 2020 về đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (27/10/2020) Quyết định 3062/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em trên các báo, tạp chí tại trung ương do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 19. (27/10/2020) Quyết định 1676/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp bổ sung từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam để cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 20. (26/10/2020) Công văn 3697/SGDĐT-VP năm 2020 về hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 21. (26/10/2020) Quyết định 1659/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ tăng cường năng lực sản xuất chương trình truyền hình tiếng dân tộc giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 22. (26/10/2020) Thông báo 7376/TB-BNN-VP năm 2020 về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị về công tác quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 23. (26/10/2020) Công văn 4206/LĐTBXH-VPQGGN năm 2020 về lập kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững năm 2021 do Bộ Lao động và Thương binh xã hội ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (02/11/2020) Quyết định 1968/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 2. (02/11/2020) Kế hoạch 1374/KH-BGDĐT năm 2020 về thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” ngành Giáo dục giai đoạn 2020-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (02/11/2020) Công văn 95842/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn đối với khoản thu tiền học phí do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (30/10/2020) Quyết định 4489/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục tiểu học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định
 5. (30/10/2020) Công văn 3623/GDĐT-KHTC năm 2020 về xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2021-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 6. (30/10/2020) Quyết định 2213/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 489/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 7. (29/10/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 8. (28/10/2020) Quyết định 3227/QĐ-BGDĐT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (26/10/2020) Công văn 3697/SGDĐT-VP năm 2020 về hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 10. (26/10/2020) Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (02/11/2020) Công văn 5262/BXD-QHKT năm 2020 về hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục về quy hoạch, xây dựng trong Khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng do Bộ Xây dựng ban hành
 2. (02/11/2020) Quyết định 1969/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 3. (02/11/2020) Chỉ thị 40/CT-TTg năm 2020 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (30/10/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 5. (30/10/2020) Chỉ thị 15/CT-BCT năm 2020 về thực hiện giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2020 và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do Bộ Công thương ban hành
 6. (28/10/2020) Quyết định 2035/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
 7. (28/10/2020) Quyết định 4446/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực công thương tỉnh Bình Định
 8. (27/10/2020) Công văn 8950/VPCP-NN về thời gian tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác và hợp tác xã năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (27/10/2020) Công văn 8138/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (02/11/2020) Công văn 95835/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (30/10/2020) Quyết định 2038/QĐ-BGTVT năm 2020 về phê duyệt Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (30/10/2020) Quyết định 53/2020/QĐ-UBND về Quy chế liên thông giữa cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cấp huyện và cơ quan Thuế trong việc giải quyết thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 4. (29/10/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND về Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả các doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 5. (29/10/2020) Nghị quyết 161/NQ-CP năm 2020 về đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước do Chính phủ ban hành
 6. (28/10/2020) Công văn 6924/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục pháp lý để thành lập khu phi thuế quan và kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (27/10/2020) Công văn 8950/VPCP-NN về thời gian tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác và hợp tác xã năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (27/10/2020) Nghị định 129/2020/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam
 9. (26/10/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (02/11/2020) Quyết định 4354/QĐ-BNN-TCTS năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển sản xuất và xuất khẩu tôm càng xanh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 2. (29/10/2020) Thông báo 76/TB-BTNMT năm 2020 về gia hạn Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 3. (28/10/2020) Công văn 6924/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục pháp lý để thành lập khu phi thuế quan và kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (28/10/2020) Công văn 6945/TCHQ-GSQL năm 2020 về nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (27/10/2020) Công văn 6915/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại viên thủy tinh dùng cho đèn chùm do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (27/10/2020) Công văn 6916/TCHQ-TXNK năm 2020 về xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất được do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (27/10/2020) Công văn 6923/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (27/10/2020) Công văn 6913/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (27/10/2020) Công văn 6922/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng pin dioxit mangan do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (26/10/2020) Công văn 6895/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu hệ thống giá đỡ xoay và thiết bị điều khiển do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (26/10/2020) Công văn 6897/TCHQ-TXNK năm 2020 về tăng cường kiểm tra, kiểm soát mặt hàng “nở đóng, đai ốc” nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (26/10/2020) Công văn 6904/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (26/10/2020) Công văn 8908/VPCP-KGVX năm 2020 về kết quả xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh năm học 2019-2020 và kế hoạch hỗ trợ gạo năm học 2020-2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành


Lĩnh vực Giáo dục

 1. (02/11/2020) Quyết định 1968/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 2. (02/11/2020) Kế hoạch 1374/KH-BGDĐT năm 2020 về thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” ngành Giáo dục giai đoạn 2020-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (02/11/2020) Công văn 95842/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn đối với khoản thu tiền học phí do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (30/10/2020) Quyết định 4489/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục tiểu học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định
 5. (30/10/2020) Công văn 3623/GDĐT-KHTC năm 2020 về xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2021-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 6. (30/10/2020) Quyết định 2213/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 489/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 7. (26/10/2020) Công văn 3697/SGDĐT-VP năm 2020 về hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 8. (01/11/2020) Nghị định 110/2020/NĐ-CP quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế
 9. (01/11/2020) Thông tư 30/2020/TT-BGDĐT về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về chương trình khung giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
 10. (01/11/2020) Circular No. 32/2020/TT-BGDDT dated September 15, 2020 on lower secondary school, upper secondary school and multi-level school charter
 11. (01/11/2020) Thông tư 31/2020/TT-BGDĐT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục
 12. (01/11/2020) Thông tư 29/2020/TT-BGDĐT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục
 13. (01/11/2020) Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 14. (01/11/2020) Decree No. 105/2020/ND-CP dated September 08, 2020 on providing for early childhood education development policies
 15. (01/11/2020) Nghị định 105/2020/NĐ-CP quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (02/11/2020) Công văn 5262/BXD-QHKT năm 2020 về hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục về quy hoạch, xây dựng trong Khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng do Bộ Xây dựng ban hành
 2. (02/11/2020) Quyết định 1968/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 3. (02/11/2020) Quyết định 2694/QĐ-UBND năm 2020 quy định về Quy trình đánh giá và Bộ tiêu chí đánh giá Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố do tỉnh Yên Bái ban hành
 4. (02/11/2020) Công văn 6151/BTNMT-VP về xây dựng kiểm điểm chỉ đạo, điều hành và xây dựng báo cáo tổng kết năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 5. (02/11/2020) Quyết định 1969/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 6. (02/11/2020) Quyết định 4368/QĐ-BNN-TCCB năm 2020 về phân công công tác đối với Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 7. (01/11/2020) Quyết định 2197/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Bắc Giang ban hành
 8. (30/10/2020) Quyết định 4487/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực Thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
 9. (30/10/2020) Quyết định 4489/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục tiểu học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định
 10. (30/10/2020) Quyết định 2084/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Lâm nghiệp áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 11. (30/10/2020) Quyết định 2639/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Nam Định ban hành
 12. (30/10/2020) Quyết định 2648/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng do tỉnh Yên Bái ban hành
 13. (30/10/2020) Hướng dẫn 33-HD/BTCTW năm 2020 về thực hiện nội dung trong Quy định 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú do Ban Tổ chức Trung ương ban hành
 14. (30/10/2020) Quyết định 1314/QĐ-LĐTBXH năm 2020 về phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 15. (30/10/2020) Công văn 4288/LĐTBXH-TTr năm 2020 về hướng dẫn công tác thanh tra năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 16. (29/10/2020) Quyết định 308/QĐ-TANDTC năm 2020 về Nội quy tiếp công dân của Tòa án nhân dân tối cao
 17. (29/10/2020) Quyết định 307/QĐ-TANDTC năm 2020 về Quy chế tiếp công dân của Tòa án nhân dân tối cao
 18. (29/10/2020) Quyết định 4500/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 19. (29/10/2020) Công văn 9025/VPCP-QHĐP năm 2020 về xử lý kiến nghị từ kết quả giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 20. (29/10/2020) Công văn 4598/TCT-HĐTD vướng mắc trong công tác tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020 do Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020 ban hành
 21. (28/10/2020) Quyết định 2035/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
 22. (28/10/2020) Quyết định 2411/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp do thành phố Cần Thơ ban hành
 23. (28/10/2020) Quyết định 3429/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông do tỉnh Thái Nguyên ban hành
 24. (28/10/2020) Quyết định 2419/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn do thành phố Cần Thơ ban hành
 25. (28/10/2020) Quyết định 4446/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực công thương tỉnh Bình Định
 26. (28/10/2020) Quyết định 2620/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Yên Bái
 27. (28/10/2020) Quyết định 911/QĐ-BNV năm 2020 về Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ
 28. (28/10/2020) Quyết định 3132/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 29. (28/10/2020) Quyết định 1686/QĐ-TTg năm 2020 về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương
 30. (27/10/2020) Thông báo 1623/TB-VKSTC về thi tuyển công chức ngành kiểm sát nhân dân năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 31. (27/10/2020) Kế hoạch 122/KH-VKSTC năm 2020 về triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân sửa đổi do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 32. (26/10/2020) Decision No. 1660/QD-TTg dated October 26, 2020 on promulgating list of State Secrets in field of natural resources and environment
 33. (26/10/2020) Công văn 5126/UBND-NC năm 2020 thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế do thành phố Hà Nội ban hành
 34. (26/10/2020) Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 35. (26/10/2020) Quyết định 1660/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 36. (26/10/2020) Quyết định 343/QĐ-TCLN-VP năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đại diện CITES phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành
 37. (26/10/2020) Công văn 10709/BGTVT-TTr năm 2020 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 38. (26/10/2020) Thông báo 5623/TB-BNV về tuyển dụng công chức Bộ Nội vụ năm 2020 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP
 39. (01/11/2020) Quyết định 42/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Long An
 40. (01/11/2020) Quyết định 51/2020/QĐ-UBND về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021
 41. (01/11/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về phân cấp Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư tư nhân do tỉnh Phú Thọ ban hành
 42. (30/10/2020) Quyết định 51/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 43. (01/11/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Ninh Bình
 44. (30/10/2020) Quyết định 50/2020/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 45. (26/10/2020) Quyết định 41/2020/QĐ-UBND Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 46. (26/10/2020) Quyết định 1685/QĐ-BTTTT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 47. (01/11/2020) Thông tư 30/2020/TT-BGDĐT về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về chương trình khung giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
 48. (01/11/2020) Thông tư 31/2020/TT-BGDĐT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục
 49. (01/11/2020) Thông tư 29/2020/TT-BGDĐT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục
 50. (01/11/2020) Thông tư 06/2020/TT-BVHTTDL bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (02/11/2020) Quyết định 2227/QĐ-BTP về bổ sung Danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2020 của Bộ Tư pháp
 2. (02/11/2020) Quyết định 2228/QĐ-BTP về mua sắm xe ô tô chuyên dùng năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 3. (02/11/2020) Quyết định 2376/QĐ-UBND năm 2020 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do tỉnh Sơn La ban hành
 4. (02/11/2020) Chỉ thị 40/CT-TTg năm 2020 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (30/10/2020) Công văn 3623/GDĐT-KHTC năm 2020 về xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2021-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 6. (30/10/2020) Công văn 9086/VPCP-V.I năm 2020 về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu Công nghiệp Yên Phong II-C do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (29/10/2020) Quyết định 3659/QĐ-UBND năm 2020 quy định tạm thời nội dung về hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ, ổn định đời sống do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
 8. (29/10/2020) Quyết định 1691/QĐ-TTg về điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương trong nước giai đoạn 2016-2020; năm 2018, 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 và năm 2020 của các bộ, cơ quan địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (29/10/2020) Công văn 9021/VPCP-KTTH về kết quả công tác điều hành giá 9 tháng đầu năm 2020 và định hướng điều hành giá những tháng còn lại năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (28/10/2020) Công văn 8999/VPCP-V.I năm 2020 về khiếu nại bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (28/10/2020) Quyết định 2620/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Yên Bái
 12. (28/10/2020) Quyết định 1318/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt đơn giá cây giống đối với: cây Đinh Lăng, cây Dừa, cây Cau, cây Đào phục vụ công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư cho các hộ dân thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghiệp Phúc Sơn, tại xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
 13. (27/10/2020) Official Dispatch No. 5834/BYT-KH-TC dated October 27, 2020 on provisional guidelines for payment for COVID-19 test for persons wanting to migrate
 14. (27/10/2020) Công văn 5834/BYT-KH-TC năm 2020 hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh do Bộ Y tế ban hành
 15. (27/10/2020) Quyết định 1676/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp bổ sung từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam để cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (27/10/2020) Quyết định 3285/QĐ-BQP năm 2020 về Ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Bộ Quốc phòng
 17. (26/10/2020) Công văn 8901/VPCP-QHQT năm 2020 về chuẩn bị Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thực hiện, giải ngân ODA, vay ưu đãi nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (26/10/2020) Công văn 13075/BTC-ĐT về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước lũy kế 9 tháng và ước thực hiện 10 tháng năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành
 19. (26/10/2020) Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 20. (01/11/2020) Quyết định 42/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La
 21. (01/11/2020) Quyết định 47/2020/QĐ-UBND quy định cụ thể về giá dịch vụ xe ra, vào Bến xe Kinh Môn do Công ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải Năm Thu đang quản lý trên địa bàn phường Thất Hùng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
 22. (31/10/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Đắk Nông
 23. (01/11/2020) Thông tư 115/2020/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn, định lượng ăn và mức tiền ăn của chó, ngựa nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
 24. (01/11/2020) Circular No. 81/2020/TT-BTC dated September 15, 2020 on amending Circular No. 110/2018/TT-BTC providing guidance on repurchase and swap of government debt instruments, government-guaranteed bonds and municipal bonds in domestic market and the Circular No. 342/2016/TT-BTC elaborating the Government's Decree No. 163/2016/ND-CP providing guidelines for the Law on State Budget
 25. (30/10/2020) Circular No. 23/2020/TT-BCT dated September 9, 2020 on expenditure on power cut and resupply and determination method thereof
 26. (30/10/2020) Thông tư 23/2020/TT-BCT quy định về phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại do Bộ Công thương ban hành
 27. (01/11/2020) Decree No. 105/2020/ND-CP dated September 08, 2020 on providing for early childhood education development policies
 28. (01/11/2020) Nghị định 105/2020/NĐ-CP quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (02/11/2020) Quyết định 2376/QĐ-UBND năm 2020 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do tỉnh Sơn La ban hành
 2. (29/10/2020) Công văn 4218/BTTTT-CATTT về đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 3. (28/10/2020) Quyết định 3429/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông do tỉnh Thái Nguyên ban hành
 4. (26/10/2020) Quyết định 1659/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ tăng cường năng lực sản xuất chương trình truyền hình tiếng dân tộc giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (26/10/2020) Quyết định 2168/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến do Bộ Tư pháp ban hành
 6. (01/11/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Ninh Bình
 7. (26/10/2020) Quyết định 1685/QĐ-BTTTT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 8. (01/11/2020) Circular No. 22/2020/TT-BTTTT dated September 07, 2020 on technical requirements applicable to digital signature software and digital signature checking software
 9. (26/10/2020) Circular No. 21/2020/TT-BTTTT dated September 7, 2020 on issuance of Certificate of Free Sale for goods in information technology and communications field
 10. (26/10/2020) Thông tư 21/2020/TT-BTTTT quy định về cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóa trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 11. (01/11/2020) Thông tư 22/2020/TT-BTTTT quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (02/11/2020) Công văn 5262/BXD-QHKT năm 2020 về hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục về quy hoạch, xây dựng trong Khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng do Bộ Xây dựng ban hành
 2. (02/11/2020) Quyết định 1969/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 3. (02/11/2020) Chỉ thị 40/CT-TTg năm 2020 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (30/10/2020) Chỉ thị 15/CT-BCT năm 2020 về thực hiện giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2020 và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do Bộ Công thương ban hành
 5. (28/10/2020) Quyết định 2035/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
 6. (28/10/2020) Quyết định 4446/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực công thương tỉnh Bình Định
 7. (27/10/2020) Công văn 8950/VPCP-NN về thời gian tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác và hợp tác xã năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (27/10/2020) Công văn 8138/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 9. (30/10/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND quy định về việc cho phép sử dụng Thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hải Phòng
 10. (26/10/2020) Quyết định 41/2020/QĐ-UBND Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 11. (01/11/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 12. (30/10/2020) Circular No. 22/2020/TT-BCT dated September 9, 2020 on regulating conditions and procedures for electricity supply disconnection and reduction
 13. (26/10/2020) Thông tư 21/2020/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực do Bộ Công Thương ban hành
 14. (30/10/2020) Thông tư 22/TT-BCT năm 2020 quy định về điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện do Bộ Công thương ban hành
 15. (26/10/2020) Circular No. 21/2020/TT-BTTTT dated September 7, 2020 on issuance of Certificate of Free Sale for goods in information technology and communications field
 16. (26/10/2020) Thông tư 21/2020/TT-BTTTT quy định về cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóa trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 17. (30/10/2020) Decree No. 102/2020/ND-CP dated September 01, 2020 on Vietnam Timber Legality Assurance System
 18. (30/10/2020) Nghị định 102/2020/NĐ-CP quy định về Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (02/11/2020) Quyết định 4354/QĐ-BNN-TCTS năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển sản xuất và xuất khẩu tôm càng xanh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 2. (29/10/2020) Thông báo 76/TB-BTNMT năm 2020 về gia hạn Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 3. (28/10/2020) Công văn 6924/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục pháp lý để thành lập khu phi thuế quan và kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (28/10/2020) Công văn 6945/TCHQ-GSQL năm 2020 về nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (27/10/2020) Công văn 6915/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại viên thủy tinh dùng cho đèn chùm do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (27/10/2020) Công văn 6916/TCHQ-TXNK năm 2020 về xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất được do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (27/10/2020) Công văn 6923/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (27/10/2020) Công văn 6913/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (27/10/2020) Công văn 6922/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng pin dioxit mangan do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (26/10/2020) Công văn 6895/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu hệ thống giá đỡ xoay và thiết bị điều khiển do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (26/10/2020) Công văn 6897/TCHQ-TXNK năm 2020 về tăng cường kiểm tra, kiểm soát mặt hàng “nở đóng, đai ốc” nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (26/10/2020) Công văn 6904/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (26/10/2020) Công văn 8908/VPCP-KGVX năm 2020 về kết quả xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh năm học 2019-2020 và kế hoạch hỗ trợ gạo năm học 2020-2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (30/10/2020) Decree No. 102/2020/ND-CP dated September 01, 2020 on Vietnam Timber Legality Assurance System
 15. (30/10/2020) Nghị định 102/2020/NĐ-CP quy định về Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (02/11/2020) Quyết định 4683/QĐ-UBND năm 2020 quy định về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khắc phục ngay sự cố do thiên tai gây ra do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 2. (02/11/2020) Công văn 95849/CT-TTHT năm 2020 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (02/11/2020) Công văn 6118/BTNMT-TCMT năm 2020 về tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là cơ sở xử lý chất thải nguy hại trong tình hình tiếp tục thực hiện "mục tiêu kép" của Chính phủ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 4. (02/11/2020) Công điện 8319/CĐ-PCTT năm 2020 về chủ động ứng phó với siêu bão GONI do Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công thương ban hành
 5. (31/10/2020) Công văn 1509/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án hệ thống hồ chứa nước Kiền Kiền, tỉnh Ninh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (30/10/2020) Quyết định 2084/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Lâm nghiệp áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 7. (30/10/2020) Công điện 4036/CĐ-BVHTTDL năm 2020 về chủ động ứng phó với bão Goni do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 8. (30/10/2020) Quyết định 2031/QĐ-BGTVT năm 2020 về đính chính Thông tư 23/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 89/2015/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng và Thông tư 42/2018/TT-BGTVT quy định về sửa đổi Thông tư trong lĩnh vực Đăng kiểm do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (30/10/2020) Thông báo 372/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với các tỉnh miền Trung về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và tìm kiếm cứu nạn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (29/10/2020) Thông báo 76/TB-BTNMT năm 2020 về gia hạn Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 11. (29/10/2020) Công điện 1714/CĐ-BYT năm 2020 về triển khai công tác y tế khắc phục hậu quả của cơn bão số 9 do Bộ Y tế điện
 12. (29/10/2020) Thông báo 370/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trong chuyến công tác chỉ đạo, kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh duyên hải miền Trung do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (29/10/2020) Công điện 1503/CĐ-TTg năm 2020 về khẩn trương cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ điện
 14. (29/10/2020) Thông báo 371/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về biện pháp khắc phục thiệt hại do mưa lũ, sạt lở và bão số 9 gây ra tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (29/10/2020) Quyết định 4511/QĐ-BYT về thành lập các Tổ công tác hỗ trợ các tỉnh miền Trung xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống dịch sau mưa, lũ tháng 10 năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 16. (28/10/2020) Quyết định 2395/QĐ-BTNMT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và Quyết định 1746/QĐ-TTg về Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 17. (27/10/2020) Công văn 7079/UBND-KTTC năm 2020 về chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả do bão số 9 gây ra do thành phố Đà Nẵng ban hành
 18. (27/10/2020) Quyết định 1667/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương để chỉ đạo ứng phó bão số 9 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. (27/10/2020) Công điện 1490/CĐ-TTg năm 2020 về khẩn cấp ứng phó bão số 9 do Thủ tướng Chính phủ điện
 20. (27/10/2020) Công điện 34/CĐ-BGTVT năm 2020 về tập trung ứng phó với cơn bão số 9 trên biển Đông và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 21. (27/10/2020) Công điện 1253/CĐ-BGDĐT năm 2020 về chủ động ứng phó với Bão số 9 trong bối cảnh ngập lụt, sạt lở đất đang diễn biến phức tạp tại miền Trung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 22. (27/10/2020) Công văn 7440/BNN-TCLN năm 2020 về triển khai lập Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 23. (26/10/2020) Decision No. 1660/QD-TTg dated October 26, 2020 on promulgating list of State Secrets in field of natural resources and environment
 24. (26/10/2020) Quyết định 1660/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 25. (26/10/2020) Quyết định 343/QĐ-TCLN-VP năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đại diện CITES phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành
 26. (26/10/2020) Công điện 1470/CĐ-TTg năm 2020 về triển khai ứng phó khẩn cấp với bão MOLAVE (bão số 9) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 27. (26/10/2020) Thông báo 7376/TB-BNN-VP năm 2020 về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị về công tác quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 28. (31/10/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Đắk Nông
 29. (26/10/2020) Thông tư 08/2020/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 30. (30/10/2020) Decree No. 102/2020/ND-CP dated September 01, 2020 on Vietnam Timber Legality Assurance System
 31. (30/10/2020) Nghị định 102/2020/NĐ-CP quy định về Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (02/11/2020) Công văn 4670/TCT-CS năm 2020 vướng mắc chính sách giảm lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (30/10/2020) Công văn 9065/VPCP-CN năm 2020 về nghiên cứu, đánh giá về tình hình triển khai các dự án giao thông theo phương thức PPP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (30/10/2020) Thông báo 373/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Báo cáo của Ban cán sự đảng Chính phủ về Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 27-KL/TW về chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (30/10/2020) Quyết định 2031/QĐ-BGTVT năm 2020 về đính chính Thông tư 23/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 89/2015/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng và Thông tư 42/2018/TT-BGTVT quy định về sửa đổi Thông tư trong lĩnh vực Đăng kiểm do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (30/10/2020) Công văn 11005/BGTVT-ATGT về triển khai nhiệm vụ trọng tâm về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Quý IV năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (29/10/2020) Quyết định 2027/QĐ-BGTVT năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (27/10/2020) Công văn 8934/VPCP-CN năm 2020 về xử lý thông tin vướng mắc về xã hội hóa trung tâm đăng kiểm do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (26/10/2020) Công văn 10709/BGTVT-TTr năm 2020 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (02/11/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành
 10. (29/10/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 2A Cát Linh - Hà Đông do thành phố Hà Nội ban hành
 11. (01/11/2020) Quyết định 47/2020/QĐ-UBND quy định cụ thể về giá dịch vụ xe ra, vào Bến xe Kinh Môn do Công ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải Năm Thu đang quản lý trên địa bàn phường Thất Hùng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
 12. (01/11/2020) Thông tư 08/2020/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (02/11/2020) Công văn 9109/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 8 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (02/11/2020) Công văn 95655/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn ghi nhận chi phí giá thành của dự án do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (02/11/2020) Công văn 95846/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (31/10/2020) Công văn 1509/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án hệ thống hồ chứa nước Kiền Kiền, tỉnh Ninh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (30/10/2020) Quyết định 2038/QĐ-BGTVT năm 2020 về phê duyệt Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (30/10/2020) Công văn 7528/BNN-XD về đánh giá kết quả giải ngân 9 tháng đầu năm 2020 của các chủ đầu tư, chủ dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển ban hành
 7. (30/10/2020) Công văn 9065/VPCP-CN năm 2020 về nghiên cứu, đánh giá về tình hình triển khai các dự án giao thông theo phương thức PPP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (30/10/2020) Quyết định 1701/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (29/10/2020) Official Dispatch No. 5888/BYT-TB-CT dated October 29, 2020 on guidance on bidding for procurement of medical devices under Circular No. 14/2020/TT-BYT
 10. (29/10/2020) Quyết định 1691/QĐ-TTg về điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương trong nước giai đoạn 2016-2020; năm 2018, 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 và năm 2020 của các bộ, cơ quan địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (29/10/2020) Công văn 5888/BYT-TB-CT năm 2020 về hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư 14/2020/TT-BYT do Bộ Y tế ban hảnh
 12. (27/10/2020) Công văn 8932/VPCP-KGVX năm 2020 về đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (26/10/2020) Công văn 8901/VPCP-QHQT năm 2020 về chuẩn bị Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thực hiện, giải ngân ODA, vay ưu đãi nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (01/11/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về phân cấp Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư tư nhân do tỉnh Phú Thọ ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (02/11/2020) Công văn 4047/BVHTTDL-ĐT năm 2020 về phòng, chống dịch Covid-19 và phòng, chống bão lụt tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch
 2. (30/10/2020) Công văn 3773/BNG-LS năm 2020 về triển khai Thỏa thuận về Quy trình đi lại ngắn ngày với Nhật Bản do Bộ Ngoại giao ban hành
 3. (30/10/2020) Thông báo 1143/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội (Tại phiên họp số 69)
 4. (30/10/2020) Công văn 10991/BGTVT-CYT năm 2020 về thực hiện kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo 367/TB-VPCP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (29/10/2020) Official Dispatch No. 5888/BYT-TB-CT dated October 29, 2020 on guidance on bidding for procurement of medical devices under Circular No. 14/2020/TT-BYT
 6. (29/10/2020) Quyết định 4500/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 7. (29/10/2020) Quyết định 4493/QĐ-BCĐQG năm 2020 về thành lập Tổ an toàn COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ban hành
 8. (29/10/2020) Quyết định 4501/QĐ-BYT năm 2020 về sửa đổi Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Bỏng kèm theo Quyết định 635/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành
 9. (29/10/2020) Công văn 5888/BYT-TB-CT năm 2020 về hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư 14/2020/TT-BYT do Bộ Y tế ban hảnh
 10. (28/10/2020) Quyết định 4469/QĐ-BYT năm 2020 về "Bảng phân loại quốc tế mã hóa bệnh tật, nguyên nhân tử vong ICD-10" và "Hướng dẫn mã hóa bệnh tật theo ICD-10" tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 11. (28/10/2020) Quyết định 4466/QĐ-BYT năm 2020 về "Danh mục chuyển đổi giữa Danh mục kỹ thuật tương đương và Bảng phân loại phẫu thuật, thủ thuật quốc tế ICD-9 CM" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 12. (28/10/2020) Công văn 5151/UBND-KGVX năm 2020 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Hà Nội ban hành
 13. (28/10/2020) Quyết định 4490/QĐ-BYT năm 2020 về triển khai Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính khác liên quan đến lĩnh vực y tế do Bộ Y tế ban hành
 14. (27/10/2020) Official Dispatch No. 5834/BYT-KH-TC dated October 27, 2020 on provisional guidelines for payment for COVID-19 test for persons wanting to migrate
 15. (27/10/2020) Công văn 16249/QLD-CL năm 2020 sử dụng Dung dịch thuốc tiêm Bupivacaine 5mg/ml, VN-20879-17, lô: 04DB1119, 07DB0919, 08DB0919 do Cục Quản lý dược ban hành
 16. (27/10/2020) Quyết định 4440/QĐ-BYT năm 2020 về "Bảng phân loại quốc tế phẫu thuật, thủ thuật ICD-9 CM" áp dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 17. (27/10/2020) Công văn 5834/BYT-KH-TC năm 2020 hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh do Bộ Y tế ban hành
 18. (27/10/2020) Công văn 4243/LĐTBXH-VP năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 154/NQ-CP và Quyết định 32/2020/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 19. (26/10/2020) Công văn 5126/UBND-NC năm 2020 thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế do thành phố Hà Nội ban hành
 20. (26/10/2020) Công văn 6906/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 21. (26/10/2020) Công văn 6907/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 22. (26/10/2020) Công điện 1690/CĐ-BYT năm 2020 về triển khai công tác y tế ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 9 (bão MOLAVE) do Bộ Y tế ban hành
 23. (01/11/2020) Quyết định 42/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Long An
 24. (01/11/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Sở Công Thương cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (02/11/2020) Công văn 95657/CT-TTHT năm 2020 về kê khai hoàn thuế giá trị gia tăng đối với chương trình, dự án hỗ trợ phát triển, trợ giúp nhân đạo tại Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (02/11/2020) Quyết định 1712/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (31/10/2020) Kế hoạch 108/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh đến năm 2030 tỉnh Ninh Bình
 4. (30/10/2020) Quyết định 4487/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực Thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
 5. (30/10/2020) Công văn 1505/TTg-CN năm 2020 về thí điểm triển khai hoạt động dịch vụ tàu lặn tại vịnh Nha Trang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (30/10/2020) Thông báo 7517/TB-BNN-VP năm 2020 về kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại cuộc họp về bảo tồn và phát triển các ngành nghề: Gốm, mây, tre đan, lá và thêu, dệt thủ công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 7. (30/10/2020) Thông báo 372/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với các tỉnh miền Trung về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và tìm kiếm cứu nạn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (29/10/2020) Quyết định 3659/QĐ-UBND năm 2020 quy định tạm thời nội dung về hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ, ổn định đời sống do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
 9. (29/10/2020) Thông báo 371/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về biện pháp khắc phục thiệt hại do mưa lũ, sạt lở và bão số 9 gây ra tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (28/10/2020) Quyết định 2419/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn do thành phố Cần Thơ ban hành
 11. (28/10/2020) Quyết định 3132/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 12. (27/10/2020) Công văn 8932/VPCP-KGVX năm 2020 về đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (27/10/2020) Quyết định 3062/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em trên các báo, tạp chí tại trung ương do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 14. (27/10/2020) Quyết định 1676/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp bổ sung từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam để cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (26/10/2020) Công văn 3697/SGDĐT-VP năm 2020 về hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 16. (26/10/2020) Quyết định 1659/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ tăng cường năng lực sản xuất chương trình truyền hình tiếng dân tộc giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (26/10/2020) Thông báo 7376/TB-BNN-VP năm 2020 về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị về công tác quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 18. (26/10/2020) Công văn 4206/LĐTBXH-VPQGGN năm 2020 về lập kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững năm 2021 do Bộ Lao động và Thương binh xã hội ban hành
 19. (01/11/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (02/11/2020) Công văn 95849/CT-TTHT năm 2020 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (02/11/2020) Công văn 95833/CT-TTHT năm 2020 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ viết bài đăng báo do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (02/11/2020) Công văn 95835/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (02/11/2020) Công văn 95838/CT-TTHT năm 2020 về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (02/11/2020) Công văn 95657/CT-TTHT năm 2020 về kê khai hoàn thuế giá trị gia tăng đối với chương trình, dự án hỗ trợ phát triển, trợ giúp nhân đạo tại Việt Nam do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (02/11/2020) Công văn 95655/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn ghi nhận chi phí giá thành của dự án do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (02/11/2020) Công văn 95839/CT-TTHT năm 2020 xử lý sai sót đối với biên lai điện tử đã lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (02/11/2020) Công văn 95840/CT-TTHT năm 2020 về ngày lập hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (02/11/2020) Công văn 95841/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng không lấy hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (02/11/2020) Công văn 95842/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn đối với khoản thu tiền học phí do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (02/11/2020) Công văn 95844/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng dịch vụ cung cấp cho khách hàng của đối tác nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (02/11/2020) Công văn 95845/CT-TTHT năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (02/11/2020) Công văn 4670/TCT-CS năm 2020 vướng mắc chính sách giảm lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước do Tổng cục Thuế ban hành
 14. (02/11/2020) Công văn 95846/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (29/10/2020) Công văn 6956/TCHQ-TXNK năm 2020 về tiền chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (29/10/2020) Công văn 4601/TCT-KK năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành
 17. (29/10/2020) Công văn 94768/CT-TTHT năm 2020 về đăng ký người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (29/10/2020) Công văn 4598/TCT-HĐTD vướng mắc trong công tác tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020 do Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020 ban hành
 19. (28/10/2020) Công văn 4590/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách giảm trừ gia cảnh cho người nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
 20. (28/10/2020) Công văn 4585/TCT-KK năm 2020 về hoàn tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
 21. (28/10/2020) Công văn 6943/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế nguyên liệu chênh lệch tồn kho do Tổng cục Hải quan ban hành
 22. (26/10/2020) Công văn 6905/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành
 23. (26/10/2020) Công văn 4553/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 24. (26/10/2020) Công văn 4554/TCT-DNL năm 2020 về hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 25. (26/10/2020) Công văn 6906/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 26. (26/10/2020) Công văn 6907/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế do Tổng cục Hải quan ban hành


Lĩnh vực Giáo dục

 1. (01/11/2020) Nghị định 06/2018/NĐ-CP về quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non
 2. (01/11/2020) Thông tư 34/2014/TT-BGDĐT hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2012/NĐ-CP về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (01/11/2020) Thông tư 13/2013/TT-BGDĐT chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Công nghệ dầu khí và khai thác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (01/11/2020) Thông tư 33/2012/TT-BGDĐT sửa đổi Chương trình khung về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở, kèm theo Quyết định 73/2008/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (01/11/2020) Thông tư 13/2012/TT-BGDĐT quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (01/11/2020) Thông tư 07/2012/TT-BGDĐT hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, ưu tú do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (01/11/2020) Thông tư 02/2012/TT-BGDĐT về Chương trình khung giáo dục đại học ngành Sư phạm Giáo dục quốc phòng - an ninh, trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (01/11/2020) Thông tư 01/2012/TT-BGDĐT về Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học Sức khỏe, trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (01/11/2020) Thông tư 67/2011/TT-BGDĐT về Quy định Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (01/11/2020) Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 11. (01/11/2020) Thông tư 09/2011/TT-BGDĐT về Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 12. (01/11/2020) Thông tư 37/2010/TT-BGDĐT về Bộ Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành sư phạm, trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 13. (01/11/2020) Thông tư 28/2010/TT-BGDĐT ban hành chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thông tin, trình độ đại học và cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 14. (01/11/2020) Thông tư 19/2010/TT-BGDĐT ban hành chương trình khung khối ngành khoa học sức khỏe trình độ trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 15. (01/11/2020) Thông tư 17/2010/TT-BGDĐT ban hành Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các khối ngành: công nghệ hóa học; công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da; công nghệ kỹ thuật cơ khí; công nghệ thông tin; công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 16. (01/11/2020) Thông tư 18/2010/TT-BGDĐT ban hành Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các khối ngành: nông nghiệp; thủy sản do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 17. (01/11/2020) Thông tư 15/2010/TT-BGDĐT ban hành Chương trình khung khối ngành Tài nguyên – Môi trường trình độ trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 18. (01/11/2020) Thông tư 38/2009/TT-BGDĐT ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành kỹ thuật, trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 19. (01/11/2020) Quyết định 73/2008/QĐ-BGDĐT về Chương trình khung về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 20. (01/11/2020) Quyết định 67/2008/QĐ-BGDĐT về Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kỹ thuật trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 21. (01/11/2020) Chỉ thị 46/2008/CT-BGDĐT về tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 22. (01/11/2020) Quyết định 20/2008/QĐ-BGDĐT về Chương trình khung giáo dục đại học Khối ngành Khoa học Sức khỏe trình độ đại học và cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 23. (01/11/2020) Quyết định 64/2007/QĐ-BGDĐT ban hành bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành công nghệ trình độ cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 24. (01/11/2020) Quyết định 32/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình khung giáo dục khối ngành Công nghệ trình độ đại học và cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 25. (01/11/2020) Quyết định 22/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Nông lâm kết hợp trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 26. (01/11/2020) Quyết định 23/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Công nghệ chế biến lâm sản trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 27. (01/11/2020) Quyết định 24/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Kiến trúc cảnh quan trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 28. (01/11/2020) Quyết định 25/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình khung ngành Trồng trọt trình độ Cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 29. (01/11/2020) Quyết định 28/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình khung ngành Chăn nuôi trình độ Cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 30. (01/11/2020) Quyết định 27/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình khung ngành Nông lâm kết hợp trình độ Cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 31. (01/11/2020) Quyết định 29/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình khung ngành Lâm sinh trình độ Cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 32. (01/11/2020) Quyết định 30/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình khung ngành Khuyến nông trình độ Cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 33. (01/11/2020) Quyết định 26/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình khung ngành Lâm nghiệp trình độ Cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 34. (01/11/2020) Quyết định 19/2007/QĐ-BGDĐT về bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học quân sự trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
 35. (01/11/2020) Quyết định 20/2007/QĐ-BGDĐT về bộ Chương trình khung giáo dục Đại học khối ngành Khoa học an ninh trình độ Đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
 36. (01/11/2020) Quyết định 26/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 37. (01/11/2020) Quyết định 15/2004/QĐ-BGDĐT về Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành cao đẳng sư phạm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 38. (01/11/2020) Quyết định 31/2003/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình Khung giáo dục Đại học hệ không chính quy một số ngành đào tạo thuộc nhóm ngành Khoa học sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 39. (01/11/2020) Thông tư 15/2003/TT-BGDĐT hướng dẫn Nghị định 18/2001/NĐ-CP quy định về lập và hoạt động của các cơ sở văn hoá, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào ban hành
 40. (01/11/2020) Quyết định 158/2002/QĐ-TTg về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi, Olympic quốc gia, Olympic quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia và kỹ năng nghề quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 41. (01/11/2020) Thông tư 42/2001/TT-BGDĐT hướng dẫn đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng các hình thức: Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và đào tạo, Cờ thi đua của Chính phủ cho ngành giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành
 42. (01/11/2020) Thông tư 39/1999/TT-BGD&ĐT hướng dẫn thực hiện Quyết định 38/1999/QĐ-TTg về đối tượng, tiêu chuẩn và quy trình xét chọn danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới của ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành