Thông báo văn bản mới từ ngày 07-12-2020 đến ngày 14-12-2020

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 07-12-2020 đến 14-12-2020


Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (14/12/2020) Quyết định 56/2020/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 2. (14/12/2020) Công văn 7874/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (11/12/2020) Công văn 5265/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân không cư trú do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (10/12/2020) Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 5. (10/12/2020) Công văn 105936/CTHN-TTHT năm 2020 về chữ viết không dấu trên hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (10/12/2020) Công văn 5258/TCT-QLN năm 2020 về đôn đốc thu tiền thuế nợ do Tổng cục Thuế ban hành
 7. (10/12/2020) Công văn 7809/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với dầu thực vật do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (09/12/2020) Công văn 7762/TCHQ-TXNK năm 2020 về triển khai chương trình Nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (09/12/2020) Nghị quyết 331/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 10. (09/12/2020) Nghị quyết 341/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 11. (08/12/2020) Công văn 105208/CTHN-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (08/12/2020) Công văn 105209/CTHN-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân hợp tác kinh doanh do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (08/12/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND về phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 14. (08/12/2020) Thông tư 106/2020/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực do Bộ Tài chính ban hành
 15. (07/12/2020) Công văn 7692/TCHQ-TXNK năm 2020 về tập huấn Luật Quản lý thuế năm 2019, Nghị định 126/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (07/12/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021
 17. (07/12/2020) Công văn 5189/TCT-CS năm 2020 về giới thiệu nội dung mới của Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 18. (07/12/2020) Official Dispatch No. 5189/TCT-CS dated December 7, 2020 on introduction of new points of Decree No. 126/2020/ND-CP elaborating the Law on Tax Administration

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (14/12/2020) Công văn 1771/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (14/12/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 3. (14/12/2020) Công văn 10433/VPCP-CN năm 2020 về Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phản ánh về giá tiền thuê đất trong các khu công nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (11/12/2020) Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND về thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
 5. (11/12/2020) Công văn 5265/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân không cư trú do Tổng cục Thuế ban hành
 6. (11/12/2020) Quyết định 47/2020/QĐ-UBND quy định giá xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La
 7. (10/12/2020) Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 8. (10/12/2020) Nghị quyết 133/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 11/2005/NQ-HĐND về bổ sung giá đất nông nghiệp trên địa bàn hai huyện Ia Grai và Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
 9. (10/12/2020) Công văn 10342/VPCP-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (10/12/2020) Công văn 1737/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (10/12/2020) Nghị quyết 68/NQ-HĐND năm 2020 về phê duyệt danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 12. (09/12/2020) Quyết định 78/2020/QĐ-UBND về bổ sung quy định hạn mức đất ở trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (14/12/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 2. (14/12/2020) Công văn 10433/VPCP-CN năm 2020 về Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phản ánh về giá tiền thuê đất trong các khu công nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (13/12/2020) Nghị quyết 23/2020/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. (11/12/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí khuyến công, mức chi cho hoạt động khuyến công; xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương tỉnh Bình Thuận
 5. (11/12/2020) Quyết định 47/2020/QĐ-UBND quy định giá xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La
 6. (11/12/2020) Quyết định 2294/QĐ-BGTVT năm 2020 quy định về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tại cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải
 7. (10/12/2020) Nghị quyết 132/2020/NQ-HĐND sửa đổi quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của tỉnh Gia Lai kèm theo Nghị quyết 87/2018/NQ-HĐND
 8. (10/12/2020) Nghị quyết 133/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 11/2005/NQ-HĐND về bổ sung giá đất nông nghiệp trên địa bàn hai huyện Ia Grai và Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
 9. (10/12/2020) Nghị quyết 70/NQ-HĐND năm 2020 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 10. (10/12/2020) Nghị quyết 73/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025
 11. (10/12/2020) Nghị quyết 130/2020/NQ-HĐND quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 12. (09/12/2020) Thông báo 556/TB-BGTVT năm 2020 về Kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp về giải pháp nguồn vốn cho Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành và các vướng mắc, khó khăn của các dự án do VEC làm chủ đầu tư
 13. (09/12/2020) Công văn 15140/BTC-QLCS năm 2020 về quản lý, sử dụng tiền thu được từ xử lý tài sản công do Bộ Tài chính ban hành
 14. (09/12/2020) Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 15. (09/12/2020) Nghị quyết 336/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 16. (09/12/2020) Nghị quyết 337/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 17. (09/12/2020) Nghị quyết 344/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 64/2016/NQ-HĐND quy định về mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 do thành phố Đà Nẵng ban hành
 18. (08/12/2020) Quyết định 2278/QĐ-BGTVT năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện thủy chuyên dùng của các Cảng vụ đường thủy nội địa thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 19. (08/12/2020) Quyết định 50/2020/QĐ-UBND về danh mục tài sản chưa đủ tiêu chuẩn tài sản cố định; danh mục tài sản cố định đặc thù; xác định thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An
 20. (08/12/2020) Circular No. 31/2020/TT-BGTVT dated December 8, 2020 on price range for ferry service affiliated to national highways invested by state budget and managed by central governments
 21. (08/12/2020) Thông tư 31/2020/TT-BGTVT quy định về khung giá dịch vụ sử dụng phà thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, do Trung ương quản lý do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 22. (08/12/2020) Quyết định 2021/QĐ-TTg sửa đổi Điều 1 Quyết định 1930/QĐ-TTg về hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả do mưa đá, dông lốc và mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc 8 tháng đầu năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 23. (08/12/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND về quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật duy trì công viên, cây xanh và chăn nuôi động vật trưng bày trên địa bàn thành phố Hà Nội
 24. (07/12/2020) Quyết định 2267/QĐ-BGTVT năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (14/12/2020) Kế hoạch 130/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình hành động 37-CTr/TU thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 2. (14/12/2020) Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
 3. (14/12/2020) Decree No. 145/2020/ND-CP dated December 14, 2020 on elaboration of some Articles of the Labor Code on working conditions and labor relations
 4. (11/12/2020) Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khóm; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và Điều 3 Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND quy định trợ cấp theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hỗ trợ nghỉ việc đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 5. (11/12/2020) Công văn 4906/LĐTBXH-ATLĐ năm 2020 về tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong lắp đặt, bảo trì, vận hành sử dụng đối với thang máy do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 6. (10/12/2020) Nghị quyết 134/2020/NQ-HĐND bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành trong lĩnh vực nội vụ, giáo dục và đào tạo
 7. (10/12/2020) Công văn 5582/VKSTC-V15 năm 2020 thực hiện chế độ đối với hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 8. (10/12/2020) Thông báo 4875/TB-BLĐTBXH năm 2020 về nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 9. (10/12/2020) Nghị quyết 131/2020/NQ-HĐND về quy định về mức hưởng phụ cấp hằng tháng của Thôn đội trưởng và mức hưởng trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân khi thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 10. (08/12/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND về quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật duy trì công viên, cây xanh và chăn nuôi động vật trưng bày trên địa bàn thành phố Hà Nội
 11. (07/12/2020) Công văn 4797/LĐTBXH-TCCB về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (11/12/2020) Quyết định 37/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 36/2018/QĐ-UBND về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 2. (11/12/2020) Công văn 3932/BHXH-CNTT năm 2020 về cung cấp thông tin khảo sát kết nối, chia sẻ, khai thác và trách nhiệm của các bên liên quan đối với cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 3. (11/12/2020) Quyết định 900/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh Ninh Bình
 4. (11/12/2020) Thông báo 395/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc tích hợp thông tin trên Thẻ Căn cước công dân do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (11/12/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 1063/2015/QĐ-UBND
 6. (09/12/2020) Công văn 7762/TCHQ-TXNK năm 2020 về triển khai chương trình Nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (09/12/2020) Quyết định 5139/QĐ-BYT năm 2020 quy định về kỹ thuật dữ liệu dùng cho phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế do Bộ Y tế ban hành
 8. (08/12/2020) Quyết định 44/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 133/2015/QĐ-UBND quy định về gửi, nhận, sử dụng văn bản điện tử và hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 9. (08/12/2020) Quyết định 2188/QĐ-BTTTT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tần số vô tuyến điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 10. (08/12/2020) Quyết định 2269/QĐ-BGTVT năm 2020 về phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số Bộ Giao thông vận tải đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (07/12/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Bình
 12. (07/12/2020) Quyết định 1533/QĐ-BXD năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng giai đoạn 2021-2025
 13. (07/12/2020) Công văn 6782/BYT-BM-TE năm 2020 về triển khai sử dụng phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng do Bộ Y tế ban hành
 14. (07/12/2020) Công văn 6999/BTNMT-ĐĐBĐVN năm 2020 về quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia để tạo dữ liệu khung cho hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (14/12/2020) Quyết định 3152/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức tỉnh Bình Phước
 2. (14/12/2020) Quyết định 2907/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
 3. (14/12/2020) Quyết định 5170/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập Ban soạn thảo xây dựng Chiến lược Quốc gia Phục hồi chức năng Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050 do Bộ Y tế ban hành
 4. (11/12/2020) Quyết định 5309/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa
 5. (11/12/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2014/QĐ-UBND quy định về công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức tỉnh Vĩnh Long
 6. (11/12/2020) Quyết định 900/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh Ninh Bình
 7. (11/12/2020) Công văn 6980/BTNMT-PC về lấy ý kiến dự thảo Báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 8. (11/12/2020) Chỉ thị 43/CT-TTg năm 2020 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (10/12/2020) Quyết định 2464/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022 kèm theo Quyết định 242/QĐ-TTg do Bộ Tư pháp ban hành
 10. (10/12/2020) Quyết định 3238/QĐ-BCT năm 2020 về Kế hoạch năm 2021 thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 11. (10/12/2020) Công văn 10362/VPCP-KSTT năm 2020 về đẩy mạnh thực hiện kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (10/12/2020) Quyết định 2036/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (10/12/2020) Quyết định 1068/QĐ-BNV năm 2020 công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 158/2018/NĐ-CP về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
 14. (10/12/2020) Quyết định 1065/QĐ-BNV năm 2020 công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
 15. (10/12/2020) Quyết định 1066/QĐ-BNV năm 2020 công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
 16. (10/12/2020) Quyết định 1067/QĐ-BNV năm 2020 công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
 17. (10/12/2020) Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
 18. (09/12/2020) Quyết định 2281/QĐ-BGTVT năm 2020 về sửa đổi Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính kèm theo Quyết định 2378/QĐ-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 19. (09/12/2020) Công văn 4586/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL năm 2020 về báo cáo kết quả sơ kết 03 năm thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022 do Bộ Tư pháp ban hành
 20. (09/12/2020) Quyết định 5139/QĐ-BYT năm 2020 quy định về kỹ thuật dữ liệu dùng cho phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế do Bộ Y tế ban hành
 21. (08/12/2020) Quyết định 2188/QĐ-BTTTT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tần số vô tuyến điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 22. (08/12/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 23. (08/12/2020) Quyết định 746/QĐ-UBDT năm 2020 quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức thuộc Ủy ban Dân tộc
 24. (07/12/2020) Công văn 6459/BNV-CCHC năm 2020 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính định kỳ năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành
 25. (07/12/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (14/12/2020) Công văn 1771/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (12/12/2020) Nghị quyết 178/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2020
 3. (12/12/2020) Resolution No. 178/NQ-CP dated December 12, 2020 on Government’s regular meeting of November 2020
 4. (11/12/2020) Công văn 10381/VPCP-V.I năm 2020 về việc thanh tra Dự án Khu liên hợp khoa học - đào tạo tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (11/12/2020) Công văn 10390/VPCP-CN năm 2020 về kiến nghị chỉ đạo ban hành quy định lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (11/12/2020) Công văn 10412/VPCP-CN năm 2020 xử lý thông tin Báo Đầu tư điện tử nêu về việc các nhà đầu tư đổ xô làm điện gió ngoài khơi do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (10/12/2020) Công văn 10342/VPCP-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (10/12/2020) Công văn 1737/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (10/12/2020) Nghị quyết 68/NQ-HĐND năm 2020 về phê duyệt danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 10. (10/12/2020) Nghị quyết 72/NQ-HĐND năm 2020 về Danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021-2025 được Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đầu tư trực tiếp và cho vay vốn
 11. (10/12/2020) Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 12. (09/12/2020) Công văn 12591/BGTVT-CQLXD về Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. (08/12/2020) Công văn 10267/VPCP-CN năm 2020 hoàn thiện dự thảo Nghị định hướng dẫn về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (08/12/2020) Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 15. (08/12/2020) Nghị quyết 29/2020/NQ-HĐND quy định về tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên”
 16. (07/12/2020) Công văn 1716/TTg-CN năm 2020 về triển khai Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (07/12/2020) Quyết định 2007/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án giao, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (14/12/2020) Công văn 7059/BTNMT-ĐCKS về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TW về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 2. (14/12/2020) Quyết định 4322/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện từ năm 2021 (Đợt 1)
 3. (14/12/2020) Quyết định 56/2020/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 4. (14/12/2020) Circular No. 32/2020/TT-BGTVT dated December 14, 2020 amendments Circular 29/2018/TT-BGTVT on quality, technical and environmental safety inspection of railway vehicles and Circular 31/2018/TT-BGTVT on assessment and certification of urban railway system safety
 5. (13/12/2020) Công văn 1765/TTg-NN năm 2020 về tập trung khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất, chủ động phòng, chống thiên tai tại miền Trung do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (11/12/2020) Công văn 8706/BNN-TCLN năm 2020 về đề nghị cung cấp thông tin về tiềm năng và kế hoạch trồng cây xanh giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 7. (11/12/2020) Công văn 7026/BTNMT-KHTC năm 2020 về tổ chức thực hiện, xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 8. (11/12/2020) Công văn 10412/VPCP-CN năm 2020 xử lý thông tin Báo Đầu tư điện tử nêu về việc các nhà đầu tư đổ xô làm điện gió ngoài khơi do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (10/12/2020) Kế hoạch 129/KH-UBND năm 2020 về xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 10. (10/12/2020) Công văn 2371/TCTL-NN năm 2020 về thực hiện khuyến nghị Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả do Tổng cục Thủy lợi ban hành
 11. (10/12/2020) Công văn 10340/VPCP-NN năm 2020 về nghiên cứu, xử lý thông tin về quản lý, bảo vệ rừng vùng Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (09/12/2020) Thông báo 394/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về báo cáo, kiến nghị của Bộ Công Thương về danh mục dự án điện gió rà soát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (09/12/2020) Công văn 10318/VPCP-NN năm 2020 về xử lý tình trạng săn bắt, vi phạm trong bảo vệ động vật hoang dã, nhất là ở Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cát Bà, Thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (09/12/2020) Công văn 9470/BCT-TKNL về báo cáo sử dụng năng lượng, định mức tiêu hao năng lượng và cập nhật danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020 do Bộ Công thương ban hành
 15. (09/12/2020) Công văn 8607/BNN-TCLN năm 2020 về đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ gạo cho công tác bảo vệ và phát triển rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 16. (09/12/2020) Nghị định 142/2020/NĐ-CP quy định về tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
 17. (09/12/2020) Decree No. 142/2020/ND-CP dated December 9, 2020 on implementation of radiation-related affairs and provision of auxiliary services for atomic energy application
 18. (08/12/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND về phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 19. (08/12/2020) Chỉ thị 42/CT-TTg năm 2020 về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 20. (08/12/2020) Quyết định 2021/QĐ-TTg sửa đổi Điều 1 Quyết định 1930/QĐ-TTg về hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả do mưa đá, dông lốc và mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc 8 tháng đầu năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 21. (07/12/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Bình
 22. (07/12/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 23. (07/12/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (14/12/2020) Quyết định 1763/QĐ-TCKT về Phương án điều tra quốc gia yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm năm 2020 do Tổng cục Thống kê ban hành
 2. (14/12/2020) Quyết định 5170/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập Ban soạn thảo xây dựng Chiến lược Quốc gia Phục hồi chức năng Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050 do Bộ Y tế ban hành
 3. (14/12/2020) Quyết định 5188/QĐ-BYT năm 2020 về Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 4. (14/12/2020) Công văn 6955/BYT-KCB năm 2020 về góp ý dự thảo Chỉ thị về tăng cường các biện pháp triển khai hoạt động Phòng, chống tác hại của thuốc lá do Bộ Y tế ban hành
 5. (13/12/2020) Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi tiền thưởng tại các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. (11/12/2020) Công văn 18286/QLD-CL năm 2020 về thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3 do Cục Quản lý dược ban hành
 7. (11/12/2020) Công văn 1056/BKHĐT-VP năm 2020 về tiếp tục tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 8. (11/12/2020) Quyết định 5154/QĐ-BYT năm 2020 về kế hoạch điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc kháng HIV (PrEP), giai đoạn 2021-2025 do Bộ Y tế ban hành
 9. (10/12/2020) Công văn 6923/BYT-MT năm 2020 về cập nhật Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19 tại khách sạn thực hiện cách ly y tế do Bộ Y tế ban hành
 10. (10/12/2020) Công điện 43/CĐ-BGTVT năm 2020 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải điện
 11. (10/12/2020) Nghị quyết 129/2020/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021
 12. (08/12/2020) Công văn 18046/QLD-ĐK năm 2020 về đính chính thông tin tại Quyết định cấp Giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành
 13. (08/12/2020) Quyết định 618/QĐ-QLD năm 2020 về Danh mục 01 thuốc nước ngoài điều trị HIV/AIDS được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 105 do Cục Quản lý Dược ban hành
 14. (08/12/2020) Chỉ thị 5369/CT-CNK năm 2020 về thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt trên tàu bay trong giai đoạn hiện nay do Cục hàng không Việt Nam ban hành
 15. (08/12/2020) Công văn 12551/BGTVT-VT năm 2020 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 16. (08/12/2020) Công văn 1361/TLĐ năm 2020 về triển khai Công điện 1699/CĐ-TTg về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 17. (07/12/2020) Circular No. 44/2020/TT-BCT dated December 7, 2020 on prescribing temporary suspension of temporary import and re-export of medical masks, gloves and anti-infection protective suits
 18. (07/12/2020) Thông tư 44/2020/TT-BCT quy định về tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 19. (07/12/2020) Công văn 6782/BYT-BM-TE năm 2020 về triển khai sử dụng phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng do Bộ Y tế ban hành
 20. (07/12/2020) Quyết định 5091/QĐ-BYT năm 2020 về tạm thời Quy trình tiếp nhận, điều trị và quản lý người chấp hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 21. (07/12/2020) Quyết định 5092/QĐ-BYT năm 2020 về Quy chế kiểm tra và bảng điểm đánh giá công tác giám định pháp y tâm thần, công tác tiếp nhận, điều trị và quản lý người chấp hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 22. (07/12/2020) Công điện 1711/CĐ-TTg năm 2020 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 23. (07/12/2020) Công văn 8502/BNN-TY năm 2020 về tổ chức triển khai Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 24. (07/12/2020) Quyết định 1999/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (14/12/2020) Công văn 10467/VPCP-KGVX năm 2020 về trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (14/12/2020) Quyết định 38/2020/QĐ-UBND về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 3. (14/12/2020) Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn
 4. (14/12/2020) Decree No. 144/2020/ND-CP dated December 14, 2020 on performance arts
 5. (13/12/2020) Công văn 1765/TTg-NN năm 2020 về tập trung khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất, chủ động phòng, chống thiên tai tại miền Trung do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (12/12/2020) Nghị quyết 178/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2020
 7. (12/12/2020) Resolution No. 178/NQ-CP dated December 12, 2020 on Government’s regular meeting of November 2020
 8. (11/12/2020) Quyết định 3763/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về phê duyệt Đề án Tổ chức Liên hoan Phim giai đoạn 2021-2030 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 9. (11/12/2020) Kế hoạch 1567/KH-BGDĐT năm 2020 thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống tội phạm buôn bán người, tội phạm giết người và phòng, chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (10/12/2020) Công văn 10356/VPCP-KGVX năm 2020 xử lý thông tin báo nêu về quản lý tình trạng bê tông hóa ở các điểm du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (10/12/2020) Công văn 10347/VPCP-V.I năm 2020 về phản ánh, kiến nghị về việc chính quyền thành phố Hải Phòng chỉ đạo Vườn quốc gia Cát Bà tháo dỡ các công trình du lịch của 06 doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (10/12/2020) Nghị quyết 130/2020/NQ-HĐND quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 13. (09/12/2020) Nghị quyết 347/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 29/2003/NQ-HĐND về thực hiện chương trình xây dựng thành phố không có người nghiện ma túy trong cộng đồng do thành phố Đà Nẵng ban hành
 14. (09/12/2020) Công văn 1721/UBDT-DTTS năm 2020 về hướng dẫn thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II) do Ủy ban Dân tộc ban hành
 15. (09/12/2020) Công văn 4600/BVHTTDL-TCTDTT năm 2020 về phối hợp rà soát, đánh giá thực trạng và cung cấp số liệu về hoạt động kinh tế thể thao do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 16. (09/12/2020) Hướng dẫn 165-HD/BTGTW năm 2020 về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 17. (09/12/2020) Chỉ thị 48-CT/TW năm 2020 về tổ chức Tết năm 2021 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 18. (09/12/2020) Nghị quyết 324/2020/NQ-HĐND quy định chính sách khuyến công và phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 19. (09/12/2020) Nghị quyết 335/2020/NQ-HĐND về kéo dài hiệu lực thi hành Nghị quyết 195/2018/NQ-HĐND về thông qua nâng chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020, áp dụng trong 02 năm 2019-2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 20. (09/12/2020) Nghị quyết 336/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 21. (09/12/2020) Nghị quyết 337/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 22. (08/12/2020) Kế hoạch 4584/KH-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức hoạt động năm 2021 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 23. (08/12/2020) Quyết định 43/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 256/2014/QĐ-UBND quy định về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Quyết định 85/2015/QĐ-UBND bổ sung Quy định chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 256/2014/QĐ-UBND
 24. (08/12/2020) Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 25. (07/12/2020) Quyết định 3666/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về phê duyệt Đề án “Tổ chức định kỳ ngày hội, giao lưu, liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 26. (07/12/2020) Công văn 4549/BVHTTDL-GĐ năm 2020 về triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 27. (07/12/2020) Quyết định 3668/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 28. (07/12/2020) Công văn 10231/VPCP-KGVX năm 2020 về xử lý thông tin báo nêu về “Hiến kế vực dậy ngành du lịch” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 29. (07/12/2020) Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích đã được xếp hạng (nằm ngoài Quần thể di tích Cố đô Huế) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (14/12/2020) Công văn 10447/VPCP-NC năm 2020 về cấp và sử dụng bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (14/12/2020) Công văn 4944/LĐTBXH-TCGDNN năm 2020 về tuyển sinh, tổ chức đào tạo cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vừa học giáo dục nghề nghiệp và học văn hóa trung học phổ thông do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 3. (10/12/2020) Nghị quyết 134/2020/NQ-HĐND bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành trong lĩnh vực nội vụ, giáo dục và đào tạo
 4. (08/12/2020) Công văn 4302/SGDĐT-VP năm 2020 về nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 5. (08/12/2020) Nghị định 141/2020/NĐ-CP quy định về chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số
 6. (07/12/2020) Công văn 2898/TCGDNN-PCTT năm 2020 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 7. (07/12/2020) Quyết định 3668/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 8. (07/12/2020) Quyết định 3205/QĐ-GDĐT-TC năm 2020 về quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo, viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (14/12/2020) Circular No. 32/2020/TT-BGTVT dated December 14, 2020 amendments Circular 29/2018/TT-BGTVT on quality, technical and environmental safety inspection of railway vehicles and Circular 31/2018/TT-BGTVT on assessment and certification of urban railway system safety
 2. (12/12/2020) Decision No. 2060/QD-TTg dated December 12, 2020 on approval of the National Strategy on road traffic order and safety for the 2021 - 2030 period with vision towards 2045
 3. (12/12/2020) Quyết định 2060/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (11/12/2020) Công văn 5270/TCT-DNNCN năm 2020 về việc phát ngôn báo chí của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Grab về tăng giá cước xe và tăng khấu trừ thuế đối với lái xe từ họa động của công ty do Bộ Tài chính ban hành
 5. (10/12/2020) Quyết định 2036/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (10/12/2020) Công điện 43/CĐ-BGTVT năm 2020 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải điện
 7. (10/12/2020) Công văn 5351/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2020 về bảo đảm trật tự An toàn giao thông, An toàn thực phẩm dịp Tết Dương lịch, tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (09/12/2020) Quyết định 2281/QĐ-BGTVT năm 2020 về sửa đổi Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính kèm theo Quyết định 2378/QĐ-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (09/12/2020) Thông báo 556/TB-BGTVT năm 2020 về Kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp về giải pháp nguồn vốn cho Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành và các vướng mắc, khó khăn của các dự án do VEC làm chủ đầu tư
 10. (09/12/2020) Nghị quyết 338/2020/NQ-HĐND về đặt tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020
 11. (08/12/2020) Công văn 12577/BGTVT-KHCN năm 2020 về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý phương tiện vận tải cải tạo không đúng quy định chở hàng quá tải trọng cho phép gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 12. (08/12/2020) Công văn 10264/VPCP-CN năm 2020 về nghiên cứu giải pháp hỗ trợ hàng không Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (08/12/2020) Chỉ thị 5369/CT-CNK năm 2020 về thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt trên tàu bay trong giai đoạn hiện nay do Cục hàng không Việt Nam ban hành
 14. (08/12/2020) Circular No. 31/2020/TT-BGTVT dated December 8, 2020 on price range for ferry service affiliated to national highways invested by state budget and managed by central governments
 15. (08/12/2020) Thông tư 31/2020/TT-BGTVT quy định về khung giá dịch vụ sử dụng phà thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, do Trung ương quản lý do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 16. (08/12/2020) Quyết định 2269/QĐ-BGTVT năm 2020 về phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số Bộ Giao thông vận tải đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 17. (07/12/2020) Công văn 10240/VPCP-CN năm 2020 về nghiên cứu ý kiến góp ý tại Hội thảo “Thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông vùng Đông Nam Bộ” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (07/12/2020) Công văn 1716/TTg-CN năm 2020 về triển khai Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. (07/12/2020) Công điện 1711/CĐ-TTg năm 2020 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (14/12/2020) Công văn 10441/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 10 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (14/12/2020) Quyết định 3801/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển vùng kinh tế trọng điểm do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 3. (12/12/2020) Nghị quyết 178/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2020
 4. (12/12/2020) Resolution No. 178/NQ-CP dated December 12, 2020 on Government’s regular meeting of November 2020
 5. (11/12/2020) Công văn 15274/BTC-PC năm 2020 về đánh giá thực hiện Thông tư 149/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành
 6. (11/12/2020) Thông báo 349/TB-BCT về kết luận của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại Hội nghị giao ban Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, năm 2020 do Bộ Công thương ban hành
 7. (11/12/2020) Công văn 9569/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 8. (10/12/2020) Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 9. (10/12/2020) Nghị quyết 74/NQ-HĐND năm 2020 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận 5 năm 2021-2025
 10. (10/12/2020) Circular No. 06/2020/TT-BKHCN dated December 10, 2020 on elaborating to Decree No. 132/2008/ND-CP, Decree No. 74/2018/ND-CP, Decree No. 154/2018/ND-CP and Decree No. 119/2017/ND-CP
 11. (09/12/2020) Công văn 4600/BVHTTDL-TCTDTT năm 2020 về phối hợp rà soát, đánh giá thực trạng và cung cấp số liệu về hoạt động kinh tế thể thao do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 12. (09/12/2020) Quyết định 42/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 13. (09/12/2020) Nghị quyết 324/2020/NQ-HĐND quy định chính sách khuyến công và phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 14. (08/12/2020) Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 15. (08/12/2020) Công văn 7735/TCHQ-GSQL năm 2020 về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (08/12/2020) Nghị quyết 29/2020/NQ-HĐND quy định về tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên”
 17. (07/12/2020) Circular No. 44/2020/TT-BCT dated December 7, 2020 on prescribing temporary suspension of temporary import and re-export of medical masks, gloves and anti-infection protective suits
 18. (07/12/2020) Thông tư 44/2020/TT-BCT quy định về tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (14/12/2020) Quyết định 3152/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức tỉnh Bình Phước
 2. (14/12/2020) Quyết định 2907/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
 3. (14/12/2020) Quyết định 5170/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập Ban soạn thảo xây dựng Chiến lược Quốc gia Phục hồi chức năng Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050 do Bộ Y tế ban hành
 4. (11/12/2020) Quyết định 5309/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa
 5. (11/12/2020) Quyết định 900/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh Ninh Bình
 6. (11/12/2020) Công văn 6980/BTNMT-PC về lấy ý kiến dự thảo Báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 7. (11/12/2020) Chỉ thị 43/CT-TTg năm 2020 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (10/12/2020) Quyết định 2464/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022 kèm theo Quyết định 242/QĐ-TTg do Bộ Tư pháp ban hành
 9. (10/12/2020) Quyết định 3238/QĐ-BCT năm 2020 về Kế hoạch năm 2021 thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 10. (10/12/2020) Công văn 10362/VPCP-KSTT năm 2020 về đẩy mạnh thực hiện kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (10/12/2020) Quyết định 2036/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (10/12/2020) Quyết định 1068/QĐ-BNV năm 2020 công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 158/2018/NĐ-CP về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
 13. (10/12/2020) Quyết định 1065/QĐ-BNV năm 2020 công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
 14. (10/12/2020) Quyết định 1066/QĐ-BNV năm 2020 công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
 15. (10/12/2020) Quyết định 1067/QĐ-BNV năm 2020 công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
 16. (10/12/2020) Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
 17. (09/12/2020) Quyết định 2281/QĐ-BGTVT năm 2020 về sửa đổi Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính kèm theo Quyết định 2378/QĐ-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 18. (09/12/2020) Công văn 4586/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL năm 2020 về báo cáo kết quả sơ kết 03 năm thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022 do Bộ Tư pháp ban hành
 19. (09/12/2020) Quyết định 5139/QĐ-BYT năm 2020 quy định về kỹ thuật dữ liệu dùng cho phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế do Bộ Y tế ban hành
 20. (08/12/2020) Quyết định 746/QĐ-UBDT năm 2020 quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức thuộc Ủy ban Dân tộc
 21. (07/12/2020) Công văn 6459/BNV-CCHC năm 2020 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính định kỳ năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành
 22. (10/12/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 11 của Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam chuyển đến kèm theo Quyết định 33/2017/QĐ-UBND
 23. (10/12/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý hoạt động của các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 59/2016/QĐ-UBND
 24. (10/12/2020) Quyết định 46/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 28/2014/QĐ-UBND quy định về xử lý kỷ luật đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Long An
 25. (12/12/2020) Thông tư 29/2020/TT-BTTTT về hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 26. (12/12/2020) Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 27. (10/12/2020) Decree No. 124/2020/ND-CP dated October 19, 2020 on guidelines for certain articles and implementation of the Law on Complaints

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (07/12/2020) Nghị quyết 85/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 5 năm 2021-2025 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 2. (14/12/2020) Công văn 1771/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (12/12/2020) Nghị quyết 178/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2020
 4. (12/12/2020) Resolution No. 178/NQ-CP dated December 12, 2020 on Government’s regular meeting of November 2020
 5. (11/12/2020) Công văn 10381/VPCP-V.I năm 2020 về việc thanh tra Dự án Khu liên hợp khoa học - đào tạo tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (11/12/2020) Công văn 10390/VPCP-CN năm 2020 về kiến nghị chỉ đạo ban hành quy định lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (11/12/2020) Công văn 10412/VPCP-CN năm 2020 xử lý thông tin Báo Đầu tư điện tử nêu về việc các nhà đầu tư đổ xô làm điện gió ngoài khơi do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (10/12/2020) Công văn 10342/VPCP-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (10/12/2020) Công văn 1737/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (10/12/2020) Nghị quyết 68/NQ-HĐND năm 2020 về phê duyệt danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 11. (10/12/2020) Nghị quyết 72/NQ-HĐND năm 2020 về Danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021-2025 được Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đầu tư trực tiếp và cho vay vốn
 12. (10/12/2020) Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 13. (09/12/2020) Công văn 12591/BGTVT-CQLXD về Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. (08/12/2020) Công văn 10267/VPCP-CN năm 2020 hoàn thiện dự thảo Nghị định hướng dẫn về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (07/12/2020) Công văn 1716/TTg-CN năm 2020 về triển khai Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (07/12/2020) Quyết định 2007/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án giao, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (10/12/2020) Quyết định 61/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 07/2019/QĐ-UBND quy định về việc lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản công nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (14/12/2020) Công văn 7874/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (11/12/2020) Công văn 5265/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân không cư trú do Tổng cục Thuế ban hành
 3. (10/12/2020) Công văn 105936/CTHN-TTHT năm 2020 về chữ viết không dấu trên hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (10/12/2020) Công văn 5258/TCT-QLN năm 2020 về đôn đốc thu tiền thuế nợ do Tổng cục Thuế ban hành
 5. (10/12/2020) Công văn 7809/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với dầu thực vật do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (09/12/2020) Công văn 7762/TCHQ-TXNK năm 2020 về triển khai chương trình Nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (08/12/2020) Công văn 105208/CTHN-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (08/12/2020) Công văn 105209/CTHN-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân hợp tác kinh doanh do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (07/12/2020) Công văn 7692/TCHQ-TXNK năm 2020 về tập huấn Luật Quản lý thuế năm 2019, Nghị định 126/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (07/12/2020) Công văn 5189/TCT-CS năm 2020 về giới thiệu nội dung mới của Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 11. (07/12/2020) Official Dispatch No. 5189/TCT-CS dated December 7, 2020 on introduction of new points of Decree No. 126/2020/ND-CP elaborating the Law on Tax Administration

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (14/12/2020) Công văn 7059/BTNMT-ĐCKS về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TW về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 2. (14/12/2020) Quyết định 4322/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện từ năm 2021 (Đợt 1)
 3. (13/12/2020) Công văn 1765/TTg-NN năm 2020 về tập trung khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất, chủ động phòng, chống thiên tai tại miền Trung do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (11/12/2020) Công văn 8706/BNN-TCLN năm 2020 về đề nghị cung cấp thông tin về tiềm năng và kế hoạch trồng cây xanh giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 5. (11/12/2020) Công văn 7026/BTNMT-KHTC năm 2020 về tổ chức thực hiện, xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 6. (11/12/2020) Công văn 10412/VPCP-CN năm 2020 xử lý thông tin Báo Đầu tư điện tử nêu về việc các nhà đầu tư đổ xô làm điện gió ngoài khơi do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (10/12/2020) Kế hoạch 129/KH-UBND năm 2020 về xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 8. (10/12/2020) Công văn 2371/TCTL-NN năm 2020 về thực hiện khuyến nghị Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả do Tổng cục Thủy lợi ban hành
 9. (10/12/2020) Công văn 10340/VPCP-NN năm 2020 về nghiên cứu, xử lý thông tin về quản lý, bảo vệ rừng vùng Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (09/12/2020) Thông báo 394/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về báo cáo, kiến nghị của Bộ Công Thương về danh mục dự án điện gió rà soát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (09/12/2020) Công văn 10318/VPCP-NN năm 2020 về xử lý tình trạng săn bắt, vi phạm trong bảo vệ động vật hoang dã, nhất là ở Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cát Bà, Thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (09/12/2020) Công văn 9470/BCT-TKNL về báo cáo sử dụng năng lượng, định mức tiêu hao năng lượng và cập nhật danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020 do Bộ Công thương ban hành
 13. (09/12/2020) Công văn 8607/BNN-TCLN năm 2020 về đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ gạo cho công tác bảo vệ và phát triển rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 14. (08/12/2020) Chỉ thị 42/CT-TTg năm 2020 về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (08/12/2020) Quyết định 2021/QĐ-TTg sửa đổi Điều 1 Quyết định 1930/QĐ-TTg về hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả do mưa đá, dông lốc và mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc 8 tháng đầu năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (10/12/2020) Quyết định 73/2020/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn huyện An Lão do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện An Lão, tỉnh Bình Định quản lý

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (14/12/2020) Quyết định 1763/QĐ-TCKT về Phương án điều tra quốc gia yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm năm 2020 do Tổng cục Thống kê ban hành
 2. (14/12/2020) Quyết định 5170/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập Ban soạn thảo xây dựng Chiến lược Quốc gia Phục hồi chức năng Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050 do Bộ Y tế ban hành
 3. (14/12/2020) Quyết định 5188/QĐ-BYT năm 2020 về Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 4. (14/12/2020) Công văn 6955/BYT-KCB năm 2020 về góp ý dự thảo Chỉ thị về tăng cường các biện pháp triển khai hoạt động Phòng, chống tác hại của thuốc lá do Bộ Y tế ban hành
 5. (11/12/2020) Công văn 18286/QLD-CL năm 2020 về thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3 do Cục Quản lý dược ban hành
 6. (11/12/2020) Công văn 1056/BKHĐT-VP năm 2020 về tiếp tục tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 7. (11/12/2020) Quyết định 5154/QĐ-BYT năm 2020 về kế hoạch điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc kháng HIV (PrEP), giai đoạn 2021-2025 do Bộ Y tế ban hành
 8. (10/12/2020) Công văn 6923/BYT-MT năm 2020 về cập nhật Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19 tại khách sạn thực hiện cách ly y tế do Bộ Y tế ban hành
 9. (10/12/2020) Công điện 43/CĐ-BGTVT năm 2020 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải điện
 10. (08/12/2020) Công văn 18046/QLD-ĐK năm 2020 về đính chính thông tin tại Quyết định cấp Giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành
 11. (08/12/2020) Quyết định 618/QĐ-QLD năm 2020 về Danh mục 01 thuốc nước ngoài điều trị HIV/AIDS được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 105 do Cục Quản lý Dược ban hành
 12. (08/12/2020) Chỉ thị 5369/CT-CNK năm 2020 về thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt trên tàu bay trong giai đoạn hiện nay do Cục hàng không Việt Nam ban hành
 13. (08/12/2020) Công văn 12551/BGTVT-VT năm 2020 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. (08/12/2020) Công văn 1361/TLĐ năm 2020 về triển khai Công điện 1699/CĐ-TTg về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 15. (07/12/2020) Công văn 6782/BYT-BM-TE năm 2020 về triển khai sử dụng phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng do Bộ Y tế ban hành
 16. (07/12/2020) Quyết định 5091/QĐ-BYT năm 2020 về tạm thời Quy trình tiếp nhận, điều trị và quản lý người chấp hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 17. (07/12/2020) Quyết định 5092/QĐ-BYT năm 2020 về Quy chế kiểm tra và bảng điểm đánh giá công tác giám định pháp y tâm thần, công tác tiếp nhận, điều trị và quản lý người chấp hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 18. (07/12/2020) Công điện 1711/CĐ-TTg năm 2020 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. (07/12/2020) Công văn 8502/BNN-TY năm 2020 về tổ chức triển khai Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 20. (07/12/2020) Quyết định 1999/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (14/12/2020) Công văn 10467/VPCP-KGVX năm 2020 về trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (13/12/2020) Công văn 1765/TTg-NN năm 2020 về tập trung khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất, chủ động phòng, chống thiên tai tại miền Trung do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (12/12/2020) Nghị quyết 178/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2020
 4. (12/12/2020) Resolution No. 178/NQ-CP dated December 12, 2020 on Government’s regular meeting of November 2020
 5. (11/12/2020) Quyết định 3763/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về phê duyệt Đề án Tổ chức Liên hoan Phim giai đoạn 2021-2030 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 6. (11/12/2020) Kế hoạch 1567/KH-BGDĐT năm 2020 thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống tội phạm buôn bán người, tội phạm giết người và phòng, chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (10/12/2020) Công văn 10356/VPCP-KGVX năm 2020 xử lý thông tin báo nêu về quản lý tình trạng bê tông hóa ở các điểm du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (10/12/2020) Công văn 10347/VPCP-V.I năm 2020 về phản ánh, kiến nghị về việc chính quyền thành phố Hải Phòng chỉ đạo Vườn quốc gia Cát Bà tháo dỡ các công trình du lịch của 06 doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (09/12/2020) Công văn 1721/UBDT-DTTS năm 2020 về hướng dẫn thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II) do Ủy ban Dân tộc ban hành
 10. (09/12/2020) Công văn 4600/BVHTTDL-TCTDTT năm 2020 về phối hợp rà soát, đánh giá thực trạng và cung cấp số liệu về hoạt động kinh tế thể thao do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 11. (09/12/2020) Hướng dẫn 165-HD/BTGTW năm 2020 về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 12. (09/12/2020) Chỉ thị 48-CT/TW năm 2020 về tổ chức Tết năm 2021 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 13. (08/12/2020) Kế hoạch 4584/KH-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức hoạt động năm 2021 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 14. (07/12/2020) Quyết định 3666/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về phê duyệt Đề án “Tổ chức định kỳ ngày hội, giao lưu, liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 15. (07/12/2020) Công văn 4549/BVHTTDL-GĐ năm 2020 về triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 16. (07/12/2020) Quyết định 3668/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 17. (07/12/2020) Công văn 10231/VPCP-KGVX năm 2020 về xử lý thông tin báo nêu về “Hiến kế vực dậy ngành du lịch” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (14/12/2020) Công văn 10447/VPCP-NC năm 2020 về cấp và sử dụng bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (14/12/2020) Công văn 4944/LĐTBXH-TCGDNN năm 2020 về tuyển sinh, tổ chức đào tạo cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vừa học giáo dục nghề nghiệp và học văn hóa trung học phổ thông do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 3. (08/12/2020) Công văn 4302/SGDĐT-VP năm 2020 về nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 4. (07/12/2020) Công văn 2898/TCGDNN-PCTT năm 2020 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 5. (07/12/2020) Quyết định 3668/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 6. (07/12/2020) Quyết định 3205/QĐ-GDĐT-TC năm 2020 về quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo, viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
 7. (12/12/2020) Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (11/12/2020) Công văn 3932/BHXH-CNTT năm 2020 về cung cấp thông tin khảo sát kết nối, chia sẻ, khai thác và trách nhiệm của các bên liên quan đối với cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 2. (11/12/2020) Quyết định 900/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh Ninh Bình
 3. (11/12/2020) Thông báo 395/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc tích hợp thông tin trên Thẻ Căn cước công dân do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (09/12/2020) Công văn 7762/TCHQ-TXNK năm 2020 về triển khai chương trình Nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (09/12/2020) Quyết định 5139/QĐ-BYT năm 2020 quy định về kỹ thuật dữ liệu dùng cho phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế do Bộ Y tế ban hành
 6. (08/12/2020) Quyết định 2269/QĐ-BGTVT năm 2020 về phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số Bộ Giao thông vận tải đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (07/12/2020) Quyết định 1533/QĐ-BXD năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng giai đoạn 2021-2025
 8. (07/12/2020) Công văn 6782/BYT-BM-TE năm 2020 về triển khai sử dụng phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng do Bộ Y tế ban hành
 9. (07/12/2020) Công văn 6999/BTNMT-ĐĐBĐVN năm 2020 về quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia để tạo dữ liệu khung cho hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 10. (10/12/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý hoạt động của các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 59/2016/QĐ-UBND
 11. (12/12/2020) Thông tư 29/2020/TT-BTTTT về hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 12. (12/12/2020) Thông tư 30/2020/TT-BTTTT về hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (12/12/2020) Decision No. 2060/QD-TTg dated December 12, 2020 on approval of the National Strategy on road traffic order and safety for the 2021 - 2030 period with vision towards 2045
 2. (12/12/2020) Quyết định 2060/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (11/12/2020) Công văn 5270/TCT-DNNCN năm 2020 về việc phát ngôn báo chí của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Grab về tăng giá cước xe và tăng khấu trừ thuế đối với lái xe từ họa động của công ty do Bộ Tài chính ban hành
 4. (10/12/2020) Quyết định 2036/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (10/12/2020) Công điện 43/CĐ-BGTVT năm 2020 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải điện
 6. (10/12/2020) Công văn 5351/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2020 về bảo đảm trật tự An toàn giao thông, An toàn thực phẩm dịp Tết Dương lịch, tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (09/12/2020) Quyết định 2281/QĐ-BGTVT năm 2020 về sửa đổi Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính kèm theo Quyết định 2378/QĐ-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (09/12/2020) Thông báo 556/TB-BGTVT năm 2020 về Kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp về giải pháp nguồn vốn cho Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành và các vướng mắc, khó khăn của các dự án do VEC làm chủ đầu tư
 9. (08/12/2020) Công văn 12577/BGTVT-KHCN năm 2020 về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý phương tiện vận tải cải tạo không đúng quy định chở hàng quá tải trọng cho phép gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (08/12/2020) Công văn 10264/VPCP-CN năm 2020 về nghiên cứu giải pháp hỗ trợ hàng không Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (08/12/2020) Chỉ thị 5369/CT-CNK năm 2020 về thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt trên tàu bay trong giai đoạn hiện nay do Cục hàng không Việt Nam ban hành
 12. (08/12/2020) Quyết định 2269/QĐ-BGTVT năm 2020 về phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số Bộ Giao thông vận tải đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. (07/12/2020) Công văn 10240/VPCP-CN năm 2020 về nghiên cứu ý kiến góp ý tại Hội thảo “Thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông vùng Đông Nam Bộ” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (07/12/2020) Công văn 1716/TTg-CN năm 2020 về triển khai Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (07/12/2020) Công điện 1711/CĐ-TTg năm 2020 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (14/12/2020) Nghị quyết 31/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 40/2016/NQ-HĐND về thông qua quy hoạch giao thông vận tải đường bộ tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực Thương mại

 1. (07/12/2020) Nghị quyết 85/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 5 năm 2021-2025 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 2. (14/12/2020) Công văn 10441/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 10 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (14/12/2020) Quyết định 3801/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển vùng kinh tế trọng điểm do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 4. (12/12/2020) Nghị quyết 178/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2020
 5. (12/12/2020) Resolution No. 178/NQ-CP dated December 12, 2020 on Government’s regular meeting of November 2020
 6. (11/12/2020) Công văn 15274/BTC-PC năm 2020 về đánh giá thực hiện Thông tư 149/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành
 7. (11/12/2020) Thông báo 349/TB-BCT về kết luận của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại Hội nghị giao ban Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, năm 2020 do Bộ Công thương ban hành
 8. (11/12/2020) Công văn 9569/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 9. (10/12/2020) Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 10. (10/12/2020) Nghị quyết 74/NQ-HĐND năm 2020 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận 5 năm 2021-2025
 11. (09/12/2020) Công văn 4600/BVHTTDL-TCTDTT năm 2020 về phối hợp rà soát, đánh giá thực trạng và cung cấp số liệu về hoạt động kinh tế thể thao do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 12. (08/12/2020) Công văn 7735/TCHQ-GSQL năm 2020 về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (14/12/2020) Công văn 10433/VPCP-CN năm 2020 về Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phản ánh về giá tiền thuê đất trong các khu công nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (11/12/2020) Quyết định 2294/QĐ-BGTVT năm 2020 quy định về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tại cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải
 3. (10/12/2020) Nghị quyết 70/NQ-HĐND năm 2020 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 4. (10/12/2020) Nghị quyết 73/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025
 5. (09/12/2020) Thông báo 556/TB-BGTVT năm 2020 về Kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp về giải pháp nguồn vốn cho Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành và các vướng mắc, khó khăn của các dự án do VEC làm chủ đầu tư
 6. (09/12/2020) Công văn 15140/BTC-QLCS năm 2020 về quản lý, sử dụng tiền thu được từ xử lý tài sản công do Bộ Tài chính ban hành
 7. (08/12/2020) Quyết định 2278/QĐ-BGTVT năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện thủy chuyên dùng của các Cảng vụ đường thủy nội địa thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (08/12/2020) Quyết định 2021/QĐ-TTg sửa đổi Điều 1 Quyết định 1930/QĐ-TTg về hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả do mưa đá, dông lốc và mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc 8 tháng đầu năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (07/12/2020) Quyết định 2267/QĐ-BGTVT năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (14/12/2020) Quyết định 40/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 11. (10/12/2020) Quyết định 61/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 07/2019/QĐ-UBND quy định về việc lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản công nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế
 12. (10/12/2020) Quyết định 73/2020/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn huyện An Lão do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện An Lão, tỉnh Bình Định quản lý
 13. (10/12/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (14/12/2020) Kế hoạch 130/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình hành động 37-CTr/TU thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 2. (11/12/2020) Công văn 4906/LĐTBXH-ATLĐ năm 2020 về tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong lắp đặt, bảo trì, vận hành sử dụng đối với thang máy do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 3. (10/12/2020) Công văn 5582/VKSTC-V15 năm 2020 thực hiện chế độ đối với hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 4. (10/12/2020) Thông báo 4875/TB-BLĐTBXH năm 2020 về nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 5. (07/12/2020) Công văn 4797/LĐTBXH-TCCB về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 6. (10/12/2020) Quyết định 39/2020/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá ngày công công trình lâm sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 7. (10/12/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng tải trên hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng
 8. (12/12/2020) Thông tư 29/2020/TT-BTTTT về hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 9. (12/12/2020) Thông tư 30/2020/TT-BTTTT về hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành