Thông báo văn bản mới từ ngày 01-03-2021 đến ngày 08-03-2021

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 01-03-2021 đến 08-03-2021


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (08/03/2021) Kế hoạch 320/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2021” năm 2021
 2. (08/03/2021) Quyết định 970/QĐ-BNN-QLCL năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 3. (08/03/2021) Quyết định 1473/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư 29/2020/TT-BYT
 4. (05/03/2021) Quyết định 507/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang
 5. (05/03/2021) Quyết định 196/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình
 6. (05/03/2021) Quyết định 494/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 7. (05/03/2021) Quyết định 495/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong các lĩnh vực: Xuất bản; Phát hành xuất bản phẩm; Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. (05/03/2021) Quyết định 534/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
 9. (05/03/2021) Quyết định 1071/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và Xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội
 10. (05/03/2021) Quyết định 306/QĐ-TTg năm 2021 sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kèm theo Quyết định 159/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (05/03/2021) Quyết định 273/QĐ-BCĐQGTCTD năm 2021 về Quy chế hoạt động của Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện
 12. (05/03/2021) Quyết định 498/QĐ-UBND năm 2021 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông Nam Định, thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định
 13. (05/03/2021) Quyết định 493/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ, thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của các Sở, ban, ngành (hoặc đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ) và Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Nam Định
 14. (05/03/2021) Công văn 1009/BTNMT-TTr về chấp thuận kế hoạch kiểm tra năm 2021 của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 15. (05/03/2021) Quyết định 511/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang
 16. (05/03/2021) Quyết định 272/QĐ-BCĐQGTCTD năm 2021 về thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện
 17. (05/03/2021) Quyết định 119/QĐ-UBDT về Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Pháp chế do Ủy ban Dân tộc ban hành
 18. (05/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông
 19. (05/03/2021) Công văn 800/VKSTC-V15 hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 20. (04/03/2021) Quyết định 527/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa
 21. (04/03/2021) Quyết định 349/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Báo chí thuộc phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái
 22. (04/03/2021) Quyết định 783/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch tổng kết Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 23. (04/03/2021) Quyết định 790/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về xây dựng Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng cấp tỉnh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 24. (04/03/2021) Quyết định 1435/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP
 25. (04/03/2021) Quyết định 24/QĐ-UBQGTKCN năm 2021 về Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn 5 năm (2021-2025)
 26. (04/03/2021) Công văn 1376/VPCP-TCCV năm 2021 bổ sung biên chế để thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo Nghị quyết 1004/2020/UBTVQH14 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 27. (04/03/2021) Quyết định 193/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình
 28. (04/03/2021) Quyết định 348/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Nghệ thuật biểu diễn, Văn hóa cơ sở, Du lịch thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái
 29. (04/03/2021) Quyết định 416/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nuôi con nuôi áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 30. (03/03/2021) Quyết định 4/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Nam Định kèm theo Quyết định 50/2016/QĐ-UBND
 31. (03/03/2021) Quyết định 5/2021/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định
 32. (03/03/2021) Nghị quyết 64/NQ-HĐBCQG năm 2021 về số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành
 33. (03/03/2021) Quyết định 191/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế hoạt động của Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh Ninh Bình
 34. (03/03/2021) Quyết định 710/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
 35. (03/03/2021) Quyết định 252/QĐ-BNV Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ năm 2021
 36. (03/03/2021) Quyết định 116/QĐ-UBDT về Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Hợp tác Quốc tế do Ủy ban Dân tộc ban hành
 37. (03/03/2021) Quyết định 765/QÐ-BVHTTDL năm 2021 về ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 38. (02/03/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 39. (02/03/2021) Quyết định 108/QĐ-UBDT về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Vụ Địa phương III do Ủy ban Dân tộc ban hành
 40. (02/03/2021) Quyết định 110/QĐ-UBDT về Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Địa phương I do Ủy ban Dân tộc ban hành
 41. (02/03/2021) Quyết định 286/QĐ-TTg năm 2021 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 42. (02/03/2021) Quyết định 462/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 43. (02/03/2021) Quyết định 459/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ
 44. (02/03/2021) Quyết định 384/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Nuôi con nuôi áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 45. (01/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2016/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 46. (01/03/2021) Quyết định 108/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, trong lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 47. (01/03/2021) Kế hoạch 159/KH-BGDĐT về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 48. (01/03/2021) Công văn 793/BNV-BCĐ về hướng dẫn một số vướng mắc trong Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành
 49. (01/03/2021) Quyết định 437/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng năm 2021
 50. (01/03/2021) Quyết định 451/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục vào Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế
 51. (01/03/2021) Quyết định 453/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế
 52. (01/03/2021) Quyết định 360/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt Quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
 53. (01/03/2021) Quyết định 170/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực Thương mại

 1. (06/03/2021) Thông báo 39/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (05/03/2021) Thông báo 38/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (05/03/2021) Quyết định 801/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 4. (03/03/2021) Công văn 993/TCHQ-TXNK năm 2021 về thực hiện thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp tạm thời đối với mặt hàng đường mía do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (03/03/2021) Kế hoạch 51/KH-UBND về phát triển điện lực thành phố Hà Nội năm 2021
 6. (03/03/2021) Chỉ thị 412/CT-UBND về tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 7. (02/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 8. (02/03/2021) Công văn 255/TTg-CN năm 2021 về Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển khu công nghiệp Đồng Sóc, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (02/03/2021) Công văn 1327/VPCP-CN năm 2021 về rà soát, sửa đổi Nghị định 42/2020/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (01/03/2021) Kế hoạch 49/KH-UBND về Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội năm 2021

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (08/03/2021) Kế hoạch 753/KH-UBND năm 2021 thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập do tỉnh Bình Thuận ban hành
 2. (08/03/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về giá trị xây dựng mới nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 3. (08/03/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và xác định số lợi bất hợp pháp do việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 4. (08/03/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
 5. (06/03/2021) Công văn 1437/VPCP-NN năm 2021 về Báo điện tử Tuổi trẻ phản ánh: "Đừng tăng giá đất làm ngạt thở thêm, kìm giá đất giúp dân" do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (05/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 7. (05/03/2021) Quyết định 305/QĐ-TTg năm 2021 quy định về phạm vi, đối tượng, nội dung chi và cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho địa phương thực hiện phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (05/03/2021) Quyết định 273/QĐ-BCĐQGTCTD năm 2021 về Quy chế hoạt động của Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện
 9. (05/03/2021) Quyết định 340/QĐ-BNV năm 2021 công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành
 10. (05/03/2021) Quyết định 272/QĐ-BCĐQGTCTD năm 2021 về thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện
 11. (04/03/2021) Quyết định 6/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
 12. (04/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021
 13. (04/03/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND năm 2021 về giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng biện pháp chôn lấp tại bãi rác Khánh Sơn do thành phố Đà Nẵng ban hành
 14. (04/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 15. (03/03/2021) Quyết định 4/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Nam Định kèm theo Quyết định 50/2016/QĐ-UBND
 16. (03/03/2021) Nghị quyết 27/NQ-CP năm 2021 phê duyệt nội dung sửa đổi và gia hạn Biên bản ghi nhớ giữa Việt Nam - Italia về khoản vay ưu đãi cho Dự án “Cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cà Mau” do Chính phủ ban hành
 17. (02/03/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về ủy quyền phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 18. (02/03/2021) Quyết định 286/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Bộ Tư pháp
 19. (02/03/2021) Công văn 48/TANDTC-KHTC thực hiện Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 20. (02/03/2021) Kế hoạch 31/KH-UBND năm 2021 thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 21. (01/03/2021) Công văn 1298/VPCP-QHQT năm 2021 về tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (08/03/2021) Quyết định 762/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin học cho học sinh phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021-2030"
 2. (05/03/2021) Quyết định 567/QĐ-UBND năm 2021 về Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 3. (05/03/2021) Quyết định 511/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang
 4. (05/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông
 5. (04/03/2021) Quyết định 6/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
 6. (04/03/2021) Quyết định 193/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình
 7. (01/03/2021) Quyết định 108/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, trong lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 8. (01/03/2021) Kế hoạch 159/KH-BGDĐT về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (01/03/2021) Quyết định 451/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục vào Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế
 10. (01/03/2021) Quyết định 878/QĐ-BGDĐT năm 2021 về thiết kế mẫu nhà vệ sinh cho cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (08/03/2021) Kế hoạch 1070/KH-UBND triển khai công tác phòng, chống mại dâm; cai nghiện ma túy; tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2021 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 2. (08/03/2021) Kế hoạch 320/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2021” năm 2021
 3. (08/03/2021) Quyết định 346/QĐ-BNV năm 2021 về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Hạnh phúc cho mọi người do Bộ Nội vụ ban hành
 4. (05/03/2021) Quyết định 1083/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Công Thương thành phố Hà Nội
 5. (05/03/2021) Quyết định 306/QĐ-TTg năm 2021 sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kèm theo Quyết định 159/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (05/03/2021) Quyết định 801/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 7. (05/03/2021) Kế hoạch 52/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng; chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi giai đoạn 2021- 2025” do thành phố Hà Nội ban hành
 8. (04/03/2021) Quyết định 527/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa
 9. (04/03/2021) Quyết định 783/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch tổng kết Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 10. (04/03/2021) Quyết định 790/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về xây dựng Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng cấp tỉnh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 11. (04/03/2021) Công văn 1385/VPCP-QHĐP năm 2021 về đề nghị xây dựng Nghị định quy định cơ chế quản lý đối với chương trình mục tiêu quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (04/03/2021) Quyết định 348/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Nghệ thuật biểu diễn, Văn hóa cơ sở, Du lịch thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái
 13. (03/03/2021) Quyết định 773/QĐ-BVHTTDL năm 2021 phê duyệt Kế hoạch xây dựng “Đề án ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 trong xây dựng sản phẩm chủ lực của ngành văn hóa, thể thao và du lịch” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 14. (03/03/2021) Nghị quyết 28/NQ-CP năm 2021 Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 do Chính phủ ban hành
 15. (03/03/2021) Quyết định 710/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
 16. (03/03/2021) Công văn 1345/VPCP-QHĐP năm 2021 dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (02/03/2021) Quyết định 459/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ
 18. (01/03/2021) Decree No. 13/2021/ND-CP dated March 01, 2021 on dialogues with the youth and mechanisms, policies and measures for implementation of policies for youths aged between full sixteen and eighteen years old
 19. (01/03/2021) Quyết định 271/QĐ-BTP Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên của Bộ Tư pháp năm 2021
 20. (01/03/2021) Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
 21. (01/03/2021) Công văn 533/UBQGVTE-VP năm 2021 về tăng cường biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em do Ủy ban Quốc gia về trẻ em ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (08/03/2021) Quyết định 692/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2030
 2. (08/03/2021) Công văn 1046/BTNMT-TĐKTTT hướng dẫn tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 3. (05/03/2021) Công văn 1020/BTNMT-TCBHĐVN năm 2021 triển khai thi hành Nghị định 11/2021/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 4. (05/03/2021) Công văn 1009/BTNMT-TTr về chấp thuận kế hoạch kiểm tra năm 2021 của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 5. (04/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021
 6. (04/03/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND năm 2021 về giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng biện pháp chôn lấp tại bãi rác Khánh Sơn do thành phố Đà Nẵng ban hành
 7. (04/03/2021) Quyết định 24/QĐ-UBQGTKCN năm 2021 về Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn 5 năm (2021-2025)
 8. (04/03/2021) Công văn 265/TTg-NC năm 2021 thực hiện nhiệm vụ chưa hoàn thành Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo Quyết định 1041/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (03/03/2021) Nghị quyết 27/NQ-CP năm 2021 phê duyệt nội dung sửa đổi và gia hạn Biên bản ghi nhớ giữa Việt Nam - Italia về khoản vay ưu đãi cho Dự án “Cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cà Mau” do Chính phủ ban hành
 10. (03/03/2021) Kế hoạch 32/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi do tỉnh Ninh Bình ban hành
 11. (02/03/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh, vận chuyển, sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 12. (02/03/2021) Management plan No. 252/KH-UBND dated March 02, 2021 on Kon Ha Nung Highland Biosphere Reserve
 13. (01/03/2021) Kế hoạch 50/KH-UBND về Phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
 14. (01/03/2021) Quyết định 1002/QĐ-UBND năm 2021 công bố hiện trạng rừng thành phố Hà Nội năm 2020

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (08/03/2021) Công văn 666/UBND-VX năm 2021 về đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 2. (08/03/2021) Công văn 1406/BYT-KCB năm 2021 về tăng cường quản lý công tác khám sức khỏe do Bộ Y tế ban hành
 3. (08/03/2021) Quyết định 1473/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư 29/2020/TT-BYT
 4. (08/03/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
 5. (06/03/2021) Quyết định 1470/QĐ-BYT năm 2021 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn điều trị, quản lý bệnh thận mạn giai đoạn cuối trong dịch COVID-19" do Bộ Y tế ban hành
 6. (06/03/2021) Kế hoạch 832/KH-UBND năm 2021 về xét nghiệm giám sát trọng điểm nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 7. (06/03/2021) Công văn 1384/BYT-DP năm 2021 triển khai Kế hoạch tiêm chủng vắc xin COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 8. (06/03/2021) Quyết định 1469/QĐ-BYT năm 2021 về phân bổ vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 9. (05/03/2021) Quyết định 494/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 10. (05/03/2021) Decision No. 1464/QD-BYT dated March 5, 2021 on guidelines for receiving, preserving, distributing and using COVID-19 vaccine
 11. (05/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 12. (05/03/2021) Quyết định 1462/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Kế hoạch sử dụng vắc xin cúm mùa cho nhân viên y tế tại một số tỉnh, thành phố giai đoạn 2021-2023 do Bộ Y tế ban hành
 13. (05/03/2021) Quyết định 1464/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 14. (05/03/2021) Kế hoạch 743/KH-UBND về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2021 do tỉnh Kon Tum ban hành
 15. (04/03/2021) Công văn 1328/BYT-ATTP năm 2021 thực hiện nội dung tại Công văn 1189/VPCP-KGVX về công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm do Bộ Y tế ban hành
 16. (04/03/2021) Quyết định 1435/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP
 17. (04/03/2021) Thông tư 03/2021/TT-BYT bãi bỏ một phần quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 48/2018/TT-BYT về Danh mục dược liệu; các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ Y tế ban hành
 18. (04/03/2021) Quyết định 1436/QĐ-BYT năm 2021 về tạm thời định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ "xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng (cho mẫu đơn)" do Bộ Y tế ban hành
 19. (04/03/2021) Công văn 1372/VPCP-KGVX năm 2021 thực hiện Đề án bảo đảm dinh dưỡng hợp lý theo Quyết định 41/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 20. (04/03/2021) Công văn 1327/BYT-ATTP năm 2021 triển khai Kế hoạch 2069/KH-BCĐTƯATTP về an toàn thực phẩm do Bộ Y tế ban hành
 21. (04/03/2021) Thông báo 15/TB-BCĐ năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhan dân Thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 96)
 22. (03/03/2021) Quyết định 1429/QĐ-BYT năm 2021 về Bộ chỉ số quản lý chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin y tế do Bộ Y tế ban hành
 23. (02/03/2021) Công văn 1686/BGTVT-VT năm 2021 thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 24. (02/03/2021) Quyết định 679/QĐ-UBND năm 2021 về kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh và tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới do tỉnh Hải Dương ban hành
 25. (01/03/2021) Kế hoạch 263/KH-UBND về phòng, chống bệnh không lây nhiễm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2021
 26. (01/03/2021) Quyết định 212/QĐ-BXD năm 2021 hướng dẫn xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch do Bộ Xây dựng ban hành
 27. (01/03/2021) Quyết định 360/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt Quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
 28. (01/03/2021) Thông báo 14/TB-BCĐ năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 95)

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (08/03/2021) Kế hoạch 36/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Ninh Bình ban hành
 2. (05/03/2021) Quyết định 196/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình
 3. (05/03/2021) Quyết định 498/QĐ-UBND năm 2021 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông Nam Định, thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định
 4. (02/03/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định về phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế trên địa bàn Thừa Thiên Huế
 5. (02/03/2021) Công văn 602/LS-BHCD năm 2021 về đưa công dân ở nước ngoài về nước vì lý do đặc biệt cần thiết tuần từ 01/03 đến 08/03/2021 do Cục Lãnh sự ban hành
 6. (02/03/2021) Công văn 1327/VPCP-CN năm 2021 về rà soát, sửa đổi Nghị định 42/2020/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (02/03/2021) Quyết định 462/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 8. (01/03/2021) Công văn 1670/BGTVT-ATGT năm 2021 về tăng cường triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (01/03/2021) Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2021 triển khai Nghị quyết 1213/NQ-UBTVQH14 về chuyển đổi phương thức đầu tư 02 dự án thành phần Quốc lộ 45-Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Chính phủ ban hành
 10. (01/03/2021) Thông tư 05/2021/TT-BGTVT về sửa đổi Thông tư 33/2018/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt và Thông tư 24/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (05/03/2021) Công văn 1040/TCHQ-TXNK năm 2021 về hướng dẫn thuế suất thuế xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (05/03/2021) Công văn 562/TCT-DNNCN năm 2021 về giá tính thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành
 3. (04/03/2021) Công văn 6572/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (03/03/2021) Công văn 538/TCT-KTNB năm 2021 về chấn chỉnh công tác xác định nghĩa vụ tài chính của Cơ quan thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 5. (03/03/2021) Công văn 539/TCT-KTNB năm 2021 về rà soát hồ sơ, chấn chỉnh công tác xác định nghĩa vụ tài chính của Cơ quan thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 6. (03/03/2021) Công văn 540/TCT-KTNB năm 2021 về rà soát hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
 7. (03/03/2021) Công văn 993/TCHQ-TXNK năm 2021 về thực hiện thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp tạm thời đối với mặt hàng đường mía do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (02/03/2021) Công văn 6371/CTHN-TTHT năm 2021 về xuất hóa đơn thay thế cho hóa đơn bị cưỡng chế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (02/03/2021) Công văn 6374/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán tại nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (01/03/2021) Công văn 969/TCHQ-TXNK năm 2021 thực hiện Thông tư 06/2021/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (01/03/2021) Công văn 6148/CTHN-TTHT năm 2021 về xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với dịch vụ in sách chính trị, pháp luật do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (01/03/2021) Công văn 6147/CTHN-TTHT năm 2021 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng hàng biếu tặng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (01/03/2021) Công văn 6146/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế giá trị gia tăng của chi nhánh hạch toán phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (01/03/2021) Công văn 6268/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tập trung của Chi nhánh do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (08/03/2021) Công văn 272/TTg-CN năm 2021 thực hiện Hợp đồng BT của Đài Tiếng nói Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (06/03/2021) Thông báo 39/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (05/03/2021) Công văn 1173/BKHĐT-TCTT năm 2021 về tổng kết, đánh giá thực hiện quy định về quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 4. (05/03/2021) Thông báo 38/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (05/03/2021) Quyết định 308/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (04/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về Định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 7. (04/03/2021) Công văn 267/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (04/03/2021) Quyết định 299/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng bến số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (03/03/2021) Decree No. 15/2021/ND-CP dated March 3, 2021 on elaborating certain regulations on management of construction projects
 10. (03/03/2021) Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
 11. (03/03/2021) Công văn 1345/VPCP-QHĐP năm 2021 dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (03/03/2021) Công văn 1112/BKHĐT-ĐTNN năm 2021 cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 13. (02/03/2021) Quyết định 289/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng diện tích 92,5 ha do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (02/03/2021) Công văn 46/TANDTC-KHTC thực hiện quy định về cam kết giải ngân và đấu thầu qua mạng đối với các dự án triển khai năm 2021 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 15. (01/03/2021) Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2021 triển khai Nghị quyết 1213/NQ-UBTVQH14 về chuyển đổi phương thức đầu tư 02 dự án thành phần Quốc lộ 45-Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (08/03/2021) Công văn 272/TTg-CN năm 2021 thực hiện Hợp đồng BT của Đài Tiếng nói Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (08/03/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và xác định số lợi bất hợp pháp do việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 3. (06/03/2021) Công văn 1437/VPCP-NN năm 2021 về Báo điện tử Tuổi trẻ phản ánh: "Đừng tăng giá đất làm ngạt thở thêm, kìm giá đất giúp dân" do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (05/03/2021) Quyết định 390/QĐ-BTNMT năm 2021 về Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 5. (05/03/2021) Công văn 562/TCT-DNNCN năm 2021 về giá tính thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành
 6. (04/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 7. (04/03/2021) Công văn 267/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (04/03/2021) Công văn 269/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (03/03/2021) Công văn 538/TCT-KTNB năm 2021 về chấn chỉnh công tác xác định nghĩa vụ tài chính của Cơ quan thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 10. (03/03/2021) Công văn 539/TCT-KTNB năm 2021 về rà soát hồ sơ, chấn chỉnh công tác xác định nghĩa vụ tài chính của Cơ quan thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 11. (03/03/2021) Công văn 540/TCT-KTNB năm 2021 về rà soát hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
 12. (02/03/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về ủy quyền phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 13. (01/03/2021) Quyết định 442/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
 14. (01/03/2021) Quyết định 347/QĐ-UBND năm 2021 Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (08/03/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về giá trị xây dựng mới nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 2. (05/03/2021) Quyết định 301/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (03/03/2021) Decree No. 15/2021/ND-CP dated March 3, 2021 on elaborating certain regulations on management of construction projects
 4. (03/03/2021) Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
 5. (02/03/2021) Quyết định 287/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (02/03/2021) Quyết định 289/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng diện tích 92,5 ha do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (01/03/2021) Kế hoạch 36/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2021
 8. (01/03/2021) Quyết định 212/QĐ-BXD năm 2021 hướng dẫn xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch do Bộ Xây dựng ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (05/03/2021) Quyết định 307/QĐ-TTg năm 2021 về hợp nhất Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Khánh Hòa và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (04/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về Định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 3. (04/03/2021) Công văn 1368/VPCP-DMDN năm 2021 về kết quả giám sát tài chính doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (03/03/2021) Quyết định 246/QĐ-BTC công bố Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2020 (triển khai trong năm 2021) do Bộ Tài chính ban hành
 5. (01/03/2021) Công văn 1296/VPCP-NN năm 2021 về quán triệt; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (01/03/2021) Công văn 6268/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tập trung của Chi nhánh do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành


Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (08/03/2021) Quyết định 692/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2030
 2. (08/03/2021) Công văn 1046/BTNMT-TĐKTTT hướng dẫn tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 3. (05/03/2021) Công văn 1020/BTNMT-TCBHĐVN năm 2021 triển khai thi hành Nghị định 11/2021/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 4. (05/03/2021) Công văn 1009/BTNMT-TTr về chấp thuận kế hoạch kiểm tra năm 2021 của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 5. (04/03/2021) Quyết định 24/QĐ-UBQGTKCN năm 2021 về Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn 5 năm (2021-2025)
 6. (04/03/2021) Công văn 265/TTg-NC năm 2021 thực hiện nhiệm vụ chưa hoàn thành Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo Quyết định 1041/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (03/03/2021) Nghị quyết 27/NQ-CP năm 2021 phê duyệt nội dung sửa đổi và gia hạn Biên bản ghi nhớ giữa Việt Nam - Italia về khoản vay ưu đãi cho Dự án “Cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cà Mau” do Chính phủ ban hành
 8. (03/03/2021) Kế hoạch 32/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi do tỉnh Ninh Bình ban hành
 9. (02/03/2021) Management plan No. 252/KH-UBND dated March 02, 2021 on Kon Ha Nung Highland Biosphere Reserve
 10. (01/03/2021) Kế hoạch 50/KH-UBND về Phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
 11. (01/03/2021) Quyết định 1002/QĐ-UBND năm 2021 công bố hiện trạng rừng thành phố Hà Nội năm 2020
 12. (01/03/2021) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 42:2020/BTNMT về Chuẩn thông tin địa lý cơ sở

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (08/03/2021) Kế hoạch 320/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2021” năm 2021
 2. (08/03/2021) Quyết định 970/QĐ-BNN-QLCL năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 3. (08/03/2021) Quyết định 1473/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư 29/2020/TT-BYT
 4. (05/03/2021) Quyết định 507/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang
 5. (05/03/2021) Quyết định 196/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình
 6. (05/03/2021) Quyết định 494/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 7. (05/03/2021) Quyết định 495/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong các lĩnh vực: Xuất bản; Phát hành xuất bản phẩm; Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. (05/03/2021) Quyết định 534/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
 9. (05/03/2021) Quyết định 1071/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và Xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội
 10. (05/03/2021) Quyết định 306/QĐ-TTg năm 2021 sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kèm theo Quyết định 159/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (05/03/2021) Quyết định 273/QĐ-BCĐQGTCTD năm 2021 về Quy chế hoạt động của Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện
 12. (05/03/2021) Quyết định 498/QĐ-UBND năm 2021 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông Nam Định, thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định
 13. (05/03/2021) Quyết định 493/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ, thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của các Sở, ban, ngành (hoặc đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ) và Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Nam Định
 14. (05/03/2021) Công văn 1009/BTNMT-TTr về chấp thuận kế hoạch kiểm tra năm 2021 của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 15. (05/03/2021) Quyết định 511/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang
 16. (05/03/2021) Quyết định 272/QĐ-BCĐQGTCTD năm 2021 về thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện
 17. (05/03/2021) Quyết định 119/QĐ-UBDT về Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Pháp chế do Ủy ban Dân tộc ban hành
 18. (05/03/2021) Công văn 800/VKSTC-V15 hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 19. (04/03/2021) Quyết định 527/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa
 20. (04/03/2021) Quyết định 349/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Báo chí thuộc phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái
 21. (04/03/2021) Quyết định 783/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch tổng kết Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 22. (04/03/2021) Quyết định 790/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về xây dựng Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng cấp tỉnh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 23. (04/03/2021) Quyết định 1435/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP
 24. (04/03/2021) Quyết định 24/QĐ-UBQGTKCN năm 2021 về Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn 5 năm (2021-2025)
 25. (04/03/2021) Công văn 1376/VPCP-TCCV năm 2021 bổ sung biên chế để thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo Nghị quyết 1004/2020/UBTVQH14 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 26. (04/03/2021) Quyết định 193/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình
 27. (04/03/2021) Quyết định 348/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Nghệ thuật biểu diễn, Văn hóa cơ sở, Du lịch thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái
 28. (04/03/2021) Quyết định 416/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nuôi con nuôi áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 29. (03/03/2021) Nghị quyết 64/NQ-HĐBCQG năm 2021 về số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành
 30. (03/03/2021) Quyết định 191/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế hoạt động của Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh Ninh Bình
 31. (03/03/2021) Quyết định 710/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
 32. (03/03/2021) Quyết định 252/QĐ-BNV Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ năm 2021
 33. (03/03/2021) Quyết định 116/QĐ-UBDT về Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Hợp tác Quốc tế do Ủy ban Dân tộc ban hành
 34. (03/03/2021) Quyết định 765/QÐ-BVHTTDL năm 2021 về ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 35. (02/03/2021) Quyết định 108/QĐ-UBDT về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Vụ Địa phương III do Ủy ban Dân tộc ban hành
 36. (02/03/2021) Quyết định 110/QĐ-UBDT về Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Địa phương I do Ủy ban Dân tộc ban hành
 37. (02/03/2021) Quyết định 286/QĐ-TTg năm 2021 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 38. (02/03/2021) Quyết định 462/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 39. (02/03/2021) Quyết định 459/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ
 40. (02/03/2021) Quyết định 384/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Nuôi con nuôi áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 41. (01/03/2021) Quyết định 108/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, trong lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 42. (01/03/2021) Kế hoạch 159/KH-BGDĐT về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 43. (01/03/2021) Công văn 793/BNV-BCĐ về hướng dẫn một số vướng mắc trong Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành
 44. (01/03/2021) Quyết định 437/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng năm 2021
 45. (01/03/2021) Quyết định 451/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục vào Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế
 46. (01/03/2021) Quyết định 453/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế
 47. (01/03/2021) Quyết định 360/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt Quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
 48. (01/03/2021) Quyết định 170/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
 49. (01/03/2021) Quyết định 2/2021/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang
 50. (01/03/2021) Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 51. (01/03/2021) Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với lực lượng Công an viên bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 52. (01/03/2021) Thông tư 09/2021/TT-BQP về Quy chế quản lý, sử dụng trang thiết bị đào tạo tại cơ sở đào tạo trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 53. (01/03/2021) Nghị định 02/2021/NĐ-CP quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan
 54. (01/03/2021) Circular No. 26/2020/TT-BYT dated December 28, 2020 on amendments to Circular No. 22/2013/TT-BYT guiding continuous training for medical officials
 55. (01/03/2021) Thông tư 26/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2013/TT-BYT hướng dẫn về việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế do Bộ Y tế ban hành
 56. (01/03/2021) Thông tư 08/2020/TT-BTP sửa đổi Thông tư 03/2017/TT-BTP quy định về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (08/03/2021) Quyết định 762/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin học cho học sinh phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021-2030"
 2. (05/03/2021) Quyết định 567/QĐ-UBND năm 2021 về Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 3. (05/03/2021) Quyết định 511/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang
 4. (04/03/2021) Quyết định 193/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình
 5. (01/03/2021) Quyết định 108/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, trong lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 6. (01/03/2021) Kế hoạch 159/KH-BGDĐT về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (01/03/2021) Quyết định 451/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục vào Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế
 8. (01/03/2021) Quyết định 878/QĐ-BGDĐT năm 2021 về thiết kế mẫu nhà vệ sinh cho cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (08/03/2021) Kế hoạch 1070/KH-UBND triển khai công tác phòng, chống mại dâm; cai nghiện ma túy; tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2021 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 2. (08/03/2021) Kế hoạch 320/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2021” năm 2021
 3. (08/03/2021) Quyết định 346/QĐ-BNV năm 2021 về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Hạnh phúc cho mọi người do Bộ Nội vụ ban hành
 4. (05/03/2021) Quyết định 1083/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Công Thương thành phố Hà Nội
 5. (05/03/2021) Quyết định 306/QĐ-TTg năm 2021 sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kèm theo Quyết định 159/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (05/03/2021) Quyết định 801/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 7. (05/03/2021) Kế hoạch 52/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng; chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi giai đoạn 2021- 2025” do thành phố Hà Nội ban hành
 8. (04/03/2021) Quyết định 527/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa
 9. (04/03/2021) Quyết định 783/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch tổng kết Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 10. (04/03/2021) Quyết định 790/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về xây dựng Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng cấp tỉnh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 11. (04/03/2021) Công văn 1385/VPCP-QHĐP năm 2021 về đề nghị xây dựng Nghị định quy định cơ chế quản lý đối với chương trình mục tiêu quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (04/03/2021) Quyết định 348/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Nghệ thuật biểu diễn, Văn hóa cơ sở, Du lịch thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái
 13. (03/03/2021) Quyết định 773/QĐ-BVHTTDL năm 2021 phê duyệt Kế hoạch xây dựng “Đề án ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 trong xây dựng sản phẩm chủ lực của ngành văn hóa, thể thao và du lịch” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 14. (03/03/2021) Nghị quyết 28/NQ-CP năm 2021 Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 do Chính phủ ban hành
 15. (03/03/2021) Quyết định 710/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
 16. (03/03/2021) Công văn 1345/VPCP-QHĐP năm 2021 dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (02/03/2021) Quyết định 459/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ
 18. (01/03/2021) Decree No. 13/2021/ND-CP dated March 01, 2021 on dialogues with the youth and mechanisms, policies and measures for implementation of policies for youths aged between full sixteen and eighteen years old
 19. (01/03/2021) Quyết định 271/QĐ-BTP Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên của Bộ Tư pháp năm 2021
 20. (01/03/2021) Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
 21. (01/03/2021) Công văn 533/UBQGVTE-VP năm 2021 về tăng cường biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em do Ủy ban Quốc gia về trẻ em ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (08/03/2021) Công văn 666/UBND-VX năm 2021 về đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 2. (08/03/2021) Công văn 1406/BYT-KCB năm 2021 về tăng cường quản lý công tác khám sức khỏe do Bộ Y tế ban hành
 3. (08/03/2021) Quyết định 1473/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư 29/2020/TT-BYT
 4. (06/03/2021) Quyết định 1470/QĐ-BYT năm 2021 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn điều trị, quản lý bệnh thận mạn giai đoạn cuối trong dịch COVID-19" do Bộ Y tế ban hành
 5. (06/03/2021) Kế hoạch 832/KH-UBND năm 2021 về xét nghiệm giám sát trọng điểm nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 6. (06/03/2021) Công văn 1384/BYT-DP năm 2021 triển khai Kế hoạch tiêm chủng vắc xin COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 7. (06/03/2021) Quyết định 1469/QĐ-BYT năm 2021 về phân bổ vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 8. (05/03/2021) Quyết định 494/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 9. (05/03/2021) Decision No. 1464/QD-BYT dated March 5, 2021 on guidelines for receiving, preserving, distributing and using COVID-19 vaccine
 10. (05/03/2021) Quyết định 1462/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Kế hoạch sử dụng vắc xin cúm mùa cho nhân viên y tế tại một số tỉnh, thành phố giai đoạn 2021-2023 do Bộ Y tế ban hành
 11. (05/03/2021) Quyết định 1464/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 12. (05/03/2021) Kế hoạch 743/KH-UBND về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2021 do tỉnh Kon Tum ban hành
 13. (04/03/2021) Công văn 1328/BYT-ATTP năm 2021 thực hiện nội dung tại Công văn 1189/VPCP-KGVX về công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm do Bộ Y tế ban hành
 14. (04/03/2021) Quyết định 1435/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP
 15. (04/03/2021) Thông tư 03/2021/TT-BYT bãi bỏ một phần quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 48/2018/TT-BYT về Danh mục dược liệu; các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ Y tế ban hành
 16. (04/03/2021) Quyết định 1436/QĐ-BYT năm 2021 về tạm thời định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ "xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng (cho mẫu đơn)" do Bộ Y tế ban hành
 17. (04/03/2021) Công văn 1372/VPCP-KGVX năm 2021 thực hiện Đề án bảo đảm dinh dưỡng hợp lý theo Quyết định 41/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (04/03/2021) Công văn 1327/BYT-ATTP năm 2021 triển khai Kế hoạch 2069/KH-BCĐTƯATTP về an toàn thực phẩm do Bộ Y tế ban hành
 19. (04/03/2021) Thông báo 15/TB-BCĐ năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhan dân Thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 96)
 20. (03/03/2021) Quyết định 1429/QĐ-BYT năm 2021 về Bộ chỉ số quản lý chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin y tế do Bộ Y tế ban hành
 21. (02/03/2021) Công văn 1686/BGTVT-VT năm 2021 thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 22. (03/03/2021) Quyết định 679/QĐ-UBND năm 2021 về kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh và tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới do tỉnh Hải Dương ban hành
 23. (01/03/2021) Kế hoạch 263/KH-UBND về phòng, chống bệnh không lây nhiễm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2021
 24. (01/03/2021) Quyết định 212/QĐ-BXD năm 2021 hướng dẫn xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch do Bộ Xây dựng ban hành
 25. (01/03/2021) Quyết định 360/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt Quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
 26. (01/03/2021) Thông báo 14/TB-BCĐ năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 95)
 27. (01/03/2021) Công văn 549/UBND-VX năm 2021 về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 28. (01/03/2021) Thông tư 33/2020/TT-BYT quy định về danh mục trang thiết bị y tế phải kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành
 29. (01/03/2021) Circular No. 33/2020/TT-BYT dated December 31, 2020 on list of medical devices subject to mandatory safety and technical inspection
 30. (01/03/2021) Thông tư 28/2020/TT-BYT quy định về danh mục trang thiết bị tối thiểu của trạm y tế tuyến xã do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 31. (01/03/2021) Thông tư 30/2020/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 32. (01/03/2021) Thông tư 27/2020/TT-BYT sửa đổi Điều 5 Thông tư 05/2015/TT-BYT về Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 33. (01/03/2021) Circular No. 26/2020/TT-BYT dated December 28, 2020 on amendments to Circular No. 22/2013/TT-BYT guiding continuous training for medical officials
 34. (01/03/2021) Thông tư 26/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2013/TT-BYT hướng dẫn về việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế do Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (08/03/2021) Kế hoạch 36/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Ninh Bình ban hành
 2. (05/03/2021) Quyết định 196/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình
 3. (05/03/2021) Quyết định 498/QĐ-UBND năm 2021 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông Nam Định, thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định
 4. (02/03/2021) Công văn 602/LS-BHCD năm 2021 về đưa công dân ở nước ngoài về nước vì lý do đặc biệt cần thiết tuần từ 01/03 đến 08/03/2021 do Cục Lãnh sự ban hành
 5. (02/03/2021) Công văn 1327/VPCP-CN năm 2021 về rà soát, sửa đổi Nghị định 42/2020/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (02/03/2021) Quyết định 462/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 7. (01/03/2021) Công văn 1670/BGTVT-ATGT năm 2021 về tăng cường triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (01/03/2021) Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2021 triển khai Nghị quyết 1213/NQ-UBTVQH14 về chuyển đổi phương thức đầu tư 02 dự án thành phần Quốc lộ 45-Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Chính phủ ban hành
 9. (01/03/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Tân An, tỉnh Long An
 10. (01/03/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
 11. (01/03/2021) Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
 12. (01/03/2021) Decree No. 03/2021/ND-CP dated January 15, 2021 on compulsory civil liability insurance of motor vehicle users
 13. (01/03/2021) Thông tư 04/2021/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (05/03/2021) Công văn 1040/TCHQ-TXNK năm 2021 về hướng dẫn thuế suất thuế xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (05/03/2021) Công văn 562/TCT-DNNCN năm 2021 về giá tính thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành
 3. (04/03/2021) Công văn 6572/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (03/03/2021) Công văn 538/TCT-KTNB năm 2021 về chấn chỉnh công tác xác định nghĩa vụ tài chính của Cơ quan thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 5. (03/03/2021) Công văn 539/TCT-KTNB năm 2021 về rà soát hồ sơ, chấn chỉnh công tác xác định nghĩa vụ tài chính của Cơ quan thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 6. (03/03/2021) Công văn 540/TCT-KTNB năm 2021 về rà soát hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
 7. (03/03/2021) Công văn 993/TCHQ-TXNK năm 2021 về thực hiện thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp tạm thời đối với mặt hàng đường mía do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (02/03/2021) Công văn 6371/CTHN-TTHT năm 2021 về xuất hóa đơn thay thế cho hóa đơn bị cưỡng chế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (02/03/2021) Công văn 6374/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán tại nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (01/03/2021) Công văn 969/TCHQ-TXNK năm 2021 thực hiện Thông tư 06/2021/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (01/03/2021) Công văn 6148/CTHN-TTHT năm 2021 về xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với dịch vụ in sách chính trị, pháp luật do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (01/03/2021) Công văn 6147/CTHN-TTHT năm 2021 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng hàng biếu tặng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (01/03/2021) Công văn 6146/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế giá trị gia tăng của chi nhánh hạch toán phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (01/03/2021) Công văn 6268/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tập trung của Chi nhánh do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (01/03/2021) Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND về giảm phí, lệ phí đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 16. (08/03/2021) Thông tư 06/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
 17. (01/03/2021) Circular No. 03/2021/TT-BTC dated January 11, 2021 on providing guidance on remission of corporate income tax incurred by science and technology enterprises as prescribed in the Government’s Decree No. 13/2019/ND-CP on science and technology enterprises

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (08/03/2021) Kế hoạch 753/KH-UBND năm 2021 thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập do tỉnh Bình Thuận ban hành
 2. (06/03/2021) Công văn 1437/VPCP-NN năm 2021 về Báo điện tử Tuổi trẻ phản ánh: "Đừng tăng giá đất làm ngạt thở thêm, kìm giá đất giúp dân" do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (05/03/2021) Quyết định 305/QĐ-TTg năm 2021 quy định về phạm vi, đối tượng, nội dung chi và cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho địa phương thực hiện phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (05/03/2021) Quyết định 273/QĐ-BCĐQGTCTD năm 2021 về Quy chế hoạt động của Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện
 5. (05/03/2021) Quyết định 340/QĐ-BNV năm 2021 công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành
 6. (05/03/2021) Quyết định 272/QĐ-BCĐQGTCTD năm 2021 về thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện
 7. (03/03/2021) Nghị quyết 27/NQ-CP năm 2021 phê duyệt nội dung sửa đổi và gia hạn Biên bản ghi nhớ giữa Việt Nam - Italia về khoản vay ưu đãi cho Dự án “Cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cà Mau” do Chính phủ ban hành
 8. (02/03/2021) Quyết định 286/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Bộ Tư pháp
 9. (02/03/2021) Công văn 48/TANDTC-KHTC thực hiện Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 10. (02/03/2021) Kế hoạch 31/KH-UBND năm 2021 thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 11. (01/03/2021) Công văn 1298/VPCP-QHQT năm 2021 về tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (08/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về mức trần thù lao công chứng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 13. (08/03/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hậu Giang
 14. (05/03/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương đối với chi phí tiền lương lao động trực tiếp trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 15. (01/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 16. (01/03/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND quy định mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở áp dụng trong hoạt động của cơ quan nhà nước và quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (08/03/2021) Công văn 272/TTg-CN năm 2021 thực hiện Hợp đồng BT của Đài Tiếng nói Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (06/03/2021) Thông báo 39/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (05/03/2021) Công văn 1173/BKHĐT-TCTT năm 2021 về tổng kết, đánh giá thực hiện quy định về quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 4. (05/03/2021) Thông báo 38/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (05/03/2021) Quyết định 308/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (04/03/2021) Công văn 267/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (04/03/2021) Quyết định 299/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng bến số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (03/03/2021) Decree No. 15/2021/ND-CP dated March 3, 2021 on elaborating certain regulations on management of construction projects
 9. (03/03/2021) Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
 10. (03/03/2021) Công văn 1345/VPCP-QHĐP năm 2021 dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (03/03/2021) Công văn 1112/BKHĐT-ĐTNN năm 2021 cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 12. (02/03/2021) Quyết định 289/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng diện tích 92,5 ha do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (02/03/2021) Công văn 46/TANDTC-KHTC thực hiện quy định về cam kết giải ngân và đấu thầu qua mạng đối với các dự án triển khai năm 2021 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 14. (01/03/2021) Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2021 triển khai Nghị quyết 1213/NQ-UBTVQH14 về chuyển đổi phương thức đầu tư 02 dự án thành phần Quốc lộ 45-Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (08/03/2021) Công văn 272/TTg-CN năm 2021 thực hiện Hợp đồng BT của Đài Tiếng nói Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (06/03/2021) Công văn 1437/VPCP-NN năm 2021 về Báo điện tử Tuổi trẻ phản ánh: "Đừng tăng giá đất làm ngạt thở thêm, kìm giá đất giúp dân" do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (05/03/2021) Quyết định 390/QĐ-BTNMT năm 2021 về Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 4. (05/03/2021) Công văn 562/TCT-DNNCN năm 2021 về giá tính thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành
 5. (04/03/2021) Công văn 267/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (04/03/2021) Công văn 269/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (03/03/2021) Công văn 538/TCT-KTNB năm 2021 về chấn chỉnh công tác xác định nghĩa vụ tài chính của Cơ quan thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 8. (03/03/2021) Công văn 539/TCT-KTNB năm 2021 về rà soát hồ sơ, chấn chỉnh công tác xác định nghĩa vụ tài chính của Cơ quan thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 9. (03/03/2021) Công văn 540/TCT-KTNB năm 2021 về rà soát hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
 10. (01/03/2021) Quyết định 442/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
 11. (01/03/2021) Quyết định 347/QĐ-UBND năm 2021 Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 12. (01/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (02/03/2021) Công văn 468/BHXH-QLT năm 2021 về đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với viên chức quản lý do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 2. (05/03/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương đối với chi phí tiền lương lao động trực tiếp trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 3. (02/03/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 3, Điều 1, Quyết định 13/2015/QĐ-UBND thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo lao động kỹ thuật trình độ trung cấp nghề trở lên và giáo viên dạy nghề tại các cơ sở dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014-2020
 4. (01/03/2021) Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (05/03/2021) Quyết định 301/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (03/03/2021) Decree No. 15/2021/ND-CP dated March 3, 2021 on elaborating certain regulations on management of construction projects
 3. (03/03/2021) Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
 4. (02/03/2021) Quyết định 287/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (02/03/2021) Quyết định 289/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng diện tích 92,5 ha do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (01/03/2021) Kế hoạch 36/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2021
 7. (01/03/2021) Quyết định 212/QĐ-BXD năm 2021 hướng dẫn xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch do Bộ Xây dựng ban hành
 8. (05/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 9. (01/03/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Tân An, tỉnh Long An
 10. (01/03/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (05/03/2021) Quyết định 307/QĐ-TTg năm 2021 về hợp nhất Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Khánh Hòa và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (04/03/2021) Công văn 1368/VPCP-DMDN năm 2021 về kết quả giám sát tài chính doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (03/03/2021) Quyết định 246/QĐ-BTC công bố Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2020 (triển khai trong năm 2021) do Bộ Tài chính ban hành
 4. (01/03/2021) Công văn 1296/VPCP-NN năm 2021 về quán triệt; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (01/03/2021) Công văn 6268/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tập trung của Chi nhánh do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (01/03/2021) Circular No. 03/2021/TT-BTC dated January 11, 2021 on providing guidance on remission of corporate income tax incurred by science and technology enterprises as prescribed in the Government’s Decree No. 13/2019/ND-CP on science and technology enterprises

Lĩnh vực Thương mại

 1. (06/03/2021) Thông báo 39/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (05/03/2021) Thông báo 38/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (05/03/2021) Quyết định 801/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 4. (03/03/2021) Công văn 993/TCHQ-TXNK năm 2021 về thực hiện thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp tạm thời đối với mặt hàng đường mía do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (03/03/2021) Kế hoạch 51/KH-UBND về phát triển điện lực thành phố Hà Nội năm 2021
 6. (03/03/2021) Chỉ thị 412/CT-UBND về tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 7. (02/03/2021) Công văn 255/TTg-CN năm 2021 về Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển khu công nghiệp Đồng Sóc, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (02/03/2021) Công văn 1327/VPCP-CN năm 2021 về rà soát, sửa đổi Nghị định 42/2020/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (01/03/2021) Kế hoạch 49/KH-UBND về Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội năm 2021

8 Văn bản thuộc 7 lĩnh vực đã hết hiệu lực trong khoảng thời gian này

 1. Đầu tư
 2. Xây dựng - Đô thị
 3. Bộ máy hành chính
 4. Tài chính nhà nước
 5. Giao thông - Vận tải
 6. Bảo hiểm
 7. Quyền dân sự