Thông báo văn bản mới từ ngày 15-03-2021 đến ngày 22-03-2021

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 15-03-2021 đến 22-03-2021


Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (22/03/2021) Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 588/QĐ-TTg phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Ninh Bình ban hành
 2. (19/03/2021) Quyết định 836/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch quản lý di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2040 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
 3. (19/03/2021) Quyết định 249/QĐ-UBND năm 2021 công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 4. (19/03/2021) Công văn 797/UBND-NCPC năm 2021 về tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý hành vi vi phạm về tiếng ồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 5. (18/03/2021) Kế hoạch 69/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn thành phố Hà Nội
 6. (18/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 35/2014/QĐ-UBND về tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 7. (17/03/2021) Quyết định 251/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
 8. (17/03/2021) Quyết định 252/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
 9. (17/03/2021) Quyết định 929/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 10. (17/03/2021) Công văn 708/LĐTBXH-TE năm 2021 về xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 11. (17/03/2021) Quyết định 928/QÐ-BVHTTDL về Kế hoạch thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 12. (17/03/2021) Công văn 293/KH-UBDT về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 13. (16/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu “Trí thức Bắc Giang tiêu biểu” do tỉnh Bắc Giang ban hành
 14. (16/03/2021) Công văn 701/LĐTBXH-BĐG năm 2021 về khen thưởng tổng kết Chiến lược, Chương trình, Đề án về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 15. (16/03/2021) Kế hoạch 136/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 16. (15/03/2021) Quyết định 9/2021/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định 57/2015/QĐ-TTg về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (15/03/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 18. (15/03/2021) Công văn 810/BVHTTDL-VHCS năm 2021 về tăng cường biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 19. (15/03/2021) Chỉ thị 07/CT-TTg năm 2021 về thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 20. (15/03/2021) Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
 21. (15/03/2021) Công văn 801/BVHTTDL-DSVH về tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 10, năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 22. (15/03/2021) Quyết định 372/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (22/03/2021) Chỉ thị 1611/CT-BNN-TCLN về tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 2. (22/03/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
 3. (19/03/2021) Công văn 1814/VPCP-NN năm 2021 về dự thảo Báo cáo của Chính phủ về công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (19/03/2021) Công văn 1821/VPCP-NN năm 2021 về theo dõi tình hình nguồn nước sông Mê Kông phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (19/03/2021) Quyết định 1151/QĐ-BNN-TCTS năm 2021 phê duyệt Kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 6. (19/03/2021) Công văn 346/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 đoạn qua huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (19/03/2021) Kế hoạch 75/KH-UBND thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 8. (19/03/2021) Công văn 1588/BNN-TY năm 2021 triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 9. (18/03/2021) Quyết định 1319/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội
 10. (18/03/2021) Kế hoạch 1049/KH-UBND về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 tỉnh Bắc Giang
 11. (18/03/2021) Quyết định 354/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Bình
 12. (17/03/2021) Quyết định 461/QĐ-BTNMT năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 13. (17/03/2021) Công văn 689/TCT-QLN năm 2021 về nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tiền chậm nộp do Tổng cục Thuế ban hành
 14. (17/03/2021) Công văn 1213/BTNMT-VTQG năm 2021 về cung cấp và công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 15. (17/03/2021) Quyết định 379/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (17/03/2021) Quyết định 358/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch quản lý, giám sát chất thải rắn sinh hoạt tại các lưu vực sông, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 17. (16/03/2021) Công văn 1207/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải do Tổng cục Hải quan ban hành
 18. (16/03/2021) Chỉ thị 03/CT-UBND về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2021
 19. (16/03/2021) Quyết định 241/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 04 bị bãi bỏ và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
 20. (15/03/2021) Công văn 742/UBND-ĐT năm 2021 về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải do thành phố Hà Nội ban hành
 21. (15/03/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 22. (15/03/2021) Công văn 1182/BTNMT-TCMT về chủ đề Báo cáo và cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (22/03/2021) Quyết định 221/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực dược, bị bãi bỏ lĩnh vực giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
 2. (22/03/2021) Quyết định 2511/QLD-KD năm 2021 về tăng cường, đa dạng hoá nguồn cung vắc xin phòng Covid-19 (lần 2) do Cục Quản lý dược ban hành
 3. (22/03/2021) Công văn 1919/BYT-BH năm 2021 về giải quyết vướng mắc trong thanh toán khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 4. (22/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc địa phương quản lý do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 5. (22/03/2021) Công văn 838/SGDĐT-CTTT năm 2021 về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống dịch bệnh trong trường học do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 6. (22/03/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về mức thưởng bằng tiền đối với vận động viên, huấn luyện viên của tỉnh lập thành tích tại các đại hội, giải vô địch thể thao quốc gia do tỉnh Bình Thuận ban hành
 7. (20/03/2021) Công văn 1873/BYT-DP năm 2021 về giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 8. (19/03/2021) Công văn 188/TTrB-P1 năm 2021 về tăng cường thanh tra, kiểm tra thực hiện Tháng hành động vì an toàn thực phẩm do Thanh tra Bộ Y tế ban hành
 9. (19/03/2021) Quyết định 405/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ Hội Y học khẩn cấp và thảm họa Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành
 10. (19/03/2021) Quyết định 1639/QĐ-BYT năm 2021 về Tài liệu bổ sung Hướng dẫn hoạt động dự phòng, sàng lọc, phát hiện sớm và quản lý ung thư vú, ung thư cổ tử cung tại cộng đồng thuộc Đề án 818 đến năm 2030 do Bộ Y tế ban hành
 11. (18/03/2021) Quyết định 1636/QĐ-BYT năm 2021 về danh mục số lưu hành trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro được cấp tại Việt Nam (đợt 03/2021) do Bộ Y tế ban hành
 12. (18/03/2021) Quyết định 1635/QĐ-BYT năm 2021 về danh mục 01 trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xác định kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 được cấp số đăng ký do Bộ Y tế ban hành
 13. (18/03/2021) Quyết định 1637/QĐ-BYT năm 2021 về danh mục 04 trang thiết bị y tế là sinh phẩm chẩn đoán in vitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành
 14. (18/03/2021) Công văn 8083/CTHN-TTHT năm 2021 về gia hạn thời hạn nộp thuế do ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (18/03/2021) Kế hoạch 2731/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 16. (18/03/2021) Quyết định 1624/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca do Bộ Y tế ban hành
 17. (17/03/2021) Quyết định 345/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Giám định Y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
 18. (17/03/2021) Decision No. 376/QD-TTg dated May 17, 2021 on approving Development program for pharmaceuticals industry and domestically produced herbal ingredient until 2030 and vision to 2045
 19. (17/03/2021) Công văn 1734/BYT-DP năm 2021 hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 20. (17/03/2021) Quyết định 376/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 21. (16/03/2021) Quyết định 553/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng
 22. (16/03/2021) Thông báo 132/TB-VP năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp 98)
 23. (15/03/2021) Công văn 810/BVHTTDL-VHCS năm 2021 về tăng cường biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 24. (15/03/2021) Công văn 667/LĐTBXH-ATLĐ năm 2021 về tăng cường triển khai đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (22/03/2021) Công văn 1876/VPCP-CN năm 2021 triển khai Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (22/03/2021) Quyết định 410/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đông Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (22/03/2021) Quyết định 411/QĐ-TTg năm 2021 chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I, tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (22/03/2021) Kế hoạch 2883/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 120/2020/QH14 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 5. (22/03/2021) Quyết định 409/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Gia Lộc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (19/03/2021) Quyết định 398/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (19/03/2021) Quyết định 396/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (19/03/2021) Quyết định 397/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (19/03/2021) Công văn 8143/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (18/03/2021) Quyết định 922/QĐ-UBND năm 2021 về mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ để hoàn vốn đầu tư dự án BOT Mở rộng xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1, đoạn từ ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 11. (18/03/2021) Decision No. 922/QD-UBND dated March 18, 2021 on imposition of Hanoi Highway tolls for recovery of investment in the BOT project for expansion of Hanoi Highway and Highway 1 within the segment from Tram 2 junction to Tan Van junction
 12. (17/03/2021) Quyết định 387/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Sông Lô I, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (16/03/2021) Công văn 321/TTg-CN năm 2021 về cơ quan chủ quản Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (15/03/2021) Chỉ thị 07/CT-TTg năm 2021 về thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (15/03/2021) Công văn 1633/VPCP-KGVX năm 2021 về Báo cáo quốc gia năm 2020: Tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (15/03/2021) Quyết định 358/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (15/03/2021) Chương trình 03/CTr-UBND về xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Lĩnh vực Thương mại

 1. (22/03/2021) Quyết định 410/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đông Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (22/03/2021) Quyết định 411/QĐ-TTg năm 2021 chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I, tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (22/03/2021) Kế hoạch 2883/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 120/2020/QH14 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 4. (22/03/2021) Quyết định 409/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Gia Lộc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (22/03/2021) Quyết định 417/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (22/03/2021) Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW về chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư do thành phố Hà Nội ban hành
 7. (19/03/2021) Quyết định 398/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (19/03/2021) Quyết định 396/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (19/03/2021) Quyết định 397/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (19/03/2021) Công văn 791/UBND-VX năm 2021 về cho phép các loại hình kinh doanh dịch vụ hoạt động trở lại do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 11. (19/03/2021) Quyết định 957/QĐ-BCT năm 2021 về thành lập Ban Quản lý Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” do Bộ Công thương ban hành
 12. (19/03/2021) Công văn 1798/VPCP-CN năm 2021 về thông tin VOV phản ánh ý kiến chuyên gia về cơ cấu nguồn nhiệt than trong Dự thảo Quy hoạch điện VIII do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (19/03/2021) Kế hoạch 73/KH-UBND về tổ chức Chương trình Khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2021
 14. (19/03/2021) Kế hoạch 74/KH-UBND thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025” năm 2021
 15. (19/03/2021) Kế hoạch 72/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 16. (19/03/2021) Công văn 1289/TCHQ-GSQL năm 2021 về nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá qua cửa khẩu phụ Bình Nghi do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (18/03/2021) Chỉ thị 03/CT-UBND về tổ chức thực hiện tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Cà Mau
 18. (18/03/2021) Quyết định 3/2021/QĐ-UBND quy định về nội dung và mức chi cụ thể hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 19. (18/03/2021) Quyết định 947/QĐ-BCT năm 2021 về điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Trung Hoa, Thái Lan và Ma-lai-xi-a do Bộ Công thương ban hành
 20. (17/03/2021) Quyết định 387/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Sông Lô I, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 21. (17/03/2021) Quyết định 386/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 22. (15/03/2021) Chỉ thị 07/CT-TTg năm 2021 về thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 23. (15/03/2021) Quyết định 1095/QĐ-BNN-TCTS năm 2021 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 24. (15/03/2021) Quyết định 358/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 25. (15/03/2021) Chỉ thị 04/CT-UBND về tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (22/03/2021) Công văn 1323/TCHQ-GSQL năm 2021 về thủ tục nhập khẩu tài sản thu hồi từ việc trục vớt, thanh thải tàu chìm Jakarta do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (19/03/2021) Thông tư 21/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 23/2014/TT-BTC quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan do Bộ Tài chính ban hành
 3. (19/03/2021) Công văn 1822/VPCP-NN về nghiên cứu, xử lý thông tin báo điện tử Vietnamplus nêu ngày 12/3/2021 có bài viết “Doanh nghiệp chế biến tôm xuất khẩu mở rộng đầu tư cho dài hạn” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (19/03/2021) Quyết định 322/QĐ-BTC năm 2021 về tiêu chuẩn, định mức, chế độ cấp phát, sử dụng trang phục hải quan; việc quản lý, sử dụng chứng minh hải quan và tiêu chuẩn kỹ thuật các dấu hiệu đặc trưng xe ô tô kiểm tra, kiểm soát, giám sát hải quan do Bộ Tài chính ban hành
 5. (19/03/2021) Công văn 1289/TCHQ-GSQL năm 2021 về nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá qua cửa khẩu phụ Bình Nghi do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (19/03/2021) Công văn 1286/TCHQ-GSQL năm 2021 về thủ tục hải quan đối với tàu bay đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (19/03/2021) Công văn 1287/TCHQ-GSQL năm 2021 về nhập khẩu Cá tầm do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (18/03/2021) Công văn 1459/BCT-XNK năm 2021 về đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ Công thương ban hành
 9. (18/03/2021) Quyết định 947/QĐ-BCT năm 2021 về điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Trung Hoa, Thái Lan và Ma-lai-xi-a do Bộ Công thương ban hành
 10. (17/03/2021) Công văn 1230/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng Cần trục bánh lốp do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (15/03/2021) Công văn 1183/TCHQ-TXNK năm 2021 về nhập khẩu mặt hàng Ngô rang nổ do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (15/03/2021) Công văn 1188/TCHQ-TXNK năm 2021 về chính sách thuế đối với mặt hàng phế liệu nhôm xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (22/03/2021) Quyết định 221/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực dược, bị bãi bỏ lĩnh vực giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
 2. (22/03/2021) Quyết định 406/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (22/03/2021) Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2021 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Ninh Bình ban hành
 4. (22/03/2021) Quyết định 414/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (22/03/2021) Công văn 1066/VKSTC-V12 năm 2021 về giải đáp khó khăn, vướng mắc trong công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 6. (22/03/2021) Quyết định 137/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 7. (22/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình
 8. (19/03/2021) Thông tư 21/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 23/2014/TT-BTC quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan do Bộ Tài chính ban hành
 9. (19/03/2021) Quyết định 599/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Hòa Bình
 10. (19/03/2021) Quyết định 957/QĐ-BCT năm 2021 về thành lập Ban Quản lý Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” do Bộ Công thương ban hành
 11. (19/03/2021) Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND quy định về nội dung chi và mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 12. (19/03/2021) Quyết định 322/QĐ-BTC năm 2021 về tiêu chuẩn, định mức, chế độ cấp phát, sử dụng trang phục hải quan; việc quản lý, sử dụng chứng minh hải quan và tiêu chuẩn kỹ thuật các dấu hiệu đặc trưng xe ô tô kiểm tra, kiểm soát, giám sát hải quan do Bộ Tài chính ban hành
 13. (19/03/2021) Quyết định 249/QĐ-UBND năm 2021 công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 14. (19/03/2021) Công văn 1797/VPCP-TCCV năm 2021 báo cáo nội dung về các loại chứng chỉ bồi dưỡng đối với viên chức do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (19/03/2021) Nghị định 22/2021/NĐ-CP về Khu kinh tế - quốc phòng
 16. (19/03/2021) Decree No. 22/2021/ND-CP dated March 19, 2021 on economic - defence zones
 17. (18/03/2021) Quyết định 1320/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội
 18. (18/03/2021) Quyết định 393/QĐ-BNV về Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021 của Bộ Nội vụ
 19. (18/03/2021) Quyết định 1319/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội
 20. (18/03/2021) Công văn 784/UBND-KSTTHC năm 2021 triển khai nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao do thành phố Hà Nội ban hành
 21. (18/03/2021) Quyết định 919/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
 22. (18/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do thành phố Cần Thơ ban hành
 23. (18/03/2021) Hướng dẫn 03-HD/BTGTW năm 2021 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 24. (18/03/2021) Quyết định 366/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt và công bố kết quả đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020
 25. (18/03/2021) Quyết định 402/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi
 26. (17/03/2021) Văn bản hợp nhất 2/VBHN-BNV năm 2021 hợp nhất Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức do Bộ Nội vụ ban hành
 27. (17/03/2021) Quyết định 250/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 09 thủ tục hành chính mới, 09 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai
 28. (17/03/2021) Quyết định 251/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
 29. (17/03/2021) Quyết định 249/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
 30. (17/03/2021) Quyết định 252/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
 31. (17/03/2021) Quyết định 345/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Giám định Y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
 32. (17/03/2021) Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025” thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 33. (17/03/2021) Quyết định 131/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi và phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 34. (17/03/2021) Quyết định 130/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 35. (17/03/2021) Quyết định 595/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ
 36. (17/03/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-TTg về kéo dài thời gian thực hiện cơ chế tài chính đặc thù của một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 37. (17/03/2021) Quyết định 338/QĐ-LĐTBXH năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 38. (17/03/2021) Quyết định 594/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra thành phố Cần Thơ
 39. (16/03/2021) Quyết định 553/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng
 40. (16/03/2021) Quyết định 244/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai
 41. (16/03/2021) Quyết định 744/QĐ-BQP năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng năm 2020
 42. (16/03/2021) Quyết định 371/QĐ-TTg năm 2021 về danh mục trang thiết bị phòng thủ dân sự do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 43. (16/03/2021) Quyết định 210/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 08 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
 44. (16/03/2021) Quyết định 315/QĐ-BTTTT năm 2021 sửa đổi Quyết định 1040/QĐ- BTTTT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 45. (16/03/2021) Quyết định 241/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 04 bị bãi bỏ và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
 46. (16/03/2021) Quyết định 889/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
 47. (16/03/2021) Quyết định 538/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
 48. (16/03/2021) Quyết định 337/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
 49. (15/03/2021) Quyết định 5/2021/QĐ-UBND quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang
 50. (15/03/2021) Nghị định 19/2021/NĐ-CP sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia kèm theo Nghị định 23/2014/NĐ-CP
 51. (15/03/2021) Công văn 686/BTP-VĐCXDPL năm 2021 hướng dẫn triển khai Chỉ số cải thiện quy định của pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành
 52. (15/03/2021) Công văn 1021/BNV-TCBC năm 2021 về biên chế công chức và hợp đồng lao động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo Nghị quyết 1004/2020/UBTVQH14 do Bộ Nội vụ ban hành
 53. (15/03/2021) Công văn 702/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL hướng dẫn triển khai nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số B1 năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành
 54. (15/03/2021) Quyết định 582/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
 55. (15/03/2021) Kế hoạch 63/KH-UBND về đánh giá kết quả thi hành Luật Thủ đô và nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
 56. (15/03/2021) Quyết định 627/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
 57. (15/03/2021) Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (22/03/2021) Công văn 1876/VPCP-CN năm 2021 triển khai Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (20/03/2021) Công văn 1853/VPCP-CN năm 2021 triển khai đường cao tốc Đắk Nông - Chơn Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (20/03/2021) Công văn 1860/VPCP-KTTH năm 2021 về ý kiến góp ý tại Hội thảo “Thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông vùng Đông Nam Bộ” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (19/03/2021) Nghị quyết 33/NQ-CP năm 2021 về ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về vận tải hàng không giữa và qua lãnh thổ hai nước Việt Nam và Ô-man do Chính phủ ban hành
 5. (19/03/2021) Công văn 346/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 đoạn qua huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (18/03/2021) Quyết định 1320/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội
 7. (18/03/2021) Quyết định 419/QĐ-BGTVT năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021–2030 và tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (18/03/2021) Quyết định 922/QĐ-UBND năm 2021 về mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ để hoàn vốn đầu tư dự án BOT Mở rộng xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1, đoạn từ ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 9. (18/03/2021) Decision No. 922/QD-UBND dated March 18, 2021 on imposition of Hanoi Highway tolls for recovery of investment in the BOT project for expansion of Hanoi Highway and Highway 1 within the segment from Tram 2 junction to Tan Van junction
 10. (17/03/2021) Quyết định 388/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (17/03/2021) Công văn 1722/VPCP-CN năm 2021 về xử lý thông tin báo nêu về bài viết “Hàng loạt dự án cao tốc Bắc - Nam có nguy cơ thiếu nguồn vật liệu” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (17/03/2021) Kế hoạch 39/KH-UBND về năm An toàn giao thông 2021 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 13. (17/03/2021) Kế hoạch 40/KH-UBND năm 2021 triển khai Chiến lược đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định 2060/QĐ-TTg
 14. (17/03/2021) Quyết định 131/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi và phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 15. (17/03/2021) Quyết định 595/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ
 16. (17/03/2021) Công văn 1707/VPCP-CN năm 2021 xử lý thông tin báo nêu về phản ánh về việc “Vì sao cầu Thanh Trì bị chỉ trích là 'cầu tử thần'?” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (16/03/2021) Công văn 321/TTg-CN năm 2021 về cơ quan chủ quản Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 18. (16/03/2021) Công văn 61/UBATGTQG năm 2021 về đảm bảo an toàn giao thông cho thanh, thiếu niên do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ban hành
 19. (16/03/2021) Công điện 62/CĐ-UBATGTQG năm 2021 về ngăn chặn tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đối với xe chở khách do Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia điện
 20. (16/03/2021) Quyết định 889/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
 21. (15/03/2021) Quyết định 582/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
 22. (15/03/2021) Quyết định 373/QĐ-BGTVT về Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (22/03/2021) Công văn 1876/VPCP-CN năm 2021 triển khai Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (22/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình
 3. (19/03/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 4 của Quy định bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt có một phần hoặc toàn bộ diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 34/2020/QĐ-UBND
 4. (18/03/2021) Công văn 335/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (18/03/2021) Quyết định 350/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
 6. (17/03/2021) Quyết định 347/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (19/03/2021) Kế hoạch 72/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 2. (18/03/2021) Công văn 776/UBND-KGVX năm 2021 về triển khai ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số do thành phố Hà Nội ban hành
 3. (18/03/2021) Quyết định 366/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt và công bố kết quả đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020
 4. (17/03/2021) Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025” thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 5. (17/03/2021) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2021 triển khai công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 6. (17/03/2021) Công văn 1213/BTNMT-VTQG năm 2021 về cung cấp và công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 7. (15/03/2021) Nghị định 19/2021/NĐ-CP sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia kèm theo Nghị định 23/2014/NĐ-CP
 8. (15/03/2021) Quyết định 1095/QĐ-BNN-TCTS năm 2021 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (22/03/2021) Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2021 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Ninh Bình ban hành
 2. (19/03/2021) Công văn 1833/VPCP-DMDN năm 2021 về kiến nghị của Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam về việc xin chủ trương thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Hàng không - Vũ trụ Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (19/03/2021) Nghị định 23/2021/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 37 và Điều 39 Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
 4. (17/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý tạm trú đối với người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 5. (17/03/2021) Công văn 7802/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bán hàng giữa các doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (17/03/2021) Quyết định 378/QĐ-TTg về bổ sung kinh phí hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (16/03/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-TTg quy định về tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (16/03/2021) Decision No. 10/2021/QD-TTg dated March 16, 2021 on eligibility of hi-tech enterprises
 9. (16/03/2021) Circular No. 01/2021/TT-BKHDT dated March 16, 2021 on guidance on enterprise registration

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (22/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc địa phương quản lý do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 2. (22/03/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về mức thưởng bằng tiền đối với vận động viên, huấn luyện viên của tỉnh lập thành tích tại các đại hội, giải vô địch thể thao quốc gia do tỉnh Bình Thuận ban hành
 3. (22/03/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
 4. (19/03/2021) Quyết định 599/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Hòa Bình
 5. (19/03/2021) Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND quy định về nội dung chi và mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 6. (19/03/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 4 của Quy định bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt có một phần hoặc toàn bộ diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 34/2020/QĐ-UBND
 7. (19/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 8. (18/03/2021) Công văn 785/UBND-NC thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
 9. (18/03/2021) Quyết định 154/QĐ-UBDT năm 2021 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Ủy ban Dân tộc
 10. (18/03/2021) Quyết định 312/QĐ-BTC công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Bộ Tài chính
 11. (18/03/2021) Quyết định 3/2021/QĐ-UBND quy định về nội dung và mức chi cụ thể hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 12. (18/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 37/2016/QĐ-UBND quy định nội dung chi và mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông do thành phố Cần Thơ ban hành
 13. (18/03/2021) Quyết định 922/QĐ-UBND năm 2021 về mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ để hoàn vốn đầu tư dự án BOT Mở rộng xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1, đoạn từ ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 14. (18/03/2021) Decision No. 922/QD-UBND dated March 18, 2021 on imposition of Hanoi Highway tolls for recovery of investment in the BOT project for expansion of Hanoi Highway and Highway 1 within the segment from Tram 2 junction to Tan Van junction
 15. (17/03/2021) Công văn 2686/BTC-KHTC năm 2021 về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 của Bộ Tài chính (Quản lý ngành)
 16. (17/03/2021) Quyết định 385/QĐ-BNV năm 2021 về cho phép đổi tên Quỹ Chăm sóc người cao tuổi Việt Nam thành Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam và công nhận Điều lệ Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành
 17. (17/03/2021) Quyết định 378/QĐ-TTg về bổ sung kinh phí hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 18. (17/03/2021) Công văn 689/TCT-QLN năm 2021 về nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tiền chậm nộp do Tổng cục Thuế ban hành
 19. (17/03/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-TTg về kéo dài thời gian thực hiện cơ chế tài chính đặc thù của một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 20. (16/03/2021) Quyết định 1279/QĐ-UBND năm 2021 về đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội
 21. (16/03/2021) Quyết định 371/QĐ-TTg năm 2021 về danh mục trang thiết bị phòng thủ dân sự do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 22. (16/03/2021) Nghị quyết 32/NQ-CP về hạn mức bảo lãnh Chính phủ và hạn mức vay về cho vay lại năm 2021 do Chính phủ ban hành
 23. (15/03/2021) Nghị định 19/2021/NĐ-CP sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia kèm theo Nghị định 23/2014/NĐ-CP

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (22/03/2021) Quyết định 348/QĐ-LĐTBXH năm 2021 công nhận trình độ kỹ năng nghề cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp được đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 2. (20/03/2021) Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
 3. (19/03/2021) Nghị định 23/2021/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 37 và Điều 39 Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
 4. (17/03/2021) Văn bản hợp nhất 2/VBHN-BNV năm 2021 hợp nhất Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức do Bộ Nội vụ ban hành
 5. (17/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý tạm trú đối với người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 6. (17/03/2021) Quyết định 338/QĐ-LĐTBXH năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 7. (16/03/2021) Công văn 703/LĐTBXH-TCGDNN năm 2021 về đẩy mạnh triển khai đồng bộ cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển giáo dục nghề nghiệp và nhân lực có kỹ năng nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 8. (16/03/2021) Kế hoạch 136/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 9. (15/03/2021) Công văn 1021/BNV-TCBC năm 2021 về biên chế công chức và hợp đồng lao động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo Nghị quyết 1004/2020/UBTVQH14 do Bộ Nội vụ ban hành
 10. (15/03/2021) Công văn 667/LĐTBXH-ATLĐ năm 2021 về tăng cường triển khai đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (19/03/2021) Thông báo 92/TB-TCT năm 2021 về khuyến nghị các thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử áp dụng theo Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và triển khai công cụ hỗ trợ người nộp thuế kiểm tra thông tin hóa đơn điện tử áp dụng theo khuyến nghị do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (19/03/2021) Công văn 8143/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (19/03/2021) Công văn 8139/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế với hợp đồng truyền thông do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (18/03/2021) Công văn 8083/CTHN-TTHT năm 2021 về gia hạn thời hạn nộp thuế do ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (18/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 27/2017/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 6. (17/03/2021) Công văn 7802/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bán hàng giữa các doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (17/03/2021) Công văn 7799/CTHN-TTHT năm 2021 về hướng dẫn chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (17/03/2021) Công văn 7800/CTHN-TTHT năm 2021 về khai thuế giá trị gia tăng vãng lai do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (17/03/2021) Công văn 7801/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (17/03/2021) Công văn 1230/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng Cần trục bánh lốp do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (16/03/2021) Công văn 1207/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (15/03/2021) Công văn 1188/TCHQ-TXNK năm 2021 về chính sách thuế đối với mặt hàng phế liệu nhôm xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành


Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (22/03/2021) Công văn 1876/VPCP-CN năm 2021 triển khai Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (20/03/2021) Công văn 1853/VPCP-CN năm 2021 triển khai đường cao tốc Đắk Nông - Chơn Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (20/03/2021) Công văn 1860/VPCP-KTTH năm 2021 về ý kiến góp ý tại Hội thảo “Thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông vùng Đông Nam Bộ” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (19/03/2021) Nghị quyết 33/NQ-CP năm 2021 về ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về vận tải hàng không giữa và qua lãnh thổ hai nước Việt Nam và Ô-man do Chính phủ ban hành
 5. (19/03/2021) Công văn 346/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 đoạn qua huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (18/03/2021) Quyết định 1320/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội
 7. (18/03/2021) Quyết định 419/QĐ-BGTVT năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021–2030 và tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (18/03/2021) Quyết định 922/QĐ-UBND năm 2021 về mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ để hoàn vốn đầu tư dự án BOT Mở rộng xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1, đoạn từ ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 9. (18/03/2021) Decision No. 922/QD-UBND dated March 18, 2021 on imposition of Hanoi Highway tolls for recovery of investment in the BOT project for expansion of Hanoi Highway and Highway 1 within the segment from Tram 2 junction to Tan Van junction
 10. (17/03/2021) Quyết định 388/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (17/03/2021) Công văn 1722/VPCP-CN năm 2021 về xử lý thông tin báo nêu về bài viết “Hàng loạt dự án cao tốc Bắc - Nam có nguy cơ thiếu nguồn vật liệu” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (17/03/2021) Kế hoạch 39/KH-UBND về năm An toàn giao thông 2021 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 13. (17/03/2021) Kế hoạch 40/KH-UBND năm 2021 triển khai Chiến lược đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định 2060/QĐ-TTg
 14. (15/03/2021) Quyết định 131/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi và phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 15. (17/03/2021) Quyết định 595/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ
 16. (17/03/2021) Công văn 1707/VPCP-CN năm 2021 xử lý thông tin báo nêu về phản ánh về việc “Vì sao cầu Thanh Trì bị chỉ trích là 'cầu tử thần'?” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (16/03/2021) Công văn 321/TTg-CN năm 2021 về cơ quan chủ quản Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 18. (16/03/2021) Công văn 61/UBATGTQG năm 2021 về đảm bảo an toàn giao thông cho thanh, thiếu niên do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ban hành
 19. (16/03/2021) Công điện 62/CĐ-UBATGTQG năm 2021 về ngăn chặn tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đối với xe chở khách do Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia điện
 20. (16/03/2021) Quyết định 889/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
 21. (15/03/2021) Quyết định 582/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
 22. (15/03/2021) Quyết định 373/QĐ-BGTVT về Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải
 23. (15/03/2021) Quyết định 782/QĐ-UBND năm 2021 công bố và phê duyệt danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương
 24. (15/03/2021) Quyết định 441/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
 25. (15/03/2021) Quyết định 286/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 26. (15/03/2021) Quyết định 280/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 27. (15/03/2021) Thông tư 03/2021/TT-BGTVT quy định về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 28. (15/03/2021) Nghị định 08/2021/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa
 29. (15/03/2021) Thông tư 01/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 29/2015/TT-BGTVT quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 30. (15/03/2021) Thông tư 41/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 13/2019/TT-BGTVT hướng dẫn Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 31. (15/03/2021) Circular No. 41/2020/TT-BGTVT dated December 31, 2020 on amendments to Circular No. 13/2019/TT-BGTVT dated March 29, 2019 on elaboration of Vietnam’s aviation security program and aviation security quality control
 32. (15/03/2021) Circular No. 42/2020/TT-BGTVT dated December 31, 2020 on amendments to Vietnam Aviation Regulations concerning aircraft and operation of aircraft

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (22/03/2021) Quyết định 221/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực dược, bị bãi bỏ lĩnh vực giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
 2. (22/03/2021) Quyết định 406/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (22/03/2021) Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2021 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Ninh Bình ban hành
 4. (22/03/2021) Quyết định 414/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (22/03/2021) Công văn 1066/VKSTC-V12 năm 2021 về giải đáp khó khăn, vướng mắc trong công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 6. (22/03/2021) Quyết định 137/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 7. (19/03/2021) Thông tư 21/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 23/2014/TT-BTC quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan do Bộ Tài chính ban hành
 8. (19/03/2021) Quyết định 599/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Hòa Bình
 9. (19/03/2021) Quyết định 957/QĐ-BCT năm 2021 về thành lập Ban Quản lý Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” do Bộ Công thương ban hành
 10. (19/03/2021) Quyết định 322/QĐ-BTC năm 2021 về tiêu chuẩn, định mức, chế độ cấp phát, sử dụng trang phục hải quan; việc quản lý, sử dụng chứng minh hải quan và tiêu chuẩn kỹ thuật các dấu hiệu đặc trưng xe ô tô kiểm tra, kiểm soát, giám sát hải quan do Bộ Tài chính ban hành
 11. (19/03/2021) Quyết định 249/QĐ-UBND năm 2021 công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 12. (19/03/2021) Công văn 1797/VPCP-TCCV năm 2021 báo cáo nội dung về các loại chứng chỉ bồi dưỡng đối với viên chức do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (18/03/2021) Quyết định 1320/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội
 14. (18/03/2021) Quyết định 393/QĐ-BNV về Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021 của Bộ Nội vụ
 15. (18/03/2021) Quyết định 1319/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội
 16. (18/03/2021) Công văn 784/UBND-KSTTHC năm 2021 triển khai nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao do thành phố Hà Nội ban hành
 17. (18/03/2021) Quyết định 919/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
 18. (18/03/2021) Hướng dẫn 03-HD/BTGTW năm 2021 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 19. (18/03/2021) Quyết định 366/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt và công bố kết quả đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020
 20. (18/03/2021) Quyết định 402/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi
 21. (17/03/2021) Văn bản hợp nhất 2/VBHN-BNV năm 2021 hợp nhất Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức do Bộ Nội vụ ban hành
 22. (17/03/2021) Quyết định 250/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 09 thủ tục hành chính mới, 09 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai
 23. (17/03/2021) Quyết định 251/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
 24. (17/03/2021) Quyết định 249/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
 25. (17/03/2021) Quyết định 252/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
 26. (17/03/2021) Quyết định 345/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Giám định Y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
 27. (17/03/2021) Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025” thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 28. (15/03/2021) Quyết định 131/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi và phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 29. (17/03/2021) Quyết định 130/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 30. (17/03/2021) Quyết định 595/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ
 31. (17/03/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-TTg về kéo dài thời gian thực hiện cơ chế tài chính đặc thù của một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 32. (17/03/2021) Quyết định 338/QĐ-LĐTBXH năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 33. (17/03/2021) Quyết định 594/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra thành phố Cần Thơ
 34. (16/03/2021) Quyết định 553/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng
 35. (16/03/2021) Quyết định 244/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai
 36. (16/03/2021) Quyết định 744/QĐ-BQP năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng năm 2020
 37. (16/03/2021) Quyết định 371/QĐ-TTg năm 2021 về danh mục trang thiết bị phòng thủ dân sự do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 38. (16/03/2021) Quyết định 210/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 08 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
 39. (16/03/2021) Quyết định 241/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 04 bị bãi bỏ và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
 40. (16/03/2021) Quyết định 889/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
 41. (16/03/2021) Quyết định 538/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
 42. (16/03/2021) Quyết định 337/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
 43. (15/03/2021) Công văn 686/BTP-VĐCXDPL năm 2021 hướng dẫn triển khai Chỉ số cải thiện quy định của pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành
 44. (15/03/2021) Công văn 1021/BNV-TCBC năm 2021 về biên chế công chức và hợp đồng lao động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo Nghị quyết 1004/2020/UBTVQH14 do Bộ Nội vụ ban hành
 45. (15/03/2021) Công văn 702/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL hướng dẫn triển khai nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số B1 năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành
 46. (15/03/2021) Quyết định 582/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long
 47. (15/03/2021) Kế hoạch 63/KH-UBND về đánh giá kết quả thi hành Luật Thủ đô và nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
 48. (15/03/2021) Quyết định 627/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
 49. (15/03/2021) Quyết định 782/QĐ-UBND năm 2021 công bố và phê duyệt danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương
 50. (20/03/2021) Quyết định 7/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định
 51. (15/03/2021) Quyết định 441/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
 52. (20/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau
 53. (18/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông
 54. (15/03/2021) Quyết định 4/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Nam Định kèm theo Quyết định 50/2016/QĐ-UBND
 55. (15/03/2021) Quyết định 5/2021/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định
 56. (15/03/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 57. (15/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2016/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 58. (15/03/2021) Quyết định 286/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 59. (15/03/2021) Quyết định 280/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 60. (22/03/2021) Thông tư 17/2021/TT-BCA quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Công an ban hành
 61. (15/03/2021) Thông tư 12/2021/TT-BQP sửa đổi Thông tư 170/2016/TT-BQP quy định về cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng do Bộ Quốc phòng ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (22/03/2021) Quyết định 410/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đông Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (22/03/2021) Quyết định 411/QĐ-TTg năm 2021 chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I, tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (22/03/2021) Kế hoạch 2883/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 120/2020/QH14 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 4. (22/03/2021) Quyết định 409/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Gia Lộc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (22/03/2021) Quyết định 417/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (22/03/2021) Kế hoạch 76/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW về chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư do thành phố Hà Nội ban hành
 7. (19/03/2021) Quyết định 398/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (19/03/2021) Quyết định 396/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (19/03/2021) Quyết định 397/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (19/03/2021) Công văn 791/UBND-VX năm 2021 về cho phép các loại hình kinh doanh dịch vụ hoạt động trở lại do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 11. (19/03/2021) Quyết định 957/QĐ-BCT năm 2021 về thành lập Ban Quản lý Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” do Bộ Công thương ban hành
 12. (19/03/2021) Công văn 1798/VPCP-CN năm 2021 về thông tin VOV phản ánh ý kiến chuyên gia về cơ cấu nguồn nhiệt than trong Dự thảo Quy hoạch điện VIII do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (19/03/2021) Kế hoạch 73/KH-UBND về tổ chức Chương trình Khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2021
 14. (19/03/2021) Kế hoạch 74/KH-UBND thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025” năm 2021
 15. (19/03/2021) Kế hoạch 72/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 16. (19/03/2021) Công văn 1289/TCHQ-GSQL năm 2021 về nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá qua cửa khẩu phụ Bình Nghi do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (18/03/2021) Chỉ thị 03/CT-UBND về tổ chức thực hiện tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Cà Mau
 18. (18/03/2021) Quyết định 947/QĐ-BCT năm 2021 về điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Trung Hoa, Thái Lan và Ma-lai-xi-a do Bộ Công thương ban hành
 19. (17/03/2021) Quyết định 387/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Sông Lô I, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 20. (17/03/2021) Quyết định 386/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 21. (15/03/2021) Chỉ thị 07/CT-TTg năm 2021 về thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 22. (15/03/2021) Quyết định 1095/QĐ-BNN-TCTS năm 2021 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 23. (15/03/2021) Quyết định 358/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 24. (15/03/2021) Chỉ thị 04/CT-UBND về tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021
 25. (22/03/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Định
 26. (15/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (22/03/2021) Nghị quyết 12/NQ-HĐND bổ sung Kế hoạch đầu tư và xây dựng vốn ngân sách địa phương năm 2021, tỉnh Tuyên Quang
 2. (22/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc địa phương quản lý do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 3. (19/03/2021) Quyết định 599/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Hòa Bình
 4. (19/03/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 4 của Quy định bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt có một phần hoặc toàn bộ diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 34/2020/QĐ-UBND
 5. (18/03/2021) Công văn 785/UBND-NC thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
 6. (18/03/2021) Quyết định 154/QĐ-UBDT năm 2021 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Ủy ban Dân tộc
 7. (18/03/2021) Quyết định 312/QĐ-BTC công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Bộ Tài chính
 8. (18/03/2021) Quyết định 922/QĐ-UBND năm 2021 về mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ để hoàn vốn đầu tư dự án BOT Mở rộng xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1, đoạn từ ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 9. (18/03/2021) Decision No. 922/QD-UBND dated March 18, 2021 on imposition of Hanoi Highway tolls for recovery of investment in the BOT project for expansion of Hanoi Highway and Highway 1 within the segment from Tram 2 junction to Tan Van junction
 10. (17/03/2021) Công văn 2686/BTC-KHTC năm 2021 về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 của Bộ Tài chính (Quản lý ngành)
 11. (17/03/2021) Quyết định 385/QĐ-BNV năm 2021 về cho phép đổi tên Quỹ Chăm sóc người cao tuổi Việt Nam thành Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam và công nhận Điều lệ Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành
 12. (17/03/2021) Quyết định 378/QĐ-TTg về bổ sung kinh phí hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (17/03/2021) Công văn 689/TCT-QLN năm 2021 về nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tiền chậm nộp do Tổng cục Thuế ban hành
 14. (17/03/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-TTg về kéo dài thời gian thực hiện cơ chế tài chính đặc thù của một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (16/03/2021) Quyết định 1279/QĐ-UBND năm 2021 về đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội
 16. (16/03/2021) Quyết định 371/QĐ-TTg năm 2021 về danh mục trang thiết bị phòng thủ dân sự do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (16/03/2021) Nghị quyết 32/NQ-CP về hạn mức bảo lãnh Chính phủ và hạn mức vay về cho vay lại năm 2021 do Chính phủ ban hành
 18. (22/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (k) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 19. (21/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 20. (22/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2008/QĐ-UBND quy định nội dung chi, mức chi cho công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Gia Lai
 21. (22/03/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Định
 22. (20/03/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về đấu giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư, nhà ở xã hội và diện tích kinh doanh dịch vụ do các Chủ đầu tư dự án nhà ở bàn giao lại cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 23. (20/03/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND sửa đổi Điểm a, Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 24. (18/03/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về giá trị xây dựng mới nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 25. (20/03/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và xác định số lợi bất hợp pháp do việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 26. (20/03/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
 27. (15/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 28. (15/03/2021) Quyết định 6/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
 29. (16/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021
 30. (15/03/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND năm 2021 về giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng biện pháp chôn lấp tại bãi rác Khánh Sơn do thành phố Đà Nẵng ban hành
 31. (15/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 32. (15/03/2021) Quyết định 4/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Nam Định kèm theo Quyết định 50/2016/QĐ-UBND
 33. (15/03/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về ủy quyền phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 34. (15/03/2021) Decision No. 04/2021/QD-TTg dated January 29, 2021 on adopting the Charter for organization and operation of the National Technology Innovation Foundation
 35. (15/03/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-TTg về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (22/03/2021) Quyết định 977/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 2. (22/03/2021) Công văn 838/SGDĐT-CTTT năm 2021 về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống dịch bệnh trong trường học do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 3. (18/03/2021) Quyết định 153/QĐ-UBDT phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng hệ dự bị đại học của Học viện Dân tộc năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 4. (18/03/2021) Thông báo 766/TB-HĐTĐ năm 2021 về kết luận của Hội đồng thẩm định đối với kết quả pháp điển đề mục Giáo dục do Hội đồng thẩm định Bộ Tư pháp ban hành
 5. (16/03/2021) Công văn 711/SGDĐT-TCCB năm 2021 về thực hiện đánh giá, phân loại Quý I năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 6. (16/03/2021) Quyết định 538/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
 7. (18/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông
 8. (15/03/2021) Quyết định 6/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
 9. (20/03/2021) Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (20/03/2021) Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 11. (20/03/2021) Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 12. (20/03/2021) Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (22/03/2021) Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 588/QĐ-TTg phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Ninh Bình ban hành
 2. (19/03/2021) Quyết định 836/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch quản lý di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2040 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
 3. (19/03/2021) Quyết định 249/QĐ-UBND năm 2021 công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 4. (19/03/2021) Công văn 797/UBND-NCPC năm 2021 về tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý hành vi vi phạm về tiếng ồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 5. (18/03/2021) Kế hoạch 69/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn thành phố Hà Nội
 6. (17/03/2021) Quyết định 251/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
 7. (17/03/2021) Quyết định 252/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
 8. (17/03/2021) Quyết định 929/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 9. (17/03/2021) Công văn 708/LĐTBXH-TE năm 2021 về xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 10. (17/03/2021) Quyết định 928/QÐ-BVHTTDL về Kế hoạch thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 11. (17/03/2021) Công văn 293/KH-UBDT về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 12. (16/03/2021) Công văn 701/LĐTBXH-BĐG năm 2021 về khen thưởng tổng kết Chiến lược, Chương trình, Đề án về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 13. (16/03/2021) Kế hoạch 136/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 14. (15/03/2021) Quyết định 9/2021/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định 57/2015/QĐ-TTg về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (15/03/2021) Công văn 810/BVHTTDL-VHCS năm 2021 về tăng cường biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 16. (15/03/2021) Chỉ thị 07/CT-TTg năm 2021 về thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (15/03/2021) Công văn 801/BVHTTDL-DSVH về tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 10, năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 18. (15/03/2021) Quyết định 372/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025
 19. (22/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian xác định tình trạng nghiện và làm thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Định
 20. (22/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2008/QĐ-UBND quy định nội dung chi, mức chi cho công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Gia Lai
 21. (20/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau
 22. (15/03/2021) Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy định về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (22/03/2021) Quyết định 348/QĐ-LĐTBXH năm 2021 công nhận trình độ kỹ năng nghề cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp được đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 2. (17/03/2021) Văn bản hợp nhất 2/VBHN-BNV năm 2021 hợp nhất Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức do Bộ Nội vụ ban hành
 3. (17/03/2021) Quyết định 338/QĐ-LĐTBXH năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 4. (16/03/2021) Công văn 703/LĐTBXH-TCGDNN năm 2021 về đẩy mạnh triển khai đồng bộ cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển giáo dục nghề nghiệp và nhân lực có kỹ năng nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 5. (16/03/2021) Kế hoạch 136/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 6. (15/03/2021) Công văn 1021/BNV-TCBC năm 2021 về biên chế công chức và hợp đồng lao động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo Nghị quyết 1004/2020/UBTVQH14 do Bộ Nội vụ ban hành
 7. (15/03/2021) Công văn 667/LĐTBXH-ATLĐ năm 2021 về tăng cường triển khai đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 8. (20/03/2021) Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (20/03/2021) Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (20/03/2021) Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 11. (20/03/2021) Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 12. (15/03/2021) Thông tư 12/2021/TT-BQP sửa đổi Thông tư 170/2016/TT-BQP quy định về cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng do Bộ Quốc phòng ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (19/03/2021) Công văn 344/TTg-CN năm 2021 về Chiến lược phát triển đô thị quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (16/03/2021) Công văn 321/TTg-CN năm 2021 về cơ quan chủ quản Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (16/03/2021) Quyết định 1279/QĐ-UBND năm 2021 về đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội
 4. (16/03/2021) Quyết định 210/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 08 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
 5. (15/03/2021) Quyết định 359/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (20/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 7. (18/03/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về giá trị xây dựng mới nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 8. (15/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; quy mô công trình và thời hạn tồn tại của công trình theo giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (22/03/2021) Chỉ thị 1611/CT-BNN-TCLN về tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 2. (19/03/2021) Công văn 1814/VPCP-NN năm 2021 về dự thảo Báo cáo của Chính phủ về công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (19/03/2021) Công văn 1821/VPCP-NN năm 2021 về theo dõi tình hình nguồn nước sông Mê Kông phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (19/03/2021) Quyết định 1151/QĐ-BNN-TCTS năm 2021 phê duyệt Kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 5. (19/03/2021) Công văn 346/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 đoạn qua huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (19/03/2021) Kế hoạch 75/KH-UBND thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 7. (19/03/2021) Công văn 1588/BNN-TY năm 2021 triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 8. (18/03/2021) Quyết định 1319/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội
 9. (18/03/2021) Kế hoạch 1049/KH-UBND về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 tỉnh Bắc Giang
 10. (18/03/2021) Quyết định 354/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Bình
 11. (17/03/2021) Quyết định 461/QĐ-BTNMT năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 12. (17/03/2021) Công văn 689/TCT-QLN năm 2021 về nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tiền chậm nộp do Tổng cục Thuế ban hành
 13. (17/03/2021) Công văn 1213/BTNMT-VTQG năm 2021 về cung cấp và công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 14. (17/03/2021) Quyết định 379/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (17/03/2021) Quyết định 358/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch quản lý, giám sát chất thải rắn sinh hoạt tại các lưu vực sông, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 16. (16/03/2021) Công văn 1207/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (16/03/2021) Chỉ thị 03/CT-UBND về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2021
 18. (16/03/2021) Quyết định 241/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 04 bị bãi bỏ và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
 19. (15/03/2021) Công văn 742/UBND-ĐT năm 2021 về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải do thành phố Hà Nội ban hành
 20. (15/03/2021) Công văn 1182/BTNMT-TCMT về chủ đề Báo cáo và cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 21. (16/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021
 22. (15/03/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND năm 2021 về giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng biện pháp chôn lấp tại bãi rác Khánh Sơn do thành phố Đà Nẵng ban hành
 23. (22/03/2021) Thông tư 17/2021/TT-BCA quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Công an ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (22/03/2021) Công văn 1876/VPCP-CN năm 2021 triển khai Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (19/03/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 4 của Quy định bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt có một phần hoặc toàn bộ diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 34/2020/QĐ-UBND
 3. (18/03/2021) Công văn 335/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (18/03/2021) Quyết định 350/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
 5. (17/03/2021) Quyết định 347/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
 6. (22/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (k) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 7. (20/03/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về đấu giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư, nhà ở xã hội và diện tích kinh doanh dịch vụ do các Chủ đầu tư dự án nhà ở bàn giao lại cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 8. (20/03/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và xác định số lợi bất hợp pháp do việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 9. (15/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 10. (15/03/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về ủy quyền phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (22/03/2021) Quyết định 221/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực dược, bị bãi bỏ lĩnh vực giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
 2. (22/03/2021) Quyết định 2511/QLD-KD năm 2021 về tăng cường, đa dạng hoá nguồn cung vắc xin phòng Covid-19 (lần 2) do Cục Quản lý dược ban hành
 3. (22/03/2021) Công văn 1919/BYT-BH năm 2021 về giải quyết vướng mắc trong thanh toán khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 4. (22/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc địa phương quản lý do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 5. (22/03/2021) Công văn 838/SGDĐT-CTTT năm 2021 về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống dịch bệnh trong trường học do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 6. (20/03/2021) Công văn 1873/BYT-DP năm 2021 về giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 7. (19/03/2021) Công văn 188/TTrB-P1 năm 2021 về tăng cường thanh tra, kiểm tra thực hiện Tháng hành động vì an toàn thực phẩm do Thanh tra Bộ Y tế ban hành
 8. (19/03/2021) Quyết định 405/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ Hội Y học khẩn cấp và thảm họa Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành
 9. (19/03/2021) Quyết định 1639/QĐ-BYT năm 2021 về Tài liệu bổ sung Hướng dẫn hoạt động dự phòng, sàng lọc, phát hiện sớm và quản lý ung thư vú, ung thư cổ tử cung tại cộng đồng thuộc Đề án 818 đến năm 2030 do Bộ Y tế ban hành
 10. (18/03/2021) Quyết định 1636/QĐ-BYT năm 2021 về danh mục số lưu hành trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro được cấp tại Việt Nam (đợt 03/2021) do Bộ Y tế ban hành
 11. (18/03/2021) Quyết định 1635/QĐ-BYT năm 2021 về danh mục 01 trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xác định kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 được cấp số đăng ký do Bộ Y tế ban hành
 12. (18/03/2021) Quyết định 1637/QĐ-BYT năm 2021 về danh mục 04 trang thiết bị y tế là sinh phẩm chẩn đoán in vitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành
 13. (18/03/2021) Công văn 8083/CTHN-TTHT năm 2021 về gia hạn thời hạn nộp thuế do ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (18/03/2021) Kế hoạch 2731/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 15. (18/03/2021) Quyết định 1624/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca do Bộ Y tế ban hành
 16. (17/03/2021) Quyết định 345/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Giám định Y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
 17. (17/03/2021) Decision No. 376/QD-TTg dated May 17, 2021 on approving Development program for pharmaceuticals industry and domestically produced herbal ingredient until 2030 and vision to 2045
 18. (17/03/2021) Công văn 1734/BYT-DP năm 2021 hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 19. (17/03/2021) Quyết định 376/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 20. (16/03/2021) Quyết định 553/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng
 21. (16/03/2021) Thông báo 132/TB-VP năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp 98)
 22. (15/03/2021) Công văn 810/BVHTTDL-VHCS năm 2021 về tăng cường biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 23. (15/03/2021) Công văn 667/LĐTBXH-ATLĐ năm 2021 về tăng cường triển khai đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 24. (20/03/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
 25. (15/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 26. (20/03/2021) Circular No. 01/2021/TT-BVHTTDL dated February 03, 2021 on some measures for state management of sports applicable to national sports associations
 27. (20/03/2021) Thông tư 01/2021/TT-BVHTTDL quy định về biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thể dục, thể thao đối với hội thể thao quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (22/03/2021) Nghị quyết 12/NQ-HĐND bổ sung Kế hoạch đầu tư và xây dựng vốn ngân sách địa phương năm 2021, tỉnh Tuyên Quang
 2. (22/03/2021) Công văn 1876/VPCP-CN năm 2021 triển khai Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (22/03/2021) Quyết định 410/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đông Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (22/03/2021) Quyết định 411/QĐ-TTg năm 2021 chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I, tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (22/03/2021) Kế hoạch 2883/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 120/2020/QH14 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 6. (22/03/2021) Quyết định 409/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Gia Lộc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (19/03/2021) Quyết định 398/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (19/03/2021) Quyết định 396/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (19/03/2021) Quyết định 397/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (19/03/2021) Công văn 8143/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (18/03/2021) Quyết định 922/QĐ-UBND năm 2021 về mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ để hoàn vốn đầu tư dự án BOT Mở rộng xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1, đoạn từ ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 12. (18/03/2021) Decision No. 922/QD-UBND dated March 18, 2021 on imposition of Hanoi Highway tolls for recovery of investment in the BOT project for expansion of Hanoi Highway and Highway 1 within the segment from Tram 2 junction to Tan Van junction
 13. (17/03/2021) Quyết định 387/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Sông Lô I, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (16/03/2021) Công văn 321/TTg-CN năm 2021 về cơ quan chủ quản Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (15/03/2021) Chỉ thị 07/CT-TTg năm 2021 về thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (15/03/2021) Công văn 1633/VPCP-KGVX năm 2021 về Báo cáo quốc gia năm 2020: Tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (15/03/2021) Quyết định 358/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 18. (15/03/2021) Chương trình 03/CTr-UBND về xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang năm 2021
 19. (20/03/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về đấu giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư, nhà ở xã hội và diện tích kinh doanh dịch vụ do các Chủ đầu tư dự án nhà ở bàn giao lại cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 20. (15/03/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về Định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (22/03/2021) Công văn 1323/TCHQ-GSQL năm 2021 về thủ tục nhập khẩu tài sản thu hồi từ việc trục vớt, thanh thải tàu chìm Jakarta do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (19/03/2021) Thông tư 21/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 23/2014/TT-BTC quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan do Bộ Tài chính ban hành
 3. (19/03/2021) Công văn 1822/VPCP-NN về nghiên cứu, xử lý thông tin báo điện tử Vietnamplus nêu ngày 12/3/2021 có bài viết “Doanh nghiệp chế biến tôm xuất khẩu mở rộng đầu tư cho dài hạn” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (19/03/2021) Quyết định 322/QĐ-BTC năm 2021 về tiêu chuẩn, định mức, chế độ cấp phát, sử dụng trang phục hải quan; việc quản lý, sử dụng chứng minh hải quan và tiêu chuẩn kỹ thuật các dấu hiệu đặc trưng xe ô tô kiểm tra, kiểm soát, giám sát hải quan do Bộ Tài chính ban hành
 5. (19/03/2021) Công văn 1289/TCHQ-GSQL năm 2021 về nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá qua cửa khẩu phụ Bình Nghi do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (19/03/2021) Công văn 1286/TCHQ-GSQL năm 2021 về thủ tục hải quan đối với tàu bay đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (19/03/2021) Công văn 1287/TCHQ-GSQL năm 2021 về nhập khẩu Cá tầm do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (18/03/2021) Công văn 1459/BCT-XNK năm 2021 về đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ Công thương ban hành
 9. (18/03/2021) Quyết định 947/QĐ-BCT năm 2021 về điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Trung Hoa, Thái Lan và Ma-lai-xi-a do Bộ Công thương ban hành
 10. (17/03/2021) Công văn 1230/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng Cần trục bánh lốp do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (15/03/2021) Công văn 1183/TCHQ-TXNK năm 2021 về nhập khẩu mặt hàng Ngô rang nổ do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (15/03/2021) Công văn 1188/TCHQ-TXNK năm 2021 về chính sách thuế đối với mặt hàng phế liệu nhôm xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Vi phạm hành chính

 1. (17/03/2021) Quyết định 929/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 2. (16/03/2021) Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2021 triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi trên địa bàn thành phố Hà Nội
 3. (16/03/2021) Kế hoạch 64/KH-UBND về kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
 4. (16/03/2021) Kế hoạch 39/KH-UBND về kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 5. (15/03/2021) Quyết định 373/QĐ-BGTVT về Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải
 6. (20/03/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và xác định số lợi bất hợp pháp do việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (19/03/2021) Thông báo 92/TB-TCT năm 2021 về khuyến nghị các thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử áp dụng theo Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và triển khai công cụ hỗ trợ người nộp thuế kiểm tra thông tin hóa đơn điện tử áp dụng theo khuyến nghị do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (19/03/2021) Công văn 8143/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (19/03/2021) Công văn 8139/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế với hợp đồng truyền thông do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (18/03/2021) Công văn 8083/CTHN-TTHT năm 2021 về gia hạn thời hạn nộp thuế do ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (17/03/2021) Công văn 7802/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bán hàng giữa các doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (17/03/2021) Công văn 7799/CTHN-TTHT năm 2021 về hướng dẫn chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (17/03/2021) Công văn 7800/CTHN-TTHT năm 2021 về khai thuế giá trị gia tăng vãng lai do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (17/03/2021) Công văn 7801/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (17/03/2021) Công văn 1230/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng Cần trục bánh lốp do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (16/03/2021) Công văn 1207/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (15/03/2021) Công văn 1188/TCHQ-TXNK năm 2021 về chính sách thuế đối với mặt hàng phế liệu nhôm xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành