Thông báo văn bản mới từ ngày 20-01-2020 đến ngày 27-01-2020

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 20-01-2020 đến 27-01-2020


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (22/01/2020) Quyết định 55/QĐ-UBDT về giao Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2020 cho Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng do Ủy ban Dân tộc ban hành
 2. (22/01/2020) Kế hoạch 62/KH-TCTTg về hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ năm 2020
 3. (22/01/2020) Kế hoạch 63/KH-TCTTg về hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ
 4. (22/01/2020) Quyết định 218/QĐ-BTNMT năm 2020 về Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường
 5. (22/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 91/1999/QĐ-UB về Điều lệ Khu công nghiệp Sa Đéc do tỉnh Đồng Tháp ban hành
 6. (22/01/2020) Kế hoạch 262/KH-BHXH năm 2020 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 7. (22/01/2020) Quyết định 168/QĐ-BTP về Kế hoạch công tác năm 2020 của Văn phòng Đảng - Đoàn thể do Bộ Tư pháp ban hành
 8. (22/01/2020) Quyết định 119/QĐ-NHNN năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 9. (22/01/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 51/2013/QĐ-UBND quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn do tỉnh Bình Định ban hành
 10. (21/01/2020) Quyết định 52/QĐ-UBDT về phê duyệt kế hoạch hoạt động của Vụ Tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 11. (21/01/2020) Quyết định 45/QĐ-UBDT về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Vụ Kế hoạch - Tài chính do Ủy ban Dân tộc ban hành
 12. (21/01/2020) Quyết định 51/QĐ-UBDT về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Vụ Tổng hợp do Ủy ban Dân tộc ban hành
 13. (21/01/2020) Quyết định 53/QĐ-UBDT về Kế hoạch hoạt động của Báo Dân tộc và Phát triển thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 14. (21/01/2020) Quyết định 47/QĐ-UBDT về Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Địa phương II do Ủy ban Dân tộc ban hành
 15. (21/01/2020) Quyết định 48/QĐ-UBDT về Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Dân tộc năm 2020
 16. (21/01/2020) Quyết định 49/QĐ-UBDT năm 2020 về Kế hoạch công tác năm của Tạp chí Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành
 17. (21/01/2020) Công văn 575/VPCP-QHĐP năm 2020 về xử lý kiến nghị của nhân dân và từ kết quả giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (21/01/2020) Quyết định 69/QĐ-BNV năm 2020 về Kế hoạch xây dựng các nghị định hướng dẫn Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 19. (21/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 20. (21/01/2020) Quyết định 140/QĐ-BTP về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 21. (21/01/2020) Quyết định 46/QĐ-UBDT về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Nhà khách Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành
 22. (21/01/2020) Quyết định 98/QĐ-BTC năm 2020 sửa đổi Quyết định 1799/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Quyết định 565/QĐ-BTC Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành
 23. (20/01/2020) Quyết định 42/QĐ-UBDT về Kế hoạch công tác năm 2020 của Văn phòng Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, CTDT/16-20 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 24. (20/01/2020) Quyết định 140/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 25. (20/01/2020) Công văn 535/VPCP-QHĐP năm 2020 về thực hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV do Văn phòng Chính phủ ban hành
 26. (20/01/2020) Công văn 115/TTg-V.I năm 2020 về xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
 27. (20/01/2020) Quyết định 56/QĐ-BXD năm 2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2019
 28. (20/01/2020) Quyết định 94/QĐ-BTTTT năm 2020 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 29. (20/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định tiêu chí, cách thức xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 30. (20/01/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 31. (20/01/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 32. (20/01/2020) Nghị định 11/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước
 33. (20/01/2020) Quyết định 40/QĐ-UBDT năm 2020 về Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2021-2030
 34. (20/01/2020) Quyết định 43/QĐ-UBDT về phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Học viện Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành
 35. (20/01/2020) Quyết định 97/QĐ-NHNN về Kế hoạch hoạt động kiểm soát và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 36. (20/01/2020) Quyết định 98/QĐ-NHNN năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động tiền tệ thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 37. (20/01/2020) Quyết định 93/QĐ-BTTTT năm 2020 sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 3 Quyết định 1288/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (23/01/2020) Công văn 647/VPCP-CN năm 2020 về thẩm định dự án vận tải hàng không Cánh Diều do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (22/01/2020) Quyết định 55/QĐ-UBDT về giao Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2020 cho Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng do Ủy ban Dân tộc ban hành
 3. (22/01/2020) Công văn 624/VPCP-CN năm 2020 về triển khai Dự án đầu tư xây dựng hệ thống giám sát điều khiển giao thông thông minh tại thành phố Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (22/01/2020) Công văn 117/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (22/01/2020) Công văn 3663/CT-TTHT năm 2020 về miễn thuế nhà thầu theo Hiệp định hàng không do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (21/01/2020) Quyết định 141/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (21/01/2020) Công văn 3338/CT-TTHT năm 2020 về thuế nhà thầu đối với dịch vụ nâng cấp hệ thống thu tín hiệu vệ tinh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (21/01/2020) Công văn 3353/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế Nhà thầu đối với cá nhân kinh doanh nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (20/01/2020) Quyết định 139/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (20/01/2020) Thông báo 25/TB-VPCP về phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (23/01/2020) Thông báo 30/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại phiên họp tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (22/01/2020) Quyết định 147/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (22/01/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND quy định về Công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế
 4. (21/01/2020) Quyết định 50/QĐ-UBDT về Kế hoạch tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, chống trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 5. (21/01/2020) Quyết định 142/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Kết luận 52-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (21/01/2020) Quyết định 54/QĐ-UBDT về Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống mại dâm và mua bán người vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 7. (20/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 19/2017/QĐ-UBND về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (24/01/2020) Công văn 96/KCB-ĐD&KSNK năm 2020 về phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona trong bệnh viện do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
 2. (24/01/2020) Công văn 97/KCB-NV năm 2020 về nghiêm túc thực hiện chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh viêm phổi cấp do vi rút nCoV tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
 3. (23/01/2020) Công điện 121/CĐ-TTg năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (22/01/2020) Công văn 825/QLD-GT năm 2020 về bình ổn giá thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành
 5. (22/01/2020) Circular No. 03/2020/TT-BYT dated January 22, 2020 on amendments to Circular No. 11/2018/TT-BYT on quality of pharmaceutical products and pharmaceutical starting materials
 6. (22/01/2020) Chỉ thị 03/CT-BYT năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona do Bộ Y tế ban hành
 7. (22/01/2020) Quyết định 163/QĐ-TTg về giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (22/01/2020) Công văn 140/MT-LĐ năm 2020 về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho nhân viên y tế, phòng chống lây nhiễm Corona virut do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành
 9. (21/01/2020) Thông báo 28/TB-VPCP kết luận của Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (21/01/2020) Công văn 322/BYT-QLD năm 2020 về cập nhật thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học do Bộ Y tế ban hành
 11. (21/01/2020) Quyết định 181/QĐ-BYT năm 2020 về "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)" do Bộ Y tế ban hành
 12. (21/01/2020) Quyết định 207/QĐ-BYT năm 2020 công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 24 do Bộ Y tế ban hành
 13. (20/01/2020) Circular No. 02/2020/TT-BYT dated January 20, 2020 on prescribing procedures and responsibility for notification of positive HIV test results
 14. (20/01/2020) Thông tư 02/2020/TT-BYT quy định về trình tự, trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính do Bộ Y tế ban hành
 15. (20/01/2020) Quyết định 156/QĐ-BYT năm 2020 về Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona do Bộ Y tế ban hành
 16. (20/01/2020) Công văn 44/DP-DT về đảm bảo công tác y tế phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 do Cục Y tế dự phòng ban hành
 17. (20/01/2020) Công văn 284/BYT-BM-TE năm 2020 hướng dẫn triển khai Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em do Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (23/01/2020) Quyết định 166/QĐ-TTg về Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (22/01/2020) Quyết định 149/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (22/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND về mức thu và sử dụng nguồn thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 4. (22/01/2020) Quyết định 163/QĐ-TTg về giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (21/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND về bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2020
 6. (21/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND về ủy quyền xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 7. (20/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND về mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất, mức thu đối với đất xây dựng công trình ngầm, mức thu đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 8. (20/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 19/2017/QĐ-UBND về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 9. (20/01/2020) Nghị định 11/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (22/01/2020) Thông tư 02/2020/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối và trứng gia cầm năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 2. (22/01/2020) Công văn 3662/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (22/01/2020) Công văn 3663/CT-TTHT năm 2020 về miễn thuế nhà thầu theo Hiệp định hàng không do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (22/01/2020) Công văn 3664/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (22/01/2020) Công văn 3700/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (21/01/2020) Công văn 326/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 7. (21/01/2020) Công văn 323/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 8. (21/01/2020) Công văn 324/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 9. (21/01/2020) Công văn 325/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế đối với nhà ở xã hội do Tổng cục Thuế ban hành
 10. (21/01/2020) Công văn 3309/CT-TTHT năm 2020 về xác định đối tượng được hoàn thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (21/01/2020) Công văn 3207/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (21/01/2020) Công văn 3334/CT-TTHT năm 2020 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (21/01/2020) Công văn 3335/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (21/01/2020) Công văn 3338/CT-TTHT năm 2020 về thuế nhà thầu đối với dịch vụ nâng cấp hệ thống thu tín hiệu vệ tinh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (21/01/2020) Công văn 510/TCHQ-TXNK năm 2020 triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (21/01/2020) Công văn 3351/CT-TTHT năm 2020 về chi phí thuê văn phòng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (21/01/2020) Công văn 3353/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế Nhà thầu đối với cá nhân kinh doanh nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (21/01/2020) Công văn 3339/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (21/01/2020) Công văn 3341/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với giao dịch hoán đổi và mua bán chứng chỉ quỹ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 20. (21/01/2020) Công văn 3214/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với hệ bia bắn phục vụ bắn thử nghiệm và hồ sơ bổ sung tài liệu do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 21. (21/01/2020) Công văn 3342/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản đã thanh toán do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 22. (20/01/2020) Công văn 2991/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 23. (20/01/2020) Công văn 2993/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 24. (20/01/2020) Circular No. 05/2020/TT-BTC dated January 20, 2020 on amendments to Circular No. 44/2017/TT-BTC on price brackets of groups and types of resources sharing similar physical and chemical properties for calculation of natural resource tax


Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (23/01/2020) Quyết định 166/QĐ-TTg về Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (22/01/2020) Quyết định 149/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (22/01/2020) Quyết định 163/QĐ-TTg về giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (26/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024
 5. (26/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 6. (24/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 7. (23/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 8. (27/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 9. (22/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về giá tối đa dịch vụ sử dụng đò tại Khu Du lịch Hầm Hô huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định của Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô
 10. (20/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 11. (25/01/2020) Thông tư 08/2019/TT-BTP quy định về biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 12. (25/01/2020) Thông tư 09/2019/TT-BTP quy định về biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 13. (25/01/2020) Circular No. 09/2019/TT-BTP dated December 10, 2019 regulating measures to support and provide instructions for persons suffering loss or damage to file claims for state compensation

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (22/01/2020) Quyết định 55/QĐ-UBDT về giao Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2020 cho Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng do Ủy ban Dân tộc ban hành
 2. (22/01/2020) Kế hoạch 62/KH-TCTTg về hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ năm 2020
 3. (22/01/2020) Kế hoạch 63/KH-TCTTg về hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ
 4. (22/01/2020) Quyết định 218/QĐ-BTNMT năm 2020 về Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường
 5. (22/01/2020) Kế hoạch 262/KH-BHXH năm 2020 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 6. (22/01/2020) Quyết định 168/QĐ-BTP về Kế hoạch công tác năm 2020 của Văn phòng Đảng - Đoàn thể do Bộ Tư pháp ban hành
 7. (21/01/2020) Quyết định 52/QĐ-UBDT về phê duyệt kế hoạch hoạt động của Vụ Tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 8. (21/01/2020) Quyết định 45/QĐ-UBDT về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Vụ Kế hoạch - Tài chính do Ủy ban Dân tộc ban hành
 9. (21/01/2020) Quyết định 51/QĐ-UBDT về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Vụ Tổng hợp do Ủy ban Dân tộc ban hành
 10. (21/01/2020) Quyết định 53/QĐ-UBDT về Kế hoạch hoạt động của Báo Dân tộc và Phát triển thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 11. (21/01/2020) Quyết định 47/QĐ-UBDT về Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Địa phương II do Ủy ban Dân tộc ban hành
 12. (21/01/2020) Quyết định 48/QĐ-UBDT về Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Dân tộc năm 2020
 13. (21/01/2020) Quyết định 49/QĐ-UBDT năm 2020 về Kế hoạch công tác năm của Tạp chí Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành
 14. (21/01/2020) Công văn 575/VPCP-QHĐP năm 2020 về xử lý kiến nghị của nhân dân và từ kết quả giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (21/01/2020) Quyết định 69/QĐ-BNV năm 2020 về Kế hoạch xây dựng các nghị định hướng dẫn Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 16. (21/01/2020) Quyết định 140/QĐ-BTP về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 17. (21/01/2020) Quyết định 46/QĐ-UBDT về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Nhà khách Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành
 18. (21/01/2020) Quyết định 98/QĐ-BTC năm 2020 sửa đổi Quyết định 1799/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Quyết định 565/QĐ-BTC Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành
 19. (20/01/2020) Quyết định 42/QĐ-UBDT về Kế hoạch công tác năm 2020 của Văn phòng Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, CTDT/16-20 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 20. (20/01/2020) Quyết định 140/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 21. (20/01/2020) Công văn 535/VPCP-QHĐP năm 2020 về thực hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV do Văn phòng Chính phủ ban hành
 22. (20/01/2020) Công văn 115/TTg-V.I năm 2020 về xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
 23. (20/01/2020) Quyết định 56/QĐ-BXD năm 2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2019
 24. (20/01/2020) Quyết định 94/QĐ-BTTTT năm 2020 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 25. (20/01/2020) Quyết định 40/QĐ-UBDT năm 2020 về Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2021-2030
 26. (20/01/2020) Quyết định 43/QĐ-UBDT về phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Học viện Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành
 27. (20/01/2020) Quyết định 97/QĐ-NHNN về Kế hoạch hoạt động kiểm soát và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 28. (20/01/2020) Quyết định 93/QĐ-BTTTT năm 2020 sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 3 Quyết định 1288/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 29. (25/01/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành
 30. (25/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 37/2017/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La
 31. (24/01/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Gia Lai quản lý
 32. (22/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 04/2014/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành
 33. (20/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành
 34. (20/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá và xếp loại kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 35. (20/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 Quyết định 33/2018/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Long An
 36. (20/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định về văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hưng Yên
 37. (20/01/2020) Quyết định 4874/QÐ-BVHTTDL công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 38. (20/01/2020) Thông tư 02/2019/TT-UBDT bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc liên tịch ban hành
 39. (22/01/2020) Thông tư 183/2019/TT-BQP quy định về tổ chức bộ máy cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 40. (20/01/2020) Thông tư 180/2019/TT-BQP quy định về trình tự, thủ tục đề xuất, xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng trong Bộ Quốc phòng

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (23/01/2020) Công văn 647/VPCP-CN năm 2020 về thẩm định dự án vận tải hàng không Cánh Diều do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (22/01/2020) Quyết định 55/QĐ-UBDT về giao Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2020 cho Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng do Ủy ban Dân tộc ban hành
 3. (22/01/2020) Công văn 624/VPCP-CN năm 2020 về triển khai Dự án đầu tư xây dựng hệ thống giám sát điều khiển giao thông thông minh tại thành phố Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (22/01/2020) Công văn 117/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (22/01/2020) Công văn 3663/CT-TTHT năm 2020 về miễn thuế nhà thầu theo Hiệp định hàng không do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (21/01/2020) Quyết định 141/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (21/01/2020) Công văn 3338/CT-TTHT năm 2020 về thuế nhà thầu đối với dịch vụ nâng cấp hệ thống thu tín hiệu vệ tinh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (21/01/2020) Công văn 3353/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế Nhà thầu đối với cá nhân kinh doanh nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (20/01/2020) Quyết định 139/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (20/01/2020) Thông báo 25/TB-VPCP về phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (20/01/2020) Thông tư 86/2019/TT-BTC về hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước đầu tư quản lý do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 12. (20/01/2020) Circular No. 86/2019/TT-BTC dated December 03, 2019 providing guidance on determination of starting prices for auction of leasing or definite-term transfer of right to operate road infrastructure assets invested and managed by the State

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (24/01/2020) Công văn 96/KCB-ĐD&KSNK năm 2020 về phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona trong bệnh viện do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
 2. (24/01/2020) Công văn 97/KCB-NV năm 2020 về nghiêm túc thực hiện chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh viêm phổi cấp do vi rút nCoV tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
 3. (23/01/2020) Công điện 121/CĐ-TTg năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (22/01/2020) Công văn 825/QLD-GT năm 2020 về bình ổn giá thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành
 5. (22/01/2020) Chỉ thị 03/CT-BYT năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona do Bộ Y tế ban hành
 6. (22/01/2020) Quyết định 163/QĐ-TTg về giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (22/01/2020) Công văn 140/MT-LĐ năm 2020 về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho nhân viên y tế, phòng chống lây nhiễm Corona virut do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành
 8. (21/01/2020) Thông báo 28/TB-VPCP kết luận của Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (21/01/2020) Công văn 322/BYT-QLD năm 2020 về cập nhật thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học do Bộ Y tế ban hành
 10. (21/01/2020) Quyết định 181/QĐ-BYT năm 2020 về "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)" do Bộ Y tế ban hành
 11. (21/01/2020) Quyết định 207/QĐ-BYT năm 2020 công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 24 do Bộ Y tế ban hành
 12. (20/01/2020) Quyết định 156/QĐ-BYT năm 2020 về Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona do Bộ Y tế ban hành
 13. (20/01/2020) Công văn 44/DP-DT về đảm bảo công tác y tế phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 do Cục Y tế dự phòng ban hành
 14. (20/01/2020) Công văn 284/BYT-BM-TE năm 2020 hướng dẫn triển khai Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em do Bộ Y tế ban hành
 15. (25/01/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND về đổi tên Trung tâm Y tế, phòng chức năng thuộc Trung tâm Y tế, các Trạm Y tế theo đơn vị hành chính thị xã Mỹ Hào và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên
 16. (20/01/2020) Thông tư 31/2019/TT-BYT quy định về yêu cầu đối với sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 17. (20/01/2020) Thông tư 16/2019/TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (23/01/2020) Thông báo 30/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại phiên họp tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (22/01/2020) Quyết định 147/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (21/01/2020) Quyết định 50/QĐ-UBDT về Kế hoạch tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, chống trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 4. (21/01/2020) Quyết định 142/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Kết luận 52-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (21/01/2020) Quyết định 54/QĐ-UBDT về Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống mại dâm và mua bán người vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 6. (22/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về giá tối đa dịch vụ sử dụng đò tại Khu Du lịch Hầm Hô huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định của Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô
 7. (24/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND về Quy chế phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng và thi viết về gương điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt, xuất bản sách “Những bông hoa đẹp” thành phố Hà Nội
 8. (22/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
 9. (20/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định về văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hưng Yên
 10. (20/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 11. (20/01/2020) Quyết định 4874/QÐ-BVHTTDL công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 12. (20/01/2020) Thông tư 15/2019/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Quyết định 219/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 13. (20/01/2020) Circular No. 13/2019/TT-BVHTTDL dated November 25, 2019 on amendments to a number of Articles of Circular No. 06/2017/TT-BVHTTDL on elaborating to a number of Articles of Law on Tourism
 14. (20/01/2020) Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL hướng dẫn Luật Du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (22/01/2020) Quyết định 108/QĐ-BHXH năm 2020 về Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành Bảo hiểm xã hội phiên bản 1.0 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 2. (21/01/2020) Quyết định 49/QĐ-UBDT năm 2020 về Kế hoạch công tác năm của Tạp chí Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành
 3. (21/01/2020) Quyết định 111/QĐ-BTTTT năm 2020 về công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 4. (20/01/2020) Quyết định 94/QĐ-BTTTT năm 2020 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 5. (20/01/2020) Quyết định 135/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (25/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 37/2017/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La
 7. (20/01/2020) Thông tư 15/2019/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Quyết định 219/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (22/01/2020) Công văn 117/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (22/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 3. (21/01/2020) Công văn 325/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế đối với nhà ở xã hội do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (20/01/2020) Công văn 114/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (26/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024
 6. (26/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 7. (24/01/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Gia Lai quản lý
 8. (23/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 9. (27/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 10. (20/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 11. (23/01/2020) Thông tư 19/2019/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

 1. (23/01/2020) Thông tư 47/2020/TT-BTC quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ và hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus Corona (COVID-19) do Bộ Tài chính ban hành
 2. (23/01/2020) Circular No. 47/2020/TT-BTC dated May 27, 2020 governing required time for submission of proofs of origin and types of proofs of origin associated with imported goods applied during the Covid 19 pandemic (disease caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus)
 3. (22/01/2020) Công văn 3662/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (22/01/2020) Công văn 3700/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (21/01/2020) Công văn 3335/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (21/01/2020) Công văn 3339/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (21/01/2020) Công văn 3341/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với giao dịch hoán đổi và mua bán chứng chỉ quỹ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (20/01/2020) Chỉ thị 134/CT-KTNN về tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2020 do Kiểm toán Nhà nước ban hành
 9. (20/01/2020) Công văn 2991/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (20/01/2020) Công văn 2993/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (22/01/2020) Công văn 3662/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (22/01/2020) Công văn 3663/CT-TTHT năm 2020 về miễn thuế nhà thầu theo Hiệp định hàng không do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (22/01/2020) Công văn 3664/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (22/01/2020) Công văn 3700/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (21/01/2020) Công văn 326/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 6. (21/01/2020) Công văn 323/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 7. (21/01/2020) Công văn 324/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 8. (21/01/2020) Công văn 325/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế đối với nhà ở xã hội do Tổng cục Thuế ban hành
 9. (21/01/2020) Công văn 3309/CT-TTHT năm 2020 về xác định đối tượng được hoàn thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (21/01/2020) Công văn 3207/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (21/01/2020) Công văn 3334/CT-TTHT năm 2020 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (21/01/2020) Công văn 3335/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (21/01/2020) Công văn 3338/CT-TTHT năm 2020 về thuế nhà thầu đối với dịch vụ nâng cấp hệ thống thu tín hiệu vệ tinh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (21/01/2020) Công văn 510/TCHQ-TXNK năm 2020 triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (21/01/2020) Công văn 3351/CT-TTHT năm 2020 về chi phí thuê văn phòng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (21/01/2020) Công văn 3353/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế Nhà thầu đối với cá nhân kinh doanh nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (21/01/2020) Công văn 3339/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (21/01/2020) Công văn 3341/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với giao dịch hoán đổi và mua bán chứng chỉ quỹ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (21/01/2020) Công văn 3214/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với hệ bia bắn phục vụ bắn thử nghiệm và hồ sơ bổ sung tài liệu do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 20. (21/01/2020) Công văn 3342/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản đã thanh toán do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 21. (20/01/2020) Công văn 2991/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 22. (20/01/2020) Công văn 2993/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 23. (24/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 24. (20/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định về xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (20/01/2020) Quyết định 2750/QĐ-BVHTTDL năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 2. (20/01/2020) Quyết định 1994/QĐ-BVHTTDL năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 3. (20/01/2020) Quyết định 1162/QĐ-BVHTTDL năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 4. (20/01/2020) Quyết định 991/QĐ-BVHTTDL năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 5. (20/01/2020) Quyết định 628/QĐ-BVHTTDL năm 2019 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 6. (20/01/2020) Quyết định 627/QĐ-BVHTTDL năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 7. (20/01/2020) Quyết định 629/QĐ-BVHTTDL năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 8. (25/01/2020) Quyết định 02/2019/QĐ-UBND tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Mỹ Hào trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên
 9. (20/01/2020) Quyết định 4831A/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 10. (20/01/2020) Quyết định 4246/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 11. (20/01/2020) Quyết định 4143/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 12. (20/01/2020) Quyết định 4117/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 13. (20/01/2020) Quyết định 4005/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 14. (20/01/2020) Quyết định 3562/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực Lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 15. (20/01/2020) Quyết định 2741/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 16. (20/01/2020) Quyết định 2594/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 17. (20/01/2020) Quyết định 1333/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 18. (20/01/2020) Quyết định 148/QĐ-BTTTT năm 2018 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu chiểu điện tử và hỗ trợ báo chí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 19. (25/01/2020) Quyết định 37/2017/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La
 20. (20/01/2020) Quyết định 4597/QĐ-BVHTTDL công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2016 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (20/01/2020) Quyết định 2750/QĐ-BVHTTDL năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 2. (20/01/2020) Quyết định 1162/QĐ-BVHTTDL năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 3. (20/01/2020) Quyết định 628/QĐ-BVHTTDL năm 2019 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 4. (20/01/2020) Quyết định 627/QĐ-BVHTTDL năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 5. (20/01/2020) Quyết định 629/QĐ-BVHTTDL năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 6. (22/01/2020) Quyết định 03/2019/QĐ-UBND quy định về giá tối đa dịch vụ sử dụng đò tại Khu Du lịch Hầm Hô huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định của Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô
 7. (20/01/2020) Quyết định 4831A/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 8. (20/01/2020) Quyết định 4246/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 9. (20/01/2020) Quyết định 4143/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 10. (20/01/2020) Quyết định 4117/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 11. (20/01/2020) Quyết định 4005/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 12. (20/01/2020) Quyết định 3562/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực Lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 13. (20/01/2020) Quyết định 1333/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 14. (20/01/2020) Quyết định 4597/QĐ-BVHTTDL công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2016 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 15. (24/01/2020) Quyết định 36/2015/QĐ-UBND Quy chế xét tặng giải thưởng thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” và xuất bản sách “Những bông hoa đẹp thành phố Hà Nội”
 16. (20/01/2020) Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD hướng dẫn Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất cho xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn, bản đặc biệt khó khăn do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng ban hành
 17. (20/01/2020) Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL Hướng dẫn thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg về cấp ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015 do Ủy ban Dân tộc, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 18. (20/01/2020) Quyết định 1044/QĐ-BVHTTDL năm 2009 về việc tổ chức "Ngày hội gia đình Việt Nam’’ lần thứ II do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 19. (20/01/2020) Quyết định 22/2007/QĐ-UBND quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (26/01/2020) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 2. (22/01/2020) Quyết định 05/2019/QĐ-UBND điều chỉnh Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 69/2014/QĐ-UBND
 3. (22/01/2020) Quyết định 09/2019/QĐ-UBND về điều chỉnh Bảng giá đất trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 69/2014/QĐ-UBND
 4. (22/01/2020) Quyết định 10/2019/QĐ-UBND về điều chỉnh Bảng giá đất trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 69/2014/QĐ-UBND
 5. (22/01/2020) Quyết định 08/2019/QĐ-UBND về điều chỉnh Bảng giá đất trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 69/2014/QĐ-UBND
 6. (22/01/2020) Quyết định 12/2019/QĐ-UBND điều chỉnh Bảng giá đất trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 69/2014/QĐ-UBND
 7. (22/01/2020) Quyết định 07/2019/QĐ-UBND điều chỉnh Bảng giá đất trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 69/2014/QĐ-UBND
 8. (22/01/2020) Quyết định 11/2019/QĐ-UBND điều chỉnh Bảng giá đất trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 69/2014/QĐ-UBND
 9. (22/01/2020) Quyết định 06/2019/QĐ-UBND điều chỉnh Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 69/2014/QĐ-UBND
 10. (24/01/2020) Quyết định 23/2018/QĐ-UBND quy định về giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 11. (23/01/2020) Quyết định 20/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về Bảng giá đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang kèm theo Quyết định 35/2014/QĐ-UBND
 12. (26/01/2020) Quyết định 30/2017/QĐ-UBND điều chỉnh Bảng giá đất ở kèm theo Quyết định 51/2014/QĐ-UBND Quy định về giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019
 13. (22/01/2020) Quyết định 10/2017/QĐ-UBND điều chỉnh Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 69/2014/QĐ-UBND về Bảng giá đất trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng
 14. (22/01/2020) Quyết định 09/2017/QĐ-UBND điều chỉnh Bảng giá đất trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 69/2014/QĐ-UBND về Bảng giá đất trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng
 15. (22/01/2020) Quyết định 07/2017/QĐ-UBND về Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng áp dụng trong chu kỳ theo Quyết định 69/2014/QĐ-UBND về Bảng giá đất trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng
 16. (22/01/2020) Quyết định 08/2017/QĐ-UBND điều chỉnh Bảng giá đất trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 69/2014/QĐ-UBND về Bảng giá đất trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng
 17. (22/01/2020) Quyết định 37/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành
 18. (22/01/2020) Quyết định 15/2015/QĐ-UBND bổ sung điểm 1, khoản I, Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, kèm theo Quyết định 69/2014/QĐ-UBND về Bảng giá đất trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng
 19. (26/01/2020) Quyết định 51/2014/QĐ-UBND Quy định về giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019
 20. (23/01/2020) Quyết định 35/2014/QĐ-UBND về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 21. (22/01/2020) Quyết định 69/2014/QĐ-UBND về bảng giá đất trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và Thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng chu kỳ 5 năm 2015 - 2019
 22. (20/01/2020) Quyết định 14/2014/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (26/01/2020) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 2. (22/01/2020) Quyết định 05/2019/QĐ-UBND điều chỉnh Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 69/2014/QĐ-UBND
 3. (22/01/2020) Quyết định 09/2019/QĐ-UBND về điều chỉnh Bảng giá đất trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 69/2014/QĐ-UBND
 4. (22/01/2020) Quyết định 10/2019/QĐ-UBND về điều chỉnh Bảng giá đất trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 69/2014/QĐ-UBND
 5. (22/01/2020) Quyết định 08/2019/QĐ-UBND về điều chỉnh Bảng giá đất trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 69/2014/QĐ-UBND
 6. (22/01/2020) Quyết định 12/2019/QĐ-UBND điều chỉnh Bảng giá đất trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 69/2014/QĐ-UBND
 7. (22/01/2020) Quyết định 07/2019/QĐ-UBND điều chỉnh Bảng giá đất trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 69/2014/QĐ-UBND
 8. (22/01/2020) Quyết định 11/2019/QĐ-UBND điều chỉnh Bảng giá đất trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 69/2014/QĐ-UBND
 9. (22/01/2020) Quyết định 06/2019/QĐ-UBND điều chỉnh Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 69/2014/QĐ-UBND
 10. (22/01/2020) Quyết định 03/2019/QĐ-UBND quy định về giá tối đa dịch vụ sử dụng đò tại Khu Du lịch Hầm Hô huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định của Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô
 11. (24/01/2020) Quyết định 23/2018/QĐ-UBND quy định về giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 12. (23/01/2020) Quyết định 20/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về Bảng giá đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang kèm theo Quyết định 35/2014/QĐ-UBND
 13. (26/01/2020) Quyết định 30/2017/QĐ-UBND điều chỉnh Bảng giá đất ở kèm theo Quyết định 51/2014/QĐ-UBND Quy định về giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019
 14. (22/01/2020) Quyết định 07/2017/QĐ-UBND về Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng áp dụng trong chu kỳ theo Quyết định 69/2014/QĐ-UBND về Bảng giá đất trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng
 15. (20/01/2020) Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD hướng dẫn Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất cho xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn, bản đặc biệt khó khăn do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng ban hành