Thông báo văn bản mới từ ngày 25-11-2019 đến ngày 02-12-2019

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 25-11-2019 đến 02-12-2019


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (02/12/2019) Quyết định 4671/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
 2. (02/12/2019) Quyết định 2868/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang
 3. (02/12/2019) Quyết định 2876/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới Lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang
 4. (02/12/2019) Quyết định 74/2019/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”
 5. (02/12/2019) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng do tỉnh Quảng Bình ban hành
 6. (02/12/2019) Quyết định 45/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
 7. (02/12/2019) Công văn 10975/VPCP-QHĐP năm 2019 về đề xuất các nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các Phiên họp thường kỳ năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (02/12/2019) Kế hoạch 5551/KH-UBND năm 2019 về thông tin đối ngoại năm 2020 của tỉnh Quảng Trị
 9. (02/12/2019) Kế hoạch 535/KH-TANDTC năm 2019 về kiểm tra công tác chuyên môn của các Tòa án nhân dân cấp cao do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 10. (02/12/2019) Kế hoạch 534/KH-TANDTC năm 2019 về kiểm tra công tác chuyên môn của các Tòa án nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 11. (30/11/2019) Công văn 10952/VPCP-KSTT năm 2019 về Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (30/11/2019) Thông tư 177/2019/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiễm, cách chức và mẫu Giấy chứng nhận Cảnh sát viên, Trinh sát viên của Cảnh sát biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 13. (29/11/2019) Quyết định 1824/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đối ngoại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi
 14. (29/11/2019) Công văn 4515/BHXH-TCCB năm 2019 về hướng dẫn sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản đối với đơn vị theo cơ cấu tổ chức mới do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 15. (29/11/2019) Thông báo 407/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về Nghị định sửa đổi Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (29/11/2019) Quyết định 2491/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng
 17. (29/11/2019) Quyết định 2699/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 18. (29/11/2019) Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019-2020
 19. (29/11/2019) Quyết định 1704/QĐ-TTg năm 2019 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 20. (29/11/2019) Quyết định 4652/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 21. (29/11/2019) Quyết định 1788/QĐ-BLĐTBXH năm 2019 quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Phòng, Khoa và tương đương của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 22. (29/11/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2475/QĐ-UBND Quy định tạm thời xây dựng, xem xét và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 23. (29/11/2019) Quyết định 6877/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội
 24. (29/11/2019) Quyết định 2133/QĐ-BHXH năm 2019 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 25. (29/11/2019) Thông tư 14/2019/TT-BVHTTDL quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 26. (28/11/2019) Quyết định 4640/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và Hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
 27. (28/11/2019) Quyết định 5070/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
 28. (28/11/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2197/2012/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành
 29. (28/11/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 30. (28/11/2019) Quyết định 5088/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết nhóm thủ tục hành chính theo Quyết định 03/2019/QĐ-UBND và nhóm quy trình nội bộ liên thông giữa sở, ban, ngành với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (Đợt 3)
 31. (28/11/2019) Quyết định 5069/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh
 32. (28/11/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành
 33. (28/11/2019) Công văn 14478/BTC-NSNN năm 2019 về báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, 18-NQ/TW, 19-NQ/TW do Bộ Tài chính ban hành
 34. (28/11/2019) Quyết định 4437/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực các vị trí việc làm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
 35. (28/11/2019) Quyết định 4439/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính cấp huyện được thay thế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định
 36. (28/11/2019) Quyết định 5071/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý An toàn thực phẩm do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 37. (28/11/2019) Quyết định 4639/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và Hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
 38. (27/11/2019) Công văn 5898/BNV-TCBC năm 2019 về đăng ký thí điểm hợp nhất cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ Nội vụ ban hành
 39. (27/11/2019) Công văn 5090/LĐTBXH-TCCB về đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2019 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 40. (27/11/2019) Quyết định 4415/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác đối ngoại đa phương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định
 41. (27/11/2019) Thông tư 15/2019/TT-BNV bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ liên tịch ban hành
 42. (27/11/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ sử dụng đò, phà do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 43. (27/11/2019) Nghị quyết 96/2019/QH14 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án do Quốc hội ban hành
 44. (27/11/2019) Quyết định 2036/QĐ-BTTTT năm 2019 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thông tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 45. (27/11/2019) Nghị quyết 100/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
 46. (27/11/2019) Quyết định 52/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2006/QĐ-UBND về thành lập Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của tỉnh Long An (Văn phòng TBT Long An)
 47. (27/11/2019) Nghị quyết 98/2019/QH14 về phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 và Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam - Campuchia do Quốc hội ban hành
 48. (27/11/2019) Quyết định 59/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp liên ngành trong tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp, tiếp nhận và rà soát thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh An Giang
 49. (27/11/2019) Nghị quyết 101/2019/QH14 năm 2019 về kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
 50. (27/11/2019) Nghị quyết 99/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy do Quốc hội ban hành
 51. (27/11/2019) Nghị quyết 97/2019/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội do Quốc hội ban hành
 52. (26/11/2019) Luật Lực lượng dự bị động viên 2019
 53. (26/11/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực Đất đai áp dụng cho đối tượng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư tại các khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 54. (26/11/2019) Law No. 53/2019/QH14 dated November 26, 2019 military reserve forces
 55. (26/11/2019) Quyết định 1106/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai
 56. (26/11/2019) Quyết định 5038/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ chí Minh
 57. (26/11/2019) Quyết định 5012/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính đặc thù mới/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
 58. (26/11/2019) Kế hoạch 240/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 59. (26/11/2019) Quyết định 209-QĐ/TW năm 2019 về hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước với Đảng bộ Bộ Ngoại giao do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 60. (26/11/2019) Quyết định 2464/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khác thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 61. (26/11/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng nhà làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn
 62. (26/11/2019) Quyết định 915/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi
 63. (25/11/2019) Quyết định 67/2019/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 64. (25/11/2019) Công văn 5024/LĐTBXH-KHTC về chuẩn bị tổng kết năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 65. (25/11/2019) Law No. 50/2019/QH14 dated November 25, 2019 on amendments to a number of Articles of Law on Management and Use of Weapons, Explosives and Combat Gears
 66. (25/11/2019) Nghị quyết 91/2019/QH14 về bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành
 67. (25/11/2019) Nghị quyết 92/2019/QH14 về bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành
 68. (25/11/2019) Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh Quyết định 1542/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên
 69. (25/11/2019) Quyết định 4385/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
 70. (25/11/2019) Quyết định 4386/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh trong lĩnh vực việc làm, an toàn lao động thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
 71. (25/11/2019) Quyết định 4387/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
 72. (25/11/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định 14/2015/QĐ-UBND
 73. (25/11/2019) Quyết định 2991/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, quy trình điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công cấp huyện do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 74. (25/11/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các tổ chức Hội cấp tỉnh được giao số lượng người làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 75. (25/11/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 76. (25/11/2019) Quyết định 5015/QĐ-UBND năm 2019 quy định về chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 77. (25/11/2019) Quyết định 51/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh Long An
 78. (25/11/2019) Quyết định 2992/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án “Phát triển cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2019-2022”
 79. (25/11/2019) Quyết định 49/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 3 Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 35/2018/QĐ-UBND
 80. (25/11/2019) Quyết định 2811/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang
 81. (25/11/2019) Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019

Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

 1. (02/12/2019) Thông tư 25/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 40/2011/TT-NHNN quy định về cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 2. (02/12/2019) Circular No. 25/2019/TT-NHNN dated December 02, 2019 providing amendments to the Circular No. 40/2011/TT-NHNN providing for the licensing and organization and operation of commercial banks, foreign bank branches, representative offices of foreign credit institutions and other foreign organizations performing banking activities in Vietnam
 3. (29/11/2019) Công văn 5421/BGDĐT-KHTC năm 2019 về hướng dẫn đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (29/11/2019) Văn bản hợp nhất 40/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 5. (29/11/2019) Văn bản hợp nhất 39/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 6. (28/11/2019) Thông tư 24/2019/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 7. (28/11/2019) Circular No. 24/2019/TT-NHNN dated November 28, 2019 on refinancing loans to credit institutions in the form of on-lending on their credit-related documents
 8. (26/11/2019) Quyết định 2464/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khác thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (02/12/2019) Quyết định 2507/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ đơn giá sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 2. (29/11/2019) Quyết định 2503/QĐ-BTC năm 2019 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 3. (29/11/2019) Nghị quyết 42/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 4. (29/11/2019) Quyết định 1704/QĐ-TTg năm 2019 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (29/11/2019) Quyết định 1706/QĐ-TTg năm 2019 về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (29/11/2019) Quyết định 50/2019/QĐ-UBND quy định về mức giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 7. (29/11/2019) Nghị quyết 33/2019/NQ-HĐND quy định về mức thưởng của tỉnh đối với xã, thôn (bản) trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong năm 2019 và 2020
 8. (29/11/2019) Văn bản hợp nhất 39/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 9. (28/11/2019) Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2019 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 10. (28/11/2019) Công văn 14478/BTC-NSNN năm 2019 về báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, 18-NQ/TW, 19-NQ/TW do Bộ Tài chính ban hành
 11. (28/11/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam
 12. (27/11/2019) Thông tư 84/2019/TT-BTC quy định về nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, nội dung và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống mua bán người do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 13. (27/11/2019) Quyết định 49/2019/QĐ-UBND về Quy chế hướng dẫn quản lý, sử dụng nhà chung cư được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 14. (26/11/2019) Công văn 5054/LĐTBXH-KHTC về tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 15. (26/11/2019) Quyết định 45/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1, Điều 1, Quyết định 07/2019/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn sản xuất của tỉnh Nam Định ban hành
 16. (26/11/2019) Kế hoạch 124/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 73/NQ-CP về Chương trình hành động triển khai Nghị quyết 60/2018/QH14 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 17. (26/11/2019) Quyết định 3471/QĐ-TCHQ năm 2019 về điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của hệ thống Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 18. (25/11/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 19. (25/11/2019) Quyết định 39/2019/QĐ-UBND quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 20. (25/11/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2011/QĐ-UBND về phê duyệt mức, thời gian hỗ trợ thông qua khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, trồng rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP và Quyết định 04/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2011/QĐ-UBND do tỉnh Điện Biên ban hành
 21. (25/11/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND Quy chế về mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 22. (25/11/2019) Nghị định 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Lĩnh vực Lĩnh vực khác

 1. (30/11/2019) Circular No. 22/2019/TT-BNNPTNT dated November 30, 2019 on elaborating to a number of Articles of Law on Animal Husbandry on management of livestock breed and breed products
 2. (30/11/2019) Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 3. (30/11/2019) Thông tư 22/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 4. (30/11/2019) Circular No. 23/2019/TT-BNNPTNT dated November 30, 2019 providing instructions on several Articles on livestock production activities in the Law on Animal Husbandry
 5. (29/11/2019) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nuôi trồng thủy sản năm 2020 do tỉnh Bình Định ban hành
 6. (28/11/2019) Circular No. 21/2019/TT-BNNPTNT dated November 28, 2019 on elaborating to a number of Articles of Law on Animal Husbandry regarding animal feed
 7. (28/11/2019) Thông tư 21/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 8. (27/11/2019) Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2019 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân do tỉnh Quảng Bình ban hành
 9. (26/11/2019) Thông báo 8859/TB-BNN-TCTL năm 2019 về lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2019-2020, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (02/12/2019) Quyết định 4671/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
 2. (02/12/2019) Quyết định 53/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 41/2007/QĐ-UBND về trợ cấp tạm thời cho giáo viên, y - bác sĩ được điều động làm công tác quản lý thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo, Y tế trên địa bàn tỉnh Long An
 3. (02/12/2019) Quyết định 4492/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định
 4. (29/11/2019) Công văn 19993/QLD-ĐK năm 2019 về đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành
 5. (29/11/2019) Nghị quyết 42/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 6. (29/11/2019) Quyết định 2491/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng
 7. (29/11/2019) Chỉ thị 28/CT-TTg năm 2019 về tăng cường công tác tiêm chủng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (28/11/2019) Quyết định 5071/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý An toàn thực phẩm do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 9. (28/11/2019) Quyết định 5042/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án "Thí điểm sàng lọc ung thư cổ tử cung trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025"
 10. (27/11/2019) Công văn 19942/QLD-CL năm 2019 về đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
 11. (27/11/2019) Kế hoạch 242/KH-UBND năm 2019 về khám sàng lọc bệnh ung thư và tim mạch tại tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2021
 12. (27/11/2019) Quyết định 5609/QĐ-BYT năm 2019 bãi bỏ Quyết định 4413/QĐ-BYT về "Tiêu chí Phòng xét nghiệm vi sinh tham chiếu quốc gia về kháng sinh" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 13. (27/11/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 14. (26/11/2019) Kế hoạch 2655/KH-UBND năm 2019 về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 15. (26/11/2019) Quyết định 5588/QĐ-BYT năm 2019 về nội dung công bố kết quả kiểm tra, đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học áp dụng để liên thông kết quả do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 16. (25/11/2019) Quyết định 4387/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
 17. (25/11/2019) Công văn 19781/QLD-CL năm 2019 về đình chỉ lưu hành thuốc Ceteco Melocen 7,5 không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
 18. (25/11/2019) Công văn 19780/QLD-MP năm 2019 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
 19. (25/11/2019) Quyết định 2811/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (02/12/2019) Thông tư 178/2019/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển đối với chức danh quản lý tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng quản lý; cử, cử lại, miễn nhiệm đối với Người đại diện phần vốn nhà nước, giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu
 2. (02/12/2019) Quyết định 2876/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới Lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang
 3. (28/11/2019) Quyết định 4640/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và Hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
 4. (28/11/2019) Quyết định 4639/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và Hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
 5. (26/11/2019) Kế hoạch 124/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 73/NQ-CP về Chương trình hành động triển khai Nghị quyết 60/2018/QH14 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 6. (25/11/2019) Công văn 88332/CT-TTHT năm 2019 về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp tách doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (25/11/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND về phân công cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; cơ quan quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 8. (25/11/2019) Quyết định 3848/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam năm 2020 và sơ kết giai đoạn I (2017-2020)
 9. (25/11/2019) Quyết định 1717/QĐ-TLĐ năm 2019 về Quy chế xét chọn và trao tặng Giải thưởng "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (02/12/2019) Quyết định 74/2019/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”
 2. (29/11/2019) Quyết định 6877/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội
 3. (29/11/2019) Thông tư 14/2019/TT-BVHTTDL quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 4. (28/11/2019) Quyết định 39/2019/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp thực hiện việc đăng ký phương tiện và quản lý phương tiện được miễn đăng ký phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 5. (27/11/2019) Quyết định 50/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 6. (27/11/2019) Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý di sản địa chất, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường trong khu vực công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 7. (27/11/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 1750/2011/QĐ-UBND quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và Quyết định 22/2018/QĐ-UBND Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và lễ hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 8. (26/11/2019) Quyết định 3601/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa
 9. (26/11/2019) Kế hoạch 244/KH-UBND năm 2019 về tặng quà người hưởng chính sách thuộc lĩnh vực người có công; gia đình diện hộ nghèo; người cao tuổi; người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; các tổ chức, cá nhân tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 10. (25/11/2019) Công văn 5025/LĐTBXH-KHTC về đánh giá tình hình thực hiện năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 11. (25/11/2019) Circular No. 13/2019/TT-BVHTTDL dated November 25, 2019 on amendments to a number of Articles of Circular No. 06/2017/TT-BVHTTDL on elaborating to a number of Articles of Law on Tourism
 12. (25/11/2019) Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL hướng dẫn Luật Du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 13. (25/11/2019) Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi 2019
 14. (25/11/2019) Nghị định 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (02/12/2019) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng do tỉnh Quảng Bình ban hành
 2. (02/12/2019) Chỉ thị 29/CT-TTg năm 2019 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (02/12/2019) Quyết định 54/2019/QĐ-UBND quy định về phân công trách nhiệm trong công tác quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định
 4. (29/11/2019) Quyết định 2699/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 5. (29/11/2019) Kế hoạch 8066/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 1270/QĐ-TTg về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP về công tác phòng, chống thiên tai do thành phố Đà Nẵng ban hành
 6. (29/11/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2475/QĐ-UBND Quy định tạm thời xây dựng, xem xét và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 7. (29/11/2019) Quyết định 50/2019/QĐ-UBND quy định về mức giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 8. (29/11/2019) Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2019 về tổ chức cộng đồng quản lý chuột hại bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2020 do tỉnh Ninh Bình ban hành
 9. (28/11/2019) Quyết định 2676/QĐ-UBND năm 2019 về Quy trình nhắn tin SMS phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến người dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 10. (28/11/2019) Quyết định 5069/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh
 11. (28/11/2019) Thông tư 34/2019/TT-BCT quy định về hệ thống thông tin năng lượng do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 12. (28/11/2019) Quyết định 73/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 98/2017/QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 13. (28/11/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 14. (27/11/2019) Công văn 7402/TCHQ-GSQL năm 2019 thực hiện Nghị định 40/2019/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (27/11/2019) Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý di sản địa chất, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường trong khu vực công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 16. (26/11/2019) Quyết định 45/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1, Điều 1, Quyết định 07/2019/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn sản xuất của tỉnh Nam Định ban hành
 17. (26/11/2019) Quyết định 2666/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Hòa Bình
 18. (26/11/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 19. (25/11/2019) Quyết định 4383/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Định
 20. (25/11/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2011/QĐ-UBND về phê duyệt mức, thời gian hỗ trợ thông qua khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, trồng rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP và Quyết định 04/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2011/QĐ-UBND do tỉnh Điện Biên ban hành
 21. (25/11/2019) Quyết định 51/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (02/12/2019) Nghị quyết 110/NQ-CP năm 2019 về Danh mục quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch do Chính phủ ban hành
 2. (02/12/2019) Chỉ thị 29/CT-TTg năm 2019 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (02/12/2019) Công văn 90165/CT-TTHT năm 2019 về xác định thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng trái phiếu trước hạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (28/11/2019) Công văn 8936/BKHĐT-QLĐT về báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 5. (27/11/2019) Chỉ thị 16/CT-UBND về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và khẩn trương xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Quảng Nam ban hành
 6. (26/11/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực Đất đai áp dụng cho đối tượng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư tại các khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 7. (26/11/2019) Nghị quyết 95/2019/QH14 về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Quốc hội ban hành
 8. (25/11/2019) Chỉ thị 102/CT-BQP năm 2019 về chấn chỉnh công tác đấu thầu, khắc phục tình trạng tiêu cực, vi phạm và đấu thầu hình thức trong Bộ Quốc phòng
 9. (25/11/2019) Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 (lần 2) và điều chỉnh kế hoạch 2019 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương do tỉnh Quảng Trị ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (02/12/2019) Quyết định 53/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 41/2007/QĐ-UBND về trợ cấp tạm thời cho giáo viên, y - bác sĩ được điều động làm công tác quản lý thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo, Y tế trên địa bàn tỉnh Long An
 2. (29/11/2019) Công văn 5421/BGDĐT-KHTC năm 2019 về hướng dẫn đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (29/11/2019) Quyết định 1437/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 tỉnh Ninh Bình
 4. (29/11/2019) Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT về Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (28/11/2019) Kế hoạch 1237/KH-BGDĐT năm 2019 thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (28/11/2019) Quyết định 5070/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
 7. (28/11/2019) Kế hoạch 246/KH-UBND năm 2019 triển khai Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội
 8. (28/11/2019) Quyết định 2381/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch biên soạn, thẩm định, tổ chức thực hiện tài liệu giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 9. (28/11/2019) Quyết định 4439/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính cấp huyện được thay thế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định
 10. (26/11/2019) Circular No. 20/2019/TT-BGDDT dated November 26, 2019 on annulment of regulations on examination and issuance of certificate of foreign languages under formal education program specified in Decision No. 30/2008/QD-BGDDT on training, improvement, examination and issuance of certificates of foreign languages and computer under formal education programs
 11. (26/11/2019) Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT bãi bỏ quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 12. (25/11/2019) Công văn 5350/BGDĐT-TĐKT năm 2019 về hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua khối các sở giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 13. (25/11/2019) Kế hoạch 240/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (02/12/2019) Quyết định 5117/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 2. (29/11/2019) Circular No. 36/2019/TT-BCT dated November 29, 2019 on management of quality of products and goods under the management of the Ministry of Industry and Trade
 3. (29/11/2019) Circular No. 37/2019/TT-BTC dated November 29, 2019 on providing detaied regulations on trade remedies
 4. (29/11/2019) Quyết định 3972/QĐ-TCQLTT năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch đấu tranh phòng ngừa, kiểm tra, xử lý vi phạm tại địa bàn, tụ điểm nổi cộm về hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến hết năm 2020 do Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường ban hành
 5. (29/11/2019) Thông tư 37/2019/TT-BCT hướng dẫn biện pháp phòng vệ thương mại do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 6. (29/11/2019) Quyết định 1706/QĐ-TTg năm 2019 về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (29/11/2019) Thông tư 39/2019/TT-BCT quy định về định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất đường mía do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 8. (29/11/2019) Thông tư 36/2019/TT-BCT quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương
 9. (26/11/2019) Quyết định 4595/QĐ-UBND năm 2019 công bố bãi bỏ các Quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch do tỉnh Quảng Bình ban hành
 10. (26/11/2019) Quyết định 39/2019/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (28/11/2019) Quyết định 60/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang
 2. (28/11/2019) Thông tư 47/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 39/2015/TT-BGTVT về hướng dẫn Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam - Campuchia do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (26/11/2019) Quyết định 1106/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai
 4. (26/11/2019) Kế hoạch 123/KH-UBND năm 2019 về thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 5. (26/11/2019) Công điện 50/CĐ-BGTVT năm 2019 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (26/11/2019) Nghị quyết 95/2019/QH14 về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Quốc hội ban hành
 7. (26/11/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (29/11/2019) Công văn 5149/LĐTBXH-VP năm 2019 về triển khai sử dụng Phần mềm tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, chất vấn trên Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 2. (29/11/2019) Công văn 7092/BYT-K2ĐT năm 2019 về tuân thủ quy định về nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng đối với phương pháp tế bào do Bộ Y tế ban hành
 3. (28/11/2019) Quyết định 2676/QĐ-UBND năm 2019 về Quy trình nhắn tin SMS phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến người dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 4. (28/11/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 5. (28/11/2019) Quyết định 5086/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế tích hợp, quản lý, vận hành, khai thác Kho dữ liệu dùng chung của thành phố Hồ Chí Minh
 6. (28/11/2019) Thông tư 34/2019/TT-BCT quy định về hệ thống thông tin năng lượng do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 7. (26/11/2019) Kế hoạch 241/KH-UBND năm 2019 về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
 8. (25/11/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 9. (25/11/2019) Quyết định 58/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 10. (25/11/2019) Quyết định 2992/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án “Phát triển cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2019-2022”
 11. (25/11/2019) Kế hoạch 120/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 362/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực Quyền dân sự

 1. (28/11/2019) Quyết định 2143/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 108 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
 2. (28/11/2019) Quyết định 2141/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Phương Hoa do Chủ tịch nước ban hành
 3. (28/11/2019) Quyết định 2142/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Khưu Quốc Cường do Chủ tịch nước ban hành
 4. (28/11/2019) Quyết định 2144/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 10 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
 5. (28/11/2019) Quyết định 2147/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
 6. (28/11/2019) Quyết định 2146/QĐ-CTN năm 2019 về thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Na Uy do Chủ tịch nước ban hành
 7. (28/11/2019) Quyết định 2139/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 194 công dân hiện đang cư trú tại Singapore do Chủ tịch nước ban hành
 8. (28/11/2019) Quyết định 2137/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 66 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành
 9. (28/11/2019) Quyết định 2138/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 107 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
 10. (28/11/2019) Quyết định 2140/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Trần Thanh Huế do Chủ tịch nước ban hành
 11. (28/11/2019) Quyết định 2136/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 34 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông và Ma Cao (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
 12. (28/11/2019) Quyết định 2145/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
 13. (27/11/2019) Quyết định 59/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp liên ngành trong tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp, tiếp nhận và rà soát thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh An Giang
 14. (25/11/2019) Law No. 51/2019/QH14 dated November 25, 2019 on amendments to a number of Articles of Law on entry, exit, transit and residence of foreigners in Vietnam
 15. (25/11/2019) Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (29/11/2019) Công văn 2781/BHXH-QLT năm 2019 về hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/01/2020 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 2. (27/11/2019) Công văn 5090/LĐTBXH-TCCB về đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2019 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 3. (27/11/2019) Thông tư 84/2019/TT-BTC quy định về nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, nội dung và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống mua bán người do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 4. (26/11/2019) Kế hoạch 244/KH-UBND năm 2019 về tặng quà người hưởng chính sách thuộc lĩnh vực người có công; gia đình diện hộ nghèo; người cao tuổi; người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; các tổ chức, cá nhân tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 5. (26/11/2019) Quyết định 5038/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ chí Minh
 6. (25/11/2019) Công văn 5024/LĐTBXH-KHTC về chuẩn bị tổng kết năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 7. (25/11/2019) Công văn 88336/CT-TTHT năm 2019 về chi tiền mặt có tính chất phúc lợi cho người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (25/11/2019) Quyết định 4386/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh trong lĩnh vực việc làm, an toàn lao động thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
 9. (25/11/2019) Quyết định 1717/QĐ-TLĐ năm 2019 về Quy chế xét chọn và trao tặng Giải thưởng "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (02/12/2019) Công văn 90282/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn đặt in do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (02/12/2019) Công văn 90275/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế khi bán thanh lý hàng tồn kho do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (02/12/2019) Công văn 90274/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với hoạt động bán phần mềm dạy tiếng Anh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (02/12/2019) Công văn 90167/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (02/12/2019) Công văn 90166/CT-TTHT năm 2019 về khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê nhà do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (02/12/2019) Công văn 90165/CT-TTHT năm 2019 về xác định thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng trái phiếu trước hạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (02/12/2019) Công văn 90162/CT-TTHT năm 2019 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (02/12/2019) Công văn 90159/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (02/12/2019) Công văn 90158/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (02/12/2019) Công văn 90157/CT-TTHT năm 2019 về chi phí hao hụt hàng hóa, chi mua quà tặng khách hàng do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
 11. (29/11/2019) Công văn 4944/TCT-KK năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 12. (29/11/2019) Công văn 4965/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cầm đồ do Tổng cục Thuế ban hành
 13. (29/11/2019) Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND quy định về mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019-2020
 14. (29/11/2019) Thông tư 85/2019/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 15. (28/11/2019) Công văn 7422/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế giá trị gia tăng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (27/11/2019) Công văn 7382/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế giá trị gia tăng của mặt hàng trang thiết bị y tế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (27/11/2019) Công văn 4886/TCT-DNNCN năm 2019 về hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
 18. (27/11/2019) Công văn 4887/TCT-DNNCN năm 2019 hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 19. (27/11/2019) Công văn 4885/TCT-KK năm 2019 về đăng ký thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 20. (27/11/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ sử dụng đò, phà do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 21. (26/11/2019) Resolution No. 94/2019/QH14 dated November 26, 2019 tax debt relief and cancellation of late payment fines and interest for insolvent taxpayers
 22. (26/11/2019) Nghị quyết 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước do Quốc hội ban hành
 23. (25/11/2019) Công văn 88465/CT-TTHT năm 2019 về chi phí mua hàng hóa dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 24. (25/11/2019) Công văn 88336/CT-TTHT năm 2019 về chi tiền mặt có tính chất phúc lợi cho người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 25. (25/11/2019) Công văn 88475/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với phí đại diện người sở hữu trái phiếu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 26. (25/11/2019) Công văn 88466/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 27. (25/11/2019) Công văn 88343/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 28. (25/11/2019) Công văn 88339/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng mẫu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 29. (25/11/2019) Công văn 88338/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 30. (25/11/2019) Công văn 88337/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 31. (25/11/2019) Công văn 88333/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 32. (25/11/2019) Công văn 88332/CT-TTHT năm 2019 về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp tách doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 33. (25/11/2019) Công văn 88335/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với công trình thủy điện Xekaman 3 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 34. (25/11/2019) Công văn 7330/TCHQ-TXNK năm 2019 về triển khai chính thức chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu do Tổng cục Hải quan ban hành
 35. (25/11/2019) Quyết định 39/2019/QĐ-UBND quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (02/12/2019) Công văn 90159/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (02/12/2019) Quyết định 2507/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ đơn giá sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 3. (29/11/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan, tổ chức và diện tích công trình sự nghiệp của cơ sở hoạt động sự nghiệp do tỉnh Sơn La ban hành
 4. (27/11/2019) Nghị quyết 98/2019/QH14 về phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 và Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam - Campuchia do Quốc hội ban hành
 5. (26/11/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực Đất đai áp dụng cho đối tượng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư tại các khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 6. (26/11/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng nhà làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn
 7. (25/11/2019) Thông tư 07/2019/TT-BTP hướng dẫn về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Lĩnh vực Chứng khoán

 1. (26/11/2019) Luật Chứng khoán 2019


Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (02/12/2019) Quyết định 2507/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ đơn giá sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 2. (29/11/2019) Quyết định 2503/QĐ-BTC năm 2019 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 3. (29/11/2019) Quyết định 1704/QĐ-TTg năm 2019 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (29/11/2019) Quyết định 1706/QĐ-TTg năm 2019 về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (29/11/2019) Văn bản hợp nhất 39/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 6. (28/11/2019) Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2019 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 7. (28/11/2019) Công văn 14478/BTC-NSNN năm 2019 về báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, 18-NQ/TW, 19-NQ/TW do Bộ Tài chính ban hành
 8. (26/11/2019) Công văn 5054/LĐTBXH-KHTC về tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 9. (26/11/2019) Kế hoạch 124/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 73/NQ-CP về Chương trình hành động triển khai Nghị quyết 60/2018/QH14 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 10. (26/11/2019) Quyết định 3471/QĐ-TCHQ năm 2019 về điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của hệ thống Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (01/12/2019) Quyết định 48/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 12. (02/12/2019) Quyết định 50/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2025
 13. (01/12/2019) Quyết định 1656/QĐ-TTg năm 2019 về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (01/12/2019) Quyết định 53/2019/QĐ-UBND về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định
 15. (28/11/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 10 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách
 16. (28/11/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND quy định về tài sản công có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk
 17. (02/12/2019) Quyết định 42/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 11/2016/QĐ-UBND về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Nam Định
 18. (26/11/2019) Quyết định 50/2019/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 05 năm (2015-2019) kèm theo Quyết định 56/2014/QĐ-UBND
 19. (01/12/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định 11/2015/QĐ-UBND quy định cụ thể về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ
 20. (26/11/2019) Quyết định 48/2019/QĐ-UBND về sửa đổi Bảng giá các loại đất đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 05 năm (2015-2019) kèm theo Quyết định 56/2014/QĐ-UBND
 21. (01/12/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về định mức và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất kèm theo Quyết định 29/2015/QĐ-UBND trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 22. (25/11/2019) Quyết định 55/2019/QĐ-UBND về danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang
 23. (01/12/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 24. (01/12/2019) Thông tư 72/2019/TT-BTC sửa đổi Khoản 3 Điều 6 Thông tư 45/2014/TT-BTC hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 25. (01/12/2019) Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do địa phương quản lý do tỉnh An Giang ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (02/12/2019) Quyết định 4671/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
 2. (02/12/2019) Quyết định 2868/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang
 3. (02/12/2019) Quyết định 2876/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới Lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang
 4. (02/12/2019) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng do tỉnh Quảng Bình ban hành
 5. (02/12/2019) Công văn 10975/VPCP-QHĐP năm 2019 về đề xuất các nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các Phiên họp thường kỳ năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (02/12/2019) Kế hoạch 5551/KH-UBND năm 2019 về thông tin đối ngoại năm 2020 của tỉnh Quảng Trị
 7. (02/12/2019) Kế hoạch 535/KH-TANDTC năm 2019 về kiểm tra công tác chuyên môn của các Tòa án nhân dân cấp cao do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 8. (02/12/2019) Kế hoạch 534/KH-TANDTC năm 2019 về kiểm tra công tác chuyên môn của các Tòa án nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 9. (30/11/2019) Công văn 10952/VPCP-KSTT năm 2019 về Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (29/11/2019) Quyết định 1824/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đối ngoại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi
 11. (29/11/2019) Công văn 4515/BHXH-TCCB năm 2019 về hướng dẫn sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản đối với đơn vị theo cơ cấu tổ chức mới do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 12. (29/11/2019) Thông báo 407/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về Nghị định sửa đổi Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (29/11/2019) Quyết định 2491/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng
 14. (29/11/2019) Quyết định 2699/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 15. (29/11/2019) Quyết định 1704/QĐ-TTg năm 2019 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (29/11/2019) Quyết định 4652/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 17. (29/11/2019) Quyết định 1788/QĐ-BLĐTBXH năm 2019 quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Phòng, Khoa và tương đương của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 18. (29/11/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2475/QĐ-UBND Quy định tạm thời xây dựng, xem xét và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 19. (29/11/2019) Quyết định 6877/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội
 20. (29/11/2019) Quyết định 2133/QĐ-BHXH năm 2019 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 21. (28/11/2019) Quyết định 4640/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và Hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
 22. (28/11/2019) Quyết định 5070/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
 23. (28/11/2019) Quyết định 5088/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết nhóm thủ tục hành chính theo Quyết định 03/2019/QĐ-UBND và nhóm quy trình nội bộ liên thông giữa sở, ban, ngành với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (Đợt 3)
 24. (28/11/2019) Quyết định 5069/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh
 25. (28/11/2019) Công văn 14478/BTC-NSNN năm 2019 về báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, 18-NQ/TW, 19-NQ/TW do Bộ Tài chính ban hành
 26. (28/11/2019) Quyết định 4437/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực các vị trí việc làm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
 27. (28/11/2019) Quyết định 4439/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính cấp huyện được thay thế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định
 28. (28/11/2019) Quyết định 5071/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý An toàn thực phẩm do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 29. (28/11/2019) Quyết định 4639/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và Hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
 30. (27/11/2019) Công văn 5898/BNV-TCBC năm 2019 về đăng ký thí điểm hợp nhất cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ Nội vụ ban hành
 31. (27/11/2019) Công văn 5090/LĐTBXH-TCCB về đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2019 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 32. (27/11/2019) Quyết định 4415/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác đối ngoại đa phương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định
 33. (27/11/2019) Quyết định 2036/QĐ-BTTTT năm 2019 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thông tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 34. (26/11/2019) Quyết định 1106/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai
 35. (26/11/2019) Quyết định 5038/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ chí Minh
 36. (26/11/2019) Quyết định 5012/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính đặc thù mới/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
 37. (26/11/2019) Kế hoạch 240/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 38. (26/11/2019) Quyết định 209-QĐ/TW năm 2019 về hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước với Đảng bộ Bộ Ngoại giao do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 39. (26/11/2019) Quyết định 915/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi
 40. (25/11/2019) Công văn 5024/LĐTBXH-KHTC về chuẩn bị tổng kết năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 41. (25/11/2019) Nghị quyết 91/2019/QH14 về bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành
 42. (25/11/2019) Nghị quyết 92/2019/QH14 về bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành
 43. (25/11/2019) Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh Quyết định 1542/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên
 44. (25/11/2019) Quyết định 4385/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
 45. (25/11/2019) Quyết định 4386/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh trong lĩnh vực việc làm, an toàn lao động thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
 46. (25/11/2019) Quyết định 4387/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
 47. (25/11/2019) Quyết định 2991/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, quy trình điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công cấp huyện do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 48. (25/11/2019) Quyết định 5015/QĐ-UBND năm 2019 quy định về chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 49. (25/11/2019) Quyết định 2992/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án “Phát triển cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2019-2022”
 50. (25/11/2019) Quyết định 2811/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang
 51. (02/12/2019) Quyết định 49/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 11 Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định 10/2016/QĐ-UBND
 52. (01/12/2019) Quyết định 50/2019/QĐ-UBND quy định về số lượng, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các phòng, ban, chi cục và tương đương trở xuống thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng
 53. (01/12/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2018/QĐ-UBND về sửa đổi Quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo cơ chế một cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận kèm theo Quyết định 73/2015/QĐ-UBND
 54. (02/12/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền quyết định giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Gia Lai quản lý
 55. (01/12/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương kèm theo Quyết định 68/2015/QĐ-UBND
 56. (02/12/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND quy định về nhiệm vụ, quyền hạn bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 57. (01/12/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp cơ quan thẩm định, cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Nam Định
 58. (01/12/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 59. (02/12/2019) Quyết định 54/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 49/2015/QĐ-UBND quy định tạm thời mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 60. (01/12/2019) Quyết định 50/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 61. (29/11/2019) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2014/QĐ-UBND quy định về thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 62. (02/12/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 63. (28/11/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND quy định về đối tượng khách được mời cơm theo quy định tại Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND do thành phố Hà Nội ban hành
 64. (01/12/2019) Quyết định 42/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế về hoạt động, tổ chức sản xuất, phát sóng chuyên mục “Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời” trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng kèm theo Quyết định 3015/2014/QĐ-UBND do thành phố Hải Phòng ban hành
 65. (28/11/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 10 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách
 66. (01/12/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND quy định về thi đua, khen thưởng trong phong trào “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên” giai đoạn 2019-2025
 67. (28/11/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 68. (26/11/2019) Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2019 tỉnh Thừa Thiên Huế
 69. (25/11/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 70. (29/11/2019) Quyết định 57/2019/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 34/2016/QĐ-UBND
 71. (01/12/2019) Quyết định 49/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
 72. (25/11/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành
 73. (27/11/2019) Quyết định 49/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 46/2019/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Long An
 74. (25/11/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND về Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Bình
 75. (26/11/2019) Quyết định 47/2019/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành trong lĩnh vực tư pháp
 76. (25/11/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 4, Điều 40 Quy định về công tác thi đua, khen thưởng kèm theo Quyết định 24/2018/QĐ-UBND trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 77. (01/12/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận kèm theo Quyết định 49/2016/QĐ-UBND
 78. (01/12/2019) Quyết định 3357/QĐ-BCT năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
 79. (01/12/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ của cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh Hà Giang
 80. (25/11/2019) Quyết định 2307/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động ngoại hối quy định tại Thông tư 15/2019/TT-NHNN thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 81. (01/12/2019) Nghị quyết 786/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 82. (01/12/2019) Nghị quyết 787/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về thành lập 03 phường thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 83. (01/12/2019) Nghị quyết 788/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 84. (25/11/2019) Thông tư 15/2019/TT-NHNN sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật về hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 85. (01/12/2019) Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (02/12/2019) Quyết định 4671/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
 2. (02/12/2019) Quyết định 4492/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định
 3. (29/11/2019) Công văn 19993/QLD-ĐK năm 2019 về đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành
 4. (29/11/2019) Quyết định 2491/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng
 5. (29/11/2019) Chỉ thị 28/CT-TTg năm 2019 về tăng cường công tác tiêm chủng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (28/11/2019) Quyết định 5071/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý An toàn thực phẩm do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 7. (28/11/2019) Quyết định 5042/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án "Thí điểm sàng lọc ung thư cổ tử cung trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025"
 8. (27/11/2019) Công văn 19942/QLD-CL năm 2019 về đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
 9. (27/11/2019) Kế hoạch 242/KH-UBND năm 2019 về khám sàng lọc bệnh ung thư và tim mạch tại tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2021
 10. (27/11/2019) Quyết định 5609/QĐ-BYT năm 2019 bãi bỏ Quyết định 4413/QĐ-BYT về "Tiêu chí Phòng xét nghiệm vi sinh tham chiếu quốc gia về kháng sinh" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 11. (26/11/2019) Kế hoạch 2655/KH-UBND năm 2019 về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 12. (26/11/2019) Quyết định 5588/QĐ-BYT năm 2019 về nội dung công bố kết quả kiểm tra, đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học áp dụng để liên thông kết quả do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 13. (25/11/2019) Quyết định 4387/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
 14. (25/11/2019) Công văn 19781/QLD-CL năm 2019 về đình chỉ lưu hành thuốc Ceteco Melocen 7,5 không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
 15. (25/11/2019) Công văn 19780/QLD-MP năm 2019 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
 16. (25/11/2019) Quyết định 2811/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang
 17. (02/12/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của đơn vị sự nghiệp y tế tuyến huyện, xã thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 18. (01/12/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 19. (01/12/2019) Quyết định 53/2019/QĐ-UBND về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định
 20. (02/12/2019) Quyết định 54/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 49/2015/QĐ-UBND quy định tạm thời mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 21. (01/12/2019) Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do địa phương quản lý do tỉnh An Giang ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (02/12/2019) Quyết định 2876/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới Lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang
 2. (28/11/2019) Quyết định 4640/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và Hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
 3. (28/11/2019) Quyết định 4639/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và Hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
 4. (26/11/2019) Kế hoạch 124/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 73/NQ-CP về Chương trình hành động triển khai Nghị quyết 60/2018/QH14 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 5. (25/11/2019) Công văn 88332/CT-TTHT năm 2019 về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp tách doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (25/11/2019) Quyết định 3848/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam năm 2020 và sơ kết giai đoạn I (2017-2020)
 7. (25/11/2019) Quyết định 1717/QĐ-TLĐ năm 2019 về Quy chế xét chọn và trao tặng Giải thưởng "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 8. (01/12/2019) Thông tư 157/2019/TT-BQP về hướng dẫn thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng quyết định thành lập hoặc được giao quản lý
 9. (01/12/2019) Thông tư 155/2019/TT-BQP về hướng dẫn chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng thành công ty cổ phần
 10. (25/11/2019) Nghị định 77/2019/NĐ-CP về tổ hợp tác

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (02/12/2019) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng do tỉnh Quảng Bình ban hành
 2. (02/12/2019) Chỉ thị 29/CT-TTg năm 2019 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (29/11/2019) Quyết định 2699/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 4. (29/11/2019) Kế hoạch 8066/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 1270/QĐ-TTg về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP về công tác phòng, chống thiên tai do thành phố Đà Nẵng ban hành
 5. (29/11/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2475/QĐ-UBND Quy định tạm thời xây dựng, xem xét và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 6. (29/11/2019) Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2019 về tổ chức cộng đồng quản lý chuột hại bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2020 do tỉnh Ninh Bình ban hành
 7. (28/11/2019) Quyết định 2676/QĐ-UBND năm 2019 về Quy trình nhắn tin SMS phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến người dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 8. (28/11/2019) Quyết định 5069/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh
 9. (27/11/2019) Công văn 7402/TCHQ-GSQL năm 2019 thực hiện Nghị định 40/2019/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (27/11/2019) Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý di sản địa chất, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường trong khu vực công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 11. (26/11/2019) Quyết định 2666/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Hòa Bình
 12. (25/11/2019) Quyết định 4383/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Định
 13. (02/12/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 14. (01/12/2019) Quyết định 50/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 15. (28/11/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, khai thác công trình Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 16. (01/12/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND về Đơn giá lập báo cáo hiện trạng môi trường và báo cáo chuyên đề về môi trường tỉnh Nam Định
 17. (26/11/2019) Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế
 18. (01/12/2019) Quyết định 1612/QĐ-TTg năm 2019 về Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Srêpôk do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. (25/11/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về Khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 20. (25/11/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND về phân công, phân cấp thực hiện quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (02/12/2019) Nghị quyết 110/NQ-CP năm 2019 về Danh mục quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch do Chính phủ ban hành
 2. (02/12/2019) Chỉ thị 29/CT-TTg năm 2019 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (02/12/2019) Công văn 90165/CT-TTHT năm 2019 về xác định thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng trái phiếu trước hạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (28/11/2019) Công văn 8936/BKHĐT-QLĐT về báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 5. (27/11/2019) Chỉ thị 16/CT-UBND về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và khẩn trương xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Quảng Nam ban hành
 6. (26/11/2019) Nghị quyết 95/2019/QH14 về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Quốc hội ban hành
 7. (25/11/2019) Chỉ thị 102/CT-BQP năm 2019 về chấn chỉnh công tác đấu thầu, khắc phục tình trạng tiêu cực, vi phạm và đấu thầu hình thức trong Bộ Quốc phòng
 8. (25/11/2019) Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 (lần 2) và điều chỉnh kế hoạch 2019 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương do tỉnh Quảng Trị ban hành
 9. (29/11/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và quy trình lập Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 10. (26/11/2019) Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2019 tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực Thương mại

 1. (02/12/2019) Quyết định 5117/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 2. (29/11/2019) Quyết định 3972/QĐ-TCQLTT năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch đấu tranh phòng ngừa, kiểm tra, xử lý vi phạm tại địa bàn, tụ điểm nổi cộm về hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến hết năm 2020 do Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường ban hành
 3. (29/11/2019) Quyết định 1706/QĐ-TTg năm 2019 về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (26/11/2019) Quyết định 4595/QĐ-UBND năm 2019 công bố bãi bỏ các Quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch do tỉnh Quảng Bình ban hành
 5. (29/11/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và quy trình lập Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 6. (27/11/2019) Quyết định 49/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 46/2019/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Long An
 7. (25/11/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND quy định thực hiện Nghị quyết 194/2019/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích đầu tư, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh
 8. (01/12/2019) Quyết định 3357/QĐ-BCT năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
 9. (01/12/2019) Quyết định 1320/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (01/12/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-TTg về Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (01/12/2019) Decision No. 30/2019/QD-TTg dated October 08, 2019 on promulgating the Regulation on Development, Management and Implementation of the Vietnamese National Brand Program
 12. (01/12/2019) Decree No. 75/2019/ND-CP dated September 26, 2019 prescribing penalties for administrative violations against regulations on competition
 13. (01/12/2019) Nghị định 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (29/11/2019) Công văn 5421/BGDĐT-KHTC năm 2019 về hướng dẫn đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (29/11/2019) Quyết định 1437/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 tỉnh Ninh Bình
 3. (28/11/2019) Kế hoạch 1237/KH-BGDĐT năm 2019 thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (28/11/2019) Quyết định 5070/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
 5. (28/11/2019) Kế hoạch 246/KH-UBND năm 2019 triển khai Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội
 6. (28/11/2019) Quyết định 2381/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch biên soạn, thẩm định, tổ chức thực hiện tài liệu giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 7. (28/11/2019) Quyết định 4439/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính cấp huyện được thay thế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định
 8. (25/11/2019) Công văn 5350/BGDĐT-TĐKT năm 2019 về hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua khối các sở giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (25/11/2019) Kế hoạch 240/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 10. (01/12/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 19/2018/QĐ-UBND quy định về chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục, đào tạo và hỗ trợ hoạt động sáng tạo không chuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 11. (01/12/2019) Quyết định 1656/QĐ-TTg năm 2019 về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (29/11/2019) Công văn 5149/LĐTBXH-VP năm 2019 về triển khai sử dụng Phần mềm tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, chất vấn trên Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 2. (29/11/2019) Công văn 7092/BYT-K2ĐT năm 2019 về tuân thủ quy định về nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng đối với phương pháp tế bào do Bộ Y tế ban hành
 3. (28/11/2019) Quyết định 2676/QĐ-UBND năm 2019 về Quy trình nhắn tin SMS phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến người dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 4. (28/11/2019) Quyết định 5086/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế tích hợp, quản lý, vận hành, khai thác Kho dữ liệu dùng chung của thành phố Hồ Chí Minh
 5. (26/11/2019) Kế hoạch 241/KH-UBND năm 2019 về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
 6. (25/11/2019) Quyết định 2992/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án “Phát triển cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2019-2022”
 7. (25/11/2019) Kế hoạch 120/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 362/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 8. (25/11/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 9. (01/12/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND quy định về thời gian hoạt động của các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; điều kiện về diện tích phòng máy và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 10. (01/12/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định 11/2015/QĐ-UBND quy định cụ thể về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực Quyền dân sự

 1. (28/11/2019) Quyết định 2143/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 108 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
 2. (28/11/2019) Quyết định 2141/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Phương Hoa do Chủ tịch nước ban hành
 3. (28/11/2019) Quyết định 2142/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Khưu Quốc Cường do Chủ tịch nước ban hành
 4. (28/11/2019) Quyết định 2144/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 10 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
 5. (28/11/2019) Quyết định 2147/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
 6. (28/11/2019) Quyết định 2146/QĐ-CTN năm 2019 về thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Na Uy do Chủ tịch nước ban hành
 7. (28/11/2019) Quyết định 2139/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 194 công dân hiện đang cư trú tại Singapore do Chủ tịch nước ban hành
 8. (28/11/2019) Quyết định 2137/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 66 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành
 9. (28/11/2019) Quyết định 2138/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 107 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
 10. (28/11/2019) Quyết định 2140/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Trần Thanh Huế do Chủ tịch nước ban hành
 11. (28/11/2019) Quyết định 2136/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 34 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông và Ma Cao (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
 12. (28/11/2019) Quyết định 2145/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
 13. (01/12/2019) Thông tư 27/2019/TT-BYT sửa đổi Thông tư 17/2012/TT-BYT quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (29/11/2019) Quyết định 6877/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội
 2. (27/11/2019) Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý di sản địa chất, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường trong khu vực công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 3. (26/11/2019) Quyết định 3601/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa
 4. (26/11/2019) Kế hoạch 244/KH-UBND năm 2019 về tặng quà người hưởng chính sách thuộc lĩnh vực người có công; gia đình diện hộ nghèo; người cao tuổi; người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; các tổ chức, cá nhân tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 5. (25/11/2019) Công văn 5025/LĐTBXH-KHTC về đánh giá tình hình thực hiện năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 6. (01/12/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 45/2015/QĐ-UBND Quy định hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 7. (30/11/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND quy định về Bảng điểm chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 8. (01/12/2019) Quyết định 49/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 24/2018/QĐ-UBND
 9. (01/12/2019) Quyết định 39/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý di tích, di vật cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 10. (28/11/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 11. (01/12/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 28/2013/QĐ-UBND quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 12. (01/12/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 13. (25/11/2019) Thông tư 10/2019/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (29/11/2019) Công văn 2781/BHXH-QLT năm 2019 về hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/01/2020 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 2. (27/11/2019) Công văn 5090/LĐTBXH-TCCB về đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2019 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 3. (26/11/2019) Kế hoạch 244/KH-UBND năm 2019 về tặng quà người hưởng chính sách thuộc lĩnh vực người có công; gia đình diện hộ nghèo; người cao tuổi; người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; các tổ chức, cá nhân tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
 4. (26/11/2019) Quyết định 5038/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ chí Minh
 5. (25/11/2019) Công văn 5024/LĐTBXH-KHTC về chuẩn bị tổng kết năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 6. (25/11/2019) Công văn 88336/CT-TTHT năm 2019 về chi tiền mặt có tính chất phúc lợi cho người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (25/11/2019) Quyết định 4386/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh trong lĩnh vực việc làm, an toàn lao động thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
 8. (25/11/2019) Quyết định 1717/QĐ-TLĐ năm 2019 về Quy chế xét chọn và trao tặng Giải thưởng "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 9. (01/12/2019) Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (02/12/2019) Công văn 90159/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (02/12/2019) Quyết định 2507/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ đơn giá sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 3. (01/12/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2018/QĐ-UBND về sửa đổi Quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo cơ chế một cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận kèm theo Quyết định 73/2015/QĐ-UBND
 4. (26/11/2019) Quyết định 50/2019/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 05 năm (2015-2019) kèm theo Quyết định 56/2014/QĐ-UBND
 5. (26/11/2019) Quyết định 48/2019/QĐ-UBND về sửa đổi Bảng giá các loại đất đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 05 năm (2015-2019) kèm theo Quyết định 56/2014/QĐ-UBND
 6. (01/12/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về định mức và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất kèm theo Quyết định 29/2015/QĐ-UBND trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (02/12/2019) Công văn 90282/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn đặt in do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (02/12/2019) Công văn 90275/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế khi bán thanh lý hàng tồn kho do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (02/12/2019) Công văn 90274/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với hoạt động bán phần mềm dạy tiếng Anh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (02/12/2019) Công văn 90167/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (02/12/2019) Công văn 90166/CT-TTHT năm 2019 về khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê nhà do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (02/12/2019) Công văn 90165/CT-TTHT năm 2019 về xác định thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng trái phiếu trước hạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (02/12/2019) Công văn 90162/CT-TTHT năm 2019 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (02/12/2019) Công văn 90159/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (02/12/2019) Công văn 90158/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (02/12/2019) Công văn 90157/CT-TTHT năm 2019 về chi phí hao hụt hàng hóa, chi mua quà tặng khách hàng do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
 11. (29/11/2019) Công văn 4944/TCT-KK năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 12. (29/11/2019) Công văn 4965/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cầm đồ do Tổng cục Thuế ban hành
 13. (28/11/2019) Công văn 7422/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế giá trị gia tăng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (27/11/2019) Công văn 7382/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế giá trị gia tăng của mặt hàng trang thiết bị y tế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (27/11/2019) Công văn 4886/TCT-DNNCN năm 2019 về hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
 16. (27/11/2019) Công văn 4887/TCT-DNNCN năm 2019 hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 17. (27/11/2019) Công văn 4885/TCT-KK năm 2019 về đăng ký thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 18. (25/11/2019) Công văn 88465/CT-TTHT năm 2019 về chi phí mua hàng hóa dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 19. (25/11/2019) Công văn 88336/CT-TTHT năm 2019 về chi tiền mặt có tính chất phúc lợi cho người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 20. (25/11/2019) Công văn 88475/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với phí đại diện người sở hữu trái phiếu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 21. (25/11/2019) Công văn 88466/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 22. (25/11/2019) Công văn 88343/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 23. (25/11/2019) Công văn 88339/CT-TTHT năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng mẫu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 24. (25/11/2019) Công văn 88338/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 25. (25/11/2019) Công văn 88337/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 26. (25/11/2019) Công văn 88333/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 27. (25/11/2019) Công văn 88332/CT-TTHT năm 2019 về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp tách doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 28. (25/11/2019) Công văn 88335/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với công trình thủy điện Xekaman 3 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 29. (25/11/2019) Công văn 7330/TCHQ-TXNK năm 2019 về triển khai chính thức chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu do Tổng cục Hải quan ban hành
 30. (01/12/2019) Quyết định 2905/QĐ-UBND năm 2019 quy định về thu phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính bằng biên lai điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (26/11/2019) Nghị quyết 108/NQ-CP năm 2019 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành
 2. (25/11/2019) Quyết định 5015/QĐ-UBND năm 2019 quy định về chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 3. (01/12/2019) Quyết định 47/2019/QĐ-UBND quy định về lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở, công trình riêng lẻ thuộc phạm vi đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
 4. (26/11/2019) Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND về bổ sung dự án vào danh mục dự án thuộc Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
 5. (25/11/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 6. (01/12/2019) Quyết định 51/2019/QĐ-UBND quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định
 7. (01/12/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 14 của quy định về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị kèm theo Quyết định 09/2018/QĐ-UBND trên địa bàn thành phố Hà Nội
 8. (01/12/2019) Thông tư 05/2019/TT-BXD về sửa đổi Phụ lục Thông tư 05/2018/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (26/11/2019) Quyết định 1106/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai
 2. (26/11/2019) Kế hoạch 123/KH-UBND năm 2019 về thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 3. (26/11/2019) Công điện 50/CĐ-BGTVT năm 2019 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (26/11/2019) Nghị quyết 95/2019/QH14 về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Quốc hội ban hành
 5. (01/12/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum
 6. (01/12/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND quy định về thi đua, khen thưởng trong phong trào “Xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông tỉnh Thái Nguyên” giai đoạn 2019-2025
 7. (01/12/2019) Quyết định 52/2019/QĐ-UBND quy định về giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Định
 8. (25/11/2019) Quyết định 48/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2016/QĐ-UBND Quy định về quản lý, khai thác vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 9. (01/12/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận kèm theo Quyết định 49/2016/QĐ-UBND
 10. (01/12/2019) Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (01/12/2019) Circular No. 38/2019/TT-BGTVT dated October 8, 2019 on amendments to Circular No. 12/2017/TT-BGTVT on driver training, driving tests and issuance of driving licenses for road motor vehicles
 12. (01/12/2019) Thông tư 37/2019/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. (25/11/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng kèm theo Quyết định 25/2016/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (01/12/2019) Thông tư 15/2019/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành


Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (30/11/2019) Quyết định 1228/QĐ-UBND năm 2017 Quy định tiêu chí và mức đạt tiêu chí danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”; “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 2. (01/12/2019) Quyết định 23/2016/QĐ-UBND về Quy định quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 3. (26/11/2019) Quyết định 4193/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính đặc thù trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 4. (26/11/2019) Quyết định 4192/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính đặc thù trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Thanh Hóa
 5. (02/12/2019) Quyết định 11/2016/QĐ-UBND về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Nam Định
 6. (01/12/2019) Quyết định 49/2014/QĐ-UBND quy định Thi đua Khen thưởng trong phong trào “Xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 7. (01/12/2019) Quyết định 18/2014/QĐ-UBND quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 8. (28/11/2019) Quyết định 24/2014/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 9. (29/11/2019) Quyết định 10/2014/QĐ-UBND về thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 10. (01/12/2019) Quyết định 06/2014/QĐ-UBND về Quy định Thi đua, Khen thưởng phong trào thi đua “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 11. (01/12/2019) Quyết định 28/2013/QĐ-UBND về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 12. (01/12/2019) Nghị định 19/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2006/NĐ-CP về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
 13. (02/12/2019) Quyết định 18/2010/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 14. (26/11/2019) Quyết định 079/2008/QĐ-UBND Quy chế xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 15. (02/12/2019) Quyết định 25/2007/QĐ-UBND điều chỉnh hệ số nhân công và bù giá nhiên liệu trong dự toán dịch vụ công ích đô thị đối với các bộ đơn giá theo quyết định 12192/QĐ-UBND, 12193/QĐ-UBND và 1070/2006/QĐ-UBND do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (02/12/2019) Quyết định 14/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2025
 2. (01/12/2019) Quyết định 53/2016/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 3. (02/12/2019) Quyết định 11/2016/QĐ-UBND về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Nam Định
 4. (02/12/2019) Quyết định 11/2016/QĐ-UBND về mức trích kinh phí từ khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. (02/12/2019) Quyết định 21/2015/QĐ-UBND về quy định định mức chi phí lập Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 6. (02/12/2019) Quyết định 50/2014/QĐ-UBND về Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. (29/11/2019) Quyết định 10/2014/QĐ-UBND về thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 8. (28/11/2019) Quyết định 27/2013/QĐ-UBND về quản lý, sử dụng, thanh quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Thái Nguyên
 9. (01/12/2019) Quyết định 52/2013/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 10. (01/12/2019) Quyết định 37/2012/QĐ-UBND quy định cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô để thanh toán cước vận chuyển hàng hóa, tài sản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
 11. (28/11/2019) Quyết định 27/2012/QĐ-UBND quy định tỷ lệ (%) mức khoán chi phí bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 12. (28/11/2019) Quyết định 34/2011/QĐ-UBND về Quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, theo niên độ ngân sách hàng năm do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành
 13. (28/11/2019) Quyết định 19/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành
 14. (02/12/2019) Quyết định 76A/2008/QĐ-UBND về thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 15. (02/12/2019) Quyết định 25/2007/QĐ-UBND điều chỉnh hệ số nhân công và bù giá nhiên liệu trong dự toán dịch vụ công ích đô thị đối với các bộ đơn giá theo quyết định 12192/QĐ-UBND, 12193/QĐ-UBND và 1070/2006/QĐ-UBND do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (25/11/2019) Quyết định 4337/QĐ-UBND năm 2017 Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 2. (01/12/2019) Quyết định 19/2016/QĐ-UBND Quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định
 3. (02/12/2019) Quyết định 49/2013/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2013-2020
 4. (28/11/2019) Quyết định 34/2011/QĐ-UBND về Quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, theo niên độ ngân sách hàng năm do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành
 5. (28/11/2019) Quyết định 03/2011/QĐ-UBND về miễn thu phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành
 6. (02/12/2019) Quyết định 43/2010/QĐ-UBND hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo mức lương tối thiểu từ 01/01/2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 7. (02/12/2019) Quyết định 37/2010/QĐ-UBND hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo mức lương tối thiểu từ 01 tháng 01 năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 8. (02/12/2019) Quyết định 70/2009/QĐ-UBND hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành
 9. (02/12/2019) Quyết định 57/2009/QĐ-UBND hướng dẫn dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo Thông tư 05/2009/TT-BXD do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành
 10. (02/12/2019) Quyết định 37/2008/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Nghị định 166/2007/NĐ-CP Nghị định 167/2007/NĐ-CP và Thông tư 06/2008/TT-BXD
 11. (02/12/2019) Quyết định 29/2008/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 12. (02/12/2019) Quyết định 25/2007/QĐ-UBND điều chỉnh hệ số nhân công và bù giá nhiên liệu trong dự toán dịch vụ công ích đô thị đối với các bộ đơn giá theo quyết định 12192/QĐ-UBND, 12193/QĐ-UBND và 1070/2006/QĐ-UBND do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 13. (02/12/2019) Quyết định 15/2007/QĐ-UBND điều chỉnh hệ số nhân công và máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng công trình do giảm phụ cấp đặc biệt và tăng lương tối thiểu đối với các bộ đơn giá xây dựng công trình huyện Côn Đảo theo quyết định 4596/2006/QĐ-UBND, quyết định 4597/2006/QĐ-UBND và quyết định 2058/2006/QĐ-UBND do tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành
 14. (02/12/2019) Quyết định 2666/2006/QĐ-UBND phê duyệt giá vận chuyển, bốc xếp vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (26/11/2019) Quyết định 2988/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
 2. (25/11/2019) Quyết định 23/2016/QĐ-UBND Quy định về quản lý, khai thác vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 3. (01/12/2019) Quyết định 49/2014/QĐ-UBND quy định Thi đua Khen thưởng trong phong trào “Xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 4. (25/11/2019) Quyết định 431/QĐ-UBND năm 2014 quy định số lượng, chủng loại xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 5. (01/12/2019) Quyết định 06/2014/QĐ-UBND về Quy định Thi đua, Khen thưởng phong trào thi đua “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 6. (28/11/2019) Quyết định 27/2013/QĐ-UBND về quản lý, sử dụng, thanh quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Thái Nguyên
 7. (28/11/2019) Quyết định 23/2013/QĐ-UBND đính chính Quyết định 18/2013/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phần trăm thu lệ phí trước bạ đăng ký lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 8. (01/12/2019) Quyết định 03/2007/QĐ-BGTVT công bố vùng nước Cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (02/12/2019) Quyết định 2666/2006/QĐ-UBND phê duyệt giá vận chuyển, bốc xếp vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (01/12/2019) Quyết định 52/2017/QĐ-UBND về sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên kèm theo Quyết định 04/2016/QĐ-UBND
 2. (01/12/2019) Quyết định 1970/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 3. (27/11/2019) Quyết định 1439/QĐ-BTTTT năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thông tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 4. (29/11/2019) Quyết định 816/QĐ-BHXH năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 5. (26/11/2019) Quyết định 4190/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính đặc thù trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, tỉnh Thanh Hóa
 6. (26/11/2019) Quyết định 4193/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính đặc thù trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 7. (26/11/2019) Quyết định 4191/QĐ-UBND năm 2016 thủ tục hành chính đặc thù mới trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa
 8. (26/11/2019) Quyết định 4192/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính đặc thù trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Thanh Hóa
 9. (01/12/2019) Quyết định 04/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên
 10. (25/11/2019) Quyết định 40/2015/QĐ-UBND về Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình
 11. (01/12/2019) Quyết định 18/2015/QĐ-UBND sửa đổi quy định tại Điều 7, Chương II Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, ban, chi cục và tương đương trở xuống thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 46/2012/QĐ-UBND
 12. (25/11/2019) Quyết định 431/QĐ-UBND năm 2014 quy định số lượng, chủng loại xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 13. (28/11/2019) Quyết định 24/2014/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 14. (02/12/2019) Quyết định 51/2013/QĐ-UBND về nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 15. (28/11/2019) Quyết định 27/2013/QĐ-UBND về quản lý, sử dụng, thanh quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Thái Nguyên
 16. (01/12/2019) Quyết định 52/2013/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 17. (02/12/2019) Quyết định 42/2013/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp công tác quản lý môi trường các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 18. (01/12/2019) Thông tư 183/2013/TT-BQP về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trong Quân đội và vốn Nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý đầu tư vào doanh nghiệp
 19. (01/12/2019) Thông tư 56/2013/TT-BQP về hướng dẫn doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trong Quân đội thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 20. (01/12/2019) Quyết định 46/2012/QĐ-UBND về Quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó phòng, ban, chi cục và tương đương trở xuống thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng
 21. (25/11/2019) Quyết định 06/2012/QĐ-UBND bãi bỏ một số nội dung Quyết định 08/2009/QĐ-UBND Quy định chính sách ưu đãi thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng tỉnh Thái Bình
 22. (01/12/2019) Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
 23. (02/12/2019) Quyết định 78/2009/QĐ-UBND ủy quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư bên ngoài khu công nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 24. (26/11/2019) Quyết định 079/2008/QĐ-UBND Quy chế xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 25. (26/11/2019) Chỉ thị 27/2007/CT-UBND tăng cường biện pháp đăng ký, quản lý hộ tịch theo Nghị định 158/2005/NĐ-CP do tỉnh Phú Yên ban hành
 26. (02/12/2019) Quyết định 41/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại Sở Công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (02/12/2019) Quyết định 08/2016/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. (02/12/2019) Quyết định 01/2016/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp giấy phép hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. (02/12/2019) Quyết định 04/2015/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. (28/11/2019) Quyết định 23/2013/QĐ-UBND đính chính Quyết định 18/2013/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phần trăm thu lệ phí trước bạ đăng ký lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 5. (02/12/2019) Quyết định 27A/2012/QĐ-UBND về thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. (28/11/2019) Quyết định 38/2011/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, máy, ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành
 7. (28/11/2019) Quyết định 23/2011/QĐ-UBND về điều chỉnh tỷ lệ trích cho đơn vị tổ chức thu phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp phép trong lĩnh vực tài nguyên nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành
 8. (28/11/2019) Quyết định 03/2011/QĐ-UBND về miễn thu phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành
 9. (02/12/2019) Quyết định 36/2010/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. (02/12/2019) Quyết định 66/2009/QĐ-UBND về thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 11. (02/12/2019) Quyết định 76A/2008/QĐ-UBND về thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 12. (02/12/2019) Quyết định 4724/2006/QĐ-UBND quy định mức thu và sử dụng lệ phí thi lấy chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học trên địa bàn tỉnh do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (02/12/2019) Quyết định 01/2016/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp giấy phép hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. (02/12/2019) Chỉ thị 21/CT-TTg năm 2015 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (01/12/2019) Quyết định 1201/QĐ-TTg năm 2014 về Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Srêpôk do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (02/12/2019) Quyết định 42/2013/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp công tác quản lý môi trường các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. (02/12/2019) Quyết định 04/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 6. (02/12/2019) Quyết định 27A/2012/QĐ-UBND về thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. (01/12/2019) Quyết định 01/2012/QĐ-UBND về Quy định việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành
 8. (28/11/2019) Quyết định 23/2011/QĐ-UBND về điều chỉnh tỷ lệ trích cho đơn vị tổ chức thu phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp phép trong lĩnh vực tài nguyên nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành
 9. (02/12/2019) Quyết định 79/2009/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch mạng lưới, chương trình quan trắc môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 10. (02/12/2019) Quyết định 78/2009/QĐ-UBND ủy quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư bên ngoài khu công nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 11. (02/12/2019) Quyết định 76A/2008/QĐ-UBND về thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 12. (02/12/2019) Quyết định 693/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về quy mô khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trong phạm vi gia đình không phải xin phép, vùng khai thác nước và chiều sâu giếng phải đăng ký trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (02/12/2019) Quyết định 11/2016/QĐ-UBND về mức trích kinh phí từ khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. (02/12/2019) Quyết định 04/2015/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. (02/12/2019) Quyết định 19/2012/QĐ-UBND về Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. (28/11/2019) Quyết định 43/2011/QĐ-UBND quy định giá cho thuê nhà ở học sinh, sinh viên tại trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành
 5. (02/12/2019) Quyết định 25/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục kiểm kê bắt buộc hiện trạng khuôn viên nhà, đất và tài sản gắn liền trên đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 6. (02/12/2019) Quyết định 20/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự thủ tục công nhận quyền sử dụng đất đối với cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành
 7. (02/12/2019) Quyết định 32/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế về cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 8. (02/12/2019) Quyết định 16/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
 9. (02/12/2019) Quyết định 1357/2006/QĐ-UBND Quy định về thực hiện trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành