Thông báo văn bản mới từ ngày 04-11-2019 đến ngày 11-11-2019

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 04-11-2019 đến 11-11-2019


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (11/11/2019) Quyết định 1273/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
 2. (11/11/2019) Công văn 10311/VPCP-KSTT năm 2019 thực hiện xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (11/11/2019) Kế hoạch 2985/KH-UBND năm 2019 về xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 4. (11/11/2019) Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và đối tượng khác dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2021
 5. (11/11/2019) Quyết định 4208/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định
 6. (11/11/2019) Quyết định 3421/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 7. (11/11/2019) Quyết định 06/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
 8. (11/11/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND về Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Bình
 9. (11/11/2019) Quyết định 4653/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa
 10. (11/11/2019) Quyết định 3150/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự thuộc thẩm quyền giải quyết của công an cấp huyện được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 11. (11/11/2019) Quyết định 47/2019/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành trong lĩnh vực tư pháp
 12. (11/11/2019) Quyết định 4652/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính liên thông trong cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 13. (11/11/2019) Quyết định 5166/QĐ-BQP năm 2019 về Danh mục mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo trong Bộ Quốc phòng
 14. (11/11/2019) Quyết định 4427/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 15. (11/11/2019) Quyết định 3151/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 16. (11/11/2019) Kế hoạch 181/KH-UBND năm 2019 về triển khai nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến do tỉnh Hòa Bình ban hành
 17. (11/11/2019) Quyết định 2850/QĐ-BTP năm 2019 sửa đổi Quyết định 1066/QĐ-BTP về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
 18. (11/11/2019) Quyết định 2709/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra tỉnh An Giang
 19. (11/11/2019) Công văn 10294/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý III năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 20. (11/11/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 4, Điều 40 Quy định về công tác thi đua, khen thưởng kèm theo Quyết định 24/2018/QĐ-UBND trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 21. (11/11/2019) Thông tư 77/2019/TT-BTC quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 22. (08/11/2019) Quyết định 3575/QĐ-UBND năm 2019 về định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế) đối với cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam
 23. (08/11/2019) Kế hoạch 2966/KH-UBND năm 2019 về triển khai Quyết định 1291/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 24. (08/11/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận kèm theo Quyết định 49/2016/QĐ-UBND
 25. (08/11/2019) Quyết định 56/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 28/2016/QĐ-UBND
 26. (08/11/2019) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2019 về tăng cường thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 27. (08/11/2019) Quyết định 3561/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 28. (08/11/2019) Quyết định 65/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 29. (08/11/2019) Quy định 208-QĐ/TW năm 2019 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 30. (08/11/2019) Quyết định 1166/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung, trong lĩnh vực Phòng chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
 31. (08/11/2019) Quyết định 1165/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
 32. (08/11/2019) Công văn 4634/UBND-VX năm 2019 về hướng dẫn thực hiện Quy định đánh giá, phân loại hàng quý (sửa đổi) đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định 3728/QĐ-UBND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 33. (08/11/2019) Quyết định 05/2019/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
 34. (08/11/2019) Quyết định 06/2019/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
 35. (08/11/2019) Quyết định 3357/QĐ-BCT năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
 36. (08/11/2019) Quyết định 48/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 37. (08/11/2019) Quyết định 2381/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 38. (08/11/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Điểm c Khoản 19 Điều 2 của “Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, quận”, được kèm theo Quyết định 10/2016/QĐ-UBND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 39. (08/11/2019) Kế hoạch 144/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 40. (08/11/2019) Quyết định 1268/QĐ-UBND năm 2019 về phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
 41. (07/11/2019) Quyết định 2590/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
 42. (07/11/2019) Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kết luận 51-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do tỉnh Phú Yên ban hành
 43. (07/11/2019) Quyết định 4146/QĐ-UBND năm 2019 về công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vị chức năng quản lý của Thanh tra do tỉnh Bình Định ban hành
 44. (07/11/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ của cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh Hà Giang
 45. (07/11/2019) Quyết định 2245/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 46. (07/11/2019) Hướng dẫn 1689/HD-TLĐ năm 2019 về tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2028 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 47. (07/11/2019) Quyết định 6229/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
 48. (07/11/2019) Quyết định 52/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định 35/2016/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc
 49. (07/11/2019) Quyết định 2377/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 50. (07/11/2019) Quyết định 4795/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh
 51. (07/11/2019) Quyết định 2486/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt 05 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 52. (07/11/2019) Quyết định 1969/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 53. (07/11/2019) Thông tư 44/2019/TT-BGTVT quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải
 54. (06/11/2019) Quyết định 4249/QĐ-BNN-TTr năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 55. (06/11/2019) Quyết định 4606/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá, cách tính điểm để đánh giá, xếp hạng, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 56. (06/11/2019) Quyết định 2153/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
 57. (06/11/2019) Quyết định 2154/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
 58. (06/11/2019) Quyết định 4377/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi Cục Kiểm lâm và Hạt Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình
 59. (06/11/2019) Quyết định 756/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp tiếp công dân giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh
 60. (06/11/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 61. (06/11/2019) Kế hoạch 3243/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kết luận 51-KL/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Kế hoạch 82-KH/TU về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do tỉnh Điện Biên ban hành
 62. (06/11/2019) Quyết định 45/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 30/2016/QĐ-UBND
 63. (06/11/2019) Quyết định 2094/QĐ-BGTVT sửa đổi Kế hoạch năm 2019 về thi tuyển công chức vào làm việc tại cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 64. (06/11/2019) Thông tư 13/2019/TT-BNV hướng dẫn quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 65. (06/11/2019) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành
 66. (06/11/2019) Quyết định 46/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên
 67. (06/11/2019) Công văn 4737/LĐTBXH-TCCB năm 2019 về thống kê số lượng công chức, viên chức và các nội dung liên quan đến tiền lương, phụ cấp ngành Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 68. (05/11/2019) Quyết định 2552/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên
 69. (05/11/2019) Quyết định 2639/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái
 70. (05/11/2019) Quyết định 3502/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
 71. (05/11/2019) Quyết định 3503/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
 72. (05/11/2019) Quyết định 3507/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính lĩnh vực công thương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
 73. (05/11/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
 74. (05/11/2019) Quyết định 4110/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực lãnh sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định
 75. (05/11/2019) Kế hoạch 143/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2019-2025
 76. (05/11/2019) Quyết định 1664/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi
 77. (05/11/2019) Quyết định 4113/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định
 78. (05/11/2019) Quyết định 3512/QĐ-UBND năm 2019 về biểu mẫu thu thập thông tin để tổng hợp Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã của tỉnh Quảng Nam
 79. (05/11/2019) Quyết định 2307/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động ngoại hối quy định tại Thông tư 15/2019/TT-NHNN thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 80. (05/11/2019) Quyết định 3508/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục di tích đăng ký bảo vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2024
 81. (05/11/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch do tỉnh Quảng Trị ban hành
 82. (05/11/2019) Quyết định 1960/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng và Quản lý chất lượng công trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau
 83. (05/11/2019) Quyết định 5252/QĐ-BYT năm 2019 về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 84. (05/11/2019) Quyết định 2667/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang
 85. (05/11/2019) Quyết định 1145/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả; thủ tục hành chính không thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
 86. (05/11/2019) Quyết định 4756/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban Quản lý An toàn thực phẩm do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 87. (05/11/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 88. (05/11/2019) Công văn 10124/VPCP-PL về điều chỉnh Chương trình công tác năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 89. (05/11/2019) Kế hoạch 704/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 tỉnh An Giang
 90. (05/11/2019) Kế hoạch 703/KH-UBND thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 tỉnh An Giang
 91. (04/11/2019) Quyết định 2445/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Nam Định
 92. (04/11/2019) Quyết định 1825/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã do tỉnh Bắc Ninh ban hành
 93. (04/11/2019) Quyết định 3614/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 94. (04/11/2019) Quyết định 5088/QĐ-UBND năm 2019 về thay thế Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính kèm theo Quyết định 6124/QĐ-UBND do thành phố Đà Nẵng ban hành
 95. (04/11/2019) Kế hoạch 89/KH-UBND về triển khai đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 đối với các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bình Định
 96. (04/11/2019) Quyết định 3704/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai
 97. (04/11/2019) Quyết định 1953/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau
 98. (04/11/2019) Thông tư 12/2019/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 99. (04/11/2019) Quyết định 3705/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai
 100. (04/11/2019) Quyết định 2436/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Hòa Bình
 101. (04/11/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên
 102. (04/11/2019) Quyết định 1951/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
 103. (04/11/2019) Quyết định 2839/QĐ-UBND năm 2019 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
 104. (04/11/2019) Quyết định 6156/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã
 105. (04/11/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (11/11/2019) Công văn 4613/TCT-KK năm 2019 về việc khôi phục mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (11/11/2019) Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An quản lý
 3. (09/11/2019) Công văn 10282/VPCP-CN năm 2019 về triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng tại các trạm thu phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (08/11/2019) Công văn 4593/TCT-KK năm 2019 về kê khai hàng xuất khẩu bị trả lại khi đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 5. (07/11/2019) Công văn 84141/CT-TTHT năm 2019 về tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (07/11/2019) Công văn 84150/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (07/11/2019) Công văn 84149/CT-TTHT năm 2019 xử lý vướng mắc sau kiểm tra thuế tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương Mại Ngọc Thanh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (07/11/2019) Công văn 84145/CT-TTHT năm 2019 về kê khai khi điều chỉnh giá dịch vụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (07/11/2019) Công văn 84137/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế TP Hà Nội ban hành
 10. (07/11/2019) Công văn 84138/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (07/11/2019) Công văn 84139/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (07/11/2019) Công văn 84140/CT-TTHT năm 2019 về điều kiện áp dụng thuế suất 0% do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (07/11/2019) Công văn 84142/CT-TTHT năm 2019 về gia hạn nộp tiền thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (07/11/2019) Công văn 84143/CT-TTHT năm 2019 về đăng ký người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (07/11/2019) Công văn 84144/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với khoản tiền thưởng cho nhân viên không còn làm việc tại Công ty do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (07/11/2019) Công văn 84148/CT-TTHT năm 2019 về vừa phải trả cổ tức vừa phải nộp tiền thuê đất cho Công ty do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (07/11/2019) Công văn 6995/TCHQ-TXNK năm 2019 về bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7 do Tổng cục Hải quan ban hành
 18. (06/11/2019) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2019 về tăng cường phối hợp trong công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 19. (06/11/2019) Công văn 4558/TCT-PC năm 2019 về xử phạt vi phạm hành chính mất ấn chỉ thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 20. (06/11/2019) Công văn 83764/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn chứng từ do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
 21. (05/11/2019) Công văn 4526/TCT-KK năm 2019 về thủ tục chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 22. (05/11/2019) Công văn 83524/CT-TTHT năm 2019 về đồng tiền trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 23. (05/11/2019) Công văn 83526/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 24. (04/11/2019) Quyết định 2551/QĐ-UBND về phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 25. (04/11/2019) Công văn 4491/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 26. (04/11/2019) Công văn 4490/TCT-KK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
 27. (04/11/2019) Công văn 4492/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế đối với xây dựng nhà ở cán bộ, nhân viên do Tổng cục Thuế ban hành
 28. (04/11/2019) Công văn 4497/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 29. (04/11/2019) Công văn 4498/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm chậu gốm xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
 30. (04/11/2019) Công văn 4499/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế chuyển nhượng dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 31. (04/11/2019) Công văn 4500/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn (vé đặt in) do Tổng cục Thuế ban hành
 32. (04/11/2019) Công văn 83166/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với chi phí xây dựng trụ sở do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (11/11/2019) Quyết định 4208/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định
 2. (11/11/2019) Kế hoạch 5244/KH-UBND năm 2019 thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 3. (08/11/2019) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2019 về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 4. (08/11/2019) Quyết định 71/2019/QĐ-UBND quy định về chính sách hưởng lợi khi khai thác chính và tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng thuộc nguồn ngân sách đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 5. (08/11/2019) Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2019 về tăng cường thực hiện giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh khô năm 2019-2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 6. (08/11/2019) Quyết định 2859/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt đơn giá cây giống Keo, Phi lao và Thông phục vụ trồng rừng sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 7. (08/11/2019) Quyết định 1553/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ờ vùng núi cao, vùng khan hiếm nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (07/11/2019) Quyết định 862/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt đơn giá và chi phí trong phương án hoạt động tại Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi
 9. (07/11/2019) Quyết định 2590/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
 10. (07/11/2019) Quyết định 1969/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 11. (06/11/2019) Quyết định 2153/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
 12. (06/11/2019) Quyết định 2154/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
 13. (06/11/2019) Quyết định 4377/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi Cục Kiểm lâm và Hạt Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình
 14. (06/11/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 25/2018/QĐ-UBND Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở, dự án trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 15. (06/11/2019) Công văn 5798/BTNMT-TNN về vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Hồng những tháng cuối năm 2019 và đầu năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 16. (05/11/2019) Quyết định 1664/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi
 17. (05/11/2019) Kế hoạch 142/KH-UBND năm 2019 về phòng, chống thiệt hại do hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 18. (04/11/2019) Kế hoạch 3213/KH-UBND năm 2019 về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô năm 2019-2020 do tỉnh Điện Biên ban hành
 19. (04/11/2019) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2019-2020 do tỉnh Lai Châu ban hành
 20. (04/11/2019) Quyết định 1953/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau
 21. (04/11/2019) Kế hoạch 2520/KH-UBND năm 2019 về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 22. (04/11/2019) Quyết định 1951/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
 23. (04/11/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND quy định về nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 24. (04/11/2019) Công văn 10063/VPCP-NN năm 2019 về báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình quản lý loài ngoại lai xâm hại do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (11/11/2019) Công văn 10294/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý III năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (08/11/2019) Quyết định 4164/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xổ số kiến thiết Bình Định
 3. (07/11/2019) Quyết định 5137/QĐ-UBND năm 2019 về Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do thành phố Đà Nẵng ban hành
 4. (07/11/2019) Công văn 3977/BTTTT-CNTT năm 2019 về xác nhận ngành nghề sản xuất phần mềm, dịch vụ phần mềm do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 5. (06/11/2019) Quyết định 2191/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân OCOP tỉnh Bắc Kạn
 6. (06/11/2019) Quyết định 3263/QĐ-BKHCN năm 2019 về Quy chế tổ chức xét chọn, vinh danh "Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu" do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 7. (04/11/2019) Chương trình hành động 06/CTrHĐ-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 73/NQ-CP về thực hiện Nghị quyết 60/2018/QH14 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Yên Bái ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (11/11/2019) Resolution No. 85/2019/QH14 dated November 11, 2019 introducing 2020 socio-economic development plan
 2. (11/11/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND quy định thực hiện Nghị quyết 194/2019/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích đầu tư, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh
 3. (11/11/2019) Nghị quyết 85/2019/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do Quốc hội ban hành
 4. (08/11/2019) Kế hoạch 146/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kế hoạch 219-KH/TU về thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy nguồn lực của nền kinh tế do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 5. (08/11/2019) Quyết định 3357/QĐ-BCT năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
 6. (07/11/2019) Công văn 8474/BCT-CTĐP năm 2019 về tổng kết Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 và xây dựng Chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025 do Bộ Công thương ban hành
 7. (06/11/2019) Quyết định 4127/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt tên danh mục mô hình khuyến nông và cơ chế thực hiện Chương trình khuyến nông năm 2020 do tỉnh Bình Định ban hành
 8. (05/11/2019) Quyết định 35/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chí đặc thù đối với đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa; quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá; phân công, phân cấp quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 9. (05/11/2019) Quyết định 3507/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính lĩnh vực công thương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
 10. (05/11/2019) Quyết định 1447/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh Lai Châu
 11. (05/11/2019) Quyết định 1446/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục ngành hàng, sản phẩm quan trọng khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tỉnh Lai Châu
 12. (05/11/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội
 13. (04/11/2019) Quyết định 1509/QĐ-TTg năm 2019 điều chỉnh Quyết định 1256/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (11/11/2019) Resolution No. 85/2019/QH14 dated November 11, 2019 introducing 2020 socio-economic development plan
 2. (11/11/2019) Quyết định 3150/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự thuộc thẩm quyền giải quyết của công an cấp huyện được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 3. (11/11/2019) Nghị quyết 85/2019/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do Quốc hội ban hành
 4. (11/11/2019) Thông tư 11/2019/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện để cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 5. (11/11/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý khu du lịch kèm theo Quyết định 01/2018/QĐ-UBND trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 6. (07/11/2019) Quyết định 53/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 7. (06/11/2019) Công văn 4725/LĐTBXH-BTXH năm 2019 về chấn chỉnh hoạt động tiếp nhận quà, hàng từ thiện nhân đạo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 8. (05/11/2019) Kế hoạch 224/KH-UBND năm 2019 về triển khai công tác gia đình năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 9. (05/11/2019) Quyết định 3510/QĐ-UBND năm 2019 về Đề án thu thập hồ sơ, tài liệu từ các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019-2024
 10. (05/11/2019) Quyết định 3508/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục di tích đăng ký bảo vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2024
 11. (05/11/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 12. (05/11/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch do tỉnh Quảng Trị ban hành
 13. (05/11/2019) Quyết định 2667/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang
 14. (05/11/2019) Kế hoạch 703/KH-UBND thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 tỉnh An Giang
 15. (04/11/2019) Quyết định 3614/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 16. (04/11/2019) Quyết định 5090/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng
 17. (04/11/2019) Quyết định 1509/QĐ-TTg năm 2019 điều chỉnh Quyết định 1256/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 18. (04/11/2019) Thông tư 12/2019/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 19. (04/11/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 20. (04/11/2019) Quyết định 45/2019/QĐ-UBND quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 21. (04/11/2019) Quyết định 40/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (11/11/2019) Kế hoạch 2985/KH-UBND năm 2019 về xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 2. (11/11/2019) Thông tư 45/2019/TT-BGTVT về 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy, động cơ sử dụng cho xe đạp điện và động cơ sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (08/11/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận kèm theo Quyết định 49/2016/QĐ-UBND
 4. (08/11/2019) Quyết định 1165/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
 5. (07/11/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt quốc gia trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 6. (06/11/2019) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2019 về tăng cường phối hợp trong công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 7. (06/11/2019) Quyết định 46/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên
 8. (05/11/2019) Quyết định 2552/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên
 9. (05/11/2019) Circular No. 76/2019/TT-BTC dated November 5, 2019 on accounting guidelines for transport and hydraulic infrastructure
 10. (05/11/2019) Quyết định 3502/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
 11. (05/11/2019) Công văn 4286/BNG-UBBG năm 2019 về mở đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa thuộc cửa khẩu Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) do Bộ Ngoại giao ban hành
 12. (05/11/2019) Thông tư 76/2019/TT-BTC về hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (11/11/2019) Circular No. 08/2019/TT-BXD dated November 11, 2019 on quality supervision and control of constructions invested in form of public-private partnerships
 2. (11/11/2019) Thông tư 08/2019/TT-BXD quy định về giám sát, quản lý chất lượng công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 3. (11/11/2019) Quyết định 51/2019/QĐ-UBND quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định
 4. (09/11/2019) Quyết định 377/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng bến xe khách tỉnh Tuyên Quang
 5. (08/11/2019) Quyết định 47/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 20/2016/QĐ-UBND quy định về xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 6. (07/11/2019) Circular No. 07/2019/TT-BXD dated November 7, 2019 amending, supplementing and replacing a number of regulation of Circular No. 03/2016/TT-BXD regulating classification of construction works, and instructions for application of these regulations to investment and construction activities
 7. (07/11/2019) Quyết định 2108/QĐ-BGTVT năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Sa Pa giai đoạn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (07/11/2019) Quyết định 46/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý sử dụng cần trục tháp, máy vận thăng tại công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 9. (07/11/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt quốc gia trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 10. (07/11/2019) Quyết định 2486/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt 05 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 11. (07/11/2019) Thông tư 07/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 12. (07/11/2019) Công văn 10185/VPCP-CN năm 2019 về khởi công Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (06/11/2019) Quyết định 48/2019/QĐ-UBND quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Long An
 14. (05/11/2019) Quyết định 1960/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng và Quản lý chất lượng công trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau
 15. (05/11/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 16. (04/11/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND quy định về công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 17. (04/11/2019) Quyết định 47/2019/QĐ-UBND về Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 18. (04/11/2019) Công văn 4492/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế đối với xây dựng nhà ở cán bộ, nhân viên do Tổng cục Thuế ban hành
 19. (04/11/2019) Quyết định 6156/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (11/11/2019) Kế hoạch 2995/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 2. (11/11/2019) Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí khuyến khích các xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đến năm 2020 do tỉnh Nghệ An ban hành
 3. (11/11/2019) Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An quản lý
 4. (11/11/2019) Công văn 19100/QLD-CL năm 2019 công bố đợt 29 Danh sách công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
 5. (08/11/2019) Circular No. 18/2019/TT-BLDTBXH dated November 8, 2019 guidance on implementation of wages, salaries, coaching and competition grants; social insurance, unemployment insurance, occupational accident and disease insurance; sickness, pregnancy and occupational accident allowances, for coaches and athletes during the training and competition period
 6. (08/11/2019) Quyết định 1166/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung, trong lĩnh vực Phòng chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
 7. (08/11/2019) Thông tư 18/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ khi ốm đau, thai sản, bị tai nạn lao động đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 8. (07/11/2019) Công văn 2510/TCTS-KHCN&HTQT năm 2019 về thực hiện công bố hợp quy thức ăn, hóa chất và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản do Tổng cục Thủy sản ban hành
 9. (07/11/2019) Quyết định 5306/QĐ-BYT năm 2019 về tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị lạc nội mạc tử cung” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 10. (07/11/2019) Công văn 4179/BHXH-DVT năm 2019 về đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho người bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 11. (07/11/2019) Quyết định 2245/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 12. (05/11/2019) Quyết định 5252/QĐ-BYT năm 2019 về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 13. (05/11/2019) Quyết định 2667/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang
 14. (05/11/2019) Quyết định 33/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 15. (04/11/2019) Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2019 về tập trung chỉ đạo thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát tái đàn lợn để phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 16. (04/11/2019) Quyết định 3704/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai
 17. (04/11/2019) Quyết định 5203/QĐ-BYT năm 2019 bãi bỏ Quy trình 51: Quy định về nhân sự cho đơn vị lọc máu tại Hướng dẫn quy trình kỹ thuật thận nhân tạo kèm theo Quyết định 2482/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 18. (04/11/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên của tỉnh lập thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao do tỉnh Quảng Bình ban hành
 19. (04/11/2019) Quyết định 3705/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (11/11/2019) Công văn 10311/VPCP-KSTT năm 2019 thực hiện xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (11/11/2019) Quyết định 3421/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 3. (11/11/2019) Chỉ thị 52/CT-BTTTT năm 2019 về tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 4. (08/11/2019) Công văn 8409/BNN-KHCN năm 2019 về báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 6524/CT-BNN-KHCN về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN4.0 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 5. (08/11/2019) Quyết định 48/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 6. (07/11/2019) Kế hoạch 339/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TU về phát triển công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019-2025
 7. (07/11/2019) Quyết định 1669/QĐ-TLĐ năm 2019 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
 8. (07/11/2019) Công văn 3977/BTTTT-CNTT năm 2019 về xác nhận ngành nghề sản xuất phần mềm, dịch vụ phần mềm do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 9. (06/11/2019) Quyết định 4373/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020-2025
 10. (06/11/2019) Kế hoạch 378/KH-UBND năm 2019 về ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 11. (06/11/2019) Kế hoạch 336/KH-UBND năm 2019 về triển khai Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 12. (05/11/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
 13. (05/11/2019) Kế hoạch 142/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 14. (05/11/2019) Thông tư 12/2019/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 27/2017/TT-BTTTT quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 15. (05/11/2019) Quyết định 2815/QĐ-BTNMT năm 2019 về Kế hoạch thông tin khoa học và công nghệ năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 16. (04/11/2019) Công văn 6895/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại tai nghe không dây sử dụng công nghệ Bluetooth do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (04/11/2019) Kế hoạch 141/KH-UBND năm 2019 về công tác thông tin đối ngoại năm 2020 do tỉnh Cà Mau ban hành
 18. (04/11/2019) Quyết định 4201/QĐ-BNN-KHCN năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (11/11/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND năm 2019 quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 2. (11/11/2019) Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và đối tượng khác dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2021
 3. (11/11/2019) Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí khuyến khích các xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đến năm 2020 do tỉnh Nghệ An ban hành
 4. (09/11/2019) Công văn 10281/VPCP-CN năm 2019 về giải quyết vướng mắc, bất cập khi sử dụng quỹ đất, trụ sở làm việc để thanh toán Dự án BT do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (08/11/2019) Quyết định 3575/QĐ-UBND năm 2019 về định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế) đối với cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam
 6. (08/11/2019) Circular No. 18/2019/TT-BLDTBXH dated November 8, 2019 guidance on implementation of wages, salaries, coaching and competition grants; social insurance, unemployment insurance, occupational accident and disease insurance; sickness, pregnancy and occupational accident allowances, for coaches and athletes during the training and competition period
 7. (08/11/2019) Quyết định 4157/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Quyết định 2116/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
 8. (08/11/2019) Quyết định 4164/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xổ số kiến thiết Bình Định
 9. (08/11/2019) Quyết định 64/2019/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Thuận
 10. (08/11/2019) Công văn 4760/LĐTBXH-VPQGGN năm 2019 về hướng dẫn phạm vi, đối tượng phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 11. (08/11/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về định mức và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất kèm theo Quyết định 29/2015/QĐ-UBND trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 12. (08/11/2019) Quyết định 2859/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt đơn giá cây giống Keo, Phi lao và Thông phục vụ trồng rừng sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 13. (08/11/2019) Quyết định 2381/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 14. (08/11/2019) Thông tư 18/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ khi ốm đau, thai sản, bị tai nạn lao động đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 15. (07/11/2019) Quyết định 5137/QĐ-UBND năm 2019 về Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do thành phố Đà Nẵng ban hành
 16. (07/11/2019) Quyết định 862/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt đơn giá và chi phí trong phương án hoạt động tại Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi
 17. (07/11/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND về điều chỉnh bảng giá đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (các tuyến đường thuộc huyện Hồng Ngự)
 18. (06/11/2019) Circular No. 17/2019/TT-BLDTBXH dated November 06, 2019 guidance on determination of cost of labor constituting prices of public products and services supplied by enterprises with funding from state budget
 19. (06/11/2019) Quyết định 857/QĐ-UBND năm 2019 về tạm thời tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (xe ô tô cứu thương) cho ngành y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 20. (06/11/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND quy định về tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 21. (06/11/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 22. (06/11/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2009/QĐ-UBND quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết đơn thư trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 23. (06/11/2019) Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 24. (05/11/2019) Quyết định 55/2019/QĐ-UBND về danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang
 25. (05/11/2019) Quyết định 2087/QĐ-BGTVT năm 2019 về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 26. (04/11/2019) Quyết định 40/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
 27. (04/11/2019) Quyết định 1511/QĐ-TTg về giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020; giao, điều chỉnh nội bộ kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 28. (04/11/2019) Công văn 10069/VPCP-KTTH năm 2019 về sử dụng nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách trung ương kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 tại bộ ngành, địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 29. (04/11/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên của tỉnh lập thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao do tỉnh Quảng Bình ban hành
 30. (04/11/2019) Quyết định 40/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 31. (04/11/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 32. (04/11/2019) Thông tư 75/2019/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (11/11/2019) Công văn 4811/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2019 về nắm tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 2. (11/11/2019) Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND bãi bỏ khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 274/2009/NQ-HĐND về thông qua chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động do tỉnh Nghệ An ban hành
 3. (11/11/2019) Công văn 1705/TLĐ năm 2019 về thực hiện Thỏa thuận hợp tác “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” dịp Tết Nguyên đán do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 4. (11/11/2019) Công văn 4796/LĐTBXH-VP năm 2019 hướng dẫn khen thưởng trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 5. (08/11/2019) Quyết định 1864/QĐ-UBND năm 2019 về áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo về trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng đối với 09 nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 6. (08/11/2019) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2019 về tăng cường thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 7. (08/11/2019) Quyết định 1865/QĐ-UBND năm 2019 về áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo trình độ sơ cấp đối với 09 nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 8. (07/11/2019) Công văn 84141/CT-TTHT năm 2019 về tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (07/11/2019) Circular No. 43/2019/TT-BGTVT dated November 7, 2019 amendments and supplements to several Articles of Circular 17/2017/TT-BGTVT regulating requirements for foreign seafarers’ eligibility for working on board Vietnamese-flag ships
 10. (07/11/2019) Quyết định 6229/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
 11. (07/11/2019) Thông tư 43/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 17/2017/TT-BGTVT quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 12. (06/11/2019) Circular No. 17/2019/TT-BLDTBXH dated November 06, 2019 guidance on determination of cost of labor constituting prices of public products and services supplied by enterprises with funding from state budget
 13. (06/11/2019) Quyết định 2094/QĐ-BGTVT sửa đổi Kế hoạch năm 2019 về thi tuyển công chức vào làm việc tại cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. (06/11/2019) Quyết định 34/2019/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành
 15. (06/11/2019) Công văn 4737/LĐTBXH-TCCB năm 2019 về thống kê số lượng công chức, viên chức và các nội dung liên quan đến tiền lương, phụ cấp ngành Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 16. (06/11/2019) Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 17. (05/11/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (11/11/2019) Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2019 về lập kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 2. (11/11/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí phát triển Công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 3. (11/11/2019) Quyết định 72/2019/QĐ-UBND quy định về định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình quy định tại Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 4. (11/11/2019) Quyết định 3151/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 5. (05/11/2019) Quyết định 2677/QĐ-UBND năm 2019 ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2020
 6. (04/11/2019) Quyết định 16/2019/QĐ-UBND quy định về công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 7. (04/11/2019) Quyết định 1511/QĐ-TTg về giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020; giao, điều chỉnh nội bộ kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (04/11/2019) Công văn 10069/VPCP-KTTH năm 2019 về sử dụng nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách trung ương kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 tại bộ ngành, địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (08/11/2019) Quyết định 1865/QĐ-UBND năm 2019 về áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo trình độ sơ cấp đối với 09 nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 2. (07/11/2019) Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kết luận 51-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do tỉnh Phú Yên ban hành
 3. (06/11/2019) Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2019 về tổ chức biên soạn và triển khai nội dung giáo dục của địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 4. (06/11/2019) Công văn 4731/LĐTBXH-TCGDNN năm 2019 về sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp vào trường cao đẳng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 5. (06/11/2019) Kế hoạch 3243/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kết luận 51-KL/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Kế hoạch 82-KH/TU về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do tỉnh Điện Biên ban hành
 6. (06/11/2019) Kế hoạch 3244/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kế hoạch 81-KH/TU thực hiện Kết luận 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập do tỉnh Điện Biên ban hành
 7. (05/11/2019) Kế hoạch 143/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2019-2025
 8. (05/11/2019) Quyết định 1145/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả; thủ tục hành chính không thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
 9. (05/11/2019) Công văn 5378/BNV-CCVC năm 2019 về tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ 2015 trở về trước do Bộ Nội vụ ban hành
 10. (04/11/2019) Kế hoạch 7226/KH-UBND năm 2019 về biên soạn, thẩm định và tổ chức thực hiện tài liệu giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 11. (04/11/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (09/11/2019) Công văn 10281/VPCP-CN năm 2019 về giải quyết vướng mắc, bất cập khi sử dụng quỹ đất, trụ sở làm việc để thanh toán Dự án BT do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (08/11/2019) Thông tư 19/2019/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 3. (08/11/2019) Quyết định 19/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về định mức và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất kèm theo Quyết định 29/2015/QĐ-UBND trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 4. (07/11/2019) Quyết định 27/2019/QĐ-UBND về điều chỉnh bảng giá đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (các tuyến đường thuộc huyện Hồng Ngự)
 5. (07/11/2019) Quyết định 2377/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 6. (06/11/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 7. (05/11/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội
 8. (04/11/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND quy định về thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp vắng chủ và không xác định được chủ trên địa bàn tỉnh Nam Định
 9. (04/11/2019) Quyết định 46/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 10. (04/11/2019) Quyết định 45/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2019 kèm theo Quyết định 07/2019/QĐ-UBND

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (08/11/2019) Công văn 4593/TCT-KK năm 2019 về kê khai hàng xuất khẩu bị trả lại khi đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (08/11/2019) Circular No. 21/2019/TT-BCT dated November 08, 2019 on prescribing Rules of Origin in the Asean – Hong Kong, China Free Trade Agreement
 3. (08/11/2019) Thông tư 21/2019/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 4. (05/11/2019) Công văn 6932/TCHQ-GSQL năm 2019 hướng dẫn thực hiện Thông tư 56/2019/TT-BTC liên quan đến việc chia nhóm hàng hóa và cấp số tờ khai hải quan giấy do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (05/11/2019) Công văn 4286/BNG-UBBG năm 2019 về mở đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa thuộc cửa khẩu Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) do Bộ Ngoại giao ban hành
 6. (04/11/2019) Công văn 6895/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại tai nghe không dây sử dụng công nghệ Bluetooth do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (04/11/2019) Công văn 6896/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa đối với mặt hàng núm vú cao su silicon do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (04/11/2019) Công văn 6894/TCHQ-GSQL năm 2019 về đẩy nhanh thông quan nông thủy sản xuất khẩu đi Trung Quốc do Tổng cục Hải quan ban hành


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (11/11/2019) Quyết định 1273/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
 2. (11/11/2019) Công văn 10311/VPCP-KSTT năm 2019 thực hiện xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (11/11/2019) Kế hoạch 2985/KH-UBND năm 2019 về xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 4. (11/11/2019) Quyết định 4208/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định
 5. (11/11/2019) Quyết định 3421/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 6. (11/11/2019) Quyết định 4653/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa
 7. (11/11/2019) Quyết định 3150/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự thuộc thẩm quyền giải quyết của công an cấp huyện được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 8. (11/11/2019) Quyết định 4652/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính liên thông trong cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 9. (11/11/2019) Quyết định 5166/QĐ-BQP năm 2019 về Danh mục mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo trong Bộ Quốc phòng
 10. (11/11/2019) Quyết định 4427/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 11. (11/11/2019) Quyết định 3151/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 12. (11/11/2019) Kế hoạch 181/KH-UBND năm 2019 về triển khai nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến do tỉnh Hòa Bình ban hành
 13. (11/11/2019) Quyết định 2850/QĐ-BTP năm 2019 sửa đổi Quyết định 1066/QĐ-BTP về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
 14. (11/11/2019) Quyết định 2709/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra tỉnh An Giang
 15. (11/11/2019) Công văn 10294/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý III năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (08/11/2019) Quyết định 3575/QĐ-UBND năm 2019 về định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế) đối với cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam
 17. (08/11/2019) Kế hoạch 2966/KH-UBND năm 2019 về triển khai Quyết định 1291/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 18. (08/11/2019) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2019 về tăng cường thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 19. (08/11/2019) Quyết định 3561/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 20. (08/11/2019) Quy định 208-QĐ/TW năm 2019 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 21. (08/11/2019) Quyết định 1166/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung, trong lĩnh vực Phòng chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
 22. (08/11/2019) Quyết định 1165/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
 23. (08/11/2019) Công văn 4634/UBND-VX năm 2019 về hướng dẫn thực hiện Quy định đánh giá, phân loại hàng quý (sửa đổi) đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định 3728/QĐ-UBND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 24. (08/11/2019) Quyết định 2381/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 25. (08/11/2019) Kế hoạch 144/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 26. (08/11/2019) Quyết định 1268/QĐ-UBND năm 2019 về phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
 27. (07/11/2019) Quyết định 2590/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
 28. (07/11/2019) Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kết luận 51-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do tỉnh Phú Yên ban hành
 29. (07/11/2019) Quyết định 4146/QĐ-UBND năm 2019 về công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vị chức năng quản lý của Thanh tra do tỉnh Bình Định ban hành
 30. (07/11/2019) Quyết định 2245/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 31. (07/11/2019) Hướng dẫn 1689/HD-TLĐ năm 2019 về tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2028 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 32. (07/11/2019) Quyết định 6229/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
 33. (07/11/2019) Quyết định 2377/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 34. (07/11/2019) Quyết định 4795/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh
 35. (07/11/2019) Quyết định 2486/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt 05 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 36. (07/11/2019) Quyết định 1969/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 37. (06/11/2019) Quyết định 4249/QĐ-BNN-TTr năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 38. (06/11/2019) Quyết định 4606/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá, cách tính điểm để đánh giá, xếp hạng, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 39. (06/11/2019) Quyết định 2153/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
 40. (06/11/2019) Quyết định 2154/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
 41. (06/11/2019) Quyết định 4377/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi Cục Kiểm lâm và Hạt Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình
 42. (06/11/2019) Quyết định 756/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp tiếp công dân giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh
 43. (06/11/2019) Kế hoạch 3243/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kết luận 51-KL/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Kế hoạch 82-KH/TU về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do tỉnh Điện Biên ban hành
 44. (06/11/2019) Quyết định 2094/QĐ-BGTVT sửa đổi Kế hoạch năm 2019 về thi tuyển công chức vào làm việc tại cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 45. (06/11/2019) Công văn 4737/LĐTBXH-TCCB năm 2019 về thống kê số lượng công chức, viên chức và các nội dung liên quan đến tiền lương, phụ cấp ngành Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 46. (05/11/2019) Quyết định 2639/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái
 47. (05/11/2019) Quyết định 3502/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
 48. (05/11/2019) Quyết định 3503/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
 49. (05/11/2019) Quyết định 3507/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính lĩnh vực công thương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
 50. (05/11/2019) Quyết định 4110/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực lãnh sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định
 51. (05/11/2019) Kế hoạch 143/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2019-2025
 52. (05/11/2019) Quyết định 1664/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi
 53. (05/11/2019) Quyết định 4113/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định
 54. (05/11/2019) Quyết định 3512/QĐ-UBND năm 2019 về biểu mẫu thu thập thông tin để tổng hợp Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã của tỉnh Quảng Nam
 55. (05/11/2019) Quyết định 3508/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục di tích đăng ký bảo vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2024
 56. (05/11/2019) Quyết định 1960/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng và Quản lý chất lượng công trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau
 57. (05/11/2019) Quyết định 5252/QĐ-BYT năm 2019 về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 58. (05/11/2019) Quyết định 2667/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang
 59. (05/11/2019) Quyết định 1145/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả; thủ tục hành chính không thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
 60. (05/11/2019) Quyết định 4756/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban Quản lý An toàn thực phẩm do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 61. (05/11/2019) Công văn 10124/VPCP-PL về điều chỉnh Chương trình công tác năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 62. (05/11/2019) Kế hoạch 704/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 tỉnh An Giang
 63. (05/11/2019) Kế hoạch 703/KH-UBND thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 tỉnh An Giang
 64. (04/11/2019) Quyết định 2445/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Nam Định
 65. (04/11/2019) Quyết định 1825/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã do tỉnh Bắc Ninh ban hành
 66. (04/11/2019) Quyết định 3614/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 67. (04/11/2019) Quyết định 5088/QĐ-UBND năm 2019 về thay thế Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính kèm theo Quyết định 6124/QĐ-UBND do thành phố Đà Nẵng ban hành
 68. (04/11/2019) Kế hoạch 89/KH-UBND về triển khai đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 đối với các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bình Định
 69. (04/11/2019) Quyết định 3704/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai
 70. (04/11/2019) Quyết định 1953/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau
 71. (04/11/2019) Quyết định 3705/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai
 72. (04/11/2019) Quyết định 2436/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Hòa Bình
 73. (04/11/2019) Quyết định 1951/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
 74. (04/11/2019) Quyết định 2839/QĐ-UBND năm 2019 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
 75. (04/11/2019) Quyết định 6156/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã
 76. (11/11/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND quy định về tuyển dụng công chức, viên chức; quản lý công chức, viên chức; nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 77. (10/11/2019) Quyết định 68/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 78. (11/11/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về Tiêu chí và Quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 44/2016/QĐ-UBND
 79. (11/11/2019) Quyết định 03/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân Quận 12 thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 80. (11/11/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng Công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh quản lý và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng công trình sự nghiệp thuộc ngành y tế, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hòa Bình
 81. (10/11/2019) Quyết định 42/2019/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Phú Yên
 82. (11/11/2019) Quyết định 47/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành
 83. (10/11/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình
 84. (10/11/2019) Nghị quyết 146/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan khi được điều động, luân chuyển, biệt phái do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 85. (11/11/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Ninh
 86. (08/11/2019) Quyết định 40/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 21/2015/QĐ-UBND Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 87. (10/11/2019) Quyết định 49/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố thuộc tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 57/2012/QĐ-UBND
 88. (08/11/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 89. (11/11/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND về Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long giao
 90. (10/11/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 91. (08/11/2019) Quyết định 52/2019/QĐ-UBND quy định về phân công trách nhiệm quản lý, phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang
 92. (10/11/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 11 của Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình kèm theo Quyết định 30/2015/QĐ-UBND
 93. (10/11/2019) Quyết định 40/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành có nội dung không còn phù hợp với quy định của cơ quan nhà nước cấp trên
 94. (08/11/2019) Quyết định 39/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 24/2016/QĐ-UBND
 95. (08/11/2019) Quyết định 46/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 96. (07/11/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND về tổ chức lại Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên
 97. (05/11/2019) Quyết định 47/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực y tế do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành
 98. (10/11/2019) Quyết định 42/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ, xử lý vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 99. (05/11/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên
 100. (11/11/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 101. (05/11/2019) Quyết định 46/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một số điều, khoản Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập kèm theo Quyết định 17/2017/QĐ-UBND
 102. (04/11/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND quy định về Tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tài chính; Trưởng, phó phòng thuộc Chi cục Tài chính Doanh nghiệp; Trưởng, phó Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện, thành phố Hồ Chí Minh
 103. (05/11/2019) Quyết định 42/2019/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Dân tộc tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 104. (04/11/2019) Quyết định 22/2019/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 105. (05/11/2019) Quyết định 39/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế Thi đua, khen thưởng kèm theo Quyết định 09/2018/QĐ-UBND trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 106. (05/11/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND quy định về Chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 107. (05/11/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2013/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Nam Định
 108. (04/11/2019) Quyết định 51/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang
 109. (05/11/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành
 110. (05/11/2019) Thông tư 17/2019/TT-BCT về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành, liên tịch ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (11/11/2019) Công văn 4613/TCT-KK năm 2019 về việc khôi phục mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 2. (09/11/2019) Công văn 10282/VPCP-CN năm 2019 về triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng tại các trạm thu phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (08/11/2019) Công văn 4593/TCT-KK năm 2019 về kê khai hàng xuất khẩu bị trả lại khi đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 4. (07/11/2019) Công văn 84141/CT-TTHT năm 2019 về tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (07/11/2019) Công văn 84150/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (07/11/2019) Công văn 84149/CT-TTHT năm 2019 xử lý vướng mắc sau kiểm tra thuế tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương Mại Ngọc Thanh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (07/11/2019) Công văn 84145/CT-TTHT năm 2019 về kê khai khi điều chỉnh giá dịch vụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (07/11/2019) Công văn 84137/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế TP Hà Nội ban hành
 9. (07/11/2019) Công văn 84138/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (07/11/2019) Công văn 84139/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (07/11/2019) Công văn 84140/CT-TTHT năm 2019 về điều kiện áp dụng thuế suất 0% do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (07/11/2019) Công văn 84142/CT-TTHT năm 2019 về gia hạn nộp tiền thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (07/11/2019) Công văn 84143/CT-TTHT năm 2019 về đăng ký người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (07/11/2019) Công văn 84144/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với khoản tiền thưởng cho nhân viên không còn làm việc tại Công ty do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (07/11/2019) Công văn 84148/CT-TTHT năm 2019 về vừa phải trả cổ tức vừa phải nộp tiền thuê đất cho Công ty do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (07/11/2019) Công văn 6995/TCHQ-TXNK năm 2019 về bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7 do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (06/11/2019) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2019 về tăng cường phối hợp trong công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 18. (06/11/2019) Công văn 4558/TCT-PC năm 2019 về xử phạt vi phạm hành chính mất ấn chỉ thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 19. (06/11/2019) Công văn 83764/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn chứng từ do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
 20. (05/11/2019) Công văn 4526/TCT-KK năm 2019 về thủ tục chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 21. (05/11/2019) Công văn 83524/CT-TTHT năm 2019 về đồng tiền trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 22. (05/11/2019) Công văn 83526/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 23. (04/11/2019) Quyết định 2551/QĐ-UBND về phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 24. (04/11/2019) Công văn 4491/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 25. (04/11/2019) Công văn 4490/TCT-KK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
 26. (04/11/2019) Công văn 4492/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế đối với xây dựng nhà ở cán bộ, nhân viên do Tổng cục Thuế ban hành
 27. (04/11/2019) Công văn 4497/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 28. (04/11/2019) Công văn 4498/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm chậu gốm xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
 29. (04/11/2019) Công văn 4499/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế chuyển nhượng dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
 30. (04/11/2019) Công văn 4500/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn (vé đặt in) do Tổng cục Thuế ban hành
 31. (04/11/2019) Công văn 83166/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với chi phí xây dựng trụ sở do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 32. (11/11/2019) Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 3, Mục IV Phần A mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí được kèm theo Nghị quyết 36/2016/NQ-HĐND trên địa bàn tỉnh Long An
 33. (05/11/2019) Circular No. 66/2019/TT-BTC dated September 20, 2019 on amendments to some Article of the Decree No. 110/2015/TT-BTC on e-transactions in taxation
 34. (05/11/2019) Thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (11/11/2019) Quyết định 4208/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định
 2. (11/11/2019) Kế hoạch 5244/KH-UBND năm 2019 thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 3. (08/11/2019) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2019 về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 4. (08/11/2019) Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2019 về tăng cường thực hiện giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh khô năm 2019-2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 5. (08/11/2019) Quyết định 2859/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt đơn giá cây giống Keo, Phi lao và Thông phục vụ trồng rừng sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 6. (08/11/2019) Quyết định 1553/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ờ vùng núi cao, vùng khan hiếm nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (07/11/2019) Quyết định 862/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt đơn giá và chi phí trong phương án hoạt động tại Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi
 8. (07/11/2019) Quyết định 2590/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
 9. (07/11/2019) Quyết định 1969/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 10. (06/11/2019) Quyết định 2153/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
 11. (06/11/2019) Quyết định 2154/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
 12. (06/11/2019) Quyết định 4377/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi Cục Kiểm lâm và Hạt Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình
 13. (06/11/2019) Công văn 5798/BTNMT-TNN về vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Hồng những tháng cuối năm 2019 và đầu năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 14. (05/11/2019) Quyết định 1664/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi
 15. (05/11/2019) Kế hoạch 142/KH-UBND năm 2019 về phòng, chống thiệt hại do hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 16. (04/11/2019) Kế hoạch 3213/KH-UBND năm 2019 về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô năm 2019-2020 do tỉnh Điện Biên ban hành
 17. (04/11/2019) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2019-2020 do tỉnh Lai Châu ban hành
 18. (04/11/2019) Quyết định 1953/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau
 19. (04/11/2019) Kế hoạch 2520/KH-UBND năm 2019 về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 20. (04/11/2019) Quyết định 1951/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
 21. (04/11/2019) Công văn 10063/VPCP-NN năm 2019 về báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình quản lý loài ngoại lai xâm hại do Văn phòng Chính phủ ban hành
 22. (05/11/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên
 23. (05/11/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND về quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 24. (10/11/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường của tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (11/11/2019) Công văn 10294/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý III năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (08/11/2019) Quyết định 4164/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xổ số kiến thiết Bình Định
 3. (07/11/2019) Quyết định 5137/QĐ-UBND năm 2019 về Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do thành phố Đà Nẵng ban hành
 4. (07/11/2019) Công văn 3977/BTTTT-CNTT năm 2019 về xác nhận ngành nghề sản xuất phần mềm, dịch vụ phần mềm do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 5. (06/11/2019) Quyết định 2191/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân OCOP tỉnh Bắc Kạn
 6. (06/11/2019) Quyết định 3263/QĐ-BKHCN năm 2019 về Quy chế tổ chức xét chọn, vinh danh "Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu" do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 7. (04/11/2019) Chương trình hành động 06/CTrHĐ-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 73/NQ-CP về thực hiện Nghị quyết 60/2018/QH14 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Yên Bái ban hành
 8. (05/11/2019) Quyết định 46/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một số điều, khoản Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập kèm theo Quyết định 17/2017/QĐ-UBND

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (11/11/2019) Công văn 10311/VPCP-KSTT năm 2019 thực hiện xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (11/11/2019) Quyết định 3421/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 3. (11/11/2019) Chỉ thị 52/CT-BTTTT năm 2019 về tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 4. (08/11/2019) Công văn 8409/BNN-KHCN năm 2019 về báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 6524/CT-BNN-KHCN về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN4.0 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 5. (07/11/2019) Kế hoạch 339/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TU về phát triển công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019-2025
 6. (07/11/2019) Quyết định 1669/QĐ-TLĐ năm 2019 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
 7. (07/11/2019) Công văn 3977/BTTTT-CNTT năm 2019 về xác nhận ngành nghề sản xuất phần mềm, dịch vụ phần mềm do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 8. (06/11/2019) Quyết định 4373/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020-2025
 9. (06/11/2019) Kế hoạch 378/KH-UBND năm 2019 về ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 10. (06/11/2019) Kế hoạch 336/KH-UBND năm 2019 về triển khai Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 11. (05/11/2019) Kế hoạch 142/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 12. (05/11/2019) Quyết định 2815/QĐ-BTNMT năm 2019 về Kế hoạch thông tin khoa học và công nghệ năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 13. (04/11/2019) Công văn 6895/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại tai nghe không dây sử dụng công nghệ Bluetooth do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (04/11/2019) Kế hoạch 141/KH-UBND năm 2019 về công tác thông tin đối ngoại năm 2020 do tỉnh Cà Mau ban hành
 15. (04/11/2019) Quyết định 4201/QĐ-BNN-KHCN năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 16. (10/11/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình
 17. (11/11/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Ninh
 18. (11/11/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin mạng tin học diện rộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 19. (07/11/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND về tổ chức lại Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên
 20. (06/11/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 21. (04/11/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND về Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 22. (04/11/2019) Quyết định 20/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh kèm theo Quyết định 10/2015/QĐ-UBND
 23. (10/11/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường của tỉnh Thái Nguyên
 24. (04/11/2019) Quyết định 51/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang
 25. (05/11/2019) Circular No. 66/2019/TT-BTC dated September 20, 2019 on amendments to some Article of the Decree No. 110/2015/TT-BTC on e-transactions in taxation

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (11/11/2019) Quyết định 3150/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự thuộc thẩm quyền giải quyết của công an cấp huyện được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 2. (06/11/2019) Công văn 4725/LĐTBXH-BTXH năm 2019 về chấn chỉnh hoạt động tiếp nhận quà, hàng từ thiện nhân đạo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 3. (05/11/2019) Kế hoạch 224/KH-UBND năm 2019 về triển khai công tác gia đình năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 4. (05/11/2019) Quyết định 3510/QĐ-UBND năm 2019 về Đề án thu thập hồ sơ, tài liệu từ các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019-2024
 5. (05/11/2019) Quyết định 3508/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục di tích đăng ký bảo vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2024
 6. (05/11/2019) Quyết định 2667/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang
 7. (05/11/2019) Kế hoạch 703/KH-UBND thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 tỉnh An Giang
 8. (04/11/2019) Quyết định 3614/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 9. (04/11/2019) Quyết định 5090/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng
 10. (04/11/2019) Quyết định 1509/QĐ-TTg năm 2019 điều chỉnh Quyết định 1256/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (11/11/2019) Quyết định 51/2019/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm của người có uy tín; phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 12. (11/11/2019) Quyết định 50/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 42/2011/QĐ-UBND về Quy định xét công nhận nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề mới vào phát triển tại tỉnh; nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 13. (05/11/2019) Quyết định 39/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Nam Định
 14. (05/11/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 15. (05/11/2019) Nghị quyết 71/2019/NQ-HĐND quy định về cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ hệ thống di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 16. (05/11/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2013/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Nam Định
 17. (08/11/2019) Thông tư 67/2019/TT-BTC quy định về nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (11/11/2019) Kế hoạch 2995/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 2. (11/11/2019) Công văn 19100/QLD-CL năm 2019 công bố đợt 29 Danh sách công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
 3. (08/11/2019) Quyết định 1166/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung, trong lĩnh vực Phòng chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
 4. (07/11/2019) Công văn 2510/TCTS-KHCN&HTQT năm 2019 về thực hiện công bố hợp quy thức ăn, hóa chất và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản do Tổng cục Thủy sản ban hành
 5. (07/11/2019) Quyết định 5306/QĐ-BYT năm 2019 về tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị lạc nội mạc tử cung” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 6. (07/11/2019) Công văn 4179/BHXH-DVT năm 2019 về đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho người bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 7. (07/11/2019) Quyết định 2245/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 8. (05/11/2019) Quyết định 5252/QĐ-BYT năm 2019 về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 9. (05/11/2019) Quyết định 2667/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang
 10. (04/11/2019) Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2019 về tập trung chỉ đạo thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát tái đàn lợn để phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 11. (04/11/2019) Quyết định 3704/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai
 12. (04/11/2019) Quyết định 5203/QĐ-BYT năm 2019 bãi bỏ Quy trình 51: Quy định về nhân sự cho đơn vị lọc máu tại Hướng dẫn quy trình kỹ thuật thận nhân tạo kèm theo Quyết định 2482/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 13. (04/11/2019) Quyết định 3705/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai
 14. (11/11/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng Công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh quản lý và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng công trình sự nghiệp thuộc ngành y tế, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hòa Bình
 15. (05/11/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục thực hiện chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể dục - thể thao; giải thưởng về khoa học và công nghệ, văn học - nghệ thuật, báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 16. (07/11/2019) Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ thuốc bổ tăng lực cho vận động viên thể thao thành tích cao do tỉnh Bến Tre quản lý
 17. (04/11/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (09/11/2019) Công văn 10281/VPCP-CN năm 2019 về giải quyết vướng mắc, bất cập khi sử dụng quỹ đất, trụ sở làm việc để thanh toán Dự án BT do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (08/11/2019) Quyết định 3575/QĐ-UBND năm 2019 về định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế) đối với cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam
 3. (08/11/2019) Quyết định 4157/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Quyết định 2116/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
 4. (08/11/2019) Quyết định 4164/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xổ số kiến thiết Bình Định
 5. (08/11/2019) Công văn 4760/LĐTBXH-VPQGGN năm 2019 về hướng dẫn phạm vi, đối tượng phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 6. (08/11/2019) Quyết định 2859/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt đơn giá cây giống Keo, Phi lao và Thông phục vụ trồng rừng sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 7. (08/11/2019) Quyết định 2381/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 8. (07/11/2019) Quyết định 5137/QĐ-UBND năm 2019 về Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do thành phố Đà Nẵng ban hành
 9. (07/11/2019) Quyết định 862/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt đơn giá và chi phí trong phương án hoạt động tại Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi
 10. (06/11/2019) Quyết định 857/QĐ-UBND năm 2019 về tạm thời tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (xe ô tô cứu thương) cho ngành y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 11. (05/11/2019) Quyết định 2087/QĐ-BGTVT năm 2019 về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 12. (04/11/2019) Quyết định 1511/QĐ-TTg về giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020; giao, điều chỉnh nội bộ kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (04/11/2019) Công văn 10069/VPCP-KTTH năm 2019 về sử dụng nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách trung ương kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 tại bộ ngành, địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (10/11/2019) Nghị quyết 146/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan khi được điều động, luân chuyển, biệt phái do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 15. (09/11/2019) Nghị quyết 180/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 16. (11/11/2019) Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi và định mức phân bổ kinh phí nguồn kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Long An
 17. (05/11/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục thực hiện chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể dục - thể thao; giải thưởng về khoa học và công nghệ, văn học - nghệ thuật, báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 18. (04/11/2019) Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 19. (04/11/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2009/QĐ-UBND quy định về cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 20. (05/11/2019) Quyết định 45/2019/QĐ-UBND quy định về xây dựng, thẩm định, phê duyệt chương trình, kế hoạch, đề án và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Long An
 21. (11/11/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 8, bãi bỏ Khoản 9 Điều 1 Quyết định 38/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang kèm theo Quyết định 13/2016/QĐ-UBND
 22. (08/11/2019) Decree No. 74/2019/ND-CP dated September 23, 2019 on providing amendments to the Government’s Decree No.61/2015/ND-CP prescribing employment creation policies and national employment fund
 23. (08/11/2019) Thông tư 67/2019/TT-BTC quy định về nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 24. (08/11/2019) Nghị định 74/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (11/11/2019) Công văn 4811/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2019 về nắm tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 2. (11/11/2019) Công văn 1705/TLĐ năm 2019 về thực hiện Thỏa thuận hợp tác “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” dịp Tết Nguyên đán do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 3. (11/11/2019) Công văn 4796/LĐTBXH-VP năm 2019 hướng dẫn khen thưởng trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 4. (08/11/2019) Quyết định 1864/QĐ-UBND năm 2019 về áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo về trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng đối với 09 nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 5. (08/11/2019) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2019 về tăng cường thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 6. (08/11/2019) Quyết định 1865/QĐ-UBND năm 2019 về áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo trình độ sơ cấp đối với 09 nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 7. (07/11/2019) Công văn 84141/CT-TTHT năm 2019 về tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (07/11/2019) Quyết định 6229/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
 9. (06/11/2019) Quyết định 2094/QĐ-BGTVT sửa đổi Kế hoạch năm 2019 về thi tuyển công chức vào làm việc tại cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (06/11/2019) Công văn 4737/LĐTBXH-TCCB năm 2019 về thống kê số lượng công chức, viên chức và các nội dung liên quan đến tiền lương, phụ cấp ngành Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 11. (10/11/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 31/2014/QĐ-UBND Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 12. (07/11/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND về điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 13. (08/11/2019) Decree No. 74/2019/ND-CP dated September 23, 2019 on providing amendments to the Government’s Decree No.61/2015/ND-CP prescribing employment creation policies and national employment fund
 14. (08/11/2019) Nghị định 74/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (11/11/2019) Kế hoạch 2985/KH-UBND năm 2019 về xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 2. (08/11/2019) Quyết định 1165/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
 3. (06/11/2019) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2019 về tăng cường phối hợp trong công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 4. (05/11/2019) Quyết định 3502/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
 5. (05/11/2019) Công văn 4286/BNG-UBBG năm 2019 về mở đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa thuộc cửa khẩu Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) do Bộ Ngoại giao ban hành
 6. (11/11/2019) Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi và định mức phân bổ kinh phí nguồn kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Long An
 7. (11/11/2019) Quyết định 21/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2012/QĐ-UBND quy định trình tự triển khai công tác bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa sử dụng vốn sự nghiệp giao thông đối với công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Quyết định 10/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 20/2012/QĐ-UBND quy định trình tự triển khai công tác bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa sử dụng vốn sự nghiệp giao thông đối với công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 8. (10/11/2019) Quyết định 42/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ, xử lý vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực Thương mại

 1. (08/11/2019) Kế hoạch 146/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kế hoạch 219-KH/TU về thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy nguồn lực của nền kinh tế do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
 2. (07/11/2019) Công văn 8474/BCT-CTĐP năm 2019 về tổng kết Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 và xây dựng Chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025 do Bộ Công thương ban hành
 3. (06/11/2019) Quyết định 4127/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt tên danh mục mô hình khuyến nông và cơ chế thực hiện Chương trình khuyến nông năm 2020 do tỉnh Bình Định ban hành
 4. (05/11/2019) Quyết định 3507/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính lĩnh vực công thương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
 5. (05/11/2019) Quyết định 1447/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh Lai Châu
 6. (05/11/2019) Quyết định 1446/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục ngành hàng, sản phẩm quan trọng khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tỉnh Lai Châu
 7. (04/11/2019) Quyết định 1509/QĐ-TTg năm 2019 điều chỉnh Quyết định 1256/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (10/11/2019) Quyết định 42/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 9. (06/11/2019) Quyết định 42/2019/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 10. (04/11/2019) Quyết định 23/2019/QĐ-UBND quy định về bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội
 11. (05/11/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Nam Định
 12. (05/11/2019) Quyết định 46/2019/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (08/11/2019) Quyết định 1865/QĐ-UBND năm 2019 về áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo trình độ sơ cấp đối với 09 nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 2. (07/11/2019) Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kết luận 51-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do tỉnh Phú Yên ban hành
 3. (06/11/2019) Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2019 về tổ chức biên soạn và triển khai nội dung giáo dục của địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 4. (06/11/2019) Công văn 4731/LĐTBXH-TCGDNN năm 2019 về sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp vào trường cao đẳng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 5. (06/11/2019) Kế hoạch 3243/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kết luận 51-KL/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Kế hoạch 82-KH/TU về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do tỉnh Điện Biên ban hành
 6. (06/11/2019) Kế hoạch 3244/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kế hoạch 81-KH/TU thực hiện Kết luận 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập do tỉnh Điện Biên ban hành
 7. (05/11/2019) Kế hoạch 143/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2019-2025
 8. (05/11/2019) Quyết định 1145/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả; thủ tục hành chính không thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
 9. (05/11/2019) Công văn 5378/BNV-CCVC năm 2019 về tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ 2015 trở về trước do Bộ Nội vụ ban hành
 10. (04/11/2019) Kế hoạch 7226/KH-UBND năm 2019 về biên soạn, thẩm định và tổ chức thực hiện tài liệu giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 11. (11/11/2019) Quyết định 44/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng Công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh quản lý và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng công trình sự nghiệp thuộc ngành y tế, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hòa Bình
 12. (09/11/2019) Nghị quyết 180/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 13. (05/11/2019) Quyết định 32/2019/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục thực hiện chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể dục - thể thao; giải thưởng về khoa học và công nghệ, văn học - nghệ thuật, báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 14. (05/11/2019) Nghị quyết 70/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách đặc thù đối với Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc; chế độ đối với chuyên gia, giáo viên và học sinh tham gia bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển của tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (09/11/2019) Quyết định 377/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng bến xe khách tỉnh Tuyên Quang
 2. (07/11/2019) Quyết định 2108/QĐ-BGTVT năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Sa Pa giai đoạn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (07/11/2019) Quyết định 2486/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt 05 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 4. (07/11/2019) Công văn 10185/VPCP-CN năm 2019 về khởi công Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (05/11/2019) Quyết định 1960/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng và Quản lý chất lượng công trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau
 6. (04/11/2019) Công văn 4492/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế đối với xây dựng nhà ở cán bộ, nhân viên do Tổng cục Thuế ban hành
 7. (04/11/2019) Quyết định 6156/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã
 8. (05/11/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-UBND quy định về đấu nối vào hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định


Lĩnh vực Thương mại

 1. (05/11/2019) Quyết định 54/2016/QĐ-UBND Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Long An
 2. (05/11/2019) Thông tư 03/2016/TT-BCT quy định chi tiết Nghị định 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí do Bộ Công Thương ban hành
 3. (05/11/2019) Thông tư liên tịch 34/2015/TTLT-BCT-BNV về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quản lý thị trường ở địa phương do Bộ trưởng Bộ Công Thương - Bộ Nội vụ ban hành
 4. (10/11/2019) Quyết định 58/2014/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 5. (05/11/2019) Thông tư 03/2009/TT-BCT hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập và quy định chế độ báo cáo của sở giao dịch hàng hóa theo Nghị định 158/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa do Bộ Công thương ban hành
 6. (05/11/2019) Chỉ thị 16/2008/CT-UBND về tăng cường công tác hỗ trợ, khuyến khích phát triển lĩnh vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 7. (05/11/2019) Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BTM-BTC hướng dẫn về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định 37/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại do Bộ Thương mại và Bộ Tài chính ban hành
 8. (05/11/2019) Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA hướng dẫn nhập khẩu ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định 12/2006/NĐ-CP do Bộ Thương mại - Giao thông Vận tải - Tài chính - Công an ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (07/11/2019) Quyết định 455/QĐ-BGTVT năm 2016 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Lào Cai giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (11/11/2019) Quyết định 10/2013/QĐ-UBND sửa đổi quy định về trình tự triển khai công tác bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa sử dụng vốn sự nghiệp giao thông đối với công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương kèm theo Quyết định 20/2012/QĐ-UBND
 3. (11/11/2019) Quyết định 20/2012/QĐ-UBND quy định trình tự triển khai công tác bảo trì đường bộ, thủy nội địa sử dụng vốn sự nghiệp giao thông đối với công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 4. (05/11/2019) Thông tư 12/2011/TT-BCT sửa đổi và bãi bỏ một số điều quy định về thủ tục hành chính tại Quyết định 24/2002/QĐ-BCN về việc ban hành quy định tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy và Quyết định 115/2004/QĐ-BCN việc ban hành quy định về tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất ô tô do Bộ Công thương ban hành
 5. (10/11/2019) Quyết định 2921/2007/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phân bổ, mức chi, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 6. (05/11/2019) Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA hướng dẫn nhập khẩu ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định 12/2006/NĐ-CP do Bộ Thương mại - Giao thông Vận tải - Tài chính - Công an ban hành
 7. (05/11/2019) Quyết định 115/2004/QĐ-BCN ban hành tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành
 8. (05/11/2019) Quyết định 0441/2002/QĐ-BTM về sử dụng cờ hiệu quản lý thị trường dừng phương tiện giao thông chở hàng lậu tại thị xã, huyện biên giới do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Lĩnh vực Lĩnh vực khác

 1. (05/11/2019) Thông tư 13/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 03/2018/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 2. (05/11/2019) Thông tư 03/2018/TT-BNNPTNT về danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 3. (05/11/2019) Quyết định 10/2016/QĐ-UBND Quy định tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Nam Định
 4. (10/11/2019) Chỉ thị 16/2015/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 5. (10/11/2019) Quyết định 31/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 58/2014/QĐ-UBND
 6. (05/11/2019) Quyết định 26/2011/QĐ-UBND về Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành
 7. (05/11/2019) Thông tư 06/2008/TT-BCT hướng dẫn việc quản lý chất lượng vật liệu nổ công nghiệp do Bộ Công thương ban hành
 8. (05/11/2019) Quyết định 36/2006/QĐ-BCN ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành
 9. (05/11/2019) Quyết định 28/2006/QĐ-BCN Ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về giao nhận, vận chuyển khí dầu mỏ hoá lỏng bằng bồn chứa do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành
 10. (05/11/2019) Quyết định 136/2004/QĐ-BCN ban hành Danh mục các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp và Quy chế quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (07/11/2019) Quyết định 1538/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Môi trường áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 2. (11/11/2019) Quyết định 906/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực: Việc làm; Lao động, tiền lương bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu
 3. (08/11/2019) Quyết định 169/QĐ-UBND năm 2019 về phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
 4. (05/11/2019) Quyết định 121/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả; thủ tục hành chính không thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
 5. (08/11/2019) Quyết định 103/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị , địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 6. (04/11/2019) Quyết định 6124/QĐ-UBND năm 2018 về thay thế Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính kèm theo Quyết định 6327/QĐ-UBND do thành phố Đà Nẵng ban hành
 7. (04/11/2019) Quyết định 1757/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau
 8. (09/11/2019) Nghị quyết 70/2017/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 177/2010/NQ-HĐND quy định tạm thời về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 9. (04/11/2019) Quyết định 615/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
 10. (06/11/2019) Quyết định 58/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế phối hợp tiếp công dân giữa cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh
 11. (08/11/2019) Quyết định 71/2016/QĐ-UBND Quy định phân công trách nhiệm quản lý phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang
 12. (10/11/2019) Quyết định 53/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Phú Yên
 13. (05/11/2019) Thông tư liên tịch 34/2015/TTLT-BCT-BNV về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quản lý thị trường ở địa phương do Bộ trưởng Bộ Công Thương - Bộ Nội vụ ban hành
 14. (08/11/2019) Quyết định 21/2015/QĐ-UBND về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 15. (04/11/2019) Quyết định 456/2014/QĐ-UBND về Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 16. (05/11/2019) Thông tư 34/2014/TT-BCT công tác phối hợp giữa cơ quan Quản lý thị trường các cấp trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 17. (10/11/2019) Quyết định 66/2014/QĐ-UBND quy định đầu mối chủ trì, cơ chế phân công phối hợp và điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 18. (05/11/2019) Quyết định 3240/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định
 19. (05/11/2019) Quyết định 36/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 58/2009/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế, tỉnh Long An
 20. (11/11/2019) Quyết định 29/2014/QĐ-UBND về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 21. (11/11/2019) Quyết định 29/2013/QĐ-UBND về tuyển dụng và chuyển ngạch, nâng ngạch công chức trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 22. (11/11/2019) Quyết định 30/2013/QĐ-UBND về tuyển dụng và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 23. (10/11/2019) Quyết định 36/2012/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về Đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 24. (04/11/2019) Quyết định 4525/QĐ-UBND năm 2011 công bố thủ tục hành chính cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
 25. (11/11/2019) Quyết định 13/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành
 26. (11/11/2019) Quyết định 06/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành
 27. (09/11/2019) Nghị quyết 177/2010/NQ-HĐND quy định về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 19 ban hành
 28. (05/11/2019) Quyết định 58/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Long An
 29. (08/11/2019) Quyết định 185-QĐ/TW năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Ban Bí thư ban hành
 30. (10/11/2019) Quyết định 1466/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước kèm theo Quyết định 2486/2007/QĐ-UBND do tỉnh Ninh Bình ban hành
 31. (10/11/2019) Quyết định 1832/2007/QĐ-UBND sửa đổi việc áp dụng cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Ninh Bình theo Quyết định 3233/2004/QĐ-UBND
 32. (11/11/2019) Chỉ thị 05/2007/CT-UBND tăng cường công tác quản lý khai thác vật liệu xây dựng thông thường cát, sỏi trên sông, suối thuộc địa bàn tỉnh Cao Bằng
 33. (10/11/2019) Quyết định 522/2007/QĐ-UBND về Quy chế Tổ chức và phối hợp hoạt động của Dự án Cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình
 34. (10/11/2019) Nghị quyết 24/2005/NQ-HĐND về hỗ trợ đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý khi được điều động, luân chuyển do Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành
 35. (05/11/2019) Quyết định 0441/2002/QĐ-BTM về sử dụng cờ hiệu quản lý thị trường dừng phương tiện giao thông chở hàng lậu tại thị xã, huyện biên giới do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (07/11/2019) Quyết định 26/2018/QĐ-UBND điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 2. (11/11/2019) Quyết định 23/2016/QĐ-UBND Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 3. (07/11/2019) Quyết định 455/QĐ-BGTVT năm 2016 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Lào Cai giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (05/11/2019) Quyết định 28/2015/QĐ-UBND Quy định về xây dựng và quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Nam Định
 5. (11/11/2019) Quyết định 10/2013/QĐ-UBND sửa đổi quy định về trình tự triển khai công tác bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa sử dụng vốn sự nghiệp giao thông đối với công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương kèm theo Quyết định 20/2012/QĐ-UBND
 6. (11/11/2019) Quyết định 20/2012/QĐ-UBND quy định trình tự triển khai công tác bảo trì đường bộ, thủy nội địa sử dụng vốn sự nghiệp giao thông đối với công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 7. (04/11/2019) Quyết định 4525/QĐ-UBND năm 2011 công bố thủ tục hành chính cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
 8. (11/11/2019) Quyết định 13/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành
 9. (11/11/2019) Quyết định 06/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành
 10. (10/11/2019) Quyết định 578/2007/QĐ-UBND quy định mức thu, tỷ lệ (%) để lại cho tổ chức thu và quản lý, sử dụng kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (07/11/2019) Quyết định 26/2018/QĐ-UBND điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 2. (04/11/2019) Quyết định 11/2018/QĐ-UBND về quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 3. (09/11/2019) Nghị quyết 70/2017/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 177/2010/NQ-HĐND quy định tạm thời về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 4. (08/11/2019) Quyết định 2025/QĐ-UBND năm 2016 quy định định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
 5. (05/11/2019) Quyết định 61/2014/QĐ-UBND về xây dựng, thẩm định, phê duyệt chương trình, kế hoạch, đề án và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Long An
 6. (10/11/2019) Quyết định 58/2014/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 7. (11/11/2019) Quyết định 50/2014/QĐ-UBND về thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 8. (11/11/2019) Quyết định 10/2013/QĐ-UBND sửa đổi quy định về trình tự triển khai công tác bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa sử dụng vốn sự nghiệp giao thông đối với công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương kèm theo Quyết định 20/2012/QĐ-UBND
 9. (05/11/2019) Quyết định 48/2012/QĐ-UBND về mức phụ cấp trực và phẫu, thủ thuật của ngành y tế trên địa bàn tỉnh Long An
 10. (09/11/2019) Nghị quyết 177/2010/NQ-HĐND quy định về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 19 ban hành
 11. (04/11/2019) Quyết định 24/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành
 12. (10/11/2019) Quyết định 489/2008/QĐ-UBND về uỷ quyền quyết định mức bồi thường, hỗ trợ đất và tài sản trên đất do tỉnh Ninh Bình ban hành
 13. (10/11/2019) Quyết định 2921/2007/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phân bổ, mức chi, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 14. (08/11/2019) Thông tư liên tịch 104/2007/TTLT/BTC-BVHTTDL hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính và Bộ Văn hoa, Thể thao và Du lịch ban hành
 15. (10/11/2019) Quyết định 1745/QĐ-UBND năm 2005 sửa đổi điểm 3, điều 1 Quyết định 540/2005/QĐ-UBND về mức chi cụ thể của chi phí quản lý, xử lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành
 16. (10/11/2019) Nghị quyết 24/2005/NQ-HĐND về hỗ trợ đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý khi được điều động, luân chuyển do Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (08/11/2019) Quyết định 19/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định Tiêu chí xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 02/2016/QĐ-UBND
 2. (08/11/2019) Quyết định 02/2016/QĐ-UBND Quy định Tiêu chí xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh An Giang
 3. (05/11/2019) Quyết định 28/2015/QĐ-UBND Quy định về xây dựng và quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Nam Định
 4. (11/11/2019) Quyết định 50/2014/QĐ-UBND về thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 5. (05/11/2019) Quyết định 23/2013/QĐ-UBND về Quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Nam Định
 6. (05/11/2019) Quyết định 3412/2012/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định 4225/2011/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2011 về chế độ khen thưởng đối với tác giả, nhóm tác giả đạt giải báo chí Trần Mai Ninh và giải văn học Lê Thánh Tông do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành
 7. (05/11/2019) Quyết định 4225/2011/QĐ-UBND quy định về chế độ khen thưởng đối với tác giả, nhóm tác giả đạt Giải báo chí Trần Mai Ninh và Giải văn học Lê Thánh Tông do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành
 8. (05/11/2019) Quyết định 4224/2011/QĐ-UBND quy định về chế độ khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới thuộc lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, Thể dục Thể thao, Khoa học - Công nghệ, Văn học - Nghệ thuật do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 9. (11/11/2019) Quyết định 42/2011/QĐ-UBND về Quy định xét công nhận nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề mới vào phát triển tại tỉnh; nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
 10. (04/11/2019) Quyết định 24/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành
 11. (08/11/2019) Thông tư liên tịch 104/2007/TTLT/BTC-BVHTTDL hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính và Bộ Văn hoa, Thể thao và Du lịch ban hành
 12. (05/11/2019) Quyết định 81/2006/QĐ-UBND quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội do tỉnh Quảng Trị ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (07/11/2019) Quyết định 1538/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Môi trường áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 2. (04/11/2019) Quyết định 1757/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau
 3. (04/11/2019) Quyết định 615/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
 4. (10/11/2019) Quyết định 66/2011/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành
 5. (10/11/2019) Quyết định 08/2010/QĐ-UBND Quy định về bảo vệ môi trường đối với việc lưu chứa và vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm công nghiệp gây bụi, chất thải nguy hại tỉnh Ninh Bình
 6. (11/11/2019) Chỉ thị 05/2007/CT-UBND tăng cường công tác quản lý khai thác vật liệu xây dựng thông thường cát, sỏi trên sông, suối thuộc địa bàn tỉnh Cao Bằng
 7. (05/11/2019) Quyết định 02/2007/QĐ-BCN Quy định Yêu cầu kỹ thuật trang thiết bị đo đếm điện năng đối với các Nhà máy điện do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành